Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)581582583584585586587588589590(+10)В кінець >>
588001
  Силка О. "Інтелігентний кобзар" Михайло Злобинець: життя за радянських реалій / О. Силка, Л. Синявська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 44-48. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено життєвий шлях уродженця Золотоніщини, випускника Київського університету, кобзаря, учителя, громадсько-культурного діяча, свідомого українця Михайла Олександровича Злобинця. У центрі уваги авторів обставини його арештів органами ...
588002
  Арбузова С. "Інтелігенція мала сказати ворогу "Ні!" / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 листопада (№ 200/201). – С. 14-15


  Про відповідальність громадян Донбасу - член-кореспондент НАМН України, професор Світлана Арбузова.
588003
  Костенко О. "Інтерв"ю" з Гегелем або питання "самому собі"? // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2007. – № 2. – С. 93-122


  У статті робиться спроба в межах певної герменевтичної моделі інтерпретації фіпософсько-правових текстів Г.В.Ф. Гегеля дати відповіді на сучасну проблему співвідношення (діалектики) громадянського суспільства та держави. An attempt oj ...
588004
  Сорока В. "Інтересний" учитель - винахідливий // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 грудня (№ 48). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793
588005
  Логвінова Д. "Інтеркультуралізм": квебекська модель культурного плюралізму // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 35/36. – С. 51-59. – ISSN 2519-4518
588006
  Кулібченко В. "Інтермедіальність" // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 1. – С. 166-169. – ISSN 0130-321Х
588007
  Савчук Г.О. "Інтермедіальність" як категорія літературознавства й медіології // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 15-18. – (Серія "Філологія" ; вип. 81). – ISSN 2227-1864
588008
  Федченко А. "Інтернат" для цілого Донбасу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 31


  Нова книжка Сергія Жадана "Інтернат" розповідає про жителів Донбасу в умовах війни.
588009
  Шуневич В. "Інтернаціоналізм чи русифікація?". 26 липня академіку, Герою України Івану Дзюбі виповнилося 85 років // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 серпня (№ 27). – С. 11
588010
  Яцишин М.Ю. "Інтернет речей" в системі міжнародно-правової протидії кіберзлочинності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 287-298. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
588011
  Баранов О. "Інтернет речей" як правовий термін // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 96-103. – ISSN 2308-9636
588012
  Дідич З. "Інтернет речей": можливості та перспективи їх використання у сільському господарстві України // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 1/2. – С. 88-93 : табл. – Бібліогр.: с. 93. – ISSN 2313-3627
588013
  Дроздовський Д. (Інтер)національний Шекспір
588014
  Онишко Анатолій [Інтерв"ю з перекладачем і поетом А.В. Онишком] / Онишко Анатолій, Ковальова Наталія; розмову вела Н. Ковальова // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
588015
  Калакура В.Я. [Інтерв"ю] // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності
588016
  Штонь Г. [Інтерв"ю] // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 грудня (№ 26)
588017
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме - рос., англ. мовами
588018
  Ґава Інтелектуальна власність та суспільні трансформації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 204-207
588019
   Інтелектуальна власність. Сфера послуг. Патентні повірені України : особистості, підприємства, установи. – Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-85-8; 966-8975-05-7
Вип. 1. – 2006. – 128с. : іл.
588020
  Бебик В.М. Інтелектуальний капітал як чинник глобального розвитку та національної безпеки / В.М. Бебик, К. Сенічева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 7-14.
588021
  Літовченко В.П. Інтелєктуалізація праці робітників. / В.П. Літовченко. – К., 1972. – 47с.
588022
  Рубашов М.Б. Інтелігенти. / М.Б. Рубашов. – К, 1971. – 240с.
588023
  Пазиніч С.М. Інтелігентність як атрибут духовної культури сучасного педагога вищої школи / С.М. Пазиніч, В.М. Бабаєв // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (85). – C. 7-17. – ISSN 1562-529Х
588024
   Інтелігенція-гуманна об`єднувальна сила сучасного суспільства. – Київ : Стилос, 1999. – 200 с. – ISBN 966-7321-54-1
588025
  Рябенко В.О. Інтелігенція / В. Рябенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 160. – ISBN 966-642-073-2
588026
  Саух Петро Інтелігенція : між місією і приниженням / Саух Петро, Саух Юрій // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 2-8. – ISSN 1999-4966


