Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>
1370001
  Головата Л. "Українське видавництво" у Кракові-Львові 1939-1945 = The Ukrainian Publishing House in Cracow-Lviv 1939-1945 : бібліогр. довідник / Лариса Головата ; [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту та ін.]. – Львів : Критика. – (Серія "Відкритий архів". Бібліографічні студії / редкол.: Г. Грабович (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-8978-43-2
Т. 1 : Книжки й аркушеві видання / [наук.-довід. апарат Л. Сущ і Л. Головатої ; відп. ред. С. Захаркін]. – 2010. – 324, [4] с., [12] арк. іл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажчики: с. 233-317
1370002
  Верба І. "Українське відродження неодмінно розпочнеться..." // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 146-148. – ISSN 0869-3595


  Оглоблин Олександр Петрович - професор кафедри новітньої історії України
1370003
  Іваницька С.Г. "Українське дев"ятнадцяте довге століття" в мемуарах та щоденниках Олександра Русова // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 325-331. – ISSN 2076-8982


  [Рец.]: О. О. Русов. Щоденники та спогади / Упорядкування, підготовка до друку, вступ. ст., коментарі О. Я. Рахна; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Черніг. від-ня Ін-ту укр. археографії, Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. - ...
1370004
  Гриценко А. "Українське економічне диво", або Куди ведуть реформи? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 червня (№ 22). – С. 7


  Часто можна почути й прочитати про те, що Україні необхідне своє "економічне диво". Під економічним дивом зазвичай розуміють дуже швидкий і сталий розвиток упродовж досить тривалого часу. Таке диво демонстрували Німеччина в післявоєнні роки, Японія з ...
1370005
  Гальчинський А. "Українське колесо в стратегії - це те, чого нам весь час бракує" / інтерв"ю брав Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 41). – С. 1, 8


  Вибори до місцевих рад, активно обговорювана тема можливості формування нового уряду, так само як і нова політична ситуація на сході, знову актуалізують базисні питання стратегічного курсу країни. По кваліфіковані оцінки газета звертається до давніх і ...
1370006
  Копиця М.Д. "Українське музикознавство": півстолітній шлях формування науки про музику // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 3-10
1370007
  Зайцева З. "Українське наукове товариство у Києві": заснування та напрями діяльності (1906 - 1922) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 138-142. – ISBN 978-966-95419-8-7
1370008
  Туранли Ф.І. "Українське питання" в Карловецькому договорі (1699 р.): турецька ретроспекція // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 32-40. – ISSN 1608-0599


  На основі тюрксько-османських джерел аналізуються проблеми "українського питання" в контексті Карловецького договору, дипломатичних зносин між державами-учасниками у "світовій війні" та наслідки зазначеного договору.
1370009
  Комар В.Л. "Українське питання" в політиці урядів Польщі (1926-1939 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 5. – С. 120-128. – ISSN 0130-5247
1370010
  Газін В.В. "Українське питання" в політичному концепті А. Ордін-Нащокіна // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 205-218. – (Історичні науки ; Т. 21)


  Афанасій Лаврентійович Ордин-Нащокін - дипломат і політик в царювання Олексія Михайловича .
1370011
  Павлюк О.В. "Українське питання" в польсько-румунських відносинах 1918-1921 pp. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 102-107. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Зроблена спроба показати роль "українського питання" у взаємодії зовнішньополітичних курсів Польщі і Румунії в 1918-1921 рр. Розкрита еволюція двох країн до заключення союзу в 1921 р. та його антиукраїнська спрямованість. Сделана попытка показать роль ...
1370012
  Панасюк А В. "Українське питання" в системі міжнародних відносин європейських держав XVII - XVIII ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 657-664. – ISSN 1563-3349
1370013
  Мельничук Ю.Г. "Українське питання" в церкві в рецепції газети "Буковина" (1885-1910) // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 64-70. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Проаналізовано матеріали на релігійну проблематику в газеті «Буковина» (1885–1910), що стосуються становлення українців як нації, крізь призму православної церкви. Цьому процесові консисторія перешкоджала тотальною румунізацією й забороною української ...
1370014
  Горбатенко В. "Українське питання" і сучасні політико-правові проблеми // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 22-29 квітня (№ 19). – С. 2
1370015
  Єленський В. "Українське питання" Константинопольського патріархату: рік 2000 // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.29-31. – ISSN 0132-084Х


  Загострення відносин між Московським і Константинопольським патріархатами.
1370016
  Гошуляк І. "Українське питання" на Паризькій мирній конференції 1919 року // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.103-106 : Фото. – ISSN 1607-6451
1370017
  Венгерська В. "Українське питання" напередодні та в умовах Першої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 8-11. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Перша світова війна характеризувалася припиненням існування континентальних імперій та створенням національних держав після завершення світового конфлікту. Стаття присвячена особливостям українського національного будівництва та внутрішнім і зовнішнім ...
1370018
  Бевз Т.А. "Українське питання" та спроби його розв"язання на початку XX ст.Українською партією соціалістів-революціонерів // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 320-337
1370019
  Гула Р.В. "Українське питання" у редакційній політиці газети "Киевлянин" у 1905-1912 рр. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 3-15


  У статті проаналізовано роль газети "Киевлянин" у пропаганді охоронної ідеології та її ключового аспекту - монархізму. Дана характеристика особливостей редакторської діяльності Д. Піхна та В. Шульгіна.
1370020
  Бурдега Т. "Українське питання" у системі антиукраїнських організацій // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 3/4 (233/234). – С. 28-29
1370021
  Павлов О.І. "Українське питання" як прояв внутрішньої кризи та конфліктогенності сучасного глобалізованого світу // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 30-37. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
1370022
  Гусейнова Т. "Українське радіо - це назавжди" / розмову вела Л. Чечель // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 березня (№ 12). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  "Ми створили цікавий і незвичний для Українського радіо продукт. Називався він "Вечірній променад". Це три години ефірного часу. Ми його так цікаво ділили: перша година - інформаційна, суспільно-політична. <...> Першу годину в студії працювали ...
1370023
  Ященко Анна "Українське село" живе минуле України / Ященко Анна, Корбут Анна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 14-17 : фото
1370024
  Задорожний М.П. "Українське село" у Чикаго // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 4 (194). – С. 40-41 : фото
1370025
   "Українське суспільство ще не взяло тієї планки, яку взяло польське, коли у поляків виникла "Солідарність" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 січня (№ 8/9). – С. 17, 20-21


  Як тренувати громадянський потенціал та яка роль у цьому ЗМІ. У "Дні" відбулася дискусія не експертів, а молоді - студентів Інституту журналістики КНУТШ та випускників Літньої школи "Дня". Більш інтенсивна комунікація між "Днем" та Інститутом ...
1370026
  Моця О. "Українське" та "малоросійське" в "Записках о Южной Руси" Пантелеймона Куліша // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 67-75. – ISBN 978-966-02-5639-2


  Важливим у вивченні проблеми самоусвідомлення кожного народу, в тому числі й українського, є питання встановлення історії власних самоназв. У цьому сенсі цікавим є використання термінів "малоросійський" та "український" П.О. Кулішем у його відомій ...
1370027
  Колесник В.Ф. Українське "зміновіхство" 1920-х років / В.Ф. Колесник, І.І. Каспрук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 20-22. – (Історія ; Вип. 42)


  Висвітлюється "зміновіхівський рух", який розгорнувся серед частини української інтелігенції та еміграції в першій половині 1920-х рр.
1370028
  Ілінський І. [Ільїнський] Українське "стогнати - стонать" / уваги проф. Г. Ільїнського // Фільольогічний Збірник памяти К. Михальчука [Філологічний збірник пам"яті К. Михальчука] / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : Виданнє Укр. Наук. Т-ва ; Друк. 2-ї Артіли, 1915. – С. 54-55
1370029
  Салига Т. Українське "я" Леоніда Рудницького // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 25 вересня (№ 19). – С. 16-17


  До 80-річчя з дня народження.
1370030
  Андрійко О.Ф. Українське адміністративне законодавство: стан та проблеми розвитку // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 35-38. – ISBN 978-966-301-172-1
1370031
  Селігей П.О. Українське академічне мовознавство за дев"яносто років (1918-2008) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 3-17. – ISSN 0027-2833


  У статті дається стислий огляд історії мовознавчих досліджень у НАН України за 90 років її існування. Простежено розвиток основних дослідницьких напрямів, схарактеризовано головні здобутки та їхнє суспільне значення, окреслено внесок визначних учених.
1370032
   Українське акторське мистецтво.. – Київ, 1986. – 164 с.
1370033
   Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.). – Київ : [Б. в.]
Ч. 1. – 1997. – 380 с.
1370034
   Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.). – Київ : [Б. в.]
Ч. 2. – 1997. – 263 с.
1370035
  Калакура Я. Українське архівознавство: критерії національного // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 17-20. – ISSN 2306-4323
1370036
   Українське барокко : матеріали I конгр. Міжнар. асоц. україністів (Київ, 27 серп. - 3 верес. 1990 р.). – Київ : Інститут української археографії, 1993. – 260 с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 5-7702-0572-5
1370037
   Українське бароко. – Київ : Акта. – ISBN 966-7021-39-4
Т. 1. – 2004. – 635с.
1370038
   Українське бароко. – Київ : Акта. – ISBN 966-7021-52-1
Т. 2. – 2004. – 412с.
1370039
  Новак М. Українське бароко // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 10. – С. 111-119. – ISSN 0585-8365
1370040
  Цебрій І.В. Українське бароко в контексті слов"янського національного відродження // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 223-230
1370041
   Українське бароко та європейський контекст. – К., 1991. – 254с.
1370042
  Третяк К. Українське бароко як вираз національної ідеї в архітектурі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.40-43
1370043
  Ткачук О.О. Українське бароко як парадигма світобачення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 32)


  У цій статті розглядається філософія та культура українського бароко як специфічний духовний феномен.
1370044
  Даренська В. Українське бароко як світоглядний стиль // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 105-109
1370045
  Ушкалов Леонід Українське барокове богомислення : Сім етюдів про Григорія Сковороду / Ушкалов Леонід. – Харків : Акта, 2001. – 221с. – (Харківська школа). – ISBN 966-7021-35-1
1370046
  Швецова-Водка Українське бібліотекознавство 1991-2008 років: бібліографічне підбиття підсумків : [рецензія] // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 65-68


  У рецензії розглянуто зміст і методичні рішення, застосовані укладачами бібліографічного посібника "Українське бібліотекознавство (1991-2008)". Подано поради, адресовані як користувачам цього бібліографічного посібника, так і авторам-укладачам ...
1370047
   Українське бібліотекознавство в історичному вимірі : до 140-річчя від дня народження Л.Б. Хавкіної : за матеріалами Міжнар. наук. читань з нагоди 105 річниці відділу бібліотекознавства / [Авдєєнко Н.П. та ін. ; редкол.: В.Д. Ракитянська та ін. ; уклад.: О.П. Куніч ; ред.: Л.П. Незнамова] ; М-во культури України, Держ. заклад "Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка". – Харків : Фоліо, 2012. – 155, [2] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-03-5813-3
1370048
  Чуб І.М. Українське бюро Інтерполу як інституція протидії транснаціональній злочинності: правовий аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 85-88. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1370049
  Лозинський Й.І. Українське весілля / Й.І. Лозинський. – Київ : Наукова думка, 1992. – 174 с.
1370050
  Кочур Г. Українське відлуння Віслави Шимборської // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 3/4. – С. 188-191. – ISSN 0130-1608
1370051
  Губа П.І. Українське відродження : Спроба джерелознавчої оцінки вітчизняної преси 1917-1920 рр. / П.І. Губа; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2002. – 263c. – ISBN 966-7533-14-X
1370052
   Українське відродження і національна церква.. – Львів, 1990. – 90 с.
1370053
  Діяк І.В. Українське відродження чи нова русифікація : Наукове видання. Посібник для студ.вищих закладів освіти / І.В. Діяк. – Київ : Гранослов, 2000. – 304с. – ISBN 966-95742-2-6
1370054
  Вдовиченко Г.В. Українське відродження: феномен діалогу і людське буття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  Ця стаття є спробою погляду на процес українського відродження початку ХХ сторіччя як на цілісний символічний універсум діалогічного зображення світу і людської екзистенції, де діалог постає нескінченним формуванням різних міжкультурних значень, а ...
1370055
  Ліщинська О. Українське візуальне мистецтво як висловлювання: від Євромайдану до військового протистояння на Сході України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 82-86


  У статті проаналізовано українське візуальне мистецтво останніх двох років як художнє і соціальне висловлювання: через безпосереднє включення і участь митців у подіях, а також опосередковано через образну і знаково-символічну мову. Виявлено національно ...
1370056
  Руккас А. Українське військо доби визвольних змагань 1917 - 1921 рр. // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 265-289. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
1370057
  Яким"як С. Українське військово-морське мистецтво: зародження та основні етапи розвитку // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2007. – № 4/6 (34/36). – С. 26-31
1370058
  Набитович І. Українське вікно в середньовічну японську літературу


  Українська культура й літературознавство хоч і повільно, дещо запізнено, але достатньо впевнено продовжує освоювати материки художніх літератур інших народів. Свідчення цього - виданий Інститутом філології КНУТШ перший том (із запланованого тритомника) ...
1370059
  Науменко Наталія Українське вільне віршування у шкільному вивченні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 47-51. – Бібліогр.: с. 47-51. – ISSN 0130-5263
1370060
  Науменко Н. Українське вільне віршування: термінологічний аспект // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 250-259
1370061
  Лободаєв Володимир Миколайович Українське вільне козацтво (1917-1918 рр.) : Дис...канд. істор. наук: 07.00.01 / Лободаєв Володимир Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 216л. – Бібліогр.:л.194-216
1370062
  Лободаєв Володимир Миколайович Українське вільне козацтво (1917-1918) : Автореф. дис. ... канд. історичн. наук:07.00.01 / Лободаєв В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1370063
  Задоянний В. Українське Вільне Козацтво і боротьба з московською навалою // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1977. – Рік 14, ч. 1/2 (40/41), січень-березень. – С. 19-23
1370064
  Мальцев В. Українське віршування XVIII ст. в науковій рецепції Дмитра Чижевського // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 95-100. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1370065
  Костенко Н.В. Українське віршування XX століття : навчальний посібник / Н.В. Костенко ; КНУТШ ; [худ. ред. Л.П. Шевченко]. – 2-ге вид., випр. та доп. – Київ : Київський університет, 2006. – 288 с. : табл. + Додаток: с. 256-282. – Друк. за авт. ред. – Бібліогр.: с. 253-255. – ISBN 966-594-848-2
1370066
  Сулима М.М. Українське віршування кінця ХVI-початку ХVII ст. / М.М. Сулима. – Київ : Наукова думка, 1985. – 148 с.
1370067
  Кисіль З.Р. Українське воєнно-історичне товариство (1920-1939) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 2. – С.100-112. – ISSN 0130-5247
1370068
  Цірат Г. Українське врегулювання корпоративних спорів з іноземним елементом // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 3. – С. 35-40.
1370069
  Жупанський Я.І. Українське географічне відродження // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 8. – (Географія ; Вип. 45)


  Подано короткий нарис розвитку географічної думки в Україні у 20-х роках ХХ ст.
1370070
   Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки. – Новий Йорк : Українська Громада ім. Микити Шаповала в ЗДА
Рік 6, Вересень-Жовтень, ч. 9-10. – 1958
1370071
   Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки. – Новий Йорк : Українська Громада ім. Микити Шаповала в ЗДА
Рік 6, Травень-Червень, ч. 5-6. – 1958
1370072
   Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки. – Новий Йорк : Українська Громада ім. Микити Шаповала в ЗДА
Рік 6, Листопад-Грудень, ч. 11-12. – 1958
1370073
  Шукліна Н.Г. Українське громадянство в системі елементів конституційно-правового статусу людини і громадянина // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 34-42. – (Правознавство ; Вип. 253)
1370074
  Заплетнюк М.А. Українське громадянське суспільство 1990-х рр. у контексті зовнішньополітичних впливів // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2015. – Вип. 10 : До 100-річчя з дня народження академіка Івана Олександровича Гуржія. – C. 200-203. – ISBN 978-966-920-016-7
1370075
  Онацький Н. Українське гутницьке шкло / Н. Онацький. – Суми, 1931. – 10с.
1370076
  Казьмирчук Г. Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, Ю. Латиш. – Київ ; Черкаси : Брама, 2002. – 282 с. – ISBN 966-8021-18-5
1370077
  Казьмирчук Г.Д. Українське декабристознавство у другій половині 1930 - 1980-х роках // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 182-191. – ISBN 978-617-7107-36-0
1370078
  Жолтовський П. Українське декоративне мистецтво / П. Жолтовський, П.Н. Мусієнко. – К, 1963. – 35с.
1370079
  Стельмащук Галина Українське декоративно-ужиткове мистецтво. Бути чи не бути / Стельмащук Галина, Білан Майя // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2009. – № 3 ( 71). – С. 28-31. – ISSN 0130-1799
1370080
  Лизанчук В. Українське державотворення і свобода слова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 26-43. – (Журналістика ; Вип. 2)
1370081
  Фігурний Ю. Українське державотворення на Лівобережжі в 1741-1796 роках в українознавчому вимірі // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 108-114
1370082
  Фігурний Ю. Українське державотворення на Лівобережжі у 1708-1740 роках в українознавчому вимірі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 139-146
1370083
  Боєва Т. Українське державотворення та погляди Григорія Сковороди на державний устрій // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 174-177. – ISSN 1728-9343
1370084
   Українське державотворення. Акт 30 червня 1941 : Збірник докум. і матеріалів: Пер.з нім. – Львів; Київ : Піраміда, 2001. – 560с. – ISBN 966-02-2082-0
1370085
   Українське державотворення: невитребуваний потенціал : словник-довідник. – Київ : Либідь, 1997. – 559 с. – ISBN 5-325-00767-Х
1370086
   Українське Диво : Поетична антологія. – Київ : Український письменник. – ISBN 966-579-175-3
Кн.2. – 2005. – 535с.
1370087
  Якібчук М. Українське дисидентство 60-80-х років як засіб вираження національної ідентичності // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 501-509. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1370088
  Бондар О.І. Українське діалектне словникарство початку XXI століття // Вісник Одеського національного університету : наук/ журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Т. 17, вип. 4. – С. 5-25. – (Філологія)


