Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1531153215331534153515361537153815391540(+10)В кінець >>
1534001
  Наумова Л. "Фізичне тіло" телебачення // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 90-98. – ISSN 1997-4264


  Розглянуто виникнення відео як елементу телевізійного процесу.
1534002
  Чик Д.Ч. "Фізіологічний нарис" в українській та англійській літературі першої половини ХІХ ст. (Квітка-Основ"яненко, Є. Гребінка, Ч. Діккенс) // Кременецькі компаративні студії : збірник наукових праць / Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний ін-т ім. Тараса Шевченка. – Кременець, 2012. – Вип. 2 : Діккенс 2012. – С. 35-43. – ISBN 978-966-1546-22-5
1534003
  Щеглов О.А. Фізико-статистичний метод прогнозу температури повітря та опадів із місячною завчасністю на основі ансамблю аналогів атмосферних процесів : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Щеглов Олександр Андрійович ; Укр. гідрометеорол. ін-т, Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 196 арк. – Додатки: арк. 170-196. – бібліогр.: арк. 11-14, 153-169 та в додатках: арк. 192-196
1534004
  Звонкова Г.Л. Фізико-технічний інститут низьких температур НАН України імені Б.І. Вєркіна: історичний аспект // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 2 (38). – С. 19-26. – ISSN 2077-9496
1534005
   Фізико-технічний факультет, 1951-2011 / [Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара]. – [Дніпропетровськ] : [б. в.], 2011. – 16 с.
1534006
  Скицюк В. Фізико-технічні закони та мовно-історичний процес етносу // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 93-96
1534007
  Терентьєв О.М. Фізико-технічні основи видобутку корисних копалин з енергоощадним руйнуванням молекулярних зв"язків гірських порід : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.03 - відкрита розробка родовищ корисних копалин / Терентьєв О.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2008. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1534008
  Таркуцяк Анатолій Олександрович Фізико-технічні основи захисту робочих поверхонь будівельних машин від забруднення : Автореф... кандид. техн.наук: 05.05.02 / Таркуцяк Анатолій Олександрович; Мін-во освіти України. Полтавський держ. техн. ун-тет ім. Ю.Кондратюка. – Полтава, 1997. – 22л.
1534009
  Єфремов І.О. Фізико-технічні основи комплексної дегазації і використання метану вугільних шахт : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.02 / Єфремов І.О. ; НАНУ ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 62 назви
1534010
   Фізико-технічні основи мікроелектроніки : монографія : у 2 т. / за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. В.А. Мокріцького. – 2-ге вид., випр., перероб., допов. – Одеса : Екологія. – ISBN 978-617-7046-55-3
Т. 1 : Фізичні основи мікроелектроніки / В.А. Мокріцький, О.В. Маслов. – 2018. – 202, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 202
1534011
   Фізико-технічні основи мікроелектроніки : монографія : у 2 т. / за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. В.А. Мокріцького. – 2-ге вид., випр., перероб., допов. – Одеса : Екологія. – ISBN 978-617-7046-56-0
Т.2 : Матеріалознавство, конструкторсько-технологічні основи мікроелектроніки / В.А. Мокріцький, С.М. Дранчук, О.В. Андріянов. – 2018. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 262-263
1534012
  Канін В.О. Фізико-технічні основи охорони виймальних виробок в умовах нестійких порід : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.02 / Канін В.О. ; НАНУ ; Ін-т географічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011. – 34 с. – Бібліогр.: 36 назв
1534013
  Беляк Євген В"ячеславович Фізико-технічні основи побудови оптичних запам"ятовуючих пристроїв на фотолюмінесцентних носіях : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Беляк Є.В.; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1534014
  Стахіра Павло Йосипович Фізико-технологічні засади мікроелектронних сенсорів на основі гетероструктур органічних та неорганічних напівпровідників : Автореф. дис. ... д-ра. технічних наук: 05.27.06 / Стахіра П.Й.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 31 с. – Бібліогр.: 46 назв
1534015
  Стельмах О.У. Фізико-технологічні засади управління динамічними процесами в змащувальних шарах для підвищення працездатності трибосистем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.04 / Стельмах Олександр Устимович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 37 назв
1534016
  Іванова С.Ф. Фізико-технологічні механізми підвищення ефективності екстракції урану надкритичним діоксидом вуглецю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Іванова Стелла Федорівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1534017
  Руденький С.Г. Фізико-технологічні основи активованого вакуумного методу формування багатофункціональних покриттів на металевих та вуглецевих матеріалах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Руденький Сергій Георгійович ; Нац. акад. наук. України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2013. – 32 с. – Бібліогр.: 37 назв
1534018
  Лавриненко С.Д. Фізико-технологічні основи вдосконалення існуючих і створення нових сплавів та сполук для ядерно-енергетичних установок нового покоління : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.04.07 / Лавриненко С.Д.; НАНУ; Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 45 назв
1534019
  Андрєєв А.О. Фізико-технологічні основи дуплексного вакуумно-дугового зміцнювання поверхонь : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Андрєєв А.О. ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2009. – 28 с. – Бібліогр.: 38 назв
1534020
  Вербицький Володимир Григорович Фізико-технологічні основи електронно-йонних методів створення наноструктур функціональних елементів для НВІС : Автореф. ... дис. доктора технічних наук: 05.27.01 / Вербицький В.Г.; Націон. технічний ун-тет України "КПІ". – Київ, 2003. – 34 с. – Бібліогр.: 29 назв
1534021
  Литвиненко В.В. Фізико-технологічні основи імпульсної радіаційної модифікації властивостей твердих тіл : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 01.04.07 / Володимир Вікторович Литвиненко; НАН Укр.; Інститут електрофіз. і радіаційних технол. – Харків, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 36 назв
1534022
  Задніпровський Ю.О. Фізико-технологічні основи комплексного вакуумно-дугового модифікування поверхонь деталей систем паророзподілу турбін : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Задніпровський Юрій Олексійович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 25 назв
1534023
   Фізико-технологічні основи наноелектроніки : навч. посібник / М.М. Будник, І.Д. Войтович, В.В. Ільченко, В.М. Корсуньський ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т радіофізики, електроніки та комп"ютер. систем]. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 383, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 371-376. – Бібліогр.: с. 377-381. – ISBN 978-617-696-291-5
1534024
  Пирогов О.В. Фізико-технологічні основи одержання плівок діоксиду олова для базових шарів газових датчиків та фронтальних контактів сонячних елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Пирогов Олександр Вікторович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1534025
  Маслов В.П. Фізико-технологічні основи створення мікро- і нанорозмірних з"єднань прецизійних деталей оптико-електронних приладів : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Маслов В.П. ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
1534026
  Марковський П.Є. Фізико-технологічні основи формування високоміцних структурних станів у титанових сплавах термічною обробкою в суттєво нерівноважних умовах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.01 / Марковський П.Є. ; НАНУ ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – 42 с. – Бібліогр.: 46 назв
1534027
  Воронов О.П. Фізико-технологічні принципи створення радіаційно-чутливих матеріалів на основі активованих кристалів групи KDP : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Воронов Олексій Петрович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2018. – 32 с. – Бібліогр.: 47 назв
1534028
  Дубовик Михайло Федорович Фізико-технологічні проблеми отримання монокристалів потрійних оксидів з ефективними функціональними властивостями -Ba(1-x)SrxNb2O6, La3Ga5SiO14, Li6GdB3O9 : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.02.01 / Дубовик М.Ф.; НАНУ; Науково-технол. концерн "Ін-тут монокристалів"; Ін-тут монокристалів. – Харків, 2001. – 32с. – Бібліогр.: 38 назв.
1534029
  Шевченко О.В. Фізико-філософська концепція постання Всесвіту з етеру / Олександр В. Шевченко. – Київ : [б. в.], 2012. – 253, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд.
1534030
  Нокс Д. Фізико-хемічні обчислення / Д. Нокс. – Харків-Дніпропетровськ, 1932. – 234 с.
1534031
  Сіренко Г. Фізико-хемія та технологія органічних і неорганічних карбонових волокон : монографія / Геннадій Сіренко, Марія Складанюк, Оксана Комашко. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2019. – 169, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154-169. – ISBN 978-617-7468-49-2
1534032
   Фізико-хімічна взаємодія на перерізах Pbga2sе4-Sisе2 Та Pbga2sе4-Pb2sisе4 при 670 К / О.В. Цісар, Л.В. Піскач, Л.П. Марушко, Г.В. Кондратовець // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 83
1534033
  Скороход В.В. Фізико-хімічна кінетика в наноструктурних системах / В.В. Скороход, І.В. Уварова, А.В. Рагуля. – Київ : Академперіодика, 2001. – 180с. – (Б-ка держ.фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-8002-09-1
1534034
  Власюк П.А. Фізико-хімічна метаморфоза грунту за впливом гною дозами : З робіт агрохімічної лабораторії за 1927, 1928, 1929 роки / П.А. Власюк. – Умань : Сільська правда, 1930. – 140с.
1534035
   Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 37, № 2. – 2001
1534036
   Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
т.37, № 3. – 2001
1534037
   Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
т.37, № 4. – 2001
1534038
   Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 37, № 6. – 2001
1534039
   Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
т.37, № 5. – 2001
1534040
   Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 37, № 1. – 2001
1534041
  Лученко А.І. Фізико-хімічна модифікація поверхні монокристалічного кремнію та її властивості : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Лученко Анжеліка Ілларіонівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 159 л. – Бібліогр.: л. 130-159
1534042
  Лученко А.І. Фізико-хімічна модифікація поверхні монокристалічного кремнію та її властивості : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Лученко Анжеліка Ілліріонівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
1534043
  Гуляєв В.М. Фізико-хімічна природа реакційної здатності і міцності коксу та методи їх оптимізації і стабілізації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.07 / Гуляєв Віталій Михайлович ; Держ. агентство України з упр. держ. корпоративними правами та майном ; Український держ. н.-д. вуглехімічний ін-т (УХІН). – Харків, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
1534044
  Броварець О.О. Фізико-хімічна природа спонтанних та індукованих мутагенами транзицій і трансверсій : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Броварець О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 204 л. – Бібліогр.: л. 182-204
1534045
  Броварець О.О. Фізико-хімічна природа спонтанних та індукованих мутагенами транзицій і трансверсій : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Броварець О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 38 назв
1534046
  Новак Ю. Фізико-хімічна теорія біоелектричних явищ у дослідженнях академіка В.Ю. Чаговця (1873–1941 рр.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 128-135
1534047
  Новак Ю.М. Фізико-хімічна теорія обгрунтування електричних явищ в дослідженнях академіка В.Ю. Чаговця (1873-1941) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 трав. 2016 р / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН, Рада молодих вчених НААН [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 182-183
1534048
  Лисиця Андрій Валерійович Фізико-хімічна характеристика біологічно активних речовин за даними часопролітної плазмово-десорбційної мас-спектрометрії : Дис. канд. біолог. наук: 03.00.02 / Лисиця Андрій Валерійович; Ін-тут епізоотології. Українська академія аграрних наук. – Київ, 2002. – 192 с. + Додатки: 172 - 192. – Бібліогр.: 146 - 172
1534049
  Лисиця Андрій Валерійович Фізико-хімічна характеристика біологічно активних речовин за даними часопролітної плазмово-десорбційної мас-спектрометрії : Автореф. дис. канд. біологічних наук: 03.00.02. / Лисиця А.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1534050
  Змієвська Тетяна Анатоліївна Фізико-хімічна характеристика розплавів комплексних сполук трифторацетат, тіоціанат лужного металу-краун-ефір : Автореф. дис. ... канд. хім. наук:02.00.01 / Змієвська Т.А.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
1534051
  Змієвська Тетяна Анатоліївна Фізико-хімічна характеристика розплавів комплексних сполук трифторацетат, тіоціанат лужного металу краун-ефір : Дис.... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Змієвська Тетяна Анатоліївна; Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики НАН України. – Київ, 2002. – 154 л. + Додатки: л.142-154. – Бібліогр.: л.130-142
1534052
  Фіалков Я.А. Фізико-хімічне вивчення систем / Я.А. Фіалков, 1940. – 235-264с.
1534053
  Сарібєкова Д.Г. Фізико-хімічне обгрунтування технології надання текстильнім матеріалам кислотозахисних властивостей та розробка композицій для їх одержання : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.19.03 / Сарібєкова Д.Г.; Херсонський нац. техн. ун-т. – Харків, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 42 назви
1534054
  Моргун О.А. Фізико-хімічне та мікробіологічне дослідження бичкових риб, уражених личинками нематоди Eustrongylies excisus / О.А. Моргун, Н.М. Сорока // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 28-35 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
1534055
   Фізико-хімічний аналіз багатокомпонентних систем : лабораторний практикум / Б.Я. Котур [та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 104 с. : іл. – Бібліогр.: с. 64-67
1534056
  Губарєв С.В. Фізико-хімічні аспекти і технологічні режими мікрометалургійного процесу виготовлення масивних аморфних і нанокристалічних сплавів на основі системи Zr-Cu : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Губарєв Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1534057
  Сокольський Г.В. Фізико-хімічні аспекти утворення і властивості функціональних оксидних матеріалів на основі мангану (IV) : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.04 / Сокольський Георгій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 412, [4] л. – Додатки: л. 413-416. – Бібліогр.: л. 375-412
1534058
  Сокольський Г.В. Фізико-хімічні аспекти утворення і властивості функціональних оксидних матеріалів на основі мангану (IV) : автореф. дис. … д-ра хім. наук : 02.00.04 / Сокольський Георгій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 38 с. – Бібліогр.: 45 назв
1534059
   Фізико-хімічні властивості a-амілази Achromobacter sp. 7а / К.В. Авдіюк, Л.Д. Варбанець, П.П. Зелена, В.В. Шепелевич // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Т. 78, № 1, січень - лютий. – С. 23-32. – ISSN 0201-8462
1534060
  Кузьмич Ірина Віталіївна Фізико-хімічні властивості Cu- та Сu, Pd - вмісних цеолітних каталізаторів реакції окислення СО : Дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Кузьмич І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 175л. – Бібліогр.: л. 148 - 175
1534061
  Кузьмич Ірина Віталіївна Фізико-хімічні властивості Cu- та Сu, Pd - вмісних цеолітних каталізаторів реакції окислення СО : Автореф. ... канд. хімичних наук: 02.00.04- фізична хімія / Кузьмич І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 20 назв
1534062
  Слюсар А.В. Фізико-хімічні властивості Cu-Co-Fe оксидних каталізаторів процесу очистки [водень] від [монооксид вуглецю] / А.В. Слюсар, В.Л. Веселовський, С.В. Гайдай // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 126
1534063
  Мешкіні Фар Сеїд Реза Фізико-хімічні властивості Ni-Fe масивних та нанесених на Al2O3 каталізаторів у реакції метанування CO2 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Мешкіні Фар Сеїд Реза ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1534064
  Мешкіні Фар Сеїд Реза Фізико-хімічні властивості Ni-Fe масивних та нанесених на Al2O3 каталізаторів у реакції метанування СО2 : дис. ... канд. хім. наук.: 02.00.04 / Мешкіні Фар Сеїд Реза ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 154 арк. – Додатки: арк. 152-154. – Бібліогр.: арк. 59-75, 87, 117-118, 137, 150
1534065
  Задерко О.М. Фізико-хімічні властивості активованого вугілля, модифікованого Hal-, N-та S-вмісними групами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Задерко Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. у-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1534066
  Задерко О.М. Фізико-хімічні властивості активованого вугілля, модифікованого Hal-, S- та N-вмісними сполуками : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Задерко Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 149 л. – Бібліогр.: л. 129-149
1534067
  Манілов А.І. Фізико-хімічні властивості гетероструктур Pd / пористий Si при взаємодії з воднем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Манілов А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 131 л. – Бібліогр.: л. 115-131
1534068
  Манілов А.І. Фізико-хімічні властивості гетероструктур Pd / пористий Si при взаємодії з воднем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.10 / Манілов А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 16 назв.
1534069
  Веселовський В.Л. Фізико-хімічні властивості змішаних оксидних каталізаторів на основі перехідних металів (Cu, Co, Fe) у селективному окисненні CO в присутності H2 : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Веселовський Володимир Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 172 л. – Бібліогр.: л. 151-172
1534070
  Веселовський В.Л. Фізико-хімічні властивості змішаних оксидних каталізаторів на основі перехідних металів (Cu, Co, Fe) у селективному окисненні CO в присутності H2 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Веселовський Володимир Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1534071
  Діюк О.А. Фізико-хімічні властивості масивних та нанесених VPO-каталізаторів для процесів окиснення н-бутану та етану : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Діюк Олена Адамівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1534072
  Яковлєва А.В. Фізико-хімічні властивості палив для повітряно-реактивних двигунів, модифікованих компонентами рослинного походження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Яковлєва Анна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1534073
  Третьяков Д.О. Фізико-хімічні властивості систем сіль літію (LiBF4, LiCIO4, LiNO3, LiSO3CF3, LiN(SO2CF3)2) - апротонний диполярний розчинник ((CH3)2SO2, (C2H5)2SO2,(CH3)2SO, C3H4O3, C8H18O4) : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Третьяков Дмитро Олегович ; Міжвідомче відділ. електрохім. енергетики Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – 138 л. – Додатки: л. 119-121. – Бібліогр.: л. 122-138
1534074
  Третьяков Д.О. Фізико-хімічні властивості систем сіль літію (LiBF4, LiCIO4, LiNO3, LiSO3CF3, LiN(SO2CF3)2) - апротонний диполярний розчинник ((CH3)2SO2, (C2H5)2SO2,(CH3)SO, C3H4O3, C8H18O4) : автореф. дис. ... канд. хім. наук :02.00.04 / Третьяков Дмитро Олегович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1534075
  Матвійчук О.С. Фізико-хімічні властивості соломи і лушпиння соняшнику як твердого біопалива та процеси їх спалювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Матвійчук О.С.; Матвійвук Олександр Семенович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 8 назв
1534076
   Фізико-хімічні властивості та каталітична активність модифікованого КАВ в редакції дегідратації спиртів / В.К. Яцимирський, Л.М. Гомонюк, Т.М. Безугла, В.Є. Діюк // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : Збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2
1534077
   Фізико-хімічні властивості та каталітична активність модифікованого КАВ в редакції дегідратації спиртів / В.К. Яцимирський, Л.М. Гомонюк, Т.М. Безугла, В.Є. Діюк // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 21-26. – ISBN 966-594-601-3
1534078
  Луценко Лариса Вікторівна Фізико-хімічні властивості та каталітична активність Со- та Со-Рd нанесених систем в реакції окиснення СО : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Луценко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 190с. – Бібліогр.: л. 165-190
1534079
  Луценко Лариса Вікторівна Фізико-хімічні властивості та каталітична активність Со- ТА Со-Рd населених систем в реакції окиснення СО : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Луценко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв.
1534080
  Олексенко Л.П. Фізико-хімічні властивості та каталітична активність у реакції окиснення CO біметалічних Pd-Co/ZSM-5 цеолітних систем / Л.П. Олексенко, Л.В. Луценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 83-87. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність у реакції окиснення монооксиду вуглецю біметалічних Pd-Co/ZSM-5 цеолітних систем, одержаних методом іонного обміну. Встановлено, що введення обмінних катіонів двох металів у цеоліт призводить до підвищення каталітичної ...
1534081
  Гречишкіна Ганна Юріївна Фізико-хімічні властивості та структура водних розчинів хлоридів, нітратів та сульфатів 3d- перехідних металів : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Гречишкіна Ганна Юріївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 187 л. – Бібліогр.: л. 149 - 187
1534082
  Гречишкіна Ганна Юріївна Фізико-хімічні властивості та структура водних розчинів хлоридів, нітратів та сульфатів 3d- перехідних металів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Гречишкіна Г.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1534083
  Сафонова В.В. Фізико-хімічні властивості фосфатів перехідних металів з нанесеними Pt або Pd та їх активність в реакціях окиснення H2 та CO : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.04 / Сафонова Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 157 л. – Бібліогр.: л. 133-157
1534084
  Сафонова В.В. Фізико-хімічні властивості фосфатів перехідних металів з нанесеними Pt або Pd та їх активність в реакціях окиснення H2 та CO : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Сафонова Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1534085
   Фізико-хімічні властивості хлорованого та амінованого активованого вугілля / Л.М. Гріщенко, О.М. Задерко, Т.М. Безугла, А.В. Вакалюк, О.В. Місчанчук, В.Є. Діюк // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 11/12, ноябрь - декабрь. – С. 19-23. – ISSN 0041-6045
1534086
   Фізико-хімічні закономірності зміни властивостей нанокристалічного ZTA-порошку складу [формула] / Смирнова-Замкова, В.П. Редько, О.К. Рубан, О.В. Дуднік // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 3/4, март - апрель. – С. 123-128. – ISSN 0041-6045
1534087
  Бодак П.М. Фізико-хімічні закономірності і технологія одержання безхлоридного калійного добрива на оснві вискохлординого виробничого шеніту і селективного екстрагента-моноетаноліміну : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Бодак П. М.; Льв.ун-т. "Львів. політехніка". – Львів, 1999. – 18л.
1534088
  Муха Ю.П. Фізико-хімічні закономірності формування, стабілізації та функціонального використання наносистем золота і срібла в біомедицині : автореф. дис. … д-ра хім. наук : 02.00.04 / Муха Юлія Петрівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр. : 34 назви
1534089
  Птічніков О.С. Фізико-хімічні засади удосконалення переробки гіпсовмісних відходів неорганічних виробництв : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:05.17.01 - технол. неорг. речовин / Птічніков О.С. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Київ, 2008. – 22 с. – Бібліогр. : 12 назв
1534090
  Макаров А.С. Фізико-хімічні і технологічні основи формування коагуляційних структур технічних дисперсій / А.С. Макаров, К.В. Макарова ; НАН України, Ін-т колоїдної хімії води ім. А.В. Думанського. – Київ : Наукова думка, 2020. – 246, [2] с. : іл., табл. – Підсумки, зміст англ. – Бібліогр.: с. 221-243. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1734-4
1534091
  Данилова В.М. Фізико-хімічні і функціональні характеристики білків тропонінового комплексу міокарда / В.М. Данилова, Н.А. Нарольська, В.С. Трегубов, О.М. Федоркова,О.О. Моргаєнко, В.Л. Зима // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 2. – С. 79-88. – ISSN 1023-2427
1534092
  Зінчук В.К. Фізико-хімічні методи аналізу : навчальний посібник / В.К. Зінчук, Г.Д. Левицька, Л.О. Дубенська ; Мін-во освіти і науки України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 362 с. – ISBN 978-966-613-612-4
1534093
  Сухомлинов Б.Ф. Фізико-хімічні методи сучасної біохімії / Б.Ф. Сухомлинов. – Львів, 1981. – 83с.
1534094
  Харахурсах В.Д. Фізико-хімічні основи доменного шлаку / В.Д. Харахурсах, М.Г. Ілюха // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 82
1534095
  Новоселова І.А. Фізико-хімічні основи електролітичного синтезу вуглецевих наноматеріалів з сольових розплавів. Частина 1 // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 85, № 1/2, січень. – С. 69-79. – ISSN 0041-6045


  "На підставі аналізу напруг розкладання карбонатів (Li2CO3 , Na2CO3 , K2CO3 , CaCO3 , BaCO3 , MgCO3 ) з різними варіантами катодних продуктів (елементного вуглецю, моно-оксиду вуглецю, металу і його карбіду) встановлено термодинамічно переважний шлях ...
1534096
   Фізико-хімічні основи застосування поверхнево-активних речовин і полімерів у меліорації. – К., 1971. – 200с.
1534097
  Балакіна М.М. Фізико-хімічні основи знешкодження фільтратів полігонів твердих побутових відходів електрохімічними та мембранними методами : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 21.06.01 / Балакіна Маргарита Миколаївна ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В. Думанського. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
1534098
  Бутенко А.М. Фізико-хімічні основи і технології приготування та регенерації наносрібних каталізаторів одержання формальдегіду : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Бутенко Анатолій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012. – 35 с. – Бібліогр.: 28 назв
1534099
  Верещак В.Г. Фізико-хімічні основи і технологія нанорозмірних порошків стабілізованого діоксиду цирконію : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Верещак В.Г. ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1534100
   Фізико-хімічні основи одержання перспективних металічних та напівпровідникових матеріалів та дослідження їх властивостей : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 417 с. : 195 рис., 56 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 371 дж.


