Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>
1370001
  Заславський О. Формування "незвичайних" станів речовини методом вакуумної конденсації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 31-34. – (Хімія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  В результаті дослідження структури вакуумних конденсатів, одержаних методом електронно-променевого і лазерного випаровування, створена модель, яка зв"язує особливості їх формування з основними параметрами конденсації. Показано, що ступінь дисперсності ...
1370002
  Дьомін О.Б. Формування "Нового курсу" зовнішньої політики Англії (друга половина 16 - початок 17 ст.) : Автореф. дис. ... докт. техн. наук:05.13.23 / Дьомін О.Б.; НАНУ; Ін-тут українськ.археогр. та джерелозн. ім. М.С.Грушевського. – Київ, 2001. – 32с. – Бібліогр.:с.28-30
1370003
  Гладкий О.В. Формування агломераційного ефекту та його вплив на розвиток локальних територіально-виробничих комплексів : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 42-48 : Табл. – Бібліогр. 14 назв. – ISSN 1561-4980
1370004
  Войцехівська О. Формування адаптивних реакцій рослин на ранніх етапах онтогенезу за умов свинцевої інтоксикації / О. Войцехівська, О. Ситар, А. Косян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-37. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльний аналіз неспецифічних реакцій різних видів рослин та досліджено адаптивні реакції рослин озимої пшениці та сої за дії йонів Pb2+ на ранніх етапах онтогенезу. Показано, що проростки сої виявилися більш толерантними до дії ...
1370005
  Ситар О. Формування адаптивних реакцій рослин на ранніх етапах онтогенезу за умов свинцевої інтоксикації / О. Ситар, О. Войцехівська, А. Косян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 102-103. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльний аналіз неспецифічних реакцій різних видів рослин та досліджено адаптивні реакції рослин озимої пшениці та сої за дії йонів Pb2+ на ранніх етапах онтогенезу. Показано, що проростки сої виявилися більш толерантними до дії ...
1370006
  Лапан Т.Д. Формування академічної української соціології в кін. ХIX – на поч. ХX ст / Т.Д. Лапан, Д.Ю. Судин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 126-136. – (Серія соціологічна ; Вип. 5). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто питання інституційних та інтелектуальних витоків української соціології. Зокрема, вказано роль М. Драгоманова в інтелектуальному становленні соціології в Україні завдяки розробленій ним концепції соціології як узагальнюючої науки ...
1370007
  Сафарян С. Формування активної читацької діяльності - складові інформаційно-методичного середовища викладачів світової літератури // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 1 : "Золота доба" іспанської культури. – С. 2-5
1370008
  Майборода В.К. Формування активності і самостійності в процесі навчання учнів молодщого підліткового віку (на матеріалах уроків істрорії) : Дис... канд.пед.наук: / Майборода В.К.; КДДУ. – К., 1968. – 258л. – Бібліогр.:л.240-259
1370009
  Косарєв О.Й. Формування амортизаційної стратегії авіакомпанії з урахуванням життєвого циклу обладнання : економіка та управління підприємствами / О.Й. Косарєв, О.М. Рибак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 105-114 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1370010
  Паньків О. Формування антропологічної проблематики у досократівській філософії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 54-58. – ISSN 0321-0499
1370011
  Моркляник О.І. Формування архітектури житла в умовах соціальних трансформацій (на прикладі житлової архітектури Львова радянського та пострадянського періодів) : Автореферат дис. ...канд. архітектури: Спец. 18.00.01 / Оксана Ігорівна Моркляник; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1370012
  Мороз Л.О. Формування асортименту та якості модифікованих пентафталевих емалей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / Мороз Людмила Омелянівна ; Центр. спілка споживчих товариств України ; Львів. комерційна акад. – Львів, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1370013
  Слободян Н.В. Формування багатополюсного світу: російське бачення // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 148-152. – ISBN 966-614-021-7
1370014
  Герасимов Б.М. Формування бази знань інтелектуального тренажера підготовки операторів радіолокаційних систем / Б.М. Герасимов, О.Ю. Казанцев, А.А. Репецький // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 3. – С. 11-15.
1370015
  Нікітенко Костянтин Формування банківської системи України в умовах відбудовчого періоду (1921-1925 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 1 (92). – С. 79-82. – ISSN 1728-9343
1370016
  Циганов Сергій Андрійович Формування банківської системи України в умовах ринкової трансформації економіки : Дис... доктор економ.наук: 08.01.01 / Циганов Сергій Андрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 396л. – Бібліогр.:л.377-396
1370017
  Циганов С.А. Формування банківської системи України в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф... докт. екон.наук: 08.01.01 / Циганов С. А.; КУ. – К., 2000. – 38л.
1370018
  Стадницький Юрій Іванович Формування біопаливної галузі в Україні: перспективи, проблеми, шляхи оптимізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 211-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Зміна ситуації на світовому ринку палива створює сприятливі перспективи для розвитку в Україні сільського господарства та виробництва біопалива як для внутрішнього, так і зовнішнього ринків. Розвиток біодизельноі галузі України доцільно здійснювати в ...
1370019
  Стадницький Ю.І. Формування біопаливної галузі в Україні: перспективи, проблеми, шляхи оптимізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 211-219. – ISSN 1562-0905
1370020
  Забуранна Л.В. Формування брендингових стратегій на вітчизняному туристичному ринку / Л.В. Забуранна, В.Г. Крамаренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 68-76 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
1370021
  Бойко Є.М. Формування бюджету грошових коштів промислового підприємства як фактор забезпечення фінансової стійкості // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2010. – № 2 (54). – С. 50-55. – ISBN 966-614-021-7
1370022
  Павлова В.В. Формування бюджету регіону та його вплив на забезпечення вкладень в людський капітал // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 3(22). – С.100-105
1370023
  Шандра В. Формування бюрократії в Правобережній Україні (ХІХ - початок ХХ ст.) // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 143-158. – ISSN 0130-5247
1370024
  Титаренко Т.М. Формування в молоді настанов на здоровий спосіб життя : Методичні рекомендації / Т.М. Титаренко, Л.А. Лєпіхова, О.Я. Кляпець; Академія пед. наук України; Інститут соціальної та політичної психології. – Київ : Міленіум, 2006. – 124с. – ISBN 966-35-32-8-2


  Книжку присвячено особистості, яка повсякденно створює, вибудовує світ, у якому живе.В ній ідеться про просторово-часові виміри життєвого світу особистості,про такі несхожі чоловічі і жіночі світи,про взаємовплив індивідуальної та загальнолюдської іс
1370025
  Мельник О.П. Формування в Україні елементів державного внутрішнього фінансового контролю відповідно до вимог європейських стандартів // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2007. – № 2. – С. 36-42.
1370026
  Шкільник М.М. Формування в учнів граматичних понять та категорій іменника / М.М. Шкільник. – К., 1962. – 168с.
1370027
  Скиба М. Формування в учнів екологічних понять у процесі вивчення природознавства (6-й клас) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 41-44. – ISSN 0131-6788


  У статті окреслено ефективні методи і прийоми формування у школярів екологічних понять у процесі вивчення природознавства у 6-му класі, розглянуто групи екологічних понять і наведено приклади завдань для їх формування, а також закріплення й розвитку ...
1370028
  Колотило Вікторія Формування в учнів картографічної компетенції під час вивчення теми "Карти - джерела географічних знань", 8 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 28-29 : Табл.
1370029
  Руденко Ю.Д. Формування в учнів науково-матеріалістичного світогляду. / Ю.Д. Руденко. – К., 1977. – 127с.
1370030
  Бойченко Т.Є. Формування в учнів середньої школи системи знань про здоров"я людини. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бойченко Т.Є.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1994. – 257л. – Бібліогр.:л.159-176
1370031
  Руденко М. Формування в учнів упевненості при виборі професії / М. Руденко, Б. Федоришин // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.35. – ISSN 0131-6788


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1370032
  Рубцова Т.В. Формування в учнів читацьких інтересів. / Т.В. Рубцова. – К., 1959. – 84с.
1370033
  Сапожникова Е.Ш. Формування в учнів школи-інтернату готовності до праці / Е.Ш. Сапожникова. – К., 1963. – 32с.
1370034
  Супрун Л.М. Формування в школярів навичок і вмінь в процесі навчання / Л.М. Супрун. – К., 1975. – 48с.
1370035
  П"ясецька Наталія Анатоліївна Формування валеологічної культури майбутніх учителів у вищих закладах освіти 1-2 рівнів акредитації : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.04 / П"ясецька Н. А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 220л. + Додатки: л.187-220. – Бібліогр.: л.169-186
1370036
  П"ясецька Наталія Анатоліївна Формування валеологічної культури майбутніх учителів у вищих закладах освіти 1-2 рівнів акредитації : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / П"ясецька Н.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1370037
  Атаманюк Ю.А. Формування валютно-фінансових відносин України з Європейським Союзом : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Атаманюк Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 232л. + Додатки: л.224-232. – Бібліогр.: л.204-223
1370038
  Атаманюк Ю.А. Формування валютно-фінансових відносин України з Європейським Союзом : Автореф. дис. ... канд.економічних наук: спец. 08.00.02.-Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Атаманюк Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 8 назв
1370039
  Матвіїв М. Формування вартості нематеріальних активів фірми на ринку знань // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 178-183. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано основні складові "Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року". Запропоновано заходи, спрямові на реалізацію завдань Стратегії з метою формування повноцінного ринку фінансових інструментів.
1370040
   Формування великого приватного капіталу в Україні. – Київ : Міленіум, 2004. – 90 с. – ISBN 966-8063-48-1
1370041
  Богун В.Л. Формування виробничого потенціалу промислових підприємств України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 120-124.
1370042
  Нікілєв О.Ф. Формування виробничої інтелігенції українського села середини 1940-х середини 1960-х рр.: сучасний погляд на проблеу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 3-7. – ISSN 2077-1800
1370043
  Нетреба І. Формування витрат на впровадження та розвиток інформаційних систем управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 81-82. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті види витрат на впровадження і розвиток інформаційної системи управління, здійснено пошук шляхів їх оптимізації. The variants of exspenses on the inculcation and development of information system of management are analyzed and serch of ways ...
1370044
  Прутько С.Г. Формування вихідних базових пріоритетів політики екобезпечного розвитку незалежної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 169-174. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817
1370045
  Новицький Валерій Євгенович Формування відкритої економіки України в умовах ринкових перетворень (коопераційна модель) : Дис... доктора економ.наук: 08.05.03 / Новицький Валерій Євгенович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнародних відносин. – К., 1996. – 387л. – Бібліогр.:л.395
1370046
  Попик В. Формування вітчизняних ресурсів біографічної інформації: від витоків Національного відродження до здобуття Україною незалежності // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 3 (209). – С. 21-31. – Бібліогр.: с. 30-31. – ISSN 1029-7200


  У статті проаналізовано розвиток вітчизняних ресурсів історико-біографічної інформації від часів піднесення процесів Національного відродження у 40-х роках ХІХ ст. і до здобуття Україною незалежності. Визначальний внесок у справу "олюднення" ...
1370047
  Курач Т.М. Формування вітчизняного фонду космічних знімків // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 21-28. – ISBN 978-966-455-002-1
1370048
  Омельченко Ю.А. Формування вітчизняної культурної спадщини // Vita antiqua : збірка наукових статей / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Історичний факультет. – Київ, 2003. – № 5/6. – С. 219-230
1370049
  Олейников В. Формування вітчизняної юридичної думки в галузі соціального захисту населення (XI-початок XIX ст.) / В. Олейников, А. Гончаров // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 126-129.
1370050
  Бармак М.В. Формування владних інституцій Російської імперії на Правобережній Україні, кінець 18 - перша половина 19 ст. / Микола Бармак. – Тернопіль : Астон, 2007. – 512с. – ISBN 978-966-308-184-7
1370051
  Рудченко О.Ю. Формування власного капіталу як складова розвитку малого підприємництва / О.Ю. Рудченко, С.О. Клименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 54-62. – Бібліогр.: с. 54-58, 61


  Стаття розглядає актуальну категорію власного капіталу малих підприємств у аспекті розвитку їхньої діяльності та перспектив зростання, які можуть бути значно прискорені за рахунок відповідних коштів місцевих бюджетів і принести користь територіям.
1370052
  Корейба І.В. Формування вмінь професійного читання німецькомовних Інтернет-текстів у майбутніх учителів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 1. – С. 25-30. – ISSN 1817-8510
1370053
  Фігель Ю.О. Формування вмінь реалізації права в юридичній клініці // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 10 (121). – С. 46-48
1370054
  Ахтирська Н. Формування внутрішнього переконання судді у справах, пов"язаних з торгівлею людьми / Н. Ахтирська, Т. Юденко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 4 (313). – С. 2-4
1370055
  Меркулов М.М. Формування внутрішньогосподарського механізму інноваційної діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 51-54. – ISSN 0321-0499
1370056
  Рубан Алла Формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань галузевого бібліотекознавства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 10-15. – Бібліогр. в кінці ст.
1370057
  Закревський Д.В. Формування газового та іонного складу води на Трубізькій осушувальній системі під впливом режиму рівнів і розчинених органічних речовин / Д.В. Закревський, В.І. Осадчий // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 47-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 26)
1370058
  Яценко Л.В. Формування гендерних відносин старшокласників у підготовці їх до сімейного життя засобами шкільного курсу зарубіжної літератури / Л.В. Яценко, Т.В. Неб"янська // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 26-30. – Бібліогр. в кінці ст.
1370059
  Чернявська Н.М. Формування географічної компетентності учнів у загальноосвітніх навчальних закладах // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 10-12. – Бібліогр.: 26 назв
1370060
  Пігулевський П.Г. Формування геолого-геофізичного блоку в системі екологічного моніторингу (на прикладі м. Жовті Води) / П.Г. Пігулевський, О.К. Тяпкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 81-85. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  За результатами крупномасштабного геофізичного вивчення розломно-блокової тектоніки оцінено стійкість території до проявів сучасних природно-техногенних процесів у земних надрах, а також спрогнозовано інтенсивність і напрями поширення наслідків ...
1370061
  Мацько Н.Д. Формування геометричних понять в учнів 4-5 кл.: Посіб. для вчителя / Н.Д. Мацько. – К., 1988. – 160с.
1370062
  Денисенко К.Ю. Формування геополітичних поглядів Шарля де Голля: основні принципи його зовнішньої політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 11-12.
1370063
  Грибоєдов С.В. Формування гетьманською уряду української держави (історіографія питання) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-80. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Аналізується стан дослідження питання формування гетьманського уряду Української Держави в 1918 р.
1370064
  Боднарчук Т.В. Формування гідролого-гідрохімічного режиму та якості води у верхів"ях басейнів Дністра та Західного Бугу : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Боднарчук Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1370065
  Боднарчук Т.В. Формування гідролого-гідрохімічного режиму та якості води у верхів"ях басейнів Дністра та Західного Бугу : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Боднарчук Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 304 л. + Додаток : л. 237-304. – Бібліогр. : л. 214-236
1370066
  Яцюк М.В. Формування гідрохімічного режиму річок басейну р. Самара в умовах техногенного впливу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 39-40. – (Географія ; Вип. 44)


  Наведено та подано детальну характеристику чинників, які впливають на гідрохімічний режим та хімічний склад природних вод, а також рекомендації щодо охорони водних ресурсів та зменшення негативного впливу техногенних чинників на води р. Самара.
1370067
  Часовська О.А. Формування глобальних стандартів управління людськими ресурсами // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 122-125. – (Економічні науки)
1370068
  Ткач І.І. Формування глобального інтерактивного навчального середовища в умовах побудови інформаційного суспільства : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 261-267 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1370069
  Рибчук А.В. Формування глобальної виробничої інфраструктури світового господарства : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.02 / Рибчук А. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 466 л. + Додатки: л. 406-431. – Бібліогр.: л. 432-466
1370070
  Білозір Л.М. Формування глобальної регуляторної політики у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Білозір Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 256л. + Додатки: л.208-234. – Бібліогр.: л.235-256
1370071
  Білозір Л.М. Формування глобальної регуляторної політики у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією : автореф. дис... канд. економ. наук : спец. 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Білозір Л. М. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1370072
  Гончаров В. Формування гової концепції еколого-економічного механізму господарювання // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 6. – С. 47-49. – ISSN 1728-9343
1370073
  Клець В.К. Формування головних принципів діяльності державної служби в США // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2009. – [Вып. 35]. – С. 242-256
1370074
  Акіліна Олена Володимирівна Формування господарського механізму підприємств харчової промисловості в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф... канд. екон.наук: 08.06.01 / Акіліна Олена Володимирівна; КУ ім. .Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
1370075
  Кравчук Г.Т. Формування готовності до використання інформаційних технологій - важлива складова професійної підготовки фахівців банківської справи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 3 (61). – С. 181-186. – ISSN 1562-0905
1370076
  Чорній В.Я. Формування готовності до професійного спілкування майбутніх фахівців банківської справи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чорній В.Я. ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1370077
  Омельченко Л.М. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до реалізації професійної діяльності: теоретико-методологічні засади // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 223-230. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті розглядаються теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів, розкривається сутність та структура готовності педагогів до реалізації соціально-педагогічної діяльності з позицій гуманістично-орієнтованої ...
1370078
  Завіна Віталій Іванович Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до організації контролю за навчальною діяльністю школярів : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Завіна Віталій Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 194л. – Бібліогр.:л.152-170
1370079
  Щербань П.М. Формування громадсько-політичної активності старшокласників. / П.М. Щербань. – Київ, 1982. – 48с.
1370080
  Набруско Віктор Іванович Формування громадської думки в умовах легітимації політичної влади (масовокомунікативний вимір) : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.03 / Набруско В. І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 192 л. + Додаток: л.181-192. – Бібліогр.: л.172-180
1370081
  Шубняков Б.П. Формування громадської думки в умовах розвитого соціалізму. / Б.П. Шубняков. – К., 1982. – 33с.
1370082
  Красовицький М.Ю. Формування громадської думки учнівського колективу / М.Ю. Красовицький. – К., 1979. – 112с.
1370083
  Красовицький М.Ю. Формування громадської думки учнівського колективу / М.Ю. Красовицький. – Київ, 1982. – 48с.
1370084
  Кузьменко Олександр Васильович Формування громадянознавчих знань в американській школі / Кузьменко Олександр Васильович, Цяцька Ірина Миколаївна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-24
1370085
  Сахневич Ірина Формування громадянського самовизначення молоді як історико-педагогічна проблема // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 25-29. – ISSN 1999-4966
1370086
  Кисельова О. Формування громадянського суспільства - запорука контрольованості розподільчих процесів : державна влада та місцеве самоврядування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 9. – С. 26-33. – Бібліогр.: 13 назв
1370087
  Скринник З. Формування грошової комунікації як фактор раціоналізації людського життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 200-203. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу грошей як соціально-культурного феномену, що має власну значущість не в якості еквіваленту інших товарів, а виражає нові смисли, породжені виникненням ринкової культури. У цьому ракурсі гроші постають як реальний чинник ...
1370088
  Тригубенко В. Формування гуманістичних цінностей особистості: від Київської Русі до сучасності // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (960). – С. 56-59. – ISSN 0131-6788
1370089
  Поліщук І. Формування демократичної традиції у політичній культурі українського народу // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 76-81
1370090
  Дубрава Олександр Петрович Формування державних кордонів України (1917-1925 рр.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Дубрава Олександр Петрович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 202л. – Бібліогр.:л.180-198
1370091
  Дубрава Олександр Петрович Формування державних кордонів України (1917-1925 рр.) : Автореф... канд. історич.наук: 07.00.02 / Дубрава Олександр Петрович; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К., 1996. – 24л.
1370092
  Крентовська О. Формування державних соціальних гарантій у сфері оплати праці // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.398- 407. – ISBN 966-73-53-51-Х
1370093
  Пилипчук В. Формування державно-правових основ розбудови сектора безпеки України (серпень 1991 — березень 1992 року) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 89-98. – ISSN 1993-0909
1370094
  Довгань Г. Формування державно-правової системи охорони прав винахідників в УРСР у 20-х роках ХХ ст. // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 6 (50). – С. 67-73
1370095
  Бондаренко О.І. Формування державної міграційної політики // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 88-91


  У статті йдеться про процес формування державної міграційної політики в Україні. Зокрема досліджуються можливі негативні наслідки вимушеної міграції та пропонуються шляхи вдосконалення міграційного законодавства для запобігання цьому явищу. The ...
1370096
  Домбровська С. Формування державної політики в сфері вищої освіти в умовах соціальних трансформацій // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 4 (53). – С. 29-32. – ISSN 1562-529Х
1370097
  Заїка О.В. Формування державної політики на ринку праці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 33-40. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1370098
  Ільяшенко В.А. Формування державної соціальної політики України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 192-197. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1370099
  Невмержицький Я.І. Формування дивідендної політики підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 47-52 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1370100
  Тесленко І.Ф. Формування діалектико-матеріалистичного світогляду в учнів при вивченні математики / І.Ф. Тесленко. – 3-е вид., перероб. – Київ, 1982. – 160с.
1370101
  Улановська М.О. Формування діалектико-матеріалістичного світогляду в студентів у процесі викладання хімії у вищій школі / М.О. Улановська, К.І. Капкова, Н.В. Расторгуева // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
1370102
  Дєдков М.Ф. Формування діалектико-матеріалістичного світогляду учнів на уроках фізики / М.Ф. Дєдков. – Київ, 1968. – 114с.
1370103
  Горбач О.Н. Формування доктринальних чинників зовнішньої політики у країнах стародавнього світу // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 18-22. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1370104
  Головко Любов Леонідівна Формування досвіду самостійної діяльності студентів вищої сільськогосподарської школи : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.04 / Головко Любов Леонідівна; Акад. педагог. наук України. Ін-тут педагогіки і психології профес. освіти. – К., 2000. – 20л.
1370105
  Сергієнко Д.Л. Формування дослідницьких умінь і навичок в учнів при вивченні біології / Д.Л. Сергієнко. – Київ, 1969. – 128с.
1370106
  Шильникова О.М. Формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С54-57
1370107
  Павлюк К.В. Формування доходів місцевих бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 24-37 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв
1370108
  Януль І.Є. Формування доходів місцевих бюджетів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-46. – (Економіка ; Вип. 45)