  У статті розглянуто розвиток, проблеми і завдання у зв"язку з ситуацією в укр. говорах та тенденції подальшого розвитку укр. діалектного словникарства. Вказано основні діалектологічні та діалектографічні центри та школи в Україні, перераховано всі ...
1370089
  Присяжнюк Н.К. Українське дієслово = Ei verbo ucraniano : довід.-посібник для інозем. громадян, які володіють ісп. мовою / Наталія Присяжнюк, Степан Ризванюк ; Міжнар. шк. україністики НАН України. – Київ : [б. в.], 2005. – 165, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Парал. тит. арк. іспан. – Бібліогр.: с. 164-165. – (Серія: Українська граматика для іноземців = Serie: Gramatica ucraniana para extranjeros). – ISBN 966-95452-4-3
1370090
  Паламар Л.М. Українське ділове мовлення : Посібник з української мови для студ. спец. 02.19 / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець, ; Мін-во вищ. освіти України. Навчально-метод. кабінет вищої освіти. – Київ : НМК ВО, 1991. – 116с. – ISBN 5-7763-0696-5
1370091
  Паламар Л.М. Українське ділове мовлення : Hавчальний посібник для учнів проф.-техн. закладів освіти / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. – Київ : Либідь, 1997. – 296 с. – ISBN 966-06-0019-4
1370092
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Навч. посібник для студ.вищих навч.закладів / С.В. Шевчук. – 2-ге вид.,випр. – Київ : Вища школа, 2000. – 271с. – ISBN 5-11-004841-Х
1370093
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Навч. посібник для студ.вищих навч.закладів / С.В. Шевчук. – 3-тє вид-ня, перероб. и доп. – Київ : Літера, 2000. – 480с. – ISBN 966-7543-05-6
1370094
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Навч. посібник для студ.вищих навч.закладів / С.В. Шевчук. – 3-тє вид-ня, перероб. и доп. – Київ : Літера, 2001. – 480с. – ISBN 966-7543-05-6
1370095
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Навчальні видання / С.В. Шевчук. – 3-тє вид., перероб. й доп. – Київ : Літера, 2002. – 480с. – ISBN 966-7543-05-6
1370096
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Підручник / С.В. Шевчук. – Київ : Літера, 2003. – 480с. – ISBN 966-7543-25-0
1370097
  Прадід Ю.Ф. Українське ділове мовлення : Навчальний посібник / За ред. Прадіда Ю.Ф. – Сімферополь : Реноме, 2003. – 160с. – ISBN 966-8400-01-1
1370098
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Підручник / С.В. Шевчук. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Київ : Атіка, 2004. – 592с. – ISBN 966-326-065-3
1370099
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / С.В. Шевчук. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 2004. – 302 с. – ISBN 966-642-113-5
1370100
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.В. Шевчук. – 4-тє вид., виправлене. – Київ : Вища школа, 2005. – 302с. – ISBN 966-642-269-7
1370101
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.В. Шевчук. – 5-те вид., переробл. – Київ : Вища школа, 2006. – 302с. – ISBN 966-642-309-X
1370102
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Підручник / С. Шевчук. – 3-тє вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2007. – 592с. – ISBN 966-326-219-2
1370103
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : підручник / С. Шевчук. – 4-те вид., доп. і переробл. – Київ : Арій, 2007. – 576 с. – ISBN 978-966-8959-65-3
1370104
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.В. Шевчук; МОНУ. – 6-те вид., випр. і доповнене. – Київ : Алерта, 2008. – 302с. – ISBN 978-966-8533-82-2
1370105
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : підручник / С.В. Шевчук. – 5-те вид., допов. і переробл. – Київ : Арій, 2009. – 576 с. – ISBN 978-966-498-078-1
1370106
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : підручник / С.В. Шевчук. – 5-те вид., допов. і перероб. – Київ : Арій, 2010. – 573, [2] с. : іл., табл. – Рос.-укр. слов.: с. 518-565. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-498-078-1
1370107
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навчальний посібник / С.В. Шевчук ; М-во освіти і науки України. – Вид. 7-е, випр. і допов. – Київ : Алерта, 2011. – 305, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 303. – ISBN 978-617-566-024-9
1370108
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навч. посібник / С.В. Шевчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 7-ме, випр. і допов. – Київ : Алерта, 2013. – 305, [2] с. – Рос.-укр. словник ділового мовлення: с. 250-296. – Бібліогр.: с. 303. – ISBN 978-617-566-024-9
1370109
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навч. посібник / С.В. Шевчук ; М-во освіти і науки України. – Вид. 8-ме, випр., допов. – Київ : Алерта, 2015. – 306, [1] с. : табл. – Рос.-укр. словник ділового мовлення: с. 250-296. – ISBN 978-617-566-024-9
1370110
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навч. посібник / С.В. Шевчук ; М-во освіти і науки України. – Вид. 9-те, випр. і допов. – Київ : Алерта, 2018. – 301, [1] с. : табл. – Рос.-укр. словник ділового мовлення: с. 247-292. – Бібліогр.: с. 298. – ISBN 978-617-566-024-9
1370111
  Потелло Н.Я. Українське ділове мовлення і спілкування : Правопис і граматика української мови. Оформлення ділового спілкування. Культура ділового спілкування: Навчальний посібник / Н.Я. Потелло, Г.Є. Скиртач; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 440с. – ISBN 966-608-250-0


  Розглянуту техніку культури ділового спілкування, висвітлено шляхи підвищення моральної та психологічної культури спілкування. Для студентів, викладачів
1370112
  Іванова І.Б. Українське ділове мовлення. Мова ділових паперів: фахове ділове мовлення : навчально-методичний посібник / І.Б. Іванова. – Харків : Парус, 2007. – 448с. – ISBN 966-8482-13-1
1370113
  Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2007. – 475, [2]с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-548-770-8
1370114
  Загнітко А.П. Українське ділове мовлення; професійне і непрофесійне спілкування / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2006. – 480с. – ISBN 966-548-770-1
1370115
  Марченко А.В. Українське ділове телебачення. Вплив контенту на аудиторію // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 152-154


  У статті розглянуто телебачення як засіб політичного, економічного та інших видів впливу на свідомістьта діяльність людей. З"ясовано його роль у формуванні громадської думки як головного джерела інформації про те, що відбувається в країні й у світі. В ...
1370116
  Мамрак А.В. Українське документування: мова та стиль : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Мамрак. – 3-тє вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 364с. – ISBN 966-8365-36-4


  Подані відомості про мовні особливості українського документування, наводяться зразки основних службових документів, визначається розташування їх реквизитів за табулятором. Для студентів вузів
1370117
  Тимошик М. Українське друкарство у Франції: історія і сучасність // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 1. – С.8-15
1370118
  Магурчак А. Українське еміграційне життя Відня у ракурсі листування Андрія Жука й Олександра Кандиби (Олесь) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 3, січень - березень. – С. 26-31. – ISSN 1998-4634
1370119
  Черниш Н.І. Українське енциклопедичне книговидання: маловідомі факти XIX - першої третини XX ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 199-211. – ISBN 966-02-3854-1
1370120
  Фігурний Ю.С. Українське етнодержавонацієтворення (XV-XVIII ст.) в українознавчому вимірі : монографія та вибрані українознавчі праці / Фігурний Ю.С. ; Наук.-дослід. ін-т українознав. та всесвіт. історії, Від. укр. етнології. – Київ : ННДІУВІ, 2013. – 368 с. – Загол. обкл.: Не за горами кари час. - Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим.


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка з повагою від автора! 28.02. 2013 р. Підпис
1370121
  Фігурний Ю.С. Українське етнодержавонацієтворення (XV-XVIII ст.) в українознавчому вимірі : монографія та вибрані українознавчі праці / Фігурний Ю.С. – 2-ге вид., допов. і доопрац. – Київ : [Гамазин], 2014. – 400 с. – Загол. обкл.: Не за горами кари час. - Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим.


  У пр. № 1689715 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка з повагою від автора. 7 жовтня 2014 р. Підпис
1370122
  Фігурний Ю. Українське етнодержавонацієтворення на Правобережжі у 1684-1795 роках в українознавчому вимірі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 167-175
1370123
  Кармаза О.О. Українське житлове законодавство: поняття та ознаки // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 12 (62). – С. 58-64
1370124
  Снайдер Т. Українське життя австрійського архикнязя // Критика. – Київ, 2008. – Червень, (число 6). – С. 18-21


  Вільгельм Франц фон Габсбург-Лотрінген - український військовий діяч, політик, дипломат, поет, австрійський архікнязь (ерцгерцог) династії Габсбургів, полковник Легіону Українських Січових Стрільців. Вільгельма Габсбурга знали в Україні як Василя ...
1370125
  Мазука Л.І. Українське життя в Казахстані: історія та сучасний стан // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 487-495
1370126
  Андрущенко В. Українське життя в транзиті: природа, особливості, ознаки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11-12 травня (№ 81/82). – С. 14-15


  "...Єдність поколінь - основа прогресивного розвитку держави і суспільства..."
1370127
  Курилишин К. Українське життя в умовах німецької окупації (1939-1944 рр.) : за матеріалами україномовної легальної преси / Костянтин Курилишин ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Львів. від-ня Ін-ту укр. археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Львів : [б. в.], 2010. – 325, [3] с. – Бібліогр. наприкінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5592-0
1370128
  Кравченко Я. Українське життя на академічних полотнах Корнила Устияновича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 7-8 червня (№ 97/98). – С. 24
1370129
  Вербова О.С. Українське жіноцтво в національній кооперації міжвоєнного часу // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 47-63. – ISSN 0320-4421
1370130
   Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал. – Київ
№ 1. – 2000. – 60 с.
1370131
   Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал. – Київ
Вип. 2. – 2001. – 60 с.
1370132
   Українське журналістикознавство : науковий журнал. – Київ
Вип. 3. – 2002. – 75 с.
1370133
   Українське журналістикознавство : науковий журнал. – Київ
Вип. 4. – 2003. – 73 с.
1370134
   Українське журналістикознавство : науковий журнал. – Київ
Вип. 5. – 2004. – 67 с.
1370135
   Українське журналістикознавство : науковий журнал. – Київ
Вип. 6. – 2005. – 51 с. – резюме - укр., англ. мовами
1370136
   Українське журналістикознавство : науковий журнал. – Київ
Вип. 7. – 2006. – 55 с. – резюме - укр., англ. мовами
1370137
   Українське журналістикознавство : науковий журнал. – Київ
Вип. 8. – 2007. – 50 с. – резюме - укр., англ. мовами
1370138
   Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ
Вип. 9. – 2008. – 63 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1370139
   Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ
Вип. 10. – 2009. – 63 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1370140
   Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ
Вип. 11. – 2010. – 58 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1370141
   Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
Вип. 12. – 2011. – 55 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1370142
   Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
Вип. 13. – 2012. – 63 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1370143
   Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
Вип. 14. – 2013. – 93 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1370144
   Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
Вип. 15. – 2014. – 47 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1370145
  Трачук Т.А. Українське журналістикознавство (історичний аспект) : навч. посібник / Тетяна Трачук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Поліграфіст-2, 2013. – 239, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці розд. – ISBN 978-966-1502-66-5
1370146
  Барановська І.М. Українське журналістикознавство 1950-1980-х рр. (Проблематика дисертаційних досліджень, атестованих в Україні) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 50-53. – (Журналістика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі дисертаційних досліджень 1950-1980-х років показано розвиток українського журналістикознавства цього періоду. Описано феномен "радянської" моделі науки на прикладі журналістики. Показано надмірну заангажованість журналі-стики радянських ...
1370147
  Гоцур О.І. Українське журналістикознавство в контексті евроінтеграційного процесу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 53-56.


  Визначено роль українського журналістикознавства у контексті євроінтеграційного процесу нашої держави. Досліджено, зокрема, вплив української публіцистичної думки кінця XIX—XX ст. на розуміння гео-політичного та геостратегічного становища України ...
1370148
  Різун В.В. Українське журналістикознавство на порозі третього тисячоліття // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 76-82.
1370149
   Українське журналістикознавство: дисертаційні дослідження 1982-2000 : бібліографічний покажчик. – Київ, 2000. – 63 с.
1370150
  Гайовий Г. Українське задзеркалля : з публіцистики вічного опозиціонера / Гриць Гайовий; в авторській редакції, зі збереженням мовно-стилістичних особливостей. – Київ : Просвіта, 2007. – 304с. – ISBN 966-8547-93-4
1370151
   Українське законодавство партисипації (участі громадян у формуванні й реалізації державної, регіональної та місцевої політики) : [витяги з чин. (станом на 25.03.2018) актів укр. нац. законодавства] / Львів. облдержадмін. [та ін.] ; [витяги, упоряд. і комент.: О.М. Синютка, Б.Є. Ковальчук, А.Р. Болюбаш ; за заг. ред. О.І. Сушинського]. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – 298, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-644-040-6


  Львів. держ. адмін., Львів. регіон. ін-т державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України, Західноукраїнський регіональний інститут громадянського суспільства ім. Ярослава Мудрого
1370152
  Киливник К. Українське законодавство про захист персональних даних та європейські стандарти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 118-120. – ISBN 978-617-7069-14-9
1370153
  Дудорова К.Б. Українське законодавство про товарну біржу: історія та сучасність // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 49-57. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Аналізується розвиток біржового законодавства (дореволюційний період, часи НЕПу). Досліджуються проблеми сучасного нормативного регулювання біржової торгівлі, зокрема питання організаційно-правової форми створення біржі, посередництва, біржового товару.
1370154
   Українське законодавство: засоби масової інформації. – Київ : IREX ПроМедіа Україна, 2000. – 256 с. – Підготовлено Програмою правового захисту та освіти ЗМІ при IREX ПроМедіа
1370155
   Українське законодавство: засоби масової інформації. – Київ, 2004. – 368с.
1370156
   Українське зарубіжжя : Бібліографічний покажчик літератури (1900- грудень1999). – Київ, 1999. – 160с. – ISBN 5-308-01741-7
1370157
   Українське зарубіжжя : Бібліографічний покажчик. – Київ : Стилос, 2002. – 284с. – ISBN 966-8009-27-4
1370158
   Українське зарубіжжя : Бібліографічний покажчик (1900 - травень2002 рр.). – Київ : Рада, 2002. – 345с. – ISBN 966-7087-49-2
1370159
   Українське зарубіжжя : Бібліографічний покажчик (1900 - серпень 2006 рр.). – 2-е вид., доп. і уточнене. – Київ : Форсал 8, 2006. – 320с. – На обкл. книги: Закордонні українці. – ISBN 966-8979-02-8
1370160
  Солонська Н. Українське зарубіжжя у вітчизняних наукових виданнях: проблема генерації інформації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 2 (259), лютий. – С. 49-52. – ISSN 2076-9326
1370161
  Малютіна І.П. Українське звичаєве право у дослідженнях учених ХХ століття // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 357-367
1370162
   Українське звучання чужої поезії : [збірка]. – Київ : Задруга, 2006. – 223, [1] с. – ISBN 966-7944-97-2
1370163
  Лучик А.А. Українське зіставне мовознаство: стан і перспективи // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 31-39. – ISSN 0027-2833
1370164
  Світленко С.І. Українське інтелектуальне середовище О.М. Лазаревського // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 8-16. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто формування і становлення українського інтелектуального середовища О.М. Лазаревського - визначного українського історика та археографа другої половини XIX - початку XX ст. До кола друзів та дослідників творчості О.М. Лазаревського входили ...
1370165
  Ковалевський В. Українське інформаційне суспільство у свідомості державних службовців // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.301-305
1370166
  Папакін Г.В. Українське історичне інституцієзнавство: специфіка науки, джерельна база // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 174-190. – ISSN 0130-5247
1370167
  Винар Л. Українське історичне товариство з перспективи 35 років (1965-2000) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.122-133. – ISSN 0130-5247
1370168
  Винар Л. Українське історичне товариство та розвиток української історіографії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 330-343. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-62-1


  Найважливішим завданням товариства була розбудова "Українського історика" і об"єднання біля журналу різних поколінь українських дослідників. На окрему увагу заслуговує започаткування в 1966 р. нової дисципліни "Грушевськознавства" на сторінках ...
1370169
  Винар Л. Українське історичне товариство: здобутки та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-10. – (Історія ; Вип. 54)


  Присвячено аналізу науково-організаційної та видавничої діяльності Українського Історичного Товариства (1965-2000), його внеску в українську історіографію.
1370170
  Винар Л. Українське історичне товариство: сорок років діяльності (1965-2005) : видання з нагоди Третього Міжнародного конгресу українських істориків, (Луцьк, 17-19 травня 2006 р.) / Любомир Винар, Алла Атаманенко; Українське іст. т-во; Нац. ун-т "Острозька академія"; Ін-т дослідження укр. діаспори. – Нью-Йорк; Острог : Національний ун-т "Острозька академія", 2006. – 118с. – ISBN 1-879070-20-0
1370171
  Карпенко С.Д. Українське казкознавство: едиції минулого та сучасного // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 266-278


  У статті порушено питання вивчення народної казки у руслі казкознавства як одного з напрямів фольклористики. Увага акцентується на ролі казкознавства у процесі становлення етнічної свідомості та співпраці науковців у виробленні апарату вивчення ...
1370172
  Росляк Роман Українське кінематографічно-фільмове товариство "УКФО–Г.І.Лібкен" та його статут // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 310-333. – ISSN 1997-4264


  Григорий Иванович Либкен (с 1915 года - Либкин) — один из ведущих деятелей киноиндустрии Российской империи, продюсер
1370173
  Колос Д. Українське кіно в передчутті постмодернізму: "Вавилон XX" та "Солом"яні дзвони" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 161-167. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794


  Звернуто увагу на заявлені в назві статті фільми, в яких постмодерністське світосприйняття відображене у підході до створення фільмів режисерами українського поетичного кіно 1970–1980-х. Наголошено на тому, що саме ці фільми входять до числа тих, які ...
1370174
   Українське кіно від 1960-х до сьогодні : проблема виживання : збірник наукових статей / [Тримбач С. та ін. ; упоряд. Л. Брюховецька]. – Київ : Ред. журн. "Кіно-Театр" ; Задруга, 2010. – 249, [3] с. : іл., фотогр. – Авт. зазнач. на с. 250.- В основі зб. матеріали Міжнар. наук. конф., організованої Центром кінематограф. студій НаУКМА, яка відбулася 12 травня 2010 року. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-432-076-1
1370175
  Козак Г. Українське кіно ожило // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 17 грудня (№ 51). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  Для українського кіноматографу 2017 р. став рекордним. У вітчизняний прокат вийшла найбільша кількість фільмів - загалом 33.
1370176
  Мазяр М. Українське кіно: все ті ж проблеми // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 2-3. – ISSN 1562-3238
1370177
  Красніченко Є. Українське кіно: життя чи смерть? // Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Васюк, О. Вергеліс [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7/9 (1039/1041). – С. 32-33
1370178
  Мусієнко О.С. Українське кіно: тексти і контекст / О.С. Мусієнко. – Вінниця : Глобус-Прес, 2009. – 416 с., [48] арк. іл. : іл. – ISBN 978-916-830-474-1
1370179
  Тримбач С. Українське кіно: у пошуках сталкерів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 вересня (№ 162). – С. 6


  Вітчизняні кінематографісти відзначили своє професійне свято.
1370180
  Брюховецька Л. Українське кіновиробництво у 20-х роках: конкуренція і антагонізм // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18- 24 лютого (№ 6). – С. 15