  Об"єкт досліджень - монокристалічний кремній, хлористий натрій, селенід цинку, нанокристалічні порошки, мікрошаруваті композиційні матеріали, метастабільні металеві сплави, інтерметалічні сполуки. Мета роботи - теоретико-експериментальні дослідження ...
1534101
  Романова І.В. Фізико-хімічні основи одержання функціональних оксидних матеріалів цитратним методом : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.04 / Романова Ірина Вікторівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка. – Київ, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 50 назв
1534102
  Сазонова Валентина Федорівна Фізико-хімічні основи процесу флотаційного виділення та розділення іо іонів важких металів : Автореф... канд. хіміч.наук: 02.00.23 / Сазонова Валентина Федорівна; Фізико-хімічний інст. захисту навколишнього середовища і людини. Мін-во освіти і НАН Украї. – Одеса, 1995. – 31л.
1534103
  Бочечка О.О. Фізико-хімічні основи спікання алмазних порошків під дією високого тиску та високої температури / О.О. Бочечка ; за ред. акад. НАН України В.З. Туркевича ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ : Наукова думка, 2019. – 238, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 221-237. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1672-9
1534104
  Роменський О.В. Фізико-хімічні основи та розробка технологій синтезу і відновлення активності гетерогенних каталізаторів під впливом акустичного випромінювання : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Роменський О.В. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009. – 40 с. – Бібліогр.: 63 назви
1534105
  Явецький Р.П. Фізико-хімічні основи технології одержання прозорих оксидних керамік (RE1-xEux)2O3 (RE=Y,Lu) I (Y1-xNdx)3Al5O12 : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Явецький Роман Павлович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2017. – 33 с. – Бібліогр.: 35 назв
1534106
   Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод : Підручник для студ. хіміко-технол. і екол. спец. ВЗО / А.К. Запольський, Мішкова-Клименко, І.М. Астрелін, М.Т. Брик; За заг. ред. Запольського А.К. – Київ : Лібра, 2000. – 552с. – ISBN 966-7035-28-Х
1534107
  Стрельцовва О.О. Фізико-хімічні основи флетаційного виділення іоногенних пар. : Автореф... Доктора хім.наук: 02.00.23 / Стрельцовва О.О.; Фіз-хім.ін-т захисту навколишнього середовища і людини мін-ва освіти і НАН Укр.при Одеському держ.ун-т. – Одеса, 1997. – 33л.
1534108
  Солнцев В.П. Фізико-хімічні основи формування дисипативних структур при реакційному спіканні та в умовах сухого тертя матеріалів, які містять селеніди перехідних металів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.06 / Солнцев Віктор Петрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем матеріалознав. ім. І.М. Францевича. – Київ, 2013. – 44 с. – Бібліогр.: 42 назви
1534109
  Смирнов Микола Миколайович Фізико-хімічні особливості і одержання кристалів галогенідів лужних та лужноземельних елементів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.27.03 / Смирнов Микола Миколайович; НАН України. Науково-техн. концерн "Ін-тут монокрист.". – Харків, 1996. – 18л.
1534110
  Рябець С.І. Фізико-хімічні особливості рідинної епітаксії твердих розчинів в системі Pb-Sn=Te-Se на діелектричних підкладках : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Рябець С. І.; МО України Херсон. держ. техн. ун-т. – Херсон, 1998. – 18 с.
1534111
  Єфанова В.В. Фізико-хімічні перетворення в процесах одержання базальтових наповнювачів і полімерних кмпозиційних матеріалів : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.17.06 / Єфанова В.В.; Київський нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 22 назви
1534112
  Савченко Б.М. Фізико-хімічні перетворення в процесах рециклінгу вторинних конденсаційних полімерів та їх сумішей : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.06 / Савченко Богдан Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 41 с. – Бібліогр.: 53 назви
1534113
  Сова Н.В. Фізико-хімічні перетворення при модифікації поліетилентерефталату та технології його переробки : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Сова Н.В. ; Кіїв. нац. ун-т технол. та дизайну. – Київ, 2009. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
1534114
   Фізико-хімічні проблеми напівпровідникового матеріалознавства = Physico-Chemical Problems of Semiconductor Material Science : вибрані наукові праці (2000-2009 рр.) / МОНУ ; Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Фізико-хімічний ін-т ; за ред. Д. Фреїка ; упоряд. : Д.М. Фреїк, М.О. Галущак, В.В. Прокопів, І.В. Горічок, Н.Д. Фреїк. – Івано-Франківськ : [Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу]. – ISBN 966-640-192-4
Т. 3, ч. 1 : Сполуки А-ІІ В-VI. Кадмій телурид. – 2010. – 394 с.
1534115
   Фізико-хімічні проблеми напівпровідникового матеріалознавства = Physico-chemical problems of semiconductor material science / М.О. Галущак, Г.Я. Гургула, Д.М. Фреїк, Н.Д. Фреїк ; за заг. ред. Дмитра Фреїка ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, ДВНЗ "Прикарпат.нац. ун-т ім. В. Стефаника", Фіз.-хім.ін-т. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – ISBN 966-640-192-4
Т. 4 : Кристали цинк халькогенідів ZnS, ZnSe, ZnTe. – 2014. – 188, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 161-188
1534116
  Корнієнко І.В. Фізико-хімічні процеси плазмохімічної деструкції органічних компонентів вод : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 21.06.01 / Корнієнко Іван Володимирович ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії води ім. А.В. Думанського. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1534117
  Мариненко О.А. Фізико-хімічні процеси при виготовлені великогабаритних фотоелектричних перетворювачів в умовах серійного виробництва : автореф. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Мариненко О.А. ; Нац. техн. ун-т України, "Киів. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1534118
  Букетов А.В. Фізико-хімічні процеси при формуванні епоксикомпозитних матеріалів / А.В. Букетов, П.Д. Стухляк, Є.М. Кальба; М-во освіти і науки України; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. – Тернопіль : Збруч, 2005. – 182с. – ISBN 966-305-009-8
1534119
  Євпак І.В. Фізико-хімічні та агрохімічні властивості чорнозему типового Правобережного лісостепу за мінімізації обробітку грунту і біологізації землеробства : автореф. ... канд. с.- г. наук : 06.01.03 / Євпак І.В. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1534120
  Горлова Аліна Олексіївна Фізико-хімічні та адсорбційно-каталітичні властивості активованого вугілля, модифікованого органічними гідрофобними групами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Горлова А.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1534121
  Горлова Аліна Олексіївна Фізико-хімічні та адсорбційно-каталітичні властивості активованого вугілля, модифікованого органічними гідрофобними групами : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Горлова А.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 137с. – Бібліогр.: л. 118-137
1534122
  Жлуденко М.Г. Фізико-хімічні та каталітичні властивості Co-Ni та Co-Fe систем у реакції метанування CO2 : дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Жлуденко Микола Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 166 арк. – Додатки: арк. 164-166. – Бібліогр.: арк. 162-163
1534123
  Жлуденко М.Г. Фізико-хімічні та каталітичні властивості Co-Ni та Co-Fe систем у реакції метанування CO2 : автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Жлуденко Микола Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1534124
  Бувайло А.І. Фізико-хімічні та каталітичні властивості нанорозмірних Co-вмісних сенсорних матеріалів на основі SnO2 : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.04 / Бувайло А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 150 л. – Бібліогр.: л. 130-150
1534125
  Бувайло А.І. Фізико-хімічні та каталітичні властивості нанорозмірних Co-вмісних сенсорних матеріалів на основі SnO2 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Бувайло А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1534126
  Гладун Д.В. Фізико-хімічні та каталітичні властивості трипсиноподібного та фібриногенолітичного ферментів з антарктичного морського гребінця Adamussium colbecki : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гладун Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 188 арк. – Бібліогр.: арк. 157-188
1534127
  Гладун Д.В. Фізико-хімічні та каталітичні властивості трипсиноподібного та фібриногенолітичного ферментів з антарктичного морського гребінця Adamussium colbecki : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гладун Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1534128
  Будько М.О. Фізико-хімічні умови процесу перетворення енергії біомаси при переестерифікації рослинних олій у біодизельне паливо : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Будько Марина Олександрівна ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1534129
  Курило М.В. Фізико-хімічні умови утворення накладеної мінералізації за розрізом Криворізької надглибокої свердловини : загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / М.В. Курило, Ю.А. Галабурда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 29-32. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геологія ; вип. 18)


  Наведено результати вивчення газово-рідких включень у жильному кварцу з порід криворізької серії, які розкрила Криворізька надглибока свердловина СГ-8. Дослідження виконувались методом гомогенізації, кріометрії та декрептації. Жильний кварц утворився ...
1534130
   Фізико-хімічні характеристики та провідність карбіну / Д.Г. Коломієць, О.І. Лиско, О.П. Високолян, Г.О. Зиков, О.М. Іванюта, О.Д. Горчинський, Ю.М. Корнілов, Є.В. Бузанева, Пітер. Шарфф // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 313-322. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описані результати експериментів по визначеню елементного складу, індентифікації зв"язків лінійного вуглиця (карбіну) з домішками та його провідності.
1534131
  Федоренко Г.В. Фізико-хімічні, каталітичні та газочутливі властивості до метану Pt, Pd-вмісних сенсорних матеріалів на основі SnO2 : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04, 102 / Федоренко Георгій Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 177 арк. – Бібліогр.: арк. 5-9, 150-175
1534132
  Федоренко Г.В. Фізико-хімічні, каталітичні та газочутливі властивості до метану Pt, Pd-вмісних сенсорних матеріалів на основі SnO2 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Федоренко Георгій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1534133
  Сокових Є.В. Фізико-хімічні, каталітичні та сенсорні властивості Pd-вмісних нанорозмірних матеріалів на основі SnO2 : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Сокових Євген В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Татраса Шевченка. – Київ, 2016. – 181 арк. – Бібліогр.: арк. 158-181
1534134
  Сокових Є.В. Фізико-хімічні, каталітичні та сенсорні властивості Pd-вмісних нанорозмірних матеріалів на основі SnO2 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Сокових Євген В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1534135
   Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2003. – 164с. – ISBN 966-594-470-3
1534136
   Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-601-3
Вип. 2. – 2005. – 198 с. – На обклад. Фізична хімія. Пошуки, досягнення, перспективи. Всеукраїнська наук. конферен. "Фізико-хімія конденсов. систем і міжфазних границь"...
1534137
  Олексенко Людмила Петрівна Фізико-хімія кристалізуючої дії органічних кристалізуючих реагентів : Дис... канд. хім. наук: 02.00.04 / Олексенко Людмила Петрівна; МВО України. КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 170л. – Бібліогр.:л.157-170
1534138
  Олексенко Л.П. Фізико-хімія кристалізуючої дії органічних льодоутворюючих реагентів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Олексенко Л.П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Київ, 1993. – 16 с.
1534139
  Сіренко Г.О. Фізико-хімія паливно-мастильних матеріалів / Геннадій Сіренко, Віктор Кириченко, Ірина Сулима. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2017. – 507, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 490-503 та в кінці розд. – ISBN 978-966-8969-15-7
1534140
  Бєда О.А. Фізико-хімія утворення мікро- і нанорозмірних мідьвмісних каталізаторів окиснення СО : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.04 / Бєда О. А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 171 л. – Бібліогр.: л. 155 - 171
1534141
  Бєда О.А. Фізико-хімія утворення мікро- і нанорозмірних мідьвмісних каталізаторів окиснення СО : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Бєда О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1534142
  Луканська А. Фізику мають знати й медики, й "айтішники" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 29 листопада (№ 229). – С. 3


  В Комітеті з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України проходили слухання на тему: "Стан і перспективи розвитку природничо-математичної освіти в системі загальної середньої освіти в Україні". За даними МОН , майже 28 відсотків вчителів ...
1534143
  Чайненко Г.М. Фізиологія вищої нервової діяльності / Г.М. Чайненко, Н.Л. Яковенко. – К., 1997. – 46с.
1534144
  Мисів В.М. Фізична активність студентів: стан та деякі теоретичні аспекти посилення відповідної мотивації / В.М. Мисів, Г.А. Єдинак, Л.В. Балацька // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 439-446. – ISBN 978-966-7359-77-5
1534145
  Дуло О.А. Фізична активність як засіб здоров"язбереження в рамках реалізації грантового проекту "Міжнародне молодіжне спортивне партнерство" / О.А. Дуло, М.Ю. Щерба // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 300-304 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1534146
   Фізична активність, здоров"я і спорт : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2010-. – ISSN 2221-1217
№ 3 (21). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534147
   Фізична активність, здоров"я і спорт : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2010-. – ISSN 2221-1217
№ 4 (22). – 2015. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534148
   Фізична активність, здоров"я і спорт : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2010-. – ISSN 2221-1217
№ 1 (23). – 2016. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534149
  Островський І.В. Фізична акустика твердого тіла ("Пружні хвилі в твердих тілах") : навч. посібник для студ. фізич. фак. / І.В. Островський, М.К. Жабітенко, О.О. Коротченков. – Київ : Київський університет, 1997. – 62 с.
1534150
  Островський І.В. Фізична акустика твердого тіла (розділ "Акустоелектричні та акустооптичні явища") : навч. посібник / І.В. Островський, М.К. Жабітенко, О.О. Коротченков. – Київ : Київський університет, 1997. – 45 с.
1534151
  Островський Ігор Фізична акустооптика : Навчальний посібник для студ. фізич.спец. / Островський Ігор, Коротченков Олег; КНУ імені Тараса Шевченка; Рец.: Горбань І.С., Данильченко Б.А. – Київ : Київський університет, 2000. – 347с. – ISBN 966-594-130-5
1534152
  Яворський Б.В. Фізична географія - наука, яка вчить розуміти світ (до 75-річчя від дня народження Богдана Павловича Мухи (1943-2019) / Б.В. Яворський, О.Я. Родич // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (94). – С. 7-11. – ISSN 0868-6939
1534153
  Івановський О.А. Фізична географія : (Курс для студентів агро-біологічного відділу) / О.А. Івановський. – Харків : Радянська Школа
Лекція 1. – 24, [3] с.
1534154
  Івановський О.А. Фізична географія : (Для студентів агро-біологічного відділу) / О.А. Івановський. – Одеса : Радянська Школа
Лекція 2. – 22, [2] с.
1534155
  Івановський О.А. Фізична географія : (Курс для студентів агро-біологічного відділу) / О.А. Івановський. – Харків : Газетна фабрика ім. В. Блакитного
Лекція 4. – 37 с.
1534156
  Івановський О.А. Фізична географія : (Курс для студентів агро-біологічного відділу) / О.А. Івановський. – Харків : Третя Друк. ім. Фрунзе
Лекція 5 : Вода суходолу. – 35 с.
1534157
  Івановський О.А. Фізична географія : (Курс для студентів агро-біологічного відділу) / О.А. Івановський. – Харків : Радянська Школа
Лекція 6. – 27 с.
1534158
  Івановський О.А. Фізична географія / О.А. Івановський. – Харків : Радянська Школа
Лекція 7. – 42 с.
1534159
  Івановський О.А. Фізична географія : (Для студентів агробіологічного відділу) / О.А. Івановський. – Харків-Одеса : Радянська Школа
Лекція 3 : Розподіл суходолу та води на землі. – 1931. – 30 с.
1534160
  Івановський О.А. Фізична географія : (Для студентів агро-біологічного відділу) / О.А. Івановський. – Харків : 1-ша книжкова фабрика ДВОУ - УПП ім. Г.І. Петровського
Лекція 8 : Атмосфера. – 1931. – 52 с.
1534161
  Івановський О.А. Фізична географія / О.А. Івановський. – Харків : Книжкова фабрика ДВОУ - УПП ім. Г.І. Петровського
Лекція 9 : Клімат. – 1931. – 12 с.
1534162
  Максакова В. Фізична географія : Початковий курс / В. Максакова; За ред. Дмитрієва М.І. – Харків : Радянська школа, 1933. – 350с. : Іл.
1534163
  Счастнев П.Н. Фізична географія : Підручник для педагогічних шкіл / П.Н. Счастнев, М.Н. Тихомиров; Під ред.проф.А.А.Борзова. – 3-е изд. – Київ-Харків : Радянська школа, 1938. – 283с.
1534164
  Счастнев П.Н. Фізична географія / П.Н. Счастнев, М.Н. Тихомиров. – К.-Х., 1938. – 283с.
1534165
  Счастнєв П.М. Фізична географія : Підручник для педагогічних шкіл / П.М. Счастнєв, М.Н. Тіхоміров; Под ред.проф. А.А.Борзова. – 3-е вид. – Київ : Радянська школа, 1940. – 280с.
1534166
  Барков А.С. Фізична географія : підручник для 5 класу семирічної і середньої школи / А.С. Барков, О.О. Половінкін. – 12-е вид. – Київ : Радянська школа, 1949. – 144 с.
1534167
  Барков О.С. Фізична географія : підручник для 5 класу семирічної і середньої школи / О.С. Барков, О.О. Половінкін. – 16-е вид. – Київ : Радянська школа, 1953. – 143 с. : ыл., карт.
1534168
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Київ, 1955. – 155с.
1534169
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 3-е. – К., 1957. – 156с.
1534170
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 4-е. – Київ, 1958. – 156с.
1534171
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 6-е. – К., 1960. – 156с.
1534172
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 7-е. – К., 1961. – 136с.
1534173
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 8-е. – К., 1962. – 136с.
1534174
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 9-е. – К., 1963. – 136с.
1534175
  Медина В.С. Фізична географія : Предмет і завдання / В.С. Медина. – Київ : Радянська школа, 1964. – 119с.
1534176
  Заславський Й.І. Фізична географія : Початковий курс. Підручник для 5 класу восьмирічної школи / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – 10-те вид. – Київ : Радянська школа, 1964. – 135с. : Іл.
1534177
  Шевяков П.М. Фізична географія / П.М. Шевяков, Й.І. Заславський. – К., 1964. – 132с.
1534178
  Максимов М.О. Фізична географія : підручник для 5 кл. / М.О. Максимов. – Київ, 1974. – 184с.
1534179
  Максимов М.О. Фізична географія : Підручник для 5 класу / М.О. Максимов. – 16-е вид., перероб. – Київ, 1984. – 145с.
1534180
  Максимов М.О. Фізична географія : Підручник для 5 класу середньої школи / М.О. Максимов. – 19-е вид., перероб. – Київ, 1988. – 188с.
1534181
  Заставецька О.В. Фізична географія : збірник задач і вправ : 6-8 класи / О.В. Заставецька. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 48 с. – ISBN 966-7437-52-3
1534182
  Шуйський Ю.Д. Фізична географія в Одеському університеті (до 150-річчя заснування кафедри) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 60-64. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
1534183
  Половина І.П. Фізична географія Європи : Hавч. посібник для студ. геграфічних спец. вищ. навч. закладів / І.П. Половина; Міжнародний фонд "Відродження". Програма "Трансформація гуманітарно освіти в Укра ни. – Київ : АртЕк, 1998. – 272 с. : іл. – ISBN 966-505-155-5
1534184
  Удовиченко В.В. Фізична географія материків і океанів : навчально-методичний комплекс / Удовиченко В.В.; КНУТШ, Географічний факультет, Каф-ра географії України. – Київ, 2007. – 94с.
1534185
   Фізична географія материків та океанів : [підруч. для студ. ВНЗ] : у 2 т. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-257-7
Т. 1 : Азія / [П.Г. Шищенко та ін. ; за ред. П.Г. Шищенко]. – 2009. – 643 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 584-587
1534186
   Фізична географія материків та океанів : у 2 т. : [підруч. для студентів ВНЗ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-273-7
Т. 2 : Європа / [Шищенко П.Г. та ін. ; за ред. П.Г. Шищенка],. – 2010. – 464 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 416–418
1534187
  Шищенко П.Г. Фізична географія материків та океанів. Африка : підручник / П.Г. Шищенко, В.В. Удовиченко, Н.В. Петрина ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 495, [1] с., [40] арк. іл., к. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 445-450. – Бібліогр.: с. 451-452. – ISBN 978-966-439-908-8
1534188
  Петрина Н.В. Фізична географія материків та океанів. Африка : серія карт : [комплект із 14 карт] / Н.В. Петрина, В.Т. Петрина ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Редакційно-видавничий центр Збройних Сил України, 2017. – [14] к., вклад. в папку. – Дод. до підруч. "Фізична географія материків та океанів. Африка" / Шищенко П.Г., Удовиченко В.В., Петрина Н.В. 2016