  Розглядаються проблеми формування доходів місцевих бюджетів в Україні. Визначено основні напрями зміцнення власної дохідної бази, поліпшення між бюджетних відносин.
1370109
  Слухай С.В. Формування доходів місцевих бюджетів у контексті трансформації податкової системи / С.В. Слухай, Н.Я. Здерка // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 12-20
1370110
  Крищенко К. Формування доходів населення в умовах економічного зростання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 38-44
1370111
  Олексюк Ольга Миколаївна Формування духовного потенціалу студентської молоді в процесі професійної підготовки : Дис... доктора педагог.наук: 13.00.04, 13.00.01 / Олексюк Ольга Миколаївна; Київ. держ. ін-тут культури. – К., 1997. – 333л. – Бібліогр.:л.274-300
1370112
  Олексюк О.М. Формування духовного потенціалу студентської моолді в процесі професійності підготовки : Автореф... докт. пед.наук: 13.00.01 / Олексюк О. М.; КУ. – К., 1997. – 50л.
1370113
  Шановська Ольга Формування духовної культури підлітків засобами музики // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 129-132. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розкривається проблема духовної культури підростаючого покоління. Ставляться питання: як допомогти учням стати суб"єктом культури, як навчити любити й розуміти музику, яка в цьому роль вчителя музики
1370114
  Курило Л. Формування духовності молоді в епістолярії Олеся Гончарa // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 117-121
1370115
  Бохан А.В. Формування екологічно збалансованої підприємницької діяльності // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 118-122.
1370116
  Асламова Л.І. Формування екологічного мишлення в постчорнобильский період / Л.І. Асламова, Р.З. Векслярський, К.Г. Кошарський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 260-263. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Суспільство у своєму розвитку прийшло до усвідомленої необхідності екологічної освіти та виховання, як важливіших заходів подолання екологічної небезпеки, "людської лакуни", для виживання та збереження людської гідності. Сформульовані проблеми, ідеї ...
1370117
  Довга Т. Формування екологічної звітності сміттєпереробних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-53. – (Економіка ; Вип. 143). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасний стан формування нефінансової звітності підприємств України. Виявлено причини відмінностей українських екологічно відповідальних звітів від провідних європейських практик. Виокремлено принципи складання звіту зі сталого розвитку ...
1370118
  Тверезовська Н.Т. Формування екологічної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі аграрних вищих навчальних закладів / Н.Т. Тверезовська, Л.А. Сатановська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 173-182. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті обгрунтовуються шляхи формування екологічної культури як необхідної складової формування особистості майбутьнього фахівця з соціальної педагогіки в навчально-виховному процесі аграрних вищих навчальних закладів з метою підвищення ефективності ...
1370119
  Ткачук Г.П. Формування екологічної культури учня / Г.П. Ткачук. – К, 1988. – 31с.
1370120
  Плахотнік О.В. Формування екологічної свідомості людини XXI ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20-23. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються сучасні проблеми екологічного стану планети Земля та прогнози щодо її майбутнього.
1370121
  Давидюк Ю.В. Формування екологічної свідомості працівників як засіб екологізації виробництва // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2004. – С. 298-304. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1370122
  Сухіна В.Ф. Формування екологічної свідомості як проблема інтеграціїї освітнього процесу в гуманітарном ВНЗ / В.Ф. Сухіна // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2006. – № 3. – С. 56-63. – ISBN 966-593-181-4
1370123
   Формування еколого-економічної системи енергоактивного агрокліматичного коридору як зони екологічного комфорту : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / С.М. Дутка, Ю.В. Мельник, І.В. Дерев"янко, Н.М. Власова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 175-183 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1370124
  Лазаренко Я. Формування еколого - правової свідомості працівників міліції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.82-86. – ISSN 0132-1331
1370125
  Мельник Л. Формування економіки знань, або Принципи організації майбутнього // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 19-28. – ISSN 0372-6436


  Постіндустріальне, інформаційне суспільство, суспільство знань.
1370126
  Мілютін В.М. Формування економіко-екологічного механізму захисту навколишнього середовища в регіоні / В.М. Мілютін, Є.В. Роздобудько, Г.М. Черномаз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 116-121. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1370127
  Осіпова Лариса Василівна Формування економічних відносин між Україною і країнами СНД та їх вплив на вітчизняне промислове виробництво : Дис... кандид. економічнихнаук: 08.01.01 / Осіпова Лариса Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 220л. – Бібліогр.:л.190-220
1370128
  Чиж В. Формування економічно обгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 49-51. – ISSN 1810-3944
1370129
  Євчук Л.А. Формування економічного механізму взаємовідносин підприємств і організацій АПК в сфері реалізації сільськогосподарської продукції. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.07.02 / Євчук Л.А.; Миколаїв.держ.сільськогоспод.ін-т. – Миколаїв, 1998. – 17л.
1370130
  Карюк В. Формування економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності персоналу підприємств // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України, Фірма "Праця". – Київ, 2012. – № 2. – С. 42-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1370131
  Стафійчук В.І. Формування економічного поля взаємодії в Центральній Європі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 71-72 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 45)


  Розкрито зовнішньоторговий аспект інтеграційних процесів у ЦЕАВТ.
1370132
  Бернова О.М. Формування економічного світогляду студентів у процесі навчання // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.78-85.
1370133
  Дідович І.І. Формування економічної безпеки держави та регіону / І.І. Дідович, І.Я. Фабін // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.11. – С. 152-158. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1370134
  Овсюк Ніна Формування економічної компетентності у процесі вивчення географії та основ економіки : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 37-41. – Бібліогр.: 15 назв
1370135
  Несімко О.Д. Формування економічної культури юриста в умовах ринкової // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 345-351. – (Юридична ; Вип. 1)
1370136
  Ціх Г.В. Формування економічної політики держави на основі положень неоконсервативних теорій / Г.В. Ціх, Н.Ю. Мариненко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 148-160


  Проведено аналіз поглядів представників економічного неоконсерватизму щодо вирішення проблем інфляції, бюджетного дефіциту, оподаткування, безробіття тощо та їх рекомендації урядам держав для здійснення економічної політики.
1370137
  Баркалова І.М. Формування економічної політики Німеччини в контексті політичних змін у 1950-і рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2011. – № 4. – С. 7-10. – ISSN 1728-3671
1370138
  Литвин О.Є. Формування експертної політики України на світовому ринку зернових : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01- Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Литвин О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 213 л. + Додатки: л. 211-213. – Бібліогр.: л. 198-210
1370139
  Стеценко Ж.В. Формування експортного потенціалу в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 22-24.
1370140
  Мазуренко В.П. Формування експортної стратегії України в умовах глобалізації бізнесу / В.П. Мазуренко, О.В. Толубко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 150-155.
1370141
  Кушнаренко Н.М. Формування електронного бібліотечного середовища в краєзнавчому аспекті // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 90-103. – ISBN 966-7352-66-8
1370142
  Сенченко М. Формування електронної депозитарної бібліотеки на основі обов"язкового примірника документів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 7 (168). – С. 3 - 7. – ISSN 2076-9326
1370143
  Сташук Олександр Андрійович Формування елементів естетичної культури молодших підлітків в процесі зображення людини на уроках образотворчого мистецтва : Дис... кандид. педагог.наук: 13.00.01 / Сташук Олександр Андрійович; Рівненський держ. педагог. Ін-т. – Рівне, 1996. – 235л. – Бібліогр.:л.185-235
1370144
  Стащук О.А. Формування елементів естетичної культури молодших підлітків на уроках образотворчого мистецства. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Стащук О.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 24л.
1370145
  Влінов О.А. Формування емоційної стійкості у військовослужбовців аеромобільних військ під час повітряно-десантної підготовки. : Автореф... Канд.психол.наук: 20.02.02 / Влінов О.А.; Київ військов.гуманіт.ін-т. – К, 1999. – 19л.
1370146
  Назаренко І.М. Формування естетичних потреб старшокласників в умовах вільного часу. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Назаренко І.М.; Київ.держ.ін-т культури. – К, 1995. – 25л.
1370147
  Скорик Т.В. Формування естетичного досвіду студентів засобами музики. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.04 / Скорик Т.В.; Ін-т пед.і псих.профес.освіти Акад.пед.наук. – К, 1998. – 18л.
1370148
  Бабенко Т.В. Формування естетичного смаку засобами англійської мови : підручник / Т.В. Бабенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 264с. – ISBN 978-966-439-153-2
1370149
  Лісінська Т.Ю. Формування естетичного смаку молодших підлітків у процесі вивчення іноземної мови. : Дис... Канд. пед наук: / Лісінська Т.Ю.; КУ им. Т.Шевченка. – К, 1996. – 188л. – Бібліогр.:л.162-181
1370150
  Карпова Л.І. Формування естетичної культурі військовослужбовців засобами самодіяльної художньох творчості : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05 / Карпова Л. І.; М-во культ., Київ. держ. ін-т культ. – К., 1994. – 26л.
1370151
  Колтун В. Формування етичного ресурсу місцевого самоврядування // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 214217
1370152
  Береза Л. Формування етнокультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання української мови // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 3 (97). – С. 46-49


  Стаття присвячена проблемі формування етнокультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання української мови, запропоновано підходи та умови розвитку міжкультурної комунікації.
1370153
  Шапуров О.О. Формування ефективних механізмів господарювання в ринкових умовах : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 69-72 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
1370154
  Хахльов О.В. Формування ефективних організаційних форм у процесі структурних трансформацій // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-33.
1370155
  Чукаєва І.К. Формування ефективних пропорцій паливно-енергетичних балансів як основа енергетичної безпеки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 87-91
1370156
  Чукаєва І.К. Формування ефективних пропорцій паливно-енергетичного балансу на перспективу як база енергетичної стратегії України // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ, Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 1. – С. 97-101. – ISSN 1681-6277
1370157
  Филюк Г. Формування ефективного конкурентного середовища на страховому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-36. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасний стан, проблеми та перспективи становлення ефективного конкурентного середовища на вітчизняному страховому ринку, роль держави у цьому процесі. Окреслено перспективи розвитку конкуренції на цьому ринку внаслідок вступу України до ...
1370158
  Журавльов В.А. Формування ефективного механізму забезпечення національної продовольчої безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 79-83. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1370159
  Мачок Є Формування ефективного механізму конвергенції промислових політик Європейського Союзу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 40-42
1370160
  Ульянченко О.В. Формування ефективного механізму управління фінансовими ресурсами АПК // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 1. – С. 71-75.
1370161
  Молдован О. Формування ефективного та конкурентоспроможного фіскального простору: досвід Словаччини для України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 176-185. – ISSN 1818-5754
1370162
  Грущинська Н. Формування ефективної економічної політики Словацької Республіки в умовах глобальних трансформаційних процесів як досвід для України // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 2. – С. 33-36
1370163
  Предборський В. Формування ефективної еліти українського суспільства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 15-20. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1370164
  Штундер І.О. Формування ефективної зайнятості в умовах інноваційного розвитку економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 66-71.
1370165
  Сай І.А. Формування ефективної моделі державного управління трудовими ресурсами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 192-196. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1370166
  Прокопенко О. Формування ефективної політики екологізації інноваційної діяльності на основі прогнозування реакції на неї підприємств та ринку : екологізація економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 60-63 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1810-3944
1370167
  Бухальська Т.В. Формування ефективної системи управління землями державної та комунальної власності в межах населених пунктів : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 25-31 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1370168
  Фурман В.М. Формування ефективної стратегії взаємодії страхових компаній та банків : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 137-141. – Бібліогр.: 5 назв
1370169
  Міщенко С.В. Формування ефективної структури фінансового сектору України : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Міщенко С. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
1370170
  Крапівін Олександр Формування євроатлантичної орієнтації студентської молоді східного регіону: досвід Донецького національного університету // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 29-30. – ISSN 1728-6220
1370171
  Шишкіна Е. Формування європейських стандартів захисту прав осіб, позбавлених волі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 27-32. – ISSN 0132-1331
1370172
  Ковальчук Т.І. Формування європейського громадянства як особливого феномену об"єднаної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 144-148
1370173
  Ковальчук Т. Формування європейського громадянства як особливого феномену об"єднаної Європи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 20 (305). – С. 19-21
1370174
  Копійка В.В. Формування європейської економічної зони - перший крок до нового розширення ЕС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-60. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Розглянуто процес пошуку механізму співробітництва між країнами ЄС та ЄАВТ у 90-і рр. та перспектив нового розширення ЄС.
1370175
  Ковальчук Т. Формування європейської ідентичності в контексті мультикультуральної парадигми // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 254-261. – ISBN 966-7196-06-2


  Стаття присвячена проблемі формування європейської ідентичності в контексті мультикультуральної парадигми. Автор аналізує особливості створення зони єдиної європейської культури, вплив культурного фактору на формування європейської ідентичності, на ...
1370176
  Чорногор Я.О. Формування європейської ідентичності та місце України в ній // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 1/2/3/4. – С. 16-17. – ISSN 0868-8117
1370177
  Грінченко Ю.Л. Формування європейської системи центральних банків та її вплив на поглиблення інтеграційного процесу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 48-52. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1370178
   Формування європейською пресою громадської думки про політичне ставновище України 30-х років ХХ століття : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.18 / Житарюк М. Г,; Житарюк М. Г,; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1997. – 21л.
1370179
  Житарюк М.Г. Формування європейською пресою громадської думки про політичне становище України 30-х років ХХ ст. (проблематика і специфіка відображення) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Житарюк М.Г.; Львів. держ. ун-тет ім. Івана Франка. – Львів, 1997. – 222л. – Бібліогр.:л.181-220
1370180
  Омельчук В.В. Формування єдності гуманітарного простору України до початку XX ст. // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 7-21
1370181
  Іваненко Б.Б. Формування життєвих програм суб"єкта під впливом виховання та внутрішньо детермінованих чинників // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С.106-111
1370182
  Пузіков Д.О. Формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання історії України : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Пузіков Дмитро Олегович ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогіки. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1370183
  Хоменко О.А. Формування жіночої ідентичності в Японії в повоєнні роки (на прикладі реклами косметики) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 41/42. – С. 147-167. – ISSN 1682-671Х
1370184
  Гордієнко В.А. Формування загального сленгу в сучасній російській мові : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.02 / Гордієнко В.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1370185
  Кодлюк Я.П. Формування загальнонавчальних умінь і навичок в учнів 1-2 класів 4-річної початкової школи : Автореф... канд. пед. наук: 13.00.01 / Кодлюк Я.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 24л.
1370186
  Пашков В. Формування законодавства України щодо правового забезпечення обігу лікарських засобів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.35-37
1370187
  Вашуленко О.С. Формування законодавчої бази України в науково-технологічній сфері // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 42-47.
1370188
  Кінь О.В. Формування засад кадрової політики у Збройних Силах України як складової державної кадрової політики / О.В. Кінь, О.Л. Тракалюк, Н.В. Кінь // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 284-290
1370189
  Бажанов О. Формування засад сек"юритизація іпотечних активів в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 59-63.
1370190
  Хомин П.Я. Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку : Монографія / П.Я. Хомин; МОНУ; Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 288с. – ISBN 966-654-134-3
1370191
  Уланчук В. Формування звіту про фінансові результати суб"єктами малого підприємництва / В. Уланчук, Т. Кучеренко, О. Шайко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 1. – С. 21-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв
1370192
   Формування здорового способу життя = Youth health promotion a Kyiv experience : Київський досвід. – Київ, 2001. – 56с. – ISBN 966-7902-13-7
1370193
   Формування здорового способу життя молоді = Youth health promotion a strategy for Ukraine : Стратегія для України. – Київ, 2001. – 24с.
1370194
   Формування здорового способу життя української молоді: стан, проблеми та перспективи : Щорічна доповідь президентові України, Верховної Ради України, кабінету Мін-ів України про становище молоді і Україні (за підсумками 2002 р.). – Київ, 2003. – 250с. – ISBN 966-7902-41-2
1370195
  Трушина Т. Формування здорового способу життя шляхом організації змістовного дозвілля молоді // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 19
1370196
  Несух Л.М. Формування землеволодіння у північно-східній Угорщині після урбаріальної реформи 1767 року // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 204-210. – (Історія ; Вип. 25)
1370197
  Козаченко А.І. Формування земських установ на Полтавщині згідно з положенням про губернські й повітові земські установи 1864 р // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 29-37. – ISSN 0201-7245
1370198
  Кириленко І.Г. Формування зернового ринку в Україні: стратегія розвитку / І.Г. Кириленко, В.В. Дем"янчук, Б.В. Андрющенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 9 (179). – С. 79-83
1370199
  Гродецька Н.М. Формування злочинної поведінки неповнолітніх залежно від типу неблагополучних сімей // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 54-60. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1370200
  Романишин Ю.Л. Формування змістового компонента в майбутніх документознавців-менеджерів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 154-159
1370201
  Терентьєв М.В. Формування змісту вищої освіти за спеціальністю "Державне управління" : автореф. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.03 / Терентьєв М.В. ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ.упр. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Днепропетровск, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
1370202
  Валід Ібрагім Юсеф Нусірат Формування зносостійких поверхонь в умовах лазерного наплавлення : Автореф...канд.техн.наук:05.03.07 / Валід І.Ю.Н.;НТУК "КПІ". – Київ, 2001. – 17с. – Бібліогр.:с.14-15
1370203
  Юхименко В.В. Формування зовнішньоекономічної політики України в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 32-34
1370204
  Олексієнко Наталія Дмитрівна Формування зовнішньополітичних орієнтацій суспільств перехідного періоду засобами масової комунікації (на прикладі України, Росії та Польщі) : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Олексієнко Н.Д.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1370205
  Шамраєва В. Формування зовнішньополітичної доктрини США щодо України та її реалізація // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 78-83
1370206
  Шинкарук К.О. Формування зовнішньополітичної ідентичності України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Шинкарук К.О. ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1370207
  Шинкарук К.О. Формування зовнішньополітичної ідентичності України : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Шинкарук К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 220 л. – Бібліогр.: л. 172-220
1370208
  Балюн О. Формування зовнішньополітичної стратегії у відносинах між Україною та Державою Ізраїль // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 3-11
1370209
  Кваша К.С. Формування зони вільної торгівлі в інтеграційному процесі України до Європейського Союзу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 8 (178). – С. 64-68
1370210
  Пашкова О.В. Формування зоопланктону пелагіалі Канівського водосховища = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 164-169. – Бібліогр.: 5 назв
1370211
  Камша Н.М. Формування і ведення реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 69-71.
1370212
  Дзикович В.Я. Формування і використання основних виробничих фондів колгоспів України. / В.Я. Дзикович, М.Г. Ульянов. – К., 1973. – 127с.
1370213
  Кіндрацька Л. Формування і використання резервів під кредитні ризики та методика обліку цих операцій у комерційних банках України : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 3. – С. 33-35 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1370214
  Супрунец Н. Формування і використання фонду україніки в бібліотеках Донецкой області (1997-2006 рр.) // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 14 - 16. – ISSN 1811-377X
1370215
  Ведернікова Світлана Вікторівна Формування і контроль за стратегією комерційного банку в умовах фінансової глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 134-141. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті узагальнено результати дослідження у сфері формування стратегії комерційного банку. Доведено вплив чинників процесу фінансової глобалізації на сучасні основні стратегії діяльності і розвитку банку. Показано вплив на формування стратегії ...
1370216
  Новиков В. Формування і прогнозування доходів населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.26-28
1370217
  Ковальчук С.С. Формування і реалізація національних економічних інтересів у транзитивній економіці : Автореферат дис. ...д-ра економ. наук: Спец.:08.01.01 / Ковальчук С.С.; Станіслав Сергійович; КНУТШ. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 51 назва
1370218
  Головата Л. Формування і розбудова кореспондентськой мережі часопису "Краківські вісті" (1940-1945) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 325-358. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
1370219
  Литвин В.М. Формування і розвиток в Україні влади демократичного типу / В. М. Литвин; НАН України. – Київ, 2002. – 50с. – ISBN 966-02-2671-3
1370220
  Хамник М.М. Формування і розвиток господарських судів в Україні (історико-правовий аспект) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень / Хамник М.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 193л. – Бібліогр.: л. 178-193
1370221
  Воронкова В.Г. Формування і розвиток економічної парадигми в умовах глобалізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 5-16. – ISSN 2072-1692
1370222
  Скринька Д.В. Формування і розвиток інституційного підходу до проблем взаємодії права та економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 60-64. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні засади та напрями розвитку сучасних теорій мікроекономічного аналізу права. Приділено значну увагу факторам, які спричинили актуальність цього наукового напряму в сучасних суспільних науках. . In his article the author deals with ...
1370223
  Мицюк С.В. Формування і розвиток кластерів як механізм підвищення конкурентоспроможності регіонів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 64-68


  Проаналізовано проблеми формування та розвитку кластерів. Розглядається вплив кластерів на конкурентоспроможність регіонів.
1370224
  Ступницький І.С. Формування і розвиток нового господарського механізму в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 16-29. – (Економіка ; Вип. 37)


  Автор спробував осмислити складну проблему формування і розвитку нового господарського механізму в економіці України в період змін типології господарювання, в економічній системі. Аналіз здійснюється через розвиток, зміну функцій господарського ...
1370225
  Пешко А.В. Формування і розвиток реальної економіки в Україні : Монографія / А.В. Пешко. – Ужгород : Патент, 2005. – 231с. – ISBN 966-8760-09-3
1370226
  Мацола Василь Іванович Формування і розвиток рекреаційно-туристичного комплексу Закарпатської області : Автореф... канд. економ.наук: 08.10.02 / Мацола Василь Іванович; НАН України, інст. регіональних досліджень. – Львів, 1996. – 29л.
1370227
  Гринкевич С.С. Формування і розвиток ринку праці в Україні, напрями його регулювання / С.С. Гринкевич, О.І. Кавуза // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.3. – С. 172-174. – ISBN 5-7763-2435-1
1370228
  Кривицький А.В. Формування і розвиток територіально-виробничого комплексу міста : (за матеріалами м. Луцька) ; монографія / НАУК; Ін-т регіональних досліджень ; А.В. Кривицький, В.І. Павлов. – Луцьк : Надстир"я, 1997. – 126 с. – ISBN 966=517-012-0
1370229
  Єрошкіна Олена Олександрівна Формування і розвиток традицій православного культового зодчества Слобідської України (кін. 17 - поч. 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 / Єрошкіна О.О.; Харківськ. держ. технічний ун-тет будівництва та архітектури. – Харків, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1370230
  Сніжко С.І. Формування і розвиток школи метеорології і кліматології в Київськом університеті (1846-2009 рр.) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 6-18. – ISSN 0868-6939
1370231
  Сніжко С.І. Формування і розвиток школи метеорології і кліматології в Київському університеті (1846-2009 рр.) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 6-18. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
1370232
   Формування і розрахунки антропогенного селя в м. Києві / В.В. Яблонський, М.М. Падун, О.М. Галущенко, О.А. Пархоменко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 107-113 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 40)


