Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1361136213631364136513661367136813691370(+10)В кінець >>
1361001
  Штайнер П "Уж не пародия ли он ?" // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 3. – С.88-96. – ISSN 0042-8841


  Статья посвящена анализу работы Г.Г.Шпета "Эстетические фрагменты"
1361002
  Эпплбаум Энн "Ужас и безумие царили в деревнях, трупы погибших от голода валялись без захоронения" / беседу вела Наталья Голицына // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 5 октября (№ 143). – С. 11-12


  В США вышла книга американского историка, журналиста Энн Эпплбаум "Красный голод. Война Сталина с Украиной", посвященная истории массового голода 1932 - 1933 годов в Украине, унесшего жизни миллионов людей.
1361003
  Мазуренко І. "Уже після 1929 року все почало змінюватися, а після 1937-го - постала руїна..." : Інтерв"ю / Ірина Мазуренко ; [інтерв"ю взяв] Вадим Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 серпня (№ 152)


  Кореспондент "Дня" розмовляв зі старшим науковим співробітником музею "Літературне Придніпров"я" Іриною Мазуренко про масові репресії в Україні та діячів Розстріляного Відродження.
1361004
  Кривдик О. "Ужоси" українізації : статті / Остап Кривдик. – Київ : Смолоскип, 2012. – 344, [8] с. – (Серія "Українська публіцистика"). – ISBN 978-966-2164-56-5
1361005
  Мокін О. "Узаконення" онлайн-курсів у традиційній вищій освіті // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 27 лютого (№7)


  Про досвід використання онлайн-курсів у навчальному процесі розповідає завідувач кафедри відновлюваної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів Вінницького національного технічного університету Олександр Мокін.
1361006
  Гусляков О.М. Удосконалена математична модель виявлення вибухонебезпечних пристроїв індукційним методом / О.М. Гусляков, В.І. Коцюруба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 19-27


  У статті запропоновано удосконалену математичну модель виявлення вибухонебезпечних пристроїв пошуковим пристроєм з індукційним методом виявлення, що встановлюється на робототехнічному комплексі, на шасі бойових броньованих машин. Модель враховує ...
1361007
  Войтко О.В. Удосконалена методика розрахунку імовірності виникнення воєнного конфлікту // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (57). – С. 71-73. – ISSN 2304-2699
1361008
  Адескеліцей А.А. Удосконалена технологія електричної інженерної освіти в контексті проекту CRUNT TEMPUS / А.А. Адескеліцей, П. Тодос, Н. Секрієру // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 23-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1361009
  Калюжний В. Удосконалені й нові методи вимірювання впливу капіталу, праці та продуктивності на зростання ВВП // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 6. – С. 42-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
1361010
  Барна О.Б. Удосконалені метод розгорнутого меніска та прилад для контролю поверхневих властивостей на межах розділу фаз : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Барна Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1361011
  Наседкін К.В. Удосконалені методи та засоби економного кодування електрокардіосигналів для моніторних телемедичних систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.17 / Наседкін К.В.; МОіНУ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 16 назв
1361012
  Позднєєв Сергій Валерійович Удосконалення / Позднєєв Сергій Валерійович. – Черкаси, 2002
1361013
  Бабенко К.А. Удосконалення адміністративного судочинства в Україні як провідного чинника відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1361014
  Жигаленко О. Удосконалення адміністрування податкових ризиків при плануванні документальних форм податкового контролю : Фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-50. – ISSN 0131-775Х
1361015
  Жигаленко О. Удосконалення адміністрування податкових ризиків при плануванні документальних форм податкового контролю // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-50. – Бібліогр.: с. 46, 48. – ISSN 0131-775Х


  Відповідно до сучасних особливостей фінансово-економічних відносин суб"єктів господарювання і податкових правовідносин уточнено І доповнено податкові ризики, які використовуються при плануванні виїзних форм податкового контролю. Запропоновано ...
1361016
  Завадська Н.О. Удосконалення аналізу грошових потоків як джерело фінансування витрат виробництва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 85-89. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1361017
  Макаренко А.П. Удосконалення аудиту короткострокової дебіторської заборгованості / А.П. Макаренко, Д.В. Ахмєдова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 45-51. – ISSN 2306-6792
1361018
  Голубєв В.О. Удосконалення боротьби зі злочинами у сфері використання автоматизованих електронно-обчислюваних систем // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.170-175. – Бібліогр.: 4 н. – ISSN 1609-0462
1361019
  Акулюшина М.О. Удосконалення брендингової стратегії на інноваційному підприємстві / М.О. Акулюшина, І.В. Діордієва // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/2. – С. 16-18. – ISSN 2409-1944
1361020
  Кац С. Удосконалення бухгалтерського обліку в державному секторі України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 374-377
1361021
  Пархоменко В. Удосконалення бухгалтерського обліку запасів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 2-3
1361022
  Василик Д.О. Удосконалення бюджетного процесу і посилення його впливу на зростання добробуту народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 103-104. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглянуто актуальні питання удосконалення бюджетного процесу і досягнення на цій основі підвищення добробуту населення.
1361023
  Гапоненко С.О. Удосконалення бюджетного процесу: українські проблеми та світовий досвід // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 48-56. – (Економічні науки)
1361024
  Рудик П.А. Удосконалення Верховною Радою України загального порядку внесення змін до Конституції України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 124-134. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1361025
  Стецков Д.Д. Удосконалення взаємодії державних судів та міжнародного комерційного арбітражу // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 446-451. – ISBN 978-617-7530-15-1
1361026
  Гуцал І. Удосконалення взаємодії малих та середніх підприємств і банків у кредитних взаємовідносинах // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 95-103. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1818-5754
1361027
  Старушенко О.А. Удосконалення взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні на основі використання досвіду Франції // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (23). – С. 69-72
1361028
  Футей Б. Удосконалення виборчого законодавства в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 34-36.
1361029
  Мислюк В.П. Удосконалення виховної роботи серед сільских трудівників / В.П. Мислюк. – К., 1985. – 17с.
1361030
  Саченко С.І. Удосконалення внутрішньогосподарськоого контролю витрат // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 97-106. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
1361031
   Удосконалення господарського механізму. – К., 1980. – 243с.
1361032
   Удосконалення господарського механізму агропромислового комплексу. – К., 1985. – 167с.
1361033
  Пилипенко А.Я. Удосконалення господарського механізму в будівництві / А.Я. Пилипенко. – Киев, 1983. – 48 с.
1361034
  Чухно А.А. Удосконалення господарського механізму на сучасному етапі // Комуніст України, 1985. – №3
1361035
  Ухачевич Я.П. Удосконалення грошово-кредитного механізму для активізації інвестиційного процесу в Україні / Я.П. Ухачевич, Н.В. Маслова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 421-427. – ISSN 0321-0499


  Розглядаються проблеми активізації інвестиційних процесів в Україні.
1361036
  Кормілецький О.М. Удосконалення державно-організаційних механізмів задля інформаційної відкритості органів державної влади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 123-124. – Бібліогр.: 6 назв
1361037
  Чумакова І.Ю. Удосконалення державного внутрішнього фінансового контролю як невід"ємної складової державного управління // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 11 (216). – С. 109-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2305-7645
1361038
  Пурій Г.М. Удосконалення державного регулювання банківської діяльності в контексті збереження фінансової безпеки України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.5. – С. 272-280. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1361039
  Дудчик Удосконалення державного регулювання лізингових операцій: фінансові та правові аспекти відносин / Дудчик, В.К. Антошкіна // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 41-47. – (Економічні науки)
1361040
  Воротін В.Є. Удосконалення державного регулювання національної економіки в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 79-84


  Стаття присвячена сучасним проблемам модернізації державного регулювання національно? економіки в умовах глобальних ринкових трансформацій. Вплив світогослодарських глобальних трансформаційних процесів реально змінює методи державного регулювання для ...
1361041
  Ковальчук О.І. Удосконалення державного регулювання оплати праці звикористанням зарубіжного досвіду // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 483-484. – ISBN 978-617-7069-02-6
1361042
  Надюк З.О. Удосконалення державного регулювання ринку медичних послуг в Україні (концепція прогнозно-проектного децентралізованого державного управління системою охорони здоров"я на засадах лікарського самоврядування) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 145-148. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1361043
  Халецька А. Удосконалення державного регулювання розвитку транспортного забезпечення в контексті спрощення процедур зовнішньої торгівлі // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 199-206
1361044
  Ширшова В.М. Удосконалення державного регулювання фармацевтичної діяльності в Україні // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 96-98
1361045
  Григанська С.В. Удосконалення державного управління вищою освітою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 52-58. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401


  В контексті євроінтеграції
1361046
  Біла С.О. Удосконалення державного управління ринку транспортно-транзитних послуг в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 16-19. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1361047
  Болдуєв М.В. Удосконалення державного управління розвитком особистих господарств населення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 22-27. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1361048
  Олійник А.Р. Удосконалення державного управління у рамках євроінтеграційної політики України: правозахисний підхід // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Рачинський А.П., Ворона П.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, серпень. – С. – (Серія державне управління). – ISSN 2306-6806
1361049
  Орлов П. та інш. Удосконалення державної амортизаційної політики // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 2. – С.32-35. – ISSN 0131-775Х
1361050
  Калашнік С.В. Удосконалення державної підтримки діяльності холдингів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 59-61.
1361051
  Петришин Л. Удосконалення державної підтримки сільськогосподарських підприємств // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 27-35 : рис. – Бібліогр.: с. 35. – ISSN 2313-3627
1361052
  Кучин С.П. Удосконалення державної політики зайнятості як засіб досягнення соціальної безпеки держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 7, квітень. – C. 99-103. – ISSN 2306-6814
1361053
  Прилипко Ю.І. Удосконалення деяких методів оцінки обсягів тіньового сектору // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-25. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті описані зміни до методів оцінювання тіньової економіки, що використовуються Мінекономіки України в аналітичних розрахунках при проведенні моніторингу цієї важливої проблеми. Стаття містить результати досліджень з удосконалення існуючої системи ...
1361054
  Мєняйлов А.В. Удосконалення дифузорних каналів ерергетичних установок на базі використання профелів із відкорегованною дифузорністю. : Автореф... канд.техн.наук: 05.14.07 / Мєняйлов А.В.; Харків.авіац.ін-т. – Харків, 1996. – 27л.
1361055
  Которобай С.В. Удосконалення діяльності Вищого адміністративного суду України як суб"єкта адміністративного процесу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 46-51. – ISSN 2220-1394
1361056
  Галай А.О. Удосконалення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 99-105.
1361057
  Капралюк О. Удосконалення діяльності мережі наукових сільськогосподарських бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 1 (246). – C. 19-21. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано діяльність наукових сільськогосподарських біблотек, а саме: кадровий склад, інформаційно-бібліотечне обслуговування, формування фонду, інформаційно-бібліографічна, видавнича робота та матеріально-технічне забезпечення. Висвітлено ...
1361058
  Галушко Б.П. Удосконалення діяльності органів влади через державне регулювання паливно-енергетичного комплексу // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 6 (43), грудень. – С. 52-57
1361059
  Беззубко Б. Удосконалення діяльності органів державної влади у сфері стратегічного планування розвитку територій // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 95-103
1361060
  Коталейчук С. Удосконалення діяльності правоохоронних та інших державних органів щодо забезпечення реалізації правового статусу неповнолітніх: порівняльний аналіз // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 95-100. – ISSN 0132-1331
1361061
  Бєлоусов А. Удосконалення документального оформлення операцій з основними засобами в умоваї застосування П(С)Б0 7 "Основні засоби" // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 49-56 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1361062
  Грицай О.І. Удосконалення документування для обліку витрат на маркетинг промислового підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 93-103. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1361063
  Меліхова Т.О. Удосконалення документування обліку розрахунків з покупцями та замовниками з метою зміцнення інформаційної безпеки підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 24-32. – ISSN 2306-6814
1361064
  Пацурковський П.А. Удосконалення екологічно безпечного абсорбційно-електрохімічного методу очищення повітря від сірководню : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Пацурковський Павло Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1361065
  Лозинський І. Удосконалення екологічного менеджемнту на гірничо-збагачувальних комбінатах // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 22-25. – ISSN 1728-9343
1361066
  Будько О.В. Удосконалення екологічного оподаткування як складова сталого розвитку підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – C. 46-50. – ISSN 2306-6814
1361067
  Прохоров А.М. Удосконалення економічних зв"язків між виробництвом і торгівленю / А.М. Прохоров. – Київ, 1974. – 48с.
1361068
   Удосконалення економічних умов виробництва в сільському господарстві. – К., 1972. – 175с.
1361069
  Машков А.О. Удосконалення економічного інструментарію державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 123-125. – Бібліогр.: 6 назв
1361070
  Унгурян Павло Удосконалення економічного механізму реалізації екологічної політики України в контексті сталого розвитку // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 14-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-6220
1361071
  Унгурян П. Удосконалення економічного механізму реалізації екологічної політики України в контексті сталого розвитку // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 14-17. – ISSN 1728-6220
1361072
  Хомутенко Я.В. Удосконалення експортної політики України та оцінка ефекту зони вільної торгівлі з ЄС на основі гравітаційної моделі // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 206-213. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (68)). – ISSN 1728-4236
1361073
  Желавська Юлія Анатоліївна Удосконалення елекрохімічних технологій переробки сполук кобальту : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.03 / Желавська Ю.А.; Нац. техн. ун-тет. "ХПІ". – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1361074
  Левченко Олена Володимирівна Удосконалення електротехнологічної дії на мікроорганізми на основі аналізу електричного поля : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.13 / Левченко О.В.; Нац. технічний ун-т "ХПІ". – Харків, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
1361075
  Поздєєв Сергій Валерійович Удосконалення еліпсометричного методу для атестації модифікованих електронним променем поверхонь оптичного скла : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.13 / Поздєєв Сергій Валерійович; Поздїєєв С.В.; НТУУ "КПІ". – Черкаси, 2002. – 20 с.
1361076
  Коломієць Н.В. Удосконалення законодавства про заміну невідбутої частини покарання більш м"яким та практики її застосування (частина 1) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 241-244. – ISSN 2219-5521
1361077
  Юшко А.М. Удосконалення законодавства про заохочення працівників // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 48-57
1361078
  Лавріненко О.В. Удосконалення законодавства про службу в органах внутрішніх справ як вирішальний чинник посилання соціально-правового захисту працівників та боротьби зі злочинністю в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-39.
1361079
  Лавріненко О.В. Удосконалення законодавства про службу в органах внутрішніх справ як вирішальний чинник посилення соціально-правового захисту працівників та боротьби зі злочинністю в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-39
1361080
  Лавріненко О.В. Удосконалення законодавства про службу в органах внутрішніх справ як вирішальний чинник посилення соціально-правового захисту працівників та боротьби зі злочинністю в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 29-31. – Бібліогр. в кінці ст.
1361081
  Стрільчук В. Удосконалення законодавства у сфері припинення діяльності суб"єкта господарювання, яке не пов"язане з його банкрутством / В. Стрільчук, Н. Іванюк // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 31-36


  Стаття присвячена аналізу норм чинного законодавства, яке встановлює підстави припинення діяльності господарюючих суб"єктів, визначенню проблемних аспектів правового регулювання припинення суб"єктів господарювання з погляду практики, формулюванню ...
1361082
  Нагорний Є. Удосконалення законодавства України про громадянство - запорука захисту прав людини // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 33-36. – ISSN 0132-1331
1361083
   Удосконалення законодавства України у галузі статистики. – Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2002. – 764с. – (Tacis). – ISBN 966-7773-44-2
1361084
  Беро В.М. Удосконалення законодавства щодо оподаткування єдиним податком суб"єктів господарювання // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 100-104. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
1361085
  Волох О.К. Удосконалення законодавства щодо протидії розпалюванню національної, расової та релігійної ворожнечі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 65-72.
1361086
  Веклич О.О. Удосконалення законодавчих приписів правомочності місцевого самоврядування у сфері природокористування та здійснення екологічної політики // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 42-51. – ISSN 2220-1394
1361087
  Чернявська Ю.Б. Удосконалення законодавчо-нормативних важелів державної політики регулювання вітчизняного ринку праці / Ю.Б. Чернявська, І.О. Цибульник // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 185-188
1361088
  Жильцов О.Л. Удосконалення законодавчого регулювання оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 32-40. – ISSN 2414-4207
1361089
  Тютюнник В. Удосконалення засад правового режиму надзвичайного стану / В. Тютюнник, В. Горовенко // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 10-12. – ISSN 2313-559X
1361090
  Щурик М.В. Удосконалення засад фінансового стимулювання екології земельних ресурсів // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 171-179. – ISSN 2078-6670
1361091
  Падалка А.О. Удосконалення захисту трудових прав працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Падалка Антоніна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1361092
  Левченко А.Г. Удосконалення заходів впливу на ріст безвисадкових насінників цукрових буряків, що забезпечують підвищення їх насінної продуктивності : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.05 / Левченко А. Г.; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т цукр. буряків. – К., 1993. – 19л.
1361093
  Старцев О. Удосконалення заходів дисциплінарної відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади україни в умовах реформуваня державної служби // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.44-47
1361094
  Дергалюк Б.П. Удосконалення збутової політики комерційного підприємства в умовах невизначеності / Б.П. Дергалюк, П.О. Молоденков // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 193-198. – ISSN 2310-5534
1361095
  Хохліна О. Удосконалення змісту освіти школярів з обмеженими розумовими можливостями // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С.37-39. – ISSN 0131-6788
1361096
  Павх С.П. Удосконалення змісту підготовки майбутніх вчителів технології у процесі вивчення декоративно-прикладного мистецтва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 179-185. – (Педагогіка ; № 3)
1361097
  Буцик І.М. Удосконалення змісту професійної підготовки фахівців за спеціальністю "Педагогіка вищої школи" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 37-44. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розглядаються питання удосконалення змісту професійної підготовки викладача циклу дисциплін професійної та практичної підготовки у вищому навчальному закладі з позиції компетентністного підходу, визначено та обгрунтовано його професійні компетентності ...
1361098
   Удосконалення знань і навичок населення для реагування на виникнення надзвичайних ситуацій різного походження - актуальна вимога сьогодення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 28-29 : фото
1361099
  Медведєва В. Удосконалення іміджу сучасної бібліотеки в інформаційному просторі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 3 (236). – C. 15-16. – ISSN 2076-9326
1361100
  Міночкіна О.М. Удосконалення інноваційних процесів у системи менеджменту організацій на основі економіко-математичного моделювання її життєвого циклу // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 80. – С. 112-118. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1361101
  Смирнов М. Удосконалення інституту взаємної правової допомоги у кримінальних справах // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.114-119


  про закон України "Про податок з доходів фізичних осіб"
1361102
  Міщенко І. Удосконалення інституту відводу судді в господарському судочинстві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 131-136. – ISSN 1026-9932
1361103
  Харковець Ю.М. Удосконалення інституту судових рішень у кримінальному провадженні у контексті реформування судочинства в Україні // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 452-462. – ISBN 978-617-7530-15-1
1361104
  Бурило Ю. Удосконалення інституційних засад державного управління засобами масової інформації в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 16-22
1361105
  Грицаєнко М.І. Удосконалення інституційного середовища розвитку інноваційної діяльності в аграрному виробництві шляхом створення наукового парку // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2014. – С. 116-124. – (Економічні науки ; вип. 1 (87)). – ISSN 2306-4242
1361106
  Сябрук О.П. Удосконалення інструментального методу контролю емісії СО2 з поверхні грунту // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 123-128 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0587-2596
1361107
  Шварц О. Удосконалення інструментарію управління активами і пасивами банку в умовах фінансової нестабільності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 33-39. – ISSN 1818-5754
1361108
  Мєшков А.В. Удосконалення інструментів оцінки інвестиційної привабливості підприємства у відповідності до сучасних проблем ринку і змін чинного законодавства / А.В. Мєшков, О.Ю. Ментель // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 298-304 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2222-0712
1361109
  Куйбіда С. Удосконалення інструментів трансферної політики, необхідних для структурної перебудови економіки // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 4 (12). – C. 16-26. – ISSN 2411-5215
1361110
  Куйбіда С. Удосконалення інструментів трансферної політики, необхідних для структурної перебудови економіки. // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 4 (12). – C. 16-26. – ISSN 2411-5215
1361111
  Сиченко В.В. Удосконалення інформаційно-комунікативної системи між державою та суспільством у процесі реформування вищої освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 186-190. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1361112
  Романенко Н.В. Удосконалення інформаційно-методичного забезпечення наглядової діяльності за охороною праці : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.26.01 / Романенко Н.В.; Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. Національний науково-дослідний ін-т промислової безпеки та охорони праці. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.: 15 назв
1361113
  Матвієнко Т.О. Удосконалення інформаційного забезпечення податкового планування переробних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 32-35 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1361114
  Брильов С.І. Удосконалення інформаційного забезпечення промислових підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 18-23. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1361115
  Литвинчук І.Л. Удосконалення інформаційного супроводу університетських політик інтелектуальної власності // Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності : I Всеукр. наук.-практ. конф., [м. Київ], 18 трав. 2018 р. : [збірник матеріалів] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелектуальної власності ; [редкол.: Орлик О.П. (голова) та ін.]. – Київ : Кравченко Я.О., 2018. – С. 102-107. – ISBN 978-966-97775-7-7


  "Розробка комплексної комунікаційної стратегії супроводу реформ інтелектуальної власності є доцільним кроком на шляху вирішення проблеми низького рівня обізнаності стейкхолдерів системи науково-освітнього забезпечення економіки у питаннях можливостей ...
1361116
  Короткова Ю. Удосконалення іншомовної освіти майбутніх фахівців задля підвищення їхньої конкурентоспроможності в умовах глобалізації // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 106-112. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1361117
  Жигаленко О.В. Удосконалення кадрового менеджменту податкогї служби: визначення профілю особи успішного співробітника податкової служби // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-41.
1361118
  Парамонова М. Удосконалення кадрового потенціалу апарату Верховної Ради України // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 15. – С. 27-32.
1361119
  Новальська Т.В. Удосконалення кадрового складу бібліотек: взаємодія навчальних закладів, установ та організацій бібліотечно-інформаційної галузі / Т.В. Новальська, Н.А. Бачинська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 4-8. – Бібліогр.: 17 назв.


