Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1731173217331734173517361737173817391740(+10)В кінець >>
1731001
  Король Г. "Ювіляру в день свята" : На пошану О.К Глушка // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Присвячено 70-літтю від дня народження О. К. Глушка 14 серпня 2008 р. – С. 30
1731002
  Максимович М. "Юго-заподному оратору" // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 517. – ISBN 978-966-500-300-7
1731003
   "Югра Сервис" : Сибирские универсалы. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 28 : Фото
1731004
  Рабинович М.А. "Южно-русское книгоиздательство" Ф.А. Иогансона (1874-1908) : книговедческий очерк / М.А. Рабинович ; Санкт-Петерб. добровол. о-во любителей книги ; Клуб любителей минматюрной книги. – Санкт-Петербург : Изд-во Н. Куприянова, 1999. – 304 с. : ил. – Мініатюрне видання. – (Библиофильская серия). – ISBN 5-87503-046-1


  Экз. № 1525358 имеет дарственную надпись: Бібліотеці КДУ ім. Т.Г. Шевченка - з повагою від автора 28.05.02 Київ
1731005
  Михайлин І.Л. "Южный русский сборник" А. Метлинського // Історія української журналістики : період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики : підручник для вищої школи / І.Л. Михайлин. – 3-тє, доповн. і поліпш. – Харків : Прапор, 2005. – С. 219-225. – ISBN 966-7880-95-8
1731006
  Шведов Ю.Ф. "Юлий Цезарь" Шекспира / Ю. Шведов. – Москва : Искусство, 1971. – 166 с.
1731007
   [Юзько Олександр Михайлович] // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 3 (71). – C. 267-268. – ISSN 1684-7903


  "...10 серпня 2014 року відзначив свій 60-й день народження проректор із розвитку, завідувач кафедри акушерства та гінекології Буковинського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор, академік Української академії наук, лауреат ...
1731008
  Триколенко С.Т. Ювелірна архітектура: традиції та сучасність // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2019. – Вип. № 2 (23). – С. 193-200. – ISBN 978-617-7804-22-1
1731009
  Сапфірова М Н.Н. Ювелірна справа Й. Маршака в художній культурі кінця XIX - початку XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сапфірова Наталія Норіко Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1731010
  Пархоменко Г.А. Ювелірне мистецтво іспано-каталонського модерну // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 250-257
1731011
  Акчуріна-Муфтьєва Ювелірне мистецтво кримських татар // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2005. – № 4. – С. 52-57. – ISSN 0130-6936
1731012
  Пасічник Л.В. Ювелірне мистецтво України XX-XXI століть / Л.В. Пасічник ; [наук. ред. Г.А. Скрипник] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 2017. – 299, [5] с. : іл. – Бібліогр.: с. 278-300. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1623-1
1731013
  Пасічник Л.В. Ювелірне мистецтво України XX - початку XXI століття (історія, стилістика, персоналії) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Пасічник Лілія Володимирівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 19 назв
1731014
  Роготченко О. Ювелірне мистецтво України XX сторіччя. Особливості розвитку // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 117-127. – ISSN 2309-8813
1731015
  Доценко К.О. Ювелірні бренди України: рекламна комунікація в глянсовій пресі / К.О. Доценко, Т.О. Іванець // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 188-192. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
1731016
  Русяєва М. Ювелірні вироби французьких майстрів на теренах Київської Русі // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.60-63 : Фото. – ISSN 1607-6451
1731017
  Триколенко С.Т. Ювелірні мости Володимира Маркіна // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2020. – Вип. № 2 (25). – С. 242-249. – ISBN 978-617-7890-20-0
1731018
  Белецкий А.И. Ювенал / А.И. Белецкий. – Москва ; Ленинград, 1937. – C. VII-XXVI
1731019
  Мирошников И.Ф. Ювеналий Мельников / И.Ф. Мирошников, Н.А. Рюмшин. – Х., 1963. – 92с.
1731020
  Шекера Людмила Ивановна Ювеналий Петрович Зайцев : Биобиблиогра. указ. / Шекера Людмила Ивановна. – Одесса : ОГНБ, 1982. – 35 с. – (Ученые Одессы / Одес. гос. науч. б-ка им. А. М. Горького)
1731021
  Мишко Д.І. Ювеналій Мельников. Історико-біографічний нарис / Д.І. Мишко. – Київ, 1959. – 104с.
1731022
  Кваша Р.С. Ювенальна антикримінальна політика: поняття та завдання // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 507-515. – ISSN 0869-2491
1731023
  Михайлова Ілона Ювенальна юстиція в Україні. Проблеми становлення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 99-104
1731024
   Ювенальна юстиція в Україні: коментар та аналіз діючого законодавства. Конвенція про права дитини (з постатейними матеріалами). Словник-довідник з ювенальної юстиції : [наук.-практ. посібник] / В.С. Зеленецький, Н.В. Сібільова, Л.М. Кривоченко, О.Г. Шило, Н.В. та ін. Глинська; Зеленецький В.С. [та ін.] ; за заг. ред. В.С. Зеленецького, Н.В. Сібільової ; Акад. прав. наук України, Ін-т вивч. проблем злочинності. – Харків : Страйд, 2006. – 778, [1] с. : табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 775-778 та в підрядк. прим. – (Серія "Юридичний радник" ) ( Все про права дитини). – ISBN 966-8678-08-7
1731025
  Басиста І.В. Ювенальна юстиція в Україні: окремі проблеми та шляхи їх вирішення / І.В. Басиста, С.О. Розкошинська, І.В. Палійчук // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 4 (16). – C. 143-152. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1731026
  Сошніков А.О. Ювенальна юстиція як диктатура ліберальних "цінностей": морально-етичний аналіз // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 37-39. – ISSN 2077-1800
1731027
  Гусак А. Ювенальна юстиція як необхідний захід захисту основних прав неповнолітніх // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – С. 127-131. – ISSN 2409-4544
1731028
  Крестовська Н.М. Ювенальна юстиція як нова навчальна дисципліна // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 204-213. – ISBN 966-8009-46-0
1731029
  Ліхолєтова Ю.А. Ювенальна юстиція як суб"єкт запобігання рецидивної злочинності молоді // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 86-90
1731030
  Северин О. Ювенальна юстиція: актуальність створення і розвитку в Україні та за кордоном // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 86-89. – ISSN 0132-1331
1731031
  Дмитришина Т. Ювенальна юстиція: міжнародний досвід та перспективи його впровадження в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 210-219. – ISSN 2663-5313
1731032
  Мокрицька І.Я. Ювенальна юстиція: правовий захист дітей // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 38 : Юридичні науки. – С. 56-61.
1731033
  Макарова Е. Ювенальная юстиция: история, проблемы, альтернативы // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 9. – С. 76-83. – ISSN 0132-0831
1731034
   Ювенальная юстиция: социологический анализ реформы правосудия в отношении несовершеннолетних / М.В. Головизнина, Лихтенштейн, , Н.Ю. Данилова // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2006. – Том 9, № 4. – С. 100-116. – ISSN 1029-8053
1731035
  Крестовська Н.М. Ювенальне право України: історико-теоретичне дослідження : монографія / Н.М. Крестовська. – Одеса : Фенікс, 2008. – 332с. – ISBN 978-966-438-107-6
1731036
  Крестовська Н. Ювенальне право України: підстави виокремлення галузі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 36-40. – ISSN 0132-1331
1731037
  Крестовська Н. Ювенальне право України: підстави виокремлення галузі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 36-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1731038
   Ювенальні прокурори пред"явили 65 позовів на захист інтересів держави у сфері охорони дитинства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10. – С. 45-62
1731039
  Ягофаров Д.А. Ювенальное право // Основы государства и права. – Москва, 2003. – № 4. – С.32-39
1731040
  Ягофаров Д.А. Ювенальное право / Д.А. Ягофаров, О.В. Румянцева // Основы государства и права. – Москва, 2004. – № 1. – С.51-62
1731041
  Ягофаров Д.А. Ювенальное право: курс лекций // Основы государства и права. – Москва, 2005. – № 6. – С. 33-39
1731042
  Астахов В.М. Ювенильная беременность как психосоциальная проблема / В.М. Астахов, О.В. Бацылева // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 81-85. – ISSN 2413-550Х
1731043
  Платонов А.П. Ювенильное море / А.П. Платонов. – Воронеж, 1988. – 431с.
1731044
  Платонов А.П. Ювенильное море : Повести, роман / Платонов А.П. – Москва : Современник, 1988. – 558 с.
1731045
  Платонов А.П. Ювенильное море / А.П. Платонов. – Москва, 1989. – 556с.
1731046
  Платонов А.П. Ювенильное море / А.П. Платонов. – Уфа, 1990. – 559с.
1731047
  Павловский В.В. Ювенология / В.В. Павловский. – Красноярск, 1997. – 185с.
1731048
  Сопова Т. Ювенологія: наука для тих, хто працює з молоддю / Тетяна Сопова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 1 (35). – С. 14-18. – ISSN 1811-377X


  У статті йдеться про науку ювенологію - комплексне міждисциплінарне знання про становлення молодого покоління в соціальному, духовному та біологічному аспектах. Піднімаються питання про ювенальну юстицію
1731049
   Ювилей 30-літньої діяльності Михайла Павлика (1874-1904) : З портретами Ювиляра й його Ріднї. – Заходом Ювилеййного Комітета. – Львів : З друкарні Нородової Манєцких, 1905. – XX, 82, [5] с., 2 аpк. поpтp.


  Зміст: Загальний опис ювилея; Михайло Павлик: Відчит / М. Лозинський. До Василя Стефаника і до людей; За що? [віpш]; Пpо нашу pідню; Відповідь Ювилята / М. Павлик. Споминка за нашого тата Івана Ігнатового Павлика / Г. Павлик. Пpомова / В. Стефаник. ...
1731050
   Ювилейное заседание Координационного совета : В Петрозаводске прошел юбилейный Совет. Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 9
1731051
  Різун В.В. Ювілеї - етапи нашої історії. : (До 60-річчя інституту журналістики та 35-річчя кафедри телебачення і радіомовлення) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 6-8.
1731052
  Нога Г. Ювілеї великих. Б"єрсон // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11 (599). – С. 74-75. – ISSN 0236-1477


  І"мя класика норвезької літератури Б. Б"єрсона практично не введено до контексту українського літературознавства. Він постає як письменник-новатор, культурний і громадський діяч, духовний лідер своєї нації і великий симпатик України.
1731053
   Ювілеї і творчі здобутки В.М. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 10. – С. 2-3
1731054
  Хмарський В.М. Ювілеї університету в контексті їхніх епох // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – С. 9-17. – ISBN 978-617-689-150-5
1731055
  ГІрка Ювілеї Харківського фізтеху // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2012. – № 4 (51). – С. 15, 51
1731056
  Іваницька С. Ювілеї як форма комеморативних практик у середовищі української ліберально-демократичної еліти на початку ХХ ст.: внесок Сергія Єфремова // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 110-134. – ISSN 2415-8003
1731057
  Мукан А. Ювілеї. Останній великий фарсімовний поет // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 24 жовтня (№ 21). – С. 6


  У 2014 році виповнюється 600 років з дня народження всесвітньовідомого ірано-таджицького філософа й теолога ХV ст., останнього представника класичного періоду фарсімовної поезії Нуріддіна Абдуррахмана ібн Ахмада Джамі.
1731058
  Чехов А.П. Ювілей / А.П. Чехов. – К, 1951. – 32 с.
1731059
   Ювілей "Диснейленду" святкуватимуть півтора року = Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 116 : Іл.
1731060
   Ювілей "хрещеної матері" багатьох поколінь українських журналістів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 21 жовтня (№ 202). – С. 10


  21 жовтня 2014 р. святкує своє 80-річчя Неля Петрівна Трошина - багаторічний керівник деканату стаціонару спочатку факультету, а потім Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Як "права рука" деканів ...
1731061
   Ювілей [Дяченко Юрія Павловича] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 27 травня (№ 95). – С. 3
1731062
   Ювілей 200-ліття Волинського ліцею у культурно-освітньому просторі України : 1819-2019 / [упоряд.: Афанасій Ломакович, Марія Боднар, Олег Василишин та ін. ; ред. рада: А.М. Ломакович (голова) та ін.]. – Жовка : Місіонер, 2019. – 231, [1] с. : фотоіл., портр. – ISBN 978-966-658-446-8
1731063
   Ювілей академіка Володимира Перетца // Київський університет. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С. 4
1731064
  Малишев О.О. Ювілей академіка М.П. Василенка // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 647-648. – ISSN 0869-2491
1731065
   Ювілей академіка М.С. Грушевського 1866-1926 : I. Ювілейні засідання : II. Привітання. – Київ : Вид. Ювілейного комітету, 1927. – 143 с., 1 л. портр. : портр.
1731066
   Ювілей академіка НАН України Володимира Михайловича Литвина (до 60-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 180-181. – ISSN 1026-9932
1731067
   Ювілей академіка НАН України Елли Марленівни Лібанової // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 188-189 : фото. – ISSN 1562-0905
1731068
   Ювілей академіка НАПрН України Антоніни Григоріївни Бобкової // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 260-262. – ISSN 1026-9932
1731069
   Ювілей академіка НАПрН України В"ячеслава Васильовича Комарова (до 65-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 187-188. – ISSN 1026-9932
1731070
   Ювілей академіка НАПрН України Валентина Степановича Щербини (до 65-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – C. 195-196. – ISSN 1026-9932
1731071
   Ювілей академіка НАПрН України Василя Тимофійовича Нора (до 75-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 168-172. – ISSN 1026-9932
1731072
   Ювілей академіка НАПрН України Віктора Володимировича Медведчука (до 60-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8. – С. 273-274. – ISSN 1026-9932
1731073
   Ювілей академіка НАПрН України Віктора Миколайовича Єрмолаєва (до 60-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 191-192. – ISSN 1026-9932
1731074
   Ювілей академіка НАПрН України Віолетти Омелянівни Коновалової (до 90-річчя від дня народження та 65-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – С. 187-189. – ISSN 1026-9932
1731075
  Шемшученко Ю. Ювілей академіка НАПрН України Віталія Івановича Семчика // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 367-369. – ISSN 1026-9932
1731076
   Ювілей академіка НАПрН України Віталія Станіславовича Журавського (до 60-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 204-205. – ISSN 1026-9932
1731077
   Ювілей академіка НАПрН України Володимира Івановича Андрейцева // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 394-395. – ISSN 1026-9932


  Редакційна колегія та колектив редакції журналу "Право України" вітає ювіляра з 65-річчям.
1731078
   Ювілей академіка НАПрН України Володимира Івановича Андрейцева (до 70-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 6. – С. 193-195. – ISSN 1026-9932
1731079
   Ювілей академіка НАПрН України Володимира Павловича Тихого (до 75-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 251-253. – ISSN 1026-9932
1731080
   Ювілей Академіка НАПрН України Дмитра Володимировича Табачника (до 50-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 426-428. – ISSN 1026-9932
1731081
   Ювілей академіка НАПрН України Дмитра Микитовича Притики (до 75-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 164-165. – ISSN 1026-9932
1731082
   Ювілей академіка НАПрН України Івана Артемовича Тимченка (до 75-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 239-240. – ISSN 1026-9932
1731083
  Латковська Т. Ювілей академіка НАПрН України Лідії Костянтинівни Воронової // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 325-327. – ISSN 0132-1331
1731084
   Ювілей академіка НАПрН України Миколи Федосовича Селівона // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 335-336. – ISSN 0132-1331
1731085
   Ювілей академіка НАПрН України Миколи Федосовича Селівона (до 70-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 211-212. – ISSN 1026-9932
1731086
   Ювілей академіка НАПрН України Михайла Васильовича Костицького // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 478-479. – ISSN 1026-9932
1731087
  Кресін О. Ювілей академіка НАПрН України Михайла Васильовича Костицького (до 70-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 218-221. – ISSN 1026-9932
1731088
   Ювілей академіка НАПрН України Михайла Яковича Сегая (до 90-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 525-526. – ISSN 1026-9932
1731089
   Ювілей академіка НАПрН України Наталії Миколаївни Оніщенко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 213-214. – ISSN 1026-9932
1731090
   Ювілей академіка НАПрН України Наталії Рафаелівни Малишевої // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 4. – C. 176-177. – ISSN 1026-9932
1731091
   Ювілей академіка НАПрН України Наталії Семенівни Кузнєцової // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 243-245. – ISSN 1026-9932
1731092
   Ювілей академіка НАПрН України Олександра Васильовича Скрипнюка (до 55-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 195-197. – ISSN 1026-9932
1731093
   Ювілей академіка НАПрН України Олександра Віталійовича Петришина (до 55-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 198-200. – ISSN 1026-9932
1731094
  Скомороха Л. Ювілей академіка НАПрН України Олександра Дмитровича Крупчана (до 70-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 216-217. – ISSN 1026-9932
1731095
   Ювілей академіка НАПрН України Олександра Марковича Бандурки (до 80-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 4. – C. 171-173. – ISSN 1026-9932
1731096
   Ювілей академіка НАПрН України Олександра Миколайовича Костенка // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 258-259. – ISSN 1026-9932
1731097
  Кресін О. Ювілей академіка НАПрН України Ольги Федорівни Скакун // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 552-553. – ISSN 1026-9932
1731098
  Бігун В. Ювілей академіка НАПрН України Петра Мойсейовича Рабіновича // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 328-332. – ISSN 0132-1331
1731099
  Бігун В. Ювілей академіка НАПрН України Петра Мойсейовича Рабіновича (до 80-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 201-206. – ISSN 1026-9932
1731100
   Ювілей академіка НАПрН України Степана Богдановича Гавриша (до 65-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 166-167. – ISSN 1026-9932
1731101
   Ювілей академіка НАПрН України Ярославни Миколаївни Шевченко // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 327-329
1731102
   Ювілей Анатоля Галана // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 221, червень : червень. – С. 1, 23
1731103
   Ювілей арбітра // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 14-20 вересня (№ 37). – С. 6


  До 65-річчя судді Вищого господарського суду Ольги Подоляк. Від імені колективу ВГС ювілярку привітав голова Віктор Татьков.
1731104
   Ювілей Асоціації більярду // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 27 січня (№ 3/4). – С. 16. – ISSN 2219-5793


  Ювілей Асоціації більярду КНУ імені Тараса Шевченка. Президент асоціації ректор Леонід Губерський.
1731105
   Ювілей Асоціації більярду КНУ // Київський університет. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С. 2


  "10 років тому, 21 січня 2010 року, було затверджено статут Асоціації більярду КНУ. З нагоди ювілею президент Асоціації, ректор Леонід Губерський запросив більярдистів Університету і друзів Асоціації на зустріч, що відбулася 21 січня 2020 року в ...
1731106
  Мушкетик Л.Г. Ювілей білоруської фольклористики Валентини Новак // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 209-211. – ISBN 966-02-2984-4
1731107
   Ювілей В.І. Маркова : [70-річчя проф. Укр. хім-тех ун-ту] // Журнал органічної та фармацевтичної хімії / Національний фармацевтичний універси. – Харків, 2006. – Том 4, вип. 1. – С. 80. – ISSN 0533-1153
1731108
   Ювілей Валерія Петровича Руденка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 238 : фото. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
1731109
  Кислиця Д. Ювілей великого українського вченого // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 229, лютий : лютий. – С. 22-23


  "29 грудня 1968 року відзначено в Нью-Йорку подвійний ювілей професора Колумбійського університету Юрія В. Шевельова - 60-ліття з дня народження і 40-річчя науково-педагогічної діяльності."
1731110
   Ювілей видатного вченого-правознавця, академіка НАН України Валентина Карловича Мамутова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 471-472. – ISSN 1026-9932
1731111
  Грачова В. Ювілей видатного вченого-правознавця, талановитого педагога та громадського діяча - Василя Яковича Тація (до 75-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 180-184. – ISSN 1026-9932


  В.Я. Тацій - почесний доктор КНУ імені Тараса Шевченка.
1731112
   Ювілей видатного вченого : [80-річчя з дня народження В.К. Мамутова] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 132. – ISSN 0132-1331
1731113
   Ювілей видатного вченого // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 132. – ISSN 0132-1331
1731114
   Ювілей видатного українського юриста-міжнародника Володимира Наумовича Денисова (до 85-річчя від дня народження) // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 34. – С. 849-852. – ISSN 0869-2491
1731115
   Ювілей визначного вітчизняного правознавця, доктора юридичних наук, професора Марка Пилиповича Орзіха // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 196-200. – ISSN 1026-9932


  Д 90-річчя від дня народження, 75-річчя трудової та громадської, 60-річчя науково-педагогічної діяльності). Автобіографічний нарис.
1731116
   Ювілей визначного вченого-правознавця України Юрія Михайловича Грошевого // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 414-417. – ISSN 0132-1331
1731117
   Ювілей визначного вченого географа і освітянина // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 8. – С.19
1731118
  Бурдін В. Ювілей визначного вченого у галузі вітчизняної історико-правової науки, професора Бориса Йосиповича Тищика (до 80-річчя від дня народження) / В. Бурдін, І. Бойко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 179-183. – ISSN 1026-9932
1731119
   Ювілей визначного українського юриста міжнародника, члена-кореспондента НАПрН України Володимира Наумовича Денисова (до 75-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 492-494. – ISSN 1026-9932
1731120
  Угорчак Ю. Ювілей вишу // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – № 35, січень - червень. – С. 69-73


  Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника є одним з найстаріших вищих навчальних закладів Івано-Франківської області. Згідно з указом Президента України від 26 серпня 1992 р. його створено на базі педагогічного (колишнього ...
1731121
   Ювілей відомого вченого та педагога Н.М. Оніщенко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 449. – ISSN 2219-5521


  3 жовтня відзначила свій ювілей Наталія Миколаївна Оніщенко – відомий вчений-правознавець та організатор юридичної науки і освіти, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України.
1731122
   Ювілей відомого вченого та педагога С.Я. Фурси // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 428-429


  18 листопада відзначає свій ювілей Світлана Ярославівна Фурса, завідувач кафедри нотаріального і виконавчого процесу та адвокатури КНУ імені Тараса Шевченка, фундатор і президент Центру правових досліджень Фурси.
1731123
   Ювілей відомого вченого у галузі земельного та аграрного права, доктора юридичних наук Павла Федотовича Кулинича (до 60-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 216-217. – ISSN 1026-9932
1731124
  Васильчук В. Ювілей відомого народознавця // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 17 серпня (№ 29/30). – С. 5


  До 80-річчя Василя Скуратівського.
1731125
  Миколаєнко Я.Ю. Ювілей відомого науковця професора Куца Віталія Миколайовича (до 60-річчя від дня народження) // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 195-196
1731126
   Ювілей відомого правознавця, академіка Ю. Шемшученка // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 310-311. – ISSN 0132-1331