  До серії включено карти: Африка. Фізична карта Африка. Центри давнього і сучасного зледеніння Африка. Басейни зовнішнього та внутрішнього стоку Африка. Озера та водосховища Африка. Перезволожені землі Африка. Річковий стік Африка. Ресурси ...
1534189
  Гаврилюк В.С. Фізична географія Південної Америки / В.С. Гаврилюк. – Київ : Вища школа, 1993. – 135 с. – ISBN 5-11-003965-8
1534190
  Баранский М.М. Фізична географія СРСР / М.М. Баранский. – Вид. 3-е, випр. – К.-Х.
1. – 1937. – 112с.
1534191
  Баранський М.М. Фізична географія СРСР : підручник для 7 класу середньої школи : пер. з ос. 3-го випр. вид. / М.М. Баранський. – Вид. 3-е, випр. – Київ ; Харків : Радянська школа
Вип. 1. – 1937. – 112 с.
1534192
   Фізична географія СРСР : Методичні вказівки для заочників географічних факультетів учительських і педагогічних інститутів. – Київ, 1940. – 40с.
1534193
  Чефранов С.В. Фізична географія СРСР / С.В. Чефранов. – 6-е, доп. – М., 1948. – 192с.
1534194
  Чефранов С.В. Фізична географія СРСР / С.В. Чефранов. – 7-е, доп. – М., 1949. – 200с.
1534195
  Добринін В.Ф. Фізична географія СРСР : Європейська частина і Кавказ / В.Ф. Добринін. – Вид. 2-е. – Київ : Радянська школа, 1954. – 320 с.
1534196
  Федорченко Т.П. Фізична географія СРСР : (ООснови районування та регіональний огляд) / Т.П. Федорченко. – Київ : Київський університет, 1962. – 140с. + карта
1534197
   Фізична географія СРСР. – вид. 2-е. – К, 1972. – 232с.
1534198
   Фізична географія СРСР : для 7 класу. – вид. 4-е. – Київ, 1974. – 232с.
1534199
  Шищенко П.Г. Фізична географія СРСР : Посібник для вчителя / П.Г. Шищенко. – Київ : Радянська школа, 1975. – 289с.
1534200
   Фізична географія СРСР. – К, 1976. – 215 с.
1534201
   Фізична географія СРСР. – вид. 8-е. – К., 1983. – 217 с.
1534202
   Фізична географія СРСР. – вид. 9-е. – К., 1984. – 215 с.
1534203
   Фізична географія СРСР. – вид. 11-е. – К., 1987. – 205 с.
1534204
  Баринова І.І. Фізична географія СРСР : додаток до підручника 7 класу / І.І. Баринова, А.С. Єрмошкіна. – Київ : Радянська школа, 1987. – 30, [2] с.
1534205
   Фізична географія СРСР. – 12-е вид. – К., 1989. – 205 с.
1534206
  Добринін В.Ф. Фізична географія СРСР. Європейська частина і Кавказ : Підручник для географ. фак. ун-тів и пед. ін-тів / В.Ф. Добринін. – Пер. з 2-го рос. вид. – Київ : Радянська школа, 1950. – 323с. + 12 кольорових карт
1534207
  Суслов С.П. Фізична географія СССР / С.П. Суслов. – Київ : Радянська школа
Західний Сибір. Східний Сибір. Далекий Схід. Середня Азія. – 1950. – 540с.
1534208
  Суслов С.П. Фізична географія СССР / С.П. Суслов. – Київ : Радянська школа
Азіатська частина. – 1955. – 696с.
1534209
  Суслов С.П. Фізична географія СССР : Азіатська частина / С.П. Суслов. – Київ : Радянська школа, 1955. – 696с.
1534210
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – 1970. – 180 с.
1534211
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 2. – 1970. – 166 с.
1534212
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – 1970. – 216 с.
1534213
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 4 : Карст України. – 1970. – 167 с.
1534214
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – 1971. – 190 с.
1534215
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 6. – 1971. – 104 с.
1534216
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 7. – 1972. – 157 с.
1534217
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 8. – 1972. – 157 с.
1534218
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – 1973. – 176 с.
1534219
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – 1973. – 170 с.
1534220
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 11. – 1974. – 208 с.
1534221
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – 1974. – 144 с.
1534222
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 13. – 1975. – 208 с.
1534223
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – 1975. – 192 с.
1534224
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 15. – 1976. – 134 с.
1534225
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 16. – 1976. – 136 с.
1534226
   Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Либідь, 1970-. – ISSN 0201-4122
Вип. 38. – 1991. – 184с.
1534227
   Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Либідь, 1970-. – ISSN 0201-4122
Вип. 39. – 1992. – 160 с.
1534228
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0201-4122
Вип. 40. – 2001. – 181 c.
1534229
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 41. – 2001. – 185 c.
1534230
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 42. – 2002. – 171 c.
1534231
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 43. – 2002. – 115 c.
1534232
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 44. – 2003. – 231 c.
1534233
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 45. – 2003. – 256 c.
1534234
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 46, т. 1. – 2004. – 273 c.
1534235
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 46, т. 2. – 2004. – 254 c.
1534236
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 49. – 2005. – 115 c.
1534237
   Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – 2006. – 226 c.
1534238
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 54. – 2008. – 256 c.
1534239
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 55. – 2009. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Присвяч. 60-річчю заснув. кафедр землезнав. та геоморфології, гідрології та гідроекол., метеорології та кліматології геогр. ф-ту Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
1534240
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 56. – 2009. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Присвяч. 60-річчю заснув. кафедр землезнав. та геоморфології, гідрології та гідроекол., метеорології та кліматології геогр. ф-ту Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
1534241
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 57. – 2009. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Присвяч. 60-річчю заснув. кафедр землезнав. та геоморфології, гідрології та гідроекол., метеорології та кліматології геогр. ф-ту Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
1534242
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1534243
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1534244
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (73). – 2014. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534245
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (74). – 2014. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534246
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (75). – 2014. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534247
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 4 (76). – 2014. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534248
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (77). – 2015. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534249
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (78). – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534250
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (79). – 2015. – 199 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534251
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 4 (80), ч. 2. – 2015. – 198 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534252
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (81). – 2016. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534253
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (82). – 2016. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534254
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (83). – 2016. – 105 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534255
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 4 (84). – 2016. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534256
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (85). – 2017. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534257
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (86). – 2017. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534258
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (87). – 2017. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534259
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 4 (88). – 2017. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534260
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (89). – 2018. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534261
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (90). – 2018. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534262
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ : ГАЛЛАПРІНТ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (91). – 2018. – 85, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
1534263
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ : ГАЛЛАПРІНТ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 4 (92). – 2018. – 78, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1534264
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ : ГАЛЛАПРІНТ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (93). – 2019. – 63, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1534265
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ : ГАЛЛАПРІНТ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (94). – 2019. – 63, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1534266
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (95). – 2019. – 91, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1534267
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 4/6 (96/98). – 2019. – 77, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1534268
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ : ГАЛЛАПРІНТ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1/2 (99/100). – 2020. – 83, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1534269
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ : ГАЛЛАПРІНТ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3/4 (101/102). – 2020. – 73, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1534270
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ : ГАЛЛАПРІНТ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 5/6 (103/104). – 2020. – 58 c. – Резюме укр., англ. мовами
1534271
  Заставний Ф.Д. Фізична географія України : Підручник для учнів 8 кл. сер.загальноосвіт.шк. / Ф.Д. Заставний. – Київ : Вища школа, 1999. – 256 с. – ISBN 5-11-004825-8
1534272
  Заставний Ф.Д. Фізична географія України : підручник для 8 класу серед. загальноосвіт. шк. / Ф.Д. Заставний. – 2-е вид., зі змінами. – Київ : Форум, 2001. – 239 с. : іл. – ISBN 966-7786-27-7


  Розглядаються питання геополітики України, етнічного складу й антропології її населення. Досліджуються історичні аспекти становлення кордонів, розвитку історично-географічних, етнічних та етнографічних земель тощо. Навчальний посібник для студентів ...
1534273
  Маринич О.М. Фізична географія України : Підручник / О.М. Маринич, П.Г. Шищенко. – Київ : Знання, 2003. – 479с. – (Київському національному Університету імені Тараса Шевченка 170 років). – ISBN 966-620-199-2


  Розкривається об"єктно-предметна сутність регіональної фізичної географії України, аналізуються її природні умови і природні ресурси, регіональні ландшафтні структури, геоекологічні проблеми. Для студентва географ., геоеколог., природоохорон. Спеціал
1534274
  Петрина Н.В. Фізична географія України : Програма курсу та методичні вказівки до його вивчення (для студ. заочного відділення) / Н.В. Петрина; КНУТШ. Географічний факультет. – Київ : Центр інформаційних технології, 2004. – 53с. – Петр.Доп.карт. гр.
1534275
  Петрина Н.В. Фізична географія України : Програма курсу та методичні вказівки до його вивчення (для студ. денної форми навчання) / Н.В. Петрина; КНУТШ; Географічний факультет; кафедра географії України. – Київ : Центр інформаційних технології, 2004. – 60с.
1534276
  Шищенко П.Г. Фізична географія України : Підручник для 8 кл. загальноосвітніх навч. закл. / П.Г. Шищенко, Н.В. Муніч. – Київ : Зодіак-ЕКО, 2005. – 256с. – ISBN 966-7090-36-1
1534277
  Маринич О.М. Фізична географія України : Підручник / О.М. Маринич, П.Г. Шищенко. – Київ : Знання, 2005. – 512 с. – ISBN 966-346-092-Х


  Розкривається об"єктно-предметна сутність регіональної фізичної географії України, аналізуються її природні умови і природні ресурси, регіональні ландшафтні структури, геоекологічні проблеми. Для студентва географ., геоеколог., природоохорон. Спеціал
1534278
  Маринич О.М. Фізична географія України : Підручник / О.М. Маринич, П.Г. Шищенко. – 3-те вид., стереот. – Київ : Знання, 2006. – 511с. – ISBN 966-620-248-4


  Розкривається об"єктно-предметна сутність регіональної фізичної географії України, аналізуються її природні умови і природні ресурси, регіональні ландшафтні структури, геоекологічні проблеми. Для студентва географ., геоеколог., природоохорон. Спеціал
1534279
  Байцар А.Л. Фізична географія України : навч.-метод. посібник / А.Л. Байцар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 353, [1] с. : табл. – Словник: с. 312-351. – Бібліогр.: с. 352 та наприкінці ч.
1534280
  Мирон І.В. Фізична географія України (загальна характеристика природи) / Мирон І.В.; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – 101с.
1534281
   Фізична географія України. Програма для учнів 8 класу 12-річної школи (52 год, 1,5 год на тиждень) : Програми і підручники // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 20-24
1534282
  Ланько А.І. Фізична географія Української РСР / А.І. Ланько. – Київ : Радянська школа, 1969. – 268с. : Карти. – (Бібліотека вчителя географії)
1534283
   Фізична географія Української РСР. – Київ : Вища школа, 1982. – 208 с.
1534284
  Коваленко К.О. Фізична географія УРСР (1840-1958 рр.) : Бібліографічний покажчик / К.О. Коваленко, П.Ю. Висоцька. – Київ : АН УРСР, 1960. – 402с.
1534285
   Фізична географія Харьківської області : Навчальний посібник. – Харків, 1993. – 396с.
1534286
   Фізична географія Харьківської області : Навчальний посібник. – Харків, 1993. – 96с.
1534287
   Фізична географія частин світу. – Київ, 1949. – 44 с.
1534288
  Счастнєв П.М. Фізична географія частин світу / П.М. Счастнєв, П.Г. Терехов. – 4-е вид. – К., 1959. – 200с.
1534289
  Тростянська З.К. Фізична географія частин світу / З.К. Тростянська, Я.Ф. Столярова. – Київ
1. – 1967. – 41 с.
1534290
   Фізична географія частин світу. – Київ, 1969. – 36 с.
1534291
  Тростянська З.К. Фізична географія частин світу / З.К. Тростянська, Я.Ф. Столярова. – Київ
2. – 1969. – 55 с.
1534292
  Максимов М.О. Фізична географія. Підруч. для 5 кл. / М.О. Максимов. – К., 1972. – 183с.
1534293
  Максимов М.О. Фізична географія. Підруч. для 5 кл. / М.О. Максимов. – К.., 1975. – 184с.
1534294
  Максимов М.О. Фізична географія: підруч. для 5 кл. / М.О. Максимов. – 11-е вид. – Київ, 1979. – 175 с.
1534295
  Максимов М.О. Фізична географія: підруч. ля 5 кл. / М.О. Максимов. – 6-е вид. – К., 1973. – 182с.
1534296
  Максимов М.О. Фізична географія: підруч. ля 5 кл. / М.О. Максимов. – 8-е вид. – К., 1976. – 176с.
1534297
  Максимов М.О. Фізична географія: підруч. ля 6 кл. / М.О. Максимов. – 19-е вид., переробл. – К., 1990. – 158с.
1534298
  Гарбар В.В. Фізична деградація рендзин (rendzic leptosols) Подільських Товтр // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (25). – С. 74-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1534299
  Єфремов І.М. Фізична досконалість / І.М. Єфремов. – К, 1973. – 38с.
1534300
   Фізична екологія : кредитно- модульна система : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Ю. Новоселецький [та ін.]. – Київ : Кондор, 2009. – 480 с. : іл. – ISBN 978-966-351-238-9
1534301
  Корнійчук Л. Фізична економія. Українська школа / Л. Корнійчук, В. Шевчук, Л. Воробйова // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С.55-63. – ISSN 0131-775Х
1534302
  Корнійчук Л. Фізична економія. Українська школа / Л. Корнійчук, В. Шевчук, Л. Воробйова // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 66-72. – ISSN 0131-775Х
1534303
  Гринів Л.С. Фізична економія: нові моделі сталого розвитку = Physical economics: new models of sustainable development / Лідія Гринів ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Ліга-прес, 2016. – 423, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 399-423. – ISBN 978-617-397-133-0
1534304
  Хвесик М.А. Фізична економія: оновлення поглядів на концепт сталого розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 7 (668). – С. 92-94. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1534305
  Поп С.С. Фізична електроніка : Розліли: Емісійні явища. Методи діагностики поверхні / С.С. Поп, І.С. Шароді; МОНУ; Ужгородський національний ун-тет. – Львів : Євросвіт, 2001. – 250с. – (Біб-ка державного фонду фундамент.досліджень). – ISBN 966-7343-24-3
1534306
  Левитський С.М. Фізична електроніка : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / КНУТШ; С.М. Левитський. – Київ : Київський університет, 2005. – 153с. – ISBN 966-594-681-1
1534307
   Фізична електроніка. Емісійна електроніка : навч. посібник / В.В. Ільченко [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 127 с. – ISBN 978-966-439-384-0
1534308
  Ліпатников В.Є. Фізична і коллоідна хімія / В.Є. Ліпатников, К.М. Казаков. – Київ : Вища школа, 1983. – 198 с.
1534309
  Малющицький І.П. Фізична і колоїдна хімія / І.П. Малющицький. – Київ, 1964. – 183с.
1534310
  Каданер Л.І. Фізична і колоїдна хімія / Л.І. Каданер. – К., 1971. – 284с.
1534311
  Каданер Л.І. Фізична і колоїдна хімія / Л.І. Каданер. – Київ, 1977. – 139с.
1534312
  Каданер Л.І. Фізична і колоїдна хімія / Л.І. Каданер. – Київ, 1983. – 287с.
1534313
  Кононський О.І. Фізична і колоїдна хімія : підручник для підготовки фахівців в аграрних вищих навч. закл. II-IV рівнів акредитації за напрямками 1305 - ветеринарна мед. та 1302 - зооінженерія / О.І. Кононський. – Вид. 2-е, допов. і випр. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 312 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299. – ISBN 978-966-364-921-4 (978-966-7417-98-5)
1534314
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 11, № 1, січень - березень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534315
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 11, № 2, квітень - червень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534316
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 11, № 3, липень - серпень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534317
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 11, № 4, жовтень - грудень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534318
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 12, № 3, липень - вересень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534319
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 12, № 4, жовтень - грудень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534320
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 12, № 1, січень - березень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534321
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 12, № 2, квітень - червень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534322
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 13, № 2, квітень - червень. – 2015. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534323
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 13, № 1, січень - березень. – 2015. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534324
  Білий О.В. Фізична колоїдна хімія / О.В. Білий, Л.М. Біла. – Київ, 1981. – 128с.
1534325
  Рудаков В.А. Фізична концепція термоядерного реактора-стеларатора, заснована на неокласичних транспортних процесах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Рудаков Василь Андрійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – 37 с. – Бібліогр.: 39 назв
1534326
  Чиж Ю.А. Фізична культура - джерело здоров"я / Ю.А. Чиж. – К., 1977. – 88с.
1534327
  Суптель Фізична культура - фактор гармонійного розвитку особи / Суптель, К.П. Шаповалова. – К., 1982. – 48с.
1534328
  Адирхаєв С.Г. Фізична культура в житті студентів з обмеженими можливостями здоров"я // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2013. – № 12. – С. 3-10. – ISSN 1818-9172
1534329
  Мокрієва М.Г. Фізична культура в побуті. / М.Г. Мокрієва. – К, 1980. – 85с.
1534330
  Маковецький О.Ф. Фізична культура для людей старшого віку / О.Ф. Маковецький. – К., 1963. – 44с.
1534331
  Корабльов М.В. Фізична культура і здоров"я учнів. / М.В. Корабльов. – К., 1963. – 32с.
1534332
  Новосельський В.Ф. Фізична культура і здоров"я школярів / В.Ф. Новосельський. – К, 1984. – 47с.
1534333
  Куроченко І.О. Фізична культура і спорт : Інформаційно-методичний довідник з питань фізичної культури і спорту / Іван Куроченко. – Київ, 2004. – 1184с. – ISBN 966-8454-10-3
1534334
  Пінчук Є.А. Фізична культура і спорт в історіософському дискурсі / Є.А. Пінчук, Е.В. Колядич // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 123-127. – ISSN 2076-1554
1534335
  Трофим"як Б.Є. Фізична культура і спорт в Українській РСР. / Б.Є. Трофим"як. – Львів : Вища школа, 1987. – 157с.
1534336
  Волошин А.П. Фізична культура і спорт на селі / А.П. Волошин. – Київ : [Б. в.], 1972. – 19 с. – (Сер. Т-во "Знання" УРСР)
1534337
  Соколова Н. Фізична культура як навчальна дисципліна в Дерптському університеті впродовж ХІХ – початку ХХ ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 138-143
1534338
  Булавін Л.А. Фізична механіка полімерів : Навчальний посібник з курсу "Основи молекулярної фізики" для студентів фізичного факультету / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта; КУ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-111-9
Ч.1. – 1999. – 226с.
1534339
  Коваль В.І. Фізична модель "електричного" ока / В.І. Коваль, Д.Д. Пилипко, Ю.Л. Трофімов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 411-420. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Створена фізична модель "електричного" ока людини з урахуванням анатомічних та фізіологічних даних, що використовують в офтальмології. Виконано моделювання розподілу щільності електричних зарядів по поверхні сітківки ока та визначено напрямок сумарного ...
1534340
   Фізична модель інфрачервоного спектрорадіометра з підвищенням просторової розрізненості за допомогою субпіксельної обробки зображень / В.І. Лялько, М.О. Попов, С.А. Станкевич, С.В. Шкляр, В.М. Подорван, М.І. Лихоліт, В.М. Тягур, К.В. Добровольська // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 6. – С 16-28. – ISSN 1815-2066


  Наведено математичну та фізичну моделі нового кадрового інфрачервоного спектрорадіометра на основі мікроболометричного матричного приймача із субпіксельною реєстрацією зображень. Спектрорадіометр планується включити до складу бортового обладнання ...
1534341
  Козак П.М. Фізична модель руху маломасової метеорної частинки, дотичної до верхніх шарів атмосфери // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 2016. – Т. 22, № 4 (101). – С. 51-57. – ISSN 1561-8889
1534342
  Борсук О.М. Фізична музика: становлення та перспективи (передумови створення та концепція "овочевих" оркестрів) // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 104-106
1534343
  Кикіш С. Фізична особа-боржник & кредитор: на чиєму боці новий Кодекс про банкрутство? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 9)
1534344
  Кухарчук А.М. Фізична особа як суб"єкт організаційіно-господарських повноважень: історико-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 33-46. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 86). – ISSN 1563-3349
1534345
  Блащук Т. Фізична особа як суб"єкт підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 7 (163). – С .161-163
1534346
  Шепель С.І. Фізична підготовка - одна з вагомих складових професійної підготовки сучасного воїна // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 209-215
1534347
  Бородін Ю.А. Фізична підготовка курсантів у вищих військових навчальних закладах інженерно-операторського профілю / Ю.А. Бородін. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 417 с. – ISBN 978-966-660-508-8
1534348
  Головачук В.В. Фізична підготовка як засіб підготовки висококваліфікованого майбутнього фахівця / В.В. Головачук, А.М. Медвідь // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 1. – С. 100-102. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
1534349
  Полішко Н. Фізична підготовка як умова реалізації трудової функції жінками-поліцейськими // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 67-72. – ISSN 2663-5313
1534350
  Одеров А. Фізична підготовленість майбутніх офіцерів Збройних сил України / А. Одеров, С. Федак, М. Кузнецов // Молода спортивна наука України : збірник наукових праць з галузі фізичного виховання і спорту / Львівський держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 1, 2. – С. 274-278. – ISBN 978-966-2328-96-7. – ISSN 1996-1448
1534351
  Кртречко С.О. Фізична природа пластичної деформації та руйнування полікристалічних ОЦК-металів в неоднорідних силових полях : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Кртречко С.О. ; НАН України, Ін-т металофізики. – Київ, 1995. – 46 с.
1534352
  Гев"як О.М. Фізична реабілітація в гострий період крововиливу в головний мозок // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 12-14. – ISSN 2524-0412
1534353
  Григус І.М. Фізична реабілітація в пульмонології : навч. посібник / І.М. Григус ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Вид. 2-ге, випр. – Рівне : НУВГП, 2018. – 258, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 252-258 та в кінці тем. – ISBN 978-966-327-313-6
1534354
  Грін С.С. Фізична реабілітація військовослужбовців з наслідками вогнепальних переломів кісток гомілки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / Грін Санія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1534355
  Рибіна О.С. Фізична реабілітація жінок старших вікових груп з остеопоротичними переломами тіл хребців : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / Рибіна Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
1534356
  Богдановська Н.В. Фізична реабілітація різних нозологічних груп : навчальний посібник для студентів факультету фізичного виховання спеціальності "Фізична реабілітація" / Н.В. Богдановська ; М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 136, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 134-136
1534357
  Смолюк І. Фізична реабілітація студентів засобами оздоровчо-лікувальної фізичної культури / І. Смолюк, В. Смолюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 99-103. – ISSN 2220-7481