  "Двадцяті роки ХХ століття були тим коротким періодом автономії, коли кіновиробництво і кінопрокат в Україні були незалежними від Москви. Талановите господарювання українців у кіноіндустрії дало хороші плоди. Вміло організований прокат приносив ...
1370181
  Десятник Г.О. Українське кіномистецтво : лекції з історії українського кіно / Г.О. Десятник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : САММІТ-КНИГА, 2015. – 148, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-148. – ISBN 9-66-594-787-7
1370182
  Ісаєвич Ярослав Українське книговидання : витоки, розвиток, проблеми / Ісаєвич Ярослав; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ. – Львів, 2002. – 520 с. – ISBN 966-02-2292-0
1370183
  Палюх О. Українське книговидання у Львові XIX ст.: роль друкарень Ставропігійського інституту та Наукового товариства ім. Шевченка // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 54-72. – ISSN 1591-6223
1370184
  Мураховський А. Українське книговидання: радянська доба і сьогодення // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 6 (215), червень. – С. 9-13. – ISSN 2076-9326
1370185
  Станкевич О. Українське книгознавство XIX – першої половини XX ст.: план формування електронних ресурсів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 258–265. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
1370186
  Тимошик М.С. Українське книгознавство в лещатах застарілих ідеологічних догм // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 1. – С. 51-62.
1370187
  Тимошенко І. Українське книгознавство у 60-70-х роках ХХ ст. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 5. – С.17-23. – ISSN 1029-7200
1370188
  Тимошенко Ірина Українське книгознавство у 60 - 70-х роках XX ст. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 5. – С. 17-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті розглянуто особливості формування вітчизняного книгознавства у 60 - 70-х роках XX ст. Охарактеризовано основні напрями розвитку науки про книгу в ці роки: теоретичний, історичний, освітній, видавничо-поліграфічний та бібліографічний. ...
1370189
  Станкевич О. Українське книгознавство у мережевих ресурсах вітчизняного бібліотечного веб-сегмента Інтернету // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 14-21. – ISSN 1029-7200
1370190
  Тимошик М.С. Українське книгописання дохристиянської доби: до проблеми розробки нової концепції // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 116-128
1370191
  Семенюк Л. Українське книжне віршування на Волині кінця XVI - початку XVII ст. // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 13-21. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
1370192
  Король Н. Українське Козацтво - родоначальник кінного війська Московії - Росії = The Ukrainian kozaks the progenitor of the Cavalry in Muscovy-Russia / Нестор Король. – Ню Йорк : Накладом Наукового Товариства ім.Т. Шевченка, 1963. – 96, [ 8 ] c. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека Українознавства)
1370193
   Українське козацтво : Мала енциклопедія. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ; Запоріжжя : Генеза; Прем"єр, 2006. – 672с. : іл., карти. – ISBN 966-504-409-5


  У 1376 статтях відображено обставини виникнення і становлення козацтва та його роль в історії, військове мистецтво, громадський устрій, судочинство, господарська діяльність, побут, звичаї та духовність, міжнародні контакти.
1370194
   Українське Козацтво : орган Українського Вільного Козацтва. – Торонто
Рік 18, ч. 2 (65). – 1982
1370195
   Українське Козацтво = The cossacks of Ukraine / [авт.-уклад. Б. Черкас ; авт. ст.: І. Марзалюк та ін. ; фот.: О. Іванов та ін. ; пер. з лит. В. Журби]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 197, [3] с. : кольор. іл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. [199-200]. – ISBN 978-611-516-006-8
1370196
  Гриневич Т. Українське козацтво в дискусіях польських істориків міжвоєнного періоду // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 3 (93), ч. 2 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 315-328. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1370197
  Кривошея В.В. Українське козацтво в національній пам"яті : Чернігівський полк : у 2 т. / Кривошея В.В. ; Український ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети. – ISBN 978-966-8809-45-3
Т. 1. – 2012. – 511, [2] с.
1370198
  Кривошея В.В. Українське козацтво в національній пам"яті : Чернігівський полк : у 2 т. / Кривошея В.В. ; Український ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети. – ISBN 978-966-8809-46-0
Т. 2. – 2012. – 506, [2] с. – Бібліогр.: с. 450-506
1370199
  Гутівська Ю. Українське козацтво в поглядах Якова Собєського (1588-1646) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 291-295. – ISSN 2078-0850
1370200
  Ададуров В. Українське козацтво в уяві французького уряду доби Наполеона І // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 391-419
1370201
  Ольхіна Н.І. Українське козацтво й Запорозька Січ у шкільних підручниках і посібниках // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.292-299. – ISBN 966-7089-17-7
1370202
  Ярмошик І. Українське козацтво першої чверті XVII ст. у контексті Вільшанської та Роставицької угод // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 263-266. – ISSN 2078-0850
1370203
  Наливайко Д. Українське козацтво та західноєвропейський світ // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 6-21
1370204
  Парахіна М.Б. Українське козацтво та його роль у зовнішній політиці Великого князівства Литовського (кінець XV - початок XVI ст.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 4. – С. 177-181. – ISSN 2226-3209
1370205
  Руда О. Українське козацтво та польсько-козацькі відносини у працях польських істориків Львова кінця XIX - початку XX ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 67-78. – ISSN 0203-9494
1370206
  Циганенко Л.Ф. Українське козацтво у північно-західному Причорномор"ї (XVI-XIX ст.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Циганенко Л. Ф.; КУ. – К., 1997. – 24л.
1370207
  Циганенко Лілія Федорівна Українське козацтво у північно-західному причорномор"ї (XVI - перша половина ХІХ ст.) : 07.00.01 : Дис. ... канд. іст. наук / Циганенко Лілія Федорівна ; Ізмаільский держ. пед. ін-тут. – Ізмаїл, 1997. – 158 л. – Бібліогр.:л.145-158
1370208
  Степанчук Юрій Українське козацтво у системі міжнародних відносин Східної Європи у XVI - першіц половині XVII ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 37-41. – ISBN 978-966-02-4770-3
1370209
  Походяща О. Українське козацтво у творах європейських художників XVII-XIX століть // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 126-132
1370210
   Українське козацтво: витоки, еволюция, спадщина. У трьох випусках : Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 500-річчю українського козацтва. – Київ. – ISBN 5-7702-0581-4
Випуск 3. – 1993. – 176с.
1370211
   Українське козацтво: витоки, еволюция, спадщина. У трьох випусках. : Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 500-річчю українського козацтва. – Київ. – ISBN 5-7702-0528-8
Випуск I. – 1993. – 164с.
1370212
   Українське козацтво: витоки, еволюция, спадщина. У трьох випусках. : Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 500-річчю українського козацтва. – Київ. – ISBN 5-7702-0543-1
Випуск II. – 1993. – 172с.
1370213
  Щербак В.О. Українське козацтво: формування соціального стану : Друга половина 15- середина 17 ст. Монографія / Віталій Щербак. – 2-е вид. – Київ : КМ Академія, 2006. – 300с. – ISBN 966-518-380-Х
1370214
  Щербак В.О. Українське козацтво: формування соціального стану. : Друга половина 15-середина 17 ст. / В.О. Щербак. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2000. – 300с. – ISBN 966-518-077-0
1370215
  Сергійчук Володимир Іванович Українське козацьке військо в другій половині 16 - середині 17 ст. : Дис... доктора іст.наук: 07.00.02 / Сергійчук Володимир Іванович; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1991. – 376л. – Бібліогр.:л.330-376
1370216
  Сергійчук В.І. Українське козацьке військо в другій половині 16 - середині 17 століття. : Автореф... д-ра іст. наук: / Сергійчук В.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1991. – 56с.
1370217
  Сокирко О.Г. Українське козацьке військо в період Північної війни 1700-1721 рр. та організаційних реформ 30-60-х рр. XVIII ст. // Історія українського козацтва : Нариси у 2-х томах / НАНУ; Ін-т історії України; В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. Горобець та ін.; Редкол.: В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін. – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 1. – С. 514-530. – ISBN 966-518-349-4
1370218
  Сокирко О.Г. Українське козацьке військо в період Північної війни 1700-1721 рр. та організаційних реформ 30-60-х рр. XVIII ст. // Історія українського козацтва : нариси : у 2-х томах / В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. [та ін.] Горобець. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 1. – С. 514-530. – ISBN 978-966-518-582-6
1370219
  Заруба В. Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах оснанньої чверті 17 століття : Монографія / Мін-во внутрішніх справ України; Юридична акад.; Віктор Заруба;. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2003. – 464с. – ISBN 966-7894-28-2


  Героїчна боротьба українського народу проти експансії османської імперії та Кримського ханату в 70-90-х роках XVII століття. Для науковців, вчителів, студентів
1370220
  Заруба Віктор Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті XVII століття : Монографія / Заруба Віктор; МВС України.Юридична академія. – Дніпропетровськ : Поліграфіст, 2002. – 464с. – ISBN 966-7894-28-2
1370221
  Демченко В.М. Українське койне та теріторіальний варіант російської мови в умовах білінгвізму // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 138-141. – ISBN 966-7348-20-2
1370222
   Українське комерційне право : науково-практичний журнал. – Київ
№ 1. – 2001
1370223
   Українське комерційне право : Науково-практичний журнал. – Київ
№ 2. – 2002
1370224
   Українське комерційне право : науково-практичний журнал.Сецвипуск. – Київ, 2001-
№ 3 : Спецвипуск за матеріалами конф. "Відновлення платоспроможності в процедурі банкрутства в країнах з перехідною економікою". – 2002
1370225
   Українське комерційне право : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 4 : Зобов"язальне право в Україні. – 2003
1370226
   Українське комерційне право : Науково-практичний журнал. – Київ
№ 5 : Річові права в Україні. – 2004. – 76 с.
1370227
   Українське комерційне право : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 6. – 2005. – 96 с.
1370228
   Українське комерційне право : Науково-практичний журнал. – Київ
№ 7 : Правові аспекти корпоративних відносин. – 2006. – 93 с.
1370229
   Українське комерційне право : Науково-практичний журнал. – Київ
№ 8 : Захист прав суб"єктів підприємницької діяльності. – 2007. – 78 с.
1370230
   Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ
№ 9 : Актуальні питання правового регулювання відносин із приводу нерухомості. Світовий досвід та вітчизняна практика. – 2009. – 88 с.
1370231
   Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ
№ 12 : Правові аспекти діяльності товариств з обмеженою відповідальністю: проблеми та шляхи їх розв"язання. – 2012. – 65 с.
1370232
   Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ. – ISBN 978-617-7161-20-1
№ 14 : Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. – 2015. – 111 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370233
  Конєва Т. Українське коріння лауреатів Нобелівської премії в галузі літератури / Т. Конєва, Н. Тарасова // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 74-80
1370234
  Тронько П.Т. Українське краєзнавство в ХХ столітті : (До 75-річчя Всеукраїнської спілки краєзнавців) / П.Т. Тронько; НАНУ; Ін-т історії України. – Київ : Молодь, 2002. – 85с. – ISBN 966-02-2435-4
1370235
  Савчук В. Українське краєзнавство у підручниках і підручних книгах 1920-х —1930-х рр.: регіональний аспект // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 105-112
1370236
  Дем"янчук Г.С. Українське краєзнавство: сторінки історії / Г.С. Дем"янчук, Б.Г. Дем"янчук, А.Г. Дем"янчук. – Київ : Просвіта, 2006. – 294с. – ISBN 966-8547-64-0
1370237
   Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / [Берзін П.С. та ін.] ; за заг. ред. В. Навроцького. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 711, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл.: 20 років ЮІ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-553-1
1370238
  Філоненко С.О. Українське кримінальне чтиво: між СРСР і Євросоюзом // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 361-367. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1370239
  Розовик Д.Ф. Українське культурне відродження в роки національно-демократичної революції (1917-1920) : Монографія / Д.Ф. Розовик; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 311с. – ISBN 966-594-361-8
1370240
  Антонюк Н.В. Українське культурне життя в "Генеральній Губернії" (1939-1944 рр.) : за матеріалами періодичної преси / Н.В. Антонюк; НАНУ; Львівська наукова б-ка ім. В. Стефаника; Науково-дослідний центр періодики. – Львів, 1997. – 232с. – ISBN 5-7702-1235-7
1370241
  Кричильська В.М. Українське культурно-національне відродження в Галичині XIX - поч. XX ст. // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 35-42. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
1370242
  Міхелі С.В. Українське ландшафтознавство: практика використання і сутність терміну // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 5-11. – ISSN 0868-6939


  Проведено аналіз практики використання і трактування термінів "українське ландшафтознавство", "українська географія", "українська наука" та інших термінів лексико-семантичної групи "національна наука" в українській і зарубіжній науковій літературі. ...
1370243
  Шевченко Віталій Українське літературне барокко кінця ХVI- ХVIIIст.: спроба узагальнення: Ч.1 // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 2003. – Кн. 1. – С.67-78. – ISSN 0042-9422
1370244
   Українське літературне бароко. – К., 1987. – 299с.
1370245
  Чижевський Д. Українське літературне бароко = The ukrainian literature baroque / Д. Чижевський; Ред.кол. О. Пріцак, О. Мишанич, Я. Шевченко. – Київ, 2003. – 576 с. – (Київська бібліотека давнього українського письменства : Студії ; Т.4). – ISBN 966-513-051-Х
1370246
  Сташенко Н. Українське літературне дисидентство 1960-1980-х рр. : Методичні вказівки до спецсемінару для студ. фак-ту україністики / Н. Сташенко; Волинський держ. ун-тет ім. Л. Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 24с.
1370247
  Веретюк О. Українське літературне життя у міжвоєнній Польщі : Видання. Постаті. Україно-польські літературні контакти / Оксана Веретюк. – 2-е вид., доп. – Тернопіль : НЛУК, 2001. – 96с. – ISBN 966-636-025-Х


  Для літературознавців, істориків, культурологів, політологів, студ. гуманіт. факультетів, учнів серед. шкіл і широкого кола читачів
1370248
  Головащук С.І. Українське літературне слововживання : Словник-довідник / С.І. Головащук. – Київ : Вища школа, 1995. – 319с. – ISBN 5-11-004516-Х
1370249
  Муратова О. Українське літературне шістдесятництво як феномен партійного керівництва "відлиги" // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (122). – С. 90-96. – ISSN 1728-9343
1370250
   Українське літературознавство. – Мюнхен
Вип. 1 : Історія українського письменства/Єфремов С./, т. 1. – 1989
1370251
   Українське літературознавство. – Мюнхен
Вип. 2 : Історія українського письменства/Єфремов С./, т. 2. – 1989
1370252
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 6 : Підручник історії української літератури / Олександер Дорошкевич. – 1991
1370253
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 8 : Історія літератури руської [української], Ч. 2 1-2, вік 19 (поезія, драма) / Омелян Огоновський. – 1991
1370254
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 7 : Історія літератури руської [української], Ч. 1, (вік 11 - 18) / Омелян Огоновський. – 1992
1370255
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 9 : Історія літератури руської [української], Ч. 3 1-2, вік 19 (проза) / Омелян Огоновський. – 1992
1370256
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 10 : Нарис історії української літератури, 1. Література передбуржуазна / Володимир Коряк. – 1994
1370257
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 11 : Нарис історії української літератури, 2. Література буржуазна / Володимир Коряк. – 1994
1370258
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 12 : Нариси історії української літератури й критики. – 1994
1370259
   Українське літературознавство : збірник наукових праць. – Львів, 1996-
Вип. 64 : Іван Франко. Статті і матеріали. – 2001
1370260
   Українське літературознавство : Міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 65. – 2002. – резюме укр., англ. мовами
1370261
   Українське літературознавство : Збірник наукових праць. – Львів, 1966-
Вип. 66 : Іван Франко. Статті і матеріали. – 2003. – резюме укр., англ. мовами
1370262
   Українське літературознавство : збірник наукових праць. – Львів, 1966-
Вип. 67. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1370263
   Українське літературознавство : збірник наукових праць. – Львів, 1966-
Вип. 68 : Іван Франко. Статті і матеріали. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1370264
   Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 69. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1370265
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 71. – 2010. – Резюме укр., англ. мовами
1370266
   Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 72. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1370267
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 73. – 2011. – резюме укр., англ. та рос. мовами
1370268
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 74. – 2011. – резюме укр., англ. та рос. мовами
1370269
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 75. – 2012. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1370270
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 76. – 2012. – резюме укр., англ., рос. мовами
1370271
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 77. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1370272
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 79. – 2015. – 316 с. – Резюме укр., англ. мовами
1370273
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 80. – 2016. – 291 с. – Резюме укр., англ. мовами
1370274
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 81. – 2016. – 261 с. – Резюме укр., англ. мовами
1370275
  Сінченко О. Українське літературознавство 1920-х і неокантіанство: до постановки проблеми // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 46-53. – ISBN 978-966-171-790-8


  Стаття присвячена виявам неокантіанства в українському академічному літературознавстві 1920-х років. Особлива увага приділена рецепції естетичних положень Іммануїла Канта у працях В. Юринця, Б. Якубського та інших. Статья посвящена проявлениям ...
1370276
   Українське літературознавство 1966-1994 рр. : Із змісту міжвідомчого наукового збірника: Ретроспект. бібліогр. покажч. – Київ, 1995. – 82с.
1370277
  Рева-Лєвшакова Українське літературознавство в колі дискусій про новий реалізм першої третини XX століття // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 42-53. – ISSN 2312-6809
1370278
  Наєнко М.К. Українське літературознавство в умовах тоталітаризму // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-10. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Йдеться про розвиток українського літературознавства за радянської доби. Автор критично осмислює методологію й методику аналізу літературних явищ, що застосовувались дослідниками, заангажованими тоталітарним суспільством.
1370279
  Данилюк-Кульчицька Українське літературознавство на Пряшівщині у другій половині XX - на початку XXI століття: історіографія питання // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 196-199
1370280
  Тарнавська М. Українське літературознавство на сторінках англомовних університетських журналів (1990-1999) // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 251-291
1370281
  Іванишин П.В. Українське літературознавство постколоніального періоду : монографія / Петро Іванишин. – Київ : Академія, 2014. – 190, [2] с. – Cер. засн. в 2006 р. – Бібліогр.: с. 177-190. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-443-7
1370282
  Битинський М. Українське малярство / М. Битинський; Курси українознавства ім. Івана Котляревського в Торонті. – Торонто, 1970. – 24с.
1370283
  Александрович В. Українське малярство в Перемишлі XIII- початку XVII ст.: головні проблеми історії // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 26-41
1370284
  Червінський В. Українське меценатство: відродження традицій / В. Червінський, Є. Петрівська // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 14-21 червня (№ 27). – С. 9


  Розмова з заступником міністра освіти і науки України В. Огнев"юком.
1370285
  Кирчанів М. Українське минуле і проблеми ідентичності кубанських письменників в радянський період : (на прикладі поезії Івана Варавви) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С.158-165. – ISSN 1728-9572
1370286
  Мандрик М. Українське минуле та його непересічні постаті в історичних дослідженнях Анатолія Петровича Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 197-205
1370287
  Голубець М. Українське мистецтво : (вступ до істоpії) / Микола Голубець. – Львів ; Київ : Hакладом Вид-ва "Шляхи", 1918. – 31 с. : іл. – (Новітня бібліотека ; Ч. 29)


  український історик, архівіст, краєзнавець, мистецтвознавець, поет, прозаїк, публіцист, редактор, перекладач, бібліограф.
1370288
   Українське мистецтво. – Київ-Прага, 1926. – 62с.
1370289
  Крвавич Д.П. Українське мистецтво : У 3-х частинах. Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Д.П. Крвавич, Д.А. Овсійчук, С.О. Черепанова. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-202-3, 966-603-203-1 (ч.1)
Ч.1. – 2003. – 256с.


  Мистецтво періоду середніх віків (V - Vст.).
1370290
  Крвавич Д.П. Українське мистецтво : Навчальний посібник: У 3-х ч. / Д.П. Крвавич, В.А. Овсійчук, С.О. Черепанова. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-333-Х
Ч.2. – 2004. – 268 с.


  Перше в Україні цілісне видання, в якому концептуально, у контексті філософсько-світоглядної полікультурної парадигми і загальносвітових художніх традицій розглянуто українське мистецтво від палеоліту до сучасності
1370291
  Гонтова Л. Українське мистецтво : 2 половина 20 ст. / Лариса Гонтова. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – 112с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-29-4
1370292
  Крвавич Д.П. Українське мистецтво : У 3-х частинах: Навчальний посібник / Д.П. Крвавич, В.А. Овсійчук, С.О. Черепанова. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-205-8
Ч.3. – 2005. – 268с.+80 вкл.іл.