  Розкривається класична модель інтелігенції та з"ясовується рівень потенціалу нинішньої інтелігенції в справі гармонізації нашого розхитаного суспільства і суперечливого світу
588027
  Добрускін М.О. Інтелігенція в радянському суспільстві / М.О. Добрускін. – Київ, 1971. – 46с.
588028
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Астропринт, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 29. – 2013. – 219 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
588029
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Астропринт, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 30. – 2014. – 317 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка присвячується. – (Серія: Історія)
588030
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Астропринт, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 31. – 2014. – 331 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
588031
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Астропринт, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 32. – 2015. – 464 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
588032
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Екологія, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 33. – 2015. – 264 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
588033
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса : Екологія, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 34. – 2016. – 252 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
588034
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса : Екологія, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 35. – 2016. – 244 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
588035
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса : Екологія, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 36. – 2017. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
588036
  Шейко В.М. Інтелігенція і влада в Україні перших років НЕПу // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 188-214. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
588037
  Шейко В.М. Інтелігенція і влада в часи Української Революції 1917-1921 рр.: галузева історіографія // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – С. 26-44. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 55). – ISSN 2410-5333
588038
  Шейко В.М. Інтелігенція і влада в часи Української революції 1917-1921 рр.: історіографія за окремими сферами культури // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – C. 135-149. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 54). – ISSN 2410-5333
588039
  Шейко В.М. Інтелігенція і влада в часи Української революції 1917–1921 рр.: узагальнена історіографія // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Бенч О., Бертелсен О., Благоєвич М. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 66. – С. 9-29. – ISSN 2410-5325


  Згадується В. Сергійчук - с. 20.
588040
  Гундорова Т.І. Інтелігенція і народ в повістях Івана Франка 80-х років / Т.І. Гундорова. – К., 1985. – 144с.
588041
  Шейко В.М. Інтелігенція і радянська влада в Україні після Жовтневого перевороту 1917 р.: політика і практика відносин // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 202-229. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
588042
  Шейко В.М. Інтелігенція й революція в Україні (кінець XIX - початок XX ст.) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 225-243. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325
588043
  Попп Р.П. Інтелігенція Львова в 1944-1953 роках: статусна та професійна характеристика // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 210-222. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
588044
  Ткачова Л.І. Інтелігенція Радянської України в період побудови основ соціалізму / Л.І. Ткачова ; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1985. – 191 с.
588045
  Бонь О. Інтелігенція та більшовицький режим: справа "Київського обласного центру дій" у спогадах Наталії Полонської-Василенко // Київ у соціокультурному просторі XIX-XXI століть: національний та європейський контекст : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13 квітня 2011 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [редкол.: В.О. Огнев"юк (голова) та ін. ; наук. ред. А.Л. Зінченко]. – Київ, 2011. – С. 132-137
588046
   Інтелігенція та влада : матеріали 6 Міжнародної науково-практичної конференції-семінару керівників вищих навчальних закладів, учених-дослідників і представників владних структур із проблем сучасної інтелігенції, [14 березня 2008 р.] / МОНУ; Харк. обл. держ. адміністрація; Рада ректорів Харк. регіону; Народна укр. академія; [редкол.: Астахова В.І. (відп. ред), Астахова К.В. та ін.]. – Харків : Народна українська академія, 2008. – 208с. – На обкл.: Освіта, інтелігентність, культура. – ISBN 978-966-8558-70-2
588047
  Кіндратець Олена Інтелігенція та політична еліта України // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 6 (20). – С.38-41. – ISSN 1819-7329
588048
  Пагіря А.В. Інтелігенція та розвиток заповідної справи в УРСР у 1950 –1970-х рр. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 121-128. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Досліджено участь української радянської інтелігенції та держави в організації заповідників на території УРСР у 1950-1970-х роках, а також боротьбу громадськості за охорону навколишнього середовища у межах заповідних зон.
588049
  Коляда І.А. Інтелігенція та українська ідея в російському імперському суспільстві кінця XIX початку XX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 205-215
588050
  Литвин В. Інтелігенція у контексті сучасних процесів: Виступ Голови Верховної Ради України з нагоди 85-річчя Кам"янець-Подільського держ. університету. // Голос України, 2003. – 24 жовтня
588051
  Рум"янцева С.С. Інтелігенція України у культурно-просвітительському русі кінця XIX - початку XX століть (історіографічний аспект) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21-24. – (Історія ; вип. 44)