  У статті проаналізовано кадровий склад публічних бібліотек за освітнім рівнем та стажем роботи. Накреслено перспективи взаємодії бібліотек, навчальних закладів культури, Української бібліотечної асоціації з удосконалення кадрового складу бібліотек.
1361120
  Семенченко А.В. Удосконалення кадрової безпеки як елементу посилення фінансово-економічної безпеки підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 428-433. – ISSN 2222-4459
1361121
  Глотка Д.В. Удосконалення карти гідрографічного районування території України на основі SRTM HydroSHEDS // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 112-118. – ISSN 0868-6939


  Для створення національної інфраструктури просторових даних (НІПД) України необхідна кооперація між галузевими фахівцями для роботи над окремими тематичними блоками геоданих. У 2013 році представлена методика та карта гідрографічного районування ...
1361122
  Єфімов Олександр Вячеславович Удосконалення керування технологічними процесами теплоенергетичних установок енергоблоків електростанцій на основі аналізу параметрів стану і діагностики устаткування : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Єфімов Олександр Вячеславович; Харьківський держ. політех. ун-т. – Харків, 1995. – 44 с.
1361123
  Левченко Н.М. Удосконалення класифікації фінансових стратегій підприємств / Н.М. Левченко, Д.В. Хелемендик // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 167-171. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1361124
  Завадська Н.О. Удосконалення класифікацій грошових потоків // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 27-31. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1361125
  Валецька О.В. Удосконалення колективно-договірного регулювання оплати праці в сучасних умовах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 144-151. – (Право. Економіка. Управління)
1361126
  Пушкарьова І.Д. Удосконалення комплексного оцінювання екологічного стану та засобів захисту техноприродних систем від забруднення важкими металами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Пушкарьова Ірина Дмитрівна ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1361127
  Крайнюков О.М. Удосконалення комплексної оцінки екологічного стану та якості води водних об"єктів / О.М. Крайнюков, В.Д. Тімченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 9-14. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
1361128
  Кавтиш О.П. Удосконалення конкурентних стратегій підприємств кондитерської галузі (на прикладі ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен") / О.П. Кавтиш, А.О. Носов // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 248-255. – ISSN 2310-5534
1361129
  Долежан В. Удосконалення Конституції України як передумова судової реформи // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 30-35. – ISSN 0132-1331
1361130
  Кресіна І.О. Удосконалення Конституції України: політична доцільність чи правова необхідність // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 66-70.
1361131
  Опалько Ю.В. Удосконалення конституційних засад громадянського суспільства в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 34-38. – ISSN 2306-5664


  Проаналізовано проблеми удосконалення конституційних засад громадянського суспільства в контексті реформування Конституції України. Запропоновано конкретні практичні рекомендації щодо їх вирішення.
1361132
  Корнякова Т. Удосконалення конструктивних особливостей кримінально-правових норм як запорука гуманізації кримінальної відповідальності за забруднення моря // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 64-71. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1361133
  Беліменко С.С. Удосконалення конструктивних та режимних параметрів твердотільних електротеплоакумуляторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Беліменко Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1361134
  Ліуш Ю.Б. Удосконалення конструкції і режимів роботи газових камерних печей задля підвищення їх енергоефективності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Ліуш Юлія Борисівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1361135
  Ткачук Р.М. Удосконалення конструкцій та методів розрахунку дренажно-модульних систем з різнорівневим підключенням регулюючих дрен : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Ткачук Руслан Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1361136
  Волкова О.Г. Удосконалення контактного привода перемикача відгалужень обмоток трансформатора з метою зменшення зношування контактів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Волкова Ольга Григорівна ; М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1361137
  Деревко О.С. Удосконалення контролю боргових ризиків із урахуванням впливу капіталізації державних банків // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 4 (77). – C. 46-60. – ISSN 2414-3499
1361138
  Голубов С.В. Удосконалення контролю змінних струмів і напруг дотику для безпечної експлуатації електроустановок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук; 05. 26. 01 / Голубов С. В.; Мін-во вугільної промисловості України; Держ. Макіївський науково-дослідний ін-т з безпеки робіт у гірничій промисловості. – Макіївка, 2007. – 19с. – Бібл.: 8 назв
1361139
  Литвиненко Н.П. Удосконалення корпоративного управління як умова інвестиційно-інноваційної привабливості України для Європейських партнерів / Н.П. Литвиненко, П.О. Литвиненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 144-149.
1361140
  Дем"янишин В. Удосконалення кошторисного планування в умовах бюджетного реформування // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 165-168. – ISSN 1818-2682
1361141
  Поповченко Удосконалення кримінально-процесуального законодавства України щодо до підвищення ефективності провадження дізнання міліції / Поповченко, о. // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.76-77
1361142
  Панов М. Удосконалення кримінального законодавства і принципи кримінального права як його фундаментальні засади // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 4-17 березня (№ 9/10). – С. 8-9. – ISSN 1992-9277
1361143
  Матвійчук Я. Удосконалення кримінального законодавства щодо порушення правил безпеки дорожнього руху (на прикладі Литовської Республіки) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 149-153. – ISSN 0132-1331
1361144
  Семашко П.В. Удосконалення критеріїв гігієнічної оцінки шуму у приміщеннях житлових та громадських будівель / П.В. Семашко, О.В. Кононова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 14-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-7477
1361145
  Бобко А. Удосконалення лісового законодавства // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 8. – С.63-68. – ISSN 0131-775Х
1361146
  Неліпа Д.В. Удосконалення магістерської програми спеціальності "державна служба" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 103-109. – ISSN 2306-6814
1361147
  Олійник О.В. Удосконалення матеріального стимулювання працівників скотарства як напрям підвищення доходності сільськогосподарських підприємств / О.В. Олійник, В.С. Міщенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 13/14, липень. – С. 7-11 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1361148
   Удосконалення медико-технологічного забезпечення відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги багатопрофільної лікарні (аналітичний огляд літератури) / Г.Г. Рощін, В.Ю. Кузьмін, Є.Д. Мороз, М.Д. Близнюк, В.О. Крилюк, Ф.М. Новіков, В.І. Іванов, В.М. Дорош // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 21-27. – ISSN 2224-0586
1361149
  Кукуш В.Д. Удосконалення метеорної радіотехнічної системи моніторингу динамічних параметрів атмосфери Землі за сигналами телевізійного мовлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Кукуш Віталій Дмитрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1361150
  Юсіф Хардан Сулейман Удосконалення метеорної системи передачі інформації : автореф. дис. ... канд техн. наук : 05.12.17 / Юсіф Хардан Сулейман ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1361151
  Оденат А.А. Удосконалення методики аналізу оборотних коштів промислового підприємства // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 27-30. – ISSN 1728-9343
1361152
  Макаренко А.П. Удосконалення методики аудиту виробничих витрат на промислових підприємствах / А.П. Макаренко, С.А. Рамозанова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 20-26. – ISSN 2306-6806
1361153
  Візіренко С.В. Удосконалення методики аудиту монетарних активів / С.В. Візіренко, Ю.А. Закорка // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 180-185. – ISSN 2308-1988
1361154
  Алексієнко М.В. Удосконалення методики відлову молоді риб пластмасовими пастками "АСТ" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – С. 8-9. – (Біологія ; № 3 ;Спецвип.: Гідроекологія)
1361155
  Гусєва О.Ю. Удосконалення методики комплексної діагностики якості організаційної структури управління підприємством / О.Ю. Гусєва, І.М. Прудникова // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 32-40. – ISSN 2415-8089


  Проаналізовано якість організаційних структур управління підприємствами в розрізі системних параметрів. Визначено сильні та слабкі якісні характеристики організаційних структур. Ідентифіковано ступінь відповідності організаційних структур управління ...
1361156
  Бойченко О.В. Удосконалення методики обробки інформації в інформаційній системі підтримки рішень // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 155-163


  У статті розглянуто можливості удосконалення методики введення, зберігання та надання інформації для забезпечення автоматизації підтримки рішень, що дозволить створити умови для підвищення ефективності функціонування відомчого інформаційного ...
1361157
  Бабець І.Г. Удосконалення методики оцінки рівня фінансової безпеки підприємства // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 244-254. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Запропоновано модифіковану методику оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, яка передбачає дослідження динаміки інтегрального показника та виявлення і аналіз ключових загроз безпеці. На прикладі підприємства апробовано удосконалені методичні ...
1361158
  Мігус І.П. Удосконалення методики оцінювання кризового стану банківських установ України при державному антикризовому управлінні / І.П. Мігус, К.В. Карпова, Я.С. Коваль // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 54-60. – ISSN 2306-6814
1361159
  Фурсова В. Удосконалення методики оцінювання рівня проблемних активів комерційного банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 5 (113). – С. 38-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1361160
  Рибченко М.Ф. Удосконалення методики податкових розрахунків за експортно-імпортними операціями // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 147-152. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1361161
  Супруненко С.А. Удосконалення методики податкового планування в податкових органах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 62-65 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1361162
  Гільорме Т.В. Удосконалення методики проведення енергетичного аудиту суб"єктів господарювання / Т.В. Гільорме, Гордєєва-Герасимова, М.О. Михалочкіна // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 42-44. – ISSN 2409-1944
1361163
  Васько І.С. Удосконалення методики проектування та проводки похило скерованих свердловин : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.10 / Васько І.С.; Ів.-Фр. держ. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1998. – 17л.
1361164
  Левченко Н.М. Удосконалення методики розрахунку власного оборотного капіталу за фінансовою звітністю, побудованою у відповідності до вимог МСФЗ / Н.М. Левченко, І.О. Калькіс // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 284-288. – ISSN 2309-1533
1361165
  Назаренко Р.В. Удосконалення методики формування страхового запасу на промислових підприємствах // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 65-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1361166
  Шаповалова Л. Удосконалення методики формування ціни на науково-технічні послуги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 110-113. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розроблено напрями вдосконалення методики формування ціни на науково-технічні послуги. На основі "класичних" методів ціноутворення автор робить спробу виокремити з них найбільш вдалі для застосування на ринку науково-технічних послуг, зважаючи на його ...
1361167
  Коваленко Н. Удосконалення методичних основ побудови науково обгрунтованих сівозмін у землеробстві України в кінці ХІХ - на початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-29. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено історичний розвиток розроблення методичних основ побудови науково обґрунтованих сівозмін вітчизняними вченими-методологами кінця ХІХ - початку ХХ століття. Встановлено наукову та практичну цінність польових дослідів із сівозмін за ...
1361168
  Палига Є.М. Удосконалення методичних підходів до обгрунтування угод щодо злиттів і поглинань компаній на основі оцінки ефекту синергії // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 4 (66). – С. 72-81. – ISSN 1562-0905
1361169
   Удосконалення методичних підходів оцінювання екологічної ефективності природно-меліоративних режимів осушуваних земель / А.М. Рокочинський, Л.А. Волкова, П.П. Волк, Н.А. Фроленкова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 98-103 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1995-0519
1361170
  Михальова М.Ю. Удосконалення методичного забезпечення відчуження земельних ділянок для суспільних потреб : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Михальова Марія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1361171
  Пасічник Ю. Удосконалення методичного забезпечення прогнозування науково-технологічного розвитку // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 89-97. – ISSN 1682-2366
1361172
  Малишко Ю. Удосконалення методичного підходу до ідентифікації адміністративних бар"єрів малого підприємництва // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 12-18. – ISSN 2078-5860


  Проведено аналіз існуючих підходів до ідентифікації адміністративних бар"єрів, виявлено їхніх переваги та недоліки. Удосконалено методичний підхід до ідентифікації надмірних адміністративних бар"єрів функціонування малого підприємництва, який, на ...
1361173
  Витвицький Я.С. Удосконалення методичного підходу до оцінювання ефективності експлуатації нафтовидобувних свердловин / Я.С. Витвицький, І.М. Петрунчак // Нафтогазова галузь України : науково-виробничий журнал / Нац. акціонерна компанія "Нафтогаз України" ; Івано-Франківський нац. техніч. ун-т нафти і газу. – Київ, 2014. – № 4 (10), липень - серпень. – С. 13-15
1361174
  Шапошникова С.В. Удосконалення методів аналізу, прогнозу та попередження виробничого травматизму на металургійних підприємтвах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.26.04 - охорона праці / Шапошникова С.В. ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1361175
  Олійник Т. Удосконалення методів визначення вартісних показників продуктивності сільської праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-43. – Бібліогр.: с. 40, 43
1361176
  Супрун О.О. Удосконалення методів виявлення, розділення та оцінки числа джерел випромінювання стохастичних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Супрун Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1361177
  Ясінська Л.Р. Удосконалення методів гідравлічного розрахунку параметрів донних порогів на передгірських ділянках річок : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.23.16 / Ясінська Любов Романівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1361178
  Драган І.О. Удосконалення методів державної підтримки розвитку малого підприємництва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 52-56. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1361179
  Федорова О.В. Удосконалення методів дослідження та прогнозування тепломасопереносу в ізоляційних конструкціях. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Федорова О.В.; КПІ. – К., 1993. – 18л.
1361180
  Іванілов В.М. Удосконалення методів забезпечення іскробезпечності електричних кіл рудникового електрообладнання з хімічними джерелами струму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Іванілов Володимир Миколайович ; М-во енергетики та вугільної промисловості України ; Держ. Макіївський н.-д. ін-т з безпеки робіт у гірничій промисловості. – Макіївка, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1361181
  Сердюков Р.П. Удосконалення методів захисту та обмеження перенапруг в мережах 6-10 кВ при замиканнях фази на землю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Сердюков Роман Петрович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1361182
  Поляков Є.О. Удосконалення методів зменшення динамічних похибок датчиків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Поляков Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1361183
  Яцишин Т.М. Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення атмосферного повітря при бурінні нафтогазових свердловин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Яцишин Теодозія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1361184
  Ващук В.В. Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення довкілля відходами полістиролу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Ващук Вікторія Вадимівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1361185
  Барбашова М.В. Удосконалення методів контролю електромагнітних характеристик тонкостінних листових металів у техніці магніто-імпульсної обробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Барбашова Марина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1361186
  Кокряцька Н.І. Удосконалення методів нейроподібної обробки інформації на основі моделей паралельно-ієрархічного перетворення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Кокряцька Н.І.; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1361187
   Удосконалення методів оцінки якості атмосферного повітря із використанням рослин-індикаторів та геоінформаційних технологій / А.І. Горова, Ю.В. Бучавий, А.В. Павличенко, І.Г. Миронова // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 53-58 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
1361188
  Боцюра О.А. Удосконалення методів оцінювання невизначеності вимірювань з урахуванням байєсівського підходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Боцюра Олеся Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
1361189
  Аксьонова Л.І. Удосконалення методів оцінювання результативності процесів системи управління якістю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Аксьонова Людмила Іванівна ; М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1361190
  Клочко Н.Б. Удосконалення методів оцінювання точності турбінних лічильників газу : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.01.02 / Клочко Наталія Богданівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1361191
  Кім Н.І. Удосконалення методів оцінювання якості обєктів кваліметрії за рахунок ефективного використання статистичної інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Кім Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. академія. – Харків, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1361192
  Ніколаєв В.В. Удосконалення методів ремонту трубопроводів на основі оцінки їх напружено-деформованого стану : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.13 / Ніколаєв Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1361193
  Слюсарчук Л.І. Удосконалення методів розподілу нормативних витрат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 58-60. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методи розподілу нормативних витрат між незавершеним виробництвом і готовою продукцією.
1361194
  Репін М.В. Удосконалення методів розроблення профілактичних заходів з охорони праці на державному рівні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Репін Микола Володимирович ; Держ. служба гірн. нагляду та пром. безпеки України ; Нац. акад. наук України, Держ. установа "Нац. наук.-дослід. ін-т пром. безпеки та охорони праці". – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1361195
  Шантир А.С. Удосконалення методів та засобів калібрування для вимірювальних растрових електронних мікроскопів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.01.02 / Шантир Антон Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1361196
  Мезеря Андрій Юрійович Удосконалення методів та підвищення точності засобів контролю параметрів моделей гідравлічних машин : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Мезеря А.Ю.; Нац. технічний ун-т "ХПІ". – Харків, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
1361197
  Середюк Д.О. Удосконалення методів та пристроїв забезпечення оцінювання відповідності засобів для обліку природного газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Середюк Денис Орестович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
1361198
  Шустик Л.П. Удосконалення методів та розробка технічних засобів технологічних випробувань змішувальних установок для вологих кормових сумішей. : Автореф... канд. техніч.наук: 05.20.01 / Шустик Л.П.; ІМЕСГ УААН. – Глеваха, 1993. – 16л.
1361199
  Фатюха В. Удосконалення методів управління ліквідністю комерційного банку / В. Фатюха, О. Самченко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 413-415. – ISSN 1993-0259
1361200
  Кальченко А.С. Удосконалення методів управління якістю сервісів в телекомунікаційних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Кальченко Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1361201
  Лукашенко Андрій Германович Удосконалення методів, моделей елементів та пристроїв локальних підсистем керування для рішення траєкторних задач : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Лукашенко А.Г.; Черкаськ. держ. технолог. ун-т. – Черкаси, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 31 назв.
1361202
  Лукашенко Валентина Максимівна Удосконалення методів, моделей та принципів побудови багатокритеріальних таблично-алгоритмічних функціонально орієнтованих перетворювачів інформації : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.13.05 / Лукашенко В.М.; Одеський нац. політехн. ун-тет. – Одеса, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: 68 назв.
1361203
  Вдовенко Н.М. Удосконалення методології галузевої системи державного стратегічного планування і контролю // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 7-10
1361204
  Купалова Г.І. Удосконалення методології економічного аналізу в системі управління / Г.І. Купалова, А.А. Ільєнко, Ю.С. Гринчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 14-19.
1361205
   Удосконалення методології світогосподарської взаємодії / П.І. Гаман, С.В. Матепко, І.В. Рудченко, О.В. Алейнікова // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.78-81. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1361206
  Юлдашев О.Х. Удосконалення методологічних засад регуляторної політики // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 191-195.
1361207
  Бобиль В. Удосконалення методологічних підходів до оцінювання фондового ризику в банках України // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 93-100 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-2005
1361208
  Словінський В.К. Удосконалення методу випробувань на вогнестійкість залізобетонних колон : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Словінський Віталій Казимирович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чернобиля. – Черкаси, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1361209
  Сиротенко Оксана Петрівна Удосконалення методу гармонізації конструктивно-композиційних рішень жіночого легкого одягу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.19.04 / Сиротенко О.П.; Хмельницький національний ун-т. – Хмельницький, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1361210
  Андрусяк З.В. Удосконалення методу і засобів визначення ефективності газохімзахисного одягу рятувальників : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Андрусяк Зоряна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1361211
  Іванов Ігор Євгенович Удосконалення методу прогнозування зон обвалень порід безпосередньої покрівлі у очисних вибоях тонких похилих пластів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.11 / Іванов Ігор Євгенович; НАНУ. Ін-тут геотехнічної механіки. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1361212
  Калашніков А.М. Удосконалення методу розрахунку термогазодинамічних процесів у зворотно-напрямних апаратах відцентрових компресорів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.15 / Калашніков А.М.; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1361213
   Удосконалення метродики хроматографування етилового спирту та його виявлення в біологічних рідинах і повітрі / А.О. Бедзай, О.М. Щербина, Б.М. Михалічко, І Щербина // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (21). – С. 85-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2073-5057
1361214
  Крюков М.О. Удосконалення метрологічного забезпечення вимірювальних систем з цифровою обробкою сигналів на основі промислових комп"ютерів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Крюков Михайло Олександрович ; М-во енергетики та вугільної пром-сті України ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та пром-сті. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1361215
  Бєлай С.В. Удосконалення механізмів врегулювання сучасних збройних конфліктів всередині держави: актуальні питання забезпечення державної безпеки України в умовах збройного протистояння / С.В. Бєлай, В.І. Воробйов // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (63). – C. 4-11. – ISSN 2078-7480
1361216
  Хмирова А.О. Удосконалення механізмів державного регулювання виховного простору вищого навчального закладу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 4, лютий. – С. 97-99. – ISSN 2306-6814


  У статті проаналізовано проблему удосконалення механізмів державного регулювання виховного простору вищого навчального закладу, який є динамічною , багаторівневою, соціальною системою, яка функціонує на основі принципів цілісності, варіативної ...
1361217
  Петрушевська В.В. Удосконалення механізмів державного регулювання та стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 130-133. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1361218
  Козарь Т.П. Удосконалення механізмів державного управління органів місцевої влади у сфері освіти // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2016. – Т. 17, вип. 298 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 85-92. – (Серія "Державне управління")


  Охарактеризовано повноваження органів місцевого самоврядування у сфері освіти. Здійснено аналітичний огляд міжнародного досвіду з державного контролю у сфері освіти, встановлено його особливості. Запропоновано основні напрями з удосконалення державної ...
1361219
  Волошенко В.М. Удосконалення механізмів державного управління розвитком ринку рекреаційних послуг: українські реалії в контексті європейської інтеграції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 93-99. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (81)). – ISSN 2310-2837
1361220
  Колесников Д.В. Удосконалення механізмів державного управління якістю життя : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Колесников Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1361221
   Удосконалення механізмів інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за умов глобалізації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Укр. акад. політ. наук [та ін.] ; [за заг. ред. Воронкової В.Г.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2015. – 171, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1361222
  Романюк М. Удосконалення механізмів нарахування та обліку податків у контексті реформування податкової системи України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 148-152. – ISSN 1818-5754
1361223
  Швець Ю.О. Удосконалення механізмів фінансового захисту суб"єктів аграрного бізнесу за кризових умов розвитку / Ю.О. Швець, С.І. Гайдар // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 18-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1361224
  Павлюк К.В. Удосконалення механізмів фінансування медичних послуг в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 2 (243). – C. 64-82. – ISSN 2305-7645
1361225
  Свищук А.С. Удосконалення механізму адміністрування податків // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 67-73. – ISSN 2306-6814
1361226
  Чеверда Н. Удосконалення механізму відтворення земель дрібними власниками й користувачами АПК // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 126-131 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1361227
   Удосконалення механізму господарювання в сільськогосподарських підприємствах і об"єднаннях. – К., 1991. – 180с.
1361228
  Дерев"янко Т. Удосконалення механізму грейдової системи оплати праці // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 39-41. – ISSN 1728-9343
1361229
  Семенченко А.В. Удосконалення механізму державного регулювання доходів населення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 51-56. – ISSN 2222-4459
1361230
  Харченко В.В. Удосконалення механізму державного управління інноваційним розвитком вуглевидобувної галузі : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Харченко Віталій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1361231
  Благун І. Удосконалення механізму обов"язкового резервування як інструменту грошово-кредитного регулювання економіки регіону / І. Благун, М. Заяць // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 1 (109). – С. 31-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1361232
  Павлов Р.А. Удосконалення механізму ранньої діагностики та прогнозування фінансових криз у парабанківській системі // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 89-96. – (Економіка ; № 4). – ISSN 1817-9215