  Перше в Україні цілісне видання, в якому концептуально, у контексті філософсько-світоглядної полікультурної парадигми і загальносвітових художніх традицій розглянуто українське мистецтво від палеоліту до сучасності
1370293
  Ернст Ф. Українське мистецтво 17-18 віків / Ф. Ернст. – Київ, 1919. – 32 с.
1370294
  Скляренко Г. Українське мистецтво 1930-50-х років: штрихи до картини епохи // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 184-192. – ISSN 0208-0710
1370295
  Скляренко Г. Українське мистецтво 1930–1950-х рр.: Етапи, спрямування, твори // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 269-283. – ISSN 1992-5514
1370296
  Пуцко В. Українське мистецтво XIV - XVII ст. у візантійському ареалі // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 2000. – Том 9/10. – С. 145-155
1370297
  Криволапов М.О. Українське мистецтво XX століття в художній критиці. Теорія. Історія. Практика : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав. : 26.00.01 / Криволапов Михайло Олександрович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр. : 22 назви
1370298
  Лобановський Б.Б. Українське мистецтво другої половини 19 -- початку 20 ст. / Б.Б. Лобановський, П.І. Говдя. – Київ, 1989. – 204с.
1370299
  Білецький П.О. Українське мистецтво другої половини XVII - XVIII століть / П.О. Білецький. – Київ : Мистецтво, 1981. – 159с.
1370300
  Скляренко Галина Українське мистецтво другої половини ХХ століття : регіональні проблеми і загальний контекст (частина перша) // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 1 (25) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – С. 67-78. – ISSN 1728-6875
1370301
  Затенацький Я.П. Українське мистецтво першої половини ХІХ ст. / Я.П. Затенацький. – Київ, 1965. – 64с.
1370302
   Українське мистецтво у міжнародних зв"язках.. – К., 1983. – 191с.
1370303
  Антонович Є. Українське мистецтвознавство кінця XIX - початку XX століття : національне образотворче мистецтво в працях учених київської школи : Монографія / Євген Антонович, Ірина Удріс; За ред. Євгена Антоновича; Мін-во освіти і науки України; Мін-во культури і туризму України; КНУ культури і мистецтв. – Київ : Альтерпрес, 2007. – 272 с. – (Бібліотека дизайнера). – ISBN 966-542-308-8; 966-542-309-6


  Розглянуто питання історії світового образотворчого мистецтва від первісних часів до початку ХХ ст. Висвітлено історичні етапи еволюції просторово-пластичних мистецтв різних народів і суспільств у взаємозв"язках з економічними, політичними та ...
1370304
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ
Вип. 12. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370305
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ
Вип. 13. – 2013. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370306
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ
Вип. 14. – 2014. – 306 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370307
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ. – ISSN 2413-4767
Вип. 15. – 2015. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370308
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ. – ISSN 2413-4767
Вип. 17. – 2017. – 266 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370309
  Марочкін Василь Українське місто від XV до середини XVII ст. : звичаєво-правова атрибутика як історичне джерело : іст. моногр. / В.П. Марочкін. – Торонто : Hypertext Plus, 1999. – 157 с. : іл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 114-141. – ISBN 0-9696700-2-8
1370310
  Іваненко В.В. Українське місто та урбанізаційний процес у добу "соціалістичної модернізації" 1920-1930-х рр.: Теоретико-методологічні проблеми дослідження / В.В. Іваненко, М.Е. Кавун // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 51-59. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1370311
  Брацкі А. Українське мовне питання чи питання української мови - соціо-психокультурний аспект // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 86-89


  У статті розмежовано два важливі для лінгво- й культурософії поняття: українське мовне питання та питання української мови, визначено їхнє семантичне поле, описано мовні й культурні процеси (зовнішні та внутрішні, відповідно), що свідчать про ...
1370312
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 5. – 1977
1370313
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 7. – 1979
1370314
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 11. – 1983. – 160 с.
1370315
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 12. – 1984
1370316
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 13. – 1985
1370317
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 14. – 1987
1370318
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 15. – 1989
1370319
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 16. – 1989
1370320
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-
Вип. 17. – 1990
1370321
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-
Вип. 18. – 1991
1370322
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-
Вип. 19. – 1992
1370323
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 21. – 1997. – 139 с.
1370324
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 22. – 2000. – 129 с.
1370325
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 23. – 2001. – 121 с.
1370326
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 24. – 2002. – 131 с.
1370327
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 25. – 2003. – 106 с.
1370328
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 26. – 2003. – 147 с.
1370329
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 32/33. – 2004. – 190 с.
1370330
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 35. – 2006. – 103 с.
1370331
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 36. – 2006. – 99 с.
1370332
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 39. – 2009. – 111 с.
1370333
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 40. – 2010. – 95 с. – резюме укр., рос., англ. мовою
1370334
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 41. – 2011. – 111 с. – резюме укр.. рос., англ. мовами
1370335
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 42. – 2012. – 111 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1370336
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 43. – 2013. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370337
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (44). – 2014. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370338
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (45). – 2015. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370339
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 45/1. – 2015. – 454 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370340
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, Й.Ф. Андерш [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (46). – 2016. – 143 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370341
  Зубченко В. Українське мовознавство в Чехії в 20-х - початку 30-х років XX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 68-74. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1370342
  Маркусь В. Українське мовознавство на Батьківщині під знаком сталінського вчення про мову // Фенікс : [журнал молодих : неперіод. вид. Товариства української студіюючої молоді ім. М. Міхновського] / [ТУСМ ім. М. Міхновського]. – Мюнхен ; Париж, 1952. – Рік 2, зошит 4. – С. 90-93
1370343
   Українське мовознавство у західних і південних слов"ян / Л.І. Даниленко, В.М. Русанівський, В.Є. Феденюк, В.В. Чумак; Л.І. Даниленко [та ін.] ; відп. ред. В.М. Русанівський. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2005. – 177, [3] с. – Покажч. імен: с. 175-177. – Бібліогр.: с. 162-174 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8188-17-9
1370344
  Іларіон Українське монашество / Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка); Упор. М.С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2002. – 396с. – ISBN 966-7821-05-6
1370345
  Бойко О.Г. Українське музейництво історії Великої Вітчизняної війни : історіографія проблеми // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 80-84. – ISBN 966-614-021-7
1370346
   Українське музикознавство : науково-методичний збірник. – Київ
№ 28. – 1998
1370347
   Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики. – Київ. – ISBN 978-617-640-162-9
Вип. 39. – 2013. – 275 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370348
   Українське музикознавство : науково-методичний збірник. – Київ. – ISBN 978-617-640-163-6
Вип. 40. – 2014. – 267 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370349
   Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 1965-
Вип. 41. – 2015. – 392 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370350
   Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 1965-
Вип. 42. – 2016. – 343 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370351
   Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 1965-. – ISSN 0130-5298
Вип. 43. – 2017. – 205 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370352
  Муха А. Українське музикознавство на порозі третього тисячоліття // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.43-46. – ISSN 0130-6936
1370353
  Карась Г. Українське музичне діаспорознавство в системі навчально-виховного процесу сучасної вищої школи України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 38-43. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Розглянуто впровадження українського музичного діаспорознавства як нового напрямку мистецтвознавства в систему навчально-виховного процесу сучасної вищої школи України. Останні наукові дослідження українських мистецтвознавців слугують методологічним ...
1370354
  Стрельцов Є.Л. Українське навпаки. Неупереджений погляд науковця на економіко-правові проблеми України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-27 листопада (№ 46). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1370355
  Стрельцов Є. Українське навпаки. Неупереджениц погляд науковця на економіко-правові проблеми України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 47). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1370356
  Ященко Л.І. Українське народне багатоголосся / Л.І. Ященко. – К., 1962. – 236с.
1370357
   Українське народне весілля в творах українського, російського та польського образотворчого мистецтва ХУІІІ-ХХ століть.. – К., 1970. – 111с.
1370358
  Бобровницька Н. Українське народне віршування у фольклористичних студіях початку XXI століття // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 174-179. – ISBN 966-02-3167-9


  У статті висвітлено погляди фольклористів та літературознавців початку XXI ст. на проблему українського народного віршування в різних жанрах. З"ясовано, на які аспекти зазначеної проблеми звертається найбільша увага в сучасних фольклористичних працях ...
1370359
   Українське народне декоративне мистецтво. – Київ, 1962. – 149с.
1370360
   Українське народне декоративне мистецтво. – Київ, 1964. – 48с.
1370361
  Захарчук-Чугай Українське народне декоративне мистецтво : навч. посібник / Р.В. Захарчук-Чугай, Є.А. Антонович. – Київ : Знання, 2012. – 340, [4] с., XXXII с. іл. : фотоіл. – Додатки: с. 341-342. – Бібліогр.: с. 338-340. – ISBN 978-966-346-600-2
1370362
  Самойлович В.П. Українське народне житло / В.П. Самойлович. – Київ, 1972. – 24 с.
1370363
  Запаско Я.П. Українське народне килимарство / Я.П. Запаско. – К, 1973. – 111с.
1370364
   Українське народне мистецтво. – Х., 1959. – 16с.
1370365
   Українське народне мистецтво. – Київ, 1960. – 24с.
1370366
   Українське народне мистецтво. – Київ, 1961. – 327с.
1370367
   Українське народне мистецтво. – Київ, 1967. – 60с.
1370368
  Новицька Ольга Романівна Українське народне мистецтво 1920-1980-х рр.: інтерпретація, оцінка, спростування : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Новицька О.Р.; МОіНУ. ЛАМ. – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1370369
  Одробінський Ю. Українське народне мистецтво як фундамент сучасного дизайну України / Ю. Одробінський, О. Жидких // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 212-218. – ISSN 2413-4767
1370370
  Отич О. Українське народне мистецтво як чинник етнокультурної ідентифікації особистості // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Педагогіка. – С. 145-156. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1370371
   Українське народне мистецтво. Кераміка і скло : Альбом. – Київ : Мистецтво, 1974. – 217 с.
1370372
  Кулик О. Українське народне художне вишивання. / О. Кулик. – К., 1958. – 79с.
1370373
  Ковальчук О.В. Українське народознавство / О.В. Ковальчук. – К, 1992. – 176с.
1370374
  Лозко Г. Українське народознавство / Г. Лозко. – Київ : Зодіак-Еко, 1995. – 368 с. – ISBN 5770742828
1370375
  Лозко Г.С. Українське народознавство / Галина Лозко. – Вид. 2-ге, допов. та переробл. – Київ : АртЕк, 2004. – 469, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 454-465. – ISBN 966-505-064-8
1370376
  Лозко Г. Українське народознавство / Галина Лозко. – 2-е вид., доп. та переробл. – Харків, 2005. – 471с. – ISBN 966-8504-07-0
1370377
  Лозко Г. Українське народознавство / Галина Лозко. – Вид. 3-тє, доп. та переробл. – Київ : АртЕк, 2006. – 472 с. – ISBN 966-505-064-8
1370378
   Українське народознавство : Навчальний посібник. – 3-те вид., випр. – Київ : Знання, 2006. – 568с. – ISBN 966-346-102-0
1370379
  Лозко Г. Українське народознавство : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів] / Галина Лозко. – Вид. 5-те, зі змінами та доп. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 512 с. : іл. – Бібліогр.: с. 487-512 та в кінці ч. – ISBN 978-966-634-565-6
1370380
  Богуш А.М. Українське народознавство в дошкільному закладі / А.М. Богуш, Н.В. Лисенко. – К., 1994. – 398с.
1370381
  Богуш А.М. Українське народознавство в дошкільному закладі : Навч. посібник для студ. вищ. педагог. навч. закладів / А.М. Богуш, Н.В. Лисенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 2002. – 407с. – ISBN 966-642-029-5


  Викладено принципи й методи навчання дітей дошкільного віку української мови як другої. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
1370382
  Качкан В.А. Українське народознавство в іменах : У 2 ч. : Навчальний посібник / В.А. Качкан; За ред. А.З.Москаленка. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00349-6
Ч.1. – 1994. – 336с.
1370383
  Качкан В.А. Українське народознавство в іменах : У 2 ч. : Навчальний посібник / В.А. Качкан; За ред. А.З.Москаленка. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00565-0
Ч. 2. – 1995. – 288с.
1370384
  Дуднік О. Українське народознавство у бібліографічних виданнях з етнографії Російської імперії (XIX - початок XX ст.) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 4 (240). – С. 20-29. – ISSN 1029-7200
1370385
   Українське народознавство. : Навч. посібник. – Львів : Фенікс, 1994. – 608с. – ISBN 5-87332-037-3
1370386
   Українське народознавство: зародження, розвиток, перспективи : Рекомендаційний покажчик літератури 1989-1992 рр. – Харків, 1992. – 19с.
1370387
  Антипенко Г.С. Українське народолюбство Олександра Федоровича Кістяківського // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 293-303. – ISBN 978-966-551-327-8


  Кістяковський (Кістяківський) Олександр Федорович — український вчений-криміналіст та історик права, батько Володимира, Богдана та Ігора Кістяківського.
1370388
  Бачинська О.А. Українське населення придунайських земель 18 - початок 20 ст. : Заселення й економічне освоєння / О.А. Бачинська. – Одеса : Астропринт, 2002. – 328 с. – ISBN 966-549-762-6
1370389
  Сушко О.В. Українське населення Росії та сталінська національна політика (20-ті - початок 30-х рр. XX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 90-93
1370390
  Копержинський Кость Українське наукове літературознавство за останнє десятиліття 1917-1927 / Копержинський Кость; Всеукраїнська АН, науково-дослідна катедра Історії України. – Київ, 1929. – 34с. – Відбитка з "Студій з історії України Науково-дослідчої Катедри Історії України, Т.2, 1929.
1370391
  Гомотюк О. Українське наукове товариство в Києві - провідний центр українознавства (1907-1921) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 6. – С. 297-309.
1370392
  Завальнюк О.М. Українське наукове товариство і творення національної університетської освіти (1917-1920 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 112-121. – ISSN 0130-5247
1370393
  Завальнюк Олександр Михайлович Українське наукове товариство і творення національної університетської освіти (1917-1920 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 112-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  З"ясовується питання про участь УНТ та його найбільш активних членів і у творенні і забезпеченні функціонування українських університетів - важливих осередків національного відродження українства.
1370394
  Меша В.Г. Українське національне відродження 1905-1914 років (історіографія проблеми) / В.Г. Меша. – Київ, 2004. – 157с. – ISBN 966-556-631-8
1370395
  Білоус Олег Українське національне відродження першої половини XIX століття в контексті політики Ватикану і Австрійської імперії // Україна і Ватикан : Серія збірників наукових праць / Мін. освіти і науки України; Прикарпатський нац. ун. ім. В. Стефаника; НАНУ Відділення релігієзнавства та інш. – Івано-Франківськ ;Київ, 2008. – Вип. 1 : Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем. – С. 35-41. – ISBN 978-966-398-010-9
1370396
  Лєвіна В.Г. Українське національне відродження та сіонізм: від історико-культурних паралелей до сучасного діалогу ідей // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 205-215. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325
1370397
  Сергійчук Г. Українське національне відродження у Москві в 1917 році // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 42-51. – ISBN 978-617-7235-56-8
1370398
  Семистяга В. Українське національне життя в шахтарському Краснодоні під час німецько-нацистської окупації краю (1942-1943 рр.) // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 114-121
1370399
  Стрілько В.В. Українське національне патріотичне виховання молоді – головна складова розвитку державності // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 39-47. – (Педагогічні науки ; № 1 (24))
1370400
  Дутчак Г.О. Українське національне питання в Парижі: владне рішення // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 119-126
1370401
  Клєр І. Українське національне питання другої половини XIX ст. у полеміці М. Драгоманова та Б.Грінченка: історіографія проблеми // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 61-63. – ISBN 978-966-493-651-1
1370402
  Горбань Т. Українське національне питання і російський загальнодемократичний рух: точки перетину, лінії розходження (1900-1917) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 71-74. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  На документальних та літературних джерелах простежено еволюцію ставлення ліберально-демократичного крила в російському суспільстві до українського питання на початку ХХ ст. Пріоритетними в дослідженні є проблеми етно-політичних відносин, гармонізації ...
1370403
  Уська У. Українське національне питання у відносинах Австро-Угорщини та Ватикану в роки Першої світової війни // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 131-151. – (Серія історична ; Вип. 46). – ISSN 2078-6107
1370404
  Розумний М. Українське національне самовизначення та його світоглядно-культурні детермінанти // Молода нація : альманах: спецвипуск / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2011. – № 52 : Україна і Світ на перетині епох. Матеріали круглих столів "Україна у пошуках ідентичності : проблеми і перспективи"; "Постпомеранчева Україна: ідеології, технології, утопії". – С. 7-23. – ISBN 966-7332-13-6
1370405
  Волиняк П. Українське національне свято в Канаді // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 212, вересень : вересень. – C. 1-5
1370406
  Ревегук В. Українське національно-патріотичне підпілля на Полтавщині (1941-1945 рр.) // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 130-144. – ISSN 2075-1222
1370407
  Зобенко М. Українське небо Олеся Гончара : Есеї, студії, полемика / Марія Зобенко. – Львів : В-во М.Коць, 2003. – 174с. – ISBN 966-95956-0-6
1370408
  Окорокова І. Українське неоязичництво та національна ідентичність // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 2. – С. 263-270. – ISBN 966-7379-70-1
1370409
  Окорокова І. Українське неоязичництво як продукт історичного міфу // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 114-119. – ISBN 966-7379-92-11
1370410
  Ільчук С.А. Українське обличчя британських інтернет-ЗМК (На матеріалі електронної версії газети "The Times") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 222-225


  Статтю присвячено особливостям представлення українських громадян британським виданням "The Times". Аналіз включає встановлення типових ознак населення загалом та визначення критеріїв добору для опису окремих представників українського народу. Більшої ...
1370411
  Остапенко С.М. Українське образотворче мистецтво : Рекоменд. бібліогр. покажч. / С.М. Остапенко. – Київ, 1984. – 36с.
1370412
  Авер"янова Н. Українське образотворче мистецтво в добу тоталітаризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-46. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Показано, що в умовах тоталітаризму завжди здійснювався жорсткий ідеологічний тиск на творчу особистість митця. В українському образотворчому мистецтві це оберталося на боротьбу з "формалізмом", з "національною обмеженістю в українській тематичній ...
1370413
  Чебикін А. Українське образотворче мистецтво як дзеркало духовної історії народу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 228-236
1370414
  Авер"янова Н. Українське образотворче мистецтво як невід"ємний чинник етнозбереження та націєтворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 18-21. – (Українознавство ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено ролі образотворчого мистецтва як чинника етнозбереження та націєтворення. Завдяки своїм специфічним рисам, таким як зображальність, візуальність та статичність, образотворче мистецтво здатне унаочнено фіксувати національне буття ...
1370415
  Білоус П. Українське одописання часів Руїни (друга пол. XVII – поч. XVIII ст.)
1370416
  Білоус П. Українське одописання часів Руїни (друга пол. XVII поч. XVIII ст.) // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 5-11
1370417
  Тинченко Я.Ю. Українське офіцерство: шляхи скорботи та забуття / Я.Ю. Тинченко; Післямова В. Сергійчука. – Київ : Тиражувальний центр УРП
Ч.1 : Біографічно-довідкова. – 1995. – 256с.
1370418
  Заремба С.З. Українське пам"яткознавство / С.З. Заремба. – К, 1995. – 447с.
1370419
   Українське перекладознавство XX сторіччя : бібліографія / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. т-во ім. Шевченка ; уклад. Тарас Шмігер ; [редкол.: О.І. Чередниченко (голова) та ін. ; наук. ред. Р.П. Зорівчак ; передм.: Р. Зорівчак, Т. Шмігер]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка [та ін.], 2013. – 626, [2] с. – Імен. покажч.: с. 543- 600. - Покажч.: с. 601-625