  14 грудня 2019 р. виповнюється 75 років від дня народження Юрія Сергійовича Шемшученка.
1731127
   Ювілей відомого українського вченого-правознавця Віталія Івановича Семчика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 165-168.
1731128
  Мушкетик Л. Ювілей відомої болгарської україністки Лідії Терзійської // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 19. – С. 289-291. – ISSN 2522-9834
1731129
  Соколов Б. Ювілей ВНК: З холодною головою і нечистими руками // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22-23 грудня (№ 232/233). – С. 20
1731130
   Ювілей Володимира Миколайовича Шаповала // Порівняльне правознавство : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 548-549. – ISSN 2304-3903
1731131
  Розгін І. Ювілей вченого і громадського діяча // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 143, грудень : грудень. – С. 2-7


  Бібліографічний нарис з нагоди 70-річного Ювілею М. Боровського. Михайло Леонтійович Боровський — фахівець у галузі бджільництва й садівництва, автор підручників з пасічництва й садівництва. Був головою Товариства "Волинь" та Інституту Дослідів Волині ...
1731132
  Розгін І. Ювілей вченого і громадського діяча // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 142, листопад : листопад. – С. 8-10


  Бібліографічний нарис з нагоди 70-річного ювілею М. Боровського.
1731133
   Ювілей вченого у галузі теорії права, професора Володимира Олександровича Котюка (до 70-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 203-204. – ISSN 1026-9932
1731134
   Ювілей вченого: Юрію Олексійовичу Лупенку - 60 // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 10 (276). – С. 104-105. – ISSN 2221-1055


  У жовтні відзначив свій 60-річний ювілей док. економічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, заслужений діяч науки і техніки Юрій Олексійович Лупенко.
1731135
  Гаврильченко О. Ювілей газети "Хлібороб" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 27 листопада (№ 22)
1731136
  Михайлов В.А. Ювілей Геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 4-5. – ISSN 1682-721Х
1731137
  Лук"янчук Г. Ювілей головної бібліотеки держави // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 25-31 жовтня (№ 43). – С. 10


  Національна бібліотека України імені В. Вернадського, засновано 100 років тому, святкує нині ювілей. Згадуються науковці КУ - С. Єфремов, М. Грушевський, М. Драгоманов та А. Кримський.
1731138
  Лук"янчук Г. Ювілей головної бібліотеки держави // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 6 жовтня - 20 жовтня (№ 39/40). – С. 8-9
1731139
  Лук"янчук Г. Ювілей головної бібліотеки держави // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 19 жовтня (№ 42). – С. 4. – ISSN 2519-4429


  Національна бібліотека України імені В. Вернадського, заснована сто років тому, святкує свій ювілей.
1731140
  Сулима М. Ювілей Григрія Штоня // Warszawskie zeszyty ukrainoznawscze : spotkania polsko-ukrainskie : Studia Ucrainica / Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego ; Polskie Towarzystwo Ukrainoznawcze ; Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki ; pod red. S. Kozaka. – Warszawa : Tyrsa, 2001. – 11-12. – С. 402-403. – ISBN 83-903449-6-3
1731141
   Ювілей для людей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 90-91 : фото
1731142
   Ювілей доктора юридичних наук, професора Івана Ілліча Котюка (до 70-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 201-202. – ISSN 1026-9932


  Доктор юридичних наук, завідувач кафедри криміналістики КНУ імені Тараса Шевченка.
1731143
   Ювілей доктора юридичних наук, професора Миколи Єгоровича Шумила (до 65-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 269-270. – ISSN 1026-9932


  "... З 2012 р. до цього часу професор кафедри правосуддя юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка".
1731144
  Скомороха Л. Ювілей доктора юридичних наук, професора Миколи Івановича Козюбри (до 80-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 212-215. – ISSN 1026-9932
1731145
   Ювілей доктора юридичних наук, професора Михайла Олександровича Баймуратова (до 60-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 271-274. – ISSN 1026-9932
1731146
   Ювілей доктора юридичних наук, професора Радомира Івановича Кондратьєва (до 90-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 195-197. – ISSN 1026-9932
1731147
   Ювілей доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії правових наук україни, заслуженого юриста України Ярмиша Олександра Назаровича (до 70 - річчя від дня народження) // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 2 (16). – С. 176-178. – ISSN 2523-4552
1731148
  Мацибок-Стародуб Ювілей документа // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 23-30 червня (№ 25/26)


  Заходи з нагоди відзначення офіційного ювілею відбулися в залі засідань Вченої ради Університету 29 червня 2021 року. Співорганізаторами заходу виступили проректорка з гуманітарних питань, представники Центру виховної роботи, працівники Молодiжного ...
1731149
  Кобченко К. Ювілей жіночого університету (до 130-річчя заснування Київських вищих жіночих курсів) // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Вересень (№ 7)


  Стаття присвячена 130-річчю заснування Київських вищих жіночих курсів, або "Жіночого університету Святої Ольги". В статті згадуються професори Університету Св. Володимира, які були викладачами Київських вищих жіночих курсів.
1731150
  Будько Євген Ювілей з новим обличчям // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 154-156 : фото
1731151
  Сидоренко Віктор Ювілей з оркестром : від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 134
1731152
  Держко І. Ювілей забутого філософа // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 2 (856). – С. 200-209. – ISSN 0868-4790
1731153
  Боднар Анастасія Ювілей задля дітей : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 146-147 : Фото
1731154
   Ювілей заступника Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Миколи Павловича Пшонки (до 65-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 396-397. – ISSN 1026-9932
1731155
  Швець М.О. Ювілей зі сльозами на очах // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 5 (159). – С. 43-45 : фото
1731156
   Ювілей знаного в Україні фахівця у галузі права, доктора юридичних наук Михайла Олексійовича Теплюка (до 60-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 214-215. – ISSN 1026-9932
1731157
   Ювілей знаного вченого-криміналіста, академіка НАПрН України Віолетти Омелянівни Коновалової // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 550-551. – ISSN 1026-9932
1731158
   Ювілей знаного вченого-правознавця, академіка НАПрН України Вячеслава Івановича Борисова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 474-477. – ISSN 1026-9932
1731159
   Ювілей знаного вченого-правознавця, міжнародника, судді Європейського суду з прав людини Володимира Григоровича Буткевича // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 404-405. – ISSN 0132-1331


  Біографія В.Г. Буткевича. Редакційна колегія та колектив редакції журналу "Право України" вітає В.Г. Буткевича з ювілеєм. Матеріали до бібліографії наукових праць Ю.О. Тихомирова з проблематики загальної частини порівняльного правознавства.
1731160
   Ювілей ЗСУ // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2022. – Вересень (№ 7). – С. 2


  Торік ми відзначили 30-ту річницю від дня створення Збройних сил України. Університет гордий тим, що безпосередньо причетний до підготовки офіцерського складу нашої Армії. Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка - єдиний в Україні військовий ...
1731161
  Валер"єва М. Ювілей і виставка Майстра фотографії // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1. – С. 22-24 : Фото Василя Пясецького стр.25-28


  Герої фотокора В.І.Пясецького
1731162
  Меншун В.І. Ювілей і думки, ним породжені // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2019. – № 1/4. – С. 7-9. – ISSN 0868-8117


  70 років Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ.
1731163
   Ювілей І.Ф. Макаревича : [70-річчя проф. Нац. фарм. ун-ту] // Журнал органічної та фармацевтичної хімії / Національний фармацевтичний універси. – Харків, 2006. – Том 4, вип. 1. – С. 82. – ISSN 0533-1153
1731164
  Волиняк П. Ювілей Івана Котляревського в Україні // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 238, листопад : листопад. – С. 18-19


  Критика радянських апологетів: Є. Кирилюка та О. Корнійчука. Євген Кирилюк - один із погромників Василя Седляра, Володимира Вайсблата, Олександра Дорошкевича, Михайла Новицького та інших. "За Корнійчуком та Кирилюком виходить, що Іван Котляревський був ...
1731165
  Кресін О. Ювілей іноземного члена НАПрН України Вільяма Елліотта Батлера // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 254-257. – ISSN 1026-9932
1731166
  Макаренко Д.С. Ювілей Інституту геологічних наук НАН України // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С. 7-9
1731167
  Іншин М.І. Ювілей Ірини Василівни Арістової // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2 (10). – С. 439-440. – ISSN 2306-9082


  Арістову Ірину Василівну, завідувачку кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету вітають з Днем народження рідні, близькі, колеги та учні.
1731168
   Ювілей Ірини Олексіївни Кресіної // Порівняльне правознавство : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 538-541. – ISSN 2304-3903
1731169
  Щербак М. Ювілей Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 379-380


  175-річчя КНУТШ. Провідним центром підготовки архівних кадрів в Україні залишається кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка, заснована у жовтні 1944 р.
1731170
  Назаревський О. Ювілей київського університету і студентські заколоти // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 82-84 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1731171
  Назаревський О. Ювілей Київського університету і студентські заколоти 1884 року // Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі. – Київ, 1928. – Т. 25, кн. 2 : За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України 19 і початків 20 століття. – С. 224-250
1731172
  Назаревський О. Ювілей Київського університету і студентські заколоти 1884 року // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 422 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1731173
  Ромащенко Л. Ювілей київської полоністики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 1 (601). – С. 122-124. – ISSN 0236-1477


  Своє ювілей кафедра полоністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відсвяткувала у вересні нинішнього року. Десятиріччя її існування було ознаменовано Міжнародною інтердисциплінарною науковою конференцією ...
1731174
  Дяченко Л. Ювілей киргизької літератури // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 95-96. – ISBN 978-617-7625-59-8


  Центр літературної творчості ІФ КНУ імені Тараса Шевченка взяв участь у Літературно-мистецькому вечорі, присвяченому киргизькому народному епосу "Манас" і 90-річчю класика новітньої літератури Чингіза Айтматова, який відбувся 11 травня 2018 року в ...
1731175
   Ювілей кібернетики // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2019. – Дод. до газ. Червень (№ 6) : Факультет комп"ютерних наук та кібернетики. – C. 2


  6 травня 2019 року факультет комп"ютерних наук та кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка відсвяткував півсторічний ювілей.
1731176
   Ювілей класика української цивілістики академіка НАПрН України Ярославни Миколаївни Шевченко // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 488-489. – ISSN 1026-9932
1731177
  Омелянчук І. Ювілей Кобзаря відзначать в Астрахані // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 180). – С. 21
1731178
  Задорожний М.П. Ювілей краєзнавця та педагога Скавронського // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 7/8 (209/210). – С. 58 : фото
1731179
  Галуненко О. Ювілей крилатої "Мрії" / розмову вів Вадим Фельдман // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 21 грудня (№ 51). – С. 8-9


  Розповідає випробувач, який навчив її літати.
1731180
   Ювілей Л.А. Шемчука : [50-річчя проф. Нац. фарм. ун-ту] // Журнал органічної та фармацевтичної хімії / Національний фармацевтичний універси. – Харків, 2006. – Том 4, вип. 1. – С. 82. – ISSN 0533-1153
1731181
   Ювілей Л.П. Кавуненко / колектив ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (74). – С. 152-153. – ISSN 0374-3896


  Протягом останніх років вона керує підготовкою магістерських робіт студентів КНУТШ і підготовкою дисертаційних робіт аспірантів Центру ім. Г.М. Доброва.
1731182
   Ювілей Л.П. Кавуненко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (114). – С. 153-154. – ISSN 1560-4926
1731183
  Метліцька Людмила Ювілей лицарів свободи // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 52-53


  Натхненний приклад героїчного громадянського вчинку, яким був відкритий виступ українських правозахисників та політв"язнів проти офіційного курсу. 36-та річниця арешту.
1731184
   Ювілей Лідії Іванівни Круглик // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 55
1731185
  Вертіль О.В. Ювілей літа / О.В. Вертіль. – Харків, 1991. – 53с.
1731186
  Наєнко М. Ювілей Максима Рильського триває! // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 20


  Він був студентом Київського університету, став класиком світової літератури, а нині з його ім"ям функціонує наша Літературна студія (імені Максима Рильського). Центр літературної творчості Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка долучився до ...
1731187
   Ювілей метра вітчизняної теорії права П.М. Рабіновича // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 452-453. – ISSN 2219-5521


  26 жовтня відсвяткував свій 80-річний ювілей відомий український вчений, провідний фахівець у галузі загальнотеоретичного праводержавознавства, філософії права і прав людини, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук ...
1731188
  Лук"янчук Г. Ювілей Миколи Біляшівського // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 листопада (№ 45). – С. 14. – ISSN 2519-4429
1731189
   Ювілей Миколи Івановича Козюбри // Порівняльне правознавство : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 531-533. – ISSN 2304-3903
1731190
  Дзира І. Ювілей Михайла Брайчевського // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1995. – Рік 32, N 1/4 (124/127) : Ювілейне видання. – С. 341-343. – ISSN 0041-6061
1731191
   Ювілей Михайла Мінського // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 260, вересень : вересень. – С. 12-13


  Михайло Мінський — український концертно-камерний і оперний співак-баритон.
1731192
  Тревого І. Ювілей міжнародної співпраці двох університетів / І. Тревого, В. Задорожний // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов. ред. І.С. Тревого ; редкол.: Тревого І.С., Заблоцький Ф.Д., Церклевич А.Л. [та ін.]. – Львів, 2022. – Вип. 2 (44). – С. 5-10. – ISSN 1819-1339


  Розглянуто результати міжнародної співпраці Національного університету "Львівська політехніка" (Україна) і Вищої школи Нойбранденбург - Університету прикладних наук (Німеччина), яка ефективно ведеться упродовж 15 років на основі двосторонньої угоди.
1731193
  Ничкало Н. Ювілей мудрості, творчості, професіоналізму вченого [Вятровського З.Э.] // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Березень - квітень (№ 2). – С. 6
1731194
  Стріха М.В. Ювілей НАН України має бути спрямований у майбутнє / за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 34-36. – ISSN 1027-3239
1731195
   Ювілей Наталії Рафаелівни Малишевої // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 34. – С. 856-859. – ISSN 0869-2491
1731196
   Ювілей Незалежності: позитиви і негативи // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 3. – С. 20-31
1731197
  Капранов С.В. Ювілей О.Д. Огнєвої // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 155-157. – ISSN 1608-0599
1731198
  Марков Д.Є. Ювілей О.Д. Огнєвої // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 179-181. – ISSN 1608-0599


  Олена Дмитрівна Огнєва - знаний український сходознавець.
1731199
   Ювілей одного із засновників наукових шкіл вітчизняного конституціоналізму та філософії права Миколи Івановича Козюбри (до 75-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 490-191. – ISSN 1026-9932
1731200
  Шумарова Н.П. Ювілей Олександра Даниловича Пономаріва // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 24-26
1731201
  Ясіновський Ю. Ювілей Олександри Цалай-Якименко // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 130-133. – ISSN 2224-0926
1731202
  Степаненко Н. Ювілей Олеся Гончара "Під тиском в тисячу атмосфер" // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2013. – № 2 (46). – С. 2-5


  Славному сину України Олесю Гончару - 95 .
1731203
   Ювілей Ольги Федорівни Андрійко // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 684-686. – ISSN 0869-2491


  Андрійко Ольга Федорівна - доктор юридичних наук, професор, завідуюча кафедрою конституційного, адміністративного та фінансового права Київського університету права НАН України, заступник завідуючого відділом державно-правових проблем управління ...
1731204
  Онищенко Олексій Ювілей Павли Рогової / Онищенко Олексій, Добко Тетяна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-48. – ISSN 1029-7200
1731205
  Роман М. Ювілей письменника Василя Дацея // Українська література Словаччини очима рецензента / М. Роман. – Presov : A-Print, 2016. – С. 207-211. – ISBN 978-80-89721-16-0
1731206
   Ювілей політолога, правознавця і педагога Володимира Павловича Горбатенка // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 164-165.
1731207
   Ювілей Полканова Юрія Олександровича // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2015. – Т. 12. – С. 151-155. – ISSN 2218-7472


  Юрій Олександрович Полканов - академік Академії технологічних наук України[1] (1993), доктор геолого-мінералогічних наук.
1731208
   Ювілей польоту Білки та Стрілки в космос // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (143). – С. 4. – ISSN 2518-7104
1731209
  Тацій В.Я. Ювілей правової столиці Jubilee of legal capstal (до 10-річчя Академії правових наук України) // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 853-856. – ISBN 978-966-458-148-3
1731210
  Телегєєв Г.Д. Ювілей провідного генетика (до 80-річчя члена-кореспондента НАН України С. C. Малюти) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 2. – C. 122-124. – ISSN 1027-3239
1731211
  Соколов Б. Ювілей провісника вічності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 серпня (№ 147/148). – С. 29


  65 років Володимиру Сорокіну - найзначнішому з нині живих письменників, які пишуть російською мовою.
1731212
   Ювілей професора-академіка С.П. Козака // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 84 : Фото. – ISSN 0236-1477
1731213
  Базилевич В. Ювілей професора-інноватора // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 4 : Фото


  8 січня виповнилося 75 років Дмитрові Миколайовичу Черваньову - докт. екон. наук, організатору вищої економічної освіти і науки, чл-кор. НАПН, засл. діячеві науки і техніки України, засл. проф. Київського національного університету імені Тараса ...
1731214
  Волошина Н. Ювілей професора : Свідеру Полікарпу - 85 // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 17-18
1731215
  Бойко А. Ювілей професора Бориса Йосиповича Тищика (до 75-річчя з дня народження) / А. Бойко, І. Бойко, М. Кобилецький // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 354-355. – ISSN 0132-1331
1731216
  Носік В. Ювілей професора Василя Лук"яновича Мунтяна // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 364-366. – ISSN 1026-9932


  До 90-річчя професора КДУ імені Тараса Шевченка.
1731217
   Ювілей професора Г.І. Башнянина // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 182-183. – ISSN 1562-0905
1731218
   Ювілей професора Заставецької // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 255-256 : фото. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1731219
   Ювілей професора І.В.Мельничука : Ювілеї // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 55 : Фото
1731220
  Мойсишин В.М. Ювілей професора І.С. Монолатія / В.М. Мойсишин, М.М. Арсак // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 345-349. – (Думка). – ISSN 2304-7410


  20 грудня відзначає свій 40-літній ювілеї та 25-річчя творчої та громадської праці івано-франківський вчений, член НТШ та Національної спілки краєзнавців України, доктор політитчних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, редактор ...
1731221
   Ювілей професора Ігоря Борисовича Усенка (до 60-річчя від дня народження та 35-річчя науково-педагогічної діяльності) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 4. – C. 181-182. – ISSN 1026-9932
1731222
   Ювілей професора Ігоря Синякевича (з нагоди 75-річчя від дня народження) / П.К. Динька, О.В. Врублевська, А.М. Польовський, А.А. Головко // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 262-264 : фото. – ISSN 1991-606X
1731223
   Ювілей професора Корнеєва : 75 років з дня народження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 52 : Портрет
1731224
  Долганов П.С. Ювілей професора М.М. Гона / П.С. Долганов, І.С. Монолатій // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 339-344. – (Думка). – ISSN 2304-7410


  13 липня відзначив свій 50-літній ювілей рівненський вчений, доктор політичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету, член редакційної колегії ...
1731225
  Ківалов С. Ювілей професора Марка Пилиповича Орзіха // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 263-267. – ISSN 0132-1331
1731226
   Ювілей професора Семів Любові Казимирівни // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (96). – С. 172-173. – ISSN 1562-0905
1731227
  Кірічєва В. Ювілей професора Степана Козака // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2018. – 15 липня (№ 28)


  Український і польський вчений-українознавець і літературний критик, почесний доктор КНУ імені Тараса Шевченка.
1731228
   Ювілей професора Ю.Ю Туниці // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 184-185. – ISSN 1562-0905
1731229
  Яценко С.С. Ювілей професора Я.М. Брайніна // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 18. – С. 135-137
1731230
   Ювілей ректора академії адвокатури України, члена-кореспондента НАПрН України Тетяни Вікторівни Варфоломеєвої // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 495-496. – ISSN 1026-9932
1731231
   Ювілей Російського вченого правознавця, іноземного члена НАПрН України Олександра Костянтиновича Голіченкова // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 539-540. – ISSN 0132-1331
1731232
  Коваль О.М. Ювілей Сергія Кулешова // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 3/4. – C. 362-367. – ISSN 0320-9466
1731233
  Коцарев О. Ювілей стратегічного мислення. Грушевський поза стереотипами / Олег Коцарев // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 10 листопада (№ 143). – С. 13


  Коротко про книгу І. Гирича "Михайло Грушевський: конструктор української модерної нації" (К.: Смолоскип, 2016).
1731234
   Ювілей судді вищого кваліфікаційного класу Віктора Івановича Кононенка (до 75-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 389-390. – ISSN 1026-9932
1731235
   Ювілей судді Констуційного Суду України у відставці Павла Борисовича Євграфова (до 70-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 267-268. – ISSN 1026-9932
1731236
  Антонюк Т. Ювілей Тараса Шевченка як фактор активізації міжнародних зв"язків українських ВНЗ // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 120-125
1731237
  Будько Євген Ювілей у профі : "Либідь-Київ". VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 82-83 : Фото
1731238
  Овчаренко Е. Ювілей українського Соловейка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 6-12 жовтня (№ 35). – С. 16


  Ювілейний вечір з нагоди 90-річчя від дня народження Анатолія Солов"яненка.
1731239
  Шевченко О. Ювілей української моди // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 11. – С.54-55


  "Сезони моди" в Києві прохлдять вже вдесяте
1731240
  Сидоренко Віктор Ювілей усіх готельєрів : Профі-тур // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 112-113 : Фото
1731241
  Булавко В. Ювілей ученого і педагога // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 541-544. – ISBN 978-617-7993-01-7


  70 років від дня народження вченого -літературознавця, доктора філологічних наук, професора КНУТШ Михала Наєнка.
1731242
  Крюченко Н.О. Ювілей ученого: Едуарду Яковичу Жовинському 85 років / Н.О. Крюченко, О.А. Жук, М.В. Кухар // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 2. – С. 103-104. – ISSN 2519-2396


  Видатний український вчений-геохімік, член-кореспондент НАН України, професор. З 1986-1998 - викладав у КНУ ім. Тараса Шевченка на геологічному факультеті. Йому належать авторські курси - геохімічні методи пошуків при глибинному картуванні, ...
1731243
  Курган В. Ювілей флагмана агробіологічної освіти [Національному університету біоресурсів і природокористування 120 років] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 30 травня (№ 97). – С. 5
1731244
  Лібанова Е.М. Ювілей фундатора науки господарського права (до 90-річчя академіка НАН України В.К. Мамутова) / Е.М. Лібанова, В.А. Устименко // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 1. – C. 90-94. – ISSN 1027-3239
1731245
   Ювілей фундатора наукової школи європейського права в Україні Віктора Івановича Муравйова (до 65-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 501-502. – ISSN 1026-9932
1731246
  Гамрецький М. Ювілей Харкова // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 106-110
1731247
  Соловчук Л. Ювілей хору, який випустив у світ "Щедрика" // Світ. – Київ, 2019. – Лютий (№ 5/6). – С. 4