  Про ранню діагностику та прогнозування кризових явищ у небанківському фінансовому секторі економіки.
1361233
  Лисяк Л.В. Удосконалення механізму реалізації бюджетної політики в Україні // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 41-47. – (Економічні науки)
1361234
  Матвієнко Г.А. Удосконалення механізму розподілу міжбюджетних трансферів як основа сталого розвитку регіонів / Г.А. Матвієнко, О.М. Клименко // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 81-89. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1361235
  Неміш Ю.В. Удосконалення механізму управління основними засобами на м"ясопереробних підприємствах // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 311-319. – ISSN 2309-1533
1361236
  Дудукало Г.О. Удосконалення механізму управління підприємством на засадах ефективного використання персоналу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 55-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1361237
  Пономарьов І.Ф. та інш. Удосконалення механізму управління ринком праці в Україні // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.71-78. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1361238
  Яременко Л.М. Удосконалення механізму фінансування вищих навчальних закладів в ринкових умовах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 418-424
1361239
  Воліков В.В. Удосконалення механізму фінансування та вкладення бюджетних коштів у виконання науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів та наукових установ // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 (69). – С. 5-12. – ISSN 1683-1942
1361240
  Прутков Г. Удосконалення механізму формування корпоративних структур / Г. Прутков, О. Лисаченко, Н. Куликова // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 61-64. – ISSN 1728-9343
1361241
  Тарангул Л. Удосконалення міжбюджетних відносин - важливий напрям фінансової стійкості регіонів України // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.94-98
1361242
  Чичужко М.В. Удосконалення мікроконтролерів для проблемно-орієнтованих систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Чичужко Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1361243
  Мацюк А.А. Удосконалення місцевого самоврядування в контексті конституційної модернізації // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 93-101. – ISSN 2306-9082
1361244
  Мороз М.М. Удосконалення міської транспортної системи / М.М. Мороз, С.С. Король, А.Ю. Плічко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 71-75 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1361245
  Корж М.В. Удосконалення моделі організації інноваційної діяльності на державному рівні при використанні інструментарію міжнародного маркетингу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 77-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1361246
  Перепьолкіна О.О. Удосконалення монетарного інструментарію з метою стимулювання економічного піднесення в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 390-399. – ISBN 5-7763-2435-1
1361247
  Скаско О. Удосконалення монетарної політики в Україні - шлях до нарощення потенціалу кредитної і фінансової системи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 142-148. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1361248
   Удосконалення моніторингу в зоні шацьких озер / Т.І. Топольнік, О.В. Тураєва, Н.В. Хомік, Р. Кухтєй // Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ, 2002. – Вип. 88. – С. 125-131. – ISBN 966-540-042-8
1361249
  Калиновський О.К. Удосконалення моніторингу радіоактивних аерозолів у локальній зоні об"єкта "укриття" на етапі спорудження нового безпечного конфайнмента "арка" : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Калиновський Олександр Костянтинович ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій. – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
1361250
  Герус А.В. Удосконалення моніторингу якості поверхневих вод методами моделювання поширення забруднень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Герус Андрій Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1361251
  Негрич О. Удосконалення мотиваційного механізму залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 3 (123). – С. 45-49. – ISSN 1728-9343
1361252
  Хотомлянський О. Удосконалення мотиваційного механізму професійного зростання науково-педагогічних працівників вузу / О. Хотомлянський, Т. Дерев"янко, Т. Черната // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 45-50. – ISSN 1728-9343
1361253
  Башманівська Л.А. Удосконалення навичок виразного читання студентів-філологів у контексті підвищення їхньої професійної майстерності // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 37-45. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1361254
  Вознюк Г.Л. Удосконалення навичок культури мовлення на заняттях з української мови / Г.Л. Вознюк, З.Й. Куньч // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 47-56. – ISSN 2313-4437
1361255
   Удосконалення навчально-виховної роботи з математики в школі. – К., 1979. – 142с.
1361256
   Удосконалення навчального експерименту з фізики : зб.статей. – Київ : Радянська школа, 1985. – 144с.
1361257
  Алексюк А.М. Удосконалення навчального процесу в середній школі / А.М. Алексюк, С.О. Кашин. – Київ : Вища школа, 1986. – 56с. – (ВУЗ - школі)


  Изложены основные сведения по теории вероятностей, теории случайных процессов, математической статистике. Приведены определения вероятностного пространства, случайной величины, математического ожидания, доказаны теоремы о законе больших чисел, ...
1361258
   Удосконалення наукових засад екологічного аудиту щодо об"єктів підвищеної екологічної небезпеки / О.В. Харламова, М.М. Мороз, С.І. Азаров, О.О. Коваль // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 26-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2073-5057
1361259
  Ткаченко Н.В. Удосконалення науково-методичного підходу до оптимізації інвестиційного портфеля недержавних пенсійних фондів / Н.В. Ткаченко, О.В. Шабанова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 1 (242). – C. 80-98. – ISSN 2305-7645
1361260
  Сунцова О.О. Удосконалення національної політики протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 95-102. – ISSN 1993-6788
1361261
  Лавріненко О.В. Удосконалення національної системи права в контексті євроінтеграції України: актуальні питання теоріїта методології // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-35.
1361262
  Сочивець І.Й. Удосконалення нежонатого : гуморески, усмішки / І.Й. Сочивець. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 167 с.
1361263
  Бутенко Є.В. Удосконалення нормативно-методичних підходів щодо оцінки агроекологічного стану земель місцевого рівня / Є.В. Бутенко, М.Л. Бозняк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 81-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-1677
1361264
  Косович В.М. Удосконалення нормативно-правових актів України: техніко-технологічні аспекти : монографія / В.М. Косович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 566, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 496-536 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0184-8
1361265
  Вишневська О.А. Удосконалення нормативно-правового забезпечення державної молодіжної політики в Україні // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 3 (66). – С. 58-62. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 9 назв
1361266
  Щербанюк О. Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності Конституційного Суду України як шлях до формування європейської моделі конституційного судочинства // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 187-197. – ISSN 2310-6158
1361267
  Мищак І.М. Удосконалення нормативно-правового забезпечення учнівського та студентського самоврядування в Україні у відповідності до міжнародних норм і стандартів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 44-50. – ISSN 2220-1394
1361268
  Піцикевич В.В. Удосконалення нормативно-правової бази адміністративно-правового забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 65-68. – ISSN 2220-1394
1361269
  Кучерява К.Я. Удосконалення нормативно-правової бази регулювання процесів кооперації в аграрному секторі // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 68-73. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
1361270
   Удосконалення нормативної бази для визначення розрахункових характеристик максимального стоку річок у межах Причорноморської низовини / Є.Д. Гопченко, В.А. Овчарук, Н.С. Кінчук, М.Є. Романчук // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 193-203 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-0902
1361271
  Гарькавенко Є.О. Удосконалення нормативної бази з розрахунку характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Сіверський Донець // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 83-85
1361272
  Жогло В.І. Удосконалення нормативної бази національної стандартизації з питань систем управління соціальною відповідальністю організації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Жогло Віталій Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1361273
  Лаппо І.М. Удосконалення нормативної документації забезпечення якості лезової обробки отворів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Лаппо Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 7 назв
1361274
  Максюта В. Удосконалення нормування праці на підприємствах роздрібної торгівлі в контексті управління продуктивністю праці // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 253-256. – ISSN 1993-0259
1361275
  Гітіс Веніамін Борисович Удосконалення нормування часу механообробки деталей у одиничному та дрібносерійному виробництві на основі нейронних мереж / Гітіс В.Б.; Донецький держ. ін-ту штучного інтелекту. – Донецьк, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 14 назв
1361276
  Болдуєв М.В. Удосконалення облікової політики підприємств стосовно підготовки та подання консолідованої звітності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 57-61 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1361277
  Гамова О.В. Удосконалення обліку виробничих запасів та оцінка фінансового стану ТОВ "БЗ ЗБВ" / О.В. Гамова, І.А. Козачок, Т.Ю. Ашифіна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 33-40. – ISSN 2306-6814
1361278
  Оспіщев В. Удосконалення обліку витрат виробництва в підприємствах ресторанного господарства / В. Оспіщев, О. Чумак // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 16-19 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1361279
  Кіртока Р.Г. Удосконалення обліку грошових коштів на промисловому підприємстві з використанням програми "1С: бухгалтерія 8.3" // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 222-225. – ISBN 978-966-927-199-0
1361280
  Шпильовий В.А. Удосконалення обліку нематеріальних активів підприємства // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський університет;Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 61-68.
1361281
  Семенов А.Г. Удосконалення обліку розрахунків по заробітній платі на підприємстві / А.Г. Семенов, Л.А. Юсипчук // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 16-19. – ISBN 978-617-645-235-5
1361282
  Бабіч В.В. Удосконалення обліку формування, розподіл й використання прибутку / В.В. Бабіч, А.М. Поддєрьогін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 2 (195). – С. 103-110. – Бібліогр.: 7 назв
1361283
  Шуляк І.Д. Удосконалення оборотних систем охолодження з рециркуляцією продувки і вбудованими водопідготовчими установками на АЕС : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Шуляк Ірина Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1361284
  Циганов С.А. Удосконалення оподаткування прибутку підприємств: зарубіжний досвід та практика в Україні / С.А. Циганов, М.М. Садовенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 220-226. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Основну увагу приділено системі оподаткування прибутку підприємств в умовах трансформації ринкової економіки. Висвітлено переваги й недоліки діючого порядку обчислення податку на прибуток юридичних осіб в Україні. Зроблено акцент на необхідності ...
1361285
  Романів В.М. Удосконалення оптичного методу оцінювання енергетичних параметрів природного газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Романів Василь Михайлович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України ; Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1361286
  Проценко Т.О. Удосконалення організації адміністрування митних платежів залишається, пріоритетним у діяльності митних органів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 218-222. – ISSN 1563-3349
1361287
  Чухно А.А. Удосконалення організації заробітної плати і технічного нормування - важлива умова зниження собівартості продукції / А.А. Чухно, І.М. Бахтін // Вісник КДУ. Серія економіки та права, 1962. – №5
1361288
  Маруня В.П. Удосконалення організації заробітної плати на сучасному етапі (на матеріалах харчової промисловості УРСР) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 23-29. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье освещаются изменения в нормировании труда, тарифной системе, формах и системах зарплаты в пищевой промышленности УССР в связи с переходом на новые условия оплаты труда и 7-часовой рабочий день.
1361289
  Грещук Г. Удосконалення організації і раціоналізації використання земель середніх і малих міст / Г. Грещук, О. Ковалишин // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 131-135 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1361290
  Ковальчук Р.Л. Удосконалення організації навчального процесу у вищих навчальних закладах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 248-252. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1361291
  Візіренко С.В. Удосконалення організації обліку витрат рекламної діяльності підприємства / С.В. Візіренко, О.О. Єрмакова // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2016. – № 4 (33). – С. 108-112. – ISSN 2308-1988
1361292
  Базилевська В Ю. Удосконалення організації оплати праці на підприємстві / В Ю. Базилевська, П.О. Хуторськой // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – С. 19-22. – ISBN 978-617-645-227-0
1361293
  Корінько М.Д. Удосконалення організації та функціонування системи внутрішнього економічного контролю при диверсифікації діяльності суб"єктів господарювання // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 34-40. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто питання удосконалення методологи контролю дизерсифікації діяльності суо"єктів господарювання.
1361294
  Задорожний В.К. Удосконалення організації торговельного обслуговування / В.К. Задорожний. – К., 1983. – 48с.
1361295
   Удосконалення організації управління підприємством в умовах АСУВ. – К., 1975. – 77с.
1361296
  Внукова Н.М. Удосконалення організації факторингу в банку за логістичним підходом / Н.М. Внукова, Н.С. Опешко, С.О. Колодізєва // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 5 (198). – С. 68-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1361297
   Удосконалення організаційних і економічних методів управління на промислових підприємствах. – К., 1975. – 116с.
1361298
  Карабін Т. Удосконалення організаційних форм публічної адміністрації на місцевому рівні в Україні в контексті здійснення адміністративної реформи // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 67-72. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
1361299
  Сакун О.С. Удосконалення організаційно-економічних механізмів підтримки локальних інноваційних центрів в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 8, серпень. – С. 78-84. – ISSN 2306-6806


  Здійснено оцінку державної фінансової підтримки діяльності технопарків в Україні. Зпропоновано механізми взаємодії інноваційних центрів з освітніми закладами, державою та підприємствами.
1361300
  Балджи М.Д. Удосконалення організаційно-економічних механізмів управління комплексним природокористуванням // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 8-10. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1361301
  Маркова Є.Ю. Удосконалення організаційно-економічного механізму господарювання підприємств рибної промисловості // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 18, вересень. – С. 3-8 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1361302
  Онисько С.М. Удосконалення організаційно-економічного механізму державної підтримки сільськогосподарських підприємств / С.М. Онисько, М.В. Кіц // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 4 (233). – С. 86-95 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
1361303
  Васильєв Є. Удосконалення організаційно-правових форм діяльності органів місцевого самоврядування у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 5. – С. 23-30. – ISSN 2220-1394
1361304
  Гацуля О. Удосконалення організаційно-правового забезпечення державного управління на регіональному та галузевому рівнях у контексті процесів децентралізації / О. Гацуля, Ф. Рагімов // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 101-112
1361305
  Вострікова Н.В. Удосконалення організаційного забезпечення державного управління водними ресурсами в Україні на національному рівні / Н.В. Вострікова, В.П. Востріков // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (17). – С. 70-77. – ISSN 2311-6420
1361306
  Остапюк Л.І. Удосконалення освітнього процесу в університеті з врахуванням сучасної парадигми вищої освіти / Л.І. Остапюк, І.О. Тимошенко, А.О. Савичук // Клінічна та експериментальна патологія : український науково-медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковинс. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Т.М. Бойчук ; редкол.: Булик Р.Є., Власик Л.І., Денисенко О.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 15, № 2 (56), ч. 2. – C. 104-107. – ISSN 1727-4338
1361307
  Воротинцев М. Удосконалення оцінки ризику кредитування діяльності кредитних спілок // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – № 3 (140). – Бібліогр.: 8 назв
1361308
  Тарадай В.Н. Удосконалення оцінки рівня управління регіональними ресурсами // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 224-229. – ISSN 2222-0712
1361309
  Шпак Г.М. Удосконалення оцінювання сертифікованих сільськогосподарських земель // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 77-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв.
1361310
   Удосконалення парку пересувних лабораторій вимірнювальної техніки як фактор підвищення оперативності та ефекктивності метрологічного обслуговування складних систем / І.Б. Кузнецов, В.Т. Марценківський, О.В. Буяло, В.О. Проценко, О.В. Ярошенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 38-46


  У статті розглянуті сучасні принципи та тенденції розвитку парку пересувних лабораторій вимірювальної техніки та їх вплив на підвищення оперативності та ефективності метрологічного обслуговування військ. В статье рассмотрены современные принципы и ...
1361311
  Іншин М.М. Удосконалення пенсійного забезпечення працівників органів внутрішніх справ // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 100-106. – ISSN 1026-9932
1361312
  Сарвар Іван Удосконалення первинних п"єзоелектричних перетворювачів лінійних та вібраційних прискорень. : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Сарвар Іван; Сарфар І.; Одеський держ. політех. ун-т. – Одеса, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
1361313
  Наумов М.М. Удосконалення перевірки захисних властивостей фільтрувальних респіраторів за пиловим аерозолем / М.М. Наумов, О.В. Столбченко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С. 182-188 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
1361314
  Бабійчук П. Удосконалення підготовки випускників шкіл до зовнішнього незалежного оцінювання // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 71-74.
1361315
  Дібрівна І.Е. Удосконалення підготовки студентів агротехнологічного спрямування під час вивчення математичних дисциплін із застосуванням інформаційних технологій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 313-318. – (Педагогіка ; № 3)
1361316
  Карпенко О.О. Удосконалення підручника як інтегруючого навчально-методичного комплексу в умовах реформування вищої освіти в Україні // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 123-131. – ISBN 966-7352-66-8


  Виявлено загальні вимоги до змісту та форми підручника як головні критерії його адаптації до сучасного освітньо-інформаційного середовища з метою вдосконалення. Підручник розглядається як інтегруючий навчально-методичний комплекс.
1361317
  Жилінська Л.О. Удосконалення підсистеми інформаційного забезпечення на промисловому підприємстві / Л.О. Жилінська, А.І. Печеник // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 77-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
1361318
  Яценко Ю.О. Удосконалення підходів до визначення міжбюджетних трансфертів вирівнювання в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 72-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1361319
  Шевчук П.Є. Удосконалення підходів до оцінки рівня народжуваності для умовного покоління // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 82-86. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена методам оцінки народжуваності. Підходи, викладені у статті, можуть бути корисними при розробці демографічних прогнозів та заходів демографічної політики.
1361320
  Лазарєва Л.М. Удосконалення підходів до оцінки якості та безпечності меду бджолиного : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / Лазарєва Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т. – Дніпро, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1361321
  Пашко П.В. Удосконалення планування митних надходжень до державного бюджету // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 5 (198). – С. 50-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1361322
  Ткачук В.О. Удосконалення планування на випадок кризи ліквідності у банках // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 46-54
1361323
   Удосконалення планування народного господарства УРСР. – К., 1972. – 168с.
1361324
  Кобушко І.М. Удосконалення податкових інструментів регулювання інвестиційного ринку України / І.М. Кобушко, Я.В. Кобушко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2015. – № 1/2 (1). – С. 82-85. – ISSN 1728-6220
1361325
  Волкова Ю.О. Удосконалення податкового контролю як елемент формування податкової політики // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 23-27
1361326
  Нікітан Н.О. Удосконалення показників виконання Державних цільових програм для контролю видаткової частини бюджету // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 331-336. – ISSN 2222-4459
1361327
   Удосконалення порядку // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  Атестація вишів у частині наукової діяльності відбуватиметься за 7 напрямками. Таке рішення прийняла робоча група з питань організаційно-методичного забезпечення запровадження державної атестації закладів вищої освіти у частині провадження ними ...
1361328
  Колмарницький В.М. Удосконалення правового регулювання безпечного використання генетично змінених організмів // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.15-23
1361329
  Рябець А.П. Удосконалення правового регулювання оплати праці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-5.
1361330
  Рябець А.П. Удосконалення правового регулювання оплати праці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-5. – Бібліогр. в кінці ст.
1361331
  Сон С. Удосконалення правового регулювання у сфері діяльності політичних партій на сучасному етапі // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 50-53. – ISSN 1561-4999
1361332
  Буздуган Я. Удосконалення правового регулювання фінансового забезпечення охорони здоров"я в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 107-110
1361333
  Безносик А.О. Удосконалення правового статусу органів самоорганізації населення на основі європейського досвіду // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 211-215. – ISSN 1563-3349
1361334
  Сменковський А.Ю. Удосконалення правовогозабезпечення державної політики енергетичної безпеки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 15-21
1361335
  Найда І.В. Удосконалення правової бази державного регулювання трудових прав молодих спеціалістів в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 104-107. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проаналізовано зарубіжну та вітчизняну літературу з досліджуваної теми. Розглянуто нормативно-правову базу, що регулює трудові права й обов"язки молодих спеціалістів, та визначено напрями її вдосконалення.
1361336
  Дудник В.О. Удосконалення правової бази формування національного культурного простору // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 104-116
1361337
  Бошицький Ю.Л. Удосконалення правової системи України - фундамент для інноваційного розвитку країни та ефективної охорони інтелектуальної власності // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 6-8. – ISBN 978-617-7363-7-0
1361338
  Дідич Т.О. Удосконалення правоутворення в Україні: теоретико-правовий і практичний вимір // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1/2 (68/69). – С. 3-8. – ISSN 2413-743X
1361339
  Макаренко М.І. Удосконалення практики визначення та застосування показника інфляції в монетарній політиці // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 17-24. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
1361340
  Кухта П. Удосконалення прийняття інвестиційних рішень на основі інтегрального показника доцільності реалізації проектів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 48-51. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано інтегральний показник доцільності реалізації інвестиційних проектів, що включає в себе сукупність складових, які відбивають можливий вплив різних факторів на результати інвестування. I propose integral index of project performance ...
1361341
  Сурженко М.В. Удосконалення прийомів оцінки і добору птиці яєчних кросів. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.02.01 / Сурженко М.В.; Херсон. держ. аграрн. ун-тет. – Херсон, 1999. – 19л.
1361342
  Підхомний О. Удосконалення прогнозування основних макроекономічних показників в економіці України / О. Підхомний, Є. Андрущак, О. Перепьолкіна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 727-732. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1361343
  Зубарєва Л.Ю. Удосконалення програмного забезпечення на автоматизованому робочому місці бухгалтера // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.435-438. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1361344
  Ростислав К.В. Удосконалення просторової структури регіону // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 160-162
1361345
  Нетребенко А. Удосконалення професійної майстерності педагогів повинно відповідати вимогам сьогодення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 30 : фото
1361346
  Крива В.І. Удосконалення професійної підготовки студентів шляхом виконання реальних дипломних проектів // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 43-47. – ISSN 2413-1571
1361347
  Запара Світлана Іванівна Удосконалення процедури вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) примирними органами в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Запара С.І.; Нац. держ. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2005. – 198л. – Бібліогр.: л. 178 - 198
1361348
  Запара Світлана Іванівна Удосконалення процедури вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) примирними органами в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Запара С.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 22с. – Бібліогр.: 6 назв
1361349
  Бурик З.М. Удосконалення процесів державного регулювання сталого розвитку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 119-123. – ISSN 2306-6814
1361350
  Бобков Д.В. Удосконалення процесів осадження олова та сплаву олово-нікель з сульфаматних електролітів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.03 / Бобков Д.В.; Національн. технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1361351
  Прокопів Б. Удосконалення процесів управління в органах внутрішніх справ // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 155-161. – ISSN 2524-0129
1361352
  Дмитришин Л.І. Удосконалення процесів управління стійкістю розвитку регіональної економіки з використанням нейронечітких технологій / Л.І. Дмитришин, І.М. Романків // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 67-76. – ISSN 2222-4459
1361353
   Удосконалення процесу вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності" в СНУ ім. В. Даля / М.А. Касьянов, В.М. Мальоткін, О.М. Друзь, В.В. Некрутенко, І.С. Голяев // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 8-10. – Бібліогр.: 12 назв
1361354
  Сергієнко Н.В. Удосконалення процесу викладання безпеки життєдіяльності та цивільної оборони у Лисичанському педагогічному коледжі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 1. – С. 34-35
1361355
  Биков В.І. Удосконалення процесу викладання дисципліни "Безпека життєдіяльності " у вищих закладах освіти / В.І. Биков, О.С. Кожем"якін // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-39
1361356
  Сметанко О.В. Удосконалення процесу внутрішнього аудиту ідентифікації ознак шахрайства в системі корпоративного управління акціонерним товариством // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 9/10. – С. 107-110. – ISSN 1728-6220
1361357
  Бендес Ю.П. Удосконалення процесу навчання фізики майбутніх інженерів телекомунікаційного профілю // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 159-162. – (Серія : Педагогічні науки)
1361358
  Кара С.І. Удосконалення процесу організації педагогічної практики - пріоритетна умова формування професійної компетентності майбутніх учетелів основ здоров"я // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2013. – № 11. – С. 22-28. – ISSN 1818-9172
1361359
  Марушкевич А. Удосконалення процесу професійної підготовки студентів у ВНЗ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 55-58. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання удосконалення процесу професійної підготовки студентів у вищих навчальних закладах Вказується на важливість професійної компетентності науково-педагогічних працівників. Акцентується увага на значущості оновлення методів, прийомів, ...
1361360
  Короленко В. Удосконалення процесуальних форм захисту трудових і соціальних прав у контексті ст. 6 Європейської конвенції з прав людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 53-58
1361361
  Татаров О.Ю. Удосконалення процесуального статусу слідчих як складова реформування системи кримінального судочинства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 154-162
1361362
  Капліна О. Удосконалення процесуальнонго статусу потерпілого в кримінальному судочинстві України // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.43-47
1361363
  Демиденко Л.М. Удосконалення прямого оподаткування у напрямку інтеграції в ЄС : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 124-128 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1361364
  Сосновчик Д.М. Удосконалення радіометеорних систем вивчення динаміки нижньої термосфери та методів обробки радіометеорної інформації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.17 / Сосновчик Д.М.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1361365
  Кундік Р.І. Удосконалення реалізації конституційного принципу верховенства права в судочинстві України // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 294-298. – ISBN 978-617-616-077-9
1361366
  Монастирський Г. Удосконалення регіональної структури національної економіки // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – С. 18-28. – (Економічні науки ; вип. 19). – ISSN 1818-2682
1361367
  Голівер В.П. Удосконалення рейтингової оцінки якості корпоративного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 11, червень. – C. 76-81. – ISSN 2306-6814
1361368
  Гражевська А. Удосконалення рентних відносин як фактор підвищення енергоефективності економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 19-23. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено передумови і наслідки контрпродуктивної рентоорієнтованої поведінки суб"єктів господарювання як чинника низької енергоефективності національної економіки. Обґрунтовано необхідність та стратегічні напрями вдосконалення державного регулювання ...
1361369
  Міщенко В.С. Удосконалення рентного регулювання у надрокористуванні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 8 (621). – С. 84-96 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1361370
  Грідасов Вадим Михайлович Удосконалення ресурсозберегаючих процесів штампування порожніх деталей з фланцем на базі використання технологічних способів комбінованого видавлювання : Автореф... канд. техн.наук: 05.03.05 / Грідасов Вадим Михайлович; Донбаська держ. машинобудівна Академія. – Краматорськ, 1999. – 16л.
1361371
  Шевченко А.Ф. Удосконалення ринкових форм господарювання в системі споживчої кооперації України // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.37-10. – (Економічні науки ; № 2)
1361372
  Скрипник Удосконалення роботи державної служби зайнятості у сфері кадрового забезпечення економіки / Скрипник, АЛ // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 153-158
1361373
  Кириленко О. Удосконалення розподілу інвестиційних субвенцій місцевим бюджетам у контексті зарубіжного досвіду / О. Кириленко, Б. Малиняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – C. 21-36. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
1361374
  Пшеничний А.М. Удосконалення розрахунку силової дії магнітного поля на якір циліндричного електромагніта броньового типу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.01 / Пшеничний А.М.; МОіНУ; Кременчуцький держ. політехнічний ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1361375
  Пєтков Олександр Олександрович Удосконалення розрядних кіл генераторів великих імпульсних струмів з урахуванням критеріїв їх надійності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.13 / Пєтков О.О.; Націон. технічний університет ХПІ. – Харків, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1361376
  Кравчина Т.В. Удосконалення самостійної роботи студентів під час вивчення іноземної мови професійного спрямування // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 241-245. – ISSN 2413-1571
1361377
  Шетерляк Т.М. Удосконалення сигналізації на залізниці в кінці XIX на початку XX століть // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 244-245
1361378
  Жученко Н.О. Удосконалення систем дефектоскопії деталей ходової частини рухомого складу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Жученко Н.О.; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1361379
  Качала Т.Б. Удосконалення систем екологічного моніторингу грунтового покриву виснажених нафтогазових родовищ Прикарпаття (на прикладі Битків-Бабченського нафтогазоконденсатного родовища) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Качала Тарас Богданович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1361380
  Балан Микола Макарович Удосконалення систем стереофонічного радіомовлення у діапазоні середніх хвиль : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.12.17 / Балан М. М.;Укр. держ. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2001. – 16 с.
1361381
  Романовська О.Л. Удосконалення систем управління якістю у закладах готельного та ресторанного бізнесу країни / О.Л. Романовська, І.П. Данилюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 169-179. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
1361382
  Барвінський А.В. Удосконалення системи агрофізичного моніторингу земель сільськогосподарського призначення // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 58-63. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
1361383
  Виноградов А.К. Удосконалення системи адміністрування податку на додану вартість як фактор детінізаціі економіки // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 122-127.
1361384
  Федорченко О.Є. Удосконалення системи бюджетування на підприємстві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 11. – C. 37-39. – ISSN 2306-6806
1361385
   Удосконалення системи вентиляції в мобільних санузлах / Ю.І. Юрас, Я.С. Коробейникова, Л.М. Архипова, М.В. Корчемлюк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 107-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2078-4643
1361386
  Мельник Ю.С. Удосконалення системи виховання у ВНЗ - пріоритетне завдання сучасної освіти України // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 72-75. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1361387
  Бобиль В. Удосконалення системи гарантування вкладів в умовах сучасної фінансової кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 7 (197). – С. 24-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1361388
   Удосконалення системи залучення і закріплення робітничих кадрів на промислових підприємствах. – К., 1972. – 138с.
1361389
  Гуцол Г. Удосконалення системи карткових каталогів Книжкової палати України для ефективного обслуговування користувачів / Г. Гуцол, Н. Трухан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 13-17. – ISSN 2076-9326
1361390
  Лондар О.С. Удосконалення системи контролю боргових ризиків у "нових" країнах–членах ЄС // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 129-141. – ISSN 2414-3499
1361391
  Чухно А.А. Удосконалення системи матеріального стимулювання у промисловості // Комуніст України, 1965. – №12
1361392
  Дума О.І. Удосконалення системи мотивації персоналу підприємства із застосуванням комплексного підходу на прикладі СП ТОВ "Сферос-електрон" / О.І. Дума, І.І. Палчинська, І.А. Семків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 39-46. – ISSN 0321-0499
1361393
  Пархоменко В.М. та інш. Удосконалення системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.130-145. – (Технічні науки ; № 17)