  Наводяться умови формування і основні розрахункові параметри антропогенного селя, який спостерігався 13 березня 1961 р. у м. Києві у Бабиному Яру: середня швидкість течії для фази максимальної витрати селя, об"єм винесеного селем твердого матеріалу, ...
1370233
  Юрчишин В. Формування і системна розбудова новітньої державної аграрної політики // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 4-14. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1370234
  Шевченко Я.М. Формування і становлення особистості неповнолітнього в сім"ї // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 21. – С. 66-72
1370235
  Шилова Людмила Левківна Формування і шляхи розвитку терміносистеми віршознавства у російській мові : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Шилова Людмила Левківна; Укр. державний педінститут ім. М.Драгоманова. – К., 1993. – 24л.
1370236
  Приймак І. Формування ідейно-естетичних позицій Любові Яновської у зв"язку з літературно-мистецькими пошуками доби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / МОНУ ; ТОВ "Редакція журналу "Дивослово". – Київ, 2011. – № 7 (652). – С. 58-62. – ISSN 0130-5263
1370237
  Алюпінар Гусейн Формування ідентичності: поляки, турки та євреї в українських думах // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 74-77. – ISSN 0130-6936
1370238
  Алюпінар Г. Формування ідентичності: поляки, турки та євреї в українських думах // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 74-77. – ISSN 0130-6936
1370239
  Ситник Олександр Формування ідеології більшовизму та її вплив на суспільно-політичний розвиток України початку XX ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 79-83. – ISSN 1728-9343
1370240
  Барсук К. Формування ідеологічних засад "вільних" профспілок Німеччини (1890-1894) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 35-36
1370241
  Рижков М.М. Формування іміджу політичного лідера ЄС: гендерний аспект / М.М. Рижков, О. Зайцева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 55-57
1370242
  Бєлоусова Н.Б. Формування іміджу України в міжнародних інформаційних потоках: проблеми та перспективи / Н.Б. Бєлоусова, М. Рахматова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 178-180
1370243
  Єлейко І. Формування іміджу України на міжнародному ринку туристичних послуг / І. Єлейко, І. Джалюк // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 127-131. – ISSN 2078-5860
1370244
  Рижков М.М. Формування іміджу України у системі міжнародних відносин (у контексті реалізації державних іміджевих програм) / М.М. Рижков, О. Пєтухова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 62-67
1370245
  Кузьмінський В. Формування інвестиційних ресурсів фінансово-промислових груп на засадах фінансового лізингу : пошуки молодих науковців // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 3. – С. 72-77 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1370246
  Ковалишин П. Формування інвестиційного клімату та ефективність діяльності на ринку венчурного інвестування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 2 (268). – С. 44-47. – ISSN 1810-3944
1370247
  Можаровська П. Формування інвестиційного механізму в контексті розвитку державного і регіонального управління // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 151-156
1370248
  Литвинчук В. Формування інвестиційного портфеля в умовах сучасного інформаційного простору : функціональна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 76-78 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1370249
  Чуприна Н.М. Формування інвестиційного потенціалу промислових підприємств : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.04 / Чуприна Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 189 л. + Додаток: л. 160-170. – Бібліогр.: л. 171-189
1370250
  Харламова Г.О. Формування інвестиційного потенціалу трансформаційної економіки України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 132-142
1370251
  Абишли Л.В. Формування інвестиційної політики і загальний аналіз її впливу на економіку // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№4). – С. 493-498. – ISSN 1684-906Х
1370252
  Пугач О.Б. Формування інвестиційної стратегії в умовах ризику та невизначеності // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 116-126
1370253
  Денисенко М.П. Формування інвестиційної стратегії економіки України / М.П. Денисенко, І.П. Шевчук, Я.В. Ганич // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 42-46
1370254
  Лизогуб В.С. Формування індивідуально- типологічних властивостей нервової системи в онтогенезі людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1370255
  Реброва І. Формування індивідуальної пам"яті в его-документах про Другу світову війну: гендерний аспект // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2009. – Вип. 13/14 : Історична пам"ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. – С. 238-248. – ISBN 978-617-578-013-8
1370256
  Шевченко Н.О. Формування інноваційних механізмів функціонування підприємництва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 165-171. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1370257
  Музика П. Формування інноваційного потенціалу аграрного сектору на регіональному рівні // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 20-26
1370258
  Могилов Ю.М. Формування інноваційного потенціалу підприємств у разі їх реструктуризації // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський університет;Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 68-73.
1370259
  Зикіна В.О. Формування інноваційної діяльності венчурним капіталом // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 44-48. – ISSN 2074-5354
1370260
  Стефанишин В. Формування інноваційної економіки в Україні і ринок капіталів // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 283-286. – ISSN 2078-5860
1370261
  Канаєва Марія Олександрівна Формування інноваційної інфраструктури в Україні : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 02. 02 / Канаєва М. О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 11 назв
1370262
  Безчасний Л.К. та інш. Формування інноваційної моделі економічного зростання в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 7. – С.7-15
1370263
  Стефанишин О. Формування інноваційної моделі розвитку людського потенціалу національної економіки // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 287-289. – ISSN 2078-5860
1370264
  Кривенко Л.В. Формування інноваційної моделі розвитку України - запорука економічного зростання / Л.В. Кривенко, В.М. Милашенко // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 2 (31). – С. 16-20


  Проаналізовано теоретичні та практичні підходи до формування інноваційної моделі економічного розвитку України. Розглянуто основні засади економічного зростання країни через ефективне застосування інновацій.
1370265
  Парубець О.В. Формування інноваційної моделі спеціалізації в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 33-38.
1370266
  Богма О.С. Формування інноваційної системи - шлях до стійкого економічного зростання // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 29-32. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1370267
  Корнілова І.М. Формування інноваційної стратегії корпоративних структур // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 76-81. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
1370268
  Слободчикова О.А. Формування інноваційної стратегії малих підприємств України в умовах ринкової економіки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 100-106
1370269
  Іванюк М.І. Формування інститутів громадянського суспільства в контексті реформування політичної системи України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 189-198. – ISBN 978-966-02-4604-1
1370270
  Шаломєєв Є. Формування інституту звільнення від покарання у кримінальному праві України другої половини 17 та 18 ст // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.135-138. – ISSN 0132-1331
1370271
  Назаренко Е.Є. Формування інституту іпотеки та його роль у виникненні держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 174-179. – ISSN 0132-1331
1370272
  Задорожний Ю.А. Формування інституту позадоговірних зобов"язань у римському праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 113-117.
1370273
  Михайлова Л. Формування інституційного середовища кадрового забезпечення в контексті аграрних трансформацій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 19-24. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1370274
  Вірченко В.В. Формування інституційної інфраструктури грошово-кредитного ринку за умов ринкової трансформації // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 75-82. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1370275
  Макаренко П.М. Формування інституційної системи державної підтримки аграрного сектора України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 109-112. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1370276
  Овдін О. Формування інституційної структури для здійснення столипінської аграрної реформи у Катеринославській губернії // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 42-47.
1370277
  Вірченко В.В. Формування інституційної структури фінансового ринку в умовах транзитивної економіки : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.01 / Вірченко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 11 назв
1370278
  Вірченко В.В. Формування інституційної структури фінансового ринку в умовах транзитивної економіки : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Вірченко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 276л. – Бібліогр.: л. 259 - 276
1370279
  Батрименко В.В. Формування інституціональних засад конкурентоспроможності банківської системи України в умовах експансії Європейського фінансового капіталу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 112-119.
1370280
  Батрименко В.В. Формування інституціонально-господарських механізмів взаємодії кредитно-фінансової системи України з транснаціональним банківським капіталом в умовах глобалізації / В.В. Батрименко, В.І. Батрименко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 24-28.
1370281
  Голян Василь Анатолійович Формування інституціонального механізму екологозбалансованого водокористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 145-154. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено проблемні моменти формування інституціонального механізму екологозбалансованого водокористування. Розглянуто базові категорії інституціональної теорії. Увага закцентована на необхідності вдосконалення інституціонального ...
1370282
  Голян В. Формування інституціонального середовища водокористування в умовах ринкових відносин: проблеми теорії та методології : природокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 8 (286). – С. 14-24 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1370283
  Перепелиця Р.К. Формування інституціональної структури фондового ринку в післяприватизаційний період // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-4. – С. 143-148. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1370284
  Левицька Ольга Олександрівна Формування інтегрального індексу здоров"я населення // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 85-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Стратегічним пріоритетом у державній та регіональній політиці на шляху подолання демографічної кризи в Україні має стати поліпшення стани здоров"я населення та залучення для цього всіх необхідних засобів. Тому запропонована методика побудови ...
1370285
  Ільяшенко В.А. Формування інтегрованих виробничо-торговельних систем у продовольчому секторі регіону : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 90-92. – Бібліогр.: 4 назви
1370286
  Черваньов Д. Формування інтегрованих об"єднань підприємств у промисловості / Д. Черваньов, І. Горбась // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості формування об"єднань підприємств у промисловості (на прикладі галузі будівельної кераміки). Проаналізовано організаційні форми інтеграції вітчизняних підприємств на основі вертикальної технологічної співпраці. The article deals ...
1370287
  Потай О.А. Формування інтегрованої системи екологічного менеджменту промислових підприємств // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.3. – С.212-216. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
1370288
  Бабуліна Т. Формування інтелектуального капіталу українського суспільства та створення умов активізації його ефективного використання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України, Фірма "Праця". – Київ, 2012. – № 2. – С. 26-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1370289
  Семчук Н. Формування інтелігенції як освітологічна проблема // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 2/3. – С. 168-172
1370290
  Ніколаєць К. Формування інтернаціональних поглядів в українському суспільстві другої половини 1960-х - на початку 1990-х років: історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 37-40. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано наукові дослідження, автори яких вивчали різні аспекти формування інтернаціональних поглядів в Україні у другій половині 1960-х - на початку 1990-х років. In the given article is analyses main aspects of scientific research ...
1370291
  Находкін М.Г. Формування інтерфейсу Sb/Ge(113) / М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 232-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  За допомогою методів дифракції повільних електронів, фото- та оже- електронної спектроскопій досліджено зміну електронних властивостей (роботи виходу, загину зон поблизу поверхні, густини електронних станів поблизу рівня Фермі) поверхні Ge(113)-(3xl) ...
1370292
  Мельник П.В. Формування інтерфейсу Sn/Ge(l і 1)-с(2х8) / П.В. Мельник, М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 205-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  За допомогою методів дифракції повільних електронів, фото- та оже- електронної спектроскопій досліджені зміни структури та електронних властивостей інтерфейсів Sn/Ge(111l)-c(2x8). Встановлено металічний характер поверхонь зі структурами [подано ...
1370293
  Мельник П.В. Формування інтерфейсу Sn/Si(l11)-(7х7) / П.В. Мельник, М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 216-220. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  За допомогою методів електронної спектроскопії досліджені зміни структури та електронних властивостей інтерфейсів Sn/Si(111)-(7х7). Встановлено металічний характер поверхні зі структурою Si(lll)V3xV3:Sn[подано формулу] імовірно обумовлений напруженнями ...
1370294
  Кучеренко Т. Формування інформації про основні засоби у примітках до річної фінансової звітності / Т. Кучеренко, О. Шайко // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 6. – С. 38-41. – Бібліогр.: 6 назв
1370295
  Гриценко А. Формування інформаційно-поведінкової парадигми монетарної політики / А. Гриценко, Т. Кричевська // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 46-69 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1811-3141
1370296
  Стаховяк Б. Формування інформаційного суспільства в нових країнах-членах НАТО (на прикладі Університету ім. М. Коперника в м. Торуні, Польща) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 106-114. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
1370297
  Луцик Ю.О. Формування інформаційної економіки - об"єктивний процес // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 52-54. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується розвиток інформаційного суспільства та створення інформаційної економіки в країнах світу. Показана необхідність реалізації стратегії їх розвитку в Україні для підвищення соціально-економічного рівня. The article deals with the ...
1370298
  Бобяк А.П. Формування інформаційної системи економічного аналізу власного капіталу // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 34-37 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1370299
  Лантух І.В. Формування інфраструктури ринку в Україні в роки нової економічної політики (1921 - 1928 рр.) / І.В. Лантух. – Харків : Основа, 2004. – 196 с. – ISBN 5-7768-0812-X
1370300
  Секрет І.В. Формування іншомовної професійної компетентності студентів технічних спеціальностей засобами дистанційної освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 304-311
1370301
  Полухін Л.К. Формування історичних поглядів М.І. Костомарова : (до критики буржуазно-поміщицької історіографії на Україні) / Л.К. Полухін ; Академія наук Української РСР, Ін-т історії. – Київ : Вид-во Академії наук Української РСР, 1959. – 127 с.
1370302
   Формування історичної пам"яті : Польща і Україна = Ksztaltowanie pamieci narodowej : Polska i Ukraina : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Харків, 12 травня 2007 р. ) / Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові ; Центральна наукова б-ка Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна ; [ упоряд. : М. Жур, І. Журавльова ; редкол. : Л. Авраменко, О. Гедройц та ін. ; наук. ред. І. Лосієвський ]. – Харків : Майдан, 2008. – 432c. – (Польський альманах ; Ч. 3). – ISBN 978-966-372-205-4
1370303
  Сєдова Л. Формування й розвиток основних маральних орієнтирів ХНЕУ // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 25-41. – ISSN 1682-2366
1370304
  Воронько О. Формування кадрів державного управління, їх еліти: деякі аспекти і проблеми // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.15-19. – ISBN 966-73-53-51-Х
1370305
  Колесніков Б. Формування кадрового потенціалу служб з управління персоналом в органах державної влади // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 248-255
1370306
  Вітман К.М. Формування казахстанської нації як результат етнонацюнальноі політики Казахстану // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 586-591. – ISSN 1563-3349
1370307
  Сахарова Т. Формування каналів збуту в міжнародному туризмі // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 5 (63). – С. 39-42. – ISSN 1606-3732
1370308
  Пік В. Формування каналів розподілу агропродукції в системі становлення агромаркетингу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 567-575. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1370309
  Артімонова І.В. Формування каналів розподілу сільськогосподарської продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 105-109
1370310
  Шлемкевич Л.П. Формування класової непримиренності до буржуазної ідеології / Л.П. Шлемкевич. – К., 1981. – 48с.
1370311
  Мартиняк І.О. Формування кластерної політики як механізму вдосконалення інфраструктури функціонування малого і середнього інноваційного бізнесу в регіоні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 54-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто основні напрями формування регіональної політики підтримки інноваційного підприємництва з використанням засад кластерної теорії. Запропоновано зосередити увагу на потенціалі навчальних закладів та використанні програм партнерства держави ...
1370312
  Аксакова Н. Формування колективів студентів педагогічних вищих навчальних закладів УРСР у 1920-ті роки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 74-77. – ISSN 1728-9343
1370313
  Клименко Ж. Формування компаративістської компетентності учнів у процесі вивчення світової літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 6 (368). – С. 12-16