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича з повагою Т. Шмігер, Львів, 7 серпня 2013 р.
1370420
  Романенчук Б. Українське письменство : популярний нарис для самоосвіти / Б. Романенчук ; Народна б-ка відділу КОП. – Вид. 2-ге, поправлене і допов. – Інсбрук : Відділ культурно-освітньої праці УЦДОА
Ч. 1 : Стара доба. – 1946. – 168 с.
1370421
  Зеров Микола Українське письменство / Зеров Микола; Упоряд. М.Сулима. – Київ : Основи, 2003. – 1301с. – ISBN 966-500-019-5
1370422
  Піскун О. Українське письменство 20-30 р.р.: феномен "людей зі страху" // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 36-45. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 67)
1370423
  Сліпушко О. Українське письменство у змаганнях за національну ідею: 70-90-ті рр. ХІХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 512-521


  У статті висвітлено роль українського письменства у становленні та розвитку національної ідеї. Наголошується на важливості його ідейно-тематичного спектру при формуванні національного світогляду. Аналізуються твори українських митців, які стали вагомим ...
1370424
  Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / Микола Зеров ; [упоряд., наук. ред. О. Баган ; літ. ред. Я. Радевич-Винницький] ; Наук.-ідеолог. центр ім. Дмитра Донцова. – Дрогобич : Відродження, 2007. – 566, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1370425
  Градовський А. Українське письменство як інгтегрований складник світової літератури // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – С. 116-125. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 49)
1370426
   Українське письмо: від уставу до скоропису / Г. Склярова, А. П"ятецька, С. Шульга, Л. Нагаївська // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 21/22, листопад. – С. 77-78
1370427
  Лоутон Л. Українське питання / Ланселот Лоутон; Перекл. з англ. Василь Триліс; НАН України, Ін-т історії України, Посольство Великої Британії в Україні Фундація ім. О. Ольжича. – Київ-Лондон, 2006. – 168с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-02-3847-9
1370428
  Ланселот Лоутон Українське питання // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 2 (98) березень - квітень. – С. 9-20


  Україна: найбільша проблема Європи. Поневолювачі України добре подбали про те, щоб вона залишилася незнанною; вони заперечували навіть її існування.
1370429
  Козицький М.Ю. Українське питання в III Державній думі / М.Ю. Козицький, І.В. Пасько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 139-145. – (Історія ; Вип. 33)


  На основі аналізу літературних та архівних джерел висвітлюються процес планомірного і цілеспрямованого знищення досягнутого Українською Парламентською громадою в I і II Думах, а також пошуки шляхів відродження української ідеї на той час.
1370430
  Юрчук Оксана Українське питання в діяльності польських консерваторів (1919-1923) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 73-85. – ISSN 0203-9494
1370431
  Дейнега І.І. Українське питання в документах РСДПР та РКП(б) // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 74-83


  Тривалий час більшовики ставилися до національного питання в царській Росії як до питання незначної важливості, бо вважали, що національне питання роздрібнює об"єднані революційні сили. В постанові "Про право на самовизначення всіх народів російської ...
1370432
  Главацький М.В. Українське питання в контексті культурно-освітньої діяльності органів німецької окупаційної влади на території генеральної області "Київ" 1941 - 1944 рр. // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 60-67
1370433
  Шинкаренко Т.І. Українське питання в Лізі Націй // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 27-31. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
1370434
  Гайдуков Л.Ф. Українське питання в міжнародних відносинах заключного етапу Другої світової війни // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 100-111. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
1370435
  Швагуляк М. Українське питання в міжнародних кругах передодня другої світової війни (1938-1939) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.296-320. – (Серія історична ; Вип. 35/36)
1370436
  Пивовар С. Українське питання в німецько-російських відносинах у 1918 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-50. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено деякі аспекти домовленостей щодо українського питання між Німеччиною та Росією в 1918 р. Освещено некоторые аспекты договорённостей относительно украинского вопроса между Германией и Россией в 1918 г. Some aspects to Ukrainian question of ...
1370437
  Кучеренко А.А. Українське питання в політиці намісника Галичини А. Потоцького (1903 - 1908) // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра. Могили ; Ін-т укр. археог. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2012. – Вип. 8. – С. 46-50. – ISSN 2077-5709
1370438
  Мазур О.Я. Українське питання в політиці провідних держав напередодні великої війни (1914–1918 рр.) / О.Я. Мазур, І.В. Баран // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 70-75. – ISSN 0321-0499
1370439
  Зелінський М.В. Українське питання в політичних поглядах Романа Дмовського наприкінці 20-х - середини 30-х рр. XX ст. // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 22-24. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1370440
  Гетьманчук М.П. Українське питання в радянсько-польських відносинах 1920-1939 роках / М.П. Гетьманчук. – Львів : Світ, 1998. – 428с. – ISBN 5-7773-0930-5
1370441
  Ємець Т. Українське питання в Російській імперії на початку XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 29-34. – (Українознавство ; Вип. 6)


  Порівнюються підходи до українського питання авторів часопису "Украинская жизнь" та В.І. Вернадського й аналізується подібність їх висновків.
1370442
  Вернадський В.І. Українське питання і російське суспільство // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С.46-49
1370443
  Сацький П.В. Українське питання між світовими війнами та проблема гарантій безпеки // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 8/9. – С. 205-208. – ISBN 978-966-493-962-8
1370444
  Дацків І. Українське питання на Паризькій мирній конференції: історіографічний аспект // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (7). – С. 48-56
1370445
  Семотюк О. Українське питання на сторінках німецької періодики першої чверті і наприкінці двадцятого століття (Спроба порівняльно-історичного аналізу) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.317-327. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
1370446
  Єгоров В.В. Українське питання на сторінках часопису "Вестника Европы" у 1860–1880–х рр. // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 38-46. – ISSN 2076-1554


  Йдеться про українське питання на сторінках "Вестника Европы" одного з провідних часописів в Російській імперії другої половини XIX ст. Серед багатьох матеріалів значне місце на сторінках журналу займали проблеми пов"язані з історією, мовою, освітою ...
1370447
  Полянський П. Українське питання напередодні Другої світової війни: дипломатичний контекст
1370448
  Полянський П. Українське питання напередодні Другої світової війни: дипломатичний контекст // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 5/6 (81/82). – С. 105-125. – ISSN 0869-3595
1370449
  Ковальчук В. Українське питання у відносинах між ОУН і державними діячами Італії у 1930-х рр. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 27-33.
1370450
  Палюх О. Українське питання у галицькій польськомовній пресі 1923 р. // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 162-179. – ISSN 2524-0331
1370451
  Шамраєва В.М. Українське питання у зовнішній політиці США доби холодної війни // Українсько-американське стратегічне партнерство: концептуальні засади й практична реалізація : монографія / В.М. Шамраєва. – Харків : Оберіг, 2015. – С. 154-187. – ISBN 978-966-8689-34-5


  Згадується перший постійний представник УРСР при ООН - колишній заступник міністра закордонних справ УРСР, доцент кафедри історії міжнародних відносин та зовнішньої політики СРСР Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка - П. Удовиченко.
1370452
  Мищак І.М. Українське питання у міжнародних відносинах напередодні Другої світової війни // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 83-90
1370453
  Іллюшин І.І. Українське питання у планах Польського емігрантського уряду і польського підпілля в роки Другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 123-124. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Через непоступливість української й польської сторін щодо вирішення питання про належність у післявоєнні часи західноукраїнських земель між двома народами виник збройний конфлікт, який мав трагічні наслідки.
1370454
  Потапенко М. Українське питання у політичних проектах поляків Наддніпрянської України у 1917-1918 роках // Studia Politologica Ucraino-Polona : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Польська академія мистецтв і наук; Польське наукове тов-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2012. – Вип. 2. – С. 146-151
1370455
  Юрчук Оксана Українське питання у політичній публіцистиці братів Бохенських (1930-1939) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 73-83. – ISSN 0203-9494
1370456
  Михайлюк Марина Українське питання як джерело конфлікту між Альфредом Розенбергом та Еріхом Кохом // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 60-73. – Бібліогр. в кінці ст.
1370457
  Гоч С. Українське питання як лейтмотив літературознавчого проекту В.Г. Матвіїшина // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 3 : Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – С. 69-77. – ISBN 978-966-286-026-9
1370458
  Могильний Л.П. Українське питання: еволюція поглядів С. Єфремова // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 38-44. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Проаналізовано еволюцію поглядів на українське питання відомого українського суспільно-політичного діяча ліберального спрямування С. Єфремова (1876—1939). Серед проблем дослідження — організаційна діяльність, а також публіцистичні та наукові праці С. ...
1370459
   Українське підпілля: Історії націоналістів, які були розстріляні у Бабиному Яру / "ТСН" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-17 січня (№ 1/2). – С. 12


  Володимир Багазій - український політичний діяч, член ОУН, був аспірантом Київського державного університету. У вересні-жовтні 1941 року був заступником голови Київської міської управи (бургомістра) Олександра Оглоблина, а після відставки останнього ...
1370460
  Солдатенко В.Ф. Українське повстанство 1919 року: контури феномену // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 355-370
1370461
  Верховцева І.Г. Українське Подунав"я в етноконфесійних слов"яно-романо-тюркських відносинах // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2013. – Вип. 32. – С. 3-8. – (Історічні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки)
1370462
  Пащенко А. Українське поетичне кіно як зразок національного кінематографа // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 2 (100). – С. 29-32. – ISSN 1562-3238


  Українське поетичне кіно нарівні із довженківським зберігає статус носія традиції укр. візуальної культури. При цьому важливим виміром напрямку – як стилістичним, так і суспільним – є його "національне" забарвлення, що перетворює його на своєрідне ...
1370463
  Гордон О. Українське поетичне століття // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 52). – С. 3. – ISSN 2519-4429


  "Основними представниками поезії незалежної України стали Ігор Римарук, Василь Герасим"юк, Тарас Федюк."
1370464
  Маринич О.М. Українське Полісся : Фізико-географічний нарис / О.М. Маринич. – Київ : Радянська школа, 1962. – 163с.
1370465
  Корвін-Піотровський Українське Полісся на українських картах // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 11 : Середньовічні міста Полісся. – С. 243-249. – ISSN 2227-4952


  При складанні археологічної карти Київської губернії В. Антонович послугувався 43 друкованими виданнями, 11 рукописами та матеріалами 11 колекцій, було тако ж включено результати власних досліджень автора, підтвердження чому можна знайти чи не на ...
1370466
  Красовський Я.Й. Українське пореформене селянство: соціально-психологічна динаміка (на матеріалах Поділля) : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12. / Красовський Я.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 247 л. + Додатки: л. 243-247. – Бібліогр.: л. 187-242
1370467
  Красовський Я.Й. Українське пореформене селянство: соціально-психологічна динаміка (на матеріалах Поділля) : автореф. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Красовський Я.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1370468
  Грицик Л. Українське порівняльне літературознавство 1920-х років: між реліктами позитивістських уявлень і типологією


  У статті на основі праць О. Колесси, П. Филиповича, А. Кримського простежено основні тенденції розвитку порівняльного літературознавства 1920-х рр.
1370469
  Александрова Г.А. Українське порівняльне літературознавство кінця 19 - першої третини 20 ст.: теоретико - методологічний дискурс : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Александрова Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назв.
1370470
  Александрова Г.А. Українське порівняльне літературознавство кінця 19 - першої третини 20 ст.: теоретико - методологічний дискурс : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Александрова Г.А.; Александровна Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 466 л. – Бібліогр.: л. 402-466
1370471
  Грицик Л. Українське порівняльне літературознавство у розкладі європейських компаративних течій і концепцій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 365-371. – (Літературознавство ; Вип. 27)
1370472
  Грицик Л. Українське порівняльне літературознавство ХІХ ст. від М.Костомарова - до М.Драгоманова: європейський досвід і власні проблеми // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 46-53
1370473
   Українське право : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 1996. – Видається українською та англійською мовами
1370474
   Українське право : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – 1997
1370475
   Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск. – Київ, 1994-
№ 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – 1998
1370476
   Українське право : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 2003
1370477
   Українське право : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 2006
1370478
   Українське правознавство : Матеріали до бібліографії 19-20 століть. – Львів, 2001. – 260с. – (Серія 1.. / Бібліографія ; Том 7). – ISBN 966-7155-44-7
1370479
  Бондар С. Українське православ"я 11 - 12 століть і християнський світ доби Середньовіччя // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2007. – № 1 (7). – С.92-99.
1370480
  Клос В. Українське православ"я на межі епох // Православні духовні цінності в умовах глобалізму : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 4 квіт. 2006 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [відп. ред. В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2007. – С. 366-372. – ISBN 978-966-608-733-4
1370481
  Гордієнко В. Українське православ"я напередодні другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-16. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблеми релігійно-церковної політики радянського режиму і Польської держави щодо православної церкви. Розглянуто становище ієрархії, духовенства і віруючих напередодні другої світової війни. In clause problems of religious-church policy of ...
1370482
  Яртись А. Українське православ"я як етнонаціональний феномен: рух за створення єдиної помісної православної церкви // Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2013. – № 7. – С. 84-94. – ISSN 2307-0463
1370483
  Рожко В. Українське православне церковне мистецтво Волині (9 - 20 ст.) : [ історико-краєзнавчий нарис ] / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. – 400 с. : іл. – ISBN 966-361-134-0
1370484
  Милько В. Українське представництво в Державній думі Російської імперії (1906-1917) / Володимир Милько ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2016. – 395, [1] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 380-395. – Бібліогр. в додатках: с. 317-379 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7907-0
1370485
  Слющинський Богдан Українське Приазов"я: багатокультурність, асиміляція чи гібридизація? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 19-22. – Бібліогр. в кінці ст.
1370486
  Стороженко І. Українське прикордоння кінця XIV - середини XVII ст. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 4. – С. 30-37. – ISSN 0869-3595
1370487
  Скляр В.М. Українське прикордоння: етномовна структура населення за матеріалами Всеукраїнського перепису 2001 року : монографія / Володимир Скляр ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Панов А.М., 2017. – 415, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 405-414. – ISBN 978-617-7474-70-7


  В пр. №1714542 напис: Шановному Володимиру Івановичу! На добру згадку, зі щирою вдячністю за допомогу та побажаннями подальших досягнень на ниві української історичної науки. З глибокою повагою. Підпис. 19.10.2017 р.
1370488
  Гончаренко В.Г. Українське прислів"я-квінтесенція звичаєвого права // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 21-24.
1370489
  Басара Галина Богданівна Українське провінційне місто як політичне та соціокультурне явище у добу національно-демократичної революції (березень 1917 - квітень 1918 рр.) : Дис... канд. історичних наук: 09.00.12. / Басара Галина Богданівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 207 л. + Додатки: л. 206-207. – Бібліогр.: л. 181-205
1370490
  Басара Галина Богданівна Українське провінційне місто як політичне та соціокультурне явище у добу національно-демократичної революції (березень 1917 - квітень 1918 рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Басара Г.Б.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 3 назв.
1370491
  Матвієнко О.В. Українське прочитання поезії К.Дж. Россетті "When I am dead, my dearest...": між переспівом та класичним перекладом // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 20. – С. 85-95. – ISSN 2312-3036
1370492
  Набруско В. Українське радіо в електронному інформаційному просторі України: штрихи до трансформації суспільних відносин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 47-54. – (Журналістика ; Вип. 5)
1370493
  Горецька Т. Українське радіо в роки Великої Вітчизняної війни // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 51-56
1370494
  Прилипко Я.П. Українське радянське карпатознавство : (бібліографія праць з етнографії, фольклору та народного мистецтва) / склав Я.П. Прилипко ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – Київ : Наукова думка, 1972. – 172 с.
1370495
  Жукова А.Є. Українське радянське кіномистецтво : 1930-1941 : нариси / А.Є. Жукова, Г.В. Журов ; Акад. наук Укр. РСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1959. – 235 с., 41 л. іл.
1370496
  Корнієнко І.С. Українське радянське кіномистецтво .Нариси.1917-1929 / І.С. Корнієнко. – К, 1959. – 142с.
1370497
   Українське радянське літературознавство за 50 років. – Київ : Вид-во Київського університету, 1968. – 187, [1] с.
1370498
  Виноградова З.Т. Українське радянське мистецтво / З.Т. Виноградова. – Київ, 1964. – 31с.
1370499
  Портнов Г.С. Українське радянське мистецтво 1941-1956 років / Г.С. Портнов. – К., 1966. – 35с.
1370500
  Белічко Ю.В. Українське радянське мистецтво періоду громадянської війни. / Ю.В. Белічко. – К., 1980. – 183с.
1370501
  Крупник Любов Українське радянське мистецтво як засіб боротьби з ідеологічними ворогами у 70-х роках XX ст. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 79-86. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается один из аспектов пропаганды советского тоталитарного государства - борьба с мнимыми внешними и внутренними врагами. Для реализации этой цели использовалось украинское искусство, с помощью которого система стремилась навязать ...
1370502
  Крупник Л.О. Українське радянське мистецтво, як засіб боротьби з ідеологічними ворогами у 70-х роках ХХ ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 266-273
1370503
   Українське радянське образотворче мистецтво та архітектура. – Київ, 1987. – 342с.
1370504
   Українське радянське оповідання.. – К.
Т. 1. – 1975. – 447с.
1370505
   Українське радянське оповідання.. – К.
Т. 2. – 1975. – 350с.
1370506
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 1. – 1996
1370507
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 2. – 1996
1370508
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 3. – 1996
1370509
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 7. – 1998
1370510
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 8. – 1998
1370511
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 9. – 1999
1370512
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 10. – 1999
1370513
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 15. – 2000
1370514
  Александрович В. Українське релігійне малярство другої половини 14 - 16 століть // Молода нація : альманах. – Київ, 2001. – № 1. – С.5-51. – ISBN 966-7332-13-6
1370515
  Степаненко М.І. Українське рідне слово : Статті, виступи, розмисли, відповіді / М.І. Степаненко. – Полтава, 2003. – 184с. – ISBN 966-7653-09-6
1370516
   Українське Різдво на Мараморощині / упор. О. Бевка. – Київ : Етнос, 2008. – 384с. – (Фольклор української діаспори). – ISBN 966-522-235-Х
1370517
  Полуянова О. Українське роздержавлення у ретроспективі двадцятих років // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 131-139. – ISSN 1729-7206
1370518
  Музичка І. Українське сакральне мистецтво і християнське віровчення // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.83-94.
1370519
  Бакович О. Українське сакральне образотворче мистецтво другої половини 18 ст. (характеристика стилю) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 428-436. – ISBN 966-7379-92-11
1370520
  Білиловський К.О. Українське свято в Петербурзі : соpокалітний ювилей укpаїнського письменника Данила Лукича Моpдовця / Пеpеказав Цезаp Білило [псевд.]. – У Львові (Львів) : Коштом Ред. "Зоpі" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1897. – 38 с. : портр. – Відб. з часопису: Зоpя, 1897. - Прим. дефектний, без обкл.