  Є проект бухгалтерського кодексу України
1361394
  Кошель А. Удосконалення системи оподаткування землі в Україні на основі ії масової оцінки // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 39-43
1361395
  Витвицький Я.С. Удосконалення системи оподаткування у нафтовидобуванні / Я.С. Витвицький, І.М. Петрунчак // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 66-71. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
1361396
  Гораль Л.Т. Удосконалення системи оцінювання ефективності використання експортного потенціалу газотранспортного підприємства / Л.Т. Гораль, В.І. Шийко // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 118-126. – ISSN 1993-0259
1361397
  Голомб В.В. Удосконалення системи оцінювання зовнішньоборгової стійкості України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 23-30. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4 (85)). – ISSN 1814-1161
1361398
  Киричок А.П. Удосконалення системи підготовки фахівців галузі зв"язків з громадськістю : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Киричок Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 355 арк. – Додатки: арк. 196-355. – Бібліогр.: арк. 158-195
1361399
  Михайленко О. Удосконалення системи підстав і порядку звільнення особи від кримінальної відповідальності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.51-54
1361400
  Галицька Е. та інш. Удосконалення системи показників ліквідності комерційних банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С.19-25. – ISSN 1605-2005
1361401
  Підопригора О.А. Удосконалення системи преміювання за нову техніку // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 9-16. – (Серія права ; № 16)


  В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы премирования за новую технику. Автор подчеркивает, что ныне действующая система премирования не отвечает задачам ускорения технического прогресса. Даются предложения, направленные на ее ...
1361402
   Удосконалення системи ремонту пристроїв, які містять цифрові елементи / М.К. Жердєв, В.В. Вишнівский, Ю.І. Сазонов, Г.Б. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 51-56


  В статті запропонована нова система технічного обслуговування і ремонту цифрових пристроїв радіоелектронних засобів озброєння, яка дозволяє значно покращити показники надійності об’єктів РЕЗО та привести їх до встановлених значень. В статье ...
1361403
  Балан М.М. Удосконалення системи стереофонічного радіомовлення / М.М. Балан, Н.Ф. Казакова // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 1 (107). – С. 38-40
1361404
   Удосконалення системи управління відходами в Україні в контексті європейського досвіду / В.С. Міщенко [та ін.] ; Проект Європейського Союзу "Управління відходами - Інструмент європейського сусідства і партнерства - Схід" (Waste Governance - ENPI East) ; ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". – Київ : Лазурит-Поліграф, 2012. – 120 с. : табл. – Бібліогр.: с. 97-98. – ISBN 978-966-02-5880-9
1361405
  Уманців Ю.М. Удосконалення системи управління корпоративними правами держави в Україні / Ю.М. Уманців, Н.М. Микицей // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 362-368.
1361406
  Кошулько О.П. Удосконалення системи управління людським капіталом на підприємствах засобами впровадження сучасних організаційно-економічних механізмів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 7-11. – Бібліогр. в кінці ст.
1361407
  Мицюк С. Удосконалення системи управління оновлення продукції в інноваційно активних підприємствах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано процес оновлення продукції. Дана характеристика інноваційно активних підприємств. Розглянуто механізм розробки комплексної системи управління інноваційною діяльністю підприємств. The article analyses the process of product ...
1361408
  Риндач М. Удосконалення системи управління організацією сфери послуг // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – № 2/3. – С. 100-102
1361409
  Макогон В.Д. Удосконалення системи управління фінансовими потоками на місцевому рівні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 21-25.
1361410
  Запорожець О.І. Удосконалення складової оцінювання авіаційного шуму для випадку його випромінювання у задній сектор // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 54-63 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1361411
  Ємельянов О.С. Удосконалення соціалістичного господарського механізму на сучасному етапі. / О.С. Ємельянов. – К., 1982. – 80с.
1361412
  Левін П. Удосконалення соціального страхування від нещасних випадків - умова збереження трудового потенціалу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-28
1361413
  Лобода І.С. Удосконалення способу життя трудівників села. / І.С. Лобода. – К, 1984. – 48с.
1361414
  Щербанюк О.В. Удосконалення статусу конституційного суду України в процесі судово-правової реформи // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 321-324. – ISBN 978-617-616-077-9
1361415
  Шевченко О.В. Удосконалення стратегічного планування регіонального розвитку у контексті нових засад регіональної політики України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 18-27. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
1361416
  Педь І.В. Удосконалення структури національних податкових систем: досвід для України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 130-135.
1361417
  Педь І.В. Удосконалення структури національних податкових систем: досвід для України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 130-135. – Бібліогр. в кінці ст.


  Пропонуються результати дослідження щодо застосування досвіду національних податкових систем при розвитку та формуванні національної податкової системи України.
1361418
  Нестерчук Л. Удосконалення судової системи в межах реформ, що проводяться в Україні / Л. Нестерчук, Г. Грічун // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 71-77. – ISSN 1561-4999
1361419
  Мінакова Т.П. Удосконалення сутності освітніх послуг на сучасному етапі економічного розвитку // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 123-126. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150


  Стаття присвячена дослідженню сутності освітних послуг з урахуванням сучасного етапу економічного розвітку. Розглянуто особливості споживання освітньої послуги замовниками, запропоновано визначення поняття освітньої послуги.
1361420
  Смерічевський С. Удосконалення сучасних методик банківського регулювання оцінки кредитоспроможності фізичних осіб / С. Смерічевський, О. Клімова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 2 (192). – С. 28-32 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1361421
  Бурдовіцина К.Р. Удосконалення та підвищення ефективності стратегії розвитку підприємства // Вісник студентського наукового товариства / Харківський, технічний університет сільського господарства ім. Василенка П. національний, Навчально-науковий, бізнесу і менеджменту ін-т, Студентський, навч.-наук. ін-ту бізнесу і менеджменту комітет. – Харків, 2015. – Вип. № 2. – С. 15-16
1361422
  Ткаченко В.Ю. Удосконалення тактики ведення дітей з рекурентними захворюваннями респіраторного тракту на підставі вивчення імунно-морфологічних особливостей патології носоглотки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Ткаченко Вячеслав Юлійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
1361423
  Янченко З.Б. Удосконалення термінілогічних підходів щодо визначення поняття "трансфер технологій" // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 4 (42). – С. 187-191
1361424
  Григор"єва А. Удосконалення термінології сімейного права України: співвідношення понять "цивільний шлюб", "фактичний шлюб" та "конкубінат" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 218-219. – ISBN 978-617-7069-14-9
1361425
  Худін М.В. Удосконалення технічних засобів імпульсно-хвильової дії на нафтогазоносні пласти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.12 / Худін Микола Валентинович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1361426
  Круковський О.П. Удосконалення технології анкерного кріплення гірничих виробок / О.П. Круковський, В.Г. Красник // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 5/6 (725/726). – С. 14-16. – ISSN 0041-5804
1361427
  Петрик П.Б. Удосконалення технології ароматизації поліграфічної продукції в офсетних рулонних машинах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Петрик Павло Богданович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2016. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 27 назв
1361428
  Міщук Б.М. Удосконалення технології видобування нафти при фонтанній експлуатації свердловин за зміни газового фактора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Міщук Богдан Михайлович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1361429
  Омельченко Ю.Є. Удосконалення технології вилучення восків із вторинних продуктів олійно-жирової галузі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Омельченко Юлія Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1361430
  Дідошак Р.О. Удосконалення технології виробництва нафтополімерних смол ініційованою олігомеризацією фракції С9 : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.17.04 / Роман Орестович Ддідошак; Нац. ун-т "Львівська ролітехніка". – Львів, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
1361431
  Білий О.А. Удосконалення технології вирощування гречки в післяукісних посівах в умовах південно-західного лісостепу Укр. : Автореф... Канд.сільськогосп.наук: 06.01.09 / Білий О.А.;. – Кам"янець-Подільський, 1997. – 15л.
1361432
  Притчин Сергій Емільович Удосконалення технології вирощування зливків кремнію з рівномірним розподілом кисню : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.27.06 / Притчин С.Е.; Харків. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1361433
  Колмаз Юрій Томович Удосконалення технології вирощування сої шляхом використання комплексних бактеріальних добрив : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.09 / Колмаз Юрій Томович; Ін-тут землеробства Української академії аграрних наук. – К., 2000. – 16л.
1361434
  Поберезніченко О.Ю. Удосконалення технології водопостачання підприємств АПК з підземних джерел (у басейні р. Ірпінь) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Поберезніченко Ольга Юріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1361435
  Ващенко Я.В. Удосконалення технології діагностування стану тягового асинхронного електроприводу рухомого складу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.09 / Ващенко Ярослав Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1361436
  Гутак О.І. Удосконалення технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів шляхом різночастотного імпульсно-хвильового впливу на нафтогазонасичені породи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Гутак Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1361437
  Угриновський А.В. Удосконалення технології інтенсифікації роботи низьконапірних газових і газоконденсатних свердловин за наявності рідини в продукції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Угриновський Андрій Васильович ; М-во освіти і науки, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1361438
  Антоневич Я.К. Удосконалення технології лиття під тиском з організацією автоматичного керування якістю виливків у замкненому режимі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.04 / Антоневич Ярослав Казимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 25 назв
1361439
  Самойленко Т.В. Удосконалення технології нагріву та конструкції доменних повітронагрівачів з метою підвищення температури дуття та зменшення питомої витрати коксу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Самойленко Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1361440
  Сінченко В.М. Удосконалення технології передпосівного та післяпосівного періоду вирощування цукрових буряків в умовах провобережного лісостепу України. : Автореф... Канд.с-ї.наук: 06.01.01 / Сінченко В.М.; Ін-т землеробства Укр.Акад.аграрн.наук. – К, 1999. – 16л.
1361441
  Ситнік Н.С. Удосконалення технології переетерифікування жирів з використанням гліцератів лужних металів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Ситнік Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1361442
  Гедзик Н.М. Удосконалення технології підвищення газовилучення з родовищ із низькопроникними теригенними колекторами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Гедзик Назарій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1361443
  Тверда О.Я. Удосконалення технології підривних робіт у вертикально шаруватих масивах скельних порід на кар"єрах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Тверда Оксана Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1361444
  Борта Алла Василівна Удосконалення технології післязбиральної обробки насіннєвої кукурудзи : Автореф... кандид. техн.наук: 05.18.03 / Борта Алла Василівна; Мін-во освіти України. Одеська держ. академія харчових технологій. – Одеса, 1998. – 18л.
1361445
  Мартинов С.В. Удосконалення технології та оснащення холодного об"ємного штампування трубчастих деталей з внутрішніми фланцями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Мартинов Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорск, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
1361446
  Даценко В.М. Удосконалення технології та устаткування переробки твердих побутових відходів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Даценко Віталій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та аврхітектури". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1361447
  Нагалюк С.І. Удосконалення технології управління водним режимом меліорованих грунтів Лівобережного Полісся України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Нагалюк Сергій Іванович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1361448
  Мхамад Ібрагім Ахмад Альомар Удосконалення технології управління розподілом ресурсів пакетних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Мхамад Ібрагім Ахмад Альомар ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1361449
  Смирнова О.Ю. Удосконалення технології формування оксидних шарів на сплаві титану ОТ4-0 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Смирнова Олександра Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 36 назв
1361450
  Мороз Л.Б. Удосконалення технологій застосування поверхнево-активних систем для збільшення нафтовилучення на завершальній стадії розробки родовищ (на прикладі родовищ Передкарпаття) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Мороз Леся Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1361451
  Патра В.Д. Удосконалення технологій фізико-хімічного діяння на нафтовий поклад і привибійну зону свердловини : автореф. дис. ... канд. техн. наук (д-ра філос.) : 05.15.06 / Патра Володимир Данилович ; М-во освіти і науки України ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 27 назв
1361452
  Таган Л.В. Удосконалення технологічних процесів кування крупних поковок на основі використання нових способів деформування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Таган Любов Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорск, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1361453
  Шкіра О.В. Удосконалення технологічних процесів штампування деталей з фланцем та відростком на основі використання способів комбінованого видавлювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Шкіра Олексій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1361454
  Товстолуг З.М. Удосконалення технологічної системи гідрогенізації жирів з використанням математичних моделей. : Автореф... канд. техн.наук: 05.18.06 / Товстолуг З.М.; Харків. держ. політехн. ун-т. – Харків, 1998. – 17л.
1361455
  Демченко В.Г. Удосконалення топкових камер димогарних опалювальних котлів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.: 05.14.06 / Володимир Георгійович Демченко; НАНУб Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1361456
  Шедяков В. Удосконалення умов для соціального партнерства в Україні під час формування в глобальному масштабі економіки знань // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 15-22. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1810-3944
1361457
  Міщенко В. Удосконалення управління банківським кредитуванням на прикладі країн Центральної та Східної Європи / В. Міщенко, О. Кравець // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 5-10
1361458
  Ситник Л.С. Удосконалення управління банківськими інвестиціями у промисловість / Л.С. Ситник, Є.А. Ситник // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 101-108.
1361459
  Теребух А.А. Удосконалення управління бізнес-процесами на підприємствах України / А.А. Теребух, Ільницька-Гикавчук, О.П. Макар // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 66-70. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1361460
  Трішкіна Н. Удосконалення управління вищими навчальними закладами на засадах маркетингу // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 177-183. – ISSN 2304-2281
1361461
  Бікулов Д.Т. Удосконалення управління державними компаніями в трансформаційний період // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 15-21. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1361462
   Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи України / [А.М. Соколовська та ін.] ; за ред. Т.І. Єфименко ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : Академія фінансового управління, 2015. – 444, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2380-94-1
1361463
  Примеров О.К. Удосконалення управління корпоративними правами держави // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 51-57
1361464
  Міщенко В. Удосконалення управління кредитними ризиками при кредитуванні житла // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-13. – ISSN 1605-2005
1361465
  Стецюк Н. Удосконалення управління персоналом державної служби України в контексті Євроінтеграції // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.392-399
1361466
  Орловська А. Удосконалення управління персоналом підприємства як чинник економічного зростання / А. Орловська, Ю. Бич // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 357-361. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1361467
  Твердохліб М.Г. Удосконалення управління підриємством в умовах АСУП / М.Г. Твердохліб. – К., 1972. – 32с.
1361468
  Фалко Ю. Удосконалення управління системою державних закупівель в умовах модернізації економіки України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна, академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 133-139
1361469
  Сіцінський В.С. Удосконалення управлінської культури керівника: акмеолопчний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-45. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Розглядається удосконалення управлінської культури та визначення оптимальних шляхів самовдосконалення управлінців у різних сферах професійної діяльності. Considered is the improvement of command structure and determination of optimum ways for ...
1361470
  Кіктєва А.. Удосконалення фізичного експеременту за допомогою комп"ютерного моделювання // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 24-25
1361471
  Трохимченко М. Удосконалення фінансових механізмів інвестиційного забезпечення збалансованого регіонального розвитку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 56-59.
1361472
  Корінєв В.Л. Удосконалення фінансово-кредитного механізму ринку послуг з вищої освіти // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 45-49. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1361473
  Гаврилко П.П. Удосконалення фінансового менеджменту в контексті інноваційного розвитку підприємств / П.П. Гаврилко, Ф.Ф. Соханич // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 199-204. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1361474
  Терещенко О.О. Удосконалення фінансового механізму антикризового управління підприємством / О.О. Терещенко, С.В. Павловський // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 6 (247). – С. 108-123. – ISSN 2305-7645
1361475
  Романчук З.З. Удосконалення фінансового регулювання залучення інвестиційних ресурсів в економіку України / З.З. Романчук, Д.В. Ванькович // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 140-145. – ISSN 2222-4459
1361476
  Бардась В.М. Удосконалення фіскального регулювання природокористування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Бардась Вадим Миколайович ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1361477
  Жебчук Л.Л. Удосконалення фіскальної складової механізму державного регулювання доходів населення // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 64-68. – ISSN 1683-1942
1361478
  Рябоконь В.П. Удосконалення форм виховання / В.П. Рябоконь. – К., 1986. – 64с.
1361479
  Хижняк В. Удосконалення форм державного регулювання діяльності акціонерних товариств у торгівлі // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.115-120
1361480
  Радченко Н.Г. Удосконалення форм забезпечення кредитних зобов"язань сільськогосподарських підприємств // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 475-476. – ISBN 978-966-188-219-4
1361481
   Удосконалення форм і методів вивчення фізики : зб.статей. – Київ : Радянська школа, 1982. – 149с.
1361482
   Удосконалення форм і методів виробничого навчання промислового профілю. – К., 1963. – 135с.
1361483
  Гулак О. Удосконалення форм і методів державного управління у сфері діяльності підприємств кримінально-виконавчих установ // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 20-23.
1361484
  Бондарчук Ю. Удосконалення форм і методів навчання відповідно до вимог Болонського процесу / Ю. Бондарчук, Г. Чуйко // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 35-41. – ISSN 1682-2366
1361485
   Удосконалення форм і методів трудового навчання. – К., 1963. – 80с.
1361486
  Лебедева А.В. Удосконалення форм, напрямів і методів взаємодії органів внутрішніх справ України іззасобами масової інформації // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 88-95
1361487
  Ковалишин О.Ф. Удосконалення формування даних про режим землекористування та земельні ділянки у нових облікових формах державного земельного кадастру // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 37-43. – ISSN 2306-1677
1361488
  Зубик Л.В. Удосконалення формування професійної компетентності ІТ-фахівців // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (34). – С. 20-24. – ISSN 2409-7292
1361489
  Білоченко А.М. Удосконалення формування та реалізації дивідендної політики підприємств з державною часткою в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 96-102. – Бібліогр.: с. 97-98


  Розглянуто сучасний стан і проблеми реалізації дивідендної політики підприємств з державної часткою в Україні (насамперед, акціонерних товариств). проаналізовано досвід окремих зарубіжних країн у формуванні такої політики, запропоновано заходи, ...
1361490
  Горяна І. Удосконалення формування цінової політики комерційного банку // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 50-54. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1361491
  Остапенко О.В. Удосконалення холодильної системи комплексу низькотемпературної конденсації попутного нафтового газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.14 / Остапенко Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1361492
  Зимовець В.Н. Удосконалення цінового механізму в АПК / В.Н. Зимовець. – Київ, 1988. – 48 с.
1361493
  Пономаренко Т.П. Удосконалення цінової політики підприємства / Т.П. Пономаренко, С.П. Міхно // Наука: теорія та практика : зб. тез доп. III Всеукр. наук.-практ. заоч. конф., 16-18 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки та права, Каф. менеджменту та екон. безпеки, Всеукр. спілка вчених-економістів ; [за заг. ред. проф. Мігус І.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 89-92. – ISBN 978-966-493-863-8
1361494
  Матвєєва Н.М. Удосконалення ціноутворення в галузі водопостачання в умовах реформування ЖКГ // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 7. – С. 60-63
1361495
  Бердникова К.В. Удосконалення чинного антикорупційного законодавства та аналіз оновленої системи запобігання і протидії корупції в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 31-38. – ISSN 2227-796X