  У Великій залі ім. Героя України Василя Сліпака Національної музичної академії України ім. Петра Чайковського відбувся святковий концерт, присвячений 175-літтю народної хорової капелі "Дніпро" Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1731248
  Костура Д. Ювілей Центр культури "Уваровський дім" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 6 жовтня (№ 40). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  Український фонд культури планує відкрити музей, де, зокрема, буде експозиція про родину Терещенків.
1731249
  Блюм Я. Ювілей Чарльза Дарвіна в медальєрному мистецтві / Я. Блюм, В. Барштейн // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 51-55. – ISSN 0372-6436
1731250
   Ювілей члена-кореспондента НАН України Володимира Миколайовича Шаповала (до 65-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 448-450. – ISSN 1026-9932


  З 1986 року викладав на юридичному факультеті КДУ імені Т.Г. Шевченка, обіймав посади доцента, професора кафедри конституційного права, завідувача кафедри прав людини.
1731251
   Ювілей члена-кореспондента НАН України, академіка НАПрН України Василя Федоровича Сіренка // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 420. – ISSN 0132-1331
1731252
   Ювілей члена-кореспондента НАН України, академіка НАПрН України Василя Федоровича Сіренка (до 75-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 264-266. – ISSN 1026-9932
1731253
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН Володимира Івановича Тертишнікова (до 75-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 198. – ISSN 1026-9932
1731254
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН Олександра Назаровича Ярмиша (до 65-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 199-200. – ISSN 1026-9932
1731255
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України А. М. Колодія // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 284-285. – ISSN 0132-1331
1731256
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Анатолія Миколайовича Статівки (до 60-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 267-268. – ISSN 1026-9932
1731257
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Анатолія Степановича Довгерта (до 65-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 245-246. – ISSN 1026-9932
1731258
  Русанова І. Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Валентина Васильовича Коваленка (до 65-річчя від дня народження) / І. Русанова, І. Юревич // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 192-194. – ISSN 1026-9932


  20 квітня 2017 року в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Актуальні проблеми судового права", присвячену пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна.
1731259
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Валерія Володимировича Тіщенка (до 70-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 4. – C. 174-175. – ISSN 1026-9932
1731260
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Василя Івановича Шакуна до 65-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 505. – ISSN 1026-9932
1731261
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Василя Тимофійовича Маляренка // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 333-334. – ISSN 0132-1331
1731262
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Василя Тимофійовича Маляренка (до 75-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 215-216. – ISSN 1026-9932
1731263
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Василя Яковича Настюка (до 65-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 168-169. – ISSN 1026-9932
1731264
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Віктора Климовича Грищука (до 65-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 189-190. – ISSN 1026-9932


  1984-1985 рр. навчався в аспірантурі КДУ ім. Т.Г. Шевченка, 1989-1992 рр. - у докторантурі.
1731265
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Віктора Миколайовича Дрьоміна // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 482-483. – ISSN 1026-9932
1731266
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Володимира Васильовича Голіни (до 80-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 192-193. – ISSN 1026-9932
1731267
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Володимира Петровича Нагребельного // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 480-481. – ISSN 1026-9932
1731268
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Вячеслава Олександровича Навроцького (до 60-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 212-213. – ISSN 1026-9932
1731269
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Галії Інсафівни Чанишевої // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 265-266. – ISSN 1026-9932
1731270
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Геннадія Олександровича Мурашина // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 392-393. – ISSN 1026-9932


  Редакційна колегія та колектив редакції журналу "Право України" вітає ювіляра.
1731271
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Геннадія Олександровича Мурашина (до 85-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 6. – С. 196-197. – ISSN 1026-9932
1731272
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Геннадія Олександровича Мурашина (до 85-річчя від дня народження) // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 571-572. – ISSN 0896-2491
1731273
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Георгія Львовича Знаменського // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 554-555. – ISSN 1026-9932
1731274
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Георгія Львовича Знаменського (до 80-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – С. 195-196. – ISSN 1026-9932
1731275
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Євгена Борисовича Кубка (до 65-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 210-211. – ISSN 1026-9932
1731276
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Євгена Львовича Стрельцова (до 65-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8. – С. 269-270. – ISSN 1026-9932
1731277
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Інни Валентинівни Спасибо-Фатєєвої // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 536. – ISSN 0132-1331
1731278
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Інни Валентинівни Спасибо-Фатєєвої // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 211-212. – ISSN 1026-9932
1731279
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Ірини Олексіївни Кресіної // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 398-400. – ISSN 1026-9932
1731280
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Ірини Олексіївни Кресіної // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 221-224. – ISSN 1026-9932


  Свій ювілей відзначає Ірина Олексіївна Кресіна - широко відомий в Україні та поза ії межами вчений, етнополітолог, засновник української школи правової політології, яка досліджує політико-правові засади державотворчих, суспільно-політичних процесів.
1731281
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Лідії Тарасівни Кривенко // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 370. – ISSN 1026-9932
1731282
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Миколи Марковича Тищенка (до 60-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 269-270. – ISSN 1026-9932
1731283
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Миколи Яковича Швеця (до 80-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 202-203. – ISSN 1026-9932
1731284
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Михайла Всеволодовича Буроменського (до 60-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 4. – C. 178-180. – ISSN 1026-9932


  З 2016 р. професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.
1731285
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Михайла Миколайовича Сібільова (до 70-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 289-290. – ISSN 1026-9932
1731286
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Н. М. Мироненко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 286-287. – ISSN 0132-1331
1731287
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Н. Р. Нижник // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 349-350. – ISSN 0132-1331
1731288
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Наталії Миколаївни Оніщенко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 338-339. – ISSN 0132-1331
1731289
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Наталії Миколаївни Хуторян // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 263-264. – ISSN 1026-9932
1731290
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Ніни Романівни Нижник // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 188-190. – ISSN 1026-9932
1731291
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Оксани Мар"янівни Вінник // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 163-164. – ISSN 1026-9932


  Вінник Оксана Мар"янівна. професор кафедри господарського права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
1731292
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Олега Михайловича Литвака (до 65-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8. – С. 271-272. – ISSN 1026-9932
1731293
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Олександра Васильовича Дзери (до 70-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 198-199. – ISSN 1026-9932
1731294
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Олександра Павловича Коцюби (до 75-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 286-288. – ISSN 1026-9932
1731295
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Ольги Федорівни Андрійко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 185-186. – ISSN 1026-9932
1731296
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Павла Івановича Жигалкіна // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 473. – ISSN 1026-9932
1731297
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Сергія Івановича Максимова (до 60-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 182-183. – ISSN 1026-9932
1731298
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Сергія Петровича Головатого (до 60-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6. – С.249-250. – ISSN 1026-9932
1731299
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Станіслава Сергійовича Яценка // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 418-419. – ISSN 0132-1331
1731300
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Юрія Миколайовича Оборотова (до 70-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 184-185. – ISSN 1026-9932
1731301
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Юрія Павловича Аленіна (до 70-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 186-187. – ISSN 1026-9932
1731302
   Ювілей члена-кореспондента Національної академії наук України, Володимира Шаповала (до 70-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 294-295. – ISSN 1026-9932
1731303
   Ювілей члена-кореспондента Національної академії правових наук України Євгена Харитонова (до 70-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 291-293. – ISSN 1026-9932
1731304
   Ювілей члена-кореспондента Національної академії правових наук України Сергія Гусарова (до 65-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 3. – С. 218-222. – ISSN 1026-9932
1731305
  Роман М. Ювілей Юліуса Панька // Українська література Словаччини очима рецензента / М. Роман. – Presov : A-Print, 2016. – С. 331-334. – ISBN 978-80-89721-16-0
1731306
   Ювілей Юрія Григоровича Вербенка - багаторічного головного редактора юридичного журналу "Право України" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 324. – ISSN 0132-1331
1731307
  Шемшученко Ю.С. Ювілей Юрія Олександровича Тихомирова / Ю.С. Шемшученко, О.В. Кресін // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 3-7. – ISSN 1563-3349


  У статті подається біографія видатного російського вченого-юриста Ю.О. Тихомирова, описуються основні напрями його досліджень. Подано матеріали до бібліографії його праць з проблематики загальної частини порівняльного правознавства.
1731308
  Шемшученко Ю. Ювілей Юрія Олександровича Тихомирова / Ю. Шемшученко, О. Кресін // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 400-403. – ISSN 0132-1331


  Матеріали до бібліографії наукових праць Ю.О. Тихомирова з проблематики загальної частини порівняльного правознавства.
1731309
  Григорчук С. Ювілейна «Веселка країн» // Київський університет. – Київ, 2019. – Листопад (№ 9). – С. 6


  "В Інституті міжнародних відносин відбулася найочікуваніша подія року для багатьох студентів та викладачів - яскраве свято різних культур, приурочене до Міжнародного дня толерантності та Міжнародного дня студентів - "Веселка країн". Цього року конкурс ...
1731310
  Литвин М.Р. Ювілейна академія до 125-ліття від дня народження видатного українського історика І.П. Крип"якевича // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (501). – С. 223-224. – ISSN 0130-5247
1731311
  Бочкарев Володимир Ювілейна антарктична повернулася // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 32 : Фото
1731312
   Ювілейна весна Бориса Панасенка : Ювілеї // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 54 : Фото
1731313
  Лук"янчук Г. Ювілейна виставка А. Гайдамаки "Мрії на майбутнє" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 21 червня - 10 липня (№ 25/26). – С. 18
1731314
  Карачевська Л. Ювілейна виставка М.Коцюбинського : провідник / склала Л. Карачевська ; Чернігівський державний музей. – Чернігів : [Друк. ВМГ"а], 1928. – 17 с.
1731315
   Ювілейна виставка творів художників УРСР. – Харків, 1938. – 85с.
1731316
  Степовичка Л. Ювілейна Гончаріада // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 травня (№ 18). – С. 12-13
1731317
   Ювілейна дата української мікології. Ірина Олександрівна Дудка (до 80-річчя члена-кореспондента НАН України) : до 80-річчя члена-кореспондента НАН України / С.Л. Мосякін, Я.П. Дідух, С.Я. Кондратюк, П.М. Царенко, В.П. Гелюта, Н.А. Бісько, Т.В. Андріанова, Н.М. Шиян, В.П. Гайова, М.Л. Ломберг, Н.Ю. Митропольська, М.П. Придюк, Ю.Я. Тихоненко, О.Б. Михайлова // Український ботанічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 6. – С. 750-753. – ISSN 0372-4123


  4 грудня 2014-го виповнилося 80 років та 55 років наукової і громадської діяльності видатного українського вченого, тричі лаурата Державної премії України в галузі науки та техніки, Заслуженого діяча науки та техніки України, завідувачки відділу ...
1731318
   Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – 378, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-689-150-5
1731319
  Бабій В. Ювілейна Ірина Вільде // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 5 травня (№ 9). – С. 17


  До 110-ї річниці з дня народження.
1731320
   Ювілейна книга. – Київ
Ч.1-2. – 2002. – 272 с. – 37Ювіл Шифр дубл.
1731321
   Ювілейна книга 75-ліття Української Православної Громади Св. Михаїла в Гардентон, Манітоба 1897-1972 : 75-th Anniversary of St.Michael`s Ukrainian Orthodox Church Gardenton, Manitoba 1897-1972. – Gardenton : Church`s Jubilee Committee, 1972. – 42с. : іл.
1731322
   Ювілейна книга на пошану Митрополита Іларіона у 75-ліття його життя й праці, 1882-1957. – Віннипег, 1958. – 320с. : іл.
1731323
   Ювілейна книга української Академічної гімназії у Львові = Centennial book of the first graduation of the first Ukrainian Academic gymnazium in Lviv, 1878-1978 : на 100-річчя першого українського іспиту зрілості, 1878-1978. – Філядельфія, Мюнхен : Український вільний університет, 1978. – 611 с. : фотогр. – На 1-му парал. тит. аркуші: Ювілейна книга 1 української Академічної гімназії у Львові; 2-ій парал. тит. аркуш англ. мовою. – (Матеріяли до сучасної української історії)
1731324
   Ювілейна книга Української Академічної Гімназії у Львові = Centennial book of the first graduation of the first Ukrainian academic gymnazium in Lviv. – Мюнхен ; Філядельфія : Український вільний університет. – (Матеріали до сучасної української історії)
Ч. 2 : На 100-річчя першого українського іспиту зрілості. – 1982. – 363, [ 2 ]с. : фотогр.
1731325
  Когуська Н.Л. Ювілейна книжка Союзу Української Молоді Канади = Jubilee book of the Canadian Ukrainian Youth Association:1931-1956/Comp.by N.L.Kohuska : З нагоди 25-ліття громадської праці першої організації української молоді в Канаді 1931-1956 / Написала Н.Л.Когуська. – Вінніпег : Тризуб, 1956. – 222с. : фот.
1731326
  Ковалевська О.О. Ювілейна конференція випускників і викладачів Літньої школи Студій Сідної Європи Варшавського університету // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 232-234. – ISSN 0130-5247
1731327
  Обушний М. Ювілейна конференція Центру українознавства / Микола Обушний // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)
1731328
   Ювілейна Ленініана України : Покажчик літератури 1968-1971 рр. – Київ : Наукова думка, 1978. – 356 с.
1731329
  Забіяка І.М. Ювілейна наукова конференція "Київська археографічна комісія: історія, спадщина, традиції" // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1993. – № 4/6 (234), липень - грудень. – С. 67-68
1731330
   Ювілейна наукова конференція присвячена 40-річчю фізичного факультету.. – Львів, 1993. – 33с.
1731331
   Ювілейна наукова конференція, присвячена 200-річчю від дня народження І. Котляревського. – Харків, 1969. – 116с.
1731332
   Ювілейна наукова сесія, присвячена 100-річчю Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова : Фізико-математичні науки, астрономія, географія та геологія: Тези доп., 26-27 травня 1965 р. – Одеса, 1965. – 70с.
1731333
   Ювілейна наукова сесія, присвячена 100-річчю Одеського державного університету ім.І.І. Мечникова : Суспільні, історичні та юридичні науки: Тези доп. – Одеса, 1965. – 104с.
1731334
   Ювілейна наукова сесія, присвячена 300-річчю Львівського ордена Леніна держ.ун-ту ім.І.Я. Франка : Тези доп. секції історичних та юридичних наук. – Львів, 1961. – 87с.
1731335
   Ювілейна наукова сесія, присвячена100-річчю Одеського державного університету ім.І.І.Мечникова : Філологічні науки, педагогіка та психологія: Тези доп. – Одеса, 1965. – 83с.
1731336
   Ювілейна наукова сесія, присвячена100-річчю Одеського державного університету ім.І.І.Мечникова : Біологічні та хімічні науки: Тези доп. – Одеса, 1965. – 100с.
1731337
  Скрипка Л. Ювілейна науково-теоретична конференція "Київський національний університет у XXI ст." // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004. – № 8. – С. 92-94


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулося пленарне засідання ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю університету. Засідання відкрив перший проректор університету О.В. Третяк.
1731338
  Будько Євген Ювілейна подорож "Ясона" : Профі-тур // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 42-44 : Фото
1731339
  Шестакова Е. Ювілейна рефлексія щодо морального принципу науки // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 63-67
1731340
   Ювілейна сесія Верховної Ради СРСР, присвячена 40-м роковинам Великої Жовтневої соціалістичної революції, 6 листопада 1957 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1957. – 132 с.
1731341
   Ювілейна сесія Верховної Ради УРСР, присвячена 40-річчю Української РСР : стенографічний звіт, (24 грудня 1957 р.). – Київ : Державне видавництво Політичної літератури УРСР, 1958. – 132 с.
1731342
  Мосенкіс Ю. Ювілейна сесія Європейської академії наук, мистецтв і літератури та перспективи співпраці // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4, 5/6 (1095/1098). – С. 225-228. – ISSN 0320-8370
1731343
  Пилипенко О.П. Ювілейна сесія Загальних зборів НАН України та інші заходи, присвячені 90-річчя від дня народження академіка В.М. Глушкова / О.П. Пилипенко, С.О. Жабін // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (81). – С. 125-138. – ISSN 0374-3896
1731344
   Ювілейна художня виставка України.. – Київ, 1970. – 29с.
1731345
   Ювілейна художня виставка Української РСР присвячена 40-річчю Великої Жовтневої революції. – Київ, 1959. – 14с.
1731346
  Афанасьєв Є.А. Ювілейна художня виставка, присвячена 150-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка : альбом / [авт. тексту та упорядник Є.А. Афанасьєв]. – Київ, 1965. – 24 с.
1731347
  Пащенко В. Ювілейна Шевченківська медаль // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 жовтня (№ 41). – С. 1, 5


  Творчі спілки України підтримали ініціативу НАціональної спілки письменників України про запровадження ювілейної Шевченківської медалі з нагоди 200-річного ювілею поета
1731348
  Конончук Т. Ювілейне багатоголосся Валентини Козак // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 29 червня - 12 липня (№ 25/26)
1731349
  Антонович М. Ювілейне видання ГУРІ // Український історик : Журнал Українського історичного товариства. – Нью-Йорк [та ін.], 1982. – Рік 19, № 1/2 (73/74). – С. 94-102


  Про 2 томи матеріалів по сходознавству Українського Дослідного Інститутуту при Гарвардському Університеті за редакцією О. Пріцака.
1731350
   Ювілейне засідання Вченої ради Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ / М. Попович, С. Пирожков, В. Смолій, В. Бугров, В. Бугров, С. Довгий, П. Толочко, О. Рафальський, Ю. Шемшученко, М. Сулима // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 8-12. – ISSN 0235-7941
1731351
  Славутич Я. Ювілейне інтерв"ю // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 473/474, липень : липень. – С. 4-8
1731352
  Рассомагіна М. Ювілейне посвячення молодих науковців // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 7


  До 170-річного ювілею кафедри фізіології людини і тварин ННЦ "Інститут біології". Кафедру відкрито у 1842 р. в складі медичного ф-ту університету Св. Володимира під назвою "Фізіологія здорової людини". На святі виступили: директор ННЦ "Інститут ...
1731353
  Шмега К. Ювілейне пошанування Михайла Павлика // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2023. – № 6 (732). – С. 115-116. – ISSN 0236-1477


  30 червня - 2 липня 2023 р. у м. Косові на Гуцульщині відбувся всеукраїнський симпозіум-пленер «Творець нового культурного українства», присвячений 170-річчю від дня народження Михайла Павлика — письменника, перекладача, етнографа, публіциста, ...
1731354
  Дроздовський Д. Ювілейний - стартував! / спілкувалася Ірина Красуцька // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 листопада (№ 46). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Стартував Х (ювілейний) Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.
1731355
  Гаврилова С. Ювілейний вернісаж Володимира Ємця // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 142-143. – ISSN 0130-1799
1731356
   Ювілейний вечір Володимира Білінського / Пресслужба НСПУ // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 19 червня (№ 11/12)
1731357
  Гончаров В. Ювілейний десятий міжнародний круглий стіл з антропології права (12-13 грудня 2014 р., Львів) // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 529-532. – ISSN 2227-7153


  Участь у заході взяла аспірантка філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка В. Омельченко (антропологія права в поглядах П. Юркевича).
1731358
  Бортник Сергій Ювілейний з"їзд географів України : В Українському географічному товаристві / Бортник Сергій, Задорожний Микола // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 2-8 : Фото
1731359
  Академія Ювілейний збірник / Академія, наук України. – Київ
№ 46. – 1929
1731360
   Ювілейний збірник : Присвячується XXV роковинам Великої Жовтневої Соціалістичної Революції в СРСР (1917 -1942). – Київ : [Б. в.]
Т. II : Відділ суспільних наук. – 1944. – 303, [2] с.
1731361
   Ювілейний збірник : XXV роковинам Великої Жовтневої Соціалістичної Революції в СРСР (1917 -1942). – Київ : [Б. в.]
Т. I : Відділ суспільних наук. – 1944. – 602, [2] с.
1731362
   Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергієвича Грушевського з нагоди шістьдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльності / Українська академія наук. – У Київі (Київ). – ([Збірник Історико-філологічного відділу УАН] ; № 76)
[Т.] 1. – 1928. – XII, 492 с., 1 л. портр.
1731363
   Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергієвича Грушевського з нагоди шістьдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльності : [частина бібліографічна] / Всеукраїнська академія наук ; упорядкували Балика, Карпінська О., Козель Н. та ін. – У Київі (Київ) ; № 76-в
[Т.] 3 : Матеріяли до бібліографії друкованих праць академіка Грушевського за 1905-1928 рр. – 1929. – 104 с. – На тит. арк. зазнач. : №76-в
1731364
   Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергієвича Грушевського з нагоди шістьдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової дяльності. – У Київі (Київ). – ([Збірник Історико-філологічного відділу УАН] ; № 76-б)
[Т.] 2 : Частина історично-літературна, [ч. 4]. – 1928. – С. 495-500, 537-555, 604-696, 717-748, 877-1015 с. – У примірнику відсутн значна кількість сторінок


  Зміст: Етнографія: Кость Копержинський. Пережиток симпатетичної магії в косарській обрядовості на Україні Юрій Полівка. Перевірка правдивости одержаного поденного Федір Савченко. Пісні про Гнатка-Братка, Гната ...
1731365
   Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергієвича Грушевського з нагоди шістьдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової дяльності. – У Київі (Київ). – ([Збірник Історико-філологічного відділу УАН] ; № 76-б)
[Т.] 2 : Частина історично-літературна, [част. 1-3]. – 1928. – 523 с.