  У статті розглядаються проблеми компаративного вивчення світової літератури в школі
1370314
  Яковенко С.І. Формування комплексного механізму управління діяльністю корпорації : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 149-163. – Бібліогр.: 26 назв
1370315
  Коваленко Ю. Формування комплементарної моделі фінансового сектору економіки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 7 (197). – С. 42-47 : табл. – Бібліогр.: 25 назв
1370316
  Кручек Вікторія Аркадіївна Формування комунікативних умінь студентів вищих аграрних закладів освіти в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін : Дис. ... канд. педагог. наук:13.00.04 / Нац. аграрний ун-т; Кручек В.А. – Київ, 2004. – 199л. + Додаток: л.1-185. – Бібліогр.: л.188-199
1370317
  Терезюк Н. Формування комунікативної компетенції студентів ВНЗ у процесі навчання іноземної мови // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (966). – С. 32-35. – ISSN 0131-6788
1370318
  Павленко Олена Олександрівна Формування комунікативної компетенції фахівців митної служби в системі неперервної професійної освіти : Дис. .. доктора педагогічних наук: 13.00.04 / Павленко О.О. ;КНУТШ. – Київ, 2004. – 448л. + Додатки: л.396-448. – Бібліогр.: л.358-395
1370319
  Павленко Олена Олександрівна Формування комунікативної компетенції фахівців митної служби в системі неперервної професійної освіти : Автореф. дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.04 / Павленко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 40с. – Бібліогр.: 45 назв.
1370320
  Гирич З. Формування комунікативної культури майбутніх учителів у прцесі вивчання англійської мови / З. Гирич, Г. Крамаренко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2010. – № 3 (58). – С. 57-66. – ISSN 1562-529Х
1370321
  Врублевська В.В. Формування комуністичного морального ідеалу засобами художньої літератури : Дис... канд. філос.наук: 09.00.05 / Врублевська В. В.; МВиССО УРСР, КДУ. – К., 1975. – 197л. – Бібліогр.:л.184-197
1370322
  Постовий В.Г. Формування комуністичного світогляду учнів. / В.Г. Постовий, Д.І. Румянцева. – К., 1983. – 45с.
1370323
  Кузнецов О.В. Формування комунітарної грошової політики в Європейському валютному союзі : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.05.01. / Кузнецов О.В.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1370324
  Ліщенко К.Ф. Формування комунічтисної свідомості колгоспного селянства в процесі розвитку суспільних відносин на селі. : Дис... Канд. філософ. наук.: / Ліщенко К.Ф.; Ін-т підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при КДУ. – К, 1965. – 315л. – Бібліогр.:л.305-315
1370325
  Єрмілов С. Формування конкурентних енергоринків в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 15-28. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1370326
  Дикий Олексадр Віталійович Формування конкурентних маркетингових стратегій на підприємстві в умовах глобалізації бізнесу : Дис. ... канд. економічних наук: 08.02.03 / Дикий О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 224 л. + Додатки: л.209-224. – Бібліогр.: л.198-208
1370327
  Дикий Олексадр Віталійович Формування конкурентних маркетингових стратегій на підприємстві в умовах глобалізації бізнесу : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.02.03 / Дикий О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
1370328
  Кривенко М.П. Формування конкурентних переваг підприємств на українському ринку кондитерських виробів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кривенко М.П. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 219 л. + Додаток: л. 208-219. – Бібліогр.: л. 191-207
1370329
  Кривенко М.П. Формування конкурентних переваг підприємств на українському ринку кондитерських виробів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кривенко М.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1370330
  Ліпанова О.І. Формування конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств в умовах глобалізації : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 129-134 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1370331
  Горохова В.С. Формування конкурентного середовища в економіці України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 81-90. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1370332
  Жуков С.А. Формування конкурентноспроможності промислового підприємства на основі маркетингових засад / С.А. Жуков, К.М. Воронич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 124-135 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1370333
  Коваленко Юлія Олександрівна Формування конкурентоспроможного ринку міжнародних туристичних послуг в Україні : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Коваленко Ю.О.; Київськ. економ. ін-т менеджменту. – Київ, 2005. – 183 л. – Бібліогр.: л.166-183
1370334
  Верхоглядова Н.І. Формування конкурентоспроможності вищого навчального закладу // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ; Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 3. – С. 64-68. – ISSN 1681-6277
1370335
  Зінов"єв Ф.В. Формування конкурентоспроможності кадрів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 88-90. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1370336
  Ткаченко А.М. Формування контролінгового механізму в системі управління підприємством / А.М. Ткаченко, А.І. Коваль // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 256-260. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1370337
  Борбат О.М. Формування конусів на поверхні електродів при розряді в атмосфері інертних газів / О.М. Борбат, З.П. Корольова, Л.В. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-16. – (Фізика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Формування домішкових і конденсаційних конусів при тліючому розряді в порожнинному катоді з активатором в атмосфері інертних газів відбувається при розрядних струмах, для яких мають місце зростання/падіння напруги в розряді, амплітуди коливань (2 мГц) ...
1370338
  Малиновський В. Формування концептуальних засад культурної політики України на сучасному етапі державного будівництва // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.156-164
1370339
  Каратєєва Г.М. Формування концептуальних ознак лексеми mer в романі Ж.-М.Г. Ле Клезіо "Etoile errante" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 121-127.
1370340
  Сафонова В.Є. Формування концептуальних підходів до вдосконалення якості вищої освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 202-209. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто категоріальний апарат якості вищої освіти. Розроблено концептуальні підходи до вдосконалення якості вищої освіти на всіх рівнях управління системою вищої освіти - державному, регіональному та вузівському. . The article considers ...
1370341
  Назарова К. Формування концептуальних підходів до вивчення Голодомору 1932-1933 рр. в Україні у сучасній англо-американській радянології // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 5 (89) вересень - жовтень. – С. 40-44
1370342
  Купалов Р.О. Формування концептуальної моделі комплексного інституційного механізму державного регулювання розвитку підприємницького середовища // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 67-74. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1370343
  Кальниш Ю. Формування концептуцальних засад підготовки фахівців для роботи в органах місцевого самоврядування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.107-117
1370344
  Лубніна Н.В. Формування концепції близькосхідного мирного врегулювання нової адміністрації США // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 132-136
1370345
  Ясько А.Г. Формування концепції вибору та управління стратегією диверсифікації підприємств харчової та переробної промисловості : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 134-141 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1370346
  Сапа Н.В. Формування концепції інтеграції та сталого економічного розвитку в умовах глобалізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 28. – С. 100-116.
1370347
  Гуменюк А.Г. Формування концепції миротворчої діяльності України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 2. – С. 36-40.
1370348
  Полянська А.С. Формування концепції розвитку вітчизняних підприємств на основі бенчмаркінгу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 290-296. – ISSN 0321-0499
1370349
  Фіщук Ганна Іванівна Формування корегентних нелінійних структур у нерівноважній плазмі : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Фіщук Ганна Іванівна; НАН України. Ін-т теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова. – К., 1998. – 16л.
1370350
  Деревицький А.В. Формування коричневих грунтів (на прикладі Північного Алжіру) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 65-71 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географії ; Вип. 12)
1370351
  Маковоз О.С. Формування корпоративних інститутів у посрадянських країнах // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 137-140. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
1370352
  Кавун О.О. Формування корпоративних торговельних мереж у роздрібній торгівлі України : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 91-97. – Бібліогр.: 10 назв
1370353
  Корінько М.Д. Формування корпоративної інформаційної системи у процесі реінжинірингу бізнес-процесів під час реструктуризації транснаціональних корпорацій / М.Д. Корінько, Г.Б. Тітаренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 227-232. – ISSN 1993-6788
1370354
  Кицак Т.Г. Формування корпоративної культури в процесі розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Кицак Т.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1370355
  Самсін І.Л. Формування корпусу професійних суддів: формальний і реальний підходи // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 35-41.
1370356
  Прилуцький Сергій Валентинович Формування корпусу професійних судів України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Прилуцький С.В.; НАНУ. Ін-тут держави і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2003. – 223с. – Бібліогр.: л.196-223
1370357
  Прилуцький Сергій Валентинович Формування корпусу професійних судів України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.10 / Прилуцький С.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1370358
  Кисельова В. Формування краєзнавчих баз даних як перспективний напрям розвитку інформаційного забезпечення краєзнавства / В. Кисельова, О. Михайлова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 94-98. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4595-2 (вип. 19)
1370359
  Ярошенко Ф.О. Формування креативних моделей управління проектами розвитку системи державних фінансів України / Ф.О. Ярошенко, С.Д. Бушуєв // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 2 (183). – С. 4-10
1370360
  Шевченко М.М. Формування креативності студентів-психологів // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 9 : Психологія. – С. 138-143
1370361
  Распутна Л. Формування кредитного портфеля комерційного банку з урахуванням ризику : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 50-52 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
1370362
  Зеленецький В. Формування кримінальної справи // Вісник Академії прокуратури України / Академія прокуратури України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 35-40
1370363
  Лагода А.В. Формування критеріїв прийняття інвестиційних рішень на різних стадіях розробки інвестиційного проекту // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 231-235. – ISBN 966-7958-13-2
1370364
  Костирєв А. Формування критичного мислення у студентів за допомогою застосування методів медіа-освіти у процесі вивчення суспільно-політичних дисциплін // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 5 (43). – С. 76-83
1370365
  Пометун Олена Іванівна Формування критичного мислення учнів на уроках з курсу за вибором "Права людини" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 5-7. – Бібліогр.: с. 5-6
1370366
  Ніколаєнко Я.М. Формування культури громадянськості в античній традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1370367
  Богданова Н. Формування культури життєтворчості особистості у вищому навчальному закладі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 ( 42). – С. 90-93. – ISSN 2078-1016
1370368
  Олексенко Н. Формування культури при вивченні хімічних дисциплін / Н. Олексенко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2005. – № 6. – С. 69- 75. – ISSN 1562-529Х
1370369
  Присяжнюк О. Формування культурологічного дискусу та політики толерантності в ЗМІ як нагальна проблема українського медійного простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 193-195.
1370370
  Антощишина Н.І. Формування ланцюга цінності авіатранспортних послуг малобюджетними авіакомпаниями : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 72-78 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1370371
  Кириченко О.В. Формування латиноамериканської політики США у 80-і роки : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.03 / Кириченко О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 18л.
1370372
  Кириченко Олександр Васильович Формування Латиноамериканської політики США у 80-і роки : Дис... канд. історич.наук: 07.00.03 / Кириченко Олександр Васильович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 201л. – Бібліогр.:л.183-199
1370373
  Кириченко О.В. Формування Латиноамериканської політики США у 80-ті роки : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.03 / Кириченко О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 18л.
1370374
   Формування лідерства і прихильності до здорового способу життя у військовослужбовців і працівників правоохоронних органів України : навчальний посібник / Барко В.І., Бойко О.В., Ірхін Ю.В., Литвиненко Е.С., Руденко М.В. та ін. ; МОНУ ; Мін-во внутрішніх справ України ; Мін-во оборони України ; Державна прикордонна служба України ; під заг. ред. В.Д. Гвоздецького. – Київ : К.І.С., 2008. – 200с. + CD ROM. – ISBN 978-966-7048-91-4
1370375
  Гавдида Н. Формування літературно-малярського дискурсу у творчості Богдана Лепкого // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 12. – С. 17-24. – ISSN 0042-9422
1370376
  Бойко Ю.В. Формування логіки внутрішньої міжрівневої взаємодії в багатоланковій системі / Ю.В. Бойко, С.Д. Погорілий, О.В. Коваленко // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 91-96. – ISSN 1727-4907
1370377
  Колобков В.В. Формування людини нового суспільства / В.В. Колобков. – Київ, 1972. – с.
1370378
  Климко Сергій Григорович Формування людського капіталу та механізм його використання в умовах ринкових перетворень : Дис. ... канд. економічних наук: 08.01.01 / Климко С. Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 272л. + Додатки: л.236-272. – Бібліогр.: л.218-235
1370379
  Климко Сергій Григорович Формування людського капіталу та механізм його використання в умовах ринкових перетворень : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Климко С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв.
1370380
  Мікловда В.П. Формування людського потенціалу інноваційного розвитку / В.П. Мікловда, М.І. Пітюлич, Г.С. Кесарчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 6-14. – (Економіка ; Вип. 30)
1370381
  Гудим В.В. Формування маніакальної пристрасті через засоби масової інформації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 551-554. – ISSN 1563-3349
1370382
  Козак О.М. Формування маркетингової стратегії конкурентної боротьби ВНЗ : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 78-83 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1370383
  Длігач А.О. Формування маркетингової цінової стратегії : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 80-93 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1370384
  Крук О. Формування мережі державних заповідників як один з напрямів розвитку українського музейництва 1950-х - 1980-х років // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 145-156
1370385
  Агієнко І. Формування мережі залізниць на українських землях у XIX сторіччі: хронологічні орієнтири // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 204-209
1370386
  Михайлюк Олена Ігорівна Формування мережі і розвиток сільськогосподарських освітніх закладів Полтавщини в 19-на початку 20 століття : Дис....канд. істор. наук: 07.00.07 / Михайлюк Олена Ігорівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 183л. – Бібліогр.:л.167-183
1370387
  Михайлюк Олена Ігорівна Формування мережі і розвиток сільськогосподарських освітніх закладів Полтавщини в 19 -на початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд.істор. наук:07.00.07 / Михайлюк О.І.: КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с.
1370388
  Завальнюк Олена Олексіївна Формування мережі та діяльність сільськогосподарських дослідних установ на Київщині (кінець 19-початок 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.07 / Завальнюк О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1370389
  Завальнюк Олена Олексіївна Формування мережі та діяльність сільськогосподарських дослідних установ на Київщині (кінець 19 - початок 20 ст.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.07 / Завальнюк Олена Олексіївна; Укр. академія аграрних наук. Центральна наукова сільськогосп. біб-ка. Центр історії аграрної науки. – Київ, 2003. – 228 л. + Додатки: л. 192 - 228. – Бібліогр.: л. 164 - 192
1370390
  Мошенський С.З. Формування мережної структури фінансових ринків: світові та українські аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 31-35. – (Економіка ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються процеси трансформації структури фондових ринків від лінійно-ієрархічної до мережної та значення цих змін для економічної безпеки України. The article presents an analysis related to processes of transformation occurring in the ...
1370391
  Мисака Г.В. Формування методологічних засад аналізу фінансового стану емітентів цінних паперів в умовах фінансової кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 65-68. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  В статті представлено результати дослідження ролі методологічних засад аналізу фінансового стану емітентів цінних паперів в процесі прийняття інвестиційних рішень учасниками фондового ринку в умовах фінансової кризи. The article presents the results ...
1370392
  Бузько І.Р. Формування методологічних основ розвитку персоналу / І.Р. Бузько, Ю.Ю. Д"яченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 8-12. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1370393
  Рогач Ф.І. Формування механізмів валютно-дилінгових операцій як чинник залучення фінансових ресурсів у розвиток реального сектору національної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 146-150.
1370394
  Домбровська С.М. Формування механізмів демократизації вищої освіти й автономії вищих навчальних закладів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 155-158. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401


  In the article the results of researches of processes of reformation of higher education in Ukraine are shown, analysed, normative documents, which regulate forming of educational space, and results of height of indexes of higher educational ...
1370395
  Блешмудт П.П. Формування механізмів державного регулювання іноземних інвестицій в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 77-81. – (Економіка ; Вип. 43)


  Стаття присвячується ролі держави в процесі залучення іноземних інвестицій в Україну для найбільш ефективного процесу трансформації.
1370396
  Кір"ян Т. Формування механізмів захисту населення від фінансово-економічної кризи / Т. Кір"ян, Ю. Куліков // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 14-20
1370397
  Баюра Д.О. Формування механізмів корпоративного управління в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 171-177


  В роботі виділено сукупність механізмів, які найбільшим чином впливають на формування системи корпоративного управління. На переконання автора, вибір та застосування механізмів корпоративного управління залежить від розміру акціонерного товариства, ...
1370398
  Кондрашов О.М. Формування механізму державного регулювання в ринковій економіці // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 93-98. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1370399
  Пельтек Л.В. Формування механізму державного регулювання зовнішньоекономічною діяльністю в регіоні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 83-86
1370400
  Ковтун О.А. Формування механізму державної фінансової підтримки санації підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 28-30
1370401
  Лісовська Л.С. Формування механізму забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства / Л.С. Лісовська, А.В. Катаєв // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 328-333. – ISSN 0321-0499
1370402
  Ткач В.Ю. Формування механізму інтеграції України у європейський ринок праці : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.02 / Ткач В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 14 назв
1370403
  Ткач В.Ю. Формування механізму інтеграції України у Європейський ринок праці : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ткач В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 209л. + Додатки: л. 198 - 209. – Бібліогр.: л. 170 - 197
1370404
  Костерін В. Формування механізму муніципального господарювання у великому місті // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.283-292
1370405
  Половян Н.С. Формування механізму оперативного управління відходами / Н.С. Половян, С.П. Натрус // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 291-298


  Розглянуті основні інструменти, які використовують у механізмі екологічного регулювання і стимулювання, виконано аналіз існуючих інструментів екологічної політики, виявлені їх сильні та слабкі сторони. Запропоновано механізм оперативного управління ...
1370406
  Кучер Г.Я. Формування механізму організації заробітної плати в умовах становлення ринкової економіки : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.01.01. / Кучер Г.Я.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1370407
  Клітко Олександр Васильович Формування механізму оцінки передпроектних рішеннь в енергозбереженні : Авт. дис. ... канд. техн. наук: 05.14.01 / Клітко О.В.; Нац. тех. ун-т Укр."КПІ". – Київ, 2001. – 17с.
1370408
  Смачило В. Формування механізму перерозподілу трудових ресурсів із застосуванням систем стимулювання праці / В. Смачило, О. Колмакова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-39.
1370409
  Божко В. Формування механізму правового регулювання оплати праці впродовж XX ст. до н. е. - XIV ст. н. е. у провідних країнах світу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 226-233. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1370410
  Лютий І.О. Формування механізму управління емісійною діяльністю підприємства на ринку облігацій / І.О. Лютий, Т.В. Нічосова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 45-53. – Бібліогр.: с. 46


  Визначено коло підприємств-емітентів, які мають потребу в розробці механізму управління емісійною діяльністю, та представлено модель побудови даного механізму.
1370411
  Макаренко М.В. Формування механізму управління ефективним функціонуванням підприємства : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 126-135 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1370412
  Польова Н.М. Формування механізму управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств : економіка та управління підприємствами / Н.М. Польова, В.О. Шпильова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 130-134 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1370413
  Позднякова С. Формування механізму управління людським капіталом / С. Позднякова, О. Следь // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 323-326. – ISSN 1993-0259
1370414
   Формування митної мережі Південної України (1775-1819) = The formation of the customs line of Southern Ukraine, (1775-1819). – Запоріжжя : Тандем - У, 2007. – 608с. – (Джерела з історії Південної України / ред. кол.: Андрєєв В., Бех В., Боряк Г. та ін. ; Том 8). – ISBN 978-966-7482-74-9
1370415
  Тельвак В.П. Формування Михайла Грушевського як історіографа (гімназійна доба) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 69-71. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  На основі широкої джерельної бази проаналізовано гімназійний період життя М. Грушевського під кутом формування його історіографічних поглядів. Досліджено джерела формування його світогляду і наукових інтересів. Розглянуто перші історичні реферати ...
1370416
  Ярош-Дмитренко Формування міжнародних конкурентних переваг українських виробників на світовому ринку машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1370417
  Сухіашвілі Д. Формування міжнародно-правових та концептуальних засад відносин Грузії та ЄС. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 18-20
1370418
  Денисенко В В Формування міжнародно правових звичаїв га норм у племінних народів (за античними епіграфічними джерелами) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 583-588. – ISSN 1563-3349
1370419
  Зінько Юрій Формування міжнародного геопарку "Скелясті бескиди" як центру геотуризму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Географія і туризм: європейський досвід. – С. 83-93. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 24)
1370420
  Кийков О. Формування міжнародного іміджу // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 6 (88). – С. 71-77. – ISSN 0869-3595
1370421
  Матвіїв М. Формування міжнародного ринку виробництва знань в Україні // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (2). – С. 217-229. – ISSN 1684-906Х
1370422
   Формування мінеральних вод України : монографія / Шестопалов В.М. [ та ін. ] ; за ред. В.М. Шестопалова ; НАН України, Ін-т геол. наук. – Київ : Наукова думка НАН України, 2009. – 320 с. : іл. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0902-Х
1370423
  Луніна І. Формування місцевих бюджетів у контексті завдань адміністративно-територіальної реформи : Фінанси. Податки. Кредит. // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.23-31 : Табл., рис. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 0131-775Х
1370424
  Семенишева Т.О. Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку зі зниженим зором до навчання в школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Семенишева Т.О. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв
1370425
  Драч Є. Формування мовленнєвої компетенції // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 195-199. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1370426
  Білецька О.О. Формування мовної культури міської молоді в сучасній Україні // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 64-68
1370427
  Паламар Лариса Формування мовної особистості у вищих навчальних закладах України // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 35-37. – Бібліогр. в кінці ст.
1370428
  Бикова Т.В. Формування мовної політики в незалежній Латвійській Республіці: моделі, перспективи розвитку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 691-699. – ISSN 1563-3349
1370429
  Гудзенко О.П. Формування моделей буття в українській драматургії 20-х років XX століття: філософія гри // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 76-80
1370430
  Левчунь Г.Я. Формування моделі сталого розвитку та економічного зростання національної економіки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.17. – С. 217-223. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1370431
  Величко В.В. Формування моделі територіального устрою в середньовічному Китаї // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 40-47. – ISSN 1608-0599
1370432
  Бєлозерцев О.В. Формування моделі управління реструктуризацією вугледобувного підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 263-271


  Сформовано модель стратегічного управління реструктуризацією вугледобувного підприємства з врахуванням етапу його розвитку та інтенсивності впливу факторів середовища функціонування.
1370433
  Дехтяр Н.А. Формування моделі фінансових стимулів держави щодо підтримки соціально відповідального бізнесу в Україні у контексті світового досвіду / Н.А. Дехтяр, К.В. Піскун // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 164-172
1370434
  Ніколаєв І. Формування монопартійної системи на Миколаївщині в 20-х роках XX ст.: форми і методи // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 5 (89) вересень - жовтень. – С. 29-32
1370435
  Гризоглазова Таміла Іванівна Формування морального досвіду молодших школярів засобами музичної казки : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.1 / Гризоглазова Таміла Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 21л.
1370436
  Дудник Н.З. Формування моральної свідомості педагога // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 269-274


  У статті розглянуто проблему становлення моральності педагога на рівні суспільних вимог. Визначено складові структури моральної свідомості в системі взаємодії вчителя та учнів. Дається тлумачення поняттям "моральна свідомість", "етичні норми" як ...
1370437
  Буркинський Б. Формування морської доктрини України / Б. Буркинський, О. Котлубай, В. Степанов // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 6-11. – ISSN 0372-6436
1370438
  Вієвська М. Формування мотивації фахівця до безперервної професійної освіти / М. Вієвська, Л. Красовська // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 75-82. – ISSN 1682-2366
1370439
  Анісімов А.Ю. Формування мотиваційного компоненту готовності вчителів гуманітарних дисциплін до тестового оцінювання навчальних досягнень учнів / А.Ю. Анісімов, Н.Д. Ремез // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 8/9. – С. 17-20
1370440
  Курченко Т. Формування музейної мережі півдня України у першій половині XIX століття // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 178-183
1370441
  Кияшко Л.О. Формування навичок і стильових стратегій політичної поведінки молоді // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 231-240. – ISBN 978-966-8063-90-11
1370442
  Марцінко Т. Формування навичок інтонування мовлення учнів середньої школи як передумова розвитку мисленнєво-мовленнєвої діяльності на уроках української мови // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 2. – С.5-9.
1370443
  Бишевець Н.Г. Формування навичок розробки інформаційних технологій навчання у майбутніх вчителів фізичного виховання // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 2. – С. 41-44. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
1370444
  Пішванова Валерія Формування навичок самостійного вивчення іноземної мови майбутніми спеціалістами // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізуються форми і методи вироблення умінь і навичок самостійного вивчення іноземної мови майбутніми спеціалістами бібліотечної та видавничої справи.
1370445
  Забродська Л. Формування навчального контенту засобами інформаційних технологій в умовах модернізації системи ППО // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 51-57
1370446
  Іванісік А.І. Формування надкоротких оптичних імпульсів унаслідок перехідного ефекту на межі самофокусуючого середовища / А.І. Іванісік, А.В. Конопатський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 244-247. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається можливість формування надкоротких оптичних імпульсів унаслідок перехідного ефекту на межі самофокусуючого середовища. Показано, що амплітудна модуляція лазерного випромінювання, яка трансформується у фазову самомодуляцію, веде до ...
1370447
  Юркова О.І. Формування наноструктури та механічних властивостей в А-залізі під час інтенсивної пластичної деформації тертям : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 01.04.07 / Юркова О.І.; НАНУ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2008. – 38 с. – Бібліогр.: 24 назв.
1370448
  Погребицький М.Л. Формування напрямів регулювання транспортної системи перевезень в умовах глобалізації // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 140-143. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1370449
  Майборода О.М. Формування народності / О.М. Майборода. – К, 1986. – 48с.
1370450
  Краснова М.В. Формування наукових підходів щодо договорів в екологічному праві як міжгалузевого правового інституту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 9-12. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні наукові напрями дослідження договорів в екологічному праві, які в сучасних умовах дозволяють більш ефективно регулювати відносини в сфері використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки, ...
1370451
  Гриценко І. Формування наукових поглядів щодо інституту адміністративної відповідальності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 45-50.
1370452
  Карпенко Н.В. Формування наукових шкіл з маркетингу в Україні // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 63-69. – (Економічні науки)
1370453
  Міщук С. Формування науково-практичних засад опису рукописних книг та стародруків у науковій діяльності В.М. Перетца в Україні // Бібліотечний вісник : Науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 23-36. – ISSN 1029-7200
1370454
  Несененко П.П. Формування наукового етапу економічної думки та можливості застосування деяких аспектів його методології для осмислення та вирішення сучасних проблем України / П.П. Несененко, О.А. Артеменко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 520-529. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто джерела становлення наукового етапу економічної думки, насамперед школою фізіократів. Показано особливості перехідного стану суспільств, що характеризуються процесами формування промислового капіталу і їхня схожість із сучасною Україною.
1370455
  Матвієнко В.М. Формування наукового світогляду академіка К.Г.Воблого / В.М. Матвієнко, Н.М. Матвієнко // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 42-49.
1370456
  Кузьменко В.В. Формування наукової картини світу учнів: від витоків до сьогодення : монографія / Кузьменко Василь Васильович. – Херсон : РІПО, 2007. – 600 с. – ISBN 978-966-2919-02-8
1370457
  Лузан Ю.Я. Формування наукової парадигми сучасного розвитку аграрного сектору України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 22-29. – ISSN 2221-1055
1370458
  Прощаликіна А.М. Формування національних інноваційних систем у країнах із трансформаційною економікою // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 72-77. – ISSN 1993-6788
1370459
  Ковальчук С.С. Формування національного економічного інтересу в процесі ринкових перетворень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-64. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми формування національного економічного інтересу, узгодження суперечностей інтересів різних рівнів.
1370460
  Єфименко А.П. Формування національного плану боротьби з корупцією на основі європейських стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 36-43.
1370461
  Ковтун О.М. Формування національної екологічної мережі-важливий напрям планування використання та охорони земель в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 1 (112). – С. 45-48.
1370462
  Ковтун О.М. Формування національної екологічної мережі в контексті сталого розвитку: правовий аспект // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2011. – № 1 (65). – С. 17-19
1370463
  Воропаєва Т.С. Формування національної європейської ідентичності громадян України: теоретико-імперичні аспекти (1993-2010 роки) // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 333-343. – ISBN 978-966-8063-99-49
1370464
  Безверха Т. Формування національної ідеі в українській суспільній думці (друга половина ХІХ - перша половина ХХ ст.) // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 36-43.
1370465
  Зварич І. Формування національної ідентичності - домінанта етнополітичного менеджменту України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 330-341. – ISBN 978-966-02-5322-3
1370466
  Сизоненко В.О. Формування національної інноваційної истеми як визначальної умови відтворення людського капіталу // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 64-69. – (Економічні науки ; № 1)
1370467
  Чеботарьов В. Формування національної інноваційної системи // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 157-162. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1370468
  Наливайченко С.П. Формування національної професійної програми якості в туризмі / С.П. Наливайченко, К.В. Наливайченко // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 82-84. – ISSN 1729-7206
1370469
  Чорнобай Василь Сергійович Формування національної самосвідомості молодших підлітків засобами народної музично-пісенної творчості : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чорнобай Василь Сергійович; Київск. держ. ін-т культури. – К., 1993. – 189л. – Бібліогр.:л.156-171
1370470
  Кучинський М. Формування національної свідомості молодших школярів засобами казок Василя Сухомлинського // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 127-129
1370471
  Гнатишина Н.Д. Формування необоротних активів торговельних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гнатишина Наталія Дмитрівна ; Київ. нац. торговельно-економічний ун-т. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1370472
  Швець Н.Р. Формування нових правил і принципів банківського нагляду в Україні : монографія / Н.Р. Швець ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2009. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 303-332 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-423-068-8
1370473
  Муравйов В. Формування нових правових зв"язків між Україною і Європейським Товариством // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 96-109