  Досліджено зміни, внесені до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", та наводено низку недоліків, які існують у боротьбі з корупцією в умовах сьогодення.
1361496
  Вітер О.С. Удосконалення число-імпульсних пристроїв для вимірювання і функціонального перетворення частотних і часових параметрів сигналів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Вітер О.С.; Держ. ун-т *Львівська політехніка*. – Львів, 1999. – 19л.
1361497
  Островський В.О. Удосконалення шнекових пристроїв для дозування борошна та обгрунтування їх раціональних параметрів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.05.09 / Островський В.О.; Укр.дер.ун-т харчових технологій. – К, 1997. – 19л.
1361498
  Матвієць М.В. Удосконалення якості підготовки фахівців з урахуванням галузевої особливості / М.В. Матвієць, Н.М. Терещенко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 41-43. – ISBN 978-617-645-234-8
1361499
  Нереуцький Святослав Григорович Удосконалння технологічних заходів по підвищенню продутивності озимого ріпака в умовах півдня України : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 06.01.09 / Нереуцький С.Г.; Нац. аграрн. ун-тет. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1361500
  Мінченко Андрій Анатолійович Удосконалювання діагностики високовольтної ізоляції конденсаторного типу на основі врахування просторового розподілених ємнісних струмів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.13 / Мінченко А.А.; Нац. технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1361501
  Роговий А.С. Удосконалювання енергетичних характеристик струминних нагнітачів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.17 / Роговий А.С.; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
1361502
  Шаповаленко Т.В. Удосконалювання магнітних методів структурного аналізу сплавів заліза. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.13 / Шаповаленко Т.В.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 1998. – 17л.
1361503
  Васільєва А Удосконалювання механізму державного регулювання регіональних агропромислових комплексів (міжрегіональна модель) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 102-105
1361504
  Нанаяккара Ахангама Виданаге Махинда Сильва Удосконалювання режимів роботи мереж 6 кВ власних потреб електростанцій при замиканні фази на землю : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.14.02 / Нанаяккара Ахангама Виданаге Махинда Сильва; Напаяккара А..; Донецький нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2001. – 20 с.
1361505
  Мальцева М.О. Удосконалювання робочих характеристик струминних виконавчих пристроїв : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.05.17 / Мальцева М.О. ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1361506
  Чухно А.А. Удосконалювати господарський механізм // Трибуна лектора, 1981. – №1
1361507
   Удосконалювати координацію та кооперування діяльності бібліотек. – Київ, 1973. – 105с.
1361508
  Кульчицький І. Удосконалювати організацію стажуванняя молодих спеціалістів на судову роботу / І. Кульчицький, В. Черниш // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.136-138. – ISSN 0132-1331
1361509
  Ульянова Тетяна Удосконалюймо самоорганізацію // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 57-58


  Діяльність органів самоорганізації населення Ленінського району міста Севастополя здійснюється відповідно до вимог законів України "Про органи самоорганізації населення" і "Про місцеве самоврядування в Україні". Сьогодні у нашому районі дозвіл на ...
1361510
  Ульянова Тетяна Удосконалюймо самоорганізацію // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 57-58


  Діяльність органів самоорганізації населення Ленінського району міста Севастополя здійснюється відповідно до вимог законів України "Про органи самоорганізації населення" і "Про місцеве самоврядування в Україні". Сьогодні у нашому районі дозвіл на ...
1361511
   Удостоверение доверенностей и засвидетельствование подлинности подписи граждан. – М., 1960. – 120с.
1361512
  Бондарев Н.И. Удостоверение и исполнение завещений / Н.И. Бондарев. – М, 1965. – 132с.
1361513
  Гарнакерьян А.Г. Удостоверение личности / А.Г. Гарнакерьян. – М., 1967. – 216с.
1361514
  Гурболикова Ольга Анатольевна Удостоенные Государственной премии СССР : Произведения сов. писателей.: Библиогр. справ. / Гурболикова Ольга Анатольевна. – Москва : Книга, 1985. – 145с.
1361515
  Бавин Сергей Павлович Удостоенные Ленинской премии : Биобиблиогр. справ. произв. сов. писателей / Бавин Сергей Павлович, Гурболикова Ольга Анатольевна. – Москва : Книга, 1982. – 128с.
1361516
  Соболев О.М. Удостоены высшей награды / О.М. Соболев. – Симферополь, 1980. – 190с.
1361517
   Удостоєні найвищої нагороди. – Ужгород, 1980. – 160с.
1361518
  Штангей В. Удруге народжені / В. Штангей. – Х.-К., 1932. – 52с.
1361519
  Бобков В. Удручающие социальные результаты двадцатилетней капиталистической трансформации России // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2012. – № 2. – С. 10-28. – ISSN 0130-9757
1361520
   Удско-Шантарский фосфоритонский бассейн. – Новосибирск, 1986. – 165с.
1361521
  Омельченко Олександр Удушення неминуче. Фінансово - вже сьогодні. Як реформується місцеве самоврядування? : [інтерв"ю з народним депутатом О. Омельченком] / Омельченко Олександр, Сищук Олексій; інтерв"ю провели В. Корніюк, О. Сищук // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 29-32


  Нещодавно Верховна Рада прийняла в першому читанні й за основу законопроект (реєстр. № 1313) про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", поданий Президентом. Загалом позитивно оцінюючи пропоновані зміни, парламентський ...
1361522
  Омельченко Олександр Удушення неминуче. Фінансово - вже сьогодні. Як реформується місцеве самоврядування? : [інтерв"ю з народним депутатом О. Омельченком] / Омельченко Олександр, Сищук Олексій; інтерв"ю провели В. Корніюк, О. Сищук // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 29-32


  Нещодавно Верховна Рада прийняла в першому читанні й за основу законопроект (реєстр. № 1313) про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", поданий Президентом. Загалом позитивно оцінюючи пропоновані зміни, парламентський ...
1361523
  Ларькин В.Г. Удэгейцы / В.Г. Ларькин. – Владивосток, 1958. – 38 с.
1361524
  Каганов В.И. Уединенная волна // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 8 (112). – С. 14-16
1361525
  Розанов В.В. Уединенное / В.В. Розанов. – Москва : Политиздат, 1990. – 543с. – (Мыслители ХХ века)
1361526
  Розанов В.В. Уединенное / В.В. Розанов. – Москва : Современник, 1991. – 108 с.
1361527
  Розанов В. Уединенное : Сочинения / В. Розанов. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 912с. – (Антология мысли). – ISBN 5-04-001721-9
1361528
  Розанов В.В. Уединенное. Опавшие листья : [трилогия] / Василий Розанов ; [вступ. ст., коммент. А.Н. Николюкина]. – Москва : Мир книги ; Литература, 2006. – 574, [2] с. – (Великие мыслители). – ISBN 5-486-00839-2
1361529
  Розанов В.В. Уединенное. Опавшие листья / Розанов. – Москва : Мир книги ; Литература, 2009. – 574, [2] с. : портр. – (Великие мыслители). – ISBN 978-5-486-03047-5
1361530
  Пушкин-Титов Уединенный домик на Васильевском / Пушкин-Титов. – М. – 74с.
1361531
   Уездно-городские партийные организации Киргизии (1918-1924гг.). – Фрунзе, 1968. – 660с.
1361532
  Замятин Е.И. Уездное : повести и рассказы / Е. Замятин ; обл. раб. худ. Митрохина. – Петроград : Книгоиздат М.В. Попова, 1916. – 195, [2] с. – Пар. тит. л.: Т. 1 / Е. Замятин
1361533
  Зорин А.Н. Уездные города Казанского Поволжья / А.Н. Зорин. – Казань, 1989. – 154с.
1361534
  Шипов Я.А. Уездные чудотворец. / Я.А. Шипов. – М., 1990. – 300с.
1361535
  Елагин Н.С. Уездные экскурсии. / Н.С. Елагин. – М., 1924. – 47с.
1361536
   Уездный г. Ковель, Волынской губернии и его Соборная Воскресенская церковь. – Ковель, 1874. – 37с.
1361537
  Киянская О. Уездный детектив: одесская биография Евгения Петрова (в двух частях, с прологом и эпилогом) / О. Киянская, Д. Фельдман // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 213-275. – ISSN 0042-8795
1361538
  Похилевич Л.И. Уезды Киевский и Радомысльский : статистические и исторические заметки о всех населен. местностях в этих уездах и с подробными картами их / собр. Лаврентий Похилевич. – Киев ; Санкт-Петербург : Изд. книгопр. Н.Я. Оглоблина ; Тип. А. Давиденко, аренд. Л. Штамом, 1887. – [2], X, 305 с., 2 л. карт.
1361539
  Куликов А.П. Уень-река. / А.П. Куликов. – Новосибирск, 1969. – 94с.
1361540
  Усов М.В. Уж вы, горы мои Кавказские / М.В. Усов. – Ставрополь, 1969. – 127с.
1361541
  Конозенко П.А. Уж таковая живая материя : басни / Павел Конозенко. – Сумы : Университетская книга, 2007. – 128 с. – ISBN 978-966-680-343-9
1361542
  Широков А.С. Уж ты, веснушка. / А.С. Широков. – М., 1974. – 98с.
1361543
   Ужанський національний природний парк : Геграфіка, 2003. – 7с. – (Національні природні парки України)
1361544
  Кантор В.К. Ужас вместо трагедии (творчество Франца Кафки) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 65-76. – ISSN 0042-8744
1361545
  Белов Л.Г. Ужасная обманщица / Л.Г. Белов. – Ташкент, 1962. – 169с.
1361546
  Жуков Борис Ужасные дети : Интроспекция // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 164-171 : Фото


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
1361547
   Ужасные сцены из рыцарских времен. – Москва : В типографии Платона Бекетова
Ч. 1-2. – 1803. – 175, 230 с. : 1 грав. – Тит. л. 1-й ч. утрачен, опис. по тит. л. 2-й части


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра Содержание: Ч. 1 : Вторая Лукреция. - Несчастная. - Угасшая любовь. - Уединенный гроб Ч. 2 : Ужасное мщение презренного любовника. - ...
1361548
  Беликов О. Ужасы банкротства: вымысел и реальность // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 10. – С. 27-30.
1361549
  Свердлов М. Ужасы войны "глазами жанра". Об английской военной поэзии XVIII - XX веков // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 6. – С. 349-381. – ISSN 0042-8795
1361550
  Рансмайр К. Ужасы льдов и мрака : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С.160-212. – ISSN 1130-6545
1361551
  Вергеліс О. Ужвій та Курбас. Незакінчена повість // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 9 (1005). – С. 54-58. – ISSN 0868-9644


  Наталя Ужвій (1898-1986) і Лесь Курбас(1887-1942) - символи української сцени ХХ століття. Дві долі в яких переплетені успіх та фатум. Видатна українська актриса, творчий шлях якої був тісно пов"язаний із курбатівським театром "Березіль"
1361552
  Иванов В.В. Ужгинский кремль : Роман / В.В. Иванов. – Москва, 1981. – 383с.
1361553
  Часто П.И. Ужгород - Львов / П.И. Часто. – Ужгород, 1980. – 32с.
1361554
   Ужгород. – Ужгород, 1958. – 12с.
1361555
  Часто П.И. Ужгород / П.И. Часто. – Ужгород, 1973. – 22с.
1361556
   Ужгород. – Ужгород, 1978. – 160с.
1361557
   Ужгород. – Київ : Мистецтво, 1981. – 96с.
1361558
  Кушнир Б.Г. Ужгород : Очерк-путеводитель / Б.Г. Кушнир, А.И. Угляй. – Ужгород : Карпати, 1990. – 250с. : Ил., карти
1361559
  Літераті Т.О. Ужгород. Невигадані історії : іст.-краєзнавчі нариси / Тетяна Літераті. – Ужгород : Всеукраїнське державне видавництво "Карпати", 2017. – 205, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-671-464-3
1361560
  Цалик С. Ужгород: два етюди у стилі конструктивізму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 7-8 травня (№ 78/79). – С. 22
1361561
  Панькевич І. Ужгород: Справоздання о научній екскурсії і місяцях липні і серпні 1932 для дослідів українських підкарпатських говорів. / І. Панькевич. – 160-161с.
1361562
  Сова П.П. Ужгородский замок / П.П. Сова. – Ужгород, 1969. – 16 с.
1361563
  Пахомова С.М. Ужгородська словакістика: ретроспектива й перспектива // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 71-76. – ISSN 2075-437X


  Статья посвящена современному состоянию и перспективам развития словакистики в Украине. Проанализирована работа кафедры словацкой филологии Ужгородского национального университета-одного из самых крупных научно-методических центров словакистики в ...
1361564
  Пахомова С.М. Ужгородська словакістика: ретроспектива й перспектива // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 119-125. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена сучасному стану і перспективам розвитку славістики в Україні. Проаналізована робота кафедри словацької філології Ужгородського національного університету - одного з найкрупніших науково-методичних центрів славістики в Україні. ...
1361565
  Колеса О. Ужгородський "Полустав" у пергаміновій рукописі ХІV . / О. Колеса. – Львів, 1925. – 59с.
1361566
   Ужгородський державний університет : Довідник. – Ужгород : Карпати, 1970. – 80с.
1361567
   Ужгородський державний університет : Довідник. – Ужгород : Карпати, 1976. – 48с.
1361568
  Довганич О.Д. Ужгородський державний університет : Нарис / О.Д. Довганич. – Ужгород : Карпати, 1984. – 78с.
1361569
   Ужгородський Державний університет. Біологічний факультет. Ювілейний випуск, присвячений 55-й річниці УжДУ. – Ужгород, 2000. – 22с.
1361570
  Смоланка В.І. Ужгородський національний університет на шляху до єдиного освітнього і наукового простору
1361571
  Смоланка В.І. Ужгородський національний університет на шляху до єдиного освітнього і наукового простору
1361572
  Смоланка В.І. Ужгородський національний університет на шляху до єдиного освітнього і наукового простору // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 9-22. – ISSN 2218-5348
1361573
  Дубровицкий И.В. Уже 16 или 16... / И.В. Дубровицкий. – Москва, 1983. – 95 с.
1361574
  Бояринов В.Г. Уже за холмами / В.Г. Бояринов. – Москва, 1984. – 88с.
1361575
  Бондаренко М.С. Уже записано на скрижалях... / М.С. Бондаренко. – Київ : Рада, 1996. – 144 с. – ISBN 966-7087-05-0
1361576
  Фуйор В. Уже мало хто хоче бути "піхотою Кремля" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 11-12 вересня (№ 164/165). – С. 3


  За Путіна невизнані республіки та автономії стали інструментом у політиці з реставрації радянської імперії. Чи згодні з цим у Гагаузії?
1361577
  Кірімов І. Уже на серце, як на луг... / І. Кірімов. – Ужгород : ІВА, 1997. – 76 с. – ISBN 966-7231-12-7
1361578
  Лиханов А.А. Уже не дети, еще не взрослые. / А.А. Лиханов. – М., 1979. – 96с.
1361579
  Розанов Г.Л. Уже не секретно / Г.Л. Розанов. – Москва, 1981. – 224с.
1361580
  Белянский Д. Уже не стыдно, пока не страшно // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 5 (174). – С. 12-14


  Подведение итогов первого года правления на посту президента Украины Виктора Януковича
1361581
  Шкода О. Уже не тягнийоббики: националисты Европы отказались от украинской "Свободы" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 18-24 января (№ 3). – С. А 1, А 4


  "Свобода" скрывает свой провал в Европе. Альянс европейских национальных движений, куда входят основные национально ориентированные и националистические движения и партии Западной Европы, исключил ВО "Свобода" из своего состава. Об этом корреспонденту ...
1361582
  Кнорринг В.В. Уже одно это… Статья с рефреном // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 22 (256). – С. 37-39. – ISSN 1727-4893


  Мы так привыкли к мысли о безусловной ценности библиотечного фонда как такового, что редко задумываемся: а в чём же, собственно, эта ценность заключается? Я попробовала поразмышлять на эту тему, выбрав для примера область, наиболее мне близкую — фонд ...
1361583
  Риваденейра Х. Уже рассветает. / Х. Риваденейра. – М., 1962. – 206с.
1361584
  Закладная Уже сегодня / Закладная, О.П. Целикова. – М, 1963. – 134с.
1361585
  Силаков А.С. Уже синеют леса / А.С. Силаков. – М., 1969. – 48с.
1361586
   Уже сьогодні належить історії / розмову вела Світлана Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 2-9 травня (№ 18/19). – С. 4-5


  Чи легко бути меценатом в Україні? Своіми думками діляться: В. Зогорій, С. Короненко та М. Слабошпицький
1361587
  Макаров В.И. Ужение нахлыстом / В.И. Макаров. – М, 1953. – 62с.
1361588
  Макаров В.И. Ужение рыбы нахлыстом / В.И. Макаров. – 2-е изд,. – М, 1959. – 64с.
1361589
  Кунилов Ф.П. Уженье рыбы в проводку. / Ф.П. Кунилов. – Л., 1958. – 136с.
1361590
  Якубов А.Е. Ужесточение наказания и проблемы совершенствования уголовного закона // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 24-35. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
1361591
  Волкова І.В. Уживання антропонімів у романах Ліни Костенко "Маруся Чурай" та Уласа Самчука "Марія" / І.В. Волкова, Д.С. Калмикова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 21-26. – (Серія "Мовознавство" ; вип. 19, т. 3). – ISSN 9125-0912
1361592
  Дубровіна А.В. Уживання нумеративних знаків у мові sms-повідомлень та інтернету (на матеріалі сучасної французької мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 86-95
1361593
  Городенська К. Уживання та правопис новітніх запозичень // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 12 (729), грудень. – С. 40-41. – ISSN 0130-5263


  "Числівники «не знаються» з топ-. У пресі з’явилися дивні поєднання, для яких навіть назви немає, бо за таким зразком в українській мові слів ніколи не утворювали. Це сполучення іншомовної основи топ-, що за значенням відповідає українському ...
1361594
  Микитюк О.Р. Уживання форм множини від власних назв у творі Дмитра Донцова "Дух нашої давнини" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 256-265. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1361595
  Высоцкий В.И. Ужин в Лозовахе / В.И. Высоцкий. – Минск, 1974. – 240с.
1361596
  Аникин Андрей Ужин для рыцаря // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 1. – С. 34-43 : фото
1361597
  Губарев В.С. Ужин на рассвете / В.С. Губарев. – М, 1985. – 303с.
1361598
  Копаненко И. Ужин при свечах : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 12. – С. 34-42
1361599
  Яхонтов А.Н. Ужин с шампанским / А.Н. Яхонтов. – М, 1989. – 287с.
1361600
  Пластов А.А. Ужин тракториста / А.А. Пластов. – Л., 1963. – 23с.
1361601
  Бенелли Сем Ужин шуток : драматическая поэма в 4-х действиях / Сем Бенелли ; Пер. Александра Брюсова. – Москва : Изд. книгоизд. "Гриф" ; Худож. электропеч., 1911. – 111, [2] с. – Переведено также под загл: "Потеха за потеху"
1361602
  Микитенко О. Ужинкова славістична осінь – 2016 (наукова хроніка в контексті дорожніх вражень) // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 347-369. – ISBN 966-02-2984-4


  Про 16-й Міжнародний з"їзд славістів в Белграді у 2018 р.
1361603
  Терещенко М. Ужинок / М. Терещенко. – К., 1946. – 191с.
1361604
  Радишевський Р. Ужинок полоніста Романа Кирчіва / Ростислав Радишевський // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 65-67. – ISSN 1028-5091
1361605
   Ужинок рідного пола [Ужинок рідного поля] : [М. Гатцук], [Без тит.л.], 1857
1361606
   Ужинок рідного пола [Ужинок рідного поля] Вистачинй працеу М.Г., 1857
1361607
  Хоменко Н.М. Ужиткове мистецтво в поліетнічному середовищі Півдня України: стан, проблеми, тенденції розвитку : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Хоменко Наталя Миколаївна ; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1361608
  Клековкін О.Ю. Ужиткове театрознавство // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 126-141. – ISBN 978-966-136-114-9
1361609
  Гунь М. Ужитковий посуд з давньоруського горизонту поселення Софіївська Борщагівка як показник побуту жителів київських околиць // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 396-405. – ISBN 978-617-7399-06-2
1361610
  Любичич Н. Ужицкий партизанский отряд. / Н. Любичич. – М., 1982. – 476с.
1361611
   УЗ за літо перевезла майже 10 млн. пасажирів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 16 : фото. – ISSN 1998-8044
1361612
  Каменская Н.В. Уз"яднанне беларускага народа у адзінай Беларусская Совецкай Соцыялістычнай дзяржаве / Н.В. Каменская. – Минск, 1948. – 28с.
1361613
  Самойлов Юрій УЗ: на шляху до самоокупності // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 48-51 : фото. – ISSN 1998-8044
1361614
  Костенко О. Узагальнена безперервна лінійна модель міжнародної торгівлі / О. Костенко, В.М. Кузніченко, В.І. Лапшин // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 315-322. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2222-0712
1361615
  Жиров Г.Б. Узагальнена діагностична модель цифрової віс для енергостатичного методу діагностування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 54-60. – Бібліогр.: С. 60. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Запропонована стаття "Узагальнена діагностична модель цифрової ВІС для енергостатичного методу діагностуван-ня", присвячена рішенню актуальної науково-технічної та інженерної задачі підвищення якості контролю технічного стана типових елементів заміни ...
1361616
  Петрикович В.М. Узагальнена еквівалентність матриць і їх наборів та факторизація матриць над кільцями : Дис. ... д-ра фіз. - мат. наук. Спец. 01.01.03 - алгебра та теорія чисел / Петрикович В.М.; НАН України Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. – Львів, 2005. – 291л. – Бібліогр.: л. 262 - 291
1361617
  Петричкович В.М. Узагальнена еквівалентність матриць і їх наборів та факторизація матриць над кільцями : Автореф. дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Петричкович В.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 42 назв.
1361618
  Петричкович В.М. Узагальнена еквівалентність матриць і їх наборів та факторизація матриць над кільцями : монографія / Василь Петричкович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАНУ, 2015. – 311, [1] с. – Бібліогр.: с. 285-311. – ISBN 978-966-02-7619-2
1361619
  Константінов О.В. Узагальнена задача Фарадея для механічної системи "резервуар - рідина з вільною поверхнею" за наявності пружного амортизатора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 154-157. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Досліджується узагальнення класичної задачі Фарадея щодо розвитку параметричного резонансу в механічній системі "резервуар - рідина з вільною поверхнею". Дослідження проведено для випадку, коли в систему "резервуар - рідина з вільною поверхнею" внесено ...
1361620
  Константінов О. Узагальнена задача Фарадея про рух резервуара з рідиною / О. Константінов, О. Лимарченко // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів, 2012. – Вип. 16. – С. 76-92. – ISSN 1816-1545
1361621
  Сільвейструк Л.М. Узагальнена кардинальність участі в моделі "сутність-зв"язок" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 142-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проаналізовано сучасний стан обмежень кардинальности моделі "сутність-зв"язок". Розглядаються і формалізуються обмеження кардинальности кардинальность "дивитися через", кардинальність участі, узагальнена кардинаяьність участі. The modern state of ...
1361622
   Узагальнена математична модель вивчення навчальної дисципліни в системі автоматизованого контролю оцінювання якості освіти ВВНЗ / А.В. Малюга, І.В. Пампуха, В.М. Лоза, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 181-186