  Дається огляд історичної та мемуарної літератури, періодичної преси, збірників статей, в яких висвітлюється діяльність української інтелігенції в культурно-просвітницькому русі країни на межі XIX-XX століть
588052
  Курносов Ю.О. Інтелігенція Української РСР і науково-технічний прогрес (1959-1970) / Ю.О. Курносов. – Київ, 1975. – 208с.
588053
  Ославська С. Інтелігенція як "терористична загроза" // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 31-34


  "За півтори роки, що минули від спроби державного перевороту 15 липня 2016 року, турецьке суспільство розділили на "вже-ворогів" і тих, кого ще можуть звинуватити в зраді батьківщини".
588054
  Чекригін Т.О. Інтелігенція як суб"єкт політичного процесу: світовий та український // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 438-442
588055
  Шейко В.М. Інтелігенція, влада та процеси зміновіхівства в Україні // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – C. 261-285. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 63). – ISSN 2410-5325
588056
  Саух П. Інтелігенція. Проблема соціальної ідентифікації // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2018. – № 1. – С. 46-59. – ISSN 2616-3241
588057
  Слободян О. Інтенсив Тараса Шевченка. Герменевтичний об"єм / Олександр Слободян, Оксана Яковина. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – 287, [1] с. : іл. – Покажч. імен : 284-287. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-706-6
588058
  Красносельський М.В. Інтенсивна терапія в комплексному лікуванні хворих на рак грудної залози / [М.В. Красносельський, Є.М. Крутько, М.В. Шульга] ; за ред. проф. М.В. Красносельського. – Харків : Планета-Принт, 2018. – 110, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 94-110. – ISBN 978-617-7587-81-0
588059
  Пилипенко С.О. Інтенсивна терапія порушень нейро-кардіо-гемодинаміки у онкологічних хворих з синдромом верхньої порожнистої вени : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Пилипенко Сергій Олександрович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 18, [1] с. – Бібліогр.: 12 назв
588060
  Георгіянц М.А. Інтенсивна терапія тяжких та блискавичних форм менінгококової інфекції в дітей / М.А. Георгіянц, В.А. Корсунов // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 9-18. – ISSN 2224-0586
588061
  Кифоренко В.І. Інтенсивна технологія виробництва насіння соняшнику / В.І. Кифоренко. – К., 1987. – 47с.
588062
  Мельник І.П. Інтенсивна технологія вирощування льону / І.П. Мельник, В.Б. Ковальов. – К., 1989. – 48с.
588063
   Інтенсивне залучення України в НАТО : Міжнародний семінар за участю послів - членів Північноатлантичної Ради НАТО // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 14-15. – ISSN 1728-6220


  Інститут трансформації суспільства провів 17 червня 2008 року у Львові міжнародний інтерактивний семінар "Інтенсивне залучення України в НАТО та його роль у впровадженні системних реформ в Україні". Він був організований за підтримки Центру інформаціїі ...
588064
  Хомич Т. Інтенсивний і параметричний компоненти - модифікатори семантики лексичних одиниць : на матеріалі повісті Василя Барки "Жовтий князь"
588065
  Лич В.М. Інтенсивний тип відтворення людського капіталу як чинник зростання національної економіки / В.М. Лич, Г.В. Лич // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 179-186.
588066
  Проценко Г.Д. Інтенсивні атмосферні опади на Україні та їх значення / Г.Д. Проценко, Н.М. Глибовець // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 38-42 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 32)
588067
  Ячевський Ю. Інтенсивні культури України / Ю. Ячевський. – Мліїв, 1930. – 63с.
588068
  Стрілець С.І. Інтенсивні методи навчання: сугестопедагогіка - за і проти // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 197-201. – (Педагогічні науки)