  Зміст: Етнографія: Кость Копержинський. Пережиток симпатетичної магії в косарській обрядовості на Україні Юрій Полівка. Перевірка правдивости одержаного поденного Федір Савченко. Пісні про Гнатка-Братка, Гната ...
1731366
  Гончаров О. Ювілейний збірник на пошану професора Анатолія Коцура [рецензія] // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 192-199. – ISSN 2222-5250


  У минулому році побачив світ спеціальний випуск збірника "Часопис української історії", присвячений 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, краєзнавця, педагога, громадського і культурного діяча, доктора історичних наук, ...
1731367
  Блануца А. Ювілейний збірник на честь професора Павла-Роберта Магочія: до 70-річчя від дня народження науковця // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 21
1731368
   Ювілейний збірник наукових праць = Collected papers : з нагоди 125-ліття НТШ і 50-ліття НТШ у Канаді. – Торонто, 1999. – 228 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – (Наукове товариство ім.Шевченка, Канада ; т. 36)
1731369
   Ювілейний збірник наукових праць : на пошану проф. Володимира Семеновича Кульчицького з нагоди 100-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Й. Бойко та ін. ; за ред. І.Й. Бойка]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 395, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1731370
   Ювілейний збірник статтей і звітів : десятиріччя Ліги Українських Католицьких Жінок Східної Канади 1945-1955 : для історії і прийдешніх поколінь. – Торонто : Екзекутива Ліги Українських Католицьких Жінок Схід. Канади, 1957. – 126 с. : іл., портр.
1731371
  Герус О.В. Ювілейний збірник Української Вільної Академії Наук в Канаді = The jubilee collection of the Ukrainian Free Academy of Sciences in Canada / О.В. Герус, О. Баран, Я. Розумний. – Вінніпег : УВАН, 1976. – XIII, 657 с. : іл. – Парал. тит. лист. англ. мовою
1731372
   Ювілейний збірник, присвячений тридцятиліттю Великої Жовтневої соціалістичної революції. – Київ : АН УРСР, 1947. – 383, [2] : порт., іл.
1731373
   Ювілейний катальог видань т-ва "Просвіта" що їх набувати можна в Книгарні "Просвіти" : 1868-1938. – Львів : Просвіта, 1937. – 34 с.
1731374
   Ювілейний концерт з нагоди 50-ліття Спілки Української Молоді в Діяспорі. – Торонто : Спілка Української Молоді, 1996. – 78, [18] с. – На обкл.: Бог і Україна. Відзнака 50-ліття СУМ (1946-1996)
1731375
  Дика Н. Ювілейний концерт квартету імені Лисенка у Львові. До 70-річчя колективу // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 7/8 (933/934), липень-серпень. – С. 248-253. – ISSN 08-68-4790-03-04
1731376
  Савчук М. Ювілейний маршрут коломийської колії : до 150-річчя залізниці в Коломиї та 775-річчя першої писемної згадки про Коломию / Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2016. – 45, [11] с. : іл. – Бібліогр.: с. 44-45. – (Коломийська бібліотека / [засн. серії В. Ковтун] ; вип. 24). – ISBN 966-550-171-2
1731377
  Ківшар Т.І. Ювілейний празький "Кобзар" 1840-1940 Т. Шевченка: до історії видання // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 134-159
1731378
   Ювілейний рік // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 вересня (№ 35). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  "...у Національному університеті біоресурсів і природокористування стартував ювілейний, уже 120-й навчальний рік".
1731379
  Галабурда Ю.А. Ювілейний рік академіка Євгена Лазаренка // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2013. – Т. 10. – С. 105-114. – ISSN 2218-7472


  "...Геологічний музей Національного науково-природничого музею (ННПМ) НАН України, за ініціативи науковців якого на чолі із завідувачем музею доктором геологічних наук Катериною Деревською 19-20 квітня 2012 р. відбулась наукова конференція на тему ...
1731380
  Кодьєва О.. Ювілейний рік моїх батьків // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2019. – № 3 (263). – С. 24-25. – ISSN 2308-8095
1731381
  Івашко Р. Ювілейний рік середини XV століття у Короні Польській // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 15-19. – (Історія ; вип. 3 (138)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зміст булли папи Миколая V 1450 р., що зберігається у Центральному історичному архіві у Львові. З"ясовано, що папа надав особливі умови християнам для проведення Ювілейного року у Короні Польській. Він серед іншого встановив конкретні ...
1731382
  Закальська Я. Ювілейний рік Центру фольклору // Київський університет. – Київ, 2021. – Січень (№ 1). – С. 3


  "Центру фольклору та етнографії Інституту філології виповнюється 30 років. Він був задуманий як майданчик для збереження, вивчення та популяризації українського пісенного та прозового фольклору. Завдання Центру, як і завдання кафедри фольклористики, ...
1731383
  Будько Євген Ювілейний сезон // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 32-40 : фото
1731384
  Назаренко М. Ювілейний Т. Шевченко: семантичне поле образу // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1731385
  Євсеєнко С.А. Ювілейні археографічні студії в радянській історіографії середини 1950-х років до вивчення революційних подій 1905-1907 рр в Україні // Грані історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; Горлів. ін-т іноземних мов [та ін.]. – Артемівськ, 2015. – Вип. 8. – С. 67-79. – ISBN 978-966-8469-54-2
1731386
  Будько Євген Ювілейні виклики, або Де все починається // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 120-121 : фото
1731387
  Василик І. Ювілейні вшанування відомих адвокатів України Андрія Чайковського та Івана Чернявського // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 7/8 (35), серпень. – С. 83-84
1731388
  Дикань К.В. Ювілейні дати (До 115-річчя О.К.Каптаренко-Чорноусової, 105-річчя І.М.Ямниченка, 90-річчя Д.Є.Макаренка та 65-річчя відділу стратиграфії і палеонтології мезозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 1. – С. 123-126. – ISSN 0367-4290
1731389
   Ювілейні олімпіади УФМЛ // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 7


  Про ювілейні олімпіади, проведені з нагоди 50-річчя Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка. У відкритті олімпіад на фізичному факультеті університету взяли участь: проректор В. Бугров, декан фізичного факультету М. Макарець, ...
1731390
   Ювілейні привітання письменниці Докії Гуменній // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 291, квітень : квітень. – С. 3-4
1731391
   Ювілейні привітання професорові Юрієві В. Шерехові-Шевельову // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 291, квітень : квітень. – С. 1
1731392
  Андрущенко В. Ювілейні роздуми про перспективу [Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова] // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (76). – С. 5-12. – ISSN 2078-1016
1731393
   Ювілейні святкування пядесятьліття Української Греко-Православної Катедральної громади Св. Івана Хрестителя. – Едмонтон : ВУГП, 1973. – 50с.
1731394
  Сокіл В. Ювілейні сильветки фольклористів // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 523-529. – ISSN 1028-5091


  Йдеться про відомих українських фольклористів, які своєю натхненною працею домоглися вагомих результатів у ділянці національної науки. Міститься інформація про Борисенко Валентину Кирилівну - етнографа, культуролога, фольклориста. Валентина Кирилівна з ...
1731395
  Стоєцький В. Ювілейні та щоденні турботи добровільних пожежних // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 17-19 : фото
1731396
  Стоєцький Валентин Ювілейні та щоденні турботи добровільного вогнеборства (Інтерв"ю з головою Добровільного пожежного товариства України О.М.Донським) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 38-39
1731397
   Ювілй члена-кореспондента НАПрН України Василя Васильовича Костицького (до 60-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 221-222. – ISSN 1026-9932
1731398
   Ювілй члена-кореспондента НАПрН України Наталії Михайлівни Мироненко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 219-220. – ISSN 1026-9932
1731399
   Ювіляр (Нагребельний Володимир Петрович) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2013. – № 1 (72). – С. 308-310. – ISSN 1993-0909
1731400
  Щур Едуард Ювіляр і його ювелірні таланти // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 1 (138). – С. 6-7 : Фото
1731401
  Фенич Володимир Ювіляр на тлі епохи: Володимиру Євгеновичу Задорожному - 70 // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 3-5. – (Історія ; Вип. 22)
1731402
  Щур Е. Ювіляр та його ювелірні таланти // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 53-55. – ISSN 0130-7037


  Костюк Платон Григорович-доктор біологічних наук, професор.
1731403
   Ювіляри [Валентин Васильович Рибалка] // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Січень-лютий (№ 1). – С. 8


  Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України.
1731404
   Ювіляри [Лариса Борисівна Лук"янова ] // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Січень-лютий (№ 1). – С. 8


  Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України.
1731405
   Ювіляри [Микола Іванович Шут] // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Січень-лютий (№ 1). – С. 8


  Академік Національної академії педагогічних наук України, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри загальної та прикладної фізики Фізико-математичного інституту НПУ імені М.П. Драгоманова.
1731406
  Веремійчик О. Ювіляри рідкісного і надзвичайно глибокого таланту // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 31 серпня - 13 вересня (№ 33/34). – С. 10-11


  80-річчя від дня народження Богдана Ступки та 165-річчя від дня народження Івана Франка.
1731407
   Ювіляри України : події та особистості 21 століття / Укр. конфедерація журналістів ; Ін-т біограф. дослідж. ; [авт. ідеї та авт.-упоряд. В. Болгов]. – Київ : [Б. в.]. – ISBN 978-966-1641-25-8; 978-966-8178-49-8
Вип. 5. – 2011. – 335, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 325-331
1731408
   Ювіляри України : події, імена, звершення / [упоряд.: В.В. Болгов]. – Київ : Українська конфедерація журналістів, 2019. – 309, [3] с. : портр., кольор. фотоіл. – (Золотий фонд нації). – ISBN 978-617-7632-08-4
1731409
  Гончар О. Юг : Новеллі / О. Гончар. – Киев : ГИХЛ, 1951. – 80с.
1731410
  Борхес Х.Л. Юг / Хорхе Луис Борхес ; пер. с исп. и сост. М. Былинкиной ; предисл. И. Тертерян. – Москва : Известия, 1984. – 175 с. : ил. – (Библиотека журнала "Иностранная литература")
1731411
  Вышинский П М. Юг Африки : документы обвиняют / П М. Вышинский, . – Москва, 1983. – 152с.
1731412
  Вышинский М.П. Юг Африки: апартеид, геноцид, агрессия / М.П. Вышинский. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 270 с.
1731413
  Буковски Ч. Юг без признаков севера : рассказы / Чарльз Буковски ; пер. с англ.: Виктора Когана, Кирилла Медведева, Александра Гузмана. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Домино, 2012. – 298, [2] с. – Пер. изд.: South of no North / Ch. Bukowski. HarperCollins, 1973. – ISBN 978-5-699-53655-9
1731414
  Петров Юг в огне / Петров, (Бирюк). – Ростов-на-Дону : Ростовское кн.изд-во, 1957. – 502 с.
1731415
  Петров Юг в огне / Петров, (Бирюк). – Москва : Военное издательство, 1966. – 511 с.
1731416
  Петров Юг в огне : Роман / Петров, (Бирюк). – Москва : Советская Россия, 1972. – 560с.
1731417
  Петров Юг в огне / Петров, (Бирюк). – Москва : Военное издательство, 1988. – 573 с.
1731418
  Строкина С.П. Юг в пространственной мифологии А.И. Куприна // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2009. – № 5 (29). – С. 53-58
1731419
   Юг Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1972. – 423с.
1731420
  Киртоагэ И.Г. Юг Днестровско-Прутского междуречья под османским владычеством (1484-1595) / И.Г. Киртоагэ. – Кишинев, 1992. – 105с.
1731421
  Синклер Э. Юг и Север / Э. Синклер. – Ленинград, 1929. – 162 с.
1731422
  Дорошко П.О. Юг и Север : стихи / П.О. Дорошко. – Москва : Советский писатель, 1953. – 131 с.
1731423
  Подольский С.Я. Юг и Север / С.Я. Подольский. – Москва, 1979. – 31 с.
1731424
   Юг Испании: голубая мечта // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 4 (2871), апрель. – С. 46-47 : фото
1731425
  Бекназаров Р. Юг Казахстана в составе Кокандского ханства и его присоединение к России. (По рус. архивным и опубл. материалам) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Бекназаров Р. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 26 с.
1731426
  Кудашев В.М. Юг на Севере. / В.М. Кудашев. – М, 1934. – 23с.
1731427
  Чедия О.К. Юг Средней Азии в новейшую эпоху горообразования. / О.К. Чедия. – Фрунзе
1. – 1971. – 332с.
1731428
  Чедия О.К. Юг Средней Азии в новейшую эпоху горообразования. / О.К. Чедия. – Фрунзе
2. – 1972. – 225с.
1731429
   Юг США в 19 в.. – М, 1990. – 29с.
1731430
  Мушник С.М. Юга / С.М. Мушник. – Харків : Прапор, 1965. – 164 с.
1731431
  Шелудяков А.Г. Югана / А.Г. Шелудяков. – М, 1982. – 365с.
1731432
  Шелудяков А.Г. Югана / А.Г. Шелудяков. – Новосибирск, 1985. – 351с.
1731433
  Путилов Б.А. Юганская повесть; Детство на Параходной улице: Повесть в воспоминаниях. / Б.А. Путилов. – Свердловск, 1989. – 479с.
1731434
  Путилов Б.А. Юганская повесть; На Пароходной улице : повести / Б.А. Путилов. – Москва, 1983. – 432 с.
1731435
  Урин В.А. Юго-Восток / В.А. Урин. – Сталинград, 1955. – 124с.
1731436
  Юзвюк В.М. Юго-восток Белостокского воеводства Польской Народной Республики : Автореф... канд. геогр.наук: 11.692 / Юзвюк В.М.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 52л.
1731437
   Юго-Восток Евпромейской части СССР. = Природные условия и естественные ресурсы СССР. – Москва : Наука, 1971. – 460с.
1731438
  Окладников А.П. Юго-Восточнае Забайкалье в эпоху камня и ранней бронзы / А.П. Окладников, И.И. Кирилов. – Новосибирск, 1980. – 177с.
1731439
  Добби Э. Юго-Восточная Азия / Э. Добби. – Сокр. пер. – Москва, 1952. – 351с.
1731440
  Бонифатьева Л.И. Юго-Восточная Азия : учеб. пособие по экономической географии / Л.И. Бонифатьева, И.С. Конокотина ; МГУ, Географич. фак-т. – Москва : Московский университет, 1973. – 64 с.
1731441
  Александров Ю.Г. Юго-Восточная Азия : проблемы аграрной эволюции / Ю.Г. Александров ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1979. – 256 с.
1731442
  Барышникова О.Г. Юго-Восточная Азия : государство и экономика / О.Г. Барышникова. – Москва : [б. и.], 1983. – 231 с.
1731443
   Юго-Восточная Азия. – Москва, 1983. – 285с.
1731444
   Юго-Восточная Азия. – Москва, 1984. – 293с.
1731445
  Зевелев И.А. Юго-Восточная Азия / И.А. Зевелев. – М., 1985. – 183с.
1731446
  Вяткин А.Р. Юго-Восточная Азия : демографический анализ / А.Р. Вяткин. – Москва, 1984. – 215с.
1731447
  Мосяков Д.В. Юго-Восточная Азия : формирование цивилизационной общности // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 5-10. – ISSN 0869-1908
1731448
  Левтонова Ю.О. Юго-Восточная Азия в 2008 г.: актуальные проблемы развития / Ю.О. Левтонова, А.А. Симония, Г.С. Шабалина // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5. – С. 153-160. – ISSN 0869-1908
1731449
   Юго-Восточная Азия в 70-е годы. – Москва, 1979. – 181с.
1731450
  Берзин Э.О. Юго-Восточная Азия в XIII-XVI в-х / Э.О. Берзин ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, глав. ред. восточ. лит-ры, 1982. – 332 с.
1731451
   Юго-Восточная Азия в мировой истории.. – М, 1977. – 351с.
1731452
  Руднев В.С. Юго-Восточная Азия в тихоокеанской политике США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1978. – № 20. – С. 71-83
1731453
  Канаев Е. Юго-Восточная Азия в условиях мирового финансово-экономического кризиса / Е. Канаев, А. Курилко // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 2. – С. 38-46. – ISSN 0131-2227
1731454
  Лаврищев А.А. Юго-Восточная Азия и происки империалистов / А.А. Лаврищев. – М., 1966. – 32с.
1731455
  Берзин Э.О. Юго-Восточная Азия и экспансия Запада в XVII - начале XVIII века / Э.О. Берзин ; АН СССР, И-т востоковедения. – Москва : Наука ; Глав. ред. восточной лит-ры, 1987. – 463 с. + В прил.: Документы по истории Юго-Вост. Азии XVII - нач. XVIII в. – Библиогр.: с. 448-455 (280 назв.)
1731456
  Мартышева Г.А. Юго-Восточная Азия после второй мировой войны. / Г.А. Мартышева. – М, 1960. – 404с.
1731457
   Юго-Восточная Азия.. – М, 1977. – 344с.
1731458
   Юго-Восточная Азия.. – М, 1989. – 336с.
1731459
   Юго-Восточная Азия. АСЕАН // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1987. – № 4 (248). – С. 28-67
1731460
  Зорин Виталий Юго-Восточная Азия. Весенний аВьетнаминоз : Приключения // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 3. – С. 88-98 : Фото
1731461
  Синицин Б.В. Юго-Восточная Азия: / Б.В. Синицин. – М, 1978. – 63с.
1731462
   Юго-Восточная Азия: Во глубине Редангских вод = 10 стран, которые покорили нас, когда мы покоряли мир : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 80-83 : Фото
1731463
  Шабалина Г.С. Юго-Восточная Азия: национальные кадры и научно-технический прогресс / Г.С. Шабалина; Отв. ред. Г.И. Чуфрин. – Москва : Наука, 1984. – 184 с.
1731464
   Юго-Восточная Азия: развитие капитализма. – Москва : Наука, 1987. – 207 с.
1731465
  Барышникова О.Г. Юго-Восточная Азия: условия и факторы воспроизводства : [сб. ст.] / АН СССР, Ин-т востоковедения ; [отв. ред. О.Г. Барышникова, Г.И. Чуфрин]. – Москва : Наука, 1980. – 201 с. – Библиогр.: с. 192-200 ; Библиогр. в примеч. в конце статей
1731466
  Кухаренко Ю.В. Юго-восточная граница расселения раннеславянсих племен : Автореф... канд. ист.наук: / Кухаренко Ю.В.; Ин-т ист. материальной культуры АН СССР. – Москва, 1951. – 16 с.
1731467
   Юго-Восточная Европа в средине века.. – Кишинев, 1972. – 376с.
1731468
  Регель К.В. Юго-Восточная часть Кольского полуострова в ботанико-географическом отношении // Ботаника [Конволют]. – С. 164-168
1731469
  Кочкуркина С.И. Юго-Восточное Приладожье в X-XIII вв. / С.И. Кочкуркина; отв. ред.: А.П. Смирнов. – Ленинград : Наука, 1973
1731470
  Рамишвили А.Т. Юго-Восточное Причерноморье в эпоху поздней бронзы и раннего железа. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.575 / Рамишвили А.Т.; Ан Груз.ССР. – Тбилиси, 1971. – 36л.
1731471
  Пищулина К.А. Юго-Восточный Казахстан в середине 14 - начале 16 веков / К.А. Пищулина. – Алма-Ата, 1977. – 288с.
1731472
  Васильева Е.И. Юго-Восточный Курдистан в XVII - начале XIX вв. / Е.И. Васильева. – Москва, 1991. – 257с.
1731473
  Кузьмичев А.П. Юго-Запад / А.П. Кузьмичев. – М, 1962. – 656с.
1731474
  Кузьмичев А.П. Юго-Запад / А.П. Кузьмичев. – М, 1983. – 512с.
1731475
  Эдлис Ю. Юго-Запад : повести / Ю. Эдлис. – Москва, 1983. – 344 с.
1731476
   Юго-Запад Москвы. – Москва, 1985. – 224с.
1731477
  Зайчиков В.Т. Юго-Западная Азия: природные ресурсы и развитие сельского хозяйства / В.Т. Зайчиков. – Москва : Наука, 1974. – 134с.
1731478
  Ферст Р. Юго-Западная Африка / Р. Ферст. – М., 1965. – 318с.
1731479
  Дрекслер Х. Юго-Западная Африка под германским колониальным господством, 1884-1915 / Х. Дрекслер. – Москва, 1987. – 292 с.
1731480
  Вознесенский А.Н. Юго-западная окраина Донского ледникового языка : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Вознесенский А. Н.;. – Киев, 1939. – 189л. – Бібліогр.:л.184-188
1731481
  Хлопин И.Н. Юго-Западная Туркмения в эпоху поздней бронзы / И.Н. Хлопин. – Ленинград, 1983. – 242 с.
1731482
  Брыкина Г.А. Юго-западная Фергана в первой половине I тысячелетия нашей эры / Г.А. Брыкина ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1982. – 196 с., [2] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце глав
1731483
  Тутковский П.А. Юго-западная часть 16-го листа общей 10-ти верстной карты Европейской России. (Предварительный отчет) // [Исследования] / П.А. Тутковский. – [Б. м. : б. и., 1903. – С. 437-531
1731484
  Акула В.А. Юго-западнее Минска : о партизанском отряде имени Щорса бригады имени Чапаева / В.А. Акула ; лит. запись Н.Д. Королева. – Минск, 1984. – 128 с., ил.
1731485
  Аубакиров Ж.А. Юго-западные раойны Алма-Атинской области : Автореф... наук: / Аубакиров Ж.А.; Ленин. ордена Ленина гос.унив. им.А.А.Жданова. – Ленинград, 1962. – 18л.
1731486
   Юго-западные славяне, 1854. – 13 с. – Ст. ("Вестник". XI. Приложения. Стр. 3) 20 апреля 1854 года
1731487
  Новиков С.В. Юго-Западный Иран в античное время / С.В. Новиков. – М., 1989. – 183с.
1731488
  Тутковский П.А. Юго-Западный край : Полпулярные естественно-исторические и географические очерки : Вып. 1-2 / [соч.] П. Тутковского, ассист. при каф. геологии в Имп. Ун-те св. Владимира. – 1893-1895. – Киев : Тип. газеты "Киевское Слово". – (Полпулярные естественно-исторические и географические очерки ; В.1)
Вып. 1 : (с 4 рис. в тексте). – 1893. – 178 с.