  На підставі вивчення мотивів, інтересів і ставлення студентів педагогічних спеціальностей до занять фізичною культурою в статті розкрито технологію пошуку нових, більш прогресивних організаційно-методичних форм діяльності спеціальних навчальних груп. ...
1534358
  Дуб М.М. Фізична реабілітація студенток з ожирінням і ризиком розвитку метаболічного синдрому : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Дуб Мар"яна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
1534359
  Молєв В.П. Фізична реабілітація у хворих на хронічний бронхіт // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 111-114. – Бібліогр.: 4 назв.
1534360
  Молєв В.П. Фізична реабілітація хворих з хронічними обструктивними захворюваннями легень // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 112-115. – Бібліогр.: 10 назв.
1534361
  Жарова І.О. Фізична реабілітація хлопців старшого дошкільного віку з плоскостопістю із використанням засобів та елементів гри у футбол / І.О. Жарова, П.П. Чередніченко // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, С.Б. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 47- 53 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1992-7894
1534362
  Ромман Хайсам Фізична реабілітація школярів з функціональними порушеннями зору на постклінічному етапі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Ромман Хайсам Дж. М. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1534363
   Фізична рекреація і рухова реабілітація - складові фізичної культури: медико-біологічні аспекти / В.А. Пастухова, В.М. Ільїн, М.М. Філіппов, С.П. Краснова // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 69-73. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1992-7894
1534364
  Шорохов І.М. Фізична система і поняття середовища / І.М. Шорохов, В.С. Семерик // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
1534365
  Красовський І.В. Фізична та колоідна хімія / І.В. Красовський, Є.Й. Байль. – Київ, 1959. – 412с.
1534366
   Фізична та колоїдна хімія. – К
1. – 1963. – 19с.
1534367
   Фізична та колоїдна хімія. – К
2. – 1963. – 19с.
1534368
   Фізична та колоїдна хімія. – К
4. – 1963. – 22с.
1534369
  Мороз А.С. Фізична та колоїдна хімія : Навчальний посібник / А.С. Мороз, А.Г. Ковальова. – Львів : Світ, 1994. – 280с. – ISBN 5-7773-0003-0
1534370
  Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія = Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Гомонай; Мін-во освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Патент, 2006. – 496с. – ISBN 966-8760-15-8
1534371
  Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія : підручник для студентів ВНЗ / В.І. Гомонай. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 494, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 477-485. – Бібліогр.: с. 486. – ISBN 978-966-382-056-9
1534372
   Фізична та колоїдна хімія : навч. посібник для студ. біологічних і медичних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.В. Бондарєв, О.М. Цурко, Н.О. Водолазька, С.В. Єльцов ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; під ред. М.В. Бондарєва. – Вид. 2-ге, виправлене, переробл. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 324 с. – ISBN 966-623-328-2
1534373
  Вовкотруб М.П. Фізична та колоїдна хімія. Практикум : навчальний посібник для студ. біологічних, агробіологічних та агрохімічних спец. вищих навч. закладів / М.П. Вовкотруб, Л.П. Олексенко, Ю.М. Вовкотруб ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 335 с. – ISBN 978-966-439-345-1
1534374
  Мороз А.С. Фізична та колоїдна хімія: Навч. посібник для студ. медичних вузів. / А.С. Мороз, А.Г. Ковальова. – Львів, 1994. – 279с.
1534375
  Григус І.М. Фізична терапія в кардіології : навч. посібник / Григус І.М., Брега Л.Б. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 268, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 262-268. – ISBN 978-966-327-396-9
1534376
  Бродський О.І. Фізична хемія / О.І. Бродський. – Харків;Київ : ДНТВУ
I : Властивості матерії та хемічна кінетика. – 1936. – 471 с.
1534377
  Сіренко Г.О. Фізична хемія. Фізична та хемічна термодинаміка : курс лекцій / Геннадій Сіренко, Марія Складанюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2019. – 241, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-237. – ISBN 978-617-7468-40-9
1534378
  Гомонай В.І. Фізична хімія : Навч. посібник для студ.хімічних спец.ун-тетів / В.І. Гомонай, О.В. Гомонай; Мін-во освіти і науки України.Ужгород.держ.ун-тет. – Ужгород : Мистецька лінія. – ISBN 966-7400-06-2
Ч.1 : Хімічна термодинаміка. – 2000. – 292с.
1534379
  Білий О.В. Фізична хімія : навч. поібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Білий. – Київ : ЦУЛ ; Фітосоціоцентр, 2002. – 364 с. – Бібліогр.: с. 355. – (Хімічні науки). – ISBN 966-7938-68-9
1534380
  Гомонай В.І. Фізична хімія : Навч. пос. для студ. хім. спец.ун-тетів / МОіНУ. Ужгород. держ. ун-тет; Василь Гомонай, Олена Гомонай. – Ужгород : Мистецька лінія. – ISBN 966-7400-06-2, 966-7511-83-9
Ч.2 : Хімічна кінетика. Каталітичні реакції. Фізико-хімія поверхневих явищ. Фото- та радіаційно-хімічні процеси. Електрохімія. – 2003. – 479с.
1534381
  Гомонай В. Фізична хімія : Підручник для студ. хім. спец. внз / В. Гомонай, О. Гомонай. – Ужгород : Патент, 2004. – 712 с. – ISBN 966-7725-96-0
1534382
  Лебідь В.І. Фізична хімія : підруч. для студентів хім. спец. ВНЗ / В.І. Лебідь ; [худож.-оформлювач С.І. Правдюк]. – Харків : Фоліо, 2005. – 476, [4] с. : іл., табл. – Предм. покаж.: с. 470-477. – Бібліогр.: с. 478. – ISBN 966-03-2751-X
1534383
  Марчук О. Фізична хімія : збірник задач / О.В.Марчук, О.М.Янчук ; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. Хім. ф-т. Каф. фіз. та колоїд. хімії. – Луцьк : Вежа, 2006. – 327, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 326-327. – ISBN 966-600-194-2
1534384
  Чумак В.Л. Фізична хімія : підручник для студ. вищ. навч. закл / В.Л. Чумак, С.В. Іванов ; [Національний авіаційний університет]. – Київ : Книжкове видавництвово Національного авіаційного університету, 2007. – 646, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 636. – ISBN 978-966-598-403-0
1534385
  Ковальчук Є.П. Фізична хімія : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Є.П. Ковальчук, О.В. Решетняк ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 800с. – ISBN 978-966-613-540-0
1534386
  Яцимирський В.К. Фізична хімія : Підручник для вищих навчальних закладів / Віталій Яцимирський. – Київ; Ірпінь : Перун, 2007. – 512с. : іл. – 175-й річниці заснування Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка присвячується. – ISBN 978-966-569-224-9
1534387
  Лебідь В.І. Фізична хімія : підручник для студентів хімічних спец. вищих навч. закладів / В.І. Лебідь. – Харків : Гімназія, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-8319-94-5
1534388
  Яцимирський В.К. Фізична хімія : підручник для вищих навчальних закладів / Віталій Яцимирський. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – 511, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 509-511. – Бібліогр.: с. 5. – ISBN 978-966-569-224-9
1534389
  Стадник В.П. Фізична хімія (конспективний курс) : Навчальний посібник / В.П. Стадник. – Львів, 2006. – 176с.
1534390
   Фізична хімія дисперсних мінералів. – Київ, 1997. – 128с.
1534391
  Нижник В.В. Фізична хімія дисперсних систем та полімерів : підручник для студентів вищ. навч. закладів, що навчаються за спец. "Біотехнологія" / В.В. Нижник, В.А. Волошинець, І.О. Усков ; [ред. Баранова Г.І.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2009. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 244. – ISBN 978-966-306-151-9
1534392
   Фізична хімія кремнезему і нанодисперсних силікатів : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Корнілович Б.Ю., Андрієвська О.Р., Племянніков М.М., Спасьонова Л.М.] ; за ред. Б.Ю. Корніловича ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Освіта України, 2013. – 178 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. - Предм. покажч.: с. 171-176. – Бібліогр.: с. 167-170. – ISBN 978-617-7111-09-1
1534393
  Олексенко Л.П. Фізична хімія міжфазних явищ : Навч. посібник для студ. хім. спец. вищих навч. закладів / Л.П. Олексенко; Ред. Т.П. Гуз; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 109с. – ISBN 966-594-659-5
1534394
  Олексенко Л.П. Фізична хімія міжфазних явищ : навчальний посібник [для студентів хімічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Л.П. Олексенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 270, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 264. – ISBN 978-966-439-365-9
1534395
  Олексенко Л.П. Фізична хімія міжфазних явищ : підручник / Л.П. Олексенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 283. – ISBN 978-966-439-898-2
1534396
  Нижник В.В. Фізична хімія полімерів : Релакційні явища, стани рівноваги, фізико-механічні властивості / В.В. Нижник, Т.Ю.Нижник; КНУТШ. – Київ, 2006. – 72с. – ISBN 966-581-773-6
1534397
  Нижник В.В. Фізична хімія полімерів : підручник для студ. хімічних та хіміко-технологічних спеціальностей вищих навч. закладів / Нижник В.В., Нижник Т.Ю. – Київ : Фітосоціоцентр, 2009. – 424с. – ISBN 978-966-306-149-2
1534398
  Яцимирський В.К. Фізична хімія процесів : Навчальний посібник для студ. хімічних спец. / В.К. Яцимирський; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 143с. – Бібліогр.:с.142-143. – ISBN 966-594-121-6
1534399
  Яцимирський В.К. Фізична хімія. Електрохімія : навч. посібник [для студентів хім. ф-тів ВНЗ] / В.К. Яцимирський, О.Ю. Болдирєва, О.С. Роїк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет ; LAT & K, 2015. – 138, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138. – ISBN 978-617-7061-14-3
1534400
  Роїк О.С. Фізична хімія. Основи термодинаміки : навчальний посібник для студ. хім. фак-тів вищ. навч. закл. / О.С. Роїк, Н.І. Усенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 251с. – ISBN 978-966-439-300-0
1534401
  Павліщук А.В. Фізична хімія. Практикум і тестові завдання : навч. посіб. для студ. біол. спец. ВНЗ / А.В. Павліщук, Л.П. Олексенко, Л.В. Пенкова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 222, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218. – ISBN 978-966-439-736-7
1534402
  Рубцов В.І. Фізична хімія: задачі та вправи : навч. посібник / В.І. Рубцов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 414, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 385-386. – ISBN 978-966-623-804-0
1534403
  Беверакі Д.О. Фізичне безсмертя як спосіб досягнення просвітлення у літературному напрямку натхів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Стаття присвячена розгляду релігійно-філософської школи натхів та аналізу головної особливості їх йогічної практики, а саме досягнення просвітлення шляхом отримання фізичного безсмертя. Дослідження проводиться на базі ідейно-дидактичного твору ...
1534404
  Кравчук Н.С. Фізичне виховання в здобувачів вищої медичної освіти // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / Житомир. медичний ін-т Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Антонов, К.В. Балабанова [та ін.]. – Житомир, 2021. – № 1 (25). – С. 25-29. – ISSN 2618-1592
1534405
  Ричкова М. Фізичне виховання в системі вищої освіти України та США. Сутність та зміст проблеми // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 70, ч. 1. – С. 114-122. – ISSN 2077-1827


  У статті розкрито сутність та зміст поняття "фізичне виховання", розглянуто термін в системі вищої освіти України та США.
1534406
  Ладиняк А.В. Фізичне виховання дітей в сім"ї / А.В. Ладиняк, В.В. Ліщук // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 77-81. – Бібліогр.: 6 назв.
1534407
  Аляб`єва М.М. Фізичне виховання дітей раннього віку в сім`ї / М.М. Аляб`єва; М.М. Аляб"єва. – Київ : Здоров"я, 1975. – 128 с. – (Бібліотечкадля батьків і дітей)
1534408
   Фізичне виховання і здоров"я нації : Методичні рекомендації. – Київ : Київський університет, 2003. – 47с.
1534409
  Кочергіна Т.І. Фізичне виховання і здоров"я нації // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 112-119
1534410
   Фізичне виховання і спорт у подоланні негативних наслідків стресу : Методичні рекомендації для студ.ун-тету / КНУТШ;Упоряд.:А.Ф.Косенко,Т.І.Кочергіна. – Київ : Київський університет, 2001. – 30с.
1534411
  Петров Ю.Л. Фізичне виховання йогів / Ю.Л. Петров. – Київ, 1960. – 64с.
1534412
  Москаленко Н.В. Фізичне виховання молодших школярів : монографія / Н.В. Москаленко. – Дніпропетровськ : Інновація, 2007. – 251, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 192-205. – ISBN 966-96438-8-0
1534413
  Баранівський В. Фізичне виховання особистості як проблема сучасної філософії освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 352-360
1534414
  Корнієнко С. Фізичне виховання студентів з інвалідністю у закладі вищої освіти: теоретико-практичний вимір // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2020. – Вип. 49. – С. 46-53. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1534415
  Левченко І. Фізичне виховання студентів Київського державного університету імені Тараса Шевченка як складова формування радянської ідентичності (за матеріалами газети "За радянські кадри" // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 94-103
1534416
  Брюханова Т.С. Фізичне виховання у закладах вищої освіти на основі спортивної спеціалізації // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 173. – С. 192-196. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1534417
  Дубовис М.С. Фізичне виховання учнів 4-8 класів / М.С. Дубовис. – Київ, 1979. – 156 с.
1534418
   Фізичне виховання учнів I-IV класів. – К, 1951. – 148с.
1534419
  Козленко М.П. Фізичне виховання учнів молодших класів / М.П. Козленко. – К., 1977. – 144с.
1534420
  Черевков М.А. Фізичне виховання учнів УІІІ-Х класів. / М.А. Черевков. – К., 1951. – 128с.
1534421
  Тамуріді Р.І. Фізичне виховання школярів в сім"ї. / Р.І. Тамуріді. – К., 1953. – 100с.
1534422
  Терещенко В.І. Фізичне виховання як засіб підвищення рівня здоров"я студентів / В.І. Терещенко, В.А. Сухих, В.С. Недощак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2015. – C. 147-150. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 11 (66) 15). – ISSN 2311-2220
1534423
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 1 (21). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534424
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 2 (22). – 2013. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534425
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 3 (23). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534426
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 4 (24). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534427
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 1 (25). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534428
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 2 (26). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534429
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 4 (28). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1534430
  Поліщук Р.В. Фізичне здоров"я в педагогічній системі Антона Макаренка: проблеми досвіду, гармонії, специфіки // Здоров"я. Гармонія. Особистість : фізичне здоров"я як чинник формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття : монографія / Р.В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 105-141. – ISBN 978-966-493-990-1
1534431
  Поліщук Р. Фізичне здоров"я як проблема в історії зарубіжної (європейської, світової) педагогічної думки // Про здорове тіло і здоровий дух : фіз. здоров"я як пед. проблема та основа гармон. розвитку особистості: світовий досвід : монографія / Р.В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 13-32. – ISBN 978-966-493-790-7
1534432
  Довгань Н. Фізичне і психічне насильство: співвідношення понять // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 339-344. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті проаналізовано співвідношення понять фізичного і психічного насильства. Робимо висновок, що проводити такий поділ недоцільно.
1534433
   Фізичне матеріалознавство : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-256-8
Ч. 2 : Діелектрики. – 2007. – 390, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 382-385
1534434
   Фізичне матеріалознавство : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [авт. ч. 1:] Ю.І. Якименко, С.О. Воронов, Ю.М. Поплавко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-458-6
Ч. 1 : Перспективні напрями матеріалознавства. – 2011. – 300, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. авт.: Ю.М. Поплавко, В.І. Ільченко. С.О. Воронов, Ю.І. Якименко. – Бібліогр.: с. 300
1534435
   Фізичне матеріалознавство : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів, які навч. за спец. "Прикладна фізика" / [авт. ч. 3:] Ю .М. Поплавко, С.О. Воронов, Ю.І. Якименко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-413-5
Ч. 3 : Провідники та магнетики. – 2011. – 372 с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. авт.: Ю.І. Якименко, Ю.М. Поплавко, С.О. Воронов. – Бібліогр.: с. 372
1534436
   Фізичне матеріалознавство : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [авт. ч. 4:] Ю.М. Поплавко, В.І. Ільченко, С.О. Воронов, Ю.І. Якименко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-335-0
Ч. 4 : Напівпровідники. – 2011. – 333, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 332-333
1534437
  Мудрий С.І. Фізичне матеріалознавство : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / С.І. Мудрий, І.І. Штаблавий ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 416, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 413. – ISBN 978-966-613-928-6
1534438
  Горідько М.Я. Фізичне матеріалознавство: лабораторний практикум / М.Я. Горідько; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 1997. – 48 с.
1534439
  Терещенко Л.М. Фізичне моделювання динаміки наносів, стійкості захисних споруд та території для будівництва і експлуатації місць збереження та відстою плавзасобів / Л.М. Терещенко, В.В. Хомицький, Л.П. Абрамова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 209-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі проведено фізичне моделювання взаємодії вітрових хвиль з захисними огороджувальними спорудам. В дослідах отримані результати вказують - характер взаємодії хвиль зі спорудами відповідає прийнятій в СНіП області розрахунків. Ключові ...
1534440
   Фізичне моделювання для вимірювання густини приповерхневих гірських порід при каротажі на кабелі та в процесі буріння / М. Бондаренко, В. Кулик, О. Дмитренко, С. Данилів, О. Стасів, В. Кармазенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 35-41. – (Геологія ; вип. 1 (92)). – ISSN 1728-3817
1534441
   Фізичне моделювання електромагнітних полів у геологічному середовищі = Physical modeling of elektromagnetic fields in geologocal media / В.М. Кобзова., С.А. Дещиця, Б.Т. Ладанівський, І.П. Мороз ; НАНУ, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна, Карпатське відділення. – Київ : Наукова думка, 2008. – 168с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0965-8
1534442
  Олішевський О.В. Фізичне насильство в контексті визначення суспільно небезпечної інформації // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 124-134. – ISSN 2304-4556
1534443
   Фізичне та психічне здоров"я нації - могутність держави : Методичні рекомендації для студ.університету. – Київ : Київський університет, 2001. – 44с.
1534444
  Карамушка Л. Фізичне та психологічне здоров"я персоналу освітніх організацій: емпіричне дослідження проблеми в період пандемії COVID-19 / Л. Карамушка, О. Креденцер, К. Терещенко // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 2/3 (20). – С. 72-83. – ISSN 2411-3190
1534445
  Конончук Г.Л. Фізичний вакуум як транспорт електромагнітного збудження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 113-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1534446
   Фізичний експеримент у середній школі. – Київ
3. – 1966. – 476 с.
1534447
   Фізичний експеримент у середній школі. – К
4. – 1968. – 335с.
1534448
   Фізичний експеримент у школі. – Київ
2. – 1936. – 368 с.
1534449
   Фізичний експеримент у школі. – Київ ; Харків
4. – 1938. – 300 с.
1534450
   Фізичний експеримент у школі. – Київ
5. – 1941. – 472 с.
1534451
  Манжул І.В. Фізичний захист ядерної безпеки: поняття, цілі, умови досягнення // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 12-18. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
1534452
   Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів. – ISSN 1563-3969
Т. 7. – 2008. – мова резюме укр. англ. мовами
1534453
  Пилипко Д.Д. Фізичний зміст коефіцієнта Ардена в електроокулографії // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 499-504. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  З метою забезпечення теоретичного обгрутнування електроокулографічних досліджень розроблена модель "електричної" сітківки ока людини у вигляді шару електричних дипломів, який має форму півсфери. Аналітичний вирази, які отримані у межах елементарної ...
1534454
  Охріменко Б. Фізичний зміст планківської одиниці довжини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-40. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто властивості електромагнітного випромінювання, довжина хвилі якого дорівнює планківській одиниці довжини. Для пучка такого випромінювання дифракційна розбіжність "врівноважується" гравітаційною самодією. Розглянуто проблеми, що виникають при ...
1534455
   Фізичний кур"єр : науково-інформаційне видання. – Київ
№ 3. – 2000
1534456
  Шпак А.П. Фізичний лексикон = Физический лексикон : 1. Базові поняття фізики. 3. Структура та властивості макроскопічних систем : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Шпак А.П., Остафійчук Б.К., Ніколенко А.М. ; НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; М-во транспорту і зв"язку України ; Укр. держ. акад. залізнич. транспорту. – Київ ; Івано-Франківськ ; Харків : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010. – 166, [1] с. – Парал. назва рос. мовою. - Текст кн. парал. укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-640-280-9
1534457
  Лопаткін Ю.М. Фізичний образ світу : навчальний посібник / Ю.М. Лопаткін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 194, [1] с. : табл. – Додаток: с. 186-194. – Бібліогр.: с. 162-164. – ISBN 978-966-657-359-2
1534458
  Соколов А.П. Фізичний практикум / А.П. Соколов. – Київ ; Харьків, 1938. – 484 с.
1534459
  Винниченко В.Є. Фізичний практикум / В.Є. Винниченко. – Вид. 2-е, переробл. і доп. – Київ : Радянська школа, 1954. – 400 с.
1534460
  Винниченко В.Є. Фізичний практикум / В.Є. Винниченко. – Вид. 3-є, випр. і доп. – Київ, 1959. – 442 с.
1534461
   Фізичний практикум. – Львів, 1965. – 148 с.
1534462
   Фізичний практикум / В.П. Дущенко, В.М. Носолюк, Г.Ф. Бушок, П.П. Кіричок, В.М. Андріанов; за заг. ред. Дущенко В.П. – Київ : Радянська школа, 1965. – 387 с.
1534463
   Фізичний практикум. – К
1. – 1968. – 107с.
1534464
   Фізичний практикум : метод.розробка. – Київ : Київський університет
Ч. 1 : Механіка. – 1968. – 106с.
1534465
   Фізичний практикум : метод.розробка. – Київ : Київський університет
Ч. 2 : Молекулярна фізика. – 1970. – 136с.
1534466
   Фізичний практикум : метод.розробка. – Київ : Київський університет
Ч. 3 : Електрика. – 1970. – 112с.
1534467
   Фізичний практикум : метод.розробка. – Київ : Київський університет
Ч. 4 : Оптика. – 1971. – 172с.
1534468
   Фізичний практикум : метод.розробка. – Київ : Київський університет
Ч. 5 : Атомна фізика. – 1971. – 126с.
1534469
  Бублей Р.Є. Фізичний практикум : навч. посібник / Р.Є. Бублей, Є.М. Бублей. – Київ : Вища школа, 1974. – 111 с.
1534470
   Фізичний практикум. – Київ : Вища школа при КДУ
Ч. 3 : Електрика. – 1975. – 84 с.
1534471
   Фізичний практикум : навч.посібник. – Київ : Вища школа
Ч. 1. – 1981. – 248с.
1534472
   Фізичний практикум. – Київ : КДУ
Ч. 2 : Молекулярна фізика. – 1982. – 104 с.
1534473
   Фізичний практикум : навч.посібник. – Київ : Вища школа
Ч. 2. – 1984. – 254с.
1534474
  Студеняк І.П. Фізичний практикум "Оптика" : [навч. посібник] / І.П. Студеняк, В.М. Бенца, Б.М. Коперльос ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Каф. фізики напівпровідників. – Ужгород : УжДУ, 2000. – 107, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 105. – ISBN 966-7400-09-2
1534475
  Чепуренко В.Г. Фізичний практикум в середній школі : Посібник для вчителів / В.Г. Чепуренко. – Київ : Радянська школа, 1955. – 240 с.
1534476
   Фізичний практикум для факультативних занять / Чепуренко В.Г. – Київ : Радянська школа, 1971. – 240с.
1534477
  Олефір В.П. Фізичний практикум з електрики та магнетизму : навч. посібник / В.П. Олефір ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – 187, [1] с. : іл., табл. – Предм. покаж.: с. 185-187. – Бібліогр.: с. 184. – ISBN 978-966-285-511-1
1534478
  Величко С.П. Фізичний практикум з курсу загальної фізики для студентів нефізичних спеціальностей / С.П. Величко, Е.П. Сірик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 183-188. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1534479
  Соколов А.П. Фізичний практикум. / А.П. Соколов. – Київ ; Харків, 1940. – 484 с.
1534480
   Фізичний практикум. Механіка. – Київ : Київський університет, 1997. – 65с.
1534481
  Пластунова О.Б. Фізичний розвиток і харчовий статус юних спортсменів-вихованців училища фізичної культури // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (91). – С. 35-40 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
1534482
  Пластунов Б.А. Фізичний розвиток студентів-першокурсників вищих навчальних закладів і чинники, що його формують / Б.А. Пластунов, М.О. Ковалів // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 66-74. – ISSN 1029-4244
1534483
  Ольховик А.В. Фізичний розвиток та фізична підготовленість студентів спеціальної медичної групи із захворюванням на вегето-судинну дистонію за змішаним типом // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 38-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1534484
  Сітько С.П. Фізичний сенс рівняння Шредінгера в контексті синергетичної концепції // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 103-107. – ISSN 1023-2427
1534485
  Біленко І.І. Фізичний словник / І.І. Біленко. – Київ : Вища школа, 1979. – 336 с.
1534486
  Біленко І.І. Фізичний словник / І.І. Біленко. – 2-е, доповнене і перероб. – Київ : Вища школа, 1993. – 319 с. – ISBN 5-11-002563-0
1534487
  Калієвський М.В. Фізичний стан чорнозему опідзоленого за мінімалізації основного обробітку в короткоротаційних сівозмінах / М.В. Калієвський, П.В. Костогриз, В.О. Єщенко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 58-65 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1534488
  Пластунов Б.А. Фізичний та інтелектуальний розвиток вступників вищого медичного навчального закладу (ВМНЗ) / Б.А. Пластунов, М.О. Ковалів // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 51-56 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
1534489
   Фізичний термінологічний бюлетень. – Київ : УкрАН, 1935. – 82 с.
1534490
   Фізичний факультет - фундаментальна підготовка з фізики та астрономії // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 71-74. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1534491
  Булавін Л. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана факультету. Є фото декана.
1534492
  Булавін Л. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Січень (№ 1)