  Історія правових відносин між Європейським Товариством (ЄТ) і Україною.
1370474
  Мокроусова О.Г. Формування нового житлового середовища в Києві наприкінці ХІХ- на початку ХХ століття // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 32-44.
1370475
  Мхитарян Н.І. Формування нового зовнішньополітичного курсу Туркменістану та перспективи розвитку відносин з Україною // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 32-35. – ISSN 0868-8117
1370476
  Юрій С. Формування нового світового економічного порядку: науково-практичні підходи / С. Юрій, Є. Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 13-26. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1370477
  Роговий В.М. Формування новоімперської сталінської ідеології й політики у контексті українсько-російських взаємовідносин у 20 - 30-х роках ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-66. – (Історія ; Вип. 50)


  Стаття присвячена висвітленню процесу становення новоімперської, проросійської ідеології й політики у контексті українсько-російських взаємин.
1370478
  Гуменюк Б.І. Формування нової архітектури європейської безпеки: місце і роль України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 17-23. – ISBN 966-7196-06-2
1370479
  Міокова Н.В. Формування нової державної політики співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями: системний підхід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 127-131. – Бібліогр.: 5 назв
1370480
  Копійка В.В. Формування нової загальноєвропейської системи в контексті розширення ЄС на Схід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.56-67
1370481
  Гаман М. Формування нової інноваційної політики в Україні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 28-38
1370482
  Шляхов Б.М. Формування нової людини і мистецтво / Б.М. Шляхов. – Київ, 1964. – 53 с.
1370483
  Сохацька О. Формування нової парадигми корпоративного управління в глобальному середовищі // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 24-40. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
1370484
  Русанов О. Формування нової парадигми розвитку житлово-комунального господарства (економіко-правовий аспект) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 51-56. – ISSN 1728-9343
1370485
  Пижик А.М. Формування нової системи освіти в УСРР на початку 1920-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-22. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концептуальні основи та модель освітньої системи, яка була створена в радянській Україні на початку 1920-х рр.
1370486
  Науменкова С. Формування нової фінансової архітектури: основні питання та можливі виклики для України : світова економіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 1 (167). – С. 8-13 : Табл. – Бібліогр: 20 назв
1370487
  Буткевич О. Формування норм jus cogens у докласичному міжнародному праві // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 207-219.
1370488
  Гайда Л. Формування нормативно-правової бази діяльності музеїв при навчальних закладах України // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 49-54
1370489
  Чеберяко О. Формування нормативно-правової бази місцевого бюджету в УСРР 1920-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-57. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Досліджується процес становлення нормативно-правової бази місцевого бюджету УСРР у 1920-і роки. The process of creation of normative-legal basis of Ukrainian SSR"s local budget is studied.
1370490
  Пилипенко А.А. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об"єднань : монографія / Пилипенко А.А., Дзьобко І.П., Писарчук О.В. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 342, [1] с. : табл. – Додатки: с. 323-342. – Бібліогр.: с. 301-322. – ISBN 978-966-676-478-5
1370491
  Семеніхін І.М. Формування оборонного бюджету України і контроль за його використанням в умовах ринкової економіки / І.М. Семеніхін, І.Ю. Марко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 56-64.
1370492
  Базалук О. Формування образу людини майбутнього як стратегічна мета філософії освіти // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч 2/3. – С. 49-55.
1370493
  Мельничук Н.Б. Формування образу політичного лідера в суспільній свідомості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 221-225
1370494
  Симоніна Наталія Валеріївна Формування образу політичного лідера засобами телебачення (вітчизняний і світовий досвід) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Симоніна Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 230 л. – Бібліогр.: л. 200-219; Дод.: л. 219-230
1370495
  Симоніна Наталія Валеріївна Формування образу політичного лідера засобами телебачення (вітчизняний і світовий досвід) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Симоніна Н.В.; КНУТШ; Ін-тут журналістики. – Київ, 2004. – 24с. – Бібліогр.: 5 назв
1370496
  Герасименко С.С. Формування ознакової множини для порівняльного оцінювання соціально-економічного розвитку / С.С. Герасименко, О.А. Чуприна, О.О. Чуприна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 4-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1370497
  Пластун В.Л. Формування оптимального портфеля страхових послуг / В.Л. Пластун, В.С. Домбровський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 335-341 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
1370498
  Кобилецька О.Ф. Формування оптимальної регіональної політики в умовах інтеграції України в глобальну торговельну систему // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 53-56.
1370499
  Дмитрієва О. Формування оптимальної ресурсної політики в банках України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-29. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  Розглядається необхідність формування оптимальної ресурсної політики комерційного банку в сучасних умовах з урахуванням макроекономічної ситуації. Пропонується впровадження логістичного підходу до формування ресурсної бази банківських ...
1370500
  Поливана Т.М. Формування оптимальної структури капіталу корпорацій: теоретичні підходи та міжнародний досвід // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-21.
1370501
  Поливана Т.М. Формування оптимальної структури капіталу корпорацій: теоретичні підходи та міжнародний досвід // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 22
1370502
  Поливана Т.М. Формування оптимальної структури капіталу корпорацій: теоретичні підходи та міжнародний досвід // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-21


  Розглянуто основні моделі оптимальної структури капіталу корпорацій. Узагальнено провідні теоретичні підходи щодо вирішення проблеми побудови оптимальної структури капіталу корпорацій. Вивчено емпіричний досвід по впровадженню моделей оптимальної ...
1370503
  Кріпак М.О. Формування оптимальної структури оборотних коштів в умовах ринкової економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 383-388. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1370504
  Гладій М.В. Формування оптового ринку в Україні // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 41-43.
1370505
  Дородний Г П. Формування органів виконавчої влади в державах з парламентською формою правління // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 68-73. – ISSN 1563-3349
1370506
  Грін О.О. Формування органів влади і управління в період Закарпатської України (1944-1945 рр.) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 161-167. – ISSN 1563-3349
1370507
  Гай-Нижник Формування органів державної влади та управління ЗУНР (1918-1920 рр.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 326-348
1370508
  Фурсов О.І. Формування організаційно-економічного механізму управління основними засобами в умовах реструктуризації паідприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 198-205. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1370509
  Новікова М.М. Формування організаційного механізму забезпечення продуктивної зайнятості персоналу : монографія / Новікова М.М., Діоба А.В. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 246, [1] с. : табл. – Додатки: с. 191-247. – Бібліогр.: с. 171-190. – ISBN 978-966-676-515-7
1370510
  Ксенофонтов М.М. Формування організаційної системи забезпечення розвитку сільських територій - європейський досвід // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Т. 2, № 3/4. – С. 128-132. – ISSN 2078-9912
1370511
  Транченко Л.В. Формування організаційної структури підприємства відповідно до вимог програмно-цільового управління : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 158-164 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1370512
  Фостій Валентина Формування освітніх компетентностей у школярів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 54-55
1370513
  Морозюк Н.В. Формування освітнього потенціалу сільських територій / Н.В. Морозюк, Г.В. Гончарук, М.Б. Муж // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 189-192. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1370514
   Формування осіннього паводка 1974 р. на річках північного захаду УРСР / Л.М. Козінцева, В.П. Молодих, М.Н. Паламарчук, О.З. Ревера // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 48-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 19)
1370515
  Лохвицька Л.В. Формування основ безпечної туристичної діяльності дітей дошкільного віку / Л.В. Лохвицька, Т.К. Андрющенко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 6-10 : фото, рис. – Бібліогр.: 8 назв
1370516
  Кухарський Володимир Формування основ морального виховання в дохристиянський період // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 31-34. – Бібліогр. в кінці ст.
1370517
  Прохорова О. Формування основ професіоналізму та професійної майстерності як основна мета підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 6 (55). – С. 60-64. – ISSN 1562-529Х
1370518
  Покась В.І. Формування основ фінансової автономії місцевого самоврядування : бюджет // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 67-73. – Бібліогр.: 3 назви
1370519
   Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Острог
Кн. 1. – 1995. – 56 с.
1370520
   Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, [ Острог, 19-21 травня 1995 р. ]. – Острог
Кн. 2 : Статті, доповіді, виступи. – 1995. – 225 с.
1370521
  Мельник В. Формування особистісної релігійності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.238-245. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1370522
  Коротєєва В.О. Формування особистості вчителя засобами етнепдагогіки (1917-1930 рр.) / В.О. Коротєєва. – Миколаїв, 1996. – 93с.
1370523
  Денисов С.Ф. Формування особистості злочинця молодіжного віку / С.Ф. Денисов, О.І. Напиральська // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 43-47. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1370524
  Жаворонко О.І. Формування особистості учня в школі інтернаті / О.І. Жаворонко. – К., 1964. – 108с.
1370525
  Олена Бакай Формування особистості учня засобами шкільної географії // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 16-20. – Бібліогр.: 12 назв
1370526
  Косенко О. Формування особових архівних фондів // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2006. – Т. 14. – С. 19-23.
1370527
  Козир О. Формування особового складу Єлисаветградської міської поліції (кінець XVIII ст.) // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 75-77.
1370528
  Єфанова А.Г. Формування парадигми гуманістичного менеджменту ХХ століття // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 61-67. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1370529
  Воропаєва В.Г. Формування парадигми культури особистості в умовах мегасоціуму // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 138-143. – ISSN 2072-1692
1370530
  Кужель О. Формування паритетності інтересів / Олександра Кужель. – 3-тє вид., допов. – Київ, 2004. – 188 с. – ISBN 966-7317-71-4
1370531
   Формування парламентської більшості: стан, проблеми, перспективи : Матеріали "круглого столу". – Київ : Юридична книга, 2000. – 112с. – ISBN 966-02-1293-3
1370532
  Добржанська О.Л. Формування партійної ідентичності громадян Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 55-61
1370533
  Дубина С.В. Формування партійної системи в Західній Україні напередодні та в роки Першої світової війни // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2001. – Схід і Захід України: проблеми єднання. – С. 42-52. – (Політологія і етнологія ; Вип. 13). – ISBN 966-02-1745-5
1370534
  Волошина Н.М. Формування патріотизму в сучасній Україні // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 203-209
1370535
  Милютченко І. Формування педагогічної майстерності у вищій школі // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 6 (55). – С. 14-19. – ISSN 1562-529Х
1370536
  Кіктенко О.В. Формування передумов реалізації переваг інноваційной діяльності // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 67-70 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1370537
  Абрамов І.Б. Формування підземних вод промислово-міських агломерацій (науково-методичні аспекти екологічної безпеки) : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 21.06.01 / Абрамович І.Б.; МОіНУ; Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 2 назви
1370538
  Марцишевська Ю.Л. Формування підприємницьких моделей господарювання з урахуванням фінансового забезпечення // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 83-86. – ISSN 2221-1055
1370539
  Леоненко П.М. Формування підприємницького інституціонального середовища в Україні / П.М. Леоненко, П.І. Юхименко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 19-26


  Здійснено аналіз процесів становлення та розвитку інституціонального середовища в Україні. Розкриті причини викривлення його формальних норм, суперечності та особливості підприємницької діяльності в умовах утвердження ринково-орієнтованих ...
1370540
  Дубровська Є.В. Формування підходів щодо класифікації дебіторської заборгованості // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 18-23
1370541
  Жарких Ю.С. Формування плівок аерогелю кремнезему на поверхні кремнію / Ю.С. Жарких, С.В. Лисоченко, О.В. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 231-234. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано новий метод формування тонких заряджених діелектричних плівок аерогелю кремнезему на поверхні кремнію. Проведені дослідження складу і зарядового стану таких плівок. Зроблені оцінки товщини і ступеню поруватості синтезованих плівок. ...
1370542
  Кириленко В. Формування податкової звітності банку при консолідованій сплаті податку на прибуток // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 36-41 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1370543
  Романюк М.В. Формування податкової системи України та відносини власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 69). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються фактори впливу на формування податкової системи України, наводиться їх класифікація. Обгрунтовується підхід до відносин та реформування її правового регулювання, як концептуальної основи трансформації податкової системи. Article ...
1370544
  Кучеренко Т. Формування показника чистого прибутку у звіті про фінансові результати // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-38.
1370545
  Шафранська Олена Теофілівна Формування полімерних наношарів на поверхні активованого діоксиду силіцію та одержання полімеризаційнонаповнених композитів : Дис. ... канд. хім. наук: 02.00.06 / Шафранська О.Т.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2004. – 120л. – Бібліогр.: л.107 - 120
1370546
  Шафранська Олена Теофілівна Формування полімерних наношарів на поверхні активованого діоксиду силіцію та одержання полімеризаційнонаповнених композитів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.06 / Шафранська О.Т.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв.
1370547
  Пристайко О.Є. Формування політики безпеки та оборони Європейського Союзу та інтереси України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С135-142
1370548
  Рубцова М.Ю. Формування політики економічної взаємодії з транснаціональним бізнесом як чинника конкурентоздатності країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 122-126. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто відношення між державами і ТНК, що формують конкурентоздатність приймаючих країн та реалізують конкурентні переваги на міжнародних ринках.
1370549
  Сухінін Д. Формування політики надання якісних муніципальних послуг // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 282-292.
1370550
  Божидарнік Т. Формування політики регулювання розвитку молокопродуктового підкомплексу Волинської області : функціональна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 73-75 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
1370551
  Галака С.П. Формування політики Російської Федерації в галузі нерозповсюдження ядерної зброї на початку 1990-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11-14. – (Міжнародні відносини ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглядається політика Російської Федерації щодо нерозповсюдження ядерної зброї на етапі її формування початку 1990-х років. Особлива увага приділяється інтенсивним зусиллям російської дипломатії, спрямованим на вивезення ядерної зброї колишнього ...
1370552
  Добржанська О.Л. Формування політико-ідеологічних орієнтацій українського суспільства в сучасних ЗМІ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 138-145.
1370553
  Сорокін Р.О. Формування політико-правових поглядів Соломона Крима в 1898-1903 рр. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 86-90.
1370554
  Штепа С. Формування політико-правового поля етнополітичних проблем Криму: регіональний аспект // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 156-168.
1370555
  Карабанов М.М. Формування політичних поглядів лідерів КП(б) У щодо українського селянства у 1918-1919 роках / М.М. Карабанов, А.А. Кравченко, В.В. Гудзь // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 109-116. – (Історія ; Вип. 22)


  Висвітлюється з нових методологічних позицій формування політичних поглядів лідерів КП(б)У щодо українського селянства у 1918-1919 рр., розкриваються теоретичні і практичні підгрунтя, хибність цих поглядів.
1370556
  Швець О.В. Формування політичного іміджу України в міжнародному інформаційному просторі : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.03 / Олена Вікторівна Швець; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1370557
  Швець О.В. Формування політичного іміджу України в міжнародному інформаційному просторі : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Швець О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 237л. + Додатки: л. 212-237. – Бібліогр.: л. 195-211
1370558
   Формування політичної еліти в Україні. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2004. – 56с. – (Молоді автори)
1370559
  Сервецький І. Формування політичної свідомість громадян - прогрес суспільства / І. Сервецький, В. Редька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 21-24. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі проблеми, які впливають на формування політичної свідомості громадян. Зроблено висновок, що підвищення політичної активності громадян впливає на позитивну мотивацію у їх сприянні правоохоронним органам у боротьбі зі злочинністю та ...
1370560
  Лось Й. Формування політичної філософії суспільства і держави ресурсами публіцистики (деякі питання історії та методології // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 12-35. – (Серія журналістика ; Вип. 30)
1370561
  Папакін А.Г. Формування польських військ в Україні у 1917-1918 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.02 - всесвіт. іст. / А.Г. Папакін ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1370562
  Папакін А.Г. Формування Польських військ в Україні у 1917-1918 рр. : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Папакін А.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 257л. + Додатки: л.228-257. – Бібліогр.: л.193-227
1370563
  Табакова Г.І. Формування поняття "жіноча література" та основні етапи її становлення в Європі (на матеріалі творчості Джейн Остін, сестер Бронте, Жорж Санд та Євгенії Марлітт) // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 225-230. – ISBN 978-966-8847-78-3
1370564
  Барцицька А. Формування поняття "криміналістична технологія" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 113-116.
1370565
  Ляшенко Тетяна Формування поняття "Центральноазійський регіон" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 18 (255). – С. 5-7
1370566
  Липова Л.А. Формування понять речовини і матеріалу при вивченні хімії: Посібник для вчителів. / Л.А. Липова. – К., 1985. – 96с.
1370567
  Килипенко Н.Є. Формування попиту і пропозиції грошей учасниками грошового ринку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.3. – С. 180-185. – ISBN 5-7763-2435-1
1370568
  Дем"яненко В.В. Формування попиту на висококваліфіковану робочу силу: фактори, тенденції, стимулювання // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 70-76. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1370569
  Анішина Н. Формування попиту на робочу силу в регіонах України в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки / Н. Анішина, Л. Колєшня // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України, Фірма "Праця". – Київ, 2012. – № 2. – С. 3-7 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1370570
  Мостенська Т.Л. Формування попиту та пропозиції на ринку молока і молочних продуктів України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 43-51


  Визначено основні чинники впливу на формування попиту та пропозиції, визначено тенденції формування цін на молоко і молочні продукти.
1370571
  Данильченко О.П. Формування постійного населення і зародження міжнародних зв"язків півдня України (XVIII-XIX століття0 // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 226-230. – ISBN 966-7196-06-2
1370572
  Бауліна Т.В. Формування потенціалів системно-універсальногно функціонування реального сектору економіки // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 2-9
1370573
  Петрович Й.М. Формування потенціалу управління підприємством / Й.М. Петрович, О.М. Семенів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 225-232. – ISSN 0321-0499
1370574
  Порфімович О. Формування поточного іміджу представника вищого керівного складу системи МВС України на тлі конфліктогенності суспільства // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.382-389. – ISBN 966-73-53-51-Х
1370575
  Петрович Й. Формування потреб розвитку та джерела виникнення мотивації персоналу / Й. Петрович, М. Леськів // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 264-270. – ISSN 1562-0905
1370576
  Дорожкіна Ольга Олексіївна Формування потреби в естетичній діяльності у вихованців дитячих будинків і шкіл-інтернатів : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.01 / Дорожкіна Ольга Олексіївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1993. – 16 с.
1370577
  Фомішин С.В. Формування потужних торговельно-економічних блоків світового господарства як закономірність розвитку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.372-375. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1370578
  Устименко В.М. Формування правничої бази для регулювання міжетнічних відносин у період Української Центральної Ради // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (502). – С. 79-88. – ISSN 0130-5247
1370579
  Величко В.В. Формування правових основ екрномічного співробітництва України і КНР: початковий етап // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 184-190.
1370580
  Станіславчук С.М. Формування правової культури - головна мета виховання майбутніх високопрофесійних працівників міліції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 36-45. – (Юридична ; Вип. 1)
1370581
  Ганзенко Олександр Олександрович Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави Україна : Автореф. дис. канд. юрид.наук: 12.00.01. / Ганзенко О.О.; КНУТШ. – Запоріжжя, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв.
1370582
  Менюк О.А. Формування правової культури підприємця: теоретичні та прикладні аспекти / О.А. Менюк; НАНУ;Ін-тут держ.і права ім.В.М.Корецького. – Київ : Оріяни, 2001. – 172с. – ISBN 966-7373-61-4
1370583
  Федик Є.І. Формування правової культури студентів-юристів: теоретичні та прикладні аспекти (на матер. діяльності навч. закладів з підготовки молодших спеціалістів). : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Федик Є.І.; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1996. – 24л.
1370584
  Омельчук Сергій Формування правописних умінь студентів-нефілологів : система проблемно-пошукових завдань на матеріалі відмінювання іменників ІІ відміни чоловічого роду однини // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 25-27. – Бібліогр.: с. 25. – ISSN 0130-5263
1370585
  Цимбалюк М. Формування правосвідомості громадян у процесі реформування інституту власності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.57-61. – ISSN 0132-1331
1370586
  Коваленко Н.Ю. Формування правосвідомості і правової культури студентів в Україні : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Коваленко Н.Ю.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – 207 с. – Бібліогр.: л. 190-207
1370587
  Коваленко Я.Ю. Формування правосвідомості і правової культури студентів неюридичних вищих навчальних закладів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-58.
1370588
  Вербицький В. Формування практичного інтелекту учнів в умовах позашкільного еколого-натуралістичного закладу // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (984). – С. 3-6. – ISSN 0131-6788


  Розроблення психолого-педагогічної концепції виявлення і підтримки обдарованних дітей передбачає, зокрема, проектування загальних положень її психологічної складової, аналіз питать творчої та інтелектуальної обдарованності в структурі особистості, ...
1370589
  Жидкова Н.М. Формування предметних умінь із правознавства в учнів 9-10 класів : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Жидкова Наталія Миколаївна ; Ін-т пед. НАПН України. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1370590
  Шарманська С.О. Формування прибутку в контексті вартісного підходу до управління бізнесом // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 287-294


  Розглянуто сутність управління витратами як складової формування прибутку. Виявлено механізм формування економічного прибутку та запропоновано заходи щодо мотивації персоналу у зростанні вартості компанії. The content of management charges as a ...
1370591
  Четиріна І.М. Формування принципів та структури інституцій ефективної системи оподаткування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 214-219. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1370592
  Погріщук Б. Формування пріоритетів розвитку світової економічної системи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 215-221. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1370593
  Яо Фен Формування пріоритетних напрямів економічного співробітництва між КНР та Україною : Автореф. дис. ... канд.економічних наук: спец. 08.00.02 / Яо Фен; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 9 назв
1370594
  Яо Фен Формування пріоритетних напрямів економічного співробітництва між Україною та КНР : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Яо Фен; КНУТШ. – Київ, 2008. – 191л. + Додатки: л.179-191. – Бібліогр.: Ббліогр.: л.159-178
1370595
  Шутов М.М. Формування проблемно-орієнтованого навчання у вищих навчальних закладах охорони здоров"я в контексті міжнародного досвіду : економіка та соціальна політика / М.М. Шутов, В.В. Дорофієнко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 144-149. – Бібліогр.: 12 назв
1370596
  Чикаренко І.А. Формування проектно-орієнтованої системи стратегічного управління розвитком міста : Автореф. дис. ... канд. наук з державного управління: 25.00.04 / Чикаренко І.А.; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. упр. нац. акад. державного упр. при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1370597
   Формування прозорого ринку землі і підвищення ефективності сільського господарства // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 6. – С. 5-8
1370598
  Дьомін Ю. Формування прокурорського нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 56-62.
1370599
  Ганущак-Єфіменко Формування промислових кластерів як ефективний напрям розвитку економіки регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 151-158. – ISSN 1993-6788
1370600
  Погорєльцева Н.П. Формування промислового сегменту іпотечного ринку в Україні: суперечності та перспективи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 241-247.