  У статті розроблена узагальнена математична модель вивчення навчальної дисципліни в системі автоматизованого контролю оцінювання якості освіти ВВНЗ. Використання адекватно підібраного математичного апарату дозволить отримати повну оцінку отриманого ...
1361623
  Легеза В.П. Узагальнена математична модель динаміки однієї віброзахисної системи з котковим гасником // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 100-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі підходу Аппеля побудовано математичну модель плоского руху однорідної важкої кулі у сферичній виїмці без ковзання. Сферичну виїмку жорстко закріплено на пружному стержні, який здійснює малі вільні коливання відносно свого положення ...
1361624
  Земляк О.М. Узагальнена методологія оптимізації аналогових кіл на основі методів теорії управління : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Земляк Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 32 с. – Бібліогр.: 48 назв
1361625
  Присяжнюк В.К. Узагальнена некласична модель напружено-деформованого стану в задачах статистики, динаміки та контакту шаруватих плит і оболонок.. : Автореф... доктор техн.наук: 01.02.04 / Присяжнюк В.К.; Нац. техн. ун-т України. (КПІ). – К., 1997. – 36л.
1361626
  Коляденко М.П. Узагальнена розв"язеність інтегро-диференціальних рівнянь еліптичного типу / М.П. Коляденко, А.В. Анікушин // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 58
1361627
  Анікушин Андрій Узагальнена розв"язність лінійних інтегро-диференціальних рівниць еліптичного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 163-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Доведено оцінки в негативних нормах для еліптичного інтегро-диференціапьного рівняння. Сформульовано теорему узагальненої розв"язності. A priory estimations for linear elliptic integro-differential equation are proved. Theorem about existence and ...
1361628
  Анікушин А.В. Узагальнена розв"язність одного інтегро-диференціального рівняння // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 88-95. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1361629
  Номіровський Д.А. Узагальнена розв"язність та оптимізація тепломасопереносу в областях з включеннями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 261-269. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчається задача тепломасопереносу в областях з тонкими включеннями (неідеальний контакт). Досліджено різні властивості оператора задачі. Розглянуто задачу імпульсного керування розв"язком на лінії розподілу середовищ.
1361630
  Качановський М.О. Узагальнена система Аппеля в гауссівському одновимірному аналізі / М.О. Качановський, Г.Ф. Ус // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 11-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Вивчається узагальнена система Аппеля та [альфа]-аналоги просторів Кондратьєва у випадку гауссової міри [гама] на R. Доведено, що простори Кондратьєва є інваріантними відносно [альфа]. Також розглянуто застосування просторів гауссівського аналізу для ...
1361631
   Узагальнена систематизація виробів спеціального призначення / Н.В. Остапенко, Т.В. Луцкер, А.І. Рубанка, О.В. Колосніченко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 122-143. – ISSN 2415-8151
1361632
  Дояр І.О. Узагальнена стохастична модель руйнування конструкційних матеріалів при повзучості з урахуванням пошкоджуваності та зміцнення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Дояр Іван Олександрович ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1361633
  Жердєв М.К. Узагальнена структурна схема вмонтованого засобу діагностування радіоелектронних засобів озброєння / М.К. Жердєв, В.В. Вишнівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 12-15. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано раціональні варіанти структурних схем вмонтованих засобів діагностування аналогових і цифрових пристроїв об"єктів РЕЗО. Показано, що вони забезпечують необхідний рівень бойової готовності об"єктів РЕЗО наземного базування і суттєво менші ...
1361634
  Руликівський В.П. Узагальнена структурна схема динамічної моделі процесу забезпечення продовольчої безпеки держави : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 122-124 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1361635
  Руликівський В.П. Узагальнена структурна схема динамічної моделі процесу забезпечення продовольчої безпеки держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 122-124
1361636
  Буй Д.Б. Узагальнена таблична алгебра, узагальнене числення рядків, узагальнене числення на домені та їх еквівалентність / Д.Б. Буй, І.М. Глушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 86-95. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено узагальнення табличної алгебри, побудованої на основі реляційних алгебр Кодда; узагальнення полягає в тому, що замість таблиць розглядаються пари, які складаються з таблиць та схем таблиць. Доведено, що узагальнена таблична алгебра, ...
1361637
  Апостолюк В.О. Узагальнена теорія та методи проектування коріолісових вібраційних гіроскопів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.03 / Апостолюк Владислав Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 30 назв
1361638
  Ющенко С. Узагальнена типологія текстових колізій: підходи до побудови // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 274-279. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1361639
  Кругляк Ю.А. Узагальнена транспортна модель електронів Ландауера - Датти -Лундстрома / Ю.А. Кругляк, Т.М. Терещенко // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2016. – Вип. 20. – С. 110-120. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-0899
1361640
  Головко Ю.М. Узагальнена умова страгування тріщини, що ініційоване коливаннями в породному напружено-деформованому середовищі / Ю.М. Головко, О.О. Сдвижкова, Д.В. Клименко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 41-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1361641
  Кужель О.В. Узагальнена формула Біне та її застосування // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 52-59. – ISSN 1029-4171
1361642
  Вірченко Н.О. Узагальнене інтегральне перетворення Фур"є / Н.О. Вірченко, М.О. Четвертак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8
1361643
  Герасименко В.І. Узагальнене кінетичне рівняння Фоккера-Планка відкритих квантових систем // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 1. – C. 3-9. – ISSN 1025-6415
1361644
  Шуригіна Н.Ю. Узагальнений апарат керування формою кривих скінченних сум в конструюванні лінійних обводів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01. / Шуригіна Н.Ю.; МО України. Київ. нац. ун-т буд. і архіт. – К., 1999. – 16л.
1361645
  Пфейфер Ю.В. Узагальнений інтеграл S. Lie і зв"язані з ним інтеграли / акад. Ю.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – [Б.м. – [7] с.
1361646
  Легеза В.П. Узагальнений метод визначення амплітудно-частотних характеристик віброзахисних систем із котковими гасниками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 119-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено новий узагальнений метод визначення амплітудно-частотних характеристик (АЧХ) для спеціального класу віброзахисних систем із геометричними та кінематичними нелінійностями. Ключові слова: віброзахисна система, котковий гасник, рівняння ...
1361647
   Узагальнений метод розрахунку ефективної діелектричної проникності дисперсних систем / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, О.Я. Покотило, Н.Г. Шкода, С.В. Шостак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 490-497. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розвинуто загальний теоретичний метод розрахунку ефективної діелектричної проникності є" [подано формулу] матричних дисперсних систем (МДС) з неоднорідними кульовими включеннями. Показано, що розрахунок є" [подано формулу] зводиться до розв"язку ...
1361648
  Хільчевський В.К. Узагальнений перелік публікацій у науковому збірнику "Гдрологія, гідрохімія і гідроекологія за 2000-2010 рр." // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 2 (23). – С. 185-231


  Протягом 2000-2010 рр. у науковому збірнику (томи 1-21) було опубліковано понад 860 статей, в основному, українських вчених і низки - зарубіжних.
1361649
  Хільчевський В.К. Узагальнений перелік публікацій у науковому збірнику "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" за 2011-2015 рр. [томи 1(22) - 4(39)] // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 4 (39). – С. 72-90. – ISSN 2306-5680
1361650
  Єфіменко О.Г. Узагальнений портрет викладача інформаційних технологій / О.Г. Єфіменко, Т.Ю. Морозова // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 63-66. – ISBN 966-8847-12-1
1361651
  Ковальчук В.І. Узагальнений потенціал Вудса-Саксона та кутові розподіли дейтронів при дифракційному розсіянні їх атомними ядрами / В.І. Ковальчук, В.К. Тартаковський, О.В. Фурсаєв // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 445-454. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виходячи із узагальненого оптичного нуклон-ядерного потенціалу взаємодії Вудса-Саксона, у дифракційному наближенні розраховано диференціальні перерізи пружного розсіяння дейтронів ядрами 40 Са при енергіях падаючих дейтронів 700 МеВ. Фактично без ...
1361652
   Узагальнений розв"язок деяких операторних рівнянь у банахових просторах / Д.А. Клюшин, А.А. Кущан, С.І. Ляшко, Д.А. Номіровський, Ю.І. Петунін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-49. – (Кібернетика ; Вип. 3)


  Досліджуються питання існування та єдності узагальненого розв"язку абстрактного лінійного неперервного оператора в бананових та локально опуклих лінійних топологічних просторах. Розглянуті застосування отриманих результатів до розв"язання інтегральних ...
1361653
  Трофимчук О.Ю. Узагальнений розв"язок задачі Коші для інтегро-диференційного рівняння параболічного типу з виродженням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 198-201. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для задачі Коші для інтегро- диференційного рівняння параболічного типу з виродженням отримані достатні умови існування та єдності узагальненого розв"язку, отримано стійкий різницевий розв"язок задачі. Ключові слова: інтегро - диференційне рівняння, ...
1361654
  Волощук В.М. Узагальнений розв"язок однієї задачі зі структурної акустики / В.М. Волощук, В.В. Семенов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 151-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчена одна гранична задача зі структурної акустики. Доведені апріорні оцінки за допомогою яких показано існування та єдиність розв"язку. Ключові слова: гранична задача, апріорні оцінки, існування та єдиність розв"язку, структурна акустика. In this ...
1361655
  Волощук В.М. Узагальнений розвиток однієї задачи зі структурної акустики // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 83-84
1361656
  Булавін Л.А. Узагальнений частотний спектр рідини в дифузійному наближенні / Л.А. Булавін, П К. Марченко, С.П. Репецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 331-334. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі розраховано узагальнений частотний розподіл в дифузійному наближенні. За основу взято рівняння Фокера-Планка в імпульсному просторі. Встановлено межі застосування цього наближення та знайдено залежність між коефіцієнтами дифузії в ...
1361657
  Павлюк А.М. Узагальнені автодуальні поля в N=2 суперсиметричній теорії Янга-Міллса : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Павлюк А.М.: НАНУ, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова. – Київ, 2002. – 16 с.
1361658
  Бавула Володимир Володимирович Узагальнені алгебри Вейля : Автореф... докт фіз-матнаук: 01.01.06 / Бавула Володимир Володимирович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1996. – 19л.
1361659
   Узагальнені анкетні дані учасників конкурсу // Матеріали конференції за підсумками конкурсу "Україна: 20 років державотворення" : Київ, 2011, 17 червня / Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна" ; КНУТШ. – Київ, 2011. – С. 20-26


  Про підсумки конкурсу "Україна: 20 років державотворення".
1361660
  Рибачук Л.В. Узагальнені вироджені гіпергеометричні функції та їх застосування : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Рибачук Л.В.; КНУТШ. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1361661
  Рибачук Л.В. Узагальнені вироджені гіпергеометричні функції та їх застосування : Дис. ... канд. фіз.- мат. наук. Спец. 01.01.02 - диференціальні рівняння / Рибачук Л.В.; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 144л. – Бібліогр.: л. 126-135
1361662
   Узагальнені відповіді на запитання конкурсу: "Україна: 20 років державотворення" // Матеріали конференції за підсумками конкурсу "Україна: 20 років державотворення" : Київ, 2011, 17 червня / Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна" ; КНУТШ. – Київ, 2011. – С. 9-12


  Про підсумки конкурсу "Україна: 20 років державотворення".
1361663
  Доценко Марія Ростиславівна Узагальнені гіпергеометричні функції та їх застосування : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.05.01 / Доценко Марія Ростиславівна; НАН України. Ін-тут кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1996. – 16л.
1361664
  Лазаренко М.А. Узагальнені годографи сейсмічних хвиль середземноморського регіону / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко, Н.М. Остапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 100-102. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Пропонується нейронно-мережна часова модель середземноморського регіону розповсюдження сейсмічних хвиль, зареєстрованих на сейсмічних станціях "Одеса" та "Сквира". По годографах східного, західного та південного напрямків вираховується різниця часу ...
1361665
  Семенов В.В. Узагальнені екстремальні елементи опуклих функціоналів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 189-193. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для опуклих екстремальних задач у нерефлексивних та не ізоморфних спряженим банахових просторах запропоновано узагальнену постановку. Доведено існування узагальнених розв"язків та досліджено їх властивості. Ключові слова: узагальнений розв"язок, ...
1361666
   Узагальнені квазідиференціальні рівняння / Р.М. Тацій, М.Ф. Стасюк, В.В. Мазуренко, О.О. Власій ; Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Дрогобич : Коло, 2011. – 300, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 296-300. – Бібліогр.: с. 274-295. – ISBN 978-966-2405-84-2
1361667
  Захарін С.Ф. Узагальнені квазіперіодичні розв"язки лагранжевих систем на ріманових многовидах недодатної кривини / С.Ф. Захарін, І.О. Парасюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 15-20. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  За допомогою варіаційного методу встановлено достатні умови існування узагальнених квазіперіодичних розв"язків натуральних лагранжевих систем із в"яззю, яка є рімановим підмноговидом евклідового простору.
1361668
  Василевський Віктор Семенович Узагальнені когерентні стани та динаміка ядерних систем : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.02 / Василевський В.С.; НАНУ. Ін-тут теоретич. фізики ім. М.М.Боголюбова. – Київ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 34 назв.
1361669
  Мокін Б.І. Узагальнені математичні моделі блоків п"ятого рівня ієрархії, які замикають університетську синергетичну систему / Б.І. Мокін, А.В. Писклярова, Ю.В. Мокіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – № 6 (87). – С. 101-113. – ISSN 1997-9266


  Побудовано узагальнені математичні моделі тих складових структури університетської синергетичної системи, які винесені на п"ятий рівень ієрарїії і є замикальними для цієї системи.
1361670
  Аушева Н.М. Узагальнені методи моделювання кривих та поверхонь на базі застосування функцій змішання : Автореф... наук: 050001 / Аушева Н.М.; Мін. освіти України. Київ. нац. унів. буд. і арх. – Київ, 1999. – 17 с.
1361671
  Дрьомін І.В. Узагальнені моделі та засоби з підвищення ефективності автоматичного регулювання частоти і потужності в об"єднаних енергосистемах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Дрьомін І.В. ; НАН України ; Ін-т загальної енергетики. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
1361672
  Покутий О.О. Узагальнені обмежені розв"язки лінійних еволюційних рівнянь в локально-опуклих просторах // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (98). – С. 35-40. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Розглядається узагальнення означень є-дихотомії для еволюційних рівнянь в локально-опуклих просторах з необмеженою оператор-функцією. Наводяться необхідні й достатні умови існування обмежених розв"язків, що є аналогами альтернативи Фредгольма.
1361673
  Кірік А. Узагальнені простори функцій, побудовані за поліномами Лагера (частина 2) / А. Кірік, С. Тищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 8-12. – (Математика. Механіка ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Побудовані простори основних та узагальнених функцій однієї змінної, використовуючи поліноми Лагерра. Наведений опис простору основних функцій як множини цілих функцій певного порядку росту скінченного типу. Будується сім"я гільбертових просторів, ...
1361674
  Кірік А. Узагальнені простори функцій, побудовані за поліномами Лагерра (частина 1) / А. Кірік, С. Тищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 52-57. – (Математика. Механіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Побудовано узагальнені простори функцій однієї змінної, використовуючи поліноми Лагерра. Наведено опис ядерного простору основних функцій, досліджено дію операторів множення на незалежну змінну та диференціювання у шкалі просторів основних ...
1361675
  Бешок Т. Узагальнені результати діагностики рівнів сформованості медіаграмотності у студентів // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 25-28
1361676
  Довгай Б.В. Узагальнені розв"язки гіперболічного рівняння з Орлічевою правою частиною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається гіперболічне рівняння з Орлічевою правою частиною. Знайдені умови існування узагальненого розв "язку цієї задачі. A hyperbolic equation with Orlicz right side is considered. The conditions for existence of generalized solution of this ...
1361677
  Довгай Б.В. Узагальнені розв"язки гіперболічного рівняння з субгауссовою правою частиною // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 25-30. – ISSN 0868-6904
1361678
  Анікушін А.В. Узагальнені розв"язки для лінійних рівнянь з послабленими апріорними нерівностями // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 53-53
1361679
  Ляшко С.І. Узагальнені розв"язки експериментальних задач (за роботами наукової школи Ю.І. Петуніна) / С.І. Ляшко, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 14-25. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1361680
  Номіровський Д.А. Узагальнені розв"язки операторних рівнянь (за роботами наукової школи Ю.І. Петуніна) // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 26-35. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1361681
  Скакальська Л. Узагальнені співвідношення для методики прогнозування водонафтогазонасиченості порід розрізів свердловин / Л. Скакальська, А. Назаревич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Мета: представити застосований у авторській методиці прогнозування типу наповнювача пор порід розрізів свердловин математичний апарат в узагальненому вигляді. Методика: для створення методики прогнозування водонафтогазонасиченості порід-колекторів у ...
1361682
   Узагальнені тези поширеної брехні про НАТО і її спростування // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 35. – ISSN 0130-5212
1361683
  Гопкало О.М. Узагальнені теореми Леві-Бакстера для псевдогаусових випадкових векторів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 47-52. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (30))
1361684
  Гопкало О.М. Узагальнені теореми Леві-Бакстера для псевдогаусових випадкових векторів // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 7
1361685
  Сінявський Олег Васильович Узагальнені функції дільників : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Сінявський Олег Васильович ; КНУТШ. – Одеса, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1361686
   Узагальнені функції у математичній фізиці : навчально-метод. вказівки до практичних занять / КНУТШ; [ упоряд. І.Б. Романенко ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 15 с.


  фі
1361687
  Гелімсон Л.Г. Узагальнення аналітичних методів розв"язання задач міцності типових елементів конструкції у техніці високих тисків. : Автореф... д-ра техн. наук: 01.02.06 / Гелімсон Л.Г.; АН України, Ін-т проблем міцност. – К, 1994. – 34л.
1361688
  Радченко Наталія Узагальнення вивченого про займенник // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 17-19. – ISSN 0130-5263
1361689
  Речка К.М. Узагальнення головних напрямів економічного зростання і розвитку сільського господарства у країнах із ринковою економікою // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 7-14. – ISSN 2222-0712
1361690
  Чубарова Е.Е. Узагальнення державних програм для розвитку туризму в АР Крим напередодні "Євро 2012" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 146-149 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1361691
  Затока Л.П. Узагальнення досвіду подолання аварійних ситуацій у бібліотеках світу: профілактика, відновлювальні роботи : рекомендаційний бібліографічний список // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 17 : Інноваційні технології збереження документальних фондів: запобігання надзвичайній ситуації у бібліотеці, шляхи її подолання. – С. 149-167. – ISBN 966-02-2853-8(серія); 978-966-02-4325-5(Вип.17)
1361692
   Узагальнення досвіду роботи із впровадженням сучасного програмного забезпечення в навчальній процес у ДВНЗ "ДДПУ" / Н.В. Кайдан, З.Д. Пащенко, М О. Стьопкін Рябуха, Т.В. Турка // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – С. 169-171. – ISBN 978-617-7021-29-1


  Залучення інформаційцно-комп"ютерних технологій у навчальний процес (в тому числі і в організацію самостійної роботи) студентів оптимізує витрати зусиль в досягненні навчальних завдань та формує у них нові моделі діяльності, готуючі до творчого ...
1361693
  Лозова О.А. Узагальнення досвіду щодо оцінювання ефективності рекламної діяльності підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 80-88. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1361694
  Макаров В.Л. Узагальнення дробу Тіле / В.Л. Макаров, І.І. Демків // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 17-24. – ISSN 1025-6415
1361695
  Грищенко О.Ю. Узагальнення ДС-алгоритму знаходження періодичних розв"язків рівнянь типу Шредінгера на квазілінійний випадок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 14-17. – (Кібернетика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Побудовано узагальнення економічного двокрокового симетризованого скінченно-різницевого алгоритму (ДС-алгоритму) другого порядку точності, що застосовується до початково-крайових задач для рівнянь типу Шредінгера з квазілінійним оператором. Установлено ...
1361696
  Алєксєєв А.А. Узагальнення думок вчених як засіб підготовки економічних рішень / А.А. Алєксєєв ; Укр. ін-т соціальних досліджень. – Київ : Принт Експрес, 2002. – 80 с.
1361697
   Узагальнення експериментально-аналітичної методики аналізу процесу осадження / В.М. Михалевич, Ю.В. Добранюк, В.А. Матвійчук, Є.А. Трач // Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск, 2014. – № 1 (38). – С. 41-47. – ISSN 2076-2151
1361698
  Шевчук С. Узагальнення європейського досвіду державного управління для цілей реформування українського адміністративного права : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 157-158. – ISSN 0132-1331
1361699
  Михайленко Т.І. Узагальнення європейського досвіду розробки стратегій соціально-економічного розвитку великих міст (суспільно-географічний аспект) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 250-258. – Бібліогр.: 10 назв.
1361700
  Санжаровська А.О. Узагальнення задачі про Ханойську вежу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 201 : Фізико-математичні науки. – С. 29-33. – ISSN 1996-5931