  Інформація декана ф-ту, член-кор. НАНУ про факультет - для учасників олімпіади.
1534493
  Булавін Л. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
1534494
  Булавін Л.А. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Листопад (№ 9)


  Інформація декана про факультет для майбутніх абітурієнтів.
1534495
  Булавін Л. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1534496
  Булавін Л. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Січень (№ 1)


  Інформація декана ф-ту для учасників Олімпіади "Київський університет - 98".
1534497
  Булавін Л. Фізичний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 6
1534498
  Булавін Л.А. Фізичний факультет // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 134-144.
1534499
  Булавін Л.А. Фізичний факультет / Л.А. Булавін, В.С. Копань, П.В. Бурлій // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 308-312. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1534500
  Макарець М. Фізичний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Перші фізичні дослідження в Київському університеті виконав у 1865 р. проф. Авенаріус М.П. Це були піонерські на той час роботи в галузі фазових перетворень та критичних явищ у рідинах. Як самостійний підрозділ Київського університету фізичний ...
1534501
  Макарець М. Фізичний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
1534502
   Фізичний факультет.Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей : 01.04.02-теорет.фіз.;01.04.05-оптика,лазерна фіз.;01.04.07-фізика твердого тіла;01.04.13-фізика металів;01.04.14-теплофіз.,молек.фізика;01.04.16-фізика ядра,елементарн.частинок і високих енергій;. – Київ : Київський університет, 2001. – 35с.
1534503
  Орловська С.Г. Фізичні аспекти екології : навч. посібник / С.Г. Орловська, В.В. Калінчак ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2017. – 144 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 142-143. – ISBN 978-617-689-220-5
1534504
   Фізичні аспекти передачі двовимірного зображення по волоконним світловодам / І.А. Гожик, В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 228-233. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі проаналізовані фізичні засади передачі зображення через волоконні світловоди, реалізована двостороння передача двовимірного зображення (розподілу інтенсивності поперечного перерізу пучка збуджуючого випромінювання) через багатомодовий ...
1534505
  Остапенко В.О. Фізичні аспекти прогнозування спалахової активності / В.О. Остапенко, В.П. Бабій // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 25-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Запропоновано огляд фізично значних ознак прояву спалахового процесу з достатньою для практики завчасністю. Всі головні висновки про місце появи спалаху, умови виходу потоків частинок і навіть про бал спалаху одержуються на основі оптичних та ...
1534506
   Фізичні величини та їх одиниці: Основні поняття, співвідношення = Физические величины и их единицы: Основные понятия, соотношения. – Київ : Либідь, 1997. – 110с.
1534507
   Фізичні величини: основні положення, терміни та одиниці згідно з державними стандартами України. – Київ : Київський університет, 2002. – 20с.
1534508
  Шабатура Олександр Вікторович Фізичні властивості гранітоїдів Східного Приазов"я і їх практичне застосування : Дис. ... канд. геолог. наук: 04.00.22 / Шабатура О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 138л. – Бібліогр.: л.129-138
1534509
  Шабатура Олександр Вікторович Фізичні властивості гранітоїдів Східного Приазов"я і їх практичне застосування : Автореф. дис. ... канд. геолог. наук: 04.00.22 / Шабатура О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв.
1534510
  Баранник А.В. Фізичні властивості грунтів полонин Чорногірського масиву Українських Карпат // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 3 (26). – С. 47-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1534511
  Салюк М.З. Фізичні властивості грунтів Ужгородського району / М.З. Салюк, М.М. Микита, Ю.Ф. Бабинець // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 315-320 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1534512
  Куртяков Н.Н. Фізичні властивості грунту / Н.Н. Куртяков. – Х.-К, 1932. – 210с.
1534513
  Мірошниченко А.П. Фізичні властивості джерел із крутими спектрами у декаметровому діапазоні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 86-88. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Матеріали конференції пам"яті Манджоса А.В. та Петрова О.З., що відбулася на АО КНУ 22-24.05.2002 року. На основі вибірки джерел із крутим радіоспектром із каталогу УТР-2 розглянуто середній спектральний індекс, відношення світностей у декаметровому ...
1534514
  Голик О.З. Фізичні властивості і будова розчинів хлористого літію в спиртах. / О.З. Голик, А.В. Орищенко. – [Київ], 1954. – С. 331-335 : Бібліогр.: Література: с. 334. – Окр. відб.: Доповіді АН УРСР №5, 1954, фізична хімія
1534515
  Козинець О.В. Фізичні властивості кремнієвих фотоперетворювачів з вбудованими дельта- та псі- шарами : Автореф. дис. ... кнад. фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Козинець О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1534516
  Козинець О.В. Фізичні властивості кремнієвих фотоперетворювачів з вбудованими дельта- та ПСІ- шарами : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків / Козинець О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 142л. – Бібліогр.: л. 131-142
1534517
  Мельник О.В. Фізичні властивості малонаселевих груп галактик місцевого надскупчення : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Мельник О.В.; НАНУ; Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 33 назви
1534518
  ПартикаТ Фізичні властивості мінеральних грунтів Верхньодністерської рівнини: специфіка формування та їх екологічна роль // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 84-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1534519
   Фізичні властивості поверхні, розмір ядра та еволюція орбіти комети Хейла-Боппа / В.Г. Кручиненко, К.І. Чурюмов, Л.М. Смертюк, Р.В. Макарчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 73-80. – (Астрономія ; вип. 35)


  Наведені дані про спостереження комети Дейла-Боппа (С/ 1995 01), про зміну її блиску з часом, а також деякі аргументи на користь її великого за розміром ядра. Для визначення розміру ядра комети Дейла-Боппа складено і проаналізовано рівняння балансу ...
1534520
  Голик О.З. Фізичні властивості речовини в рідкому стані і періодичний закон Д. І. Менделєєва. / О.З. Голик. – [Київ], 1955. – С. 349-353. – Окр. відб.: Доповіді АН УРСР №4, 1955, фізика. – Бібліогр.: Література: с. 352
1534521
  Савенко В.С. Фізичні властивості рідинних систем на основі лапоніту : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Савенко Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 127 л. – Бібліогр.: л. 117-127
1534522
  Савенко В.С. Фізичні властивості рідинних систем на основі лапоніту : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Савенко Володимир Сергійович ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1534523
  Бабик Ю. Фізичні властивості скупчення галактик Ейбелл 13 // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2012. – Т. 16, № 1/2. – С. 1904-1-1904-7. – ISSN 1027-4642
1534524
  Козицкий С.В. Фізичні властивості структура сульфіду та селеніду цинку, отриманих методом самопоширюваного високотемпературного синетезу. : Автореф... Доктора фіз-мат.наук: 01.04.10 / Козицкий С.В.; Мін-во освіти Укр. – Одеса, 1995. – 32л.
1534525
  Павленко О.Л. Фізичні властивості та механізми міжмолекулярної взаємодії у п-спряжених наносистемах : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14, 03.00.02 / Павленко Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 305 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 265-305 арк.
1534526
  Веклич А.М. Фізичні властивості термічної багатокомпонентної плазми з домішками парів металів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Веклич Анатолій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 304 л. – Бібліогр.: л. 277-304
1534527
  Веклич А.М. Фізичні властивості термічної багатокомпонентної плазми з домішками парів металів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Веклич Анатолій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 74 назви
1534528
  Жовтянський Віктор Андрійович Фізичні властивості щільної низькотемпературної неоднорідної плазми : Автореф. дис. ... док. фіз.-мат. наук:01.04.08 / Жовтянський В.А.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 33 с.
1534529
  Захаренко М.І. Фізичні властивості, стабільність фаз та параметри електронної структури в невпорядкованих металічних системах : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.04.13 - фізика металів / Захаренко М.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 419л. + Додатки : л.393-419. – Бібліогр. : л.348-392
1534530
  Захаренко М.І. Фізичні властивості, стабільність фаз та параметри електронної структури в невпорядкованих металічних системах : автореф. дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.04.13 - фізика металів / Захаренко М.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 54 назв.
1534531
  Христинін В.І. Фізичні вправи для людей розумової праці в процесі робочого дня / В.І. Христинін. – К, 1964. – 68с.
1534532
  Весловуцький Ц.В. Фізичні вправи з обтяженнями / Ц.В. Весловуцький. – Київ, 1984. – 104с.
1534533
  Мурза В.П. Фізичні вправи і здоров"я / В.П. Мурза. – К., 1991. – 253с.
1534534
  Микульчик Р. Фізичні епонімні терміни-абревіатури // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 65-68. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2


  Здійснено спробу схарактеризувати фізичні епонімні терміни-абревіатури, простежити тенденції вживання їх у сучасній українській фізичній термінології, визначити їхню специфіку.
1534535
   Фізичні ефекти в кремнієвих дифузійних резисторах при протіканні великих струмів / Л.Д. Коноваленко, В.В. Кушніренко, Г.К. Нінідзе, С.П. Павлюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 325-334. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Із збільшенням струму напруга на кремнієвих дифузійних резисторах (КДР) стрибком зростає. При цьому в КДР виникає смуга, що світиться; вона розташована нормально до напрямку протікання струму. Подальше його зростання призводить до появи замість смуги ...
1534536
  Григорук Валерій Іванович Фізичні закономірності перетворення оптичного випромінювання у волоконних світловодах і пристроях на їх основі : Дис...доктора фіз.-мат.наук:01.04.05 / Григорук Валерій Іванович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 296л. – Бібліогр.:л.273-296
1534537
  Григорук В.І. Фізичні закономірності перетворення оптичного випромінювання у волоконних світловодах і пристроях на їх основі : Автореф...доктора фіз.-мат. наук:01.04.05 / Григорук В.І.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 37с. – Бібліогр.:с.32-34
1534538
  Ромака В.А. Фізичні засади розроблення термометричних елементів на основі інтерметалічних напівпровідників : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.11.04 / Ромака В.А.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 37с. – Бібліогр.: 36 назв
1534539
   Фізичні засади синтезу карбонового матеріалу для суперконденсаторів / С.Л. Рево, І.М. Будзуляк, Б.І. Рачій, М.М. Кузишин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 353-358. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглянуто вплив складу та структури електродного нанокомпозиційного матеріалу (НКМ) з карбону для створення з водним розчином КОН суперконденсаторів з підвищеною до (140... 160) Ф/г енергоємністю та підвищеними експлуатаційними ...
1534540
   Фізичні засади формоутворення прецизійних поверхонь під час механічної обробки неметалевих матеріалів / Ю.Д. Філатов, В.І. Сідорко, О.Ю. Філатов, С.В. Ковальов ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ : Наукова думка, 2017. – 246, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 231-242. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1580-7
1534541
  Єднак В.Д. Фізичні засоби відновлення працездатності у футболістів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 305-307. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1534542
  Студзинський Сергій Леонідович Фізичні і оптичні явища в напівпровідних полімерних композиціях з поліметиновими барвниками : Автореф. дис. ... канд. хіміч. наук: 02.00.06 / Студзинський С.Л.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1534543
  Найдьонов Ч.А. Фізичні і хімічні форми руху матерії у класифікації Ф. Енгельса // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
1534544
  Петровский В.С. Фізичні культура і спорт у закладах відпочинку / В.С. Петровский. – К., 1976. – 126с.
1534545
  Афанасьєва К.С. Фізичні методи в молекулярній генетиці : навч. посібник / К.С. Афанасьєва ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 127, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с.122-124. – Бібліогр.: с. 118-121
1534546
   Фізичні методи дослідження мономерів і полімерів. – К, 1968. – 73с.
1534547
  Авраменко Лариса Федотівна і Шевченко Людмила Ларіонівна Фізичні методи дослідження мономерів і полімерів : Практикум / Лариса Федотівна і Шевченко Людмила Ларіонівна Авраменко; МВ і ССО УРСР; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Вища школа пpи КДУ, 1976. – 68с.
1534548
   Фізичні методи дослідження речовин: Атлас ІЧ та ЯМР-спектрів. ІЧ-спектри : навч.-метод. посібник / Геннадій Сіренко, Ганна Стефанюк, Дарія Фундюр [та ін.]. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2017. – 105, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 98-104. – ISBN 978-617-7468-07-2
1534549
  Бацак Б.В. Фізичні механізми взаємодії пульсової хвилі з перешкодами та формування артеріального тиску : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Бацак Богдан Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 130 арк. – Додатки: арк. 128-130. – Бібліогр.: арк. 116-127
1534550
  Бацак Б.В. Фізичні механізми взаємодії пульсової хвилі з перешкодами та формування артеріального тиску : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Бацак Богдан Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 20 назв
1534551
  Каспрова А.В. Фізичні механізми взаємодії розчинів з фібрилярними білками : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Каспрова Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 122 л. – Бібліогр.: л. 112-122
1534552
  Каспрова А.В. Фізичні механізми взаємодії розчинів з фібрилярними білками : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Каспрова А.В.; Каспарова Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1534553
  Теліман К.О. Фізичні механізми дифузії рідинних систем в надмолекулярних біоструктурах / К.О. Теліман, Вергун, (Актан) // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 24-25
1534554
  Черняк Валерій Якович Фізичні механізми керування нерівноважністю плазми в стаціонарних динамічних газорозрядних системах : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.08 / Черняк В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 39с. – Бібліогр.: 24 назв.
1534555
  Черняк Валерій Якович Фізичні механізми керування нерівноважністю плазми в стаціонарних динамічних газорозрядних системах : Дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.08 / Черняк В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 336л. – Бібліогр.: л. 309 - 336
1534556
   Фізичні механізми формування коротких оптичних імпульсів у волоконних світловодах / С.О. Босак, В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 259-264. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянуто вплив дисперсійних та нелінійних ефектів на формування коротких оптичних імпульсів у волоконних світловодах. Коефіцієнти компресії визначаються швидкістю свіпування частоти, характеристиками матеріалу хвилевода і густиною потужності ...
1534557
  Пиріжок О.Г. Фізичні моделі і методи в здобуванні економічної освіти // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 128-130. – ISBN 978-966-654-490-5
1534558
   Фізичні моделі розвитку пухлин та поширення метастазів : тексти лекцій / Л.А. Булавін [та ін.]. – Київ : Сучасні печатні технології "Бавок", 2010. – 60 с.
1534559
  Зикова К.М. Фізичні моделі у формуванні предметної компетентності // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 58-61. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1534560
   Фізичні навантаження військовослужбовців у сучасному бою / С. Романчук, О. Ролюк, О. Воронцов, А. Яворський // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Клименко Л.П. – Миколаїв, 2017. – № 6 (9). – С. 47-52. – (Серія "Фізичне виховання і спорт"). – ISSN 2415-3060


  "Розкриваються дані щодо фізичних навантажень, які відчувають військовослужбовці в сучасному загальновійськовому бою. Також розкриваються особливості фізичних навантажень військовослужбовців різних родів військ у наступі та під час оборони рубежів. ...
1534561
  Беленок В.Ю. Фізичні основи аерокосмічного знімання для проведення великомасштабного картографування територій : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 05.07.12 / Беленок Вадим Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 24 назви
1534562
   Фізичні основи впливу адсорбційно-емісійних процесів на формування функціонально важливих параметрів гетерофазних напівпровідникових сенсорних структур для систем контролю в біоінженерії та енергоком. : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 129с. : 70 рис., 4 таб. – Бібліогр.: 124 дж.