  У статті на основі аналізу основних суперечностей економічних інтересів суб"єктів іпотечних кредитних відносин та можливих механізмів їх узгодження досліджуються перспективи формування промислового сегменту іпотечного ринку в Україні. In the article ...
1370601
  Новоселець М.К. Формування просторових неоднорідностей тканин паренхіматозних органів як фізичних систем з розподіленими параметрами / М.К. Новоселець, О.М. Скорик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 295-300. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проаналізовано формування просторових неоднорідностей фізичних параметрів паренхіматозних органів. Запропоновано модель еволюції просторового розподілу вектора стану клітин двох органів, з прямим і зворотнім зв"язком керування. Показано, що відхилення ...
1370602
  Степаненко С. Формування професійних компетенцій у студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" і "бакалавр" // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 11. – С. 71-75 : табл., рис.
1370603
  Барановська Л.В. Формування професійно-мовленнєвої компетенції майбутніх фахівців законоохоронної сфери / Л.В. Барановська, І.А. Саражинська // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 45-50. – Бібліогр.: Літ.: С. 50; 5 поз.
1370604
  Лобунець В. Формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх інженерів-економістів / В. Лобунець, М. Пантелєєв, І. Геращенко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 5 (54). – С. 48-52. – ISSN 1562-529Х
1370605
  Дроздова І. Формування професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ під час навчання усного мовлення : (Мова і література в закладах нового типу та ВНЗ) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (80). – С. 37-42
1370606
  Романенко О.В. Формування професійної компетентності викладача сучасного вищого навчального закладу у контексті загально-європейської інтеграції / О.В. Романенко // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 2. – С. 224-231.
1370607
  Лалак Н. Формування професійної компетентності майбутніх учителів засобами навчальної дисципліни "Історія України" // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 2. – С. 15-18.
1370608
  Туранов Ю.О. Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій на засадах проектної технології // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 242-247. – (Педагогіка ; № 3)
1370609
  Отрощенко Л.С. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю у вищій освіті Німеччини : монографія / Л.С. Отрощенко. – Суми : Українська акад. банк. справи НБУ, 2010. – 169 с. – ISBN 978-966-8958-51-9
1370610
  Кіщенко Ю.В. Формування професійної майстерності вчителя в системі педагогічної освіти Англії та Уельсу : Монографія / Ю.В. Кіщенко. – Херсон, 2004. – 172 с. – ISBN 966-8502-05-1
1370611
  Теченко В.І. Формування професійної правосвідомості працівників міліції : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Теченко В. І.; КУ. – Київ, 1993. – 15 с.
1370612
  Кришталь М.А. Формування професійної та фахової компетентності у майбутніх бакалаврів пожежної безпеки як основна функція педагогів військово-спеціальних дисциплін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 247-253
1370613
  Коновалик В. Формування професіоналізму майбутнього вчителя // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 32-37. – ISSN 2077-1827
1370614
  Завальнюк О.М. Формування професорсько-викладацьких корпорацій українських університетів у 1917-1920 рр. // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Збірник наукових праць / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 177-194. – Бібліограф: 53 назв.
1370615
  Соснюк О.П. Формування психологічної готовності до інноваційної діяльності в умовах соціально-психологічного тренінгу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2004. – Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – С. 105-118.
1370616
  Тюптя О.В. Формування психологічної готовності до професійної діяльності представників соціономічних професій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-37. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  На основі проведеного теоретичного аналізу літератури виділено основні підходи щодо розгляду готовності до професійної діяльності. Побудовано модель психологічної готовності до професійної соціономічної діяльності. Обгрунтовано вибір методичних засобів ...
1370617
  Тюптя О.В. Формування психологічної готовності до професійної діяльності представників соціономічних професій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-52. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  На основі проведеного теоретичного аналізу літератури виділено основні підходи до розгляду готовності до професійної діяльності. Побудовано модель психологічної готовності до професійної соціономічної діяльності. Обгрунтовано вибір методичних засобів ...
1370618
  Тюптя Олена Володимирівна Формування психологічної готовності до соціономічної професійної діяльності (на прикладі професії "соціальний педагог") : Дис... канд. психолог.наук: / Тюптя Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 252л. – Бібліогр.:л.175-191
1370619
  Панченко Т. Формування психологічної готовності студентів з обмеженими фізичними можливостями до самостійної навчальної діяльності // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 145-150. – ISSN 1810-2131
1370620
  Доцевич Т.І. Формування психологічної готовності у майбутніх управлінців до соціальної взаємодії у професійній діяльності // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.176-180. – ISSN 1728-3671
1370621
   Формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактика стресів, розумових, емоційних та інших перевантажень обдаров. дітей і молоді, вихов. у них патріотизму й громадянської позиції у процесі ... : Навчальний посібник. – Київ, 2004. – 192с. – ISBN 966-8668-01-04
1370622
  Кохан А. Формування публічної політики як механізму протидії політичним маніпулюванням у прийнятті політико-управлінських рішень // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 176-183
1370623
  Брижицька С.А. Формування радянської свідомості відвідувачів могили Тараса Шевченка : (За матеріалами "Книг вражень" 1927-1928 років) // Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 33-41


  У контексті суспільно-політичних змін у СРСР з"ясовано критерії становлення радянської свідомості відвідувачів могили Т. Шевченка в м. Каневі
1370624
  Ціхоцький І. Формування раннього ідіолекту Івана Франка в контексті освітніх дискусій у Галичині другої половини XIX ст. : (Мовностилістична і правописна проблематика) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 448-453. – (Серія філологічна ; Вип. 50)
1370625
  Абрамова М.В. Формування раціональної системи управління твердими побутовими відходами / М.В. Абрамова, І.Х. Османов // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 6-10. – ISSN 1729-7206
1370626
  Краснопольська Н.В. Формування регіональних і персональних наукових шкіл у географії // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 5. – С. 334-339. – ISSN 1729-360Х
1370627
  Купрій Т. Формування регіональних партійних організацій Християнсько-демократичного союзу Німеччини (травень - грудень 1945 р.) // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 71-75. – ISSN 1728-9343
1370628
   Формування регіональних схем екомережі : (методичні рекомендації). – Київ : Фітосоціоцентр, 2004. – 71с. – ISBN 966-306-084-6
1370629
  Болдуєв М.В. Формування регіональної аграрної політики в Україні та забезпечення розвитку АПК // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-16.
1370630
  Драган І.В. Формування регіональної системи управління у сфері природокористування на інноваційній основі // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 1 (71), січень - лютий. – С. 9-10
1370631
  Шипнівська О.О. Формування реєстру омографів сучасної української мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 255-259. – ISBN 966-8188-08-X
1370632
  Марущак А. Формування режиму комерційної таємниці підприємства: етапи, типові документи // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 3. – С. 16-21.
1370633
  Алешкевич Ярослав Формування релігійних уявлень та трансформація поховальних обрядів угорців у добу переселення // Carpatica - Карпатика : науковий збірник / Ужгородський національний університет; Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2005. – Вип. 32 : присвячений світлій пам"яті педагога і вченого Томаша Сопка. – С. 38-50
1370634
  Вожжов А.П. Формування ресурсів комерційних банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 116-129 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
1370635
  Костирко Тамара Формування ресурсної бази інформаційного забезпечення освіти в умовах регіону // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 25-27. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються мета формування ресурсної бази забезпечення освіти, напрями формування бази інформаційних ресурсів (БІР) вищих навчальних закладів в умовах регіону та очікувані результати, до яких призведе Корпоративне об"єднання бібліотек вищих ...
1370636
  Костирко Т. Формування ресурсної бази інформаційного забезпечення освіти в умовах регіону // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 25-27.
1370637
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 18. – 2002
1370638
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 19. – 2002
1370639
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 2(21). – 2003
1370640
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 3(22). – 2003
1370641
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 4(23). – 2003
1370642
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 3 (34). – 2004
1370643
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 4 (35). – 2004
1370644
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 5 (36). – 2004
1370645
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 7-8 (38-39). – 2004
1370646
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 9 (40). – 2004
1370647
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 12 (43). – 2004
1370648
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 1 (44). – 2005
1370649
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 2 (45). – 2005
1370650
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 5 (48). – 2005
1370651
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 9. – 2005
1370652
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 10 (53). – 2005
1370653
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 11 (54). – 2005
1370654
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 1(56). – 2006
1370655
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 3 (58). – 2006
1370656
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 5(60). – 2006
1370657
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 6(61). – 2006
1370658
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 9 (64). – 2006
1370659
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 10 (65). – 2006
1370660
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 2 (69). – 2007
1370661
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 3 (70). – 2007
1370662
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 4 (71). – 2007
1370663
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 5 (72). – 2007
1370664
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 6 (73). – 2007
1370665
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 7/8 (74/75). – 2007
1370666
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 9 (76). – 2007
1370667
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 10 (77). – 2007
1370668
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 11 (78). – 2007
1370669
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 12 (79). – 2007
1370670
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 1 (80). – 2008
1370671
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 3 (82). – 2008
1370672
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 4 (83). – 2008
1370673
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 5 (84). – 2008
1370674
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 6 (85). – 2008
1370675
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 7/8 (86/87). – 2008
1370676
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 9 (88). – 2008
1370677
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 12 (91). – 2008
1370678
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 1 (92). – 2009
1370679
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 2 (93). – 2009
1370680
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 4 (95). – 2009
1370681
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 5 (96). – 2009
1370682
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 9 ( 100). – 2009
1370683
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 10 (101). – 2009
1370684
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 12 ( 103). – 2009
1370685
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 3 (106). – 2010
1370686
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 5 (108). – 2010
1370687
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 7/8 (110/111). – 2010
1370688
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 1999-
№ 10 (113). – 2010
1370689
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 6 (121). – 2011
1370690
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 9 (124). – 2011
1370691
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 12 (127). – 2011
1370692
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 2 (129). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1370693
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 3 (130). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1370694
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 4 (131). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1370695
  Новосельська Л.І. Формування ринкових відносин у сфері рекреаційного природокористування // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.2. – С. 327-331. – ISBN 5-7763-2435-1
1370696
  Бутнік-Сіверський Формування ринкового механізму господарювання на підприемствах харчової і переробнрої промисловості. : Автореф... Доктора екон.наук: 08.01.02 / Бутнік-Сіверський О.Б.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 46л.
1370697
  Мороз Дмитро Анатолійович Формування ринкового устрою в економічно нерозвинених країнах (на прикладі еволюційного розвитку Гонконку) : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Мороз Дмитро Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1370698
   Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів : Інтереко. – ISBN 966-7574-01-6
Спецвипуск 9 : Актуальні проблеми економічної теорії. – 2002
1370699
   Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів : Інтереко. – ISBN 966-7574-01-6
Спецвипуск 10 : Доходи та заощадження в умовах трансформації економіки України. – 2002
1370700
   Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів : Інтереко. – ISBN 966-7574-16-4
Спецвипуск 13 : Економіка України в євроінтеграційних процесах. – 2004
1370701
   Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISSN 0201-758Х
Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1370702
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 22. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1370703
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 23, ч. 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1370704
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 23, ч. 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1370705
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 24. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1370706
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : Збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 25. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія економічна ; Вип 25)
1370707
   Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник. – Львів : Інтереко. – ISBN 966-7574-11-3
Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – 2005
1370708
   Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник. – Львів : Інтереко. – ISBN 966-7574-11-3
Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – 2005
1370709
  Калетник Г.М. Формування ринкової інфраструктури у біопаливному виробництві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 10. – С. 99-101.
1370710
  Мурадов А.Д. Формування ринкової мотивації до праці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 104-113. – (Економіка ; Вип. 37)


  Досліджуються елементи механізму мотивації до праці в ринковій моделі господарювання. Звернута увага на можливості застосування мотивації до праці на початку розбудови незалежної України.
1370711
  Кібальник Любов Олександрівна Формування ринку агропромислової продукції в трансформаційній економіці України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Кібальник Л.О.:КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1370712
  Кібальник Любов Олександрівна Формування ринку агропромислової продукції в трансформаційній економіці України : Дис....канд. економ. наук: 08.01.01 / Кібальник Любов Олександрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 192л. + Додатки:л.180-192. – Бібліогр.:л.171-180
1370713
  Селезньова Людмила Василівна Формування ринку екологічних послуг в економіці України : Дис....канд.економ.наук: 08.01.01 / Селезньова Людмила Василівна; Мін-во освіти України. КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 196л. + Додатки:л.177-196. – Бібліогр.:л.166-177
1370714
   Формування ринку землі в Україні. – 2-е вид., перер. та доп. – Київ : Урожай, 2006. – 280с. – ISBN 966-05-0026-2
1370715
  Король Т.Ю. Формування ринку зерна України у контексті вимог Світової організації торгівлі // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 110, Част. 2. – С. 234-237
1370716
  Береговий В.К. Формування ринку інноваційної продукції в Україні / В.К. Береговий, Т.В. Лавренюк // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 131. – С. 157-163
1370717
  Коу Сяохуа Формування ринку китайської місцевої газети в перехідний період (1978 - 2005 рр.) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Коу Сяохуа; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1370718
  Бурлака Володимир Григорович Формування ринку нафтопродуктів в Україні в умовах підвищення світової ціни на нафту / Бурлака Володимир Григорович, Шерстюк Ростислав Володимирович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 16-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано баланси попиту і пропозиції нафти та основних нафтопродуктів для з"ясування ситуації, яка склалася на ринку нафтопродуктів, визначено роль імпорту нафти і нафтопродуктів, здійснено оцінку виконання програми уряду щодо ...
1370719
  Бурлака В.Г. Формування ринку нафтопродуктів в Україні в умовах підвищення світової ціни на нафту / В.Г. Бурлака, Р.В. Шерстюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 16-23. – ISSN 1993-6788
1370720
  Кнейслер О. Формування ринку перестрахування у контексті інституціонально-еволюиійної теорії // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 53-61. – ISSN 1818-5754
1370721
  Коваль І.Г. Формування ринку праці в Україні та його вплив на зміни соціальної структури суспільства. : Автореф... Канд.соціал.наук: 22.00.03 / Коваль І.Г.; НАН Укр. – К, 1994. – 17л.
1370722
  Жовтанецький В.І. Формування ринку праці та пріоритети зниження рівня безробіття в Україні / В.І. Жовтанецький, Б.Ф. Заблоцький // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 166-170
1370723
  Ніколенко С.С. Формування ринку цінних паперів в умовах ринкової трансформації : монографія / С.С. Ніколенко, О.М. Шевченко ; УКООПСПІЛКА ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, каф-ра економічної теорії. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 159с. – ISBN 978-966-7971-78-6
1370724
  Білоусова Ярослава Володимирівна Формування риторичної культури студентів гуманітарних факультетів у навчально-виховному процесі : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Білоусова Я.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1370725
  Білоусова Ярослава Володимирівна Формування риторичної культури студентів гуманітарних факультетів у навчально-виховному процесі : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Білоусова Я.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 216с. + Додатки: л. 197-216. – Бібліогр.: л. 179-197
1370726
  Діденко Микола Маркович Формування рівноваги АПК в умовах ринкової трансформації економіки України : Дис... д-ра екон. наук: 08.01.01. / Діденко Микола Маркович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 433л. – Бібліогр.:л.394-416
1370727
  Діденко М.М. Формування рівноваги АПК в умовах ринкової трасформації економіки України : Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.01.01 / Діденко М.М.; КГУ им.Т.Г. Шевченка. – Київ, 1998. – 36с.
1370728
  Лось Ф.Є. Формування робітничого класу на Україні / Ф.Є. Лось. – К., 1949. – 27с.
1370729
  Мельник Л.Г. Формування робітничого класу на Україні / Л.Г. Мельник. – Київ, 1988. – 100с.
1370730
  Кравченко І.С. Формування робочої сили: мегаекономічний аспект // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 69-78. – ISSN 2072-9480
1370731
  Чепелєва Н.В. Формування самоосвітнього читання в системі професійної підготовки студентів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 64-68. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглядаються проблеми навчання студентів читанню наукової та навчальної літератури. Процес читання інтерпретується як різновид когнітивно-комунікативної активності, яка включає мислитель не перетворення текстів та діалогічну взаємодію читача з ...
1370732
  Лагода О. Формування світогляду М. Зерова // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет ; Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 2 : Історія. – С. 175-176.
1370733
  Сироїд І. Формування світогляду Олеся Гончара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 101-104. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено основні етапи становлення суспільно-політичних поглядів Олеся Гончара, еволюцію його громадської позиції. The article deals with main periods of formation of Oles Honchars social and political views, evolution his public position.
1370734
  Мощанський В.М. Формування світогляду учнів під час вивчення фізики / В.М. Мощанський. – Київ : Радянська школа, 1981. – 144с.
1370735
  Бармашина Людмила Формування середовища життєдіяльності для маломобільних груп населення / Бармашина Людмила. – Київ, 2000. – 89с.
1370736
  Лизогуб В.С. Формування сили нервових процесів у онтогенезі людини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 65-68. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 5)


  Вивчено вікові особливості формування сили нервових процесів (НП) у людей віком від 6 до 70 років. Проведений порівняльний аналіз цих параметрів у осіб, які не займалися спортом (неспортсмени) та тих, хто відвідував спортивні секції (спортсмени). ...
1370737
  Калита Н.В. Формування систем приватного пенсійного забезпечення: світовий досвід і Україна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.49-56
1370738
  Грищенко Т.В. Формування системи банківського кредитування експертної діяльності українських підприємств : ринок фінансових послуг / Т.В. Грищенко, В.В. Курищук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 107-114 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1370739
  Болдуєв М.В. Формування системи внутрішньорегіонального бюджетного контролю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 19-24. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1370740
  Сергейчук О.А. Формування системи гарантій режиму законності у державному управлінні в сучасній Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 132-140.
1370741
  Соловйова Н. Формування системи державного планування розвитку сільського господарства України : наукові дискусії // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8 (585). – С. 11-20 : Табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0131-775Х
1370742
  Крушельницька Т. Формування системи державного управління ринком алкоголю і тютюну в перехідній економіці України // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.70-79
1370743
  Ігнащенко В. Формування системи договірно-правового регулювання залучення та використання міжнародної технічної допомоги в Україні // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 44-54


  Стаття присвячена аналізу елементів системи договірно-правового регулювання залучення та використання міжнародної технічної допомоги (МТД) в Україні. Досліджується система угод "рамкового" характеру; угоди, що носять конкретний секторальний характер; ...
1370744
  Білоус А. Формування системи екологічного менеджменту в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 194-195
1370745
  Чала Ю.В. Формування системи екологічного менеджменту на великих підприємствах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.385-387. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1370746
  Корнєв Ю.Г. Формування системи інформаційного забезпечення підприємницької діяльності в Україні : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Корнєв Юрій Геннадійович ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1370747
  Корнєв Юрій Геннадійович Формування системи інформаційного забезпечення підприємницької діяльності в Україні : Дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Корнєв Ю.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 225с. + Додатки: л. 194 - 225. – Бібліогр.: л. 181 - 194
1370748
  Внукова Н.М. Формування системи кількісних показників оцінки фінансового стану підприємств-емітентів : фінанси підприємств / Н.М. Внукова, Н.І. Зінченко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 112-120 : Табл. – Бібліогр.:10 назв
1370749
  Щєлко В. Формування системи комплексної підготовки фахівців в освіті за допомогою інтерактивних технологій // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 8. – С. 223-230. – ISSN 1998-6939