  В библиотеку Киевского ун-та, благодарный друг.. от автора
1731489
  Тутковский П.А. Юго-Западный край. – Киев : Тип.газеты "Киевское Слово", 1895. – 56с. – (Полпулярные естественно-исторические и географические очерки ; В.2)
1731490
  Ярошевич А.И. Юго-Западный край как производительная среда / А.И. Ярошевич. – Киев, 1912. – 8с.
1731491
  Бунге Н.А. Юго-Западный край на Всероссийской художественной выставке 1882 года / Н.А. Бунге ; Всероссийская промышленная и художественная выставка (Москва). – Киев : Изд. Киевского отд. Имп. Русского Технического общес тва ; Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1883. – [4], II, 139, [3], 11 с. – Отд. оттиск: Записки Киевского отделения Императорского Русского технического общества. Т. 13. - Экз. в разных тип. переплетах и на разной типографской бумаге
1731492
  Трофимова Ольга Владимировна Юго-западный французский город накануне и в первый период гугенотских (гражданских) войн. (На примере Ларошели) : Автореф... канд. ист.наук: 003 / Трофимова Ольга Владимировна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1972. – 26л.
1731493
  Твардовский А.Т. Юго-западный фронт / А.Т. Твардовский, 1942. – 53с.
1731494
   Юго-Западный экономический район Украинской ССР, 1964. – 159с.
1731495
  Кверенчхиладзе Р.И. Юго-Осетинская автономная область (Экон.-геогр. характеристика) : Автореф... канд. геогр.наук: / Кверенчхиладзе Р.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 23л.
1731496
  Плиев Б.З. Юго-Осетинская организация ЛКСМ Грузии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / Б.З. Плиев. – Сталинир, 1960. – 88с.
1731497
  Цховребов И.Н. Юго-Осетинская партийная организация в борьбе за выполнение задач четвертого пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства СССР (1946-1950 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Цховребов И. Н.; ЛГУ, Каф. маркс. лен. – Ленинград, 1954. – 18л.
1731498
  Галаев Б.А. Юго-Осетинский Государственный ансамбль песни и танца / Б.А. Галаев. – Сталинир, 1957. – 34с.
1731499
  Цабаев В.Г. Юго-Осетинский государственный драматический театр имени Коста Хетагурова. / В.Г. Цабаев. – Сталинир, 1957. – 53с.
1731500
  Матанов Х.Л. Югозападнитє български зєми прєз XIV вєк / Х.Л. Матанов. – София : Наука и изкуство, 1986. – 216 с.
1731501
  Шульгин В. Югозападный край в последнее двадцатипятилетие (1838-1863) / В. Шульгина. – Киев : В университетской тип., 1864. – 242 с. – Из газеты "Киевлянин", № 1
1731502
  Шесталов Ю. Югорская колыбель : героическая песнь жизни / Юван Шесталов ;. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 271 с.
1731503
  Шесталов Ю. Югорська колиска : героїчна пісня життя / Юван Шесталов ;. – Київ, 1976. – 202 с.
1731504
   Югослав Райкович - науковед, историк и социолог науки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (95). – С. 86-91. – ISSN 0374-3896
1731505
  Трифунович Л. Югославия - памятники искусства : от древности до наших дней / Лазар Трифунович ; [перев. с сербскохорват. Наталия Дайович ]. – Београд : Jугословенска кньига, 1989. – 392, [8] с. : ил. – Библиогр.: с. 391-392. – ISBN 86-7411-009-6


  Літери македонського (сербського алфавіту), які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
1731506
  Минеев П.Д. и Токарь В.А. Югославия / П.Д. и Токарь В.А. Минеев. – Москва, 1963. – 48 с.
1731507
  Антонов В.В. Югославия : рек. библиогр. справ. / В.В. Антонов ; Гос. Публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина; Геогр. о-во СССР; Под ред. [и с предисл.] Б. Н. Путилова. – Москва : Книга, 1984. – 86 с. – (Страны и народы мира)
1731508
   Югославия. – Москва, 1986. – 263с.
1731509
  Стругар В. Югославия в огне войны, 1941 - 1945 / В. Стругар. – М, 1985. – 343с.
1731510
  Мудрич Любомир Югославия и движение неприсоединения (1961-1979 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Мудрич Любомир; КУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 21л.
1731511
  Мудрич Любомир Югославия и движение неприсоединения 1961-1979 : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Мудрич Любомир; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1992. – 194л. – Бібліогр.:л.182-194
1731512
   Югославия. 1956. – Белград, 1956. – 40с.
1731513
  Бодрин В.В. Югославия. Экономико-географическая характеристика / В.В. Бодрин, Л.А. Авдеичев. – Москва : Мысль, 1970. – 239 с. : ил. карт.
1731514
   Югославия: Двадцать пять лет развития, 1943-1968. – Белград : Секретариат информационной службы Союзной скупщины, 1968. – 81 с., 8 л. ил. : ил. – (Библиотека союзной скупщины)
1731515
  Романенко С.А. Югославия: история возникновения, кризис, распад, образование независимых государств = Yugoslavia; origins, crisis, disintegration, emergence of the independent states : Национальное самоопределение народов Центральной и Юго-Восточной Европы в 19-20 вв. / С.А. Романенко; Московский общественный научный фонд. – Москва : Московский общественный научный фонд, Издательский центр научн. и учеб. программ, 2000. – 500с. – ("Научные доклады" ; вып. №100). – ISBN 5-89554-142-9; 5-93101-047-5
1731516
  Никифоров Л. Югославия: политическая мозаика // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратег. оценок и анализа. – Москва, 2003. – № 1 (11). – С. 56-107


  Итоги и уроки президентских выборов в Сербии.
1731517
  Надтока О.О. Югославізм проти націоналізму : нотатки на маргінесах югославського розпаду // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 78 : Історичні науки
1731518
  Сухушина О. Югославія між Німеччиною та СРСР (1940 - 1941 рр.) // З історії війн першої половини ХХ століття: деякі питання міжнародних відносин / О.І. Овчаренко, О.В. Сухушина, Н.І. Земзюліна. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – С. 337-355. – ISBN 978-617-7475-32-2
1731519
  Полторацький О.І. Югославія на власні очі : Нотатки туриста / О.І. Полторацький. – Київ, 1956. – 80с.
1731520
  Митрович М. Югославская действительность в анонимных посланиях Йосипу Броз Тито (1956-1966 годы) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 3. – С. 48-59. – ISSN 0132-1366
1731521
   Югославская живопись. 1950-1965. – М., 1983. – 40с.
1731522
   Югославская мемориальная скульптура. – Москва, 1985. – 32с.
1731523
  Ратников А.Н. Югославская народная армия / А.Н. Ратников, В.И. Завьялов. – М, 1966. – 160с.
1731524
  Симонов К.М. Югославская тетрадь / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1945. – 148с.
1731525
  Мальцев О.М. Югославская трагедия : роман / Орест Мальцев. – Москва : Советский писатель, 1952. – 492 с., 1 л. портр.
1731526
  Керестеджиянц Л. Югославская трагедия // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 38-53. – ISSN 0130-9625
1731527
   Югославские народные песни. – М., 1956. – 187с.
1731528
   Югославские средневековые фрески. Сербия. Македония. Черногория. – Л., 1970. – 60с.
1731529
  Огнев В.Ф. Югославский дневник / В.Ф. Огнев. – М., 1975. – 295с.
1731530
  Огнев В.Ф. Югославский дневник / В.Ф. Огнев. – М., 1985. – 286с.
1731531
  Кирсанов В. Югославский народ под властью фашистских наймитов американского империализма : Стенограма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / В. Кирсанов ; Всес. О-во по распространению полит. и научных знаний. – Москва : Изд. "Правда", 1950. – 30 с. – Библиогр.: с. 31-32
1731532
  Сальков А.П. Югославско-болгарский конфликт на западных покраинах и в Пиринской (Восточной) Македонии: историчекие и этнические предпосылки и развитие в 1918 - 1944 гг. // Российские и славянские исследования : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2016. – Вып. 11. – С. 44-72. – ISSN 1995-5634
1731533
  Козлитин В.Д. Югославско-советские культурные связи : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Козлитин В.Д.; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 22 с.
1731534
   Югославское изобразительное искусство в годы национально-освободительной войны 1941-1945 гг. : Каталог. Графика. – Москва : Советский художник, 1965. – 55 с., [17] с.
1731535
  Мальцев О. Югославська трагедія : роман / Орест Мальцев. – Львів : Книжково-журн. вид., 1953. – 432 с., 1 л. портр.
1731536
  Пастух С.М. Югославський "воєнний" роман 70-80-х рр. 20 ст.: засоби моделювання та парадигма історичної пам"яті : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.03 - література слов"янських народів / Пастух С.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. – Бібліогр.: л.175-201
1731537
  Пастух С.М. Югославський "воєнний" роман 70-80-х рр. 20 ст.: засоби моделювання та парадигма історичної пам"яті : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Пастух Світлана Михайлівна ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1731538
  Кірсанов В. Югославський народ під владою фашистських наймитів амеріканського імперіалізму. : стенограма публічної лекції / В. Кірсанов ; Т-во для поширення політ. та наук. знань Української РСР. – Київ : [Радянська школа], 1951. – 33 с.
1731539
  Лавров П.А. Югославянская палеография : Курс, чит. в С.-Петерб. археол. ин-те в 1903-1904 г / Проф. П.А. Лавров. – Санкт-Петербург : Изд. слушателя Спб. археол. ин-та инж. А.Ф. Папенгут, 1904. – 67, [5] с., 19 л. факс. – Изд. на правах рукописи
1731540
  Очак И.Д. Югославянские интернационалисты в борьбе за победу Советской власти в России (1917-1921 гг.) / И.Д. Очак. – Москва : Московский университет, 1966. – 338 с : ил. – Библиогр.: с. 315-320
1731541
  Сахновский Е.В. Югославянский вопрос в общественном мнении Великобритании перед первой мировой войной : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Сахновский Е. В.; Ужг.ГУ. – Ужгород, 1982. – 23л.
1731542
  Саган Г.В. Югослов"яни в Україні на початку ХХ століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 156-161.
1731543
  Мельників Р. Югурта, мурашиний король. З нагоди ювілею Майка Йогансена // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 10 (703). – С. 40-45. – ISSN 0130-5263
1731544
  Мельників Р. Югурта, мурашиний король. З нагоди ювілею Майка Йогансена // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 10 (703). – С. 40-45. – ISSN 0130-5263
1731545
  Пивовар С.Ф. Югуртинська війна / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 420. – ISBN 966-642-073-2
1731546
  Мюзгам Е. Юда / Е. Мюзгам. – Х.-Берлин-Нью-Йорк, 1923. – 128с.
1731547
  Лесів А.П. Юда Іскаріот в українському мистецтві XV - XVIII ст. іконографія та символіка образу : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Лесів Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1731548
  Возьний К.З. Юдаїзм і сучасні економічні доктрини // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 2. – С. 29-42. – Бібліогр.: 69 назв. – ISSN 1811-3141
1731549
  Черноіваненко В. Юдаїка в бібліотеках, архівах і музеях України / В. Черноіваненко, Т. Батанова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 (272). – С. 117-119. – ISSN 1029-7200
1731550
  Кальниченко О.А. Юдейська традиція перекладу / О.А. Кальниченко, В.О. Подміногін // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 218-244. – ISBN 978-966-8558-97-4


  "Створення істинно сучасної теорії неможливо без попереднього створення його історії, а найкращим шляхом для цього вважається дослідження національних традицій розвитку перекладу та перекладацької думки. Саме тому об’єктом цього дослідження стала одна ...
1731551
  Гура О.А. Юдейські громади в Eкраїні після Другої світової війни (друга половина 1940-их - початок 1950-их років) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 2010. – № 2. – С. 79-87. – ISSN 2075-1451
1731552
   Юденич Віктор Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 168-169
1731553
   Юденич Віктор Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 312-313 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1731554
   Юденич Віктор Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 320-321. – ISBN 978-966-439-961-3
1731555
   Юденич Віктор Іванович (1880-1948) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 183-184. – ISBN 966-95774-3-5
1731556
   Юденич Віктор Іванович (1880-1948) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 553-554. – ISBN 978-966-439-754-1
1731557
   Юденич под Петроградом. Из белых мемуаров : В. Горн, ДО. С. Маргуяиес, Г.Кирдецов, Н. Н. Иванов. – репринтное издание. – Ленинград : Советский писатель, 1991. – 256 с. – ISBN 5-265--02256-2
1731558
  Монолатій Т. Юдео-християнська амбівалентність прикордоння у творах Йозефа Рота // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 207-211. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1731559
  Монолатій Т. Юдео-християнська амбівалентність прикордоння у творах Йозефа Рота // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 207-211. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1731560
  Пинаев С.М. Юджин Гладстон О"Нил / С.М. Пинаев. – М, 1988. – 64с.
1731561
  Фарина У. Юджин Гладстон О"Ніл в Україні: "пререцепціія" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 69-73
1731562
  Быков В.М. Юджин Дебс - вождь американского пролетариата / В.М. Быков. – Москва : Мысль, 1971. – 142 с. – Библиогр.: с. 136-141
1731563
  Козенко Б.Д. Юджин Дебс, социалист / Б.Д. Козенко. – Саратов, 1967. – 118с.
1731564
   Юджин Деннис : Биобиблиогр. указ. – Москва : ВГБИЛ, 1987. – 86 с.
1731565
  Фридштейн Ю.Г. Юджин О"Нил : Биобиблиогр. указ. / Ю.Г. Фридштейн. – Москва, 1982. – 108с.
1731566
  Коренева М. Юджин О"Нил и американская драма // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, В.И. Бернацкая, Е.В. Максимова. – Москва, 1989. – № 2 (82). – С. 185-195
1731567
  Геббель Ф. Юдита / Ф. Геббель. – Львів. – 97с.
1731568
  Геббель Ф. Юдита / Ф. Геббель. – Могилів. – 40с.
1731569
  Черкасенко С. Юдита / С. Черкасенко. – Х., 1928. – 31с.
1731570
  Геббель Ф. Юдифь / Ф. Геббель. – 80с.
1731571
  Джакометти Паоло Юдифь = Giuditta : Трагедия в 5 д. ; [Пер. с итал.] / Соч. Паоло Джиакометти ; Рус. пер. А. Элькана. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. Стелловского, 1860. – 54 с. стп. – Текст парал. на рус. и итал. яз. - Конволют. - Перепл. с 4 кн. произв.


  Содержание конволюта: 1. Юдифь =Giuditta :Трагедия в 5 д. ; [Пер. с итал.] /Соч. Паоло Джиакометти; 2. Елисавета, английская королева = Elisabetta, regina d"Inghilterra : историческая драма в 5 д. / П. Джакометти; Соч. Паоло Джиакометти; 3. Пия ...
1731572
  [Серов А.] Юдифь / А.] [Серов; либретто оперы Мих. Гальперина. – [Москва] : Теакинопечать, 1930. – 77, [3] с.


  Авт.: Серов Александр Николаевич (1820–1871)
1731573
   Юдифь Глизер. – М, 1969. – 264с.
1731574
  Таммсааре Х А. Юдифь. Королю холодно : пьесы / Антон Таммсааре ;. – Москва, 1979. – 191 с.
1731575
  Бэссо А. Юдифь: история любви : история любви / А. Бэссо. – Москва : АСТ, 2005. – 336 с. – ISBN 5-17-030447-1
1731576
  Кулик Р.І. Юдіф Рожавська / Р.І. Кулик, Ю.Г. Токарєв. – Київ : Музична Україна, 1982. – 52 с.
1731577
  Мирський Р.Я. Юдофобія проти України (старі забобони і модерні вигадки) = Judeophobia against Ukraine / Р.Я. Мирський, О.Я. Найман ; Акад. історії та культури євреїв України ім. Шимона Дубнова, Антидифамаційна ліга України. – Вид. 2-ге. – Київ : [б. в.], 2000. – 119, [1] с. : табл. – В третє тисячоліття без расизму і ксенофобії. - Дод. тит. арк. англ. - Текс. укр., англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-7094-08-1
1731578
  Мизак Н. Юенкет Валтазара // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 16-22 червня (№ 22/23). – С. 4-5


  "Московіти, якими оволоділа люта ненависть до чужих націй, зарозумілість, заздрість, обман, помста, п"янство і богозневага, як символами рашизму, не мають перспективи на майбутнє і їх в ім"я Христа-Спасителя, треба рятувати".
1731579
  Филиппов В.А. Южин-Сумбатов / В.А. Филиппов. – Москва, 1943. – 36 с.
1731580
  Князевская Т.Б. Южин-Сумбатов и советский театр / Т.Б. Князевская. – М., 1966. – 200с.
1731581
  Полюк С.П. Южная Азия в планах американского империализма (конец 70-х - начало 80-х годов) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 31-37. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 21)
1731582
   Южная Азия: история и современность. – Ташкент, 1991. – 168с.
1731583
   Южная Америка. – С.-Пб. – 1с.
1731584
  Забродская М.П. Южная Америка / М.П. Забродская. – Москва, 1949. – 80с.
1731585
  Лукашова Е.Н. Южная Америка : физзическая география : пособ. для учителя / Е.Н. Лукашова. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 466 с.
1731586
   Южная Америка: Мыс Горн = 10 стран, которые покорили нас, когда мы покоряли мир : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 66-71 : Фото
1731587
   Южная Америка: общественно-политические движения. – М., 1989. – 185с.
1731588
  Глущенко Е.А. Южная Аравия без султанов : Путевые заметки / Е.А. Глущенко. – Москва, 1971. – 88 с.
1731589
  Пиотровский М.Б. Южная Аравия в раннее средневековье: Становление средневекового общества. / М.Б. Пиотровский. – М., 1985. – 224с.
1731590
   Южная Аравия. Памятники древней истории и культуры / Пиотровский Б.В. – Москва
1. – 1978. – 76с.
1731591
   Южная Африка // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 66-75 : фото. – ISSN 1029-5828
1731592
  Давидсон Апполон Борисович Южная Африка после апартеида / Давидсон Апполон Борисович, Филатова Ирина Ивановна // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – №11. – С. 77-87. – Бібліогр.: с. 77-87. – ISSN 0131-2227
1731593
  Давидсон А.Б. Южная Африка. Становление сил протеста. 1870 - 1924 / А.Б. Давидсон. – М., 1972. – 614с.
1731594
   Южная Африка: борьба против апартеида. – М., 1991. – 199с.
1731595
  Реутов Г.Н. Южная Африка: борьба против расизма, за свободу и независимость. / Г.Н. Реутов. – Л., 1980. – 36с.
1731596
  Иванов И.О. Южная Африка: диалог или конфронтация. / И.О. Иванов. – М., 1989. – 62с.
1731597
   Южная Африка: земля леопарда // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 156, сентябрь. – С. 34-45 : фото
1731598
  Хмельницкий Н.С. Южная Африка: кризис режима апартеида // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 43-49. – (Международные отношения и международное право ; вып. 29). – ISSN 0201-7601
1731599
  Асоян Б.Р. Южная Африка: кто нагнетает напряженность / Б.Р. Асоян. – Москва : Знание, 1986. – 63 с. – Библиогр.: с. 63_64. – (Новое в жизни, науке, технике. Международная ; 5/1986)
1731600
  Улановская И.А. Южная Африка: расизм обречен. / И.А. Улановская. – М., 1978. – 64с.
1731601
  Рощин М.М. Южная ветка / М.М. Рощин. – Москва, 1982. – 447с.
1731602
  Скребов Н.М. Южная вьюга / Н.М. Скребов. – Москва : Советский писатель, 1976. – 126 с.
1731603
   Южная Дакота // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 9 (561). – С. 118-126. – ISSN 0321-2068
1731604
  Зигмар Шмидт Южная и Восточная Африка // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 7 (1614). – С. 175-192. – ISSN 0869-44435
1731605
   Южная и Караибская Америка : сборник. – Харьков : Український робітник, 1934. – 371 с.
1731606
  Архипова Е. Южная и Северная Осетия: административно-территориальное разделение (1801-1925) // Вестник Евразии : Независимый научный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 191-205. – ISSN 1727-1770
1731607
  Сиверс В. Южная и Средняя Америка. – Пер. со 2-го нем. изд. – Санкт-Петербург. – (Всемірная географія)
ХІ. – 1896. – 660с.
1731608
  Дорст Жан Южная и Центральная Америка / Дорст Жан. – Москва : Прогресс, 1977. – 313 с.
1731609
  Алаев Л.Б. Южная Индия. Социально-экономическа история XIV-XVIII веков. / Л.Б. Алаев ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1964. – 352 с.
1731610
  Баталов А.Л. Южная Индия. Экономико-географическая характеристика / А. Баталов, Л. Княжинская, Г. Сдасюк ; АН СССР, Ин-т географии. – Москва : Мысль, 1966. – 279 с.
1731611
  Краснов А.Н. Южная Колхида : очерк / А.Н. Краснов. – Петроград : Тип. П.П. Сойкина, 1915. – 37 с.
1731612
  Маринов В.А. Южная Корея - база империализма на Дальнем Востоке. / В.А. Маринов, А.В. Торкунов. – Москва, 1979. – 132 с.
1731613
  Мазуров В.М. Южная Корея : драмматическое перепутье / В.М. Мазуров, Б.В. Синицын. – Москва : Изд. восточной лит-ры, 1963. – 152 с.
1731614
  Шабшина Ф.И. Южная Корея / Ф.И. Шабшина. – М., 1974. – 272с.
1731615
  Иргебаев А.Т. Южная Корея / А.Т. Иргебаев, В.И. Осипов. – Москва, 1990. – 64с.
1731616
  Шипаев В.И. Южная Корея в системе мирового капиталистического хозяйства. / В.И. Шипаев. – М., 1986. – 283с.
1731617
  Кутахов В. Южная Корея платит за свою роль главного эксперта христианства / В. Кутахов, А. Федяшин // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 34. – С. 22-23. – ISSN 0234-1670
1731618
  Князева Елена Южная Корея. На всех парах / Князева Елена, Дим Виктория // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 5 (2944). – С. 80-82 : фото
1731619
   Южная Корея. Экономическое и политическое положение (1945-1958 гг.). – М., 1959. – 272с.
1731620
  Скорбатюк И. Южная Корея: антикоммунизм и советская культура // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1985. – № 5 (238). – С. 117-131
1731621
  Мореходов М.А. Южная Корея: секреты успеха // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 1 (654). – С. 18-24. – ISSN 0321-5075


  50 лет реформ, которые преобразовали страну. Размышления о причинах быстрого экономического роста Республики Корея и стремительного вхождения ее в ряды ведущих индустриальных государств мира.
1731622
   Южная Осетия в период строительства социализма (к 60-летию установления Советской власти в Грузии). – Тбилиси, 1981. – 231с.
1731623
  Ветров И Южная параллель : очерки для среднего и старшего школьного возраста / И Ветров. – Київ : Веселка, 1984. – 183с.
1731624
  Котельников В.Л. Южная полоса Европейской части СССР. : Очерк природы / В.Л. Котельников. – Москва : Географгиз, 1963. – 222с.
1731625
  Сванидзе И.А. Южная Родезия / И.А. Сванидзе. – Москва : Мысль, 1977. – 69с. – (У карты мира)
1731626
  Ефименко А.Я. Южная Русь : очерки, исследования и заметки / А.Я. Ефименко. – Санкт-Петербург, 1905. – 439 с.
1731627
  Костомаров Н.И. Южная Русь и казачество до восстания Богдана Хмельницкого. – [Санкт-Петербург], 1870. – [217] с. – Конволют. Подборка вырезок из: "Отечественные записки", 1870, № 1 (с. 33-97)-2 (с. 317-368) В конволюте также: Записки причетника / Марко Вовчок, отрывок 2 (с. 379-443; 119-151)