  Дослідження присвячено вирішенню завдання розробки способів оптимізації процесу навчання за допомогою інтенсивних, активних методів, що є міждисціплінарним, одним з яких вважається сугестопедагогіка.
588069
  Щербань М.І. Інтенсивні опади в районі Канева // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 9-17 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географії ; Вип. 13)
588070
  Гуржій О.А. Інтенсивні режими адвекції виділеної рідини в течії Діна / О.А. Гуржій, О.В. Шалденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 124-127. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача адвекції виділеної рідини усередині криволінійної труби з круговим поперечним перерізом у наближенні Діна. Аналіз різних критеріїв хаотичної та регулярної адвекції показує, що в розглянутої течії існує критичне значення осьової ...
588071
  Гриненко І.О. Інтенсивні фактори економічного зростання. / І.О. Гриненко. – К., 1980. – 48с.
588072
  Савула А.М. Інтенсивність атрибутивної ознаки в латинській мові (на матеріалі поезії епохи Августа) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Савула Андрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Львів, 2018. – 210 арк. – Додатки: арк. 204-210. – Бібліогр.: арк. 190-203
588073
  Савула А.М. Інтенсивність атрибутивної ознаки в латинській мові (на матеріалі поезії епохи Августа) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Савула Андрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
588074
  Ігнатенко Д.Є. Інтенсивність вияву позитивних емоцій у фразеологізмах англійської, німецької, російської та української мов // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т, Ф-т іноземних мов ; редкол.: Сенів М.Г., Мікіна О.Г., Вінтонів М.О. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 33/34. – С. 35-48. – ISSN 2075-2970
588075
   Інтенсивність вільнорадикальних процесів у хрящовій тканині щурів з колаген-індукованим артритом / Є. Тіхова, О. Берник, О. Савчук, К. Дворщенко, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Досліджено продукти вільнорадикального окиснення та ферменти антиоксидантного захисту у щурів з колаген-індукованим артритом. Встановлено, що у хрящовій тканині щурів за умов експериментальної моделі артриту збільшується вміст супероксид ...
588076
  Трофименко П.І. Інтенсивність дихання та емісія СО2 із дернового глибокого глеюватого грунту залежно від продуктивності сидеральних культур / П.І. Трофименко, Д.А. Білан // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 34-39 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0587-2596
588077
  Туболець І.І. Інтенсивність інноваційних процесів у народному господарстві // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 71-73. – Бібліогр.: 3 назв
588078
  Колтун Євстахій Михайлович Інтенсивність обміну речовин і продуктивність великої рогатої худоби за корекції протеінового та мінерального живлення : Автореф... доктора сільськогосп.наук: 03.00.13, 06.02.02 / Колтун Євстахій Михайлович; Львів. держ. Акад. ветерин. медицини ім. С.З.Гжицького. – Львів, 1999. – 33л.
588079
  Калитка В.В. Інтенсивність перекисного окислення ліпідів при проростанні насіння пшениці озимої (Triticumaestivuml.) за дії протруйників і регуляторів росту / В.В. Калитка, Ю.О. Кліпакова // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 81-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2313-092X
588080
   Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів у еритроцитах поросят за дії міцелярної форми токоферолу / О.В. Данчук, Р.В. Постой, В.В. Карповський, М.Р. Клюцук, В.М. Скрипкіна, В.І. Карповський, Т.Б. Желтоножська, Н.М. Пермякова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 237. – С. 164-170. – (Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8608
588081
  Керімов А.Т. Інтенсивність регіональної міжбанківської конкуренції в Україні під впливом світової фінансової кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 151-156
588082
   Інтенсивність росту часткових культур дуба звичайного при суцільному способі реконструкції насадження у лісостеповій частині Харківської області / М.М. Ведмідь, С.І. Мусієнко, В.М. Угаров, С.В. Яценко // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 119-123 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0459-1216
588083
  Казак С.П. Інтенсивність соматикону емоційного реагування персонажа // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 118-127


  Стаття присвячена вивченню інтенсивності соматикону емоційного реагування персонажа на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу. Висвітлено, що інтенсивність як невід‘ємна складова емоцій та емоційного реагування лежить в основі емоційної ...
588084
  Давиденко І.В. Інтенсивність токування деркача та вплив на неї різних факторів / І.В. Давиденко, В.В. Серебряков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-50. – (Біологія ; вип. 32)