  У статті розкриваються питання інноваційного підходу до організації навчального процесу в закладах освіти. У статті розглянуто питання використання інтерактивної технології у процесі навчання.
1370750
  Вовк О.Й. Формування системи литовсько-руського права другої половини XV-початку XVI ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 115-126.
1370751
  Пащук Л.В. Формування системи маркетингу персоналу на підприємстві : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пащук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 293 л. + Додатки : л. 210-293. – Бібліогр.: л. 189-209
1370752
  Пащук Л.В. Формування системи маркетингу персоналу на підприємстві : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пащук Л. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1370753
  Ібатулліна А.В. Формування системи місцевих податків і зборів // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 239-244.
1370754
  Ільїч Л.М. Формування системи мотивації трудового потенціалу акціонерних товариств // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 147-152. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
1370755
  Мазур Н. Формування системи оцінювання та рейтингування педагогічного персоналу ВНЗ I-II рівнів акредитації на основі експертних оцінок // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 67-74. – ISSN 1682-2366
1370756
  Лондар С.Л. Формування системи первинних дилерів в Україні : ринок фінансових послуг / С.Л. Лондар, В.Й. Башко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 61-73 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1370757
  Єрєгян А.Р. Формування системи покарань в Київській Русі: аналіз основних джерел права Х-ХІІ ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 55-58
1370758
  Тарабан С.В. Формування системи прийняття управлінських рішень місцевими органами державної виконавчої влади : автореф. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Тарабан С. В.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.:14 назв
1370759
  Краснікова Н.О. Формування системи протекціонізму в умовах лібералізації економіки на прикладі ЄС : міжнародні фінанси // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.130-139 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1370760
  Сватюк О.Р. Формування системи рекламної інформації у вищих навчальних закладах / О.Р. Сватюк, І.Б. Гапій // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.6. – С. 313-317. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1370761
  Найдьонов М.І. Формування системи рефлексивного управління в організаціях / Найдьонов Михайло Іванович. – Київ : Міленіум, 2008. – 484 с. – ISBN 978-966-8063-65-7
1370762
  Пасіка С. Формування системи соціального забезпечення військовослужбовців / С. Пасіка, С. Ненько // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 44-47
1370763
  ГУМенюк Формування системи соціального захисту населення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 44-47. – ISSN 0132-1331
1370764
  Хом"як Наталія Василівна Формування системи соціального захисту сільського населення в радіоактивно забруднених районах : Автореф... канд. економ.наук: 08.09.03 / Хом"як Наталія Василівна; Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук. – К., 1996. – 17л.
1370765
  Трубич С.Ю. Формування системи соціального страхування : страховий ринок / С.Ю. Трубич, В.Є. Швець // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 110-114 : Рис.
1370766
  Лебедь І.Г. Формування системи стратегічного менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності українських компаній ( на прикладі компаній легкої промисловості ) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Лебедь Ірина Геннадіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1370767
  Лебедь І.Г. Формування системи стратегічного менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності українських компаній (на прикладі компаній легкої промисловості) : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Лебедь Ірина Геннадіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 223 л. – Додатки: л. 220-223. – Бібліогр.: л. 201-219
1370768
  Януль І.Є. Формування системи трансфертів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 99-100. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Статтю присвячено проблемам формування системи трансфертів в Україні. Розглянуто основні елементи сучасної системи трансфертів, визначено перспективні види трансфертів, напрями їх застосування.
1370769
  Котляревська Н.С. Формування системи управління лісовим господарством України : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 10-16 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1370770
  Затонацька Т.Г. Формування системи управління ризиками на підприємстві реального сектору економіки / Т.Г. Затонацька, І.В. Примак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 34-39. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі управління ризиками на підприємстві. Розглянуто умови формування системи ризик-менеджменту, аналіз її найважливіших підсистем, опрацьовано підвищення ефективності управління ризиками на підприємстві. The article is devoted to a ...
1370771
  Павлов О.І. Формування системи управління розвитком сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 12 (182). – С. 109-114
1370772
  Старчук Формування ситуації успіху у майбутніх офіцерів як науково-педагогічна проблема / Старчук, С.О. Кубіцький // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 56. – С. 13-18. – ISBN 966-8847-12-1
1370773
  Пригода В.М. Формування складових інформаційного суспільства - вагомий важіль міжнародної конкурентоспроможності економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 178-185


  В статті розкривається взаємоз"язок конкурентоспроможності економіки України і формування складових інформаційного суспільства, показано потенціал країни щодо такого формування, проаналізовано конкретний вплив цього процесу на конкурентоспроможність ...
1370774
  Малацай І. Формування Словацької національної партії в 60-70-ті роки ХІХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-22. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес формування Словацької національної партії на тлі загальнодержавних політичних змін у 60-70-ті рр. ХІХ ст. в Угорщині. The process of Slovak National Party formation in the light of the national political changes in 60-70-ies of the ...
1370775
  Максимець О.М. Формування словотвірної структури іменників на позначення процесів, пов"язаних зі сферою трудової та професійної діяльності людини в новій українській мові : кінця XVII - XX століття. // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 4. – С. 63-70
1370776
  Проценко Г.Д. Формування снігового покриву в садах і ягідниках // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 39-42 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 30)
1370777
  Бельтюков Є.А. Формування соціально-економічного механізму мотивації персоналу / Є.А. Бельтюков, О.А. Докучаєв // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.23-25. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1370778
  Мордвінова І.О. Формування соціально-економічної стратегії регіонального розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 174-178. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1370779
  Коміссаров Вадим Олексійович Формування соціально-культурного простору середнього навчально-виховного закладу : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Коміссаров В.О.; МОіНУ. – Тернопіль, 2003. – 223с. + Додатки: л. 196-223. – Бібліогр.: л. 175-196
1370780
  Щербина В. Формування соціально-психологічних аспектів кіберкомунікаційних практик у навчальному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-52. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Автор на матеріалах пілотажного соціально-психологічного дослідження розглядає проблему формування новітніх комунікативних практик у навчально-виховному процесі сучасної української вищої школи. Автор робить висновок про необхідність впровадження ...
1370781
  Нікітін Ю В Формування соціально-психологічних засад суспільства як ключових складових внутрішньої безпеки суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 205-210.
1370782
  Нікітчина С.О. Формування соціального, фізичного і духовного здоров"я української молоді засобами етновиховання і громадської соціалізації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 11-14. – Бібліогр.: 8 назв
1370783
  Кіндратець О.М. Формування соціальної демократії в країнах Заходу та в Україні // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 11/12. – С.21-23. – ISSN 0868-8117
1370784
  Лавринович М.І. Формування соціальної однорідності колгоспного селянства в процесі комуністичного будівництва / М.І. Лавринович. – Київ, 1976. – 651с.
1370785
  Паламарчук Лариса Формування соціокультурних знань про український етнос у школярів під час вивчення географії : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 42-46. – Бібліогр.: 5 назв
1370786
  Грибан О.О. Формування спільного кредитного ринку Європейського Союзу : Автореф. дис. ...канд. економічних наук: спец. 08.00.02 / Грибан О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібл.: 5 назв
1370787
  Грибан О.О. Формування спільного кредитного ринку Європейського Союзу : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Грибан О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 219л. + Додатки: л.211-219. – Бібліогр.: л.189-210
1370788
  Апанасенко К.І. Формування спільної власності територіальних громад: окремі проблеми // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 175-178. – ISBN 966-7784-65-7
1370789
  Бут Ю.С. Формування спільної екологічної політики Європейського Союзу : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Бут Юрій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 257 л. – Додатки: л. 237-257. – Бібліогр.: л. 206-236
1370790
  Манжола В.А. Формування спільної зовнішньої політики та політики безпеки / В.А. Манжола, В.В. Копійка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 13-18. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Статтю присвячено питанням політичного та воєнного співробітництва країн Європейського Союзу, формуванню ефективного механізму проведення єдиної зовнішньої політики та політики безпеки.
1370791
  Шевченко О.О. Формування споживацької поведінки домогосподарств в умовах розвитку нової економіки: інституціональний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 26-30
1370792
  Сапачук Ю.М. Формування стабілізаційних механізмів сучасного фінансового ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Сапачук Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1370793
  Борисов Г.В. Формування стадій участі адвоката у провадженнях за звернення громадян // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 127-131. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1370794
  Чайников О. Формування статестичних даних про адміністративні правопорушення / О. Чайников, С. Ястребова // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 64-65.
1370795
  Суперсон В. Формування статистичної інформації правового характеру в сфері комп"ютерних технологій // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.43-47. – Бібліогр.: 4 н. – ISSN 0132-1331
1370796
  Самойленко В.М. Формування статусів та гідроекологічного стану Молочного лиману: ретроспектива та сучасні проблеми / В.М. Самойленко, В.М. Іванова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 164-175. – Бібліогр.: 23 назви
1370797
  Алексеєнко М.Д. Формування статутного капіталу банку : банківська справа / М.Д. Алексеєнко, Л.М. Алексеєнко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 109-115 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1370798
  Кравчук В. Формування статутного капіталу юридичної особи // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 49-53. – ISSN 0132-1331
1370799
  Гриджук І.А. Формування стійкого розвитку регіонів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 37-39.
1370800
  Гребень В.В. Формування стоку важких металів у лісостеповій зоні Укарїни (на прикладі басейну р. Рось) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.07 / Гребень В. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1998. – 16л.
1370801
  Гребень Василь Васильович Формування стоку важких металів у лісостеповій зоні України (на прикладі басейну р.Рос) : Дис... канд. географ.наук: 11.00.07 / Гребень Василь Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 222л. – Бібліогр.:л.196-216
1370802
  Гохберг Ю. та інш Формування стратегії досягнення високої конкурентоспроможності підприємства // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2001. – № 12. – С.74-78
1370803
  Чувардинський О.Г. Формування стратегії економічної безпеки України в контексті інтеграції і глобалізації світової економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-19.
1370804
  Одинець Валентина Миколаївна Формування стратегії залучення іноземних інвестицій в економіку України : Дис... кандид. економ.наук: 08.05.01 / Одинець Валентина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – К., 1998. – 227л. – Бібліогр.:л.208-220
1370805
  Одинець В.М. Формування стратегії залучення іноземних інвестицій в економіку України : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 058.05.01 / Одинець В. М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
1370806
  Новаківський І.І. Формування стратегії інноваційного менеджменту підприємства в умовах становлення інформаційного суспільства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 210-217. – ISSN 0321-0499
1370807
  Литвин А.Є. Формування стратегії міжнародного податкового планування ТНК // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 106-111
1370808
  Біленчук П.Д. Формування стратегії національної безпеки України: право, політика, економіка / П.Д. Біленчук, Ф.М. Медвідь // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 31-37. – Бібліогр. в кінці ст.
1370809
  Біленчук П.Д. Формування стратегії національної безпеки України: право, політика, економіка / П.Д. Біленчук, Ф.М. Медвідь // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 30-37.
1370810
  Баторевич Т.Б. Формування стратегії регіонального розвитку. Теорія і практика. Економічний моніторинг як інструмент регіональної політики // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 88-92. – Бібліогр.: на 8 пунктів
1370811
  Журило В.В. Формування стратегії ринкової поведінки підприємств на ринку високотехнологічних товарів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 116-123
1370812
  Стасенко А.В. Формування стратегії розвитку газопромислових підприємств України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 345-352.
1370813
  Каракай Ю. Формування стратегії розвитку інноваційних ринків // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 3-7. – ISSN 1728-9343
1370814
  Патюта І.М. Формування стратегії розвитку фінансового моніторингу в банківській системі України : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 224-231 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1370815
  Шкарлет С. Формування стратегії сталого розвитку економіки України бінарного типу / С. Шкарлет, В. Микитенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 4-7 : табл. – ISSN 1810-3944
1370816
  Гончаров В.М. Формування стратегії управління розвитком промислового підприємства на основі показників ефективності : монографія / Гончаров В.М., Макаренко М.В., Припотень В.Ю. ; М-во освіти і науки Укр. ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-590-653-7
1370817
  Лозовський Ю.А. Формування стратегії як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 84-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто основні етапи формування і реалізації стратегії на сільськогосподарських підприємствах як чинник підвищення їх конкурентоспроможності.
1370818
  Лозовський Юрій Анатолійович Формування стратегії як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 84-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто основні етапи формування і реалізації стратегії на сільськогосподарських підприємствах як чинник підвищення їх конкурентоспроможності.
1370819
  Савельєв В.В. Формування стратегій глобальної маркетингової діяльності підприємств на ринку продуктів харчування : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Савельєв Вадим Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 192 л. – Додатки: л. 186-192. – Бібліогр.: л. 170-185
1370820
  Гусєв Ю.В. Формування стратегій розвитку підприємництва на засадах франчайзингу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 181-184
1370821
  Литвин А.Є. Формування стратегій ТНК у галузі інформаційних технологій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 265-272 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1370822
  Акмаєв А.І. Формування стратегічних напрямів посилення потенціалу вугледобувних підприємств в умовах кризи / А.І. Акмаєв, О.В. Бєлозерцев // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 159-170.
1370823
  Тищенко О.М. Формування стратегічних напрямків розвитку електроенергетики регіонів України / О.М. Тищенко, Н.Б. Петрова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 170-179


  У статті розглядається формування стратегії управління розвитком електроенергетики за допомогою оцінки конкурентоспроможності електроенергетики регіонів.
1370824
  Мельник Ю. Формування стратегічних пріоритетів України на міжнародному ринку послуг // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 72-84. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1370825
  Дякон Л.Л. Формування стратегічного фінансового контролінгу підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 36-38. – Бібліогр.: 10 назв
1370826
  Пацурія Н.Б. Формування страхового законодавства: історичний аспект і перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 76-79. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні етапи формування та розвитку законодавства України про страхування за допомогою історичного методу пізнання з метою формування адекватних засад правового регулювання страхових відносин на сучасному етапі, що дозволило сформувати ...
1370827
  Козинець І.П. Формування структур цивільно-військового співробітництва у миротворчих підрозділах Збройних сил України: на прикладі Іраку // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 424-430
1370828
  Горинь М.О. Формування структури власників у перехідній моделі корпоративного управління в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 105-118. – (Економічна ; Вип. 1)
1370829
  Таранова М.О. Формування структури і властивостей швидкорізальної сталі в умовах гідро- та газової екструзії : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.02.01 / Таранова М.О. ; НАНУ ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв
1370830
  Танцюра І.В. Формування структури поверхневих шарів алюмінієвих сплавів під дією імпульсної лазерної обробки : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.13 / Танцюра І. В.; Держ. вищ. навч. закл. – Запоріжжя, 2009. – 156 л. – Бібліогр.: л. 138-156
1370831
  Дмитренко А Т. Формування структури поверхневих шарів нелегованих сталей при лазерному легуванні диборидом титану : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.13 - фізика металів / Дмитренко Т.А.; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 176с. – Бібліогр.: л. 164-176
1370832
  Дмитренко Т.А. Формування структури поверхневих шарів нелегованих сталей при лазерному легуванні диборидом титану : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.13 / Дмитренко Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1370833
  Попов О.Ю. Формування структури та коефіцієнт тріщиностійкості композиційних керамічних матеріалів з ультрадисперсними включеннями вуглецю : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Попов О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 121л. – Бібліогр.: л. 115 - 121
1370834
  Попов О.Ю. Формування структури та коефіцієнт тріщиностійкості композиційних керамічних матеріалів з ультрадисперсними включеннями вуглецю : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Попов О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 4 назв.
1370835
  Лесюк Р.І. Формування струмопровідних елементів електронних плат струменевою технологією з використанням наночастинок срібла : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Лесюк Ростислав Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 22 с. – Бібліогр. : 14 назв.
1370836
  Пашинська О.Г. Формування субмікрокристалічної структури і властивостей металів методами комбінованої пластичної деформації : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Пашинська О.Г. ; НАН України; Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 48 назв.
1370837
  Ярош Д.В. Формування судової системи Української Народної Республіки періоду Центральної Ради // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 18-22. – (Право. Економіка. Управління)
1370838
  Шишкін В. Формування суду присяжних (досвід Іспанії) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.139-143. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1370839
  Микитенко І.А. Формування сукупних доходів і витрат у сільських домогосподарствах // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 6. – С.107-111
1370840
  Тюрменко І.І. Формування суспільно-політичних поглядів і державницької позиції І. Огієнка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27-31. – (Історія ; Вип. 44)


  У статті аналізуються чинники, що сприяли становленню І. Огієнка як ученого та національно визначеного державного діяча з чітко окресленими суспільно-політичними поглядами, спрямованими на утвердження української державності
1370841
  Сівков І.В. Формування суспільно-політичної та юридичної лексики арабської мови у класичний та посткласичний період (7 - 8 ст) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 120-132. – ISSN 1608-0599
1370842
  Надтока О. Формування суспільного світогляду як напрям сучасної інформаційної політики української держави // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-12.
1370843
  Колісник Ю. Формування суспільної свідомості журнальною періодикою УРСР (1950-1980 рр.) : монографія / Юрій Колісник ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 290с. – ISBN 978-966-493-156-1
1370844
  Лаба О.В. Формування сучасних підходів до прав і свобод людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 42-46.
1370845
  Козаков В. Формування сучасних сціально-ціннісних концепцій державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 23-31.
1370846
  Павко А.І. Формування сучасного методологічного мислення при вивченні актуальних проблем політичної історії України початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 51-52. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Висвітлено методологічні аспекти дослідження актуальних проблем політичної історії України початку XX ст., указано на їх значення для формування сучасного типу історичного мислення.
1370847
  Шевченко О.О. Формування сучасного наукового світогляду студентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 123-126. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
1370848
  Шевченко О. Формування сучасного наукового світогляду студентів // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 63-70. – ISBN 978-966-349-240-7
1370849
  Полторацький О.С. Формування сучасної інтеграційної стратегії України в контексті вибору оптимальної моделі забезпечення її національної безпеки // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 9-13. – ISSN 1728-6220
1370850
  Мартинюк Л. Формування сучасної концепції інтелектуальної власності / Л. Мартинюк, І. Невінчаний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 93-96. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Досліджено трансформаційні процеси і вплив світових тенденцій у сфері інтелектуальної власності, окреслено перспективи розвитку інтелектуальної власності в Україні. Transformation processes and influencing of worlds are explored to the tendentsiy in ...
1370851
  Котлубай О. Формування сучасної морської транспортної політики України у працях науковців відділу ринку транспортних послуг Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса) : виклики часу / О. Котлубай, С. Дебель // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 13-15. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1370852
  Вороніна А. Формування сучасної парадигми державного регулювання економіки: чинники та тенденції // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 116-122. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
1370853
  Воротіна Л.І. Формування сучасної парадигми стратегії збереження життєвого циклу промислових підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 30-37.
1370854
  Новак І.М. Формування сучасної системи професійної безпеки та охорони праці в Україні / І.М. Новак, Н.І. Котова // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 110-117. – ISSN 2072-9480
1370855
  Мартиш Т.Є. Формування сучасної японської ментальності в контексті синтоїзму // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 55-58
1370856
  Кульчицький М.І. Формування та виконання бюджету за програмно-цільовим метотом : бюджет / М.І. Кульчицький, З.В. Перун // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 78-83 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
1370857
  Молина Е.В. Формування та використання інвестиційного ресурсу інноваційного розвитку промислових підприємств // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 15-19
1370858
  Гавкалова Н.Л. Формування та використання інтелектуального капіталу : Наукове видання / Гавкалова Н.Л., Маркова Н.С. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 252с. – ISBN 966-676-133-5
1370859
  Власова Т.Р. Формування та використання інтелектуального капіталу в процесі суспільного відтворення : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Власова Т.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
1370860
  Пішеніна Т. Формування та використання регіональних екологічних програм у діяльності радіоекологічного комплексу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 43-44. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1370861
  Яковенко О. Формування та використання фонду електронних документів у науковій бібліотеці // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 28-38. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4687-2 (вип. 20)
1370862
  Харченко Т.Б. Формування та впровадження системи екологічного менеджменту на підприємствах України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 164-171


  Розглянуто основні підходи до формування системи екологічного менеджменту та можливості їх застосування на підприємстві в сучасних умовах розвитку економіки України. Зазначено переваги застосування екологічного менеджменту, а також перспективи розвитку ...
1370863
  Чорна Л. Формування та діяльність системи освітніх закладів національних меншин м. Києва ( 1920-1930 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 150-157.
1370864
  Ситник О.М. Формування та еволюція ідеологічних концепцій національно-державницького спрямування в Україні (від початку XIX ст. - до 1939 р.) : монографія / Олександер Ситник ; Донец. юрид. ін-т Луганс. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк : [Нуолідж], 2009. – 547 с. – ISBN 978-966-1571-88-3
1370865
  Жовтянський В.А. Формування та еволюція циліндричного плазмового згустка // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 287-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Досліджується просторово-часова еволюція циліндричного згустка гелієвої плазми, у якому може очікуватися максимальний вплив ефектів розширення на розпад плазми. Формування згустка здійснюється методом діафрагмування імпульсного відкритого розряду в ...
1370866
  Мельник П.В. Формування та електронні властивості інтерфейсу Sb/Ge(111) / П.В. Мельник, Находкін.М.Г, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 271-276. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методів дифракції повільних електронів, фото- та Оже-електронної спектроскопій досліджені структура та електронні властивості інтерфейсів Sb/Ge(111). Встановлено перехід від с(2х8) до 7x7 структури на поверхні Ge(111) після нанесення ...
1370867
  Мрачковська Н.К. Формування та ефективність використання земельних ресурсів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 9 (191). – С. 21-25
1370868
  Сивак Олексій Володимирович Формування та здійснення зовнішньої політики України (1990-1999 рр.) : Автореф. дис. ... канд. політ. наук:23.00.04 / Сивак О.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
1370869
  Сивак Олексій Володимирович Формування та здійснення зовнішньої політики України (1990-1999 рр.) : Дис....канд. політ. наук. Спеціальність 23.00.04 / Сивак Олексій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка; Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2000. – 208л. – Додатки : л. 198-208. – Бібліогр.: л .191-198
1370870
  Козак Т. Формування та контроль професійної компететності педагога / Т. Козак // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2005. – № 6. – С. 38-43. – ISSN 1562-529Х
1370871
  Сунь Вей Формування та культивування ключової компетенції у новій економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 309-314 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1370872
  Стоян Віра Іванівна Формування та облік витрат виробництва в системі управлінського обліку (на прикладі підприємств скляної промисловості України) : Дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Стоян Віра Іванівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 214 л. – Бібліогр.: л. 200-214
1370873
  Возна Н.Я. Формування та організація руху структуризованих даних в багаторівневих розподілених комп"ютеризованих системах : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Возна Н.Я.; Терноп. нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назв.
1370874
  Герасимчук Н.А. Формування та організація управлінських процесів у межах кластеру малих підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4(59). – С. 3-6. – Бібліогр: на 7 пунктів
1370875
  Богун В.Л. Формування та оцінка виробничого потенціалу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 56-59.
1370876
  Богун В.Л. Формування та підвищення ефективності використання виробничого потенціалу підприємств в умовах ринкової економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 213-218