  літературні псевдоніми Цезар Білило, Ольгин, Іван Кадило, Цезарко та інші
1370521
  Клочок В. Українське село - розмінна монета при запуску ринку землі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 - 8 червня (№ 21)


  "Українська економіка вже сьогодні цілком здатна отримати щонайменше 40 млрд дол. безповоротних інвестицій у всі без винятку галузі економіки та для соціального забезпечення населення. Ці гроші лежать у нас із вами під ногами, по них ми ходимо щодня. ...
1370522
  Чернецький Є.А. Українське село : родовід. книга Красного і Затиші на Білоцерківщині / Євген Чернецький, Анатолій Бондар. – Біла Церква : Олександр Пшонківський, 2011. – 623, [1] с. : іл., табл. – Покажч. родів: с. 619-622. – Бібліогр.: с. 618. – ISBN 978-966-2083-89-7


  У пр. 1717253 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
1370523
  Падалка Сергій Семенович Українське село 1990 - 2000-х рр.: тенденції соціально-економічних змін // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 169-184. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  На основі вперше введених у науковий обіг документів і матеріалів розглядаються загальні тенденції соціально-економічних змін в українському селі після проголошення державної незалежності. У світлі сучасних концептуальних підходів до вивчення ...
1370524
  Хоменко В. Українське село 20-х pp. XX ст. в історіографічних дослідженнях представників Київської школи істориків-аграрників // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 2. – С. 122-126. – ISSN 1998-4634
1370525
  Тимошик М. Українське село в американському Стемфорді, або історія про те, як найбільший і найдорожчий замковий маєток штату Коннектикут опинився в руках українців, і що вони з нього зробили // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8-9 серпня (№ 145/146). – С.22
1370526
  Лещенко М.Н. Українське село в революції 1905-1907 рр. / М.Н. Лещенко. – Київ : Наукова думка, 1977. – 360 с.
1370527
  Стеблівська А.В. Українське село в романі Василя Захарченка "Довгі присмерки": специфіка творення образу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 149-151. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1370528
  Падалка С.С. Українське село в умовах соціально-економічного транзиту: трансформації чи виживання? // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 4 (529), липень - серпень. – С. 108-122. – ISSN 0130-5247
1370529
  Богиня Д. Українське село вимирає: національна небезпека / Д. Богиня, К. Якуба // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 56-66. – ISSN 0131-775Х
1370530
  Стародубець Володимир Українське село як основа повстанського запілля / Стародубець Володимир, Стародубець Галина // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 6. – С. 33-37
1370531
   Українське село: проблеми і перспективи.. – Київ : Урожай, 1991. – 235с.
1370532
  Портнова Т.В. Українське селянство в системі уявлень національно-свідомої інтелігенції ( друга половина XIX ст.) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 176-183
1370533
  Малик Я. Українське селянство в умовах гетьманського режиму 1918 р. // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 32-34
1370534
  Синявська Л.І. Українське селянство в умовах політики російського уряду другої половини XIX ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 126-131. – ISSN 1728-3671
1370535
  Постольник І.В. Українське селянство на сторінках часопису "Київська старовина" (кінець XIX ст.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 19-21. – ISBN 978-966-493-676-4
1370536
  Присяжнюк Ю.П. Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна історія другої половини 19 - початку 20 ст. = Ukrainian peasatry of naddniprjanska Ukraine: socio-mental history of the second part of the 19 - early of the 20 centuries : монографія / Юрій Присяжнюк. – Черкаси : Вертикаль; Кандич С.Г., 2007. – 640с. – з іл. – ISBN 978-966-8438-80-6
1370537
  Шульга З.П. Українське селянство не буде в фашистській неволі / З.П. Шульга. – Уфа, 1942. – 36с.
1370538
  Мороз О. Українське селянство першої половини ХХ століття. (Трагедія і героїзм) / О. Мороз, С. Злупко. – Львів : Універсум, 1997. – 165с. – ISBN 5-7702-1001-Х
1370539
  Осадчій Т. Українське селянство та його історична доля : Історико-статистична розвідка. – Київ : Друк. 2-і Артілі, 1912. – 32 с.
1370540
  Присяжнюк Ю.П. Українське селянство ХІХ - ХХ ст.: еволюція, ментальність, традиціоналізм : Навчальний посібник для студ. іст. фак-тетів / Ю.П. Присяжнюк; МОНУ; Черкаський держ. ун-тет ім. Б.Хмельницького. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – 120с. – ISBN 966-7331-92-Х
1370541
  Вергунов В.А. Українське сільське господарство в 1917-1920 рр. (елементи французького впливу) // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2009. – Вип. 81. – С. 119-127
1370542
  Ромовська З.В. Українське сімейне право : підручник: академічний курс / Зорислава Ромовська ; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 500с. – ISBN 978-966-2183-21-4
1370543
  Ріпецький С. Українське Січове Стрілецтво : визвольна ідея і збройний чин / С. Ріпецький. – Ньо-Йорк : Червона калина, 1956. – 7,360 с. – Парал. титульна сторінка англ. мовою
1370544
  Рудяков П. Українське слов"янське літературознавство як наукова галузь та як освітня дисципліна на рубежі тисячоліть // Слов"янські обрії : доповіді XV Міжнародного з"їзду славістів / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 6, ч. 2 : Літературознавство, культурологія, фольклористика. Історія славістики. – С. 191-202
1370545
   Українське слово : Хрестоматія укр. літ. та літер. критики 20 ст. (у 3-х книгах). – Київ : Рось. – (Бібліотека журналу "Дніпро"). – ISBN 5-7707-4893-1; 5-7707-4894-Х
Кн.1. – 1994. – 704с.
1370546
   Українське слово : Хрестоматія укр. літ. та літер. критики 20 ст. (у 3-х книгах). – Київ : Рось. – (Бібліотека журналу "Дніпро"). – ISBN 5-7707-4893-1; 5-7707-4895-8
Кн.2. – 1994. – 720с.
1370547
   Українське слово : Хрестоматія укр. літ. та літер. критики 20 ст. (у 3-х книгах). – Київ : Рось. – (Бібліотека журналу "Дніпро"). – ISBN 5-7707-4893-1; 5-7707-4895-8
Кн.3. – 1994. – 688с.
1370548
  Яременко В. Українське слово : Хрестоматия укр. літ. та літер. критики ХХ ст. (у 4-х книгах) / В. Яременко, Є. Федоренко. – Київ : Рось. – (Бібліотека журналу "Дніпро"). – ISBN 5-7707-4893-1; 5-7707-8803-8
кн.4. – 1995. – 704с.
1370549
   Українське слово. – Київ, 2000
1370550
   Українське слово. – Київ, 2001
1370551
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.11.2010 (число 3005). – 2010. – 8 с.
1370552
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
06.09.2010 (число 3003). – 2010. – 8 с.
1370553
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.12.2011 (число 3018). – 2011. – 8 с.
1370554
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.03.2011 (число 3009). – 2011. – 12 с.
1370555
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.01.2011 (число 3007). – 2011. – 8 с.
1370556
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
02.06.2011 (число 3012). – 2011. – 8 с.
1370557
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
02.05.2011 (число 3011). – 2011. – 8 с.
1370558
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
02.04.2011 (число 3010). – 2011. – 8 с.
1370559
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
03.10.2011 (число 3016). – 2011. – 8 с.
1370560
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
04.07.2011 (число 3013/3014). – 2011. – 12 с.
1370561
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
05.09.2011 (число 3015). – 2011. – 8 с.
1370562
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.02.2012 (число 3020). – 2012. – 8 с.
1370563
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
02.01.2012 (число 3019). – 2012. – 8 с.
1370564
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
2-8 жовтня (№ 40). – 2013. – 16 с.
1370565
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3-9 липня (№ 27). – 2013. – 16 с.
1370566
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3-9 квітня (№ 14). – 2013. – 16 с.
1370567
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-10 вересня (№ 36). – 2013. – 16 с.
1370568
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-10 грудня (№ 49). – 2013. – 16 с.
1370569
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-12 листопада (№ 45). – 2013. – 16 с.
1370570
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-12 листопада (№ 45). – 2013. – 16 с.
1370571
   Українське слово. – Київ, 1933-
6-12 березня (№ 10). – 2013. – 16 с,
1370572
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-15 квітня (№ 15). – 2013. – 16 с.
1370573
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-15 жовтня (№ 41). – 2013. – 16 с.
1370574
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-16 липня (№ 28). – 2013. – 16 с.
1370575
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-17 вересня (№ 37). – 2013. – 16 с.
1370576
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-18 червня (№ 24). – 2013. – 16 с.
1370577
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-19 листопада (№ 46). – 2013. – 16 с.
1370578
   Українське слово. – Київ, 1933-
13-19 березня (№ 11). – 2013. – 16 с,
1370579
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15 - 21 травня (№ 20). – 2013. – 16 с.
1370580
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16 - 22 квітня (№ 16). – 2013. – 16 с.
1370581
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16-22 жовтня (№ 42). – 2013. – 16 с.
1370582
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 грудня (№ 51). – 2013. – 16 с.
1370583
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
19-25 червня (№ 25). – 2013. – 16 с.
1370584
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20-26 листопада (№ 47). – 2013. – 16 с.
1370585
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
21-27 серпня (№ 34). – 2013. – 16 с.
1370586
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22-28 травня (№ 21). – 2013. – 16 с.
1370587
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23-29 жовтня (№ 43). – 2013. – 16 с.
1370588
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24-30 квітня (№ 17). – 2013. – 16 с.
1370589
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 вересня -1 жовтня (№ 39). – 2013. – 16 с.
1370590
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 червня - 1 липня (№ 25). – 2013. – 16 с.
1370591
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 березня - 2 квітня (№ 13). – 2013. – 16 с.
1370592
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 листопада - 3 грудня (№ 48). – 2013. – 16 с.
1370593
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
30 жовтня - 5 листопада (№ 44). – 2013. – 16 с.
1370594
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
1-7 жовтня (№ 40). – 2014. – 16 с.
1370595
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
2 - 8 квітня (№ 14). – 2014. – 16 с.
1370596
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3 грудня (№ 49). – 2014. – 16 с.
1370597
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-10 червня (№ 23). – 2014. – 16 с.
1370598
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
5-11 березня (№ 10). – 2014. – 16 с.
1370599
   Українське слово. – Київ, 1933-
5-11 лютого (№ 6). – 2014. – 16 с,
1370600
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
7-13 травня (№ 19). – 2014. – 16 с.
1370601
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-14 жовтня (№ 41). – 2014. – 16 с.
1370602
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-15 квітня (№ 15). – 2014. – 16 с.
1370603
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-16 вересня (№ 37). – 2014. – 16 с.
1370604
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-16 грудня (№ 50). – 2014. – 16 с.
1370605
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-18 листопада (№ 46). – 2014. – 16 с.
1370606
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-18 березня (№ 11). – 2014. – 16 с.
1370607
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-18 лютого (№ 7). – 2014. – 16 с.
1370608
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-20 травня (№ 20). – 2014. – 16 с.
1370609
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16-22 квітня (№ 16). – 2014. – 16 с.
1370610
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
17-23 вересня (№ 38). – 2014. – 16 с.
1370611
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 червня (№ 25). – 2014. – 16 с.
1370612
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
19-25 березня (№ 12). – 2014. – 16 с.
1370613
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
19-25 лютого (№ 8). – 2014. – 16 с.
1370614
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
19-25 листопада (№ 47). – 2014. – 16 с.
1370615
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
21-27 травня (№ 21). – 2014. – 16 с.
1370616
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22-28 жовтня (№ 43). – 2014. – 16 с.
1370617
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23-29 квітня (№ 17). – 2014. – 16 с.
1370618
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24-30 вересня (№ 39). – 2014. – 16 с.
1370619
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 червня - 1 липня (№ 26). – 2014. – 16 с.
1370620
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 березня - 1 квітня (№ 13). – 2014. – 16 с.
1370621
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 лютого - 4 березня (№ 9). – 2014. – 16 с.
1370622
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 травня - 3 червня (№ 22). – 2014. – 16 с.
1370623
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
30 квітня - 6 травня (№ 18). – 2014. – 16 с.
1370624
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
1-7липня (№ 26). – 2015. – 16 с.
1370625
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
2-8 вересня (№ 35). – 2015. – 16 с.
1370626
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
2-8 грудня (№ 48). – 2015. – 16 с.
1370627
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3-9 червня (№ 22). – 2015. – 16 с.
1370628
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-10 листопада (№ 44). – 2015. – 16 с.
1370629
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-10 березня (№ 9). – 2015. – 16 с.
1370630
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
7-13 жовтня (№ 40). – 2015. – 16 с.
1370631
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-14 квітня (№ 14). – 2015. – 16 с.
1370632
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-21липня (№ 27/28). – 2015. – 20 с.
1370633
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-15 грудня (№ 49). – 2015. – 16 с.
1370634
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-16 червня (№ 23). – 2015. – 16 с.
1370635
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-17 листопада (№ 45). – 2015. – 16 с.
1370636
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-19 травня (№ 19). – 2015. – 16 с.
1370637
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-20 жовтня (№ 41). – 2015. – 16 с.
1370638
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15-21 квітня (№ 15). – 2015. – 16 с.
1370639
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16-22 вересня (№ 37). – 2015. – 16 с.
1370640
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16-22 грудня (№ 50). – 2015. – 16 с.
1370641
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
17-23 червня (№ 24). – 2015. – 16 с.
1370642
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 листопада (№ 46). – 2015. – 16 с.
1370643
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 березня (№ 11). – 2015. – 16 с.
1370644
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20-26 травня (№ 20). – 2015. – 16 с.
1370645
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
21-27 жовтня (№ 42). – 2015. – 16 с.
1370646
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22-28 липня (№ 29). – 2015. – 16 с.
1370647
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23 грудня 2015 - 5 січня 2016 (№ 51/52). – 2015. – 16 с.
1370648
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24-30 червня (№ 25). – 2015. – 16 с.
1370649
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 листопада - 1 грудня (№ 47). – 2015. – 16 с.
1370650
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 серпня - 1 вересня (№ 34). – 2015. – 16 с.
1370651
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 травня - 2 червня (№ 21). – 2015. – 16 с.
1370652
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 жовтня - 3 листопада (№ 43). – 2015. – 16 с.
1370653
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 липня - 4 серпня (№ 30). – 2015. – 16 с.
1370654
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
30 вересня - 6 жовтня (№ 39). – 2015. – 16 с.
1370655
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
1-7 червня (№ 22). – 2016. – 16 с.
1370656
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
2-8 березня (№ 9). – 2016. – 16 с.
1370657
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3-9 лютого (№ 5). – 2016. – 16 с.
1370658
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-17 травня (№ 18/19). – 2016. – 20 с.
1370659
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-12 квітня (№ 14). – 2016. – 16 с.
1370660
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-9 січня (№ 1/2). – 2016. – 16 с.
1370661
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
7-13 грудня (№ 49). – 2016. – 16 с.
1370662
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
7-13 вересня (№ 36). – 2016. – 16 с.
1370663
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-14 червня (№ 23). – 2016. – 16 с.
1370664
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-15 березня (№ 10). – 2016. – 16 с.
1370665
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-16 лютого (№ 6). – 2016. – 16 с.
1370666
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-18 жовтня (№ 41). – 2016. – 16 с.
1370667
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-19 квітня (№ 15). – 2016. – 16 с.
1370668
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-20 грудня (№ 50). – 2016. – 16 с.
1370669
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-20 вересня (№ 37). – 2016. – 16 с.
1370670
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15-21 червня (№ 24). – 2016. – 16 с.
1370671
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16-22 березня (№ 11). – 2016. – 16 с.
1370672
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16-22 листопада (№ 46). – 2016. – 16 с.
1370673
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
17-23 лютого (№ 7). – 2016. – 16 с.
1370674
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 травня (№ 20). – 2016. – 16 с.
1370675
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
19-25 жовтня (№ 42). – 2016. – 16 с.
1370676
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20-26 квітня (№ 16). – 2016. – 16 с.
1370677
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
21-27 вересня (№ 38). – 2016. – 16 с.
1370678
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22-28 червня (№ 25). – 2016. – 16 с.
1370679
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23-29 березня (№ 12). – 2016. – 16 с.
1370680
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23-29 листопада (№ 47). – 2016. – 16 с.
1370681
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24-30 серпня (№ 34). – 2016. – 16 с.
1370682
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 лютого - 1 березня (№ 8). – 2016. – 16 с.
1370683
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25-31 травня (№ 21). – 2016. – 16 с.
1370684
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 жовтня - 1 листопада (№ 43). – 2016. – 16 с.
1370685
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 квітня - 3 травня (№ 17). – 2016. – 16 с.
1370686
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 січня - 2 лютого (№ 4). – 2016. – 16 с.
1370687
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 грудня - 3 січня (№ 52). – 2016. – 16 с.
1370688
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 вересня - 4 жовтня (№ 39). – 2016. – 16 с.
1370689
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
30 листопада - 6 грудня (№ 48). – 2016. – 16 с.
1370690
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
30 березня - 5 квітня (№ 13). – 2016. – 16 с.
1370691
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
31 серпня - 6 вересня (№ 35). – 2016. – 16 с.
1370692
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
1-14 лютого (№ 5/6). – 2017. – 20 с.
1370693
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
1-7 березня (№ 9). – 2017. – 16 с.
1370694
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
1-7 листопада (№ 44). – 2017. – 16 с.
1370695
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.07.2017 (число 3085/3086). – 2017. – 8 с.
1370696
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.09.2017 (число 3087). – 2017. – 8 с.
1370697
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-10 жовтня (№ 40). – 2017. – 16 с.
1370698
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-5 квітня (№ 14). – 2017. – 16 с.
1370699
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-17 січня (№ 1/2). – 2017. – 16 с.
1370700
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-12 серпня (№ 36). – 2017. – 16 с.
1370701
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-12 грудня (№ 49). – 2017. – 16 с.
1370702
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-14 листопада (№ 45). – 2017. – 16 с.
1370703
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-13 березня (№ 10). – 2017. – 16 с.
1370704
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-17 квітня (№ 15). – 2017. – 16 с.
1370705
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-19 березня (№ 11). – 2017. – 16 с.
1370706
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15-21 лютого (№ 7). – 2017. – 16 с.
1370707
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15-21 листопада (№ 46). – 2017. – 16 с.
1370708
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 жовтня (№ 42). – 2017. – 16 с.
1370709
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 січня (№ 3). – 2017. – 16 с.
1370710
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20-26 грудня (№ 51). – 2017. – 16 с.
1370711
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20-26 березня (№ 12). – 2017. – 16 с.
1370712
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20-26 вересня (№ 38). – 2017. – 16 с.
1370713
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22-28 лютого (№ 8). – 2017. – 16 с.
1370714
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22-28 листопада (№ 47). – 2017. – 16 с.
1370715
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25/31 жовтня (№ 43). – 2017. – 16 с.
1370716
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25-31 січня (№ 4). – 2017. – 16 с.
1370717
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – 2017. – 16 с.
1370718
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 грудня - 2 січня (№ 52). – 2017. – 16 с.
1370719
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 березня - 4 квітня (№ 13). – 2017. – 16 с.
1370720
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
7-24 грудня (№ 47/48). – 2018. – 20 с.
1370721
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-24 травня (№ 15/16). – 2018. – 20 с.
1370722
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
17-30 січня (№ 3/4). – 2018. – 16 с.
1370723
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20 червня - 3 липня (№ 25/26). – 2018. – 20 с.
1370724
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
21 вересня - 5 жовтня (№ 37/38). – 2018. – 20 с.
1370725
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23 листопада - 6 грудня (№ 45/46). – 2018. – 20 с.
1370726
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 серпня - 6 вересня (№ 33/34). – 2018. – 20 с.
1370727
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 квітня - 8 травня (№ 17/18). – 2018. – 20 с.
1370728
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 лютого - 13 березня (№ 9/10). – 2018. – 20 с.
1370729
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
31 січня - 13 лютого (№ 5/6). – 2018. – 20 с.
1370730
  Тєряєв Д.О. Українське слово в записних книжках Гоголя : до 185-річчя з дня народженця // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 151-159. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Розглядаються українські матеріали, що знайшли відображення в першому записнику Гоголя, як підгрунтя до його художньої творчості раннього періоду.
1370731
  Пономарів О.Д. Українське слово для всіх і для кожного / Олександр Пономарів ; [передм. І. Дзюби]. – Київ : Либідь, 2012. – 359, [1] с. – ISBN 978-966-06-0635-7
1370732
  Пономарів О.Д. Українське слово для всіх і для кожного / Олександр Пономарів ; [передм. І. Дзюба ; голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2013. – 359, [1] с. – ISBN 978-966-06-0635-7
1370733
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 1 (5), січень. – 2015. – 48 с.
1370734
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 2 (6), лютий. – 2015. – 48 с.
1370735
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 3 (7), березень. – 2015. – 48 с.
1370736
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 4 (8), квітень. – 2015. – 48 с.
1370737
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 5 (9), травень. – 2015. – 48 с.
1370738
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 6 (10), червень. – 2015. – 48 с.
1370739
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 7 (11), липень. – 2015. – 48 с.
1370740
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 8 (12), серпень. – 2015. – 48 с.
1370741
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 9 (13), вересень. – 2015. – 72 с.
1370742
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 10 (14), жовтень. – 2015. – 72 с.
1370743
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 11 (15), листопад. – 2015. – 72 с.
1370744
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 12 (16), грудень. – 2015. – 72 с.
1370745
  Кобиринка Г. Українське слово під звуки курая / Г. Кобиринка, М. Ткачук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 січня (№ 1). – С. 15
1370746
  Городенська К. Українське слово у вимірах сьогодення: рекомендації з найскладніших уживань та проблемного правопису слів // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ, 2017. – № 11 (175), листопад. – С. 31-32
1370747
   Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. У 4-х книгах : Навч. посібник. – 2-ге вид.,змінене, доопрацьоване, доп. – Київ : Аконіт. – ISBN 966-7173-27-5
кн.1 : Культурно-історична епоха модернізму. Ранній модернізм: від "Зів"ялого листя" 1896 І.Франка до "Вкосмічному оркестрі" (1921) П.Тичини. – 2001. – 800с.
1370748
   Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. У 4-х книгах : Навч. посібник. – 2-ге вид.,змін. доопрацьов., доповнене. – Київ : Аконіт. – ISBN 966-7173-32-1
кн.2 : Культурно-історична епоха модернізму. Високий (розвинутий) модернізм 1922-1940: від "антології" (1920) і "Камен"(1924) М.Зерова до "Поезій"(1940) В.Свідзинського. – 2001. – 800с.
1370749
   Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. У 4-х книгах : Навч. посібник. – 2-ге вид.змін.,доопрацьов.доповнене. – Київ : Аконіт. – ISBN 966-7173-37-2
кн.3 : Культурно-історична епоха соцреалізму (тоталітаризму) і активного йому спротиву (антитоталітаризму) - 1941-1991 рр. – 2001. – 800с.
1370750
   Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. У 4-х книгах : Навч. посібник. – 2-ге вид.,змін.доопрацьов.доповнене. – Київ : Аконіт. – ISBN 966-7173-03-8
кн.4 : Культурно-історична епоха модернізму. Пізній модернізм (1961-1991). Постмодерна літ-ра дев"яностих років. – 2001. – 800с.
1370751
  Соболь В. Українське слово: погляд із ХХІ століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 230-236. – ISSN 1728-9572
1370752
  Роговий В. Українське студентство в таборах інтернованих у Польщі в 1920-1924 роках // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1 (379). – С. 50-61. – ISSN 0869-3595
1370753
  Дегтярьов С.І. Українське судочинство наприкінці ХVII – у ХVІІІ ст. та впливи на нього російських судових практик // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 104 (№ 1). – C. 11-18. – ISSN 2076-1554
1370754
   Українське суспільство 1992-2006. Соціологічний моніторинг. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2006. – 578с. – ISBN 966-02-4169-0
1370755
  Паніна Н. Українське суспільство 1992-2006: соціологічний моніторинг / Н. Паніна. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2006. – 94с. – ISBN 966-02-4025-2
1370756
   Українське суспільство 1992-2008 : соціологічний моніторинг / НАНУ, Ін-т соціології ; [ за ред. В. Ворони, М. Шульги ]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2008. – 656с. – ISBN 978-966-02-5066-6
1370757
   Українське суспільство 1994-2004: соціологічний моніторинг. – Київ : Заповіт, 2004. – 64 с. – ISBN 966-7272-63-Х
1370758
  Руденко Ю.Ю. Українське суспільство в трансформаційний період: проблема формування політичної ідеології чи політичної стратегії ? // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 143-154. – ISBN 966-628-197-5
1370759
  Артюшенко О.М. Українське суспільство в умовах гібридної війни // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 230-233. – ISSN 2076-1554
1370760
  Карась Анатолій Українське суспільство і конституція: актуальність незворотніх та ефективних змін // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 1/2 (195/196). – С. 25-28
1370761
  Стьопін А. Українське суспільство і проблеми консенсусної демократії // Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5 (32). – С. 36-43
1370762
   Українське суспільство на шляху перетворень: західна інтерпретація = Society in transition: social changein in Ukraine in western perspectives. – Київ : КМ Академія, 2004. – 362с. – (Актуальні світові дискусії). – ISBN 966-518-274-9
1370763
  Романчук О. Українське суспільство на шляху у ретросистему? // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 3/4 (197/198). – С. 31-35
1370764
  Кричевська Т.О. Українське суспільство та економіка в соціологічних оцінках рівня довіри: внутрішні виміри та міжкраїнні порівняння / Т.О. Кричевська, О.В. Балюк // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 1. – С. 50-64 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
1370765
  Білецька Л.В. Українське суспільство та його ціннісні орієнтації в умовах перехідного періоду. // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 143-147. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті досліджується проблема ціннісних орієнтацій суспільства в умовах кризи.
1370766
  Скальський В. Українське суспільство у 1917 - на початку 1918 рр.: стан, настрої, очікування // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)
1370767
   Українське суспільство у вимірах глобалізації та євроінтеграції : тенденції та перспективи розвитку : 20-21 жовт. 2010 р. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Запоріз. держ. інж. акад. ; [упоряд.: Воронкова В.Г.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2011. – 253, [1] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
1370768
  Недюха Микола Українське суспільство у пошуках шляхів національної єдності (з історії української духовної культури XVII ст.) / Недюха Микола, Петрук Наталя // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – C. 170-173
1370769
  Шульга О. Українське суспільство як поле боротьби символічних універсумів // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 309-325. – ISBN 978-966-02-7294-1
1370770
   Українське суспільство. Друга половина 20 століття. Історія та сучасність : Збірник науково-популярних статей. – Київ, 2002. – 260 с. – ISBN 966-02-2540-7
1370771
  Кучеренко І. Українське суспільство: історичний спадок та виклики сучасності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 240-248
1370772
   Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ. – ISSN 2409-1103
Вип. 1 (15), т. 1. – 2014. – 545 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370773
   Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ. – ISSN 2409-1103
Вип. 1 (15), т. 2 : Таблиці і графіки. – 2014. – 410 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370774
  Золкіна М. Українське суспільство: чи відчуваємо ми себе європейцями? // Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ, 2013. – № 12 : Українське суспільство: чи відчуваємо ми себе європейцями? / Марія Золкіна. – С. 3-11
1370775
  Головаха Є. Українське суспільство: шляхи трансформації // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 1/2 (вип. 15/16). – C. 26-30. – ISSN 2077-5105
1370776
  Сивко Л. Українське та зарубіжне закоодавство про захист населення і територій від стихійних лих // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 100-108. – ISSN 1814-3385
1370777
  Яцишин Н.П. Українське та міжнародне юридичне термінознавство та їх взаємодія в процесі інтеграції терміносистем // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 227-230. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1370778
  Таланчук Петро Українське та світова культура // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 259-288. – ISSN 0869-3595
1370779
  Чечель Н.П. Українське театральне відродження : Західна класика на українській сцені 1920-1930-х років. Проблеми трагедійної вистави / Н.П. Чечель. – Київ, 1993. – 140с. – ISBN 5-12-003452-7
1370780
  Дроздовська О. Українське театральне життя на сторінках київського щоденника "Рада" (за матеріалами 1906-1914 рр.) // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 221-234. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-3158-Х (Вип.12)
1370781
  Кучернюк І. Українське театральне життя на сторінках часопису "Рідний край" (за матеріалами 1905-1916 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 26-28. – ISSN 2076-1554