  Cсодержание конволюта: Южная Русь и казачество до восстания Богдана Хмельницкого / Н. Костомаров ; Записки причетника : отрывок второй [гл. 1-5] / Марко Вовчок; Соловьи (Из стихотворений, посвященных русским детям) / Н. Некрасов; Стихотворения / ...
1731628
   Южная Сибирь в скифо-сарматскую эпоху. – Кемерово, 1976. – 119 с.
1731629
  Клэйтон Даглас Дж. Южная ссылка. К 200-летию приезда А.С. Пушкина в Украину / Даглас Дж. Клэйтон, В. Звиняцковский // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 3/4. – С. 191-209. – ISSN 0131-8136
1731630
   Южная тайга Приангарья. Структура и природные режимы южнотаежного ландшафта. – Ленинград, 1969. – 268с.
1731631
   Южная тайга Прииртышья : (опыт стационарного исследования южнотаежных топогеосистем). – Новосибирск : Наука, 1975. – 248с.
1731632
  Бражнин И.Я. Южная тетрадь : записки воен. кор. / И.Я. Бражнин. – Ленинград : Советский писатель, 1967. – 242 с. : портр.
1731633
  Дружинина Е.И. Южная Украина в 1880-1825 гг. / Е.И. Дружинина. – М, 1970. – 384с.
1731634
  Першина З.В. Южная Украина в годы первой и второй революционных ситуаций. : Дис... Канд. ист. наук: 07.00.02 / Першина З.В.; МВ и ССО УССР. – Одесса, 1977. – 389л. – Бібліогр.:л.1-11
1731635
  Дружинина Е.И. Южная Украина в период кризиса феодализма. 1825-1860 гг. / Е.И. Дружинина. – Москва, 1981. – 215с.
1731636
  Першина Заира Валентиновна Южная Украины в годы первой и второй революционных ситуаций. (Проблема центра и региона в рос. освободит. движении) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Першина Заира Валентиновна; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1977. – 38л. – Бібліогр.:с.36-38
1731637
   Южная часть Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1969. – 422с.
1731638
   Южная Якутия : Мерзлотно-гидрогеологические и инженерно-геологические условия Алданского горнопромышленного района. – Москва : Московский университет, 1975. – 444с.
1731639
  Тхай Д.Ч. Южнее 38-й параллели / Д.Ч. Тхай. – М., 1950. – 84с.
1731640
  Бакланов Г.Я. Южнее главного удара : повести / Г.Я. Бакланов ; [илл. Е.Н. Голяховский]. – Москва : Сов. писатель, 1961. – 343 с. : ил.
1731641
  Малашкин С.И. Южнее Москвы / С.И. Малашкин. – Москва, 1975. – 240с.
1731642
   Южнее озера Ильмень. – Л., 1980. – 303с.
1731643
  Набатов Г.И. Южнее Пулкова / Г.И. Набатов. – Л., 1957. – 183с.
1731644
  Домогацких М.Г. Южнее реки Бенхай : Политический роман / М.Г. Домогацких. – Москва : Советский писатель, 1985. – 463с.
1731645
  Домогацких М.Г. Южнее реки Бенхай / М.Г. Домогацких. – М, 1987. – 460с.
1731646
  Демин Л.М. Южнее экватора / Л.М. Демин. – М, 1961. – 240с.
1731647
  Попов В.Г. Южнее, чем прежде. / В.Г. Попов. – Л, 1969. – 204с.
1731648
  Моисеева Г.М. Южно-Африканская Республика / Г.М. Моисеева. – Москва : Мысль, 1966. – 320 с.
1731649
  Моисеева Г.М. Южно-Африканская Республика / Г.М. Моисеева. – Москва, 1974. – 68с.
1731650
   Южно-Африканская Республика : Экономический справочник. – Москва : Наука, 1982. – 280 с.
1731651
  Сигов Ю.И. Южно-Африканская Республика наших дней / Ю.И. Сигов. – Москва, 1991. – 63с.
1731652
  Гальчинский А.С. Южно-Африканская Республика: развитие государственно-монополистического капитализма / А.С. Гальчинский. – Москва, 1973. – 200с.
1731653
  Городнов В.П. Южно-Африканский рабочий класс в борьбе против реакций расизма / В.П. Городнов. – М., 1969. – 156с.
1731654
   Южно-Африканский союз. – М., 1960. – 1с.
1731655
   Южно-Африканский союз. – Москва, 1960. – 30с.
1731656
  Ястребова И.П. Южно-Африканский Союз / И.П. Ястребова. – М, 1959. – 34с.
1731657
  Ястребова И.П. Южно-Африканский Союз после второй мировой войны / И.П. Ястребова. – М, 1952. – 309с.
1731658
  Ястребова И.П. Южно-Африканский Союз после второй мировой войны / И.П. Ястребова. – М, 1952. – 309с.
1731659
   Южно-российский союз рабочих. – Николаев, 1924. – 179с.
1731660
  Веселовский А.Н. Южно-русские былины : Прил. к XXXIX-му т. Записок Имп. Акад. наук № 5 / [Соч.] Акад. А.Н. Веселовского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1881. – [2], 78 с.
1731661
  Кибальчич Т.В. Южно-русские геммы : (неизданные материалы для истории гравировального искусства древних народов, живших в Южной России) : : [19 табл. изображений древних гемм с прил. карты Черного моря и определением мест нахождения греко-римских колоний] / Т.В. Кибальчич. – Берлин : Изд. Н. Будковская ; Печ. в тип. Рейнке и Грунвальд, 1910. – [4], 67 с., 20 л. ил., карт.
1731662
  Животов Н. Южно-русский архив : [Его возникновение и задачи] / [Ник. Животов]. – Киев : тип. "С.В. Кульженко", 1914. – 12 с. – Авт. указан в конце текста. - Без тит. л.
1731663
  Ковальская Е. Южно-русский рабочий союз / Е. Ковальская. – М, 1926. – 128с.
1731664
  Рабинович М.А. Южно-русское книгоиздательство "Ф.А. Иогансон" - владелец П.И. Бонадурер (1908-1917) : Книговедческий очерк / М.А. Рабинович. – Санкт-Петербург, 2000. – 236с. – (Библиофильская серия Клуб любителей миниатюрной книги). – ISBN 5-901363-04-3
1731665
  Нарбеков В. Южно-русское религиозное искусство XVII-XVIII вв. : (По памятникам церковной старины, бывшим на выставке XII археологического съезда в Харькове) / В. Нарбеков. – Казань : Типо-литография Императорского Университета, 1903. – 115 с.
1731666
   Южно-Сахалинск. – Москва, 1968. – 63с.
1731667
   Южно-Сахалинск: Город и его жители. – Южно-Сахалинск, 1982. – 94с.
1731668
  Багров В.Н. Южно-Сахалинская и Курильская операции : (август 1945 г.) / В.Н. Багров. – Москва : Воениздат, 1959. – 112 с. : ил., карт.
1731669
  Халанский М.Г. Южно-славянские сказания о Кралевиче Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса : сравнительные наблюдения в области героического эпоса южных славян и русского народа. : в 4 т. / М. Халанский. – 1893-1896. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр.
[Т.] 1. – 1893. – [4], 180 с. – Отд. оттиск: Русский филологический вестник. - Конволют. - Пер.: Южно-славянские сказания о Кралевиче Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса, т. 1-4
1731670
  Халанский М.Г. Южно-славянские сказания о Кралевиче Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса. [Т.] 2 : сравнительные наблюдения в области героического эпоса южных славян и русского народа. : в 4 т. / М. Халанский // Южно-славянские сказания о Кралевиче Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса : сравнительные наблюдения в области героического эпоса южных славян и русского народа. : в 4 т. / М.Г. Халанский. – 1893-1896. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1893. – [Т.] 1. – [2], 181-472, II с.
1731671
  Халанский М.Г. Южно-славянские сказания о Кралевиче Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса. [Т.] 3 : сравнительные наблюдения в области героического эпоса южных славян и русского народа. : в 4 т. / М. Халанский // Южно-славянские сказания о Кралевиче Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса : сравнительные наблюдения в области героического эпоса южных славян и русского народа. : в 4 т. / М.Г. Халанский. – 1893-1896. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1893. – [Т.] 1. – [2], 473-800, IV с. нот.
1731672
  Халанский М.Г. Южно-славянские сказания о Кралевиче Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса. [Т.] 4 : сравнительные наблюдения в области героического эпоса южных славян и русского народа. : в 4 т. / М. Халанский // Южно-славянские сказания о Кралевиче Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса : сравнительные наблюдения в области героического эпоса южных славян и русского народа. : в 4 т. / М.Г. Халанский. – 1893-1896. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1893. – [Т.] 1. – [2], 801-834 с.
1731673
  Соболевский А.И. Южно-славянское влияние на русскую письменность в XIV-XV веках : Речь, читанная на годичном акте Археол. института 8 мая 1894 г. проф. А.И. Соболевским. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, бывш. Н. Лебелева, 1894. – 30 с.


  На обл. дарственная надпись: Любезнейшему Владимиру Зиновичу Завитневичу от автора
1731674
  Хайдарова Р.Н. Южно-Таджикский территориально-производственный комплекс : (новое в географии республик) / Р.Н. Хайдарова. – Москва : Знание, 1973. – 64 с. – (Наука о Земле ; Новое в жизни, науке, технике)
1731675
   Южно-Уральская комплексная экспедиция. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып.1. – 1936. – 120с.
1731676
   Южно-Уральские воинские полки в Бородинской битве 1812 г. / Г.П. Вдовыкин, А.А. Маржин, И.А. Маржин, Р.А. Ярцев // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 17-18. – ISSN 1684-2618
1731677
   Южно-Черноморский вулканический пояс и его металлогения. – Москва : Наука, 1985. – 95с.
1731678
  Соболев Ю.А. Южно-Якутский ТПК и другие комплексы зоны БАМ / Ю.А. Соболев, Д.С. Стратула. – Москва, 1983. – 64 с. – (В помощь лектору. Б-чка "Территориально-производственные комплексы СССР")
1731679
  Орлова А.С. Южноамериканская интеграция: от США к Бразилии // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 1 (481). – С. 70-81. – ISSN 0321-2068
1731680
  Залыгин С.П. Южноамериканский вариант / С.П. Залыгин. – Москва, 1987. – 207с.
1731681
  Уорн Кеннеди Южноафриканская дилемма. Встречные течения / Уорн Кеннеди, Пешак Томас // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 132-149 : фото
1731682
  Скубко Ю.С. Южноафриканская наука после апартеида. Современный научно-технический потенциал ЮАР // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 3. – С. 119-125. – ISSN 0869-1908
1731683
  Комаров Ю.А. Южноафриканская ставрида : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Комаров Ю.А.; Ка-ий технический ин-т рыбной пром. и хоз. – Калининград, 1969. – 17л.
1731684
   Южноафриканский блок колонизаторов. – М., 1968. – 192с.
1731685
  Каценеленбаум З.С. Южноафриканское золото и обострение англо-американских противоречий. / З.С. Каценеленбаум. – Москва, 1954. – 220с.
1731686
  Девидсон А. Южноафрикаская писательница в России // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 1. – С. 72-85. – ISSN 0869-1908


  Олівія Шрейнер (1855-1920), ПАР - основоположниця англомовної художньої літератури в Південній Африці.
1731687
  Котков С.И. Южновеликорусское наречие в 17 столетии. / С.И. Котков. – М, 1963. – 234с.
1731688
   Южное дело. – Орган научного социализма. – Киев ; Харьков
№2. – 1918. – 138 с.
1731689
   Южное Зауралье в период гражданской войны (1918-1920 гг.). – Курган, 1963. – 288с.
1731690
  Ретиф Южное открытие, произведенное летающим человекои или французский Дедал. / Ретиф, де ла Бретонн. – Москва-Л., 1936. – 247с.
1731691
  Бродянский Д.Л. Южное Приморье в эпоху освоения металла (II - I тыс. до н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Бродянский Д.Л.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1969. – 20л.
1731692
  Утенков Н.А. Южное Приморье. (Особенности физико-географических условий) : Автореф... кандид. географич.наук: / Утенков Н.А.; Московский гос. педагогический институт имени В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 14 с.
1731693
  Добров Л. Южное славянство, Турция и соперничество европейских правительств на Балканском полуострове : историко-политические очерки / Л. Добров. – С.-Петербург : Типография Н.А. Лебедева, 1879. – XIV с., 643 с.
1731694
  Волошин М.П. Южное цветоводство / М.П. Волошин, И.А. Забелин, А.М. Кормилицын. – Симферополь : Крымиздат, 1959. – 200с.
1731695
  Добош В.И. Южнокарпатские украинские говоры долины речки Турьи : Автореф... Канд.филол.наук: / Добош В.И.; Акад.наук Укр.ССР. – Киев, 1955. – 16л.
1731696
  Савина Н.В. Южнонемецкий капитал в странах Европы и испанских колониях в XVI в. / Н.В. Савина. – М., 1982. – 340с.
1731697
  Марков Ю.Д. Южноприморский шельф Японского моря в позднем плейстоцене иголоцене / Ю.Д. Марков. – Владивосток, 1983. – 127с.
1731698
  Лубский А.В. Южнороссийская промышленность во второй половине 19 века : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Лубский А.В. ; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 33 с.
1731699
  Итенберг Б.С. Южнороссийский союз рабочих - первая пролетарская организация в России / Б.С. Итенберг. – М., 1954. – 88с.
1731700
  Итенберг Б.С. Южнороссийский союз рабочих. Возникновение и деятельность / Б.С. Итенберг. – М., 1974. – 271с.
1731701
  Франко Иван Южнорусская литература : Очерк И. Франка / Франко Иван. – Санкт-Петербург, 1904. – Оттиск из Т. 61 Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона
1731702
  Грушевский М.С. Южнорусские господарские замки в половине XVI века : историко-статистический очерк / [соч.] М. Грушевского. – [Киев] : Тип. Имп. университета Св. Владимира, Киевское отд. Высоч. утв. Т-ва печ. дела и торг. И.Н. Кушнерев, 1890. – 33 с.
1731703
  Розов В.А. Южнорусские грамоты. – Киев
Т. – 1917
1731704
  Беляева С.А. Южнорусские земли во второй половине 13-14 в. : (по матекриалам археол. исслед.) / С.А. Беляева ; АН УССР, Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1982. – 117 с. : ил. – Библиогр. обзор: с. 6-26 ; Библиогр. в примеч.: с. 110-117. – (Археология)
1731705
  Беляева Светлана Александровна Южнорусские земли во второй половине XIII-XIV в. (По материалам археологическ. исследований) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Беляева Светлана Александровна; АН УССР, Ин-т археолог. – Киев, 1978. – 17л.
1731706
   Южнорусские летописи, открытые и изданные Н.Белозерским. – Киев : В Университетской тип., 1856. – 162 с.
1731707
  Савинов Д.М. Южнорусские системы ударного вокализма как источник для исторических реконструкций // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 87-103. – ISSN 0373-658Х
1731708
  Сергеев Ф.П. Южнорусский говор Сарпинского и Красноармейского районов Сталинградской области. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сергеев Ф.П.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1956. – 16л.
1731709
  Голубев С.Т. Южнорусский православный Катехизис 1600 года / (Сообщено С.Т. Голубевым). – [Киев] : [Тип. В.И. Завадского], 1890. – [2], 81 с. – Отд. оттиск: Чтения в Историческом обществе Нестора-Летописца. 1899, кн. 4, отд. 3, с. 1-81. - Экз. деф., без ориг. обл.
1731710
  Владимиров П. Южнорусское житие Св. Владимира XVII в. // Словарь книжной малоррусской речи по рукописи XVII века ["Синонима славеноpосская"] / П.Г. Житецкий. – Киев : Тип. Г.Т.Корчак-Новицкого, 1888. – 8 с.
1731711
  Смольская А.К. Южнославянские следы в топонимии юга Украины // "Людиною бути - це мистецтво". Збірник пам"яті доктора філологічних наук, професора Аделаїди Костянтинівни Смольської / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; [редкол.: Н.П. Тропініна.та ін. ; відп. ред.: Є.М. Черноіваненко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 137-148. – ISBN 978-617-689-100-0
1731712
  Можаева И.Е. Южнославянские языки / И.Е. Можаева. – Москва, 1969. – 184с.
1731713
  Попов Л.В. Южнотаежные леса Средней Сибири / Л.В. Попов. – Иркутск, 1982. – 330с.
1731714
  Попов Л.В. Южнотаежные леса Средней Сибири. : Автореф... доктор биол.наук: / Попов Л.В.; АН СССР. Уральский филиал. Ин-т биологии. – Свердловск, 1965. – 42л. – Бібліогр.:с.41-42
1731715
  Турбин Г.А. Южноуральские говоры / Г.А. Турбин. – Челябинск, 1979. – 84 с.
1731716
   Южноуральский археографический сборник. – Уфа
Вып. 1. – 1973. – 407 с.
1731717
   Южноуральский археографический сборник. – Уфа
Вып. 2. – 1976. – 392 с.
1731718
  Черниенко Д.А. Южноуральское шевченковедение в контесте региональной украинистики // II Международные Шевченковские чтения , посвященные 20-летию со дня создания НИИ "Ин-т Тараса Шевченко" в рамках IV "Большаковских чтений" : сб. материалов / Международные Шевченковские чтения. – Оренбург ; Уфа : [б. и.], 2013. – С. 37-46. – ISBN 978-5-98061-101-9
1731719
  Узаков Хайдарали Южноферганские говоры узбекского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Узаков Хайдарали; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им А.С. Пушкина. – Ташкент, 1966. – 22л.
1731720
  Тычина Е.Г. Южночерниговские говоры и их отражение в украинском литературном языке XVIII-XX ст. : Автореф... канд. филол.наук / Тычина Е.Г. – Киев, 1950. – 14 с.
1731721
   Южные Альпы. Белая вода // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 148-149 : фото. – ISSN 1029-5828
1731722
  Бобров И.В. Южные ветры : [повесть] / И.В. Бобров, Н. Ракитин. – Ярославль : Ярославлевское книжное издательство, 1953. – 135 с.
1731723
  Гнеушев В.Г. Южные города / В.Г. Гнеушев. – Ставрополь, 1982. – 232с.
1731724
  Иовва И. Южные декабристы и греческое национнально-освободительное движение. / И. Иовва. – Кишинев, 1963. – 104с.
1731725
   Южные записки : Еженедельный журнал. – Одесса
№1-2. – 1903
1731726
   Южные записки : Еженедельный журнал, популярно-научный и литературный. – Одесса : Типо-литография Торгового дома Г.М. Левинсон в Одессе
№1-19. – 1903. – 812 с.
1731727
   Южные записки. – Одесса
№3-20. – 1904
1731728
   Южные записки. – Одесса
№21-38. – 1904
1731729
   Южные записки. – Одесса
№38-49. – 1904
1731730
   Южные записки. – Одесса
№50. – 1904. – 94 c.
1731731
   Южные записки. – Одесса
№50-54. – 1904
1731732
   Южные записки. – Одесса
№1-14. – 1905
1731733
   Южные записки. – Одесса
№15-29. – 1905
1731734
   Южные записки. – Одесса
№30-50. – 1905
1731735
  Олендер С.Ю. Южные звезды / С.Ю. Олендер. – М., 1957. – 157с.
1731736
   Южные моря СССР. – Москва, 1984. – 48с.
1731737
   Южные моря СССР: географические проблемы исследования и освоения. – Ленинград, 1989. – 175с.
1731738
  Набатов Г.. Южные мстители. / Г. Набатов. – Л., 1960. – 190с.
1731739
  Симонов К.М. Южные повести / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1962. – 192с.
1731740
  Симонов К.М. Южные повести / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1963. – 156с.
1731741
  Шахматов А.А. Южные поселения вятичей / А.А. Шахматова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1907. – 715-729 с. – Отд. отт. из "Известия Акад. Наук". 1907
1731742
  Шахматов А.А. Южные поселения вятичей / А.А. Шахматова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1907


  Содержание конволюта: 1. Южные поселения вятичей; 2. К вопросу о финско-кельтских и финско-славянских отношениях; 3. Исследование о двинских грамотах XV в.; 4. Мстислав Лютый в русской поэзии
1731743
  Пушкин А.С. Южные поэмы / А.С. Пушкин. – МоскваЛ., 1947. – 143с.
1731744
  Пушкин А.С. Южные поэмы / А.С. Пушкин. – Орел, 1961. – 103с.
1731745
  Пушкин А.С. Южные поэмы / А.С. Пушкин. – Л, 1971. – 71с.
1731746
  Пушкин А.С. Южные поэмы / А.С. Пушкин. – М, 1976. – 80с.
1731747
  Пушкин А.С. Южные поэмы / А.С. Пушкин. – М, 1982. – 78с.
1731748
  Хлебович И.А. Южные районы Средней Сибири. (Мед.-геогр. исследование) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Хлебович И.А. ; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1967. – 23 с.
1731749
  Романенко С.А. Южные славяне Австро-Венгрии и судьба монархии Габсбургов в современной историографии Хорватии и Боснии и Герцеговины // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 3. – С. 33-45. – ISSN 0132-1366
1731750
  Дринов М.С. Южные славяне и Византия в 10 веке / М.С. Дринов. – 153с.
1731751
  Флоринский Т.Д. Южные славяне и Византия во второй четверти XIV века : Вып.1-2 / [соч.] Тимофея Флоринского. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума
Вып. 2 : [Образование Сербского царства]. – 1882. – [4, VI, 275 с. – Библиограф.: "Перечень важнейших источников и пособий ..." (с. 35-39)
1731752
  Жиброва Т. Южные уезды России и донское казачество: из истории таможенного управления XVII - начала XVIII вв. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 126-134
1731753
  Касумова С.Ю. Южный Азербайджан в III-VII вв. / С.Ю. Касумова. – Баку, 1983. – 166с.
1731754
  Кузьмичев А.П. Южный бастион / А.П. Кузьмичев. – Минск, 1991. – 348с.
1731755
  Свиридов Г.И. Южный бастион. Стихи. / Г.И. Свиридов. – М., 1963. – 104с.
1731756
  Серман Б.Е. Южный берег / Б.Е. Серман. – Симферополь, 1948. – 68с.
1731757
  Бугославский П.И. Южный берег Крыма : очерк ; с приложением краткого путеводителя по Крыму / П.И. Бугославский. – Чернигов : Типография Губернского Земства, 1909. – 86 с.
1731758
  Станков С.С. Южный берег Крыма / С.С. Станков. – Нижний Новгород, 1926. – 149с.
1731759
  Чарнолуский В.В. Южный берег Крыма / В.В. Чарнолуский. – Москва, 1926. – 135с.
1731760
   Южный берег Крыма. – Москва, 1959. – 37с.
1731761
   Южный берег Крыма. – Киев : Мистецтво, 1963. – 118с.
1731762
  Хохряков Ю.А. Южный берег Крыма / Ю.А. Хохряков. – 4-е изд., испр. и доп. – Симферополь : Крым, 1966. – 144с.
1731763
   Южный берег Крыма. – Симферополь, 1976. – 8с.
1731764
  Габинская М.М. Южный берег Крыма : путеводитель / М.М. Габинская, Славич, Приступа С.К. -. – Симферополь : Таврия, 1980. – 191с.
1731765
   Южный берег Крыма. – 2-е изд. – Москва, 1987. – 209с.
1731766
  Гольдфайль Л.Г. Южный берег Крыма. Курортный справочник / Л.Г. Гольдфайль, Я.Л. Гроссман. – Москва : Наркомздрав РСФСР, 1927. – 162 с.
1731767
  Новацкий П. Южный Буг в наше время, или Гипанис по Геродоту за 5-ть столетий до Р.Х / П. Новацкий. – Санкт-Петербург : Синод. тип., 1913. – 4 с., 2 л. карт. – Отт. из "Вестн. археологии и истории", вып. 22. ; В конце текста: член-сотрудник Археол. ин-та отставной полк. П. Новацкий. ; Без тит. л.
1731768
  Лисовский Ю.П. Южный вопрос и социальные конфликты в Италии / Ю.П. Лисовский. – М., 1979. – 373с.
1731769
  Щедров И.М. Южный Вьетнам сегодня / И.М. Щедров. – Москва, 1962. – 254с.
1731770
  Суровов Н.Н. Южный Вьетнам. / Н.Н. Суровов. – М, 1964. – 32с.
1731771
  Сарсенбаев О. Южный горизонт : повести и рассказы / Абу Сарсенбаев ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 224 с.
1731772
  Миржанова С.Ф. Южный диалект башкирского языка. / С.Ф. Миржанова. – М., 1979. – 272с.
1731773
  Валькова Л.В. Южный Йемен / Л.В. Валькова, Л.Н. Котлов. – Москва : Мысль, 1973. – 126с.
1731774
   Южный Кавказ : тенденции и проблемы развития (1992-2008 годы) / [ отв. ред. и руководитель авт. кол. В.А. Гусейнов ]. – Москва : Красная звезда, 2008. – 392 с. – ISBN 978-5-94691-283-9
1731775
   Южный Кавказ в "системе трех морей": внешние угрозы и внутренние вызовы // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 10. – С. 91-106. – ISSN 0131-2227
1731776
  Насиров Э. Южный Кавказ: поле игры между НАТО и Россией? / Э. Насиров, Х. Искандаров, С. Садиев // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2017. – T. 16, № 3, Лето. – С. 53-63. – ISSN 1812-1101