  "Розглянуто варіацію класичної задачі про Ханойські вежі. Нехай дано три кілки, на одному з них розташовано вежу з п дисків, причому під кожним диском, окрім найнижчого, розташовано диск більшого діаметра. Пронумеруємо диски і вважатимемо, що перший ...
1361701
  Обухов Є.В. Узагальнення залежностей між гідрометеорологічними характеристиками в районі Каховського водосховища для визначення випаровування з його водної поверхні / Є.В. Обухов, О.С. Корягіна // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 141-148 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2311-0902
1361702
  Рибалко О.М. Узагальнення змісту доходів і витрат у системі управління підприємством / О.М. Рибалко, С.О. Бехтер // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 163-166. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1361703
  Онищук В.О. Узагальнення і систематизація знань учнів / В.О. Онищук. – К, 1970. – 134с.
1361704
  Зотова В.Г. Узагальнення і систематизація знань учнів середньої школи з усної народної творчості. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Зотова В.Г.; Ін-тут пед. академії пед. наук України. – К., 1993. – 15л.
1361705
  Рябуха Наталія Узагальнення і систематизація теми "Сполучник" : на матеріалі творів Платона Воронька/ // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 6-7. – ISSN 0130-5263
1361706
  Тюріна Тетяна Узагальнення й систематизація вивченого про дієслово : 7 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 15-16. – ISSN 0130-5263
1361707
  Забашта Л.І. Узагальнення й систематизація знань з української мови / Л.І. Забашта. – Київ, 1991. – 157с.
1361708
  Бєлоус Н.Д. Узагальнення кількісних методів оцінки діяльності підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 81-85
1361709
   Узагальнення класифікації технічних засобів для охорони та захист кордону / М.І. Лисий, І.І. Балицький, Ю.О. Бабій, В.В. Поліщук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 40-49. – ISSN 2524-0056
1361710
  Уразаліев Р.М. Узагальнення концептуальних основ економічної безпеки підприємства / Р.М. Уразаліев, Т.Г. Васильців // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 153-158. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1361711
  Антосяк П.П. Узагальнення медіанного підходу на випадок нечітких індивідуальних переваг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 81-86. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  У роботі узагальнено підхід, що базується на понятті відстані між експертними оцінкам, на випадок нечітких індивідуальних відношень переваги. Показано, що чітка строга медіана нечітких екпертних переваг задовольняє нечіткі аналоги принципу ...
1361712
  Хрущ Л.З. Узагальнення міжгалузевої еколого-економічної моделі Леонтьєва-Форда / Л.З. Хрущ, О.П. Коржевська // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 27-29
1361713
  Гастинщиков В. Узагальнення міжнародного досвіду при визначенні шляхів входження України у світовий інформаційнний простір // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 31-35. – ISSN 2076-9326
1361714
  Жукович І.А. Узагальнення міжнародного та національного досвіду щодо методології обстеження інноваційної діяльності // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 8-14. – Бібліогр.: 17 назв
1361715
  Панченко А.І. Узагальнення моделі статистичної оцінки основних показників діяльності підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 133-137. – Бібліогр.: 2 назви
1361716
  Салімон В. Узагальнення навчального матеріалу на уроках географії із сугестопедичною технологією навчання // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 105-108. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
1361717
  Борщ Г. Узагальнення нормативно- правового забезпечення надання послуг зв"язку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.269-276
1361718
  Дрінфельд Г.І. Узагальнення одного способу будувати абсолютні інтегральні інваріанти вищих порядків / Г.І. Дрінфельд. – 90 с.
1361719
  Іщук О. Узагальнення органами КДБ УРСР досвіду боротьби з підпіллям ОУН та УПА: до створення відомчої тематичної колекції архівних документів (1959-1964 рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 87-119. – ISBN 978-966-8919-85-5
1361720
  Донченко В.С. Узагальнення перетворення Гоку-гок-пари просторів // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 76-77
1361721
  Герасимова С.В. Узагальнення підходів до визначення консьюмеризму як соціально-економічної категорії : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 76-79. – Бібліогр.: 10 назв
1361722
  Колодізєв О. Узагальнення підходів до класифікації вартості банку / О. Колодізєв, Д. Гонтар // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 6 (114). – С. 82-90 : Табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1605-2005
1361723
  Землянкін А.І. Узагальнення підходів щодо трансферу знань як елемента інноваційного процесу / А.І. Землянкін, І.І. Лях // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 43-46. – ISSN 1729-7206


  На зміну індустріальній економіці приходить економіка, заснована на знаннях, або економіка інноваційного типу, в якій знання генерують безперервний потік нововведень. У такій економіці вирішальну роль відіграють інтелектуальні активи, в структуру яких ...
1361724
   Узагальнення польського досвіду місцевого самоврядування та перспективні напрямки розвитку самоврядування в Україні. – Київ : Агенство "Україна", 2001. – 336с. – ISBN 966-95257-3-Х
1361725
  Лєбкович О.В. Узагальнення поняття трудового потенціалу як соціально-економічної категорії // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 156-160. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1361726
  Шебуєва В.А. Узагальнення практики застосування місцевими судами м. Києва та Апеляційним судом міста Києва законодавства, що регулює захист прав споживачів, у справах про визнання кредитних договорів недійсними за 2013-2015 рр.. // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 107-123. – ISSN 2413-1342
1361727
  Матієк Т.В. Узагальнення практики застосування судами законодавства, що забезпечує захист прав потерпілих у кримінальному судочинстві // Адвокат : Загальнодержавне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 2. – С.47-62
1361728
   Узагальнення практики розгляду вищою кваліфікаційною комісією суддів України окремих категорій дисциплінарних справ / за заг. ред. Павла Сергійовича Луцюка, адвоката, обр. до ВККС 111-м з"їздом адвокатів України 3 лип. 2015 р. – Одеса : Юридична література, 2017. – 190, [2] с. – ISBN 978-966-419-301-3
1361729
  Немировська О.В. Узагальнення практики розгляду районними судами м. Києва та Апеляційним судом м. Києва справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи; визнання фізичної особи недієздатною; поновлення цивільної дієздатності фізичної особи // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 149-159


  Встановлення над фізичною особою опіки та піклування; призначення опікуна чи піклувальника.
1361730
  Богацька М.М. Узагальнення практики розгляду справ про адміністративні корупційні правопорушення та деякі злочини, передбачені розділом XVII Кримінального кодексу України / М.М. Богацька, В.В. Ковальська // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 126-149


  На виконання завдання Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримін. справ Апеляційним судом м. Києва проведено узагальнення судової практики розгляду справ про адміністративні корупційні правопорушення та деякі злочини, що ...
1361731
  Овчієва Л. Узагальнення принципів акторської майстерності у теоретичних працях П. К. Саксаганського // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 297-304. – ISSN 1997-4264


  Панас Карпович Саксаганський (Тобілевич; (1859-1940) - визначний український актор, режисер, драматург і педагог школи М. Кропивницького, корифей українського побутового театру.
1361732
  Алєксєєнко В.В. Узагальнення р-статистики для вибірок з повтореннями / В.В. Алєксєєнко, Д.А. Клюшин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 113-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається нова міра близькості між вибірками із повтореннями, яка базується на довірчих межах для основної розподіленої маси значень генеральної сукупності. Запропонована міра є узагальненням р-статистики [1]. Вона послаблює вимоги до вибірок і ...
1361733
   Узагальнення результатів громадського моніторингу судових засідань під час розгляду кримінальних справ про торгівлю людьми в Херсонській, Луганській та Житомирській областях / Американська асоціація юристів "Ініціатива з верховенства права" (ABA/ROLI) ; [підгот. Н.С. Стефанів]. – Київ, 2010. – 40 с.
1361734
  Жердєв М.К. Узагальнення результатів форсованих випробувань радіоелектронних компонентів / М.К. Жердєв, С.І. Глухов, В.В. Кузавков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 40-48
1361735
  Мащенко С.О. Узагальнення рівноваги Штакельберга на основі принципу індивідуальної оптимальності / С.О. Мащенко, Л.В. Чуба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 183-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Для гри в умовах несиметричної інформовапості гравців формалізовані поняття рівноваг, які засновані на різних принципах оптимальності, між якими проведений порівняльний аналіз на основі принципу індивідуальної оптимальності. Ключові слова: рівновага ...
1361736
  Благун І.С. Узагальнення світового досвіду диференціації регіонів за ознакою інноваційності / І.С. Благун, Н.М. Кизимишин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 31-34. – ISSN 2222-4459
1361737
  Агапова Є.М. Узагальнення селекційно-технологічних основ створення та практичного використання перспективного генотипу свиней Одеського регіону / Є.М. Агапова, Р.Л. Сусол // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 63-70. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2313-092X
1361738
  Шепель Валентин Павлович Узагальнення синтезу моделей конструкторсько-технологічних обводів методами аналізу їх інваріантних складових : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.01.01 / Шепель В.П.; МОіНУ; Київський національний університет будівництва і архітектури. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 33 назв.
1361739
  Міненкова Н.О. Узагальнення судової практики розгляду цивільних справ про позбавлення батьківських прав, розглянутих судами м. Харькова та Харківської області // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 2/3. – С. 48-55.
1361740
  Пухтецька А. Узагальнення сучасних підходів до викладання циклу адміністративно-правових дисциплин у вищих навчальних закладах Франції та Великої Британії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 32-35
1361741
  Мазур А.Б. Узагальнення та аналіз показників економічного розвитку регіонів України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 80-85. – ISSN 2222-4459
1361742
  Рябуха Наталія Узагальнення теми "Звертання" : на матеріалі поезій Платона Воронька // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-8. – ISSN 0130-5263
1361743
  Рябуха Н. Узагальнення теми "Звертання" : На матеріалі поезій Платона Воронька // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-9. – ISSN 0130-5263
1361744
  Булдигін В.В. Узагальнення теореми Карамати про асимптотичну поведінку інтегралів / В.В. Булдигін, В.В. Павленков // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 13-24. – ISSN 0868-6904
1361745
  Чайковський А.В. Узагальнення теореми Крейна для G-секторіальних операторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 49-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Теорему Крейна про існування і єдиність розв"язку лінійного диференціального рівняння в банаховому просторі узагальнено на випадок G-секторіального операторного коефіцієнта. Ключові слова: лінійне диференціальне рівняння, банахів простір, ...
1361746
  Свобода Є.Ю. Узагальнення теоретичних питань та напрямів подальшого удосконалення судово-почеркознавчої експертизи як форми застосування спеціальних знань // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 240-246. – ISSN 2310-9769
1361747
   Узагальнення технічних дефектів тестових завдань для оцінки якості навчання cтудентів медичних вишів / Д.М. Король, Д.Д. Кіндій, К.Д. Тончева, В.Д. Кіндій, І.В. Запорожченко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 2 (140). – C. 29-31. – ISSN 2077-4214


  У даній статті авторами досліджується можливість покращення якості оцінки знань студентів вищих навчальних медичних закладів. Звертається увага на актуальність проблеми якості тестів для контролю знань та вмінь студентів вищих навчальних медичних ...
1361748
  Гопцій М.В. Узагальнення тривалості схилового припливу паводкового стоку теплого періоду на річках Українських Карпат // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 26-33. – ISSN 2306-5680


  На базі сучасної вихідної інформації по максимальному стоку гірського регіону виконано просторового узагальнення розрахункової тривалості схилового припливу дощового стоку до руслової мережі на річках Українських Карпат. Обчислювальна процедура ...
1361749
  Бойчура М.В. Узагальнення числового методу квазіконформних відображень розв"язання задач ідентифікації за даними томографії прикладених квазіпотенціалів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 5 (106). – С. 35-44 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1995-0519
1361750
  Кайдан Н.В. Узагальнено матричний вигляд скінченних кілець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В цій статті розглядаються напівдосконалі кільця та їх радикали Джекобсона, дається означення кускової області. Доводиться теорема, згідно якої, сагайдак скінченної кускової області - ациклічний. Here we discuss properties of finite rings and their ...
1361751
  Пискун М.М. Узагальнено нормальні підгрупи та їх вплив на структуру групи : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теоря чисел / Пискун М.М.; Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь, 2008. – 121л. – Бібліогр.: л.109-121
1361752
  Пискун М.М. Узагальнено нормальні підгрупи та їх вплив на структуру групи : Автореф. дис. ...канд.фізико-математичних наук: спец. 01.01.06-Алгебра і теорія чисел / Пискун М.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17с. – Бібл.: 8 назв.
1361753
  Журавльов В.П. Узагальнено оборотні оператори та нормально розв"язні крайові задачі у банахових просторах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Журавльов Валерій Пилипович ; Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ, 2013. – 332 л. – Бібліогр.: л. 302-332
1361754
  Журавльов В.П. Узагальнено оборотні оператори та нормально розв"язні крайові задачі у банахових просторах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Журавльов Валерій Пилипович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
1361755
  Соловей Н. Узагальнюємо і систематизуємо знання про засоби милозвучності мови
1361756
  Матвієнко П. Узагальнююча оцінка розвитку регіонів : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 26-35 : Табл. – Бібл. 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1361757
  Євдокімов Ф.І. та інш. Узагальнююча оцінка фінансової складової економічної безпеки підприємства // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 46. – С.6-11. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1361758
  Пінчук Ю.А. Узагальнююча праця про Н.Д. Полонську-Василенко // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 6. – С. 126-130. – ISSN 0320-9466
1361759
  Гісем Олександр Узагальнююче тестування: Історія України // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 25-31
1361760
  Полякова Н.О. Узагальнюючий досвід проектування систем умовних позначень на основі принципів картосеміотики // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 35-44
1361761
  Рубан Катерина Узагальнюючий урок до теми "Гідросфера", 6 клас // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 26-29. – Бібліогр.: 7 назв
1361762
  Шкляр Л.М. Узагальнюючий урок на тему "Чи знаєш ти природу України" (Патріотична гра-квест), 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 5 (159). – С. 9-12 : фото
1361763
  Гессен И.В. Узаконение, усыновление и внебрачные дети / И.В. Гессен, пом. юрисконсульта М-ва юст. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. акц. общ. "Слово", 1902. – 102 с.
1361764
  Россия. Законы и постановления Узаконения и распоряжения о Государственном дворянском земельном банке. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1886. – [4], 98, 5 с.
1361765
  Чибиряев С.А. Узаконеное беззаконие / С.А. Чибиряев. – М., 1976. – 192с.
1361766
  Кольфехер Филипп Узаконеный грабеж. Ограбление по Мадагаскарски : Мадагаскар / Кольфехер Филипп, Смит Тоби // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 114-128 : Фото. – ISSN 1029-5828
1361767
  Тесемникова Е. Узаконившие порок // Евразия сегодня / Евразийская медиа группа. – Москва, 2006. – № 54 (ноябрь). – С. 60-69. – ISSN 1681-9012


  Як держава шукала компроміс між наповненням бюджету за рахунок гральних будинків і необхідністю з асоціальним явищем: країни Європи
1361768
  Вінтюк Ю. Узалежнення від комп"ютера: формування і можливості протидії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 215-226. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1361769
  Усмонова М. Узбек тили : Университетлар ва педагогика институтларининг рус группалари учун кулланма / М. Усмонова, Э. Азларов, Г. Шарипов. – Тошкент : Укитувчи, 1991. – 303с. – ISBN 5-645-00723-9
1361770
   Узбек филологияси масалаари. – Ташкент, 1970. – 126с.
1361771
  Кодиров Е. Узбек шеваларини урганиш ва тасниф клииш масаласи / Е. Кодиров. – Фергана, 1949. – 18с.
1361772
  Богатырь К. Узбекестанские народные сказки / К. Богатырь. – Ташкент, 1967. – 104с.
1361773
  Шаниязов К. Узбеки-карлуки / К. Шаниязов. – Ташкент, 1964. – 196с.
1361774
  Зияев Х.З. Узбеки в Сибири (ХVII-XIX в) / Х.З. Зияев. – Ташкент, 1968. – 76с.
1361775
   Узбекистан-Пакистан. – Ташкент, 1967. – 96с.
1361776
   Узбекистан -- Нечерноземью. – М., 1979. – 62с.
1361777
   Узбекистан - на пути прогресса = Узбекистон юксалиш йулида. Uzbekistan-on the road of progress:Мустакил тараккиетимизнинг 10 йиллиги. Ten years of independent development : 10-летие независимого развития:[Фотоальбом]. – Тошкент : Узбекистон, 2001. – 242с. – ISBN 5-640-02279-5
1361778
  Кислов Д. Узбекистан - ОДКБ: "Давай, до свидания!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3 липня (№ 112)
1361779
   Узбекистан - перлина Сходу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 12-13 : фото. – ISSN 1998-8044
1361780
  Семака Л. Узбекистан - Україна: активізація взаємодії // Україна Бізнес Ревю : фінанвово-економічний тижневик. – Київ, 2018. – 9 липня (№ 29/30). – С. 10
1361781
   Узбекистан. – Л.
1. – 1933. – 184с.
1361782
   Узбекистан. – Л.
3. – 1934. – 471с.
1361783
   Узбекистан : труды и материалы первой конференции по изучению производительных сил Узбекистана 19-28 декабря 1932. – Ленинград : АН СССР
Т. 3. – 1934. – 471 с.
1361784
   Узбекистан : труды и материалы первой конференции по изучению производительных сил Узбекистана 19-28 декабря 1932. – Ленинград : АН СССР
Т. 4. – 1934. – 126 с.
1361785
  Павлов Е.А. Узбекистан / Е.А. Павлов, Н.Н. Троицкий. – Ташкент, 1958. – 279с.
1361786
   Узбекистан. – Ташкент, 1961. – 467с.
1361787
  Кузнецова Юлия Узбекистан : Белое солнце Узбекистана. После империи / Кузнецова Юлия, Несходимов Арсений // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 124-140 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1361788
   Узбекистан 1958 г.. – Ташкент, 1962. – 608с.
1361789
  Михалева Г.А. Узбекистан в XVIII - первой половине XIXвека / Г.А. Михалева. – Ташкент, 1991. – 112с.
1361790
   Узбекистан в годы Великой Отечественной войны. – Ташкент, 1966. – 208с.
1361791
   Узбекистан в годы девятой пятилетки. – Ташкент, 1976. – 223с.
1361792
  Абдуллаев Ш.М. Узбекистан в интернациональном содружестве СССР со странами-членами СЭВ / Ш. М. Абдуллаев ; Ферган. гос. пед. ин-т им. Улугбека. – Ташкент : Фан, 1984. – 203 с.
1361793
   Узбекистан в цифра 1983 г.. – Ташкент, 1984. – 191с.
1361794
   Узбекистан в цифрах в 1990 году. – Ташкент, 1991. – 199с.
1361795
   Узбекистан глазами иностранцев. – Ташкент, 1984. – 120с.
1361796
   Узбекистан за 40 лет Советской власти. – Ташкент, 1958. – 135с.
1361797
   Узбекистан за годы восьмой пятилетки. – Ташкент, 1971. – 160с.
1361798
  Параг Ханна Узбекистан и Туркменистан: "неуд" по поведению // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 3 (225). – С. 71-82. – ISSN 1998-1813
1361799
  Каримов И.А. Узбекистан на пороге ХХI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса / Ислам Каримов. – Москва : Дрофа, 1997. – 315, [4] с., [1] л. портр.
1361800
  Кравченко В. Узбекистан на порозі потрясінь // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 вересня (№ 31). – С. 5