  Об"єкт дослідження - Емісійні та адсорбційні процеси на гетерофазних поверхнях металів та напівпровідників. Мета роботи - вивчення фізичних процесів, що обумовлюють ефективність явищ емісії та адсорбції в гетерофазних нанорозмірних шаруватих ...
1534563
  Заворотько Ю.М. Фізичні основи геофізичних методів дослідження свердловин : підручник для студ. вищих навч. закладів I-II рівнів акредитації, які навчаються за спец. "Пошук та розвідка геофізичними методами" й спеціалізац. "Геофізичні методи дослідження у свердловинах" / Ю.М. Заворотько ; Український держ. геологорозвідувальний ін-т. – Київ : УркДГРІ, 2010. – 339 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-336. – ISBN 978-966-8398-20-9
1534564
  Ляшенко О.В. Фізичні основи електроних обчислювальних машин : Навчальний посібник / О.В. Ляшенко, М.К. Жабітенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2001. – 78с.
1534565
  Розенберг Н.М. Фізичні основи електроніки / Н.М. Розенберг. – Київ : Радянська школа, 1970. – 280 с.
1534566
  Погорелов В.Є. Фізичні основи квантової електроніки : підручник для студ. фізичних і фізико-технічних факультетів університетів / В.Є. Погорелов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 133 с. : іл. – ISBN 966-594-964-0
1534567
  Бех І.І. Фізичні основи комп"ютерної електроніки : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом підготовки "Комп"ютерна інженерія" / І.І. Бех, С.М. Левитський. – Київ : Карбон, 2010. – 233 с. – ISBN 978-966-1692-04-5
1534568
  Дейнеко Н.В. Фізичні основи конструктивно-технологічних рішень тильних електродів плівкових сонячних елементів з базовим шаром з телуриду кадмію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Дейнеко Наталя Вікторівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1534569
   Фізичні основи конструювання двигуна на парафіновому паливі для гібридних ракет. Кінетика плавлення і горіння / О.Ю. Актан, Ю.Ф. Забашта, В.Я. Черняк, С.Г. Орловська, О.С. Свєчнікова, Ф.Ф. Карімова, М.С. Шкоропадо // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2011. – Т. 17, № 3. – С. 28-33. – ISSN 1561-8889
1534570
  Ільічова В.О. Фізичні основи магнітоплазмової переробки відпрацьованого ядерного палива зі зниженням накопичення радіоактивних відходів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.21 / Ільічова Віра Олегівна ; Нац. акад. наук України, Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1534571
  Поперенко Л.В. Фізичні основи матеріалів оптоелектроніки : навч. посібник / Л.В. Поперенко, В.С. Стащук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Ч. 2 : Оптичні та електронні властивості кристалічних тіл. – 2008. – 220, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 217
1534572
  Хайкін С.Е. Фізичні основи механіки / С.Е. Хайкін. – Київ, 1966. – 743с.
1534573
  Федорченко А.М. Фізичні основи механіки / А.М. Федорченко, Г.Є. Чайка. – Київ : Вища школа, 1982. – 88с. – (Бібліотека фізико-математичної школи ; Фізика)
1534574
  Находкін М.Г. Фізичні основи мікро- та наноелектроніки : Підручник для студ. вищ. навч. закл. освіти / М.Г. Находкін, Д.І. Шека; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 431с. – ISBN 966-594-841-5
1534575
  Находкін М.Г. Фізичні основи мікро- та наноелектроніки в задачах : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.Г. Находкін, П.В. Мельник, А.О. Голобородько ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 350, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 340-343. – ISBN 978-966-439-774-9
1534576
  Чугай О.М. Фізичні основи модифікації властивостей кристалів AIIBVI формуванням природно упорядкованої дефектної структури : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.04.07 / Чугай О.М.; НАНУ; Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 44 назви
1534577
  Скришевський В.А. Фізичні основи напівпровідникових хімічних сенсорів : Навчальний посібник / В.А. Скришевський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 190с. – ISBN 966-594-720-6
1534578
  Третяк О.В. Фізичні основи напівпровідникової електроніки : навч. посібник / О.В. Третяк, В.В. Ільченко ; [ред. Л.П. Львова] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 206-207. – ISBN 978-966-439-434-3
1534579
   Фізичні основи неруйнівного контролю : навч. посібник / Р.Т. Боднар [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 384, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 377-384. – ISBN 978-966-694-181-0
1534580
  Судаков О.О. Фізичні основи підвищення інформативності сигналів магніторезонансної томографії для медичних технологій : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.03 / О.О.Судаков; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1534581
  Судаков Олександр Олександрович Фізичні основи підвищення інформативності сигналів магніторезонансної томографії для медичних технологій : Дис...канд.фіз.-мат. наук:01.04.03 / Судаков Олександр Олександрович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 130л. – Бібліогр.:л.121-130
1534582
  Судаков Олександр Олександрович Фізичні основи підвищення інформативності сигналів магніторезонансної томографії для медичних технологій : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.03 / Судаков О.О.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1534583
  Судаков Олександр Олександрович Фізичні основи підвищення інформативності сигналів магніторезонансної томографії для медичних технологій : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 / Судаков О.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1534584
   Фізичні основи поляриметрії високої інформативної здатності : монографія / [Г.В. Бекетов, О.С. Климов, І.Є. Матяш та ін.] ; під ред. Б.Г. Сердеги ; М-во освіти і науки України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – 249, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 236-245. – ISBN 978-966-622-608-5
1534585
  Горват А.А. Фізичні основи сенсорики : Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.А. Горват, Ю.М. Височанський; МОН України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : УжНУ, 2007. – 120с. – ISBN 966-7400-80-8
1534586
   Фізичні основи спінової електроніки : Монографія / О.В. Третяк, В.А. Львов, Барабанов, ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 314с. – ISBN 966-594-323-5
1534587
   Фізичні основи спінтроніки : навч. посібник / О.І. Товстолиткін [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 499, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 495-499. – ISBN 978-617-7121-93-9
1534588
   Фізичні основи теорії надійності : підручник / Жердєв М.К. [ та ін. ] ; за ред. М.К. Жердєва ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 215с. – ISBN 978-966-439-094-8
1534589
  Ткаченко В.Г. Фізичні основи фотоелектроніки металічних кристалів / В.Г. Ткаченко, О.І. Кондрашев, І.М. Максимчук ; НАНУ ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ : [Академперіодика], 2009. – 214 с. : іл. – ISBN 978-966-02-5631-6
1534590
  Кравченко О.П. Фізичні основи функціональної мікроелектроніки / О.П. Кравченко. – Київ : Либідь, 1993. – 216 с.
1534591
  Ляшенко О.В. Фізичні основи функціонування електронних обчислювальних машин : Навчальний посібник / О.В. Ляшенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-501-7
Ч.2. – 2004. – 76 с.
1534592
   Фізичні основи функціонування медичного обладнання : навч. посіб. для студентів ВНЗ МОЗ України / В.Д. Дідух, Ю.А. Рудяк, Р.Б. Ладика [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ ; Уркмедкнига, 2015. – 283,[1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 281-283. – ISBN 978-966-673-244-9
1534593
  Єфімов О. Фізичні особи та вексель // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.83-86
1534594
  Гринько С.Д. Фізичні особи як суб"єкти деліктних зобов"язань за римським приватним правом // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2 (54). – C. 49-59. – ISSN 2078-9165
1534595
  Тагієв С.Р. Фізичні особи як суб"єкти екологічних обов"язків за законодавством України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 490-496. – ISSN 1563-3349
1534596
  Мостовенко С. Фізичні особи як суб"єкти оподаткування в операціях з цінними паперами // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 4 (66). – С. 118-125


  Про особливості оподаткування операцій з цінними паперами.
1534597
  Прилуцький Р.Б. Фізичні особи як суб"єкти цівільного права / Р.Б. Прилуцький, А.П. Миргородська // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 40-47. – ISSN 2222-5374
1534598
  Розгон О.В. Фізичні особи, які безпосередньо беруть участь у створенні, трансфері та застосуванні технологій та/або їх складових
1534599
  Борецький В.Ф. Фізичні особливості багатокомпонентної плазми електродугового розряду у потоці газу : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Борецький В.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 145 л. – Бібліогр.: л. 132145
1534600
  Борецький В.Ф. Фізичні особливості багатокомпонентної плазми електродугового розряду у потоці газу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Борецький В.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1534601
  Присяжневич І.В. Фізичні особливості плазми динамічних газорозрядних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Присяжневич Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1534602
  Присяжневич І.В. Фізичні особливості плазми нерівноважних динамічних газорозрядних систем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Присяжневич Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 182 л. – Бібліогр.: л. 166-182
1534603
  Слінченко Ю.А. Фізичні особливості поширення оптичного випромінювання у волоконних елементах та коротких типових і спеціальних світловодах : дис. ... канд. фіз - мат. наук : 01.04.05 / Слінченко Ю.А.; Сліпченко Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 132 л. + Додаток: л. 123 - 132. – Бібліогр.: л. 109 - 122
1534604
  Слінченко Ю.А. Фізичні особливості поширення оптичного випромінювання у волоконних елементах та коротких типових і спеціальних світловодах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Слінченко Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1534605
  Пільгун Ю.В. Фізичні особливості формування інформаційного сигналу в лазерній диференційно-фазовій скануючій мікроскопії : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Пільгун Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 166 л. – Бібліогр.: л. 158-166
1534606
  Пільгун Ю.В. Фізичні особливості формування інформаційного сигналу в лазерній диференційно-фазовій скануючій мікроскопії : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Пільгун Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1534607
  Шабас Наталія Леонідівна Фізичні параметри плазмових хвостів комет 1Р/Галея, 67Р/Чурюмова-Герасименко, С/1970N1(АБЕ), С/1982 М1 (Остин) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук: 01.03.02 / Шабас Н.Л.; Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 24 назв.
1534608
   Фізичні параметри плазмового хвоста комети [... Lovejoy] / В.В. Клещонок, І.В. Лук"яник, Ю.М. Горбаньов, В. Кашуба, Р.В. Нишенко // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 79
1534609
  Шабас Н.Л. Фізичні параметри плазмового хвоста комети 67Р Чурюмова-Терасименко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 80-83. – (Астрономія ; вип. 35)


  Для двох моментів спостережень комети 67Р Чурюмова-Герасименко отримано більш точні (порівняно з даними роботи [3]) оцінки індукції магнітного поля, повздовжніх та поперечних дифузійних коефіцієнтів та інших фізичних параметрів у плазмовому хвості ...
1534610
  Аксьом Н.М. Фізичні передумови інфільтрації води атмосферних опадів на схилах для їх схематизації та формалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 46-49. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Присвячено обгрунтуванню фізичних передумов інфільтрації води атмосферних опадів на схилах для їх схематизації та формалізації при аналізі ступеня стійкості.
1534611
  Висоцький В.І. Фізичні передумови процесу низькотемпературної трансмутації ізотопів у динамічних та біологічних системах / В.І. Висоцький, В.Ф. Коваленко // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 9 : Радіофізичний факультет. Військовий інститут. – С. 200-213
1534612
  Дрозд О.О. Фізичні показники яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених інгібітором етилену, залежно від типу саду і строку збору / О.О. Дрозд, О.В. Мельник, І.О. Мельник // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 57-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1534613
  Кандрачук І.В. Фізичні поля прийомних криволінійних акустичних антен з екранами : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Кандрачук І.В. Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1534614
  Стадник І.С. Фізичні пошкодження електротранспортного ланцюга мітохондрій клітин електромагнітним випромінюванням надвисокочастотного діапазону / І.С. Стадник, А.П. Бурлака // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 59
1534615
  Іваницький В.О. Фізичні приладдя : ілюстр. проспект наочних приладь / В.О. Іваницький. – Харків, 1931. – 175 с.
1534616
  Гнатенко Х.П. Фізичні проблеми у некомутативному просторі : монографія / Х.П. Гнатенко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 126, [2] с. – Бібліогр.: с. 119–126. – ISBN 978-617-10-0390-3
1534617
  Милованов Ю.Б. Фізичні процеси в атмосферно-іоносферному радіоканалі, викликані дією високоенергетичних джерел : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Милованов Юрій Борисович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1534618
  Лісняк Павло Григорович Фізичні процеси в контактах силіцид металу - кремній при зовнішніх діях : Автореф... канд. фіз.-матем.наук: 01.04.10 / Лісняк Павло Григорович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – 16л.
1534619
  Гаврильченко І.В. Фізичні процеси в сенсорних гетероструктурах на основі модифікованих шарів поруватого кремнію : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Гаврильченко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 145 л. – Бібліогр.: л. 129 -145
1534620
  Гаврильченко І.В. Фізичні процеси в сенсорних гетероструктурах на основі модифікованих шарів поруватого кремнію : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.10 / Гаврильченко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1534621
   Фізичні процеси в центрах поглинання та люмінесценції кристалічних та невпорядкованих середовищ з p-, d- та f-елементами : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 337c. : 112 рис., 21 таб. – Бібліогр.: 302 дж.


  Об"єкт дослідження - оксидні кристали, активовані іонами рідкісноземельних та перехідних елементів, вода і водні розчини електролітів з домішками молекулярних аніонів. Мета роботи - дослідження загальних фізичних властивостей в центрах люмінесценції ...
1534622
  Породько Л.В. Фізичні процеси, що відбуваються при обробці матеріалів лазерним випромінюванням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 263-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі дослідження розширені на напівпрозорі матеріали (діелектрики, напівпровідники), у яких область поглинання значно перевищує умовний приповерхневий шар. Процес взаємодії лазерного випромінювання з речовиною умовно можна розділити на ...
1534623
  Олійник Р.В. Фізичні та газохроматографічні властивості хелатів металів з 3-метилацетилацетоном : хімія / Р.В. Олійник, І.П. Середа, В.П. Михайленко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 14-18 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
1534624
  Іванова О.В. Фізичні та динамічні властивості активних малих тіл сонячної системи : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.03.03 / Іванова Олександра Вікторівна ; НАН України, Голов. астроном. обсерваторія. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 84 назви
1534625
  Ольшевський Сергій Валентинович Фізичні та плазмохімічні процеси в несамостіному розряді, стимульованому плазмовим потоком : 01.04.08 : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Ольшевський Сергій Валентинович; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 145 л. – Бібліогр. : л. 137-145
1534626
  Ольшевський С.В. Фізичні та плахмохімічні процеси в несамостійному розряді, стимубованому плазмовим потоком : Автореф... канд. фіз .мат.наук: 01.04.08 / Ольшевський C.В.; КУ. – Київ, 1999. – 16л.
1534627
  Данилов В.В. Фізичні та прикладні аспекти дослідження планарних структур на основі залізоітрієвого гранату // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 9 : Радіофізичний факультет. Військовий інститут. – С. 105-121
1534628
  Шемчук В . Фізичні та психологічні стани в екстремальних умовах військово-практичної діяльності // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 214-220. – ISSN 2617-1775
1534629
  Акульшин Олександр Олексійович Фізичні та технологічні основи підвищення видобутку нафти з використанням іонізуючих опромінень і водонабрякаючих полімерів в умовах неоднорідності пластів : Автореф... канд. техн.наук: 05.16.06 / Акульшин Олександр Олексійович; Івано-франк. держ. техн. ун-тет нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1999. – 31л.
1534630
  Данько В.А. Фізичні та технологічні основи процесів формування наноструктур методами інтерференційної літографії та термостимульованого розділу фаз : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Данько Віктор Андрійович ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 53 назви
1534631
  Тимошевська І. Фізичні та юридичні особи, що звертаються до суду із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб у цивільному процесі // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 203-214. – ISSN 1026-9932
1534632
  Пясецька С.І. Фізичні умови (температура, швидкість та напрямок вітру) при досягненні відкладеннями ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) максимальних діаметрів на території України на сучасному етапі зміни клімату (2001-2010 рр.) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 160-166. – ISSN 0868-6939


  У статті подано результати дослідження стосовно фізичних умов - температури, швидкості та напрямку вітру при досягненні відкладеннями ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) максимальних діаметрів на дротах стандартного ожеледного станка. ...
1534633
  Пясецька С.І. Фізичні умови (температура, швидкість та напрямок вітру) при досягненні відкладеннями ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) максимальних діаметрів на території України у другій половині ХХ сторіччя (1991-2000 рр.) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 116-123. – ISSN 0868-6939