  "В этой статье делается анализ вызовов и перспектив сотрудничества между странами Южного Кавказа и НАТО. Рассматриваются геоэкономическое, геополитическое и геостратегическое значение этого региона как для НАТО, так и для Организации Договора о ...
1731777
  Котова Наталья Южный Кипр. О Кипре с душой // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 1. – С. 68-73 : фото
1731778
  Лян Жэнь-цай. Южный Китай. / Жэнь-цай. Лян. – М., 1962. – 392с.
1731779
  Загребельный П.А. Южный комфорт : Роман / Павло Загребельный; Пер. с укр. К. Григорьева. – Москва : Советский писатель, 1990. – 332с. – ISBN 5-265-01402-0
1731780
  Калугин П.И. Южный Копетдаг: (Геол. описание) / П.И. Калугин. – Ашхабад, 1977. – 215с.
1731781
  Давыдов Ю.В. Южный крест / Ю.В. Давыдов. – Москва, 1957. – 88 с.
1731782
  Селезнев П.И. Южный крест / П.И. Селезнев. – М, 1982. – 462с.
1731783
  Селезнев П.И. Южный крест / П.И. Селезнев. – Владикавказ, 1991. – 540с.
1731784
  Слепухин Ю.Г. Южный Крест / Ю.Г. Слепухин. – Ленинград, 1981. – 416с.
1731785
  Кизилов М.Г. Южный Крест / М.Г. Кизилов. – М., 1991. – 269с.
1731786
  Селезнев П.И. Южный крест. / П.И. Селезнев. – Волгоград, 1974. – 382с.
1731787
   Южный Крым. – Симферополь, 1948. – 32с.
1731788
  Бабков И.И. Южный Крым. Туристская карта : туристская карта / И.И. Бабков. – Рига : [Б.и.], 1956. – 12 с. : ил.
1731789
  Строев П.А. Южный океан и Антарктика по гравиметрическим данным / П.А. Строев. – Москва : Наука, 1972. – 104с.
1731790
  Задорожный Олег Южный округ Парижа : BOYS DOH"T CRY // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 6. – С. 104-108 : Фото
1731791
  Амундсен Р. Южный полюс / Амундсен Р. ; пер. с норвежского М.П. Дьяконовой ; под ред. М.А. Дьяконова ; предис. В.Ю. Визе. – Ленинград : Молодая гвардия, 1937. – 433 с., илл.
1731792
  Амундсен Р. Южный полюс / Амундсен Р. ; пер. с норв. Л.Л. Жданова // Северный полюс / Р. Пири. – Пер. с англ. – Москва : Мысль, 1972. – С. 250-532
1731793
  Амундсен Р. Южный полюс / Амундсен Р. // Северный полюс / Р. Пири. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1981. – С. 261-595
1731794
  Зорин Виталий Южный полюс взят : Новости. События / Зорин Виталий, Стадник Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 10-14 : Іл.
1731795
   Южный полюс. Поход на юг // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 11 (2938). – С. 104-105 : фото
1731796
  Сент-Экзюпери Южный почтовый. Ночной полет. Планета людей. Военный летчик. Письмо заложнику. Маленький принц. Пилот и стихии : [сб.] ; пер. фр. / Антуан де Сент-Экзюпери ; [вст. ст. Марка Галлая]. – Москва : Художественная литература, 1983. – 447 с.
1731797
   Южный регион: агенты выбирают решения Amadeus // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 8 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1731798
  Беспалов Ю.В. Южный рубеж Московии : (из истории Подмосковья) / Ю.В. Беспалов ; [АН СССР, Науч. центр биол. исслед., Отд. НТИ]. – Пущино : ОНТИ НЦБИ, 1990. – 169, [2] с. : ил. + Прил. (1 л. схем)
1731799
   Южный русский зборник / Издание Амвросия Метлинского. – Харьков : В университетской типографии, 1848. – 60, 107, 44, 70, [2], 88, [4] с.
1731800
   Южный сборник : учебно-литературный сборник, издаваемый Н. Максимовичем. – Одесса : В тип. Л. Нитче
№ 7. – 1859. – С. 71-112, [1] с. – Без обл.
1731801
  Шелудько А.Д. Южный серый догоносик (tanynecus dialaticollis oyll) и обоснование мер борьбы с ним : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Шелудько А. Д.; Укр. с. х. акад. – Киев, 1971. – 22л.
1731802
  Стойчев О.А. Южный серый долгоносик и меры борьбы с ним в Молдавской ССР : Автореф. дис. ... канд. с-х. наук / Стойчев О.А. ; Укр. с-х. акад. – Киев, 1965. – 18 с.
1731803
   Южный Тироль. Альпы с привкусом Рождества // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 5. – С. 26-29 : фото
1731804
  Прокопович Наталья Южный туристический форум : Южное гостеприимство. Регионы / Прокопович Наталья, Ильинская Светлана // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 76-77 : Фото
1731805
   Южный туристский форум в Краснодаре : Право на презентацию. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 52-53 : Фото
1731806
   Южный турфорум даст оценку сезону : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 50-53 : Фото
1731807
  Первенцев А.А. Южный узел / А.А. Первенцев. – Москва-Л, 1949. – 140с.
1731808
  Беседин Владислав Борисович Южный Урал - дар природы : Золотая корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 80-81 : Фото
1731809
  Круковский М.А. Южный Урал : путевые очерки / М.А. Круковский. – Москва : Типо-литография Русского Товарищества печатного и издательского дела, 1909
1731810
  Шагинян М.С. Южный Урал / М.С. Шагинян. – Челябинск, 1946. – 128с.
1731811
   Южный Урал : Литературно-художественный альманах. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство
№1. – 1948. – 192 с.
1731812
   Южный Урал : Литературно-художественный альманах. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство
№2-3. – 1950. – 176 с.
1731813
   Южный Урал : Литературно-художественный альманах. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство
№6. – 1951. – 172 с.
1731814
   Южный Урал : Литературно-художественный альманах. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство
№7. – 1952. – 208 с.
1731815
   Южный Урал : Литературно-художественный альманах. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство
№8-9. – 1952. – 288 с.
1731816
   Южный Урал : Литературно-художественный альманах. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство
№10. – 1953. – 148 с.
1731817
   Южный Урал : Литературно-художественный альманах. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство
№11. – 1954. – 172 с.
1731818
   Южный Урал : Литературно-художественный альманах. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство
№12. – 1955. – 132 с.
1731819
   Южный Урал : Литературно-художественный альманах. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство
№13-14. – 1955. – 204 с.
1731820
   Южный Урал : Литературно-художественный альманах. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство
№1 (27). – 1957. – 208 с.
1731821
   Южный Урал : Литературно-художественный альманах. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство
№2-3 (28-29). – 1957. – 248 с.
1731822
   Южный Урал : Литературно-художественный альманах. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство
№1 (30). – 1958. – 172 с.
1731823
   Южный Урал : Литературно-художественный альманах. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство
№2 (31). – 1958. – 176 с.
1731824
  Мажитов Н.А. Южный Урал в 7-14 вв. / Н.А. Мажитов. – М, 1977. – 240с.
1731825
  СидоренкоС.А Южный Урал в составе России в период феодализма / СидоренкоС.А. – Челябинск, 1981. – 68 с.
1731826
   Южный федеральный округ. У краснодарского края амбициозные проекты : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 53 : Фото
1731827
  Венидиктов Вячеслав Южный форпост геополитики : Экстрим // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 172-175 : Іл., карта
1731828
  Нехода И.И. Южный фронт : Стихи / И.И. Нехода. – Москва : ГИХЛ, 1943. – 16с.
1731829
  Зорин Н.С. Южных рубежей часовые / Н.С. Зорин, Т.Г. Масумян. – Баку, 1981. – 134с.
1731830
  Гожев А.Д. Южня Америка : физико-географическая характеристика / А.Д. Гожев. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 360 с.
1731831
  Волхонский Андрей Юзабилити или виртуальное лицо страны // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 84-87 : фото
1731832
  Сергеев С.Ф. Юзабилити информационных систем в образовании: основные понятия // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2013. – № 1. – С. 25-30


  В практической педагогике растет интерес к прикладным аспектам эргономики и инженерной психологии и, в частности, к такой новой дисциплине, как юзабилити. Это связано с внедрением компьютерных сиситем обучения, обработки и представления данных. В ...
1731833
  Медзюта В.Б. Юзева хата / В.Б. Медзюта. – Минск, 1988. – 253с.
1731834
  Посьпєх Р. Юзей Ельснер як композитор і педагог // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 3/4 (5/6). – С. 62-72. – ISSN 2224-0926
1731835
  Гіпіч В. Юзеф Бартоломій Зіморович. Життя та світогляд львівського міщанина ХVII століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 149-162. – ISSN 0869-3595


  У статті реконструйовано біографію відомого львівського патриція Бартоломея Зіморовича. Біографію Зіморовича подано в контексті світогляду міщанства українських земель Раннього Нового часу. Проаналізовано суспільно-політичні погляди автора першої ...
1731836
  Дроботюк М. Юзеф Водинський до атрибуції одного твору // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 18-19. – ISSN 0130-1799


  У Національному художньому музеї україни зберігається етюд, який довгий час в офіційній документації кінця 1950-х рр. Значився як: "Видимский ЯН. Днепр у Киева. 1918. Картон, Масло. 27,5 *32 см". Та маємо ще пізніший напис на картці, зроблений ...
1731837
  Ткачук О.П. Юзеф Ігнацій Крашевський та Джозеф Конрад: імагологічні аспекти // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 385-391


  Стаття присвячена проблемі дослідження імагологічної парадигми "свій-чужий" в повісті Ю.І. Крашевського "Уляна" та новелі Дж. Конрада "Емі Фостер". Статья посвящена проблеме исследования имагологической парадигмы «свой-чужой» в повести Ю.И. ...
1731838
  Перескоцька У.І. Юзеф Ігнацій Крашевський у літературній критиці Антонія Марцінковського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 161-165


  У статті розглянуто елементи творчості критика Антонія Марцінковського та відомого літературного авторитета Юзефа Ігнація Крашевського , стосунки з редакторами таких відомих часописів як "Gwiazda", "Tygodnik Peterburski". В статье рассматриваются ...
1731839
  Грабарчук Н. Юзеф Ігнацій Крашевський як дослідник Волині // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 206-207
1731840
  Шалагінова О. Юзеф Крашевський: феномен волинського шляхтича // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 384-386
1731841
  Криштальська О. Юзеф Лободовський // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2015. – № 9/10. – С. 162. – ISSN 0208-0710
1731842
  Борщевський С. Юзеф Лободовський і Леонід Полтава: мадридська сторінка творчості в контексті українсько-польських відносин // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 29 березня (№ 6). – С. 18
1731843
  Кравченко С. Юзеф Лободовський та Україна: Польсько-Українські взаємини в публіцистиці 30-х рр. XX ст. // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 113-125


  У статті розглянуто публікації письменника, присвячені Україні й надруковані в 30-ті рр. ХХ ст. на шпальтах польських тижневиків "Biletyn Polsko-Ukrai??ski" і "Wiadoms?ci Literackie", проаналізовано його бачення сутності та перспектив вирішення ...
1731844
  Рейзес-Дзедушицький Єжи Юзеф Лозінський - співзасновник Потужицької бібліотеки у Львові / пер. з польськ. Т. Паславського // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 42-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  За часів галицької автономії у Львові функціонувало чимало польських фундаційних публічних наукових бібліотек. До них належала і Потужицька бібліотека, заснована Юзефом Дзедушицьким приблизно 1815 р, Майже 100 років бібліотека була приватною і ...
1731845
  Наленч Д. Юзеф Пилсудский / Д. Наленч, Т. Наленч. – Москва, 1990. – 398с.
1731846
  Дубинянский М. Юзеф Пилсудский: Jeszcze Polska nie zginela // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 9 (85). – С. 30-47. – ISSN 1819-6268
1731847
  Сулєя В. Юзеф Пілсудський = Jozef Pilsudski / Влодзімєж Сулєя ; пер. з пол. Миколи Яковини. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 527, [1] с. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. вид.: Jozef Pilsudski / Wlodzimierz Suleja. Wroclaw ; Warszawa ; Krakow: Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich wydawnictwo, 2004. - Імен. покажч.: с. 509-523. – Бібліогр.в прим.: с. 496-508. – ISBN 978-966-378-598-1
1731848
  Матушек О.Ю. Юзеф Пілсудський (1867-1935) // Харківський університет і література : антологія творів випускників, викладачів і студентів / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; за заг. ред. В.С. Бакірова та Ю.М. Безхутрого ; [уклад.: П.М. Бабай, О.І. Борзенко, І.В. Бурлакова та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 133-136. – ISBN 978-966-285-507-4


  Юзеф Клеменс Пілсудський (Jozef Klemens Pilsudski; 1867, с. Зулов (нині Залавас) — 1935, Варшава, Польська Республіка) — польський політичний, військовий і державний діяч, перший голова відродженої польської держави. Ініціатор створення Польської ...
1731849
  Гринів О. Юзеф Пузина - провісник Львівської математичної школи / О. Гринів, Я. Притула // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 5-23. – (Серія механіко-математична ; вип. 85). – ISSN 2078-3744
1731850
  Стрілько Г. Юзеф Третяк - критик і його біографія (вступні зауваги) // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 330-334. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті розглянуто життєвий шлях літературознавця Юзефа Третяка, одного з найбільш ґрунтовних дослідників літератури, що найчастіше оминався дослідниками його наукової діяльності. А також здійснено загальний огляд його наукової спадщини. Стаття ...
1731851
   Юзеф Хелмонський (1849 - 1914). – Москва, 1988. – [39] с.
1731852
  Янович Б. Юзеф Чехович - поляк, який любив Волинь // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 грудня (№ 227/228). – С. 13


  Видатний поет декілька важливих для своєї творчості років провів у Володимирі-Волинському і селі Верба.
1731853
  Островський Г.С. Юзефа Богуславівна Кратохвиля-Відимська / Г.С. Островський. – Київ : Мистецтво, 1967. – 72 с.
1731854
  Гордійчук М.В. Юзефінський дуб: визначна пам"ятка природи Полісся // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 38-39
1731855
  Короткий В. Юзефович Михайло (1802-1889) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 449. – ISBN 5-7707-1062-4
1731856
  Милько В.І. Юзефович та український національний рух 1873 - 1876 рр.: Історична реконструкція відносин // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 7. – С. 287-298. – ISBN 978-966-551-327-8


  М.В. Юзефови - український діяч освіти і культури. Був одним з ініціаторів закриття газети "Киевский телеграф", Південно-Західного відділу та видання Емського указу 1876 року, для розробки якого в Петербурзі була скликана надзвичайна комісія за участю ...
1731857
  Шльогель К. Юзівка: індустріальний злет і катастрофа // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 13 грудня (№ 49). – С. 4


  Донецьк (до 1917 — Олександрівка, 1917–1924 та 1941–1943[3] — Юзівка, у 1924–1941 та 1943–1961 — Сталін, Сталін, Сталіно — місто на сході України, адміністративний центр Донецької області. Наразі перебуває під контролем російських окупаційних військ.
1731858
   Юзьков Леонід Петрович (1938-1995) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 554. – ISBN 978-966-439-754-1
1731859
  Тиньова Я. Юіоетика: трансплантологія. Презумпція незгоди vs презумпції згоди // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 2-15 квітня (№ 17/18). – С. 19. – ISSN 1992-9277
1731860
   Юй Гун передвигает горы. – Ю.-Сахалинск, 1959. – 87с.
1731861
  Аджимамудова В.С. Юй Да-Фу и литературное общество "Творчество" / В.С. Аджимамудова; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1971. – 192 с.
1731862
  Томихай Т.Х. Юй Синь. / Т.Х. Томихай. – М., 1988. – 106с.
1731863
  Лаврик А.Г. Юкагирские огни / А.Г. Лаврик. – Якутск, 1957. – 112с.
1731864
  Крейнович Е.А. Юкагирский язык. / Е.А. Крейнович. – М.-Л., 1958. – 288с.
1731865
   Юкагиры. – Новосибирск, 1975. – 244с.
1731866
   Юкин, Владимир Яковлевич. Выставка живописи. Москва. 1981. – М., 1981. – 13с.
1731867
  Савченко Я.М. Юкка нитчатая / Я.М. Савченко. – Киев; Харьков, 1946. – 52с.
1731868
  Савченко Я.М. Юкка нитчатая / Я.М. Савченко. – Харьков-Киев, 1946. – 52с.
1731869
  Марков С.Н. Юконский Ворон / С.Н. Марков. – М-Л, 1946. – 336с.
1731870
  Марков С.Н. Юконский Ворон / С.Н. Марков. – М, 1947. – 267с.
1731871
  Марков С.Н. Юконский Ворон / С.Н. Марков. – М, 1954. – 192с.
1731872
  Марков С.Н. Юконский Ворон : роман / С.Н. Марков. – Москва : Советская Россия, 1970. – 367 с.
1731873
  Марков С.Н. Юконский Ворон / С.Н. Марков. – Красноярск, 1982. – 365с.
1731874
  Марков С.Н. Юконский Ворон : [роман об исследователе Аляски Л. Загоскине : для сред. и ст. шк. возраста] / Сергей Марков ; [предисл. А.И. Алексеева ; худож. Д. Утенков]. – Москва : Детская литература, 1990. – 347, [1] с. : ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-08-001604-3 (в пер.)
1731875
  Марков С.Н. Юконский Ворон / С.Н. Марков. – М, 1991. – 347с.
1731876
  Марков С.Н. Юконский Ворон / С.Н. Марков. – Новосибирск, 1991. – 364с.
1731877
  Марков С.Н. Юконский Ворон / С.Н. Марков. – М, 1994. – 320с.
1731878
  Ляшук А. Юкстапозити як продуктивні лексичні інновації в англійській мові // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 62-66. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1731879
  Денисовець І.В. Юкстапозиція як засіб формування емоційно-оцінного потенціалу лексем у художньому дискурсі Всеволода Нестайка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 112-114. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1731880
  Голованов Н.Н. Юлиан-отступник. – Москва, 1904. – 111 с.
1731881
  Ханович И.Г. Юлиан Александрович Шиманский, 1883-1962 / И.Г. Ханович. – М., 1978. – 192с.
1731882
  Аристов Ф.Ф. Юлиан Андреевич Яворский : к 40-летию его литературно-науч. деятельности 1892-1932 / Ф.Ф. Аристов. – Львов, 1932. – 15 с.
1731883
  Шлык М.И. Юлиан Брун - революционер, марксист-теоретик / М.И. Шлык. – Минск, 1987. – 141с.
1731884
  Матвеева Л.В. Юлиан Кулаковский / Леся Матвеева ; Ин-т востоковедения им. А. Крымского, Нац. акад. наук Украины. – Киев : Стилос, 2002. – 482, [1] с. – ISBN 966-8009-24-Х
1731885
  Тых Ф. Юлиан Мархлевский / Ф. Тых, Ф. Шумахер. – М., 1969. – 368с.
1731886
  Зайчик И. Юлиан Панич: "Я никогда не боялся сжигать за собой мосты" // Караван историй. – Москва, 2002. – № 2. – С.28-55. – ISSN 1560-4233