  У статті досліджено особливості формування та підвищення ефективності використання виробничого потенціалу промислових підприємств в умовах ринкової економіки. Запропоновано методичні підходи до аналізу виробничого потенціалу промислових ...
1370877
  Криклій А.С. Формування та планування додаткової потреби в персоналі: методологічні та практичні аспекти // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 61-64. – Бібліогр.: на 8 пунктів
1370878
  Рябко І.В. Формування та реалізація державної політики у сфері церковно-релігійних відносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 170-174. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1370879
  Цимбалюк М. Формування та реалізація ідеї правового суспільства у процесі розвитку інститутів народовладдя // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 161-168. – ISSN 0132-1331
1370880
  Корецький Юрій Михайлович Формування та реалізація інноваційної політики в регіоні (на прикладі Волинської області) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.10.01 / Корецький Ю.М.; НАНУ. Ін-тут регіональних досліджень. – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1370881
  Гура В.Л. Формування та реалізація потенціалу конкурентоспроможності підприємств молокопереробної галузі України : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.04 / Гура В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 278 л. + Додаток: л. 184-263. – Бібліогр.: л. 264-278
1370882
  Гура В.Л. Формування та реалізація потенціалу конкурентоспроможності підприємств молокопереробної галузі України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гура В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назв
1370883
  Заморський Олександр Олександрович Формування та реалізація продуктивності дерев яблуні в залежності від типу інтеркалярних вставок та сроків обрізування в умовах Цнтрального Лісостепу України : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.07 / заморський Олександр Олександрович; Уманська с.-г. акад. – Умань, 2000. – 21л.
1370884
  Дмитренко М.Г. Формування та реалізація регіональної ощадної політики // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 13-22
1370885
  Халецька А.А. Формування та реалізація соціальної політики держави по підвищенню доходів, рівня життя та захисту населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 98-99
1370886
  Калініна Світлана Петрівна Формування та регулювання ринку праці крупного промислового регіону (на прикладі Донецької області) : Автореф... кандид. економічнихнаук: 08.09.02 / Калініна Світлана Петрівна; Мін-во освіти України. Одеський держ. економ. ун-тет. – Одеса, 1997. – 25л.
1370887
  Сухий П.О. Формування та розвиток агропродовольчого комплексу Західноукраїнського регіону (суспільно-географічний аналіз) : Дис. ... доктора географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Сухий П.О. ; МОНУ ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – 409л. + Додатки : л. 310-370. – Бібліогр. : л. 371-409
1370888
  Мамічева Людмила Петрівна Формування та розвиток акціонерної власності в перехідній економіці України : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01. / Мамічева Людмила Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
1370889
  Гамза В.І. Формування та розвиток болгарської колонії Тернівка на Півдні України // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 152-154
1370890
  Ніндипова Т.А. Формування та розвиток вчення про "фонові" явища злочинності в сучасній кримінології України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.118-122. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1370891
  Клименко О.В. Формування та розвиток європейського освітнього простору // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 53-60


  У статті проаналізовано історичні передумови формування та розвитку Європейського освітнього протору (ЄОП )в умовах Болонської декларації.
1370892
  Гамбург І. Формування та розвиток законодавства про технічне регулювання господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 16-19.
1370893
  Алексєєв С.А. Формування та розвиток корпоративних форм підприємництва в промисловості України у 1991-2004 рр. : історичний аспект // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 3-10. – ISSN 1728-3671
1370894
  Вернигора Л. Формування та розвиток наукових поглядів М.І Зібера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена творчості видатного українського вченого-економіста, вихованця та викладача Київського універ-ситету Миколи Івановича Зібера. В статті висвітлена його наукова та громадська позиція, яка є свідченням його національної ідентичності. ...
1370895
  Литвинко А.С. Формування та розвиток наукової школи статистичної фізики академіка І.Р. Юхновського // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 83-100. – ISSN 0374-3896
1370896
  Литвинко А.С. Формування та розвиток наукової школи статистичної фізики академіка НАН України С.В. Пелетминського // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 85-101. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 0374-3896
1370897
   Формування та розвиток національної системи кваліфікацій / В. Савченко, О. Кузнєцова, Н. Паршина, М. Дрозач // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8. – С. 15-20
1370898
  Ковалишин П.В. Формування та розвиток ринку венчурного інвестування України / Ковалишин П.В. – Миколаїв, 2009. – 302 с. – ISBN 966-8205-30-8
1370899
  Непорожній Ю.О. Формування та розвиток систем управління підприємством // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 215-218. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1370900
  Алексейчук В.В. Формування та розвиток системи соціального партнерства в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 10-14. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1370901
  Шинальський О.І. Формування та становлення правового підгрунтя покарань у середні віки // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 65-70
1370902
  Швед З. Формування та становлення філософського розуміння свободи в історії європейської думки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 135-138. – ISSN 1728-9343
1370903
  Вернюк Ярослава Степанівна Формування та становлення фольклористики Волині у 19 - поч. 20 ст. : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Вернюк Я.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 191с. – Бібліогр.: 152 - 191
1370904
  Вернюк Ярослава Степанівна Формування та становлення фольклористики Волині у 19 - поч. 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.01.07 / Вернюк Я.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1370905
  Вернюк Ярослава Степанівна Формування та становлення фольклористики Волині у 19 -поч. 20 ст. : Автореф. ... дис. канд. філологічних наук: 10.01.07 / Вернюк Я.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1370906
  Сворак Степан Формування та трансформація вічового устрою Руської держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Питання про методологію формаційного підходу до вивчення державного устрою та права Русі виникають у сучасних умовах не випадково. Нині потрібно спростувати легковажні тлумачення надзвичайно складних і доволі суперечливих суспільно-політичних процесіву ...
1370907
  Сворак Степан Формування та трансформація вічового устрою Руської держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Питання про методологію формаційного підходу до вивчення державного устрою та права Русі виникають у сучасних умовах не випадково. Нині потрібно спростувати легковажні тлумачення надзвичайно складних і доволі суперечливих суспільно-політичних процесіву ...
1370908
  Заславська О. Формування та управління банківськими депозитами // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 34-37. – ISSN 1728-9343
1370909
  Козачок І.А. Формування та управління ефективним використанням фінансових ресірсів підприємства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 277-283. – ISSN 2072-1692
1370910
  Бойко Ф. Формування та функціонування інституту права власності у Галичині в складі польського королівства (1349–1569 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 32-38. – (Серія юридична ; Вип. 48)
1370911
  Яковенко О.І. Формування та функціонування італійської економічної терміносистеми : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Яковенко О. І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1370912
  Димитрюк Володимир Миколайович Формування та функціонування мережі залізниць Буковини Австро-Угорського періоду: 1866-1918 : Дис. ... канд. істор. наук / Димитрюк В.М.; Укр.акад. аграрних наук. Держ. наукова сільськогосп. біб-ка. – Київ, 2004. – 178с. – Бібліогр.: л. 156-178
1370913
  Жнякін Б.А. Формування тарифів на послуги підприємств комунальної теплоенергетики // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 368-373. – ISBN 966-7958-13-2
1370914
  Андреєв Юрій Володимирович Формування творчого стилю діяльності командира-вихователя в умовах реформування збройних сил : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Андреєв Юрій Володимирович; Харків. держ. пед. ун-тет ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 1994. – 19л.
1370915
  Литвиненко Г.С. Формування творчого стилю О.Довженка та відображення народної культури у його творчості // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 104-106. – Бібліогр.: С. 106
1370916
  Комашко Н.В. Формування творчої компетентності майбутніх дизайнерів у процесі вивчення комп"ютерної графіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук. : 13.00.04 / Комашко Наталія Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 19 назв.
1370917
  Нагаєв В. Формування творчої особистості в умовах управління науково-дослідною роботою студентів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 4. – С. 36-44. – ISSN 1562-529Х
1370918
  Скибінський О.С. Формування теоретичних засад інфраструктури житлового будівництва / О.С. Скибінський, О.Ю. Григор"єв, О.О. Пшик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 309-315. – ISSN 0321-0499
1370919
  Бойко Т.Г. Формування теоретичних та нормативно-технічних засад оцінювання якісного рівня продукції : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Бойко Т.Г. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 34 с. – Бібліогр. : 27 назв
1370920
  Підчоса О.В. Формування теорії транснаціональних корпорацій: базис та тенденції розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 257-265
1370921
  Сегеда Сергій Павлович Формування типу військового видання в період українського державотворення 1917 - 1920 рр. (за матеріалами часопису "Стрілець") : Дис... кандид. філософ.наук: / Сегеда Сергій Павлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 192л. – Бібліогр.:л.155-181
1370922
  Сегеда С.П. Формування типу військового видання в процесі українського державотворення 1917-1920 рр. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.08 / Сегеда С.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 19л.
1370923
  Сокол П.М. Формування товарної стратегії на підприємстві / П.М. Сокол, Г.В. Петриченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 140-143. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1370924
  Дрожжина С. Формування толерантності в сучасному суспільстві: аксіологічний аспект / С. Дрожжина, М. Чернишова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 135-137. – ISSN 1728-9343
1370925
   Формування торговельних режимів у перехідних економіках в умовах глобалізації (приклад України) : Матеріали ІХ міжнародної науково-теоретичної конференції (25-26 жовтня 2001 р.). – Київ : Київський університет, 2001. – 382с.
1370926
  Долженков Олег Олександрович Формування тоталітарної політичної системи в Україні : Автореф... кандид. політичн.наук: 23.00.02 / Долженков Олег Олександрович; Одеський держ. ун-тет ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 1997. – 19л.
1370927
  Колюх В. Формування трипартійної системи в Україні: передумови й перспективи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 10 (247). – С. 18-20.
1370928
  Римаренко В.Є. Формування трудових навичок в учнів / В.Є. Римаренко. – К., 1961. – 55с.
1370929
  Благодир Ю. Формування трудових ресурсів села // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 10/12. – С.90-97
1370930
  Криклій А.С. Формування трудового потенціалу в умовах трансформаційної економіки : Дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.01.01- економічна теорія / Криклій А.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 532л. + Додатки: л. 462-532. – Бібліогр.: л. 421-462
1370931
  Криклій Артур Станіславович Формування трудового потенціалу в умовах трансформаційної економіки : Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.01.01 / Криклій А.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 32с. – Бібліогр.: 59 назв
1370932
  Гринкевич С.С. Формування трудового потенціалу: проблеми та напрями забезпечення його розвитку / С.С. Гринкевич, Х.М. Ворошилова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.3. – С. 168-171. – ISBN 5-7763-2435-1
1370933
  Бейдик О.О. Формування туристично-інформаційних центрів в Україні за сприянням Європейського Союзу / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 84-94. – ISBN 978-966-455-002-1
1370934
  Комарова Інна Іванівна Формування у майбутніх учителів культури педагогічного спілкування : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.04 / Комарова Інна Іванівна; Тернопіль. держ. педагог. ун-тет ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2000. – 19л.
1370935
  Смиренський Володимир Миколайович Формування у майбутніх учителів музики готовності до педагогічної імпровізації : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Смиренський Володимир Миколайович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
1370936
  Смиренський Володимир Миколайович Формування у майбутніх учителів музики готовності педагогічної імпровізації : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Смиренський Володимир Миколайович ; Ін-т педагогіки та ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 1998. – 169 л. – Бібліогр.:л.150-169
1370937
  Рубашевська Людмила Володимирівна Формування у старшокласників орієнтирів на загальнолюдські цінності (в позаурочній діяльності) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Рубашевська Людмила Володимирівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – 23 с.
1370938
  Адабір А. Формування у старшокласників умінь інтерпретувати морально-естетичну позицію письменника під час вивчення великих епічних творів // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 10-14


  У статті аналізується процес формування у старшокласників умінь аналізувати великий епічний твір та інтерпретувати морально-естетичну позицію письменника, визначаються рівні навчальних досягнень.
1370939
  Плахотнік О. Формування у студентів географічної картини світу як компоненту екологічної культури // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 122-129.
1370940
  Плахотнюк Ольга Формування у студентів екологічної культури як засіб гуманізації відносин з природою // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 22-25 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
1370941
  Киричук О.В. Формування у учнів активної життєвої позиції / О.В. Киричук. – К., 1983. – 137с.
1370942
  Щербак Н. Формування українського образу світу в політичних дискусіях інтелігенції початку XX ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – C. 93-96. – ISBN 978-966-439-147-1
1370943
  Калакура Ярослав Формування українського патріотизму: історичне та історіографічне підгрунтя // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 222-225. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто основні етапи зародження та розвитку українського патріотизму. розкрито його сутність, окреслено методи та засоби національно-патріотичного виховання, показано місце і роль українознавства у цьому процесі.
1370944
  Бевз Тетяна Анатоліївна Формування Української держави за доби Центральної Ради (березень 1917р. - квітень 1918р.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Бевз Тетяна Анатоліївна; КУ ім. Тараса Шевчена. – Київ, 1995. – 24 с.
1370945
  Поліщук Інна Іванівна Формування української держави у 1648-1657 рр. : Дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / Поліщук Інна Іванівна ; КУ. – Київ, 1995. – 239 л. – Бібліогр.: л. 201-239
1370946
  Поліщук Інна Іванівна Формування Української держави у 1648-1657 рр. (Історіографія проблеми) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Поліщук Інна Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 19л.
1370947
  Овсейчик Станіслав Володимирович Формування української екологічної термінології : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Овсейчик С.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 199 л. – Бібліогр.: л.197-199
1370948
  Образцова Н.В. Формування української етнічної громади у Португалії (1988-2010 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Образцова Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 258 л. – Додатки: л. 186-225. – Бібліогр.: л. 226-258
1370949
  Образцова Н.В. Формування української етнічної громади у Португалії (1998-2010 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Образцова Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1370950
  Румянцева С.С. Формування української інтелігенції Наддніпрянської України наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-55. – (Історія ; Вип. 47)


  Аналізуються головні шляхи та джерела формування української інтелігенції на межі ХІХ - ХХ ст.
1370951
  Мазука Л.І. Формування української меншини в Казахстані (80 рр. XIX ст. - поч. 30-х рр. XX ст.) : Дис. ... канд .іст. наук : 07.00.01 / Мазука Л.І. ; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 161 fhr. – Бібліогр.: арк. 148-161
1370952
  Горбань Т. Формування української політичної нації: історико-етнополітологічний аспект проблеми // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 2 (52) березень - квітень
1370953
  Приятельчук О. Формування української системи менеджменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 87-89. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процес становлення та розвитку національного українського стилю управління. Установлено, що різкий перехід від командно-адміністративної до ринкової економіки привніс специфічні риси, якими характеризується як українське бізнес-середовище, ...
1370954
  Цимбал Наталія Андріївна Формування української термінології органічної хімії в 90-ті роки 20 ст. : Дис....канд. філолог. наук: 10.02.01 / Цимбал Наталія Андріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 175л. + Додатки: л.170-175. – Бібл.: л.150-170
1370955
  Цимбал Наталія Андріівна Формування української термінології органічної хімії в 90-ті роки ХХ ст. : 10.02.01. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Цимбал Наталія Андріівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с.
1370956
  Утвенко В.В. Формування української фіскальної системи в добу Гетьманщини (друга половина 17 - початок 18 ст.) : Дис.... канд. історічних наук. Спец. 09.00.12- українознавство / Утвенко В.В., КНУТШ. – Київ, 2005. – 206л. + Додатки:л.195-206. – Біблігр.:л.184-195
1370957
  Вініченко І.І. Формування умов інвестування економічного розвитку підприємства // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 38-40 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1370958
  Шарманська Валентина Миколаївна Формування управління підприємством в умовах становлення ринкового господарства (політекономічний аспект) : Дис... канд. економ.наук: / Шарманська Валентина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 152л. – Бібліогр.:л.144-152
1370959
  Осадчук В. Формування управлінської еліти у Французькій Республійці та проблеми адміністративного реформування в Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.230-236. – ISBN 966-73-53-51-Х
1370960
  Гладкий О.В. Формування управлінської структури промислових агломерацій: економічні, соціальні, екологічні аспекти // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 64-73. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0868-6939
1370961
  Пчельнікова В.О. Формування уявлень дев"ятикласників про історію України // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2011. – № 5 (249). – С. 12-16
1370962
  Бригинець І. Формування уявного образу // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 153-154.
1370963
  Толкачова Н.Є. Формування феодальної земельної власності у давньоруській державі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-25.
1370964
  Александров Г.Ф. Формування філософських поглядів Маркса і Енгельса / Г.Ф. Александров. – Київ, 1941. – 48с.
1370965
  Мицик В.В. Формування філософської та політико-правової думки про права людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 175-180.
1370966
  Алексеюк Л. Формування фінансових результатів в умовах реформування системи бухгалтерського обліку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 1. – С.36-40
1370967
  Тархов В П. Формування фінансово-економічних механізмів постіндустріального розвитку / В П. Тархов, О.О. Хворост, А І. Лакиза // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 16-21. – (Економічні науки)
1370968
  Лещук В.П. Формування фінансового капіталу фінансово-промислових груп у ринкових умовах // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.6. – С. 142-145. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1370969
   Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України = Forming of financial potential of investment activity in economy of Ukraine : монографія / [Крупка М.І. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 403, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 382-403. – ISBN 978-966-613-904-0
1370970
  Ткаченко Н.М. Формування фінансової звітності в умовах глобалізації // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 348-351. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
1370971
  Шевченко О.Ю. Формування фінансової складової національної економічної безпеки в умовах глобалізації // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-17. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто систему основних економічних факторів впливу на фінансову безпеку країни в умовах глобалізації світової економіки, викладено основні загрози даних факторів та їх позитивний вплив на економічні інтереси країни.
1370972
  Шевченко О.Ю. Формування фінансової складової національної економічної безпеки в умовах глобалізації // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-17.
1370973
  Кремпова Н.Л. Формування фінансової стратегії соціально-економічного розвитку регіонів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 200-204
1370974
  Єфименко Т.І. Формування фіскального простору економічних реформ : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 4 (185). – С. 3-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва
1370975
  Фарафонова Н.В. Формування фонду відтворення основних засобів суб"єктів господарювання в ринкових умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 25-27
1370976
  Цица Н.М. Формування фотополімерного рельєфу друкарських форм з олігомерів : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.01 / Цица Н. М.; Укр. акад. друкар. – Львів, 1996. – 23л.
1370977
  Бакай Богдана Ярославівна Формування фразеології в переломні моменти історії народів Європи ( на матеріалі української, російської, англійської, німецкої мов у періоди першої та другої світових воєн) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.15 / Бакай Б.Я.;КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 16 с.
1370978
  Бакай Богдана Ярославівна Формування фразеології в переломні моменти історії народів Європи (на матеріалі української, російскої, англійської, німецької, французької мов у періоди першої та другої світових воєн) : Дис....канд.філологічних наук: 10.02.15 / Бакай Богдана Ярославівна; Дрогобицький держ.педагог.ун-тет Івана Франка. – Дрогобич, 2000. – 228л. – Бібліогр.:л.179-193
1370979
  Юрченко О.С. Формування фразеологічного фонду української літературної мови / О.С. Юрченко. – Х., 1984. – 208с.
1370980
  Настюк А.А. Формування функцій князівської влади в період князя Олега // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 66-73. – ISSN 1563-3349
1370981
  Точилін В.О. Формування функціонально ефективної моделі ринку: конкуренція та бар"єри, ринкова влада і державне регулювання : економічна історія та історія економічної думки / В.О. Точилін, В.В. Венгер // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 23-38 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1370982
  Ромась М.І. Формування хімічного складу атмосферних опадів на території України / М.І. Ромась, О.О. Косовець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 172-181.
1370983
  Кузьменко А.М. Формування християнських уявлень про дух // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 41-45. – ISSN 1728-3671
1370984
  Андрєєва О.М. Формування цивілізаційної ідентичності України в контексті вибору оптимальної моделі її національної безпеки // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 338-348
1370985
  Синицька О.І. Формування ціннісних мотиваційних механізмів як елемент управління людськими ресурсами підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 34-39.
1370986
  Личова Г. Формування цінності бренду країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-26. – (Економіка ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні підходи до формування цінності бренду країни, проаналізовано проблеми побудови цінності бренду країни та визначено взаємозв"язок цінності бренду продукту і цінності бренду країни. Theoretical approaches of country brand equity ...
1370987
  Ковтун М.Ф. Формування черепа і скелета кінцівок птахів в ембріогенезі / М.Ф. Ковтун, О.В. Шатковська, Ю.В. Шатковський; НАНУ, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ : Наукова думка, 2008. – 200с. : іл. – Проект "Наукова книга" - 2007. – ISBN 978-966-00-0709-3
1370988
  Курінна Марина Формування чеських поселень на Півдні України: чехи Північного Приазов"я (60-ті роки XIX ст. - початок XX ст.) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 5 (314). – С. 65-72. – ISSN 0130-6936
1370989
  Яценко Таміла Формування читацької компетентності учнів: методична "мода" чи вимога сучасності? // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 82-90. – Бібліогр. в кінці ст.
1370990
  Яценко Таміла Формування читацької компетентності школярів у процесі сучасної інтерпретації творів української класичної літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті узагальнено визначення поняття "читацька компетентність", розглянуто ефективність використання структурно-стильового аналізу під час вивчення української класичної літератури в умовах компетентнісного підходу.
1370991
  Фатма Бейоглу Формування Чорноморського регіону економічного співробітництва. : Автореф... канд. екон.наук: 08.05.03 / Фатма Бейоглу; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 21л.
1370992
  Пазюк Ю.М. Формування шару шихти з заданими характеристиками шляхом управління процесом сегрегації (на прикладі агломераційного виробництва) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.08 - Збагачення корисних копалин / Пазюк Ю.М. ; МОНУ, Національний гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1370993
  Бирилюк О.М. Формування шлюбу в Київській Русі: норми звичаєвого та церковного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 44-48
1370994
  Гедін М.С. Формування Я. М. Шульгіна як ученого-історика // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 170-175. – ISBN 966-614-021-7
1370995
  Жукевич І.В. Формування явних та неявних принципів права // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 11 (49). – С. 43-49.
1370996
  Крупка Ю. Формування ядерного законодавства України в контексті її євроінтеграції // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 70-75
1370997
  Новікова І. Формування якісної економічної освіти у контексті ринкової трансформації банківської системи на теренах України наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. : економічна освіта // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 8 (186 ). – С. 49-53. – Бібліогр.: 15 назв
1370998
  Хром"як Н.В. Формування, аналіз та внутрішній контроль статистичної звітності промислових підприємств / Н.В. Хром"як, В.М. Чубай // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 54-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1370999
  Злупко С. Формування, розвиток і сучасний стан економічної системології в Україні : З історії економічної думки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 77-83. – Бібліогр. 32 назви. – ISSN 0131-775Х
1371000
  Захарова О.П. Формування, фактори впливу та стан відсоткових ставок за банківськими кредитами // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 80-85
<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,