  Розглядається проблема висвітлення в україномовній періодиці початку XX ст. процесу становлення театрального мистецтва в Україні.
1370782
  Кучернюк І. Українське театральне мистецтво на сторінках часопису "Рідний край" (за матеріалами 1905-1916 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 85-88. – ISBN 978-966-171-783-0
1370783
   Українське телебачення : роки, події, звершення / М.М. Карабанов, В.Я. Бойко, І.Ф. Курус, І.Г. Мащенко, Д.В. Неліпа та ін. ; [ за ред. Карабанова М.М. та ін. ]. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-96605-2-7
1370784
  Томенко М. Українське телебачення треба звільнити від "бандитських" серіалів та політичної "мочилівки" // Голос України, 2003. – 21 травня


  Пробл. діяльності Нац. ради з питань телебачення та радіомовлення
1370785
   Українське телебачення: вчора, сьогодні, завтра / М.М. Карабанов, С.О. Абрамов, В.О. Горобцов, І.Г. Мащенко; Карабанов М.М., Абрамов С.О., Вайло В.І., Горобцов В.О., Мащенко І.Г., та ін. – Київ : Дирекція ФВД, 2006. – 648с. – ISBN 966-96605-0-5
1370786
  Мащенко І.Г. Українське телебачення: штрихи до портрета / І.Г. Мащенко. – Київ : Чорлі, 1995. – 294с. – ISBN 5-7101-0300-4
1370787
  Туровська Л. Українське термінознавство XXI ст.: основні напрямки досліджень // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65). – С. 57-63. – ISSN 1682-3540


  Подано коротку характеристику основних напрямів наукових пошуків в українському термінознавстві на початку XXI cт.
1370788
  Кочан І. Українське термінознавство і сьогодення // Українська наукова термінологія : зб. матеріалів / НАН України, Наук.-виробн. підприємство "Вид-во "Наукова думка" НАН України" ; [худож. ред. Р.І. Калиш]. – Київ : Наукова думка, 2012. – № 4 : Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Українська наукова термінологія. Природничі науки" : [м. Київ, 2 листоп. 2012 р.]. – С. 86-93. – ISBN 978-966-00-1327-8
1370789
  Рева Н. Українське товариство допомоги емігрантам з України та їх родинам у Львові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-46. – (Українознавство ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються передумови створення, основні етапи та напрямки діяльності Українського товариства допомоги емігрантам з України та їх родинам у Львові. Розкриваються особливості взаємодії товариства з Українським Центральним Комітетом у Польщі. ...
1370790
  Циганкова Е.Г. Українське товариство дослідників Криму і Кавказу // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 194-197. – ISSN 1682-671Х
1370791
  Заремба С. Українське товариство охорони пам`яток історії та культури : Історичний нарис / С. Заремба. – Київ : Логос, 1998. – 244 с. : iл. 48. – ISBN 9665810855
1370792
  Косміна О. Українське традиційне вбрання в сучасному урбаністичному середовищі (з досвіду етносоціологічного дослідження) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 29-34
1370793
   Українське усне літературне мовлення.. – К., 1967. – 308с.
1370794
  Дружинець М.Л. Українське усне мовлення за писемними пам"ятками XIX ст.: вимова звукосполук // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 9-14
1370795
  Шевчук О. Українське усне мовлення м. Донецька: від суржику до літературної мови // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – Т. 111 : Філологічні науки
1370796
  Лазуренко В.М. Українське фермерство: злет і падіння (1921-1929 рр.) / Валентин Лазуренко. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – 473, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 388-447. – ISBN 978-966-402-127-9
1370797
  Матвєєв В.О. Українське характерництво як езотерична система самореалізації особистості // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 104-112


  В статті піднімається низка проблем, пов"язаних з самореалізацією особистості, наявність котрої служить підґрунтям для розвитку будь-якої нації. Для відродження і розвитку української національної системи самореалізації особистості автор пропонує ...
1370798
  Матвєєв В. Українське характерництво як езотерична система самореалізації особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-59. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  В статті піднімається низка проблем, пов"язаних із самореалізацією особистості, наявність котрої служить підґрунтям для розвитку будь-якої нації. Для відродження і розвитку української національної системи самореалізації особистості автор пропонує ...
1370799
  Щербак В. Українське художнє скло ХХ століття: від утилітарності до високої художності // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 308-317. – ISBN 966-7170-47-0
1370800
  Борщевич В. Українське церковне відродження на Волині (20-40-ві рр. ХХ ст.) : Монографія / В. Борщевич. – Луцьк : Вежа, 2000. – 254с. – ISBN 966-7294-40-4
1370801
  Заіка Ю.О. Українське цивільне право : Навч. посібник / Ю.О. Заіка. – Київ : Істина, 2005. – 312с. – ISBN 966-7613-71-2
1370802
  Заіка Ю.О. Українське цивільне право : навчальний посібник / Ю.О. Заіка ; МОН України ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – 2-ге вид., змінене і доп. – Київ : Правова єдність, 2008. – 368 с. – ISBN 978-966-8533-98-3 ; 978-966-373-359-3
1370803
  Ромовська З.В. Українське цивільне право : загальна частина : академічний курс : підручник / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид. допов. – Київ : Правова єдність, 2009. – 592, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-2183-66-5
1370804
  Ромовська З.В. Українське цивільне право : Спадкове право : акад. курс : підручник / Зорислава Ромовська ; МОНУ. – Київ : Правова єдність, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-2183-69-6
1370805
  Ромовська З.В. Українське цивільне право. Загальна частина : академічний курс : підручник [для студентів ВНЗ] / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Дакор, 2013. – 670, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-03-4
1370806
  Ромовська З.В. Українське цивільне право. Загальна частина. Академічний курс : підручник [для вищих навч. закладів] / Зорислава Ромовська. – Київ : Атіка, 2005. – 560 с. – ISBN 966-326-123-4
1370807
  Ромовська З.В. Українське цивільне право. Право власності : акдемічний курс : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2011. – 246 с. – ISBN 978-617-566-025-6
1370808
  Ромовська З.В. Українське цивільне право. Спадкове право : академ. курс : підручник / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Дакор, 2013. – 301, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-04-1
1370809
  Марченко Н. Українське шевченкознавство в плині загальноєвропейського наукового річища
1370810
  Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво в "духовній ситуації" своєї доби: синергетичний вимір


  У статті використано синергетичний підхід вияснення природи українського шістдесятництва, обгрунтовано його появу з погляду сучасних методологічних засад "наук про складність" або Nonlinear science.Проаналізовано поняття "ситуація" та "духовна ситуація ...
1370811
  Бондаренко О.В. Українське шістдесятництво як суспільно-естетичне явище // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1998. – Вип. 5. – С. 131-139
1370812
  Кравченко О.В. Українське шкільництво в Росії як фактор збереження й розвитку етнічної самосвідомості українців // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 451-455
1370813
  Степанчук О. Українське шкільництво на Холмщині в 30-х роках XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 27-28
1370814
  Зінченко А. Українське шляхетство, козацтво й міщанство Слобожанщини й Гетьманщини в обороні традиційної адміністративно-правової системи (60-ті рр. XVІІІ ст.) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 81-91
1370815
  Веселовська Г. Українське штюрмерство, або Наступ абстракціонізму // Український театральний авангард / Г.І. Веселовська. – Київ : Фенікс, 2010. – С. 41-62. – ISBN 978-966-651-849-8
1370816
  Зелений З. Українське юнацтво у вирі другої світової війни. / З. Зелений. – К, 1965. – 279с.
1370817
  Заболотна М. Українське ядерне роззброєння у контексті ядерної стратегії США // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 38-41. – ISBN 978-966-171-793-9
1370818
  Лозко Галина Українське язичництво / Лозко Галина. – Київ : Український центр духовної культури, 1994. – 96с. – ISBN 5-7707-5393-5
1370819
  Піскун В. Українське, українознавче, українознавство: понятійне та історіософське осмислення // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 23-27


  Автор згадує науковців Київського університету: М. Максимовича, М. Костомарова, Я. Калакуру, П. Кононенко, В. Крисаченка.
1370820
  Демиденко Я.С. Український авангардизм 1910-30-х рокув як історико-філософський феномен // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 66-73. – (Серія "Гуманітарні студії")


  Розглянуто авангардизм не лише як художню течію, а значно ширше – як форму світогляду і світорозуміння, як цілісне уявлення про відносини людини і світу, як образно і філософськи осмислену систему буття. Виникнення авангардизму пов’язано з кардинальним ...
1370821
   Український антарктичний журнал = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання / Держ. науково-виробниче підприємство "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 1997-. – ISSN 1727-7485
№ 12. – 2013. – 367 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370822
  Малишкін О. Український баланс: можливості трансформації до Європарламенту / О. Малишкін, А. Кравчук, В. Мальована // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 6. – С. 16-26
1370823
   Український біохімічний журнал = Украинский биохимический журнал. – Київ : Видавництво Академії наук Української РСР
Т. 24, № 1. – 1952. – 132 с.
1370824
   Український ботанічний журнал = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 71, № 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370825
   Український ботанічний журнал = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 72 , № 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370826
   Український ботанічний журнал = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 72 , № 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370827
   Український ботанічний журнал = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 72 , № 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370828
  Денисенко І. Український вектор у житті та творчості японського письменника і поета Василя Ярошенка // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 235-238


  Стаття присвячена аналізу інтеграції елементів української культури у літературній діяльності Василя Ярошенка під час його перебування і роботи в Японії. Звернено увагу на основні біографічні відомості літературного діяча. Статья посвящена анализу ...
1370829
  Курочкін О. Український вертеп на межі двох епох // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (352), листопад - грудень. – C. 29-41. – ISSN 0130-6936
1370830
  Антонюк Я. Український визвольний рух у постатях керівників. Волинська та Брестська області (1930-1955) = Ukrainian liberation movement through the biographies of its leaders. Volyn and Brest oblasts (1939-1955) : Волинська та Брестська області (1930-1955) / Ярослав Антонюк. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2014. – 1069, [3] c. : табл., портр. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Літопис УПА. Бібліотека = Litopus UPA ; т. 13 ; 13 : Бібліотека). – ISBN 978-1-897431-59-7
1370831
  Гирич І. Український вимір Першої світової // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2015. – № 3/4 (211/212). – C. 2-5. – ISSN 0131-2685
1370832
  Гирич І. Український вимір Першої світової // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 7 (227). – С. 64-67. – ISSN 0131-2685
1370833
  Зінкевич Р.Д. Український військовий рух в умовах загострення політичної конфронтації у Росії восени 1917 р. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 117-134
1370834
  Гончар Б.М. Український внесок у становлення Держави Ізраїль / Борис Гончар, Олег Машевський // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (54). – С. 66-67. – ISSN 1819-7329