  Подано результати дослідження стосовно фізичних умов - температури, швидкості та напрямку вітру при досягненні відкладеннями ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) максимальних діаметрів на дротах стандартного ожеледного станка протягом ...
1534634
  Присяжний А.І. Фізичні умови у неоднорідній замагніченій фотосфері Сонця : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.03.03 / Присяжний Андрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 28 с. – Бібліогр.: 41 назва
1534635
  Войтешенко І.С. Фізичні чинники спіральності 2" - дезоксирибополінуклеотидів: квантово-механічне моделювання : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Войтешенко І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 160 л. + Додаток: л. 138-160. – Бібліогр.: л.122-137
1534636
  Войтешенко І.С. Фізичні чинники спіральності 2" - дезоксирибополінуклеотидів: квантово-механічне моделювання : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Войтешенко І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назв.
1534637
   Фізичні явища в твердих тілах : матеріали X Міжнародної конференції (6-9 грудня 2011 р.) : [тези доповідей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Фіз. ф-т ; [відп. за вип. В.С. Криловський, В.П. Пойда]. – Харків : Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 124, [1] с. – Статті укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
1534638
   Фізичні явища в твердих тілах : матеріали ХI Міжнар. конф. : (3-6 грудня 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Фіз. ф-т ; [під ред. В.С. Криловського, В.П. Пойди]. – Харків : Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 175, [1] с. : табл. – Статті укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст.
1534639
   Фізичні явища в твердих тілах : матеріали ХII Міжнар. конф., (1-4 груд. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Фіз. ф-т ; [відп. за вип.: В.С. Криловський, В.П. Пойда]. – Харків : ХНУ, 2015. – 179, [1] с. – Загол. обкл.: XII Міжнародна наукова конференція "Фізичні явища в твердих тілах". - Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
1534640
   Фізичні явища в твердих тілах : матеріали ХIІI Міжнар. конф. (5-8 груд.2017 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Фіз. ф-т ; [під ред. В.С. Криловського, В.П. Пойди]. – Харків : ХНУ, 2017. – 175, [1] с., [1] арк. портр., включ. обкл. – Назва обкл.: XIII Міжнародна наукова конференція "Фізичні явища в твердих тілах" 5-8 грудня 2017 року: Присвячена 100-річчю з дня народження академіка І.М. Ліфшиця. - Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1534641
  Реклю Елизе Фізичні явища на земній кулі / Реклю Елизе. – Київ, 1936. – 258с.
1534642
  Зубаль М.В. Фізично-реабілітаційна освіта молодих спортсменів-ігровиків / М.В. Зубаль, І.В. Райтаровська // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 55-58. – Бібліогр.: 6 назв.
1534643
  Булавін Л.А. Фізичному факультету 60 років / Л.А. Булавін, М.Я. Горідько // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 401-410. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття містить інформацію про досягнення фізичного факультету за 60 років його існування.
1534644
  Козленко М.О. Фізичну культуру - в побут школярів / М.О. Козленко. – К., 1979. – 96с.
1534645
  Кадикало А. Фізікалістські принципи матеріалістичної інтерпретації природи свідомості // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 23-29. – ISSN 0321-0499
1534646
  Ковальчук В. Фізіократи, або на підступах до вершини // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 158-164. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
1534647
  Хохуляк В.В. Фізіократична доктрина в науці фінансового права: становлення концептуальних підходів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 145-149. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1534648
   Фізіологічна активність оздоровлювального напою "Трускавецька кришталева з алое" / П.Г. Костюк, С.В. Івасівка, В.М. Філь, О Т. Ільницька-Рибчич, В.М. та ін. Києнко; Ін-т фізіології ім.О.О. Богомольця НАНУ; Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка; [ П.Г. Костюк, С.В. Івасівка, В.М. Філь, Т.О. Ільницька-Рибчич, В.М. Києнко та ін. ]. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – 144с. – ISBN 978-966-2946-42-0
1534649
  Антонюк О.П. Фізіологічна атрезія - закономірний етап розвитку травної системи людини // Клінічна та експериментальна патологія : український науково-медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковинс. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Т.М. Бойчук ; редкол.: Булик Р.Є., Власик Л.І., Денисенко О.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 15, № 2 (56), ч. 2. – C. 7-12. – ISSN 1727-4338
1534650
  Кладницька Л.В. Фізіологічна відповідь організму собак за різних способів антигенного подразнення. : Автореф... канд. ветеринарн.наук: 03.00.13 / Кладницька Л.В.; Львів. акад. ветеринарн. медицини ім. С.З.Гжицького. – Львів, 1998. – 18л.
1534651
  Лисенко Олена Миколаївна Фізіологічна реактивність кардіореспіраторної системи і особливості прояву фізичної працездатності кваліфікованих спортсменів : Дис.... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Лисенко Олена Миколаївна; Держ.науково-дослідний ін-тут фізичної культури і спорту. – Киев, 2002. – 300л. + Додатки:л.248-300. – Бібліогр.:л.207-248
1534652
  Лисенко Олена Миколаївна Фізіологічна реактивність кардіореспіраторної системи і особливості прояву фізичної працездатності кваліфікованих спортсменів : Автореф. дис. ... канд. біологічн. наук: 03.00.13 / Лисенко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1534653
  Присяжнюк Л.М. Фізіологічна реакція рослин озимої пшениці на дію високих температур та термопротекторів. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Присяжнюк Л.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
1534654
  Присяжнюк Лариса Миколаївна Фізіологічна реакція рослин озимої пшениці на дію високої температури та термопротекторів : Дис... канд. біол.наук: 03.00.12. / Присяжнюк Лариса Миколаъвнв; КУ. – Київ, 1995. – 165 л. – Бібліогр.:л.137-165
1534655
  Ковальчук Наталія Віталіївна Фізіологічна роль лектинів у процесах дозрівання і проростання насіння квасолі : Дис...канд. біолог. наук: 03.00.12 / Ковальчук Наталія Віталіївна; НАНУ, Ін-т ботаніки ім.М.Г.Холодного. – Київ, 2001. – 135л. – Бібліогр.:л.107-135
1534656
  Ковальчук Наталія Віталіївна Фізіологічна роль лектинів у процесах дозрівання і проростання насіння квасолі (Phaseolus vulgaris L.) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.12 / Ковальчук Наталія Віталіївна; Кавальчук Н.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
1534657
  Майкова Г.В. Фізіологічна фармакологія : конспект лекцій / Г.В. Майкова, Л.М. Карпов ; М-во освіти та науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т. – Одеса : ОНУ. – ISBN 978-617-689-164-2
Ч. 1 : Надходження, транспорт і розподіл речовин в організмі, механізм дії. – 2016. – 89, [1] с. : іл., табл. – Слов. понять та термінів: с. 80-89. – Бібліогр.: с. 79
1534658
  Галайтатий Григорій Давидович Фізіологічна характеристика фізичної і розумової працездатності студентів з різним рейтингом успішности і фізичної підготовленості : Дис... канд. біологічнихнаук: 03.00.13 / Галайтатий Григорій Давидович; Львівський держ. мед. ун-т. – Львів, 1997. – 208л. – Бібліогр.:л.175-206
1534659
  Галайтатий Григорій Давидович Фізіологічна характеристика фізичної і розумової працездатності студентів з різним рейтиногом успішності і фізичної підготовленості : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Галайтатий Григорій Давидович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 20л.
1534660
  Палладін О.В. Фізіологічна хеміія : підручник для ст. і лікарів / О.В. Палладін. – 4-е вид., випр. і доп. – Київ : Держмедвидав, 1935. – 498 с.
1534661
  Палладін О.В. Фізіологічна хімія / О.В. Палладін. – Харків, 1927. – 405с.
1534662
  Палладин О.А. Фізіологічна хімія / О.А. Палладин. – Х.-К, 1932. – 486с.
1534663
  Клименко Л.О. Фізіологічна школа П.Г. Богача - фахівця у галузі фізіології травлення та гіпоталамічних механізмів регуляції // Історія формування і розвитку київських фізіологічних шкіл (кінець XIX-XX ст.) / Л.О. Клименко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2017. – С. 117-129. – ISBN 978-966-306-190-8
1534664
  Романенко В.О. Фізіологічне обгрентування професійно орієнтованої фізичної підготовки : Автореф... канд. біол.наук: / Романенко В. О.; КУ. – Київ, 1994. – 50л.
1534665
  Гончарова О.В. Фізіологічне обгрунтування використання нетрадиційного методу обробки сировини в аквакультурі / О.В. Гончарова, Н.Й. Тушницька // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Грициняк І.І. – Київ, 2018. – № 1 (43). – С. 54-64. – ISSN 2075-1508
1534666
  Коцан Ігор Ярославович Фізіологічне обгрунтування ефективності впливу туристично-краєзнавчої діяльності на організм підлітків : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Коцан І.Я.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 32 с. – Бібліогр.: 38 назв
1534667
  Коцан Ігор Ярославович Фізіологічне обгрунтування ефективності впливу туристично-краєзнавчої діяльності на організми підлітків : Дисертація...доктора біологічних наук Спеціальність 03.00.13 / Коцан Ігор Ярославович; Південноукраїнський державний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського. – Одеса, 2000. – 297л. – Бібліогр.:л.276-297
1534668
  Садовська Ю.Я. Фізіологічне обгрунтування оздоровчої ефективності впливів рухів у формі ритмічної гімнастики : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Садовська Ю. Я.; КУ. – К., 1999. – 18л.
1534669
  Макарчук М.Ю. Фізіологічний аналіз адаптивних механізмів діяльності нервової системи та основних функціональних систем організму дитини за умов психоемоційного та психофізіологічного навантаження // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 120-127
1534670
  Приходько Т. Фізіологічний афект - одна з підстав визнаня особи обмежено осудною // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.53-55. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1534671
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 41, № 3/4. – 1995
1534672
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 41, № 1/2. – 1995
1534673
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 41, № 5/6. – 1995
1534674
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 43, № 5/6. – 1997
1534675
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 43, № 3/4. – 1997
1534676
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 45, № 1/2. – 1999
1534677
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 45, № 3. – 1999
1534678
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 45, № 4. – 1999
1534679
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 45, № 5. – 1999
1534680
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 45, № 6. – 1999
1534681
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 46, № 2. – 2000
1534682
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 46, № 3. – 2000
1534683
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 46, № 4. – 2000
1534684
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 46, № 5. – 2000
1534685
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 46, № 6. – 2000
1534686
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 46, № 1. – 2000
1534687
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 47, № 1. – 2001
1534688
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 47, № 2. – 2001
1534689
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 47, № 3. – 2001
1534690
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 47, № 4. – 2001
1534691
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 47, № 5. – 2001
1534692
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 47, № 6. – 2001
1534693
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 48, № 2. – 2002
1534694
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 48, № 1. – 2002
1534695
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 48, № 6. – 2002
1534696
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 48, № 5. – 2002
1534697
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 48, № 4. – 2002
1534698
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 48, № 3. – 2002
1534699
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 49, № 1. – 2003
1534700
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 49, № 2. – 2003
1534701
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 49, № 3. – 2003
1534702
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 49, № 4. – 2003
1534703
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 49, № 5. – 2003
1534704
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 49, № 6. – 2003
1534705
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 50, № 1. – 2004
1534706
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 50, № 2. – 2004
1534707
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 50, № 3. – 2004
1534708
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 50, № 4. – 2004
1534709
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 50, № 5. – 2004
1534710
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 50, № 6. – 2004
1534711
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 51, № 6. – 2005
1534712
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 51, № 5. – 2005
1534713
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 51, № 4. – 2005
1534714
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 51, № 3. – 2005
1534715
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 51, № 2. – 2005
1534716
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 51, № 1. – 2005
1534717
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 52, № 1. – 2006
1534718
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 52, № 2. – 2006
1534719
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 52, № 3. – 2006
1534720
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 52, № 4. – 2006
1534721
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 52, № 5. – 2006
1534722
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 52, № 6. – 2006
1534723
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 53, № 1. – 2007
1534724
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 53, № 2. – 2007
1534725
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 53, № 3. – 2007
1534726
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 53, № 4. – 2007
1534727
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 53, № 5. – 2007
1534728
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 53, № 6. – 2007
1534729
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 54, № 1. – 2008
1534730
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 54, № 2. – 2008
1534731
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 54, № 6. – 2008
1534732
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 54, № 3. – 2008
1534733
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 54, № 4. – 2008
1534734
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 54, № 5. – 2008
1534735
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 55, № 1. – 2009
1534736
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 55, № 2. – 2009
1534737
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 55, № 5. – 2009
1534738
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 55, № 3. – 2009
1534739
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 55, № 4. – 2009
1534740
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 55, № 6. – 2009
1534741
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 56, № 3. – 2010
1534742
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 56, № 4. – 2010
1534743
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 56, № 5. – 2010
1534744
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 56, № 1. – 2010
1534745
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 56, № 2. – 2010
1534746
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 56, № 6. – 2010
1534747
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 57, № 1. – 2011. – мова резюме укр., англ., рос.
1534748
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 57, № 3. – 2011. – мова резюме укр., англ., рос.
1534749
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 57, № 2. – 2011. – мова резюме укр., англ., рос.
1534750
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 57, № 4. – 2011. – мова резюме укр., англ., рос.
1534751
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 57, № 5. – 2011. – мова резюме укр., англ., рос.
1534752
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 57, № 6. – 2011. – мова резюме укр., англ., рос.
1534753
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 58, № 2. – 2012. – мова резюме укр., англ., рос.
1534754
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 58, № 3. – 2012. – мова резюме укр., англ., рос.
1534755
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 58, № 4. – 2012. – мова резюме укр., англ., рос.
1534756
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 58, № 1. – 2012. – мова резюме укр., англ., рос.
1534757
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 58, № 5. – 2012. – мова резюме укр., англ., рос.
1534758
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 58, № 6. – 2012. – резюме укр., англ., рос. мовами
1534759
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 59, № 3. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534760
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 59, № 1. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534761
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 59, № 2. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534762
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 59, № 6. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534763
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 59, № 4. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534764
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 59, № 5. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534765
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 60, № 1. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534766
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 60, № 2. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534767
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 60, № 3. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534768
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 60, № 4. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534769
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 60, № 5. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534770
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 60, № 6. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534771
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 61, № 6. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534772
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 61, № 5. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534773
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 61, № 1. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534774
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 61, № 2. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534775
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 61, № 3. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534776
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 61, № 4. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534777
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 62, № 1. – 2016. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534778
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 62, № 2. – 2016. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534779
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 62, № 3. – 2016. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534780
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 62, № 4. – 2016. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534781
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 62, № 5. – 2016. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534782
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 62, № 6. – 2016. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534783
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 63, № 1. – 2017. – 111 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534784
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 63, № 2. – 2017. – 112 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534785
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 63, № 4. – 2017. – 114 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534786
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 63, № 5. – 2017. – 94 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534787
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 63, № 3. – 2017. – 103 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534788
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 63, № 6. – 2017. – 139 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534789
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 64, № 3. – 2018. – 99 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534790
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 64, № 1. – 2018. – 119 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534791
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 64, № 2. – 2018. – 105 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534792
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 64, № 4. – 2018. – 101с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534793
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 64, № 5. – 2018. – 104 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534794
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 64, № 6. – 2018. – 101с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534795
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 65, № 1. – 2019. – 97с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534796
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 65, № 2. – 2019. – 111с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534797
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 65, № 4. – 2019. – 93 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534798
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 65, № 3. – 2019. – 86 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534799
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 65, № 6. – 2019. – 132 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534800
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 65, № 5. – 2019. – 90 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534801
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 66, № 2/3. – 2020. – 101 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534802
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 66, № 1. – 2020. – 92 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534803
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 66, № 4. – 2020. – 91 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534804
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 66, № 5. – 2020. – 87 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534805
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 66, № 6. – 2020. – 117 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534806
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 67, № 1. – 2021. – 70 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534807
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 67, № 2. – 2021. – 77 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534808
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 67, № 3. – 2021. – 100 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534809
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 67, № 4. – 2021. – 106 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1534810
  Стовбецька Л.С. Фізіологічний стан та яєчна продуктивність перепілок за впливу комплексу амінокислот і вітаміну Е : автореф. дис. … канд. вет. наук : 03.00.13 / Стовбецька Людмила Степанівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1534811
  Одинцова Валентина Анатоліївна Фізіологічні аспекти захисту насаджень абрикоса від весняних приморозків в умовах півдня України : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Одинцова В.А.; Укр. акад. аграрних наук. Нікітський ботанічний сад - національний науковий центр. – Ялта, 2003. – 210 л. + Додатки: л. 194 - 210. – Бібліогр.: л. 176 - 194
1534812
  Одинцова Валентина Анатоліївна Фізіологічні аспекти захисту насаджень абрикоса від весняних приморозків в умовах півдня України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Одинцова В.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв.
1534813
   Фізіологічні дослідження над цукровим буряком. – Х, 1930. – 114-233с.
1534814
  Гордій С.К. Фізіологічні механізми клітинної інтеграції : навчальний посібник / С.К. Гордій, І.В. Шостаковська. – Львів : ЛДУ, 1985. – 82 с.
1534815
  Голуб В.О. Фізіологічні основи біопродуктивності та стійкості Triticocecale до хвороб за різних систем удобрення / В.О. Голуб, С.М. Голуб, О.В. Онопріяк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 158-163 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2227-3220
1534816
  Пацко О.В. Фізіологічні основи використання асоціацій діазотрофів з метою підвищення ефективності симбіотичної азотфікації : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.12 / Пацко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 186 л. – Бібліогр. : л. 157-186
1534817
  Пацко О.В. Фізіологічні основи використання асоціацій діазотрофів з метою підвищення ефективності симбіотичної азотфіксації : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Пацко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1534818
  Вивалько І.Г. Фізіологічні основи застосування добрив під картоплю на осушених торфових грунтах Української РСР / І.Г. Вивалько, В.К. Лемпіцька; АН УРСР; Ін-т фізіології рослини. – Київ : Наукова думка, 1969. – 83с.
1534819
  Власюк П.А. Фізіологічні основи зимостійкості ячменю / П.А. Власюк, Е.Д. Остаплюк. – Київ : Наукова думка, 1973. – 152с.
1534820
   Фізіологічні основи підвищення продуктивності рослин. – К, 1959. – 322с.
1534821
  Оканенко А.С. Фізіологічні основи підвищення цукристості цукрових буряків / А.С. Оканенко. – Київ : Наукова думка, 1966. – 312с.
1534822
  Ляшенко Г.І. Фізіологічні особливості дітей дошкільного віку / Г.І. Ляшенко. – Київ, 1982. – 152с.
1534823
  Губанова Тетяна Борисівна Фізіологічні особливості контрастних постійкосі до борошнистої роси видів, сортів та форм персиків й нектаринів : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.12 / Губанова Тетяна Борисівна; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1998. – 18л.
1534824
  Горго Ю. Фізіологічні особливості оцінки працездатності операторів різного віку / Ю. Горго, Харковлюк-Балакіна, Р. Шарафі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 44-46. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено психофізіологічні та вегетативні особливості працездатності операторів різного віку. Виявлено прискорений темп старіння в операторів віком після 40 років на фоні зниження розумової працездатності, що відображає вплив специфіки їх роботи. ...
1534825
  Вашека О.В. Фізіологічні особливості папоротей-інтродуцентів родини dryopteridaceae ching з різними ритмами сезонного розвитку : Автореф .дис. на здобуття наук. ступ. канд. біол. наук. 03.00.12. / Вашека О.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Bibliogr.: с.16-17
1534826
  Вашека Олена Володимирівна Фізіологічні особливості папоротей-інтродуцентів родини DRYOPTERIDACEAE CING з різними ритмами сезонного розвитку : Дис....канд.біологічних наук: 03.00.12 / Вашека Олена Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 169л. – Бібліогр.:л.140-169
1534827
  Голубенко А. Фізіологічні особливості спокою та проростання насіння деяких видів роду Gentiana L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 42-46. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Підібрано оптимальні умови для септичного і асептичного пророщування, визначено тип і глибину спокою насіння чотирьох видів роду Gentiana L. Optimal seed germination conditions were pick out and the seed rest types of the four species of the Gentiana ...
1534828
  Кудінова Олеся Володимирівна Фізіологічні реакції проростків Pinus sylvestris L. на інфекцію Нeterobasidion annosum (Fr.) Bref : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Донецький нац. ун-тет; Кудінова О.В. – Донецьк, 2003. – 233 л. – Бібліогр.: л. 195-233
1534829
  Кудінова Олеся Володимирівна Фізіологічні реакції проростків pinus sylvestris L. на інфекцію нетеrobasidion annosum (FR.) bref : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Кудінова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 22 назв.
1534830
  Мусієнко М.М. Фізіологічні реакції пшениці на дію свинцевого навантаження / М.М. Мусієнко, О.І. Косик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-38. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень змін вмісту фотосинтетично активних пігментів та їх співвідношення у різних за рівнем стійкості сортів озимої пшениці (Triticum aestivum L.) під впливом свинцевого навантаження. Показано, що свинець викликає зміни ...
1534831
  Антонюк Т. Фізіологічні та еколого-біохімічні характеристики представників роду рододендрон (Rhododendron) при формуванні екологічної пластичності інтродуцентів / Т. Антонюк, А. Зарубенко, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 21-24. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Представлено огляд літературних джерел щодо біохімічного складу представників родини Рододендронів. Висвітлені окремі фізіологічні реакції адаптивного потенціалу даних інтродуцентів та розглянута можливість участі вторинних метаболітів у процесах ...
1534832
  Скляров О.Я. Фізіологічні та клінічні основи гастроенторології = Physiological and clynical basis of the gastroenterology : Навч. посібник / О.Я. Скляров, Є.Р. Косий, Є.Я. Скляров; За ред. Є.М. Панасюка. – Львів, 1997. – 348с. – ISBN 5-8326-0044-4
1534833
  Багірова Н. Фізіологічні та психологічні фактори поведінки дітей на дорозі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 28-30
1534834
  Гуменна О.А. Фізіологічні характеристики організму дітей молодшого шкільного віку в різних умовах навчання : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13- фізіологія людини і тварин / Гуменна О.А.; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2005. – 194 л. + Додатки: л. 180-194. – Бібліогр.: л. 149-180
1534835
  Гуменна О.А. Фізіологічні характеристики організму дітей молодшого шкільного віку в різних умовах навчання : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Ольга Андріївна Гуменна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1534836
   Фізіологічно-активні речовини. – Харків. – ISSN 0533-1153
№ 1. – 1999
1534837
   Фізіологічно-активні речовини. – Харків. – ISSN 0533-1153
№ 2. – 1999
1534838
   Фізіологічно-активні речовини. – Харків. – ISSN 0533-1153
№ 1. – 2000
1534839
   Фізіологічно-активні речовини. – Харків. – ISSN 0533-1153
№ 2. – 2000
1534840
   Фізіологічно-активні речовини. – Харків, 1998-. – ISSN 0533-1153
№ 1. – 2001
1534841
   Фізіологічно-активні речовини. – Харків. – ISSN 0533-1153
№ 2. – 2001
1534842
   Фізіологічно-активні речовини. – Харків. – ISSN 0533-1153
№ 1. – 2002
1534843
   Фізіологічно-активні речовини. – Харків. – ISSN 0533-1153
№ 2. – 2002
1534844
  Шевченко В.Г. Фізіологічно активні речовини та особливості онтогенезу в цибридах тютюну / В.Г. Шевченко, Т.В. Євдокименко, М.К. Зубко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 89-90. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено результати фенологічних спостережень і біохімічних досліджень цитоплазматичних гібрідів тютюну (Nicotiana tabacum L.).
1534845
  Харченко Д П. Фізіологія вищої нервової діяльності : навчалий посібник / Д П. Харченко, Г.М. Чайченко. – Киев : Вища школа, 1977. – 395 с.
1534846
  Чайченко Г.М. Фізіологія вищої нервової діяльності / Г.М. Чайченко. – Київ : Либідь, 1993. – 218с. – ISBN 5-325-00385-2
1534847
  Чайченко Г.М. Фізіологія вищої нервової діяльності : Навчальний посібник для бакалаврів біологічних та психологічних спец. / Г.М. Чайченко, Н.Л. Яковенко; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 45с.
1534848
  Павлов І.П. Фізіологія вищої нервової діяльності. / І.П. Павлов. – Київ, 1951. – 236с.
1534849
  Палагеча Р.М. Фізіологія зимостійкості та інтродукції деяких видів роду магнолій (Magnolia L.) в умовах Київського Полісся та Лісостепу / Р.М. Палагеча, Н.Ю. Таран, Л.М. Бацманова. – Київ : Вид-во Українського фітосоціологічного центру, 2009. – 166, [1] с., [8] арк. фотогр. : іл., табл. – Резюме рос., англ. – Бібліогр.: с. 151-165. – ISBN 978-966-306-151-9
1534850
  Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Я.В. Крушельницька; МОНУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2002. – 182с. – ISBN 966-574-305-8
1534851
  Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці : Підручник / Я.В. Крушельницька; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 367 с. – ISBN 966-574-500-Х
1534852
  Павлов І.П. Фізіологія і психологія при вивченні вищої нервової діяльності тварин. / І.П. Павлов. – Київ, 1954. – 24с.
1534853
  Бабський Е.Б. Фізіологія людини / ред. Е.Б. Бабський. – Київ ; Харків
Ч. 2. – 1938. – 454 с.
1534854
  Кучеров І.С. Фізіологія людини / І.С. Кучеров. – Київ, 1981. – 408с.
1534855
  Філімонов В.І. Фізіологія людини : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації : [пер. з рос.] / В.І. Філімонов. – Київ : Медицина, 2010. – 775, [1] с. : іл., табл. – Пер. вид.: Физиология человека / В.И. Филимонов. - К.: Медицина, 2008. – Бібліогр.: с. 770-775. – ISBN 978-617-505-070-5
1534856
  Філімонов В.І. Фізіологія людини : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. І-III рівнів акредитації / В.І. Філімонов. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2013. – 488 с. : іл., табл. – ISBN 978-617-505-247-1
1534857
   Фізіологія людини і тварин. – К
1. – 1969. – 48с.
1534858
  Ярослав С.Ю. Фізіологія людини і тварин / С.Ю. Ярослав, М.Т. Ананенко. – 2-е вид. – Київ, 1971. – 448с.
1534859
  Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин : Навчальний посібник для студ. природничих факультетів педагогічних інститутів / І.С. Кучеров. – Київ : Вища школа, 1991. – 327 с. – ISBN 5-11-002573-8
1534860
  Яновський І.І. Фізіологія людини і тварин : Практикум: Навч. пос. для студ. в природ.-геогр.фак-тів педагог. ін-тутів / І.І. Яновський, П.В. Ужако. – Київ : Вища школа, 1991. – 175с. – ISBN 5-11-002574-6
1534861
  Чайченко Г.М. Фізіологія людини і тварин : Підручник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Г.М. Чайченко, В.О. Цибенко, В.Д. Сокур. – Київ : Вища школа, 2003. – 463с. – ISBN 966-642-013-9
1534862
   Фізіологія людини і тварин : фізіологія нервової, м"язової і сенсорних систем : підручник / [М.Ю. Клевець та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 302, [2] с. : іл., табл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2009 р. - Покажч.: c. 275-303. – Бібліогр.: с. 271-274. – (Серія "Біологічні студії"). – ISBN 978-966-613-877-7
1534863
   Фізіологія людини і тварин : фізіологія нервової, м"язової і сенсорних систем : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Клевець М.Ю. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Вид. 2-ге, допов. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 310, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2009 р. - Імен. покажч.: с. 283-286. - Предм. покажч.: с. 287-311. - Авт. зазн. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2009 р. – Бібліогр.: с. 279-282. – (Серія "Біологічні студії"). – ISBN 978-966-613-961-3
1534864
   Фізіологія людини і тварин : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Л.С. Язловицька, Г.Г. Савчук. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-214. – ISBN 978-966-423-478-5
1534865
  Клевець М.Ю. Фізіологія людини і тварини : Навчальний посібник / М.Ю. Клевець, В.В. Манько; Мін-во освіти і науки України; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-210-9
Кн.2 : Фізіологія вісцеральних систем. – 2002. – 233с.
1534866
   Фізіологія нервово-м"язового апарату : Методичні рекомендачії. – Луцьк : РВВ Вежа Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2004. – 35с.
1534867
   Фізіологія нервової системи : Тематичний і підсумковий контроль; Методичні рекомендації. – Луцьк : РВВ Вежа Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2004. – 71с.
1534868
  Півень С.М. Фізіологія обміну речовин і енергії. Терморегуляція : навч. посібник / С.М. Півень ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 84, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 79. – ISBN 978-966-657-811-5
1534869
  Савчук М.П. Фізіологія розвитку тваринних організмів. / М.П. Савчук. – К., 1950. – 320с.
1534870
  Савчук М.П. Фізіологія розвитку тваринних організмів. / М.П. Савчук. – К., 1950. – 320с.
1534871
  Лебедєв С.І. Фізіологія рослин / С.І. Лебедєв. – Київ, 1960. – 343с.
1534872
  Білокінь І.П. Фізіологія рослин / І.П. Білокінь, Л.Я. Сіренко. – Харків, 1962. – 96с.
1534873
   Фізіологія рослин. – К, 1963. – 25с.
1534874
   Фізіологія рослин. – Київ
3-4. – 1963. – 128с.
1534875
  Лебедєв С.І. Фізіологія рослин / С.І. Лебедєв. – Київ, 1967. – 384с.
1534876
  Поліщук Л.К. Фізіологія рослин / Л.К. Поліщук. – Київ : Вища школа, 1971. – 399с.
1534877
  Сухарєва І.Х. Фізіологія рослин / І.Х. Сухарєва. – Київ, 1972. – 174с.
1534878
  Лебедєв С.І. Фізіологія рослин / С.І. Лебедєв. – 2-е вид. перероб. доп. – Київ : Вища школа, 1972. – 414с.
1534879
  Проценко Д.П. Фізіологія рослин : Підручник / Д.П. Проценко. – 2-е, перероб.та доп. – Київ : Київський університет, 1978. – 352с.
1534880
  Векірчик К.М. Фізіологія рослин / К.М. Векірчик. – Київ : Вища школа, 1984. – 235с.
1534881
  Векірчик К.К. Фізіологія рослин / К.К. Векірчик. – Київ : Вища школа, 1984. – 240с.
1534882
  Альошин Є.П. Фізіологія рослин / Є.П. Альошин, О.О. Пономарьов. – Київ : Вища школа, 1988. – 222 с.
1534883
  Мусієнко М.М. Фізіологія рослин : Підручник / М.М. Мусієнко. – Київ : Вища школа, 1995. – 503 с.
1534884
   Фізіологія рослин : Практикум / Мусієнко М.М. – Київ : Вища школа, 1995. – 191с.
1534885
  Мусієнко М.М. Фізіологія рослин : Підручник для студ. вищ. навч. закладів, що вивч. дисципліну "Фізіологія рослин" / М.М. Мусієнко; КНУТШ. – 2-е вид., випр. та допов. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 392с. – ISBN 966-7459-86-1
1534886
  Мусієнко М.М. Фізіологія рослин : Підручник для студ. біологіч. спеціальностей вищ. навч. закл. / М.М. Мусієнко. – 2-ге вид., доповнене і перероб. – Київ : Либідь, 2005. – 808с. – Шифр дубл.58 Мусі.Доп.карт.бл. – ISBN 966-06-0373-8