  З нагоди 25-річчя незалежності Узбекистану, на ім"я президента Іслама Карімова надходять вітання від глав держав та урядів іноземних держав. Тим часом велика ймовірність того, що сам адресат уже кілька днів як мертвий. На це вказує те, що в ...
1361801
   Узбекистан на пути к коммунизму. – Ташкент, 1964. – 203с.
1361802
  Каримов И.А. Узбекистан на пути углубления экономических реформ / Ислам Каримов. – Ташкент : Узбекистон, 1995. – 346, [2] с., [1] л. портр.
1361803
  Левик Б. Узбекистан у пошуку військово-політичної стратегії в умовах геополітичних викликів // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4 (124). – С. 139-147. – ISSN 1728-9343
1361804
  Кідрук Макс Узбекистан у стилі міні // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 40-43 : фото
1361805
  Ташаєва Міла Узбекистан. Збирання бавовни та вигнання духів // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 30-41 : фото
1361806
  Бабин Л.Б. Узбекистан. Краткий справочник-путеводитель / Л.Б. Бабин. – Ташкент, 1963. – 229с.
1361807
  Князева Елена Узбекистан. Растянутое удовольствие / Князева Елена, Поляковский Григорий
1361808
  Князева Елена Узбекистан. Растянутое удовольствие / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 60-62 : фото
1361809
  Князева Елена Узбекистан. Растянутое удовольствие / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 60-62 : фото
1361810
  Петренко Є. Узбекистан: на порозі змін // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 10 серпня (№ 32). – С. 4
1361811
   Узбекистан: на шляху подолання світової кризи // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 44-45
1361812
  Расулев А.Ф. Узбекистан: новые вызовы финансовой системы в контексте инновационного развития // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 3 (23). – C. 129-137. – ISSN 2221-8440
1361813
  Гончаров Владимир Узбекистан: привлекательный и перспективный // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 45-53 : фото. – ISSN 1998-8044
1361814
  Расулев А.Ф. Узбекистан: приоритеты инновационного обеспечения и технического обновления промышленности / А.Ф. Расулев, Д.В. Тростянский // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 114-122. – ISSN 2221-8440
1361815
  Дубнов А. Узбекистан: Усталая и хрупкая стабильность // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 9 (231). – С. 89-93. – ISSN 1998-1813
1361816
   Узбекистан: устойчивый рост реального и банковского секторов // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 45. – ISSN 2074-6040
1361817
   Узбекистон миллий энциклопедияси : А-БЕШБАЛИК. – Тошкент : Давлат илмий нашриети. – ISBN 5-89890-160-4
1. – 2000
1361818
   Узбекистон миллий энциклопедияси : БЕШИК-ГИДРОФИЗИКА. – Тошкент : Давлат илмий нашриети
2. – 2001
1361819
   Узбекистон миллий энциклопедияси : ГИДРОФИЛИЯ-ЗЕБРА. – Тошкент : Давлат илмий нашриети. – ISBN 5-89890-052-7
3. – 2002
1361820
   Узбекистон миллий энциклопедияси : ЗЕБУННИСО-КОНИГИЛ. – Тошкент : Давлат илмий нашриети. – ISBN 5-89890-060-8
4. – 2002
1361821
   Узбекистон миллий энциклопедияси : КОНИМЕХ-МИРЗОКУШ. – Тошкент : Давлат илмий нашриети. – ISBN 5-89890-064-0
5. – 2003
1361822
   Узбекистон миллий энциклопедияси : МИРИЙ-ПАРХИШ. – Тошкент : Давлат илмий нашриети. – ISBN 5-89890-076-4
6. – 2003
1361823
   Узбекистон юксалиш йулида = Uzbekistan - on the road of progress = Узбекистан - на пути прогресса : мустакил тараккиетимизнинг 10 йиллиги. – Тошкент : Узбекистон, 2001. – 241, [1] б. : фотоил. – Текст. парал. узб., англ., рус. – ISBN 5-640-02279-5
1361824
  Суюмов А. Узбекская детская литература 30-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Суюмов А.; МВ и ССО УзССр. Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Ташкент, 1961. – 21л.
1361825
   Узбекская драматургия. – Ташкент
1. – 1958. – 656с.
1361826
   Узбекская драматургия. – Ташкент
2. – 1958. – 495с.
1361827
   Узбекская драматургия. – Ташкент
3. – 1959. – 547с.
1361828
  Рашидова М. Узбекская естественно-научная книга / М. Рашидова. – Ташкент, 1984. – 63с.
1361829
   Узбекская женщина в прошлом и настоящем. – Ташкент, 1958. – 176с.
1361830
   Узбекская кухня. – Ташкент, 1990. – 300с.
1361831
  Кор-Оглы Узбекская литература / Кор-Оглы. – М, 1968. – 292с.
1361832
  Кор-Оглы Узбекская литература / Кор-Оглы. – М, 1976. – 302с.
1361833
  Абдуллаев А В. Узбекская литература 17-18 веков в Хорезме. : Автореф... Докт. филол.наук: / Абдуллаев В.А; Азербайдж.гос.ун-т. – Самарканд-Баку, 1958. – 63л.
1361834
   Узбекская музыка на современном этапе. – Ташкент, 1977. – 157с.
1361835
   Узбекская народная поэзия. – Л., 1990. – 654с.
1361836
  Урунов Т. Узбекская овцеводческая терминология. (На материалах Кашкадарьин. обл. УзССР) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Урунов Т. ; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1964. – 19 с.
1361837
  Пеккер Я.Б. Узбекская опера / Я.Б. Пеккер. – Москва : Музгиз, 1963. – 224 с.
1361838
  Пеккер Я.Б. Узбекская опера / Я.Б. Пеккер. – 2-е изд. – М, 1984. – 286с.
1361839
  Рустамов Э.Р. Узбекская поэзия / Э.Р. Рустамов. – М, 1963. – 366с.
1361840
   Узбекская респ. науч. конференция по вопросам физического воспитания детей и молодежи. – Ташкент, 1974. – 84с.
1361841
   Узбекская респ. научно-техническая конференция молодых ученых, посвященных 50-летию УзССР и КП Узбекистана. – Ташкент, 1974. – 314с.
1361842
   Узбекская республиканская научно-техническая конференция молодых ученых. – Ташкент
2. – 1976. – 234с.
1361843
   Узбекская советская драматургия. – М., 1951. – 375с.
1361844
   Узбекская советская драматургия. – М., 1958. – 436с.
1361845
  Сабиров Т. Узбекская советская драматургия после Великой Отечественной войны : Автореф... канд. филол.наук: / Сабиров Т.; МВО СССР, Средене-Азиат.ГУ. – Ташкент, 1950. – 14 с.
1361846
  Яшен К. Узбекская советская литература в борьбе за коммунизм / К. Яшен, 1966. – 36с.
1361847
  Рашидов Ш.Р. Узбекская советская литература за 25 лет / Ш.Р. Рашидов. – Ташкент, 1949. – 20с.
1361848
   Узбекская Советская Социалистическая Республика : Энциклопедия. – Ташкент : Узб. сов. энциклопедия, 1981. – 557с.
1361849
   Узбекская Советская Социалистическая Республика. – Ташкент, 1982. – 239с.
1361850
  Гордиенко А.А. Узбекская ССР - суверенное государство в составе Советского Союза / А.А. Гордиенко. – Ташкент, 1957. – 80с.
1361851
  Вызго Т.С. Узбекская ССР / Т.С. Вызго. – Москва, 1954. – 59с.
1361852
  Никольский И.В. Узбекская ССР / И.В. Никольский. – Москва, 1955. – 40с.
1361853
   Узбекская ССР. – Москва : Геогрфиздат, 1956. – 471с.
1361854
  Мусаев М.М. Узбекская ССР / М.М. Мусаев. – М., 1959. – 183с.
1361855
   Узбекская ССР. – 2-е. – Ташкент, 1963. – 484с.
1361856
   Узбекская ССР в годы Великой Отечественной войны. – Ташкент
3. – 1985. – 340с.
1361857
  Цапенко Н.Г. Узбекская ССР. / Н.Г. Цапенко. – М., 1959. – 55с.
1361858
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташуент, 1967. – 352с.
1361859
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1969. – 492с.
1361860
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1971. – 550с.
1361861
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1971. – 295с.
1361862
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1971. – 352с.
1361863
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1971. – 540с.
1361864
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1972. – 424с.
1361865
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1973. – 324с.
1361866
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1973. – 328с.
1361867
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1974. – 291с.
1361868
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1974. – 519с.
1361869
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1975. – 148с.
1361870
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1976. – 408с.
1361871
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1976. – 428с.
1361872
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1977. – 190с.
1361873
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1978. – 214с.
1361874
   Узбекская ССР. Верховный совет.. – Ташкент, 1978. – 400с.
1361875
   Узбекская ССР. Верховный совет.. – Ташкент, 1979. – 439с.
1361876
   Узбекская ССР. Верховный совет.. – Ташкент, 1979. – 288с.
1361877
   Узбекская ССР. Верховный совет.. – Ташкент, 1980. – 619с.
1361878
   Узбекская ССР. Верховный совет.. – Ташкент, 1980. – 426с.
1361879
  Алимов А. Узбекская ССР. Рассказ о семилетке / А. Алимов. – Москва, 1960. – 103с.
1361880
  Тагаев Ачил Узбекская художественная публицистика (вопросы теории и мастерства) : Автореф... докт. филолог.наук: 10.01.10 / Тагаев Ачил; МВ и ССО УзбекССР. Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1973. – 83л.
1361881
  Махкамова С. Узбекские абровые ткани / С. Махкамова. – Ташкент, 1963. – 56с.
1361882
  Мирзаев Т. Узбекские варианты дастана "Алпамыш" : Автореф... кандидата филол.наук: / Мирзаев Т.; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1965. – 19л.
1361883
  Уразов Э.Ю. Узбекские говоры Южной Каракалпакии. (На материале Бирднийского, Турткульского районов КК АССР) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Уразов Э.Ю. ; АН УзССР , Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1966. – 21 с.
1361884
  Алавия М. Узбекские народные песни. / М. Алавия ; АН УзССР, Ин-т языка и литературы им. А.С. Пушкина. – Ташкент : Издательство АН УзССР, 1959. – 316 с.
1361885
   Узбекские народные пословицы. – Ташкент, 1983. – 232с.
1361886
   Узбекские народные поэмы. – Ташкент, 1958. – 781с.
1361887
   Узбекские народные сказки. – Ташкент, 1947. – 120с.
1361888
   Узбекские народные сказки. – Ташкент, 1951. – 208с.
1361889
   Узбекские народные сказки. – Ташкент, 1955. – 512с.
1361890
   Узбекские народные сказки. – Ташкент
1. – 1960. – 584с.
1361891
   Узбекские народные сказки. – Ташкент
2. – 1961. – 512с.
1361892
   Узбекские народные сказки. – Ташкент, 1963. – 64с.
1361893
   Узбекские народные сказки. – 2-е. – Ташкент
1. – 1963. – 558с.
1361894
   Узбекские народные сказки. – 2-е. – Ташкент
1. – 1963. – 558с.
1361895
   Узбекские народные сказки. – 2-е. – Ташкент
2. – 1963. – 463с.
1361896
  Хамидов Х. Узбекские переводы "Шах-наме" Фирдоуси. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хамидов Х.; АН УзССР.Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1967. – 26л.
1361897
   Узбекские повести. – М., 1984. – 431с.
1361898
   Узбекские пословицы и поговорки. – Ташкент, 1959. – 106с.
1361899
  Бать Л.Г. Узбекские рассказы / Л.Г. Бать, А. Рахмим. – Москва, 1951. – 220с.
1361900
   Узбекские рассказы. – М., 1958. – 272с.
1361901
   Узбекские рассказы. – Ташкент, 1958. – 622с.
1361902
  Маматкулов А. Узбекский джекающий говор Ширабадского района. (Фонетика и морфология) : Автореф... канд. филол.наук: / Маматкулов А.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Ташкент, 1961. – 38л.
1361903
  Уварова Г.А. Узбекский драматический театр / Г.А. Уварова. – М, 1959. – 232с.
1361904
  Макарова Г Узбекский и таджикский народы под гнетом бухарского эмира и их борьба за создание Бухарской Народной Советской республики : Автореф... канд. ист.наук: / Макарова Г, П.; МГУ, Ист. фак. – Москва, 1952. – 15 с.
1361905
  Воскобойников Э.А. Узбекский народ в годы Великой Отечественной войны / Э.А. Воскобойников. – Ташкент, 1947. – 47с.
1361906
  Жирмунский В.М. Узбекский народный героический эпос / В.М. Жирмунский, Х.Т. Зарифов. – М., 1947. – 519с.
1361907
  Кидайш-Покровская Узбекский народный дастан "Рустамхан" : Автореф... канд. филол.наук: / Кидайш-Покровская Н.В.; АН ССР. Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького. – М., 1963. – 22л.
1361908
  Джахалов Г.А. Узбекский народный сказочный эпос : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.09 / Джахалов Г. А.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1977. – 43л.
1361909
  Джалалов Г.А. Узбекский народный сказочный эпос (генезис и поэтика) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Джалалов Г. А.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1980. – 39л.
1361910
  Джалалов Г.А. Узбекский народный сказочный эпос. / Г.А. Джалалов. – Ташкент, 1980. – 271с.
1361911
   Узбекский народный театр. – Ташкент
1. – 1966. – 356с.
1361912
   Узбекский народный эпос. – 2-е. – Ташкент
1. – 1957. – 508с.
1361913
  Корсакова А.ф. Узбекский оперный театр / А.ф. Корсакова. – Ташкент, 1961. – 496с.
1361914
  Каримов Г.К. Узбекский поэт-демократ Мукими и литература его времени : Автореф... докт. филол.наук: / Каримов Г. К.; МВиССО УзССР, Ташк. ГУ. – Ташкент, 1962. – 123л. – Бібліогр.:с.120-121
1361915
  Назарова Р.Н. Узбекский роман и современность / Р.Н. Назарова. – Ташкент, 1975. – 215с.
1361916
  Назарова Р.Н. Узбекский роман и современность. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Назарова Р.Н.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1971. – 21л.
1361917
  Владимирова Н.В. Узбекский советский рассказ / Н.В. Владимирова, М.М. Султанова. – Ташкент, 1962. – 160с.
1361918
  Рахманов М.Р. Узбекский театр / М.Р. Рахманов. – Ташкент, 1981. – 312 с.
1361919
  Корсакова А.Ф. Узбекский театр оперы и балета им.Алишера Навои / А.Ф. Корсакова, 1959. – 88с.
1361920
  Кадыров М.Х. Узбекский традиционный театр кукол / М.Х. Кадыров. – Ташкент, 1979. – 148с.
1361921
  Киссен И.А. Узбекский язык / И.А. Киссен, К.С. Коблов. – Ташкент, 1941. – 279с.
1361922
  Киссен И.А. Узбекский язык для взрослых (Самоучитель) : Начальный курс / И.А. Киссен, Ш.У. Рахматуллаев. – 5-е изд. – Ташкент : Укитувчи, 1990. – 223с. – ISBN 5-645-01062-0
1361923
  Ушаров К.А. Узбекский язык на современном этапе и тенденции его дальнейшего развития / К.А. Ушаров. – Л., 1932. – 26 с.
1361924
  Султанов Т.М. Узбекско-казахские литературные связи на современном этапе / Т.М. Султанов. – Ташкент, 1979. – 100с.
1361925
   Узбекско-русский словарь : свыше 40 000 слов. – Москва : ГИС, 1959. – 839 с.
1361926
  Кабулниязов Д. Узбекское народно-поэтическое творчество в советский период. / Д. Кабулниязов. – Ташкент, 1959. – 160с.
1361927
  Абдусаматов М. Узбекча-русча-форсча сузлашгич = Русско-узбекско-персидский разговорник / М. Абдусаматов. – Тошкент : Комуслар бош тахририяти, 1992. – 300 с.
1361928
  Тутковський П.А. Узбережжя ріки Вужа : (У середній його течії) / Тутковський П.А. // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – [60] с. – Бібліогр.: 92 назви
1361929
  Сіраждінов С.Х. Узбецька Радянська Соціалістична Республіка / С.Х. Сіраждінов. – Київ, 1972. – 99с.
1361930
  Мусаєв М. Узбецька РСР / М. Мусаєв, Т. Рустамов. – Київ, 1968. – 99с.
1361931
   Узбецьке радянське оповідання. – К., 1986. – 246с.
1361932
  Сагайдак Максим Узбецькі замальовки : Узбекистан/ спецрепортаж / Сагайдак Максим, Сагайдак Ольга, Шульгіна Лілія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 54-59 : Фото
1361933
   Узбецькі народні казки. – К., 1985. – 222с.
1361934
   Узбецькі прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1975. – 127 с.
1361935
  Дерріда Ж. Узбічна доріжка (вибрані розділи) / Ж. Дерріда, К. Малабу // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.85-104
1361936
  Доценко Л.Г. Узвишшя : вибране / Лідія Доценко. – Харків : Крок, 2018. – 154, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-652-058-6
1361937
  Каширин Ф.Т. Узгенский каменноугольный бассейн / Ф.Т. Каширин. – Фрунзе, 1975. – 167с.
1361938
  Купін А.І. Узгоджене інтелектуальне керування стадіями технологічного процесу збагачення магнетитових кварцитів в умовах невизначеності : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Купін А. І. ; М-во освіти і науки України ; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв.
1361939
  Токарчук М.В. Узгоджений опис кінетики і гідродинаміки систем взаємодіючих частинок в методі нерівноважного статистичного оператора : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.02, 01.04.14. / Токарчук М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 31л.
1361940
  Токарчук Михайло Васильович Узгоджений опис кінетики і гідродінаміки систем взаємодіючих частинок в методі нерівноважного статистичного оператора. : Дис... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.02, 01.04.14 / Токарчук Михайло Васильович; АН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Львів, 1993. – 370л. – Бібліогр.:л.309-342
1361941
  Худенко О.О. Узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності в законодавстві про захист еконолмічної конкуренції // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 186-194


  У статті досліджено правову природу та призначення групового винятку на узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності в законодавстві про захист економічної конкуренції. Розглянуто проблеми законодавчого переліку допустимих обмежень в узгоджених ...
1361942
  Звєрєва С.О. Узгоджені конструктивні, аналітичні та комп"ютерні моделі поверхонь : Автореф...канд.техн.наук:05.01.01 / Звєрєва С.О.;МОіНУ. – Київ, 2000. – 18с. – Бібліогр.:с.15-16
1361943
  Балян А.В. Узгодженість аграрної та регіональної політики як передумова прискорення інтеграції України до світового економічного простору // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України, Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 11 (229), листопад. – С. 92-99. – ISSN 2221-1055
1361944
  Губеладзе А.К. Узгодженість ймовірнісних мір, що відповідають стаціонарним складним двійковим ланцюгам Маркова // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 71-72
1361945
  Хлопоніна Н.Є. Узгодженість сімейних цінностей як показник сімейного благополуччя подружжя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-59. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються результати емпіричного дослідження впливу складових сімейно-рольової взаємодії (значущості сімейних цінностей, узгодженості сфер сімейних цінностей) на показники сімейного благополуччя Показано, що узгодженість сімейних цінностей за ...
1361946
  Виноградов О.Г. Узгодженість, стабільність та еквівалентність форм запитальника 16PF / О.Г. Виноградов, В.В. Тимошенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 58-62. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Статтю присвячено дослідженню трьох основних форм надійності (узгодженості, ре тестової стабільності, еквівалентності форм) одного з найбільш популярних особистісних запитальників 16PF. Наведено не тільки дані про рівень надійності цього тесту, але й ...
1361947
  Клепар Г. Узгодження бухгалтерського обліку та обліку для цілей оподаткування: досвід та перспективи впровадження в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 7. – С. 23-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв
1361948
  Мельник С.О. Узгодження висотних систем // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 66-68
1361949
  Мельник С.О. Узгодження висотних систем для території України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 28-37


  У статті дається інформація про висотні системи, які застосовуються на території України. Проведений аналіз виконаних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми узгодження висотних систем. Переглянуто декілька підходів до ...
1361950
  Андрієвський Д. Узгодження державних, громадських та приватних інтересів у сфері підземного містобудування як чинник сталого розвитку міста // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С. 275-281.
1361951
  Мелішкевич С.В. Узгодження дієслівних часів дійсного способу сучасної французької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 123-133.
1361952
  Кочкіна Н.Ю. Узгодження економічних інтересів суб"єктів міжнародної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-7. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економіка ; Вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему узгодження економічних інтересів суб"єктів міжнародної діяльності. Запропоновано алгоритм розробки стратегії просування, що забезпечує узгодженість інтересів учасників міжнародного обміну. Наведено опис результатів його апробації на ...
1361953
  Устименко М.В. Узгодження економічних інтересів учасників міжнародного інвестиційного ринку: досвід країн Центральної та Східної Європи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 15-18. – ISSN 2306-6814
1361954
  Гриценко Л.Л. Узгодження інтересів інвесторів при формуванні портфеля проектів державно-приватного партнерства / Л.Л. Гриценко, І.М. Боярко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – С. 45-48. – ISSN 1728-6220
1361955
  Семчук Ж.В. Узгодження інтересів регіональних структур щодо інвестиційних ресурсів освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 1. – С. 140-145. – ISSN 2222-0712


  Розвиток професійної освіти в контексті взаємодії з ринком праці було проаналізовано і виявлено неузгодженості професійного і економічного характеру. Причини дисбалансу в структурі ринку праці та освіти були виявлені, і було відзначено, що вони мають ...
1361956
  Будник В.А. Узгодження інтересів учасників державно-приватного партнерства на основі концепцій вартості // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – C. 47-50. – ISSN 1728-6220
1361957
   Узгодження конфігурації та терміну виконання проекту / Р.Т. Ратушний, О.М. Щербаченко, О.М. Сіваковська, О.А. Сятковський // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 56-62 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
1361958
   Узгодження конфігурацій проектів створення та функціонування технологічних систем / О.В. Сидорчук, Л.Л. Сидорчук, Р.Т. Ратушний, О.В. Щербаченко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 17-25 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2078-4643
1361959
  Моссаковський В. та інш. Узгодження основних положень бухгалтерського та податкового обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2002. – № 5. – С.12-18
1361960
  Согор Андрій Романович Узгодження параметрів референц-еліпсоїда з даними про регіональне гравітаційне поле : Автореф... канд. техн.наук: 05.24.01 / Согор Андрій Романович; Держ. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 19л.
1361961
  Свідерський Д. Узгодження показників фінансової та податкової звітності з податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 11. – С. 16-23 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1361962
  Коляда Т.А. Узгодження пріоритетів бюджетної стратегії з основними напрямками соціально-економічного розвитку України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 329-337. – (0). – ISSN 2078-9165
1361963
  Свириденко В.М. Узгодження публічних та приватних інтересів у сфері оподаткування як спосіб мінімізації податкових конфліктів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 136-139. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1361964
  Мінакова Т.П. Узгодження сутності та оцінювання якості освіти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 58-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1361965
  Мінакова Т.П. Узгодження сутності та оцінювання якості освіти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 58-61
1361966
  Онишко С.В. Узгодження фінансової і соціальної політики як передумова розбудови соціально орієнтованої економіки // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2017. – № 21 (3). – C. 2-8. – ISSN 2306-0050
1361967
  Колєнов С.О. Узгодження хвильових фронтів лазерних променів у трьохпроменевому лазерному диференційно-фазовому скануючому мікроскопі з акустооптичною розгорткою / С.О. Колєнов, Є.М. Смирнов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 389-394. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розроблена загальна схема побудови трьохпроменевого диференційно-фазового скануючого мікроскопу з акустооптичною розгорткою для дослідження фазових об"єктів з довільною формою поверхні. Розглянуті основні принципи роботи цієї схеми, а також труднощі, ...
1361968
  Липницький Д. Узгодити податкове законодавство та законодавство з енергозбереження / Д. Липницький, Є Міщенко // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.3-6
1361969
  Франко Т.І. Уздовж і впоперек / Т.І. Франко. – К, 1965. – 61с.
1361970
  Ахмеджанов Дж. Узебкская сатирическая поэзия двадцатых годов. (на основе материалов журн. "Муштум", "Машраб" и газ. "Янги Фергана") : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ахмеджанов Дж.; Самарк. гос. н-т и. Алишера Навои. – Самарканд, 1963. – 27 с.
1361971
  Касимов К. Узеир Гаджибеков / К. Касимов. – Баку, 1945. – 94 с.
1361972
  Виноградов В.С. Узеир Гаджибеков / В.С. Виноградов. – Москва : Музгиз, 1947. – 48 с.
1361973
  Алекперова Н.Ю. Узеир Гаджибеков / Алекперова Н.Ю., Заболотский Б.В. – Москва : Музыка, 1988. – 104 с.
1361974
  Виноградов В. Узеир Гаджибеков и азербайджанская музыка / В. Виноградов. – Москва : Музгиз, 1938. – 79 с.
1361975
  Корев С.И. Узеир Гаджибеков и его оперы / С.И. Корев. – Москва : Музгиз, 1952. – 96 с.
1361976
  Аскеров Ю.Ш. Узеир Гаджибеков как публицист и драматург : Автореф... наук: / Аскеров Ю.Ш.; Моск. орд. Ленина и орд.Труд. Крас.знам. гос.унив. им.М.В.Ломоносова. – Москва, 1955. – 16 с.
1361977
  Лесин А.А. Узел / А.А. Лесин. – Симферополь, 1978. – 110с.
1361978
  Алексеев С.Т. Узел / С.Т. Алексеев. – Новосибрск : Западно-Сибирское кн. изд-во, 1981. – 176с.
1361979
  Алексеев С.Т. Узел : антология / С.Т. Алексеев; Рассказы и повесть участников VII Всесоюзного совещания молодых писателей. Внутренние иллюстр. Ю. Боярского. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 304 с. – В изд. также : Подсолнухи / Е. Мотрич; Под одной крышей / Г. Ненашев; Снег / А. Чхиквишвили. – (Молодые голоса)


  Содержание: М. Лобанов. Отмечено жизнью (предисловие), стр. 3-6 Сергей Алексеев. Узел (рассказ), стр. 7-29 Сергей Алексеев. Блуждающие тени (повесть), стр. 29-98 Екатерина Мотрич. Подсолнухи (рассказ, перевод А. Мовчана), стр. 99-109 Екатерина ...
1361980
  Мартынов Л.Н. Узел бурь / Л.Н. Мартынов. – М, 1979. – 159с.
1361981
  Валенцова М.М. Узел в традиционной культуре славян // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 53-59. – ISSN 0132-1366
1361982
  Шанбатуев М.Ф. Узел времени / М.Ф. Шанбатуев. – М., 1982. – 48с.
1361983
  Дериева Р.И. Узел жизни / Р.И. Дериева. – Алма-Ата, 1980. – 79с.
1361984
  Лавришко В.Н. Узел связи / В.Н. Лавришко. – Казань, 1982. – 79с.
1361985
  Берггольц О.Ф. Узел. Новая книга стихов / О.Ф. Берггольц. – М.-Л., 1965. – 141с.
1361986
  Абдуллин Х. Узелки : рассказы / Хизмет Абдуллин ; пер. с уйгур. А. Самойленко ; [худож. Л. Тетенко]. – Алма-Ата : Жазушы, 1978. – 128 с. : ил.
1361987
  Андропов И.И. Узелки на память / И.И. Андропов. – Уфа, 1974. – 45с.
1361988
  Соловьев Ю.В. Узелки на память / Ю.В. Соловьев. – Л., 1979. – 216с.
1361989
  Офин Э.М. Узелок / Э.М. Офин. – М., 1961. – 335с.
1361990
  Воробьев Н.Я. Узелок на память / Н.Я. Воробьев, В.А. Журавский. – Москва, 1964. – 320с.
1361991
  Вахидов Эркин Узелок на память : стихи / Вахидов Эркин; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1980. – 199 с.
1361992
  Эберлин А. Узелок на память / А. Эберлин. – Баку, 1980. – 95с.
1361993
  Ипатова О.М. Узелок Святогора : повесть, рассказы / О.М. Ипатова; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 237 с.
1361994
  Шепелюк Г.О. Узи братерського співробітництва / Г.О. Шепелюк. – К, 1985. – 127с.
1361995
  Мухтар А. Узки улочки Бухары : роман. повести / А. Мухтар. – Москва : Советский писатель, 1988. – 501 с.
1361996
  Швист П. Узкие полосы люминесценции бромистой меди и активированных ею щелочно-галоидных фосфоров : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Швист П. ; ЛГУ. – Ленинград, 1959. – 11с.
1361997
  Керам К.В. Узкое ущелье и Черная гора / К.В. Керам. – Москва, 1962. – 215 с.
1361998
  Гавалешко Н.П. Узкозонные полупроводники. Получение и физические свойства / Н.П. Гавалешко, П.Н. Горлей. – Киев : Наукова думка, 1984. – 287 с.
1361999
  Глушкова Ирина Узкой тропой вдоль Аравийского моря : Большое путешествие / Глушкова Ирина, Кудрявцева Ольга // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 64-81 : Фото, карта
1362000
  Черкасов Ю.П. Узкопленочные киноустанвки / Ю.П. Черкасов, Э.М. Мойсеевич. – М, 1975. – 200с.
<< На початок(–10)1361136213631364136513661367136813691370(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,