  Показано, що при зниженні температури і збільшенні вологості повітря інтенсивність криків деркача зростала. Добова активність токування мала два піки: з 0 до 1 години та з 15 до 16 години. Зменшення активності співу наприкінці червня вказує на ...
588085
  Рис-Вікерс Інтенсивність як ономасіологічна категорія // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 73-78
588086
  Іскра В.Д. Інтенсивності мод тричастотної генерації на лінії з доплерівським уширенням / В.Д. Іскра, Г.Л. Конончук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 391-396. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  На основі класичної теорії дисперсії розраховано інтенсивності мод He-Ne лазера ([лямбда] = 0,63 мкм) в режимі трьохчастотної генерації. Застосування методу оптимальної кореляції при порівнянні експериментальних даних і теоретичних розрахунків дає ...
588087
  Гетьман З.О. Інтенсифікатори як засоби діалогізації (на матеріалі сучасного іспанського діалогу) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 94-97
588088
  Вязовик В.М. Інтенсифікації ендотермічних стадій реакцій горіння і окиснення, розробка електронно-каталітичних процесів та технологій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Вязовик Віталій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 58 назв
588089
  Коваль Н.М. Інтенсифікаційна роль заперечних речень в іспаномовному суспільно-політичному дискурсі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 141-145. – ISBN 966-638-08406
588090
   Інтенсифікація - головний напрямок аграрної політики КПРС на сучасному етапі. – Львів, 1984. – 26с.
588091
  Іщенко В.В. Інтенсифікація : соціально-економічний довідник / В.В. Іщенко, В.А. Коростельов. – Київ : Політвидав України, 1989. – 192 с.
588092
  Крівенко С.В. Інтенсифікація агломераційного процесу на основі розвитку теорії газодинаміки шару : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.02 / Крівенко Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 36 назв
588093
  Ращупкіна В.Н. Інтенсифікація бізнес-процесів виробничих підприємств / В.Н. Ращупкіна, Ю.З. Драчук, Н.С. Архипенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 426-430. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
588094
  Лисиченко М.Л. Інтенсифікація біохімічних процесів у насінні сільськогосподарських культур / М.Л. Лисиченко, О.В. Панкова // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 44-47 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-1828
588095
  Дмитрук І.Й. Інтенсифікація виробництва і продуктивність праці. / І.Й. Дмитрук, О.Л. Пітуганов. – К., 1976. – 93с.
588096
   Інтенсифікація виробництва і соціальний розвиток села. – К, 1986. – 153с.
588097
  Драчук У.Р. Інтенсифікація екстрагування термолабільних субстанцій із застосуванням поверхнево-активних речовин на прикладі групи органопрепаратів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Драчук Уляна Романівна ; Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
588098
  Дорофєєв В.М. Інтенсифікація і матеріальна заінтересованість у колгоспах / В.М. Дорофєєв. – Дніпропетровськ, 1965. – 60с.
588099
   Інтенсифікація і питання управління в сільському господарстві. – Львів, 1966. – 204с.
588100
  Атаманюк Ю.А. Інтенсифікація інвестиційних процесів у банківській системі як чинник інтеграції України до європейського фінансового простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 134-139.
588101
  Лебедь І.Г. Інтенсифікація інноваційного співробітництва в ході міжнародної економічної інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 229-231
588102
  Єфремов Олександр Інтенсифікація інноваційної діяльності підприємства як чинник економічного зростання // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 12. – Бібліогр. в кінці ст.