  Беседа бывшим советским киноактером, выехавшим на Запад, Юлианом Паничем о его жизни и работе в СССР и за границей, о работе на радиостанции "Свобода" в Мюнхене и жизне в США.
1731887
  Живов М. Юлиан Тувим - пропагандист русской поэзии // Мастерство перевода. : сборник. – Москва : Советский писатель, 1963. – за 1962 г. : 1962. – С. 395-434
1731888
  Живов М.С. Юлиан Тувим / М.С. Живов. – М., 1960. – 136с.
1731889
  Живов М.С. Юлиан Тувим / М.С. Живов. – М., 1963. – 308с.
1731890
   Юлиан Тувим : биобиблиогр. указ. – Москва : ВГБИЛ, 1989. – 205, [3] с., [1] л. портр. : ил.
1731891
   Юлиан Тувим. 1894-1953.. – М., 1963. – 13с.
1731892
  Тюлин Ю.Н. Юлианд Крейн / Ю.Н. Тюлин. – Москва : Советский композитор, 1971. – 264 с.
1731893
  Костин В.И. Юлий Абрамович Ганф / Авт. текста: В.И. Костин; ред.:Т.Г. Гурьева. – Москва : Советский художник, 1955. – 92 с.
1731894
  Ганф Ю.А. Юлий Ганф : мастера советской карикатуры / Ю.А. Ганф; Ред.: А. Купецян. – Москва : Советский художник, 1972. – [38] с.
1731895
  Зак М.Х. Юлий Райзман / М.Х. Зак. – М, 1962. – 230с.
1731896
  Афанасьев В.А. Юлий Рафаилович Бершадский, заслуженный деятель искусств Украинской ССР / В.А. Афанасьев. – Москва : Искусство, 1957. – 31 с. : ил., 5 л. ил.
1731897
  Эглит А. Юлий Федюерс. Монография. / А. Эглит, А. Лапинь. – Рига, 1958. – 158с.
1731898
  Цезарь Гай Юлий Юлий Цезарь : Комментарии, в изложении Ант. Троллопа / Юлий Цезарь ; пер. с англ. С. К. Брюлловой (Кавелиной). – Санкт-Петербург : Издание В. Ковалевского ; [Тип. А.М. Котомина], 1876. – [4], 221, II с. – (Сборник древних классиков для русских читателей)
1731899
  Утченко С.Л. Юлий Цезарь / С.Л. Утченко. – Москва : Мысль, 1976. – 365 с.
1731900
  Утченко С.Л. Юлий Цезарь / С.Л. Утченко. – 2-е изд. – М, 1984. – 342с.
1731901
  Мартынов А. Юлий Цезарь, личность в истории // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2008. – № 8. – С. 66-69


  Частина I, II
1731902
  Мартынов А. Юлий Цезарь. личность в истории. Часть I // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2008. – № 6. – C. 70-76
1731903
  Утченко С. Юлий Цезарь. Цицерон и его время. / С. Утченко. – Москва : Мысль, 1998. – 624 с. – (Всемирная история в лицах). – ISBN 5-244-00902-8
1731904
  Дуров В.С. Юлий Цезарь: Человек и писатель / В.С. Дуров. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1991. – 208 с.
1731905
  Маркуш О.І. Юлина : повість / О.І. Маркуш. – Ужгород : Тиса, 1971. – 160 с.
1731906
  Маркуш О.І. Юлина : повість / О.І. Маркуш. – Київ : Дніпро, 1981. – 352 с.
1731907
  Кузнецова Р.Р. Юлиус Фучик / Р.Р. Кузнецова. – Москва, 1953. – 40с.
1731908
  Фучикова Г. Юлиус Фучик / Г. Фучикова. – Прага, 1955. – 27 с.
1731909
  Филиппов В.Н. Юлиус Фучик / В.Н. Филиппов. – Москва, 1986. – 353 с.
1731910
  Николаева Н Юлиус Фучик (Творческий облик писателя-коммуниста_ : Автореф... канд. филол.наук: / Николаева Н, С.; Лит. ин-т при ССП СССР. – М., 1955. – 16л.
1731911
  Каниметов А.К. Юлиус Фучик в советском Киргизстане / А.К. Каниметов. – Фрунзе, 1956. – 112с.
1731912
  Абдурахманова И. Юлиус Фучик в Средней Азии / И. Абдурахманова. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1959. – 70 с., [1] л. портр. : ил., портр.
1731913
   Юлиус Фучик с нами. Воспоминания.. – Ташкент, 1971. – 152с.
1731914
  Фучик Г. Юлиус Фучик. / Г. Фучик. – Прага, 1953. – 37с.
1731915
   Юлиус Фучик.. – М., 1953. – 28с.
1731916
  Вановская Т.В. Юлиус Фучик. / Т.В. Вановская. – Ленинград, 1960. – 244с.
1731917
   Юлиус Фучик. (1903-1943).. – М., 1968. – 24с.
1731918
   Юлиуш Словацкий : Био-библиографический указатель ; К 150-летию со дня рождения. – Москва : Издательство сесоюзной книжной палаты, 1959. – 100 с.
1731919
  Левинская С.И. Юлиуш Словацкий и русская литература / С.И. Левинская. – [16] с.
1731920
  Левинская С.И. Юлиуш Словацкий и русская литература // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 29-30
1731921
   Юлия Борисова. Народная артистка СССР. – Москва : Союз кинематографистов СССР : Бюро пропаганды советского киноискусства, 1972. – 14 с. : ил. – (Актеры советского кино)
1731922
  Прохоровский В. Юлия Владимировна Тимошенко // Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний щоквартальник українською та російською мовами для вихователів, вчителів, викладачів, науковців, організаторів освіти, батьків та юнацтва / Київ. громадський освітньо-видавн. центр "Політкультурний світ" ; Голов. ред.: Я.А. Береговий [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (75). – С. 78-81
1731923
  Альтшуллер А.Я. Юлия Линская / А.Я. Альтшуллер. – Ленинград : Искусство, 1973. – 152 с.
1731924
   Юлия Полевая: хотите работать с архитекторами - отбросьте личные амбиции творца! // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 3. – С. 38-41 : фото
1731925
   Юлия Сегаль.. – М, 1987. – 39с.
1731926
  Толченова Н.П. Юлия Солнцева / Н.П. Толченова. – Москва : Искусство, 1979. – 120 с.
1731927
  Каревин А. Юлия Тимошенко. Реквием по политику // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 22-28 марта (№ 12). – С. F 1-2


  Данная статья - о гуляющем просторами интернета юмористическом клипе на популярную песню Михаила Круга "Владимирский централ". Называется он "Тимошенко. Жизненная история" и посвящен известной даме, некогда занимавшей пост премьер-министра, а ныне ...
1731928
  Тимошенко Ю. Юлия Тимошенко: "Помаранчеві майдани нагадували храм під відкритим небом": Інтерв"ю співголови коаліції "Сила народу" інтернет-виданню "Укр. правда" // Шлях перемоги. – 2004. - 22 груд.
1731929
  Тимошенко Ю. Юлия Тимошенко: "Торг здесь не уместен": Беседа с лидером партии "Батьківщина" // Свобода. – 2005. - 25-31 января


  [Призначення Президентом України В. Ющенком народного депутата України Ю Тимошенко в.о. Прем"єр-міністром України. ЇЇ погляди на проблеми формування нового складу Уряду і перспективи конституційної реформи в Україні]]
1731930
  Тимошенко Ю. Юлия Тимошенко: "Украинцы сами найдут и примут решение, нужное их стране":Интервью сопредседателя коалиции"Сила народа" российской радиостанции "Эхо Москвы" // Веч. вести. – 2004. - 2 дек.


  [Ситуація в Україні після другого туру президентських виборів]
1731931
  Тимошенко Ю. Юлия Тимошенко: Эпоха Кучмы закончилась! // Веч. вести. – 2004. - 20 апреля


  [Ситуація напередодні виборів Президента України (висунення В.Януковича єдиним кандидатом від парлам.-уряд. коаліції, ймовірність співпраці лідера Соціаліст. партії О.Мороза та Глави Адмін. Президента України В.Медведчука): Ст. нар. депутат України, ...
1731932
   Юлия, или Встречи под Новодевичьим. – М., 1990. – 541с.
1731933
  Руссо Юлия, или Новая Элоиза / Руссо, Ж-Ж. – М, 1968. – 775с.
1731934
  Руссо Ж.-Ж. Юлия, или Новая Элоиза / Ж.-Ж. Руссо; пер. с фр. [Н. Немчиновой и А. Худудовой ; вступ. стат. И. Вердмана (с. 5-22) ; прим. Е. Лысенко ; ил. Ю. Гравело]. – Москва : Художественная литература, 1968. – 775 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 58 ; Серия первая. Литература Древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
1731935
  Чиркова О. Юліан Апостат // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2010. – № 1/4 (5), січень - грудень. – С. 85-89. – ISSN 1998-4634
1731936
  Жерноклеєв О.С. Юліан Бачинський - засновник і лідер Української соціал-демократичної партії Галичини й Буковини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 40-46. – (Філософія. Політологія ; вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Статтю присвячено Юліану Бачинському - засновнику й лідеру Української соціал-демократичної партії Галичини й Буковини, розповідаються його соціал-демократичні ...
1731937
  Бегей І.І. Юліан Бачинський - провісник ідеї незалежності й соборності України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 20-30. – (Філософія. Політологія ; вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Досліджується становлення та зміст політичних поглядів видатного українського політичного діяча, публіциста Юліана Бачинського. Доводиться теза, що у різні періоди ...
1731938
  Шевчук Л. Юліан Бачинський / Л. Шевчук, Б. Гутів // Видатні випускники юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та їхня роль в історії українського державотворення : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. : 24 берез. 2023 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політико-прав. учень ; [редкол.: І.Й. Бойко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2023. – Вип. 3. – С. 204-205
1731939
  Великочий В.С. Юліан Бачинський і Українська революція 1917-1920 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 30-33. – (Філософія. Політологія ; вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Розглядається діяльність Юліана Бачинського під час української революції 1917-1920 рр., його державотворча робота у складі Української національної ради та ...
1731940
  Андрусяк Т.Г. Юліан Бачинський та його значення в розвитку української правової думки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 15-20. – (Філософія. Політологія ; вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Статтю присвячено значенню спадщини Юліана Бачинського в розвитку української правової думки, зокрема, розглядається вплив його праці "Україна irredenta" на ...
1731941
  Швець О.Є. Юліан Бачинський як самостійник та творець української соціал-демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 69-74. – (Філософія. Політологія ; вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Розглядається постать Юліана Бачинського як одного з видатних діячів української соціал-демократії, який одним з перших зробив спробу на науковому рівні обґрунтувати ...
1731942
  Бегей І. Юліан Бачинський: соціал-демократ і державник / Ігор Бегей. – Київ : Основні цінності, 2001. – 256 с. – (Спадщина ; Кн. 12). – ISBN 966-7856-09-7
1731943
  Кріль М. Юліан Боберський - душпастир, просвітянин, батько // Літопис Бойківщини : журнал присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2015. – Ч. 2/89 (100). – C. 61-71
1731944
  Стоян Д.В. Юліан Вассиян як представник українського радикального націоналізму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 142-150


  В статті аналізується філософська спадщини Ю. Вассияна в контексті динаміки розвитку українського радикального націоналізму. В процесі визначення сутності та характеристик поняття " радикальний націоналізм" актуалізується теорія Ю. Вассияна як ...
1731945
  Кулинич М.М. Юліан Вислобоцький - головний редактор часопису "Вісник для русинів Австрійської держави" // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 1 (51). – С. 17-22. – ISSN 0554-4866
1731946
  Масляник О. Юліан Головінський: воїн і месник // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 14 грудня (№ 25). – С. 4
1731947
  Кобилецький М. Юліан Заяць - видатний правник, український культурний діяч // Видатні випускники юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та їхня роль в історії українського державотворення : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. : 24 берез. 2023 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політико-прав. учень ; [редкол.: І.Й. Бойко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2023. – Вип. 3. – С. 35-38
1731948
  Кобилецький М. Юліан Заяць - правознавець, художник, співак (1880–1971) / М. Кобилецький, Л. Трепак // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 177-185. – (Серія юридична ; вип. 73). – ISSN 0136-8168
1731949
  Радишевський Р. Юліан Маслянка - літературознавець, фольклорист, історик // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 23


  "Кожною хвилиною і думкою Юліан Маслянка пов"язаний з науковою творчістю та діяльністю, а все його життя є прикладом служіння улюбленійсправі. Професора часто можна побачити серед студентів, докторантів та колег за жвавою дискусією, яка нерідко ...
1731950
   Юліан Мордалевич. Наші змагання : 1917-1921 : зб. документів / упоряд.: Сергій Жовтий ; [Т-во "Меморіал" ім. Василя Стуса, Ліга українців Канади]. – Київ : Меморіал, 2013. – 63, [1] с. : портр., іл. – Покажчики: с. 58-59. – Бібліогр.: с. 57 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1513-20-3
1731951
  Шевченко В. Юліан Мордалевич: доля петлюрівського отамана // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 75-87. – ISBN 978-617-7235-56-8
1731952
  Мукомела О. Юліан Олександрович Бачинський // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич ; гол. ред. А. денисенко. – Київ, 2005. – Вип. 11 (на 2005). – С. 155. – ISBN 966-7522-04-0
1731953
  Кралюк П. Юліан Охоровіч та поширення позитивізму на Галичині // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 354-356. – ISBN 978-966-2254-74-7
1731954
  Кралюк П.М. Юліан Охоровіч та поширення позитивізму на Галичині // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 354-356. – ISBN 978-966-373-777-5
1731955
  Нановський Я.Й. Юліан Панькевич / Я.Й. Нановський. – К, 1986. – 79с.
1731956
  Мельник І.А. Юліан Романчук - голова Руського головного комітету виборчого (досвід та уроки парламентської кампанії 1891 р.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 238-247
1731957
   Юліан Романчук (1842-1932) // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 12-13
1731958
  Мохнач Д.А. Юліан Стрийковський: "Літописець єврейськоії долі" // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 496-502. – ISSN 2520-2103
1731959
  Хайдер Т. Юліан Тувім та літературно-мистецьке кабаре "Qui pro Quio" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 58-63. – Bibliogr.: С. 63
1731960
  Максимчук С. Юліан Тувім, Євген Плужник і Григорій Чубай та "вертепна" діяльність шістдесятих // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Травень (№ 5). – С. 34-35
1731961
  Яручик О. Юліан Тувім: становлення поета-громадянина / О. Яручик, Н. Тернова // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 51-54. – ISSN 2306-028X
1731962
  Галич О. Юліан Шпол: штрихи до творчого портрету // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 100-108
1731963
   Юліана Володимирівна Цвєткова // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 134. – ISBN 978-966-924-219-8
1731964
  Гусєв В.І. Юліанський календар / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 420. – ISBN 966-642-073-2
1731965
   Юліану Болеславовичу Левицькому - 60 : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 48 : Фото
1731966
  Галицька Е.В. Юлій Едуардович Янсон (до175-річчя з дня народження) // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 95-96
1731967
  Шевчук В. Юлій Коцюбинський (1934-2000) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 303-309. – ISBN 978-966-06-0729-3
1731968
  Тупчієнко-Кадирова Юлій Мейтус: штрихи до національного портрету // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 62-66. – ISBN 978-966-920-241-3
1731969
  Абліцов В. Юлій Харитон: "Слова каяття нічого не змінять" // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 367-376. – ISBN 976-966-2279-07-8


  З історії найжахливішого проекту Людства - "Манхеттенського", та українську причетність до нього.
1731970
  Шекспір В. Юлій Цезарь / Уілліям Шекспіp ; пеpеклад П.А. Кулїша, виданий з пеpедмовою і поясненями Ів. Фpанка. – У Львові (Львів) : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки. Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Беднаpського, 1900. – ХI, 130, [2] с. – (Літературно-наукова бібліотека Українсько-руської Видавничої Спілки ; Ч. 27 ; Сер. 1. Белетристична)


  Пер. з англ. До збірки увійшло три п"єси: "Ромео і Джельєтта", "Гамлет", "Король Лір"
1731971
  Скоблікова М. Юлій Ятченко - тонкої душі мистець // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 56-57. – ISSN 0130-1799
1731972
  Тимошенко Наталія Юліне братство "воїнів світла" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 8-12. – ISSN 0130-5212
1731973
  Кручковський Л. Юліус і Етель : п"еса на шість картин / Л. Кручковський. – Київ : Мистецтво, 1955. – 95 с.
1731974
  Роман М. Юліус Панько про своїх земляків // Українська література Словаччини очима рецензента / М. Роман. – Presov : A-Print, 2016. – С. 337-340. – ISBN 978-80-89721-16-0
1731975
  Давлєтов О. Юліус Штрейхер - "антисеміт № 1" Третього рейху: штрихи до політичного портрету "паладіна фюрера" / О. Давлєтов, І. Саламаха // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (19-20 апр. 2018 г.) / Запорож. нац. ун-т ; Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [сост.: И. Пискарева, В. Базилевский ; редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Украинский институт изучения Холокоста "Ткума", 2019. – С. 18-29. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-981-172-1
1731976
  Сокальська О.В. Юліуш Бардах – історик права на перехресті епох і держав(до витоків родоводу вченого) // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 13-19. – ISSN 2523-4552
1731977
  Стадник О. Юліуш Кароль Марішлер (1869-1931) - науковець, педагог, клініцист (до 150-річчя з дня народження) // Праці Наукового товариства ім. Шевченка : український науково-практичний журнал / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2019. – Т. 55, № 1 : Медичні науки. – С. 125-134. – ISSN 1563-3950
1731978
  Тищик Б. Юліуш Макаревич / Б. Тищик, А. Кольбенко // Видатні випускники юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та їхня роль в історії українського державотворення : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. : 24 берез. 2023 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політико-прав. учень ; [редкол.: І.Й. Бойко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2023. – Вип. 3. – С. 245-246
1731979
  Радишевський Р.П. Юліуш Словацький : життя і творчість / Р.П. Радишевський. – Київ : Дніпро, 1985. – 206, [1] с. – (Класики зарубіжної літератури)
1731980
  Степаненко Н. Юліуш Словацький "Яко чоловік і поет! у візії Олени Пчілки (за сторінками часопису "Рідний Край" // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 253-256. – ISSN 2075-1222
1731981
  Вервес Г. Юліуш Словацький і Україна : літературно-критичний нарис / Г. Вервес. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 168с.
1731982
  Павличко Д. Юліуш Словацький і Україна // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 7. – С. 50-52


  Зв"язок життя і творчості польського поета Юліуша Словацького з Україною. Проблеми перекладу віршів поета українською мовою
1731983
  Осадчук Л. Юліуш Словацький удванадцяте зібрав українців і поляків у Кременці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7 вересня (№ 159). – С. 10


  Цьогорічний форум відбувся в рамках відзначення ювілеїв Івана Франка і Лесі Українки.
1731984
  Левінська С.І. Юліуш Словацький. Життя і творчий шлях / С.І. Левінська. – Київ : Київський університет, 1973. – 148с.
1731985
  Верба А. Юліуш Турчинський // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 226-227
1731986
  Радишевський Р. Юлія Булаховська - полоніст і компаративіст // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 12 (600). – С. 46-53. – ISSN 0236-1477
1731987
   Юлія Булаховська - полоніст і компаративіст // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1731988
  Андрійчук Л. Юлія Ганущак - Галичанка у боротьбі за свободу України // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – № 35, січень - червень. – С. 27-32
1731989
  Камолікова Ольга Юлія Голованова: "проектую кожен сад так, щоб він відображав стиль життя власники будинку, архітектуру та доповнгював дизайн інтер"єру" / Камолікова Ольга, Голованова Юлія // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 6. – С. 62-63 : фото
1731990
  Семенченко М. Юлія Сущенко: "Ми всі чекаємо батька додому" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 8


  Минає 925-й день незаконного ув"язнення українського журналіста Романа Сущенка в РФ. Чому важливо не забувати кожного з наших бранців Кремля?
1731991
  Конопляна М. Юлія Тимошенко воює проти канабісу. Поле марихуани - необмежений простір для політичних маніпуляцій // Україна молода. – Київ, 2024. – 10 січня (№ 1/2). – С. 7


  В Україні як ніколи назріло питання легалізації медичного канабісу. І відповідний закон уже прийняла Верховна Рада 21 грудня 2023 року. Але цей закон одразу ж було заблоковано. Проти медичного канабісу виступила партія Юлії Тимошенко «Батьківщина». Її ...
1731992
  Тимошенко Ю. Юлія Тимошенко закликала підприємців до діалогу: Звернення Прем""єр-міністра до імпортерів, представників малого і середнього бізнесу, всіх підприємців України // Україна-Business. – 2005. - 28 лют. - 7 берез.
1731993
  Тимошенко Ю. Юлія Тимошенко: "14 квітня завершилася епоха Кучми": Із коментарів нар. депутата, лідера БЮТ на прес-конференції // Персонал. – 2004. - 19-25 квіт.


  [Щодо політичної ситуації в Україні та виборів президента України у 2004 р.]
1731994
  Тимошенко Ю. Юлія Тимошенко: "Кучма, як молодий олень, прискакав підписати політреформу. Для нього та його оточення - це акт реінкарнації"!: Бесіда з лідером БЮТ // Дзеркало тижня. – 2004. - 11-17 груд.


  [Ухвалення Верховною Радою змін до Конституції України]
1731995
  Тимошенко Ю. Юлія Тимошенко: "На тлі Януковича навіть сумнозвісні імпровізації Кучми видаються еталоном красномовства" // Персонал плюс. – 2004. -15-21 листопада


  [Голова коаліції "Сила народу" про теледебати між кандидатами у Президенти України В.Ющенком та В Януковичем]
1731996
  Тимошенко Ю. Юлія Тимошенко: "Народу пропонують обирати президента без повноважень" // Нар. газета. – 2004. - 26 лют. - 3 берез.


  [Виступ лідера БЮТ в прямому ефірі радіо "Свобода", присвяч. підсумкам голосування в Верховній Раді 3 лют. 2004 р. за внесення змін до законопроекту про конституц. реформу]
1731997
  Тимошенко Ю. Юлія Тимошенко: "Народу пропонують обирати президента без повноважень" // Вечірні вісті. – 2004. - 6 - 12 лютого


  [Виступ лідера БЮТ в прямому ефірі радіо "Свобода", присвяч. підсумкам голосування в Верховній Раді 3 лют. 2004 р. за внесення змін до законопроекту про конституц. реформу]
1731998
  Тищенко Ю. Юлія Тищенко: "Росія не може схвально ставитися до нашого Закону "Про корінні народи", бо він руйнує нав"язаний нею наратив про "исконно русские земли" / спілкувалася Єлезавета Гончарова // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 30 (714), 30.07- 05.08.2021. – С. 10-11. – ISSN 1996-1561


  Про актуальність ухвалення Закону "Про корінні народи України" напередодні відкриття Кримської платформи, а також про відмінність між термінами "меншини" й "спільноти" Тиждень поговорив з Юлією Тищенко, аналітикинею Українського незалежного центру ...
1731999
  Федів Ю. Юлія Федів: Якби УКФ з"явився ще 1997 року, то ми б нині не мали анексованих територій та інформаційної війни / спілкувався Микола Іванов // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 3 жовтня (№ 37/38). – С. 1, 3


  Український культурний фонд (УКФ) — державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та ...
1732000
  Загребельний Павло Юлія, або Запрошення до самовбивства : Роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2002. – 351с. – ISBN 966-03-1756-5
<< На початок(–10)1731173217331734173517361737173817391740(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,