  Фізіологія рослин. В цьому сучасному підручнику з фізіології рослин розглядаються головні життєві функції рослинного організму, молекулярні основи фізіологічних процесів, механізми регуляції та інтеграції їх в системі цілісного організму. Для ...
1534887
  Бессонова В.П. Фізіологія рослин : навч. посібник / В.П. Бессонова, С.О. Яковлева-Носарь. – Дніпропетровськ : Свідлер А.Л., 2014. – 596 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 576-583. – ISBN 978-617-627-069-0
1534888
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 52, № 5 (307), вересень - жовтень. – 2020. – С. 368-460. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1534889
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 52, № 6 (308), листопад - грудень. – 2020. – С. 461-552. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1534890
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 52, № 3 (305), травень - червень. – 2020. – С.185-276. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1534891
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 52, № 4 (306), липень - серпень. – 2020. – С.277-367. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1534892
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 52, № 1 (303), січень - лютий. – 2020. – 92 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1534893
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 52, № 2 (303), березень - квітень. – 2020. – С.93-184. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1534894
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 53, № 1 (309), січень - лютий. – 2021. – 92 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1534895
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 53, № 2 (310), березень - квітень. – 2021. – С. 93-184. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1534896
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 53, № 4 (312), липень - серпень. – 2021. – С. 277-368. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1534897
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 53, № 3 (311), травень - червень. – 2021. – С. 185-276. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1534898
  Проценко Д.П. Фізіологія рослинки / Д.П. Проценко. – Київ, 1958. – 479с.
1534899
  Галай О.О. Фізіологія рухової активності : навч. посібник для студентів спец. 227 "Фізична терапія, ерготерапія" ВНЗ / О.О. Галай ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – 214, [2] с. : іл, табл. – Бібліогр.: с. 205-210. – ISBN 978-966-416-510-2
1534900
  Леонтович А.В. Фізіологія свійських тварин / А.В. Леонтович. – Х, 1928. – 284с.
1534901
  Цибенко В.О. Фізіологія серцево-судинної системи : Навч. посібник для студ. вищ.закладів освіти / В.О.Цибенко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2002. – 248с. – ISBN 966-306-006-9
1534902
  Соболєв В.І. Фізіологія серцево-судинної системи : (навчальний посібник) / В.І. Соболєв, В.В. Труш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 182, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: 168-179. – Бібліогр.: с. 180-182. – ISBN 978-966-639-480-7
1534903
  Акаєвський А.І. Фізіологія сільськогосподарських тварин з основами анатомії : [підруч. для агрон. ф-тів] / А.І. Акаєвський, Д.Я. Криницин. – пер. з 2-го перероб. рос. вид. – Київ : Держсільгоспвидав, 1958. – 324 с.
1534904
  Нестеренко І.І. Фізіологія сну та суб"єктивне значення сновидінь // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 44-48
1534905
   Фізіологія тварин і людини : Методич. вказівки для заочників природничих фак-в пед. ін-в. – Київ : Радянська школа, 1940. – 34с.
1534906
  Воронцов Д.С. Фізіологія тварин і людини : підручник для біолог. ф-тів / Д.С. Воронцов, А.І. Ємченко. – Київ : Радянська школа, 1952. – 656 с.
1534907
  Кржишковський К.Н. Фізіологія тварин. / К.Н. Кржишковський. – Х.-К., 1931. – 556с.
1534908
  Клековкін О. Фізіологія театру в Україні XIX ст. // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 49-53. – ISSN 2309-8813
1534909
  Маліков М.В. Фізіологія фізичних вправ : Навчальний посібник для студ. фак-тів фізичного вихован. вищ. навч. закл. / М.В. Маліков; Мін-во освіти і науки України; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 112 с. – ISBN 966-599-235-Х
1534910
  Макарчук М.Ю. Фізіологія центральної нервової системи : підручник для студ. вищих навч. закладів / М.Ю. Макарчук, Т.В. Куценко ; [ред. Казанцева Н.В.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 336 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-335. – ISBN 979-966-439-295-9
1534911
  Гіттік Л.С. Фізіологія центральної нервової системи і вищої нервової діяльності : Лабораторний практикум та методичні рекомендації / Л.С. Гіттік, С.Є. Швайко, Н.О. Козачук. – Луцьк : Ред.-вид.відд. "Вежа" Волин.держ.ун-ту ім.Л.Українки, 2003. – 94 с. – ISBN 966-600-117-9
1534912
  Палагеча Р. Фізіолого-біохімічні дослідження інтродукованих листопадних магнолій та збереження їх у культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 54-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати багаторічних фізіологічних, біохімічних та анатомо-морфологічних характеристик тканин пагонів магнолій та рекомендовано використовувати їх як діагностичні критерії рівня зимостійкості інтродуцентів у процесі добору видів та форм ...
1534913
   Фізіолого-біохімічні механізми виразкоутворення : монографія / Л.І. Остапченко, Т.В. Берегова, В.О. Чайка, Г.М. Толстанова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 176 с. – ISBN 978-966-439-173-0
1534914
  Косаківська Ірина Василівна Фізіолого-біохімічні основи адаптації рослин до стресів : Дис... докт. біолог.наук: 03.00.12 / Косаківська Ірина Василівна; НАН УКраїни, Ін-т ботаніки ім М.Г.Холодного. – Київ, 1997. – 262л. – Бібліогр.:л.226-262
1534915
  Косаківська І.В. Фізіолого-біохімічні основи адаптації рослин до стресів : Автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.12 / Косаківська І.В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 50 с.
1534916
  Косаківська І.В. Фізіолого-біохімічні основи адаптації рослин до стресів = Physiological and biochemical aspects of plant adaptation to stresses / І.В. Косаківська; НАНУ. Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Сталь, 2003. – 192с. – ISBN 966-7589-20-Х
1534917
   Фізіолого-біохімічні основи підвищення продуктивності рослин.. – Київ, 1963. – 463с.
1534918
  Бойко М.І. Фізіолого-біохімічні особливості системи pinus sylvestris L -- Heterobasidion annosum (Fr) Bref пепспективи практичного викоритстання екзометаболітів деяких дереворуйнівних грибів : Автореф... докт. біол.наук: 03.00.12, 03.00.24 / Бойко М. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 51л.
1534919
  Ольхович О.П. Фізіолого-біохімічні показники вищих водяних рослин як тест-реакції на дію токсикантів : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Ольхович О. П.; КУ. – К., 1994. – 20л.
1534920
  Ольхович Ольга Петрівна Фізіолого-біохімічні показники вищих водяних рослин як тест-реакції на дію токсикантів (на прикладі важких металів) : Дис... канд. біол.наук: 03.00.12 / Ольхович Ольга Петрівна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 212л. – Бібліогр.:л.165-212
1534921
   Фізіолого-біохімічні реакції люцерни на інокуляцію альго-ризобіальними асоціаціями / О. Пацко, Д. Ситніков, С. Коць, Т. Паршикова, П. Славний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 57-60. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Досліджено фізіолого-біохімічні показники рослин сої за інокуляції альго-ризобіальними асоціаціями, створеними на основі Tn- 5 мутантів Bradyrhіzobіum japonіcum та синьозеленої водорості Nostoc punctiforme. Було показано позитивний вплив бінарної ...
1534922
  Виноградова О.М. Фізіолого-біохімічні реакції рослин за умов техногенно забрудненого середовища у Донбасі : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.12 / Виноградова О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 21 назва
1534923
  Міщенко Л.Т. Фізіолого-біохімічні реакції рослин пшениці на вірусну інфекцію / Л.Т. Міщенко, А.Л. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 75-78. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Вивчено фізіолого-біохімічні реакції рослин пшениці різних сортів на вірусну інфекцію в модельних дослідах і в умовах природного інфекційного фону. Обговорюється механізми стійкості і патогенезу при інфікуванні рослин вірусом смугастої мозаїки пшениці ...
1534924
   Фізіолого-біохімічні та продукційні властивості сої при застосуванні сірковмісних добрив / А.М. Косян, О.В. Ситар, А.В. Капустян, Н.Ю. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-45. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Подано фізіологічні й біохімічні параметри сої (Glycine max.(L.) Merr.) при внесенні сірчаних добрив. Показано, що підживлення сірчаними добривами регулює фізіологічні о біохімічні реакції, пов"язані з активуванням ростової активності, захисних ...
1534925
  Товма Л.Ф. Фізіолого-гігієнічна оцінка добового раціону харчування військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань і його коригування шляхом введення білково-вітамінного продукту "VitаBar" / Л.Ф. Товма, В.В. Євлаш, В.В. Глущенко // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 131-138. – ISSN 2078-7480
1534926
  Брухно Р.П. Фізіолого-гігієнічні особливості праці операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв у скляну тару у сучасному виробництві // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 55-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-7477
1534927
   Фізіотерапія в фізичній реабілітації хворих із наслідками травм нижніх кінцівок в Житомирських лікувально-відновних закладах / О.Д. Желєзний, Г.Б. Засік, В.М. Мухін, Н.О. Склярова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 26-33 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
1534928
  Блях В.А. Фізкультура дошкільника / В.А. Блях. – Х, 1930. – 81с.
1534929
  Клименко В.В. Фізкультура і естетичне виховання / В.В. Клименко, В.П. Омельчук. – Київ : Радянська школа, 1987. – 135с.
1534930
  Андрущенко В. Фізкультура і спорт - це здоров"я, сила і звитяга // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 171-177. – ISBN 978-966-931-159-7


  Інтерв"ю з ректором НПУ імені М.П. Драгоманова, академіком Віктором Андрущенко.
1534931
  Мошков В.М. Фізкультура при ожирінні / В.М. Мошков. – Київ : Здоров"я, 1979. – 48с.
1534932
  Патриляк І. Фізкультура столітньої давнини // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  В Імператорському університеті Св.Володимира вперше питання про необхідність залучати студентів до занять фізкультурою і спортом поставив професор-медик Микола Оболонський.(публікація підготовлена за документами, вміщеними у виданні "Alma mater. ...
1534933
   Фізкультурні маяки. – К, 1963. – 96с.
1534934
  Леонов О.З. Фізкультурно-массова і спортивна робота в піонерському таборі / О.З. Леонов. – К, 1978. – 133с.
1534935
  Чередніченко П.П. Фізкультурно-спортивна рухова активність: світоглядний дискурс // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 103-105
1534936
  Орел Н.І. Фізкультхвилинки на уроках: деякі поради // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (143). – С. 16-17
1534937
  Філюшин В.А. ФІілософсько-методологічні основи аналізу взаємодії ціннісних систем громадської моралі і права // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 85-91
1534938
  Чеберяко О.В. Фіінансові передумови та оцінка фінансування оборони в умовах російсько-української гібридної війни / О.В. Чеберяко, З.С. Варналій // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Гонта О.І., Коваленко Л.О., Шкарлет С.М. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 4 (12), ч. 1. – С. 143-149. – ISSN 2410-9576
1534939
  Гордей О.Д. Фіінансування соціальних гарантій як чинник зростання суспільного добробуту // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.44--51
1534940
  Яринчина О. Фіксації та наукове осмислення українських народних рекрутських та солдатських пісень у середині XIX - першій половині XX століття // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 104-113. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594


  Згадуються: М. Максимович, М. Костомаров та М. Драгоманов. - С. 104-109.
1534941
  Мельник Т. Фіксація варіантності у "Російсько-українському словнику" (1924-1933 роки) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 41-45. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1534942
  Чуєшкова О.В. Фіксація гендерних стереотипів у лексикографічних працях // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 235-240. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1534943
  Зеров К.О. Фіксація змісту веб-сторінки в мережі Інтернет як елемент здійснення права на захист авторських прав на твори, що розміщені в мережі Інтернет // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (173). – С. 17-22
1534944
  Томбулатова І.І. Фіксація історичного тла в футуристичній поезії // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 205-216. – ISSN 2312-6809


  У статті йдеться про спороби фіксації історичного тла в футуристічній поезії. Аналізуючи вірші українського поета-футуриста Гео Шкурупія, дослідники натрапляють на ряд деталей, що подають типове для історичної доби початку ХХ століття як на рівні ...
1534945
  Манорик А.В. Фіксація молекулярного азоту симбіотичними системами / А.В. Манорик. – Київ, 1976. – 164с.
1534946
  Кулик Н.Д. Фіксація німецьких адвербіальних фразеологізмів у реєстровій частині лексикографічної статті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 218-224. – Бібліогр.: Літ.: с. 224; 22 назв.
1534947
  Степаненко В. Фіксація нотаріального процесу технічними засобами як одна з умов його достовірності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 3 (147). – С. 14-18
1534948
  Карпенко М.І. Фіксація слідів на сипучому матеріалі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 87-90. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье показаны различные способы фиксации следов на сыпучих материалах, которые разрабатывались криминалистами-учеными и практиками, начиная с 20-30-х годов. На основании личной проверки некоторых из них экспериментальным путем автор оценивает ...
1534949
  Бойчук А. Фіксація станів дитячої рецепції у дитячій літературі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 90-95. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))
1534950
  Дерев"янко Г. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих дій / Г. Дерев"янко, О. Плотник // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 126-133. – ISBN 978-617-7363-14-8
1534951
  Козлов О. ФІксація, збирання та дослідження доказів, отриманих у мережі Інтернет: проблемні питання // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 4 (12), квітень. – C. 38-40
1534952
  Ткачук В.А. Фіксоване і нефіксоване віддзеркалення рубрик у кириличних друкованих та рукописних літургійних текстах київської митрополії XVI-XVIII ст. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 5-12
1534953
  Білик М.Д. Фіксований сільськогосподарський податок в умовах нового законодавства / М.Д. Білик, О.О. Ушаков // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 89-94
1534954
  Юшко С.В. Фіксований сільськогосподарський податок: історія та перспективи застосування : податки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 63-72 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1534955
  Воробйова Л. Фіксування географічних назв у матеріалах пам"яток української ділової писемності XVII - XVIII ст. // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 5-7
1534956
  Гринюк О.Б. Фіксування максимальної абелевої калібровки в SU (2) теорії Янга-Міллса на гратці на графічних процесорах з використанням OPENCL / О.Б. Гринюк, Е.-М. Ільгенфріц // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C.80-81
1534957
  Король В.В. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів як складова засади гласності і відкритості кримінального провадження // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 104-110
1534958
  Парнета О. Фіксування судового процесу в Україні в умовах пандемії COVID-19 / О. Парнета, В. Луцик // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 101-104. – ISSN 2524-0129
1534959
  Демидова А.М. Фіктивне (умисне) банкрутство як спосіб зловживання правом суб"єктами господарювання // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 103-106
1534960
  Козирєва В.П. Фіктивне банкрутство // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 9 (95). – С. 74-80
1534961
  Лекарь С.І. Фіктивне банкрутство як загроза безпеці податково-боргових відносин / С.І. Лекарь, Н.М. Михальчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 12 (217). – С. 33-41 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1534962
  Цикунова М.Є. Фіктивне підприємництво // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : Донецьк, 2000


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1534963
  Коваленко А. Фіктивне підприємництво в системі господарських злочинів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 61-64
1534964
  Пілюков Ю. Фіктивне підприємництво в Україні. Поняття та зв"язок з іншими економічними злочинами // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 140-144. – ISSN 2524-0129
1534965
  Чех О. Фіктивне підприємництво: окремі проблеми кваліфікації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 427-429. – ISBN 978-617-7069-14-9
1534966
  Проців Н. Фіктивне підприємництво: причини виникнення та господарсько-правові засоби попередження і усунення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 286-288. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1534967
  Мандибура В. Фіктивний капітал в умовах сучасної світової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-9. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  В контексті еволюції наукових підходів розглянуті проблемні питання теоретичного визначення економічної сутності фіктивного капіталу. Розкриваються якісні особливості та прояви сучасної трансформації фіктивного капіталу, які призводять до порушення ...
1534968
  Мандибура В.О. Фіктивний капітал та його вплив на кризу глобальної фінансової системи // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 3. – С. 27-41. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1811-3141
1534969
  Брінцева О. Фіктивний людський капітал: концептуальні підходи та особливості оцінювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 29-32. – (Економіка ; вип. 4 (181)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено основні методи та здійснено вартісну оцінку національного людського капіталу. З огляду на фіктивізаційні процеси, їх суттєві негативні наслідки для національної економіки та соціально-трудової сфери, було проведене оцінювання ...
1534970
  Грішнова О.А. Фіктивний людський капітал: сутність,характерні особливості, чинники формування / О.А. Грішнова, О.Г. Брінцева // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2015. – № 1 (23). – С. 90-101. – ISSN 2072-9480


  Поширення непродуктивних форм людського капіталу, процеси його фіктивізації в сучасних умовах набувають глобального масштабу, суттєво впливаючи на формування, нагромадження та використання людського капіталу на всіх рівнях.
1534971
  Колінько Ц. Фіктивний шлюб: поняття, підстави, наслідки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (293). – С. 35-38. – ISSN 2663-5313
1534972
  Алієв Р.Г. Фікх як теорія мусульманського права / Р.Г. Алієв, В.І. Лубський // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1534973
  Бевзенко В.М. Фікції в адміністративному процесі й адміністративному процесуальному праві України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 99-108. – ISSN 2227-796X


  В статті названі фікції, які використовуються в адміністративному процесі, обгрунтовано їх практичне значення. Визначено види адміністративних процесуальних фікцій, сформульовано їх сутнісні ознаки й поняття. The article studies fictions which are ...
1534974
  Грищенко О.П. Фікції у кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Грищенко Олександра Петрівна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1534975
  Кобзар Ю. Фікційне як інструмент викриття суспільно-політичної дійсності 30-х рр. XX ст. (на матеріалі п"єс "Кінець світу", "Асторія", "Вінета" Юри Зойфера) // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 176-182. – ISSN 2078-340X


  Розвідку присвячено проблемі фікційного як інструменту викриття суспільно-політичної дійсності 1930-х рр. у “апокаліптичних” ревізіях австрійського письменника Юри Зойфера у драматичній трилогії “Кінець світу”, “Асторія”, “Вінета”. Розглянуто, зокрема, ...
1534976
  Бичко І.В. Фікціоналізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 651. – ISBN 966-316-069-1
1534977
  Роденко С.О. Філ Вудс та його мистецькі принципи // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 167-168. – ISBN 978-966-8308-26-0
1534978
  Задорожний М.П. Філантроп Джон Говард і Україна // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 45 : фото
1534979
  Судетік Ч. Філантропія Джорджа Сороса = The philanthropy of George Soros / Чак Судетік ; [пер. з англ.: В. Черняк ; наук. ред. перекладу: К. Гломозда]. – Київ : Дух і Літера ; KMBS Києво-Могилянська Бізнес Школа, 2014. – 349, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. та геогр. покажч.: с. 343-349. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-378-337-6
1534980
  Пашнюк Л. Філантропія та спонсорство як складові соціальної відповідальності бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-38. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність соціальної відповідальності бізнесу та можливі результати від її впровадження. Досліджено такі складові соціальної відповідальності як філантропія й спонсорство та охарактеризовано їх відмінності. Рассмотрена сущность социальной ...
1534981
  Короткий В.А. Філарет (Амфітеатров Федір Георгійович) / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 64-65. – ISBN 966-06-0393-2
1534982
  Жеплинський Б. Філарет Колесса - автор творчих кобзарських біографій // Кобзарськими стежинами / Б.М. Жеплинський. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 261-263. – ISBN 966-02-1422-7
1534983
  Конта Р.М. Філарет Колесса - основоположник українського етнографічного музикознавства: дорадянська історіографія / Р.М. Конта, М.В. Козлов // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 4. – С. 93-99. – ISSN 2226-3209
1534984
  Білинська М. Філарет Колесса // Український календар. 1977. – Варшава, 1977
1534985
  Грица С.Й. Філарет Михайлович Колесса / С.Й. Грица. – Київ, 1962. – 111 с.
1534986
  Нестеренко Ірина Філармонічна Шевченкіана // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3. – ISSN 0868-9644
1534987
  Яременко О. Філателістична шевченкіана = Уперше на поштовій марці
1534988
  Пиріг Л. Філателістична Шевченкіана мовами народів світу // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 10-16 жовтня (№ 40). – С. 10


  Філателістична Шевченкіана у вузькому розумінні цього поняття стосується філателістичного матеріалу (пошт. марки, конверти, листівки, пам"яткові штемпелі, пошт. календарні штемпелі населених пунктів імені Т. Шевченка). За ширшого підходу до цього ...
1534989
  Яременко О. Філателістична Шевченкіана. Автопортрети Тараса Шевченка
1534990
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Зарубіжні філателістичні випуски
1534991
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Земляки, друзі, знайомі Т. Шевченка
1534992
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Іконографія Тараса Шевченка


  Про портретну галерею Т. Шевченка.
1534993
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Літературні вподобання Тараса Шевченка


  У статі йдеться про багаторічний судовий процес щодо літературної спадщини Т. Шевченка, зніційований видавцем І. Лисенкомвим.
1534994
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Музеї Тараса Шевченка
1534995
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Подорожі Тараса Шевченка в Україну
1534996
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Спеціальні поштові штемпелі, присвячені Т. Шевченкові
1534997
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Тарас Шевченко мовами світу
1534998
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Тарас Шевченко у бронзі та граніті
1534999
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Ушановано іменем Тараса Шевченка


  "... У березні 1939 р. з нагоди 125-річчя з дня народження навпроти головного корпусу було відкрито пам"ятник поетові, а 5 березня 1939 р. університету присвоєно ім"я Т. Шевченка. Уперше будівлю Київського національного університету імені Тараса ...
1535000
  Пиріг Любомир Філателістичні сторінки медицини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 28-30 : Фото


  Розмова з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктором філологічних наук, професором Григорієм Клочеком
<< На початок(–10)1531153215331534153515361537153815391540(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,