  Внесок Василя Якимовича Тарасенка (1907-2001 рр), українського історика, дипломата, д-ра іст. наук, професора КДУ, Надзвичайного і Повноважного посланника ІІ класу у створення Держави Ізраїль (1947 р.).
1370835
  Корнієвський О.А. Український волонтерський рух у контексті світового досвіду / О.А. Корнієвський, Д.М. Горєлов // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 95-101. – ISSN 2306-5664
1370836
  Андрєєв В.М. Український вчений-універсал Віктор Петров на тлі радянської археологічної науки: Москва 1949-1956 рр. // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 53-60
1370837
   Український географічний журнал = Ukrainian geographical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 3 (86). – 2014
1370838
   Український географічний журнал = Ukrainian geographical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 1 (89). – 2015. – Резюме: рос., англ. мовами
1370839
   Український географічний журнал = Ukrainian geographical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 3 (91). – 2015. – Резюме: рос., англ. мовами
1370840
   Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса : ТЕС, 2005-. – ISSN 2311-0902
№ 14. – 2014. – 249 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370841
   Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса : ТЕС, 2005-. – ISSN 2311-0902
№ 15. – 2014. – 249 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370842
   Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса : ТЕС, 2005-. – ISSN 2311-0902
№ 16. – 2015. – 249 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370843
   Український голос. – Вінніпег
25 травня (ч. 09/10). – 2015. – 16 с.
1370844
  Пчілка О. Український дитячий театр / Олена Пчілка ; упоряд., підгот. текстів, передм., текстологічні комент. Лариси Мірошниченко ; художник Ірина Заруба. – Київ : Веселка, 2015. – 439, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-01-0456-3
1370845
  Однорог М.А. Український досвід державного фінансового регулювання АПК як об"єкта інвестицій // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 114-124. – (Серія "Економіка" ; № 2 (54)). – ISSN 2310-0672
1370846
  Холодницький Н. Український досвід функціонування органів публічної влади в екзилі: історико-правовий аспект // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 110-118


  Висвітлено український досвід функціонування органів публічної влади в екзилі. Проаналізовано організацію та діяльність екзильних органів влади Козацької держави, Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. Досліджено ...
1370847
   Український ентомологічний журнал = Украинский энтомологический журнал=Ukrainian entomological journal : науково-виробничий журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во," Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2226-4272
№ 1 (8), червень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370848
   Український ентомологічний журнал = Украинский энтомологический журнал = Ukrainian entomological journal : науково-виробничий журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України. – Київ, 2010-. – ISSN 2226-4272
№ 2 (9), грудень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370849
  Чайка С.В. Український епос - літопис історії народу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 198-199
1370850
  Лагетко В.В. Український зорепад: Василь Чумак // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – С. 225-238. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1370851
  Шепель Ф. Український зріз "Русского чернозема", або Василь Докучаєв: легенди й дійсність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 лютого (№ 24/25). – С. 13
1370852
   Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 4 (517), липень - серпень. – 2014. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1370853
   Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 1 (520), січень - лютий. – 2015. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1370854
   Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 4 (523), липень - серпень. – 2015. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1370855
   Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 5 (524), вересень - жовтень. – 2015. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1370856
   Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 2 (527), березень - квітень. – 2016. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1370857
   Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 4 (529), липень - серпень. – 2016. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1370858
  Біловус Л. Український католицький університет у контексті збереження і формування освітніх та духовних традицій українців (за матеріалами діаспорної преси США) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 7 (240). – С. 50-52. – ISSN 2076-9326
1370859
  Приймачок О. Український компонент російськомовного перекладу поеми Т. Шевченка "Гайдамаки" // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 2. – С. 234-234-. – ISSN 2311-5165
1370860
  Мерщій Т.В. Український контекст специфіки інтеракційних процесів у контркультурному середовищі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 62-64
1370861
  Зайко М.А. Український лексикон : естетичні, мистецькі, лінгвістичні таблиці співзвучних слів: різного значення і змісту, усіх частин мови, різних відмінків і дієвідмін у всіх особах, різних форм і акцентів / Мирослава Зайко. – Вид. 2-ге, випр., допов. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – 443, [1] с. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Розвиткові, вдосконаленню та утвердженню усної української мови присвячую. – ISBN 978-966-457-145-3


  У пр. № 1700237 напис: В наукову Бібліотеку ім. Михайла Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка для користування усіма студентами та Викладачами із побажаннями успіхів авторка "Українського лексикону" Мирослава Антонівна ...
1370862
   Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України, Ін-т прикладної математики і механіки НАН України, Українське математичне тов-во. – Донецьк, 2002-. – ISSN 1810-3200
Т. 8, № 1. – 2011
1370863
   Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАН України ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Донецьк, 2002-. – ISSN 1810-3200
Т. 11, № 3. – 2014. – С. 291-442. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1370864
   Український математичний журнал. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 50, № 10. – 1998. – С. 1297-1440
1370865
   Український математичний журнал. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 51, № 2. – 1999. – С. 145-288
1370866
   Український математичний журнал. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 51, № 1. – 1999. – 144 с.
1370867
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики. – Київ, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 67, № 9. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1370868
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 67, № 10. – 2015. – С. 1299-1442. – Резюме укр., англ. мовами
1370869
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 68, № 7. – 2016. – С. 865-1008. – Резюме укр., англ. мовами
1370870
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 68, № 8. – 2016. – С. 1009-1154. – Резюме укр., англ. мовами
1370871
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 68, № 5. – 2016. – С. 577-720. – Резюме укр., англ. мовами
1370872
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 68, № 6. – 2016. – С. 721-864. – Резюме укр., англ. мовами
1370873
   Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології". – Харків, 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 2. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1370874
   Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології". – Харків, 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 3. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1370875
   Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології". – Харків, 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 4. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1370876
   Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології". – Харків, 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 1. – 2015. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1370877
   Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології". – Харків, 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 2. – 2015. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1370878
  Боруцька О. Український Мойсей // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 12-13 червня (№ 101/102). – С. 13


  До 150-річчя від дня народження Митрополити Андрея (Шептицького).
1370879
  Грабовий П.І. Український молодіжний сленг на загальнослов"янському тлі // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 132-136. – ISSN 2075-437X


  В статье рассматриваются вопросы функционирования украинского молодежного сленга на современном этапе и его связь с другими субстандартными подсистемами славянских языков.
1370880
  Фурса О. Український молодіжний сленг як динамічний феномен (стан та перспективи досліджень) / О. Фурса, Ю. Мосенкіс // Мова та історія : переодичний збірник наукових праць / Засновник Ю.М. Мосенкіс. – Київ, 2005. – Вип. 83 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Ніни Федіровни Клименко і кандидата філологічних наук, доцента Тамари Степанівни Міщенко. – С. 70-81
1370881
  Перчеклій І. Український народ як суб"єкт права власності на природні ресурси // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (60/61). – С. 87-92


  У статті досліджуються теоретичні та нормативно-правові складові щодо визначення Українського народу як суб"єкта права власності Українського народу на природні ресурси.
1370882
  Сухобокова О. Український народний союз у США // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 46-47
1370883
  Пундик Ю. Український націоналізм // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 149-158. – ISBN 978-966-1513-13-5
1370884
   Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич
Вип. 2. – 2014. – 589 с. – Резюме укр., англ. мовами. До 70-ї річнці створення УПА
1370885
  Зінкевич Р. Український національний рух в армії доби Центральної Ради та визвольні змагання українців у 1920-1930-х роках // Національно-визвольна боротьба 20-50-х років XX ст. в Україні : зб. матеріалів Першої міжнар. наук. конф., Львів, 25-26 черв. 1991 р. / Ін-т укр. археографії АН України ; Укр. центр документації нац.-визвол. боротьби (УЦЕДОК) ; [редкол.: Я. Дашкевич, П. Дужий, М. Панчук]. – Київ ; Львів : Інститут археографії АН України, 1993. – С. 81-90. – ISBN 5-7702-0432-X
1370886
  Федорченко І.М. Український національний характер як чинник європейського вибору // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 52-54
1370887
  Сергійчук Г. Український некрополь Москви (до постановки проблеми) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – С. 100-107. – ISSN 0130-6936
1370888
  Гончар К.Р. Український образотворчий фольклор у сучасному культуротворчому процесі: традиції і новаторство : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Гончар Катерина Романівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1370889
  Терлюк І.Я. Український органічний конституціоналізм: доба "Другої" УНР // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 246-251. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1370890
  Жулинський М. Український пастир культури й науки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 6 (666). – С. 75-80. – ISSN 0236-1477
1370891
   Український педагогічний журнал = Ukrainian educational journal : періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015-
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370892
   Український педагогічний журнал = Ukrainian educational journal : періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-1317
№ 3. – 2015. – 232 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370893
   Український педагогічний журнал = Ukrainian educational journal : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-1317
№ 2. – 2016. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370894
  Христо В.О. Український постмодернізм в оцінці критики // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 189-193. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
1370895
   Український правопис. – Київ : Радянська школа, 1938. – 123 с.
1370896
   Український правопис. – Київ, 1960. – 272 с.
1370897
   Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т укр. мови ; [ред.: Є.І. Мазніченко, Н.М. Максименко, О.В. Осадча]. – Київ : Наукова думка, 2015. – 286, [1] с. – Покажчик: с. 186-280. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1509-8
1370898
  Гузар О.В. Український правопис: соціологічний вимір // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 232-240. – ISBN 978-966-1673-17-4
1370899
   Український радіологічний журнал = Ukrainian journal of radiology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т медич. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України". – Харків, 1993-. – ISSN 1027-3204
Т. 23, вип. 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370900
   Український радіологічний журнал = Ukrainian journal of radiology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т медич. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України". – Харків, 1993-. – ISSN 1027-3204
Т. 23, вип. 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370901
  Скляров Р. Український Ренесанс: чи зможе Україна стати "новою Італією"? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 жовтня - 4 листопада (№ 40). – С. 15


  В Україні дедалі більше визріває ідея, що ми можемо не лише щось брати в Європі, як, наприклад, гроші, а й щось запропонувати Європі самі, на іншому рівні — ціннісному та культурному. Український Майдан був саме культурним явищем. Це був феномен, який ...
1370902
  Олефір В. Український роман доби "розстріляного відродження": жанровий аспект // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 53-58. – ISSN 2307-2261
1370903
  Приходько І.Ф. Український світ Євгена Гуцала // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 7/8 (407/408). – С. 60-66
1370904
   Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ : Ліра, 2006-
2014. – 2014. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370905
   Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ : Ліра, 2006-. – ISSN 2313-4437
2016. – 2016. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370906
   Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008-. – ISSN 2077-5105
№ 1/2 (вип. 7/8). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370907
   Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008-. – ISSN 2077-5105
№ 1/2 (вип. 9/10). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370908
   Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 1681-116Х
№ 2 (49). – 2014. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370909
   Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 1681-116Х
№ 3 (50). – 2014. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370910
   Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 1681-116Х
№ 4 (51). – 2014. – 201 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370911
   Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 1681-116Х
№ 1 (52). – 2015. – 189 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370912
   Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 1681-116Х
№ 2 (53). – 2015. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370913
   Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 1681-116Х
№ 2 (57). – 2016. – 155 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370914
  Кузьмин Р.Я. Український студентський союз: центральний координаційний орган студентських товариств Галичини в 1909–1914 роки. . // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 46-51. – ISSN 2076-1554
1370915
   Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
№ 5. – 2014
1370916
  Гладун Д. Український театр у Києві на початку 20-их років XX ст. (за матеріалами неопублікованих праць Юрія Меженка) // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 65-73. – ISBN 978-966-171-890-5


  У статті розглядається стан українського театру в час відбудови та відродження після громадянської війни за матеріалами архівних документів Юрія Меженка.
1370917
  Гладун Д.В. Український театр у Києві на початку 20-их років хх ст.(за матеріалами неопублікованих праць Юрія Меженка) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 179-188


  У статті розглядається стан українського театру в час відбудови та відродження після громадянської війни за матеріалами архівних документів Юрія Меженка. В статье рассматривается состояние украинского театра во время восстановления и возрождения после ...
1370918
  Бортник Л.А. Український театр у період окупації: форми організації, репертуар (1941 - 1944 рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1119. – С. 63-70. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 18). – ISSN 2227-6505
1370919
  Рудавіна І.Г. Український театральний музей і театрознавство: фактори розвитку та форми взаємовпливу (1926-1934 рр.) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 211-218
1370920
   Український технічний музей: історія, досвід, перспективи : матеріали 7-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2009 р., м. Київ / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. т-ва охорони пам"яток історії і культури, Київ. міська організація Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури, Асоц. працівників музеїв техн. профілю, Укр. центр розвитку музейної справи [та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2009. – 123, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1370921
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 37 (357), 12-18 вересня. – 2014
1370922
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 38 (358), 19-25 вересня. – 2014
1370923
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 39 (359), 26 вересня - 2 жовтня. – 2014
1370924
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 40 (360), 3-9 жовтня. – 2014
1370925
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 41 (361), 10-16 жовтня. – 2014
1370926
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 42 (362), 17-23 жовтня. – 2014
1370927
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 43 (363). – 2014
1370928
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 45 (365). – 2014
1370929
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 46 (366). – 2014
1370930
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 52 (372), 26 грудня - 15 січня. – 2014
1370931
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 12 (384), 27.03-2.04.2015 р. – 2015
1370932
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 13 (385), 3-04.2015 р. – 2015
1370933
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 14 (386), 10-16.04.2015 р. – 2015
1370934
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 21 (393), 29.05.-4.06.2015 р. – 2015
1370935
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 22 (394), 5-11.06.2015 р. – 2015
1370936
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 23 (395), 12-18.06.2015 р. – 2015
1370937
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 25 (397), 26.06-2.07.2015 р. – 2015
1370938
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 27 (399), 10-16.07.2015 р. – 2015
1370939
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 31 (403), 7-13.08.2015 р. – 2015
1370940
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 32 (404), 14-20.08.2015 р. – 2015
1370941
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 33/34 (405/406), 21-27.08.2015 р. – 2015
1370942
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 35 (407), 4-10.09.2015 р. – 2015
1370943
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 36 (408), 11-17.09.2015 р. – 2015
1370944
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 37 (409), 18-24.09.2015. – 2015
1370945
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 41 (413), 16-22.10.2015 р. – 2015
1370946
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 42 (414), 23-29.10.2015 р. – 2015
1370947
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 43 (415), 30.10- 5.11.2015 р. – 2015
1370948
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 44 (416), 6.- 12.11.2015 р. – 2015
1370949
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 45 (417), 13-19.11.2015 р. – 2015
1370950
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 46 (418), 20-26.11.2015 р. – 2015
1370951
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 47 (419), 27.11-3.12.2015 р. – 2015
1370952
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 49 (421) 11-17 .12.2015. – 2015
1370953
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 50 (422), 18-24.12.2015. – 2015
1370954
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 51/52 (423/424), 25.12.2015. - 14.01.2016. – 2015
1370955
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 23 (447), 10-16.06.2016 р. – 2016. – 50 с.
1370956
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 24 (448), 17-23.06.2016 р. – 2016. – 50 с.
1370957
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 25 (449), 24-30.06.2016 р. – 2016. – 50 с.
1370958
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 26 (450), 1-7.07.2016 р. – 2016. – 50 с.
1370959
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 27 (451), 8-14.07.2016 р. – 2016. – 50 с.
1370960
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 28 (452), 15-21.07.2016 р. – 2016. – 50 с.
1370961
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 29 (453), 22-28.07.2016 р. – 2016. – 50 с.
1370962
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 30 (454), 29.07-4.08.2016 р. – 2016. – 50 с.
1370963
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 31 (455), 5-11.08.2016 р. – 2016. – 50 с.
1370964
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 32 (456), 12-18.08.2016 р. – 2016. – 50 с.
1370965
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 33 (457), 19-25.08.2016 р. – 2016. – 50 с.
1370966
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 34 (458), 26.08-1.09.2016 р. – 2016. – 66 с.
1370967
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 38 (462), 23-29.09.2016 р. – 2016. – 50 с.
1370968
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 39 (463), 30.09-06.10.2016 р. – 2016. – 50 с.
1370969
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 43 (467), 28.10-3.11.2016 р. – 2016. – 50 с.
1370970
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 5, вересень - жовтень. – 2014. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1370971
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 6, листопад - грудень. – 2014. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1370972
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 7, спецвипуск. – 2014. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1370973
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 1, січень - лютий. – 2015. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1370974
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 2, березень - квітень. – 2015. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1370975
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 3, травень - червень. – 2015. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1370976
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 5, вересень - жовтень. – 2015. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1370977
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 6, листопад-грудень. – 2015. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1370978
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 3, травень - червень. – 2016. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1370979
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 4, липень - серпень. – 2016. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1370980
  Туник О. Український туристичний імідж на міжнародному ринку: проб, перспективи розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 72-74
1370981
   Український університет в Києві відкрито 5 X. 1917 р. // Університетські вісті. – [Київ], 1917. – № 1. – С. 1-8
1370982
  Вергунов В. Український учений - аграрний економіст, державний та політичний діяч // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 25-33. – ISSN 1819-7329


  До 125-річчя від дня народження, одного з перших членів ВУАН, діяча Української Центральної Ради, діяча ОУН, Президента Української Головної Визвольної Ради - Кирила Осьмака.
1370983
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 16, № 1. – 1971. – С. 1-171
1370984
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 17, № 1. – 1972. – С. 1-171
1370985
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 18, № 1. – 1973. – С. 1-169. – Резюме рос., укр. мовами
1370986
   Український фізичний журнал : научный журнал. – Ірпінь : Наукова думка, 1956-
Т. 19, № 1. – 1974. – С. 1-177. – Резюме рос., англ. мовами
1370987
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 20, № 1. – 1975. – С. 1-172. – Резюме рос., укр. мовами
1370988
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 21, № 2. – 1976. – С. 172-347. – Резюме рос., укр. мовами
1370989
  Пастух Н. Український фольклор як чинник етнічної ідентичності українців Республіки Молдова / Н. Пастух, О. Харчишин // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 391-400. – ISSN 1028-5091
1370990
  Кисельов Ю. Український фронтир як пульсуючий межовий простір Європи // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – С. 37-40. – ISSN 2076-1333


  Розвинуто проблему українського фронтиру як рухомої східної межі заселення й освоєння українцями геопростору Євразії. Розглянуто історико-географічні передумови формування й головні віхи розвитку цього фронтиру. Окреслено етапність у становленні ...
1370991
  Олійник М. Український чоловічий одяг у побуті міської інтелегенції в другій половині XIX - першій половині XX століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – С. 67-77. – ISSN 0130-6936
1370992
   Український шлях ІКТ. Стан та перспективи розвитку законодавства у сфері інформаційно-комунікаційних технологій / О. Краснокутська, Т. Кислий, Ю. Асадчев, Ю. Котляров // Юридична газета. – Київ, 2016. – 18 жовтня (№ 42). – С. 1, 6-8
1370993
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 9 (141). – 2014
1370994
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 1/2 (145/146). – 2015
1370995
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 3 (147). – 2015
1370996
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 6 (150). – 2015
1370997
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 7/8 (151/152). – 2015
1370998
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 7/8 (163/164). – 2016. – 86 с.
1370999
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 9 (165). – 2016. – 60 с.
1371000
  Скавронський П.С. Українськими стежками Санкт-Петербурга // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 44-45 : фото
<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,