  Серед передумов економічного зростання інноваційний складник посідає особливе місце. Однак донині не прийнято державної стратегії інноваційного розвитку. Водночас вітчизняна економіка потребує значної уваги до процесів підвищення ефективності ...
588103
  Лущ Г.І. Інтенсифікація колгоспного виробництва / Г.І. Лущ. – Київ, 1972. – 144с.
588104
  Калюжний В.Л. Інтенсифікація листового штампування. Формоутворюючі процеси : навч. посібник / В.Л. Калюжний, О.В.Калюжний ; [відп. ред. С.Ф. Сабол] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 296, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 292-296
588105
  Тшук А.О. Інтенсифікація лісового господарства / А.О. Тшук, І.В. Борисова. – Львів, 1975. – 52 с.
588106
  Лаврова Інна Олегівна Інтенсифікація масообміну в бензольних скруберах з регулярними насадочними елементами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.08 / Лаврова І.О.; Нац. техн. ун-тет; "ХПІ". – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
588107
  Отрошко Т.В. Інтенсифікація навчального процесу - актуальна проблема професійної підготовки студнтів // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 321- 329. – ISSN 2218-5348
588108
  Рацул А. Інтенсифікація навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей у ВНЗ з використанням інтерактивних методів навчання // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 147. – С. 118-121. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
588109
  Александрова О.Ф. Інтенсифікація навчання професійно-орієнтованої англійської мови у вищій школі / О.Ф. Александрова, В.М. Александров // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 10-15. – (Педагогічні науки ; № 4 (51), грудень). – ISSN 2078-2128
588110
  Топчій О.В. Інтенсифікація підготовки майбутнього менеджера до професійної діяльності // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 85-95. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
588111
  Гааг Ольга Сергіївна Інтенсифікація процесів вилучення пектинових речовин з бурякової тканини : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Гааг Ольга Сергіївна ; МО України , Укр. держ. ун-т харчових технологій. – Київ, 1995. – 28 с.
588112
  Перекупко Тамара Вікторівна Інтенсифікація процесів комплексної переробки полімінеральних калійних руд Прикарпаття застосуванням органічних реагентів і розчинників : Автореф... доктора техн.наук: 05.17.01 / Перекупко Тамара Вікторівна; Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 1998. – 32л.
588113
  Вітенько Т.М. Інтенсифікація процесів кондиціювання води з використанням гідродинамічного кавітаційного реактора. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.08 / Вітенько Т.М.; Держ. ун-т *Львівська політехніка*. – Львів, 1996. – 17л.
588114
  Геліх О О. Інтенсифікація процесів масообмінів в абсорберах з пульсційною насадкою. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.05.13 / Геліх О.О,; Сумський держ.ун-т. – Суми, 1999. – 18л.
588115
  Твердохліб М.М. Інтенсифікація процесів очищення води від сполук заліза та марганцю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Твердохліб Марія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 28 назв
588116
  Мельник С.Р. Інтенсифікація процесів рідиннофазного окислення алкілароматичних вуглеводнів. : Автореф... канд.техн.наук: 05.17.04 / Мельник С.Р.; МО Укр.Держ.ун-т."Львівська політехніка". – Львів, 1995. – 17л.
588117
  Воронін Денис Анатолійович Інтенсифікація процесів стадії абсорбації содового виробництва : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.13 / Воронін Денис Анатолійович; Харків. держ. ун-тет. – Харків, 1999. – 18л.
588118
  Ущаповський Д.Ю. Інтенсифікація процесу електроекстракції міді в комплексній переробці оксидної руди з отриманням високоліквідних продуктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Ущаповський Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
588119
  Блощицин М.С. Інтенсифікація процесу лазерного газопорошкового наплавлення застосуванням енергії плазмового струменю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / Блощицин Михайло Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
588120
  Гурець Л.Л. Інтенсифікація процесу масообміну при низхідному прямотоці взаємодіючих фаз : Автореф. ...дис. канд. техн. наук: Спец.05.17.08 / Л.Л. Гурець; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
588121
  Матієга Василь Михайлович Інтенсифікація процесу подрібнення у трубних млинах з активуючими бронефутеровками : Автореф... кандид. техн.наук: 05.05.13 / Матієга Василь Михайлович; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1999. – 21л.
588122
  Первачук М.В. Інтенсифікація процесу фіксації атмосферного азоту під впливом мікробних препаратів на посівах багаторічних бобових трав / М.В. Первачук, О.І. Врадій // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 220-230 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2476626
588123
  Кад Бахадур Рокая Інтенсифікація процесу фільтрації в барабанному біофільтрі з рухомою насадкою : Автореф. ...дис. канд. техн. наук: Спец.05.17.08 / Кад Бахадур Рокая; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
588124
   Інтенсифікація реакцій переокислення у мітохондріях тимоцитів передує фрагментації ДНК за радіаційного апоптозу / К.О. Дворщенко, І.І. Гринюк, О.О. Капралов, О.П. Матишевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-14. – (Біологія ; вип. 36/37)
588125
  Загайнова Л.І. Інтенсифікація розвитку наукової сфери України та модернізація державної кадрової політики // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 23-31
588126
  Титов Л.П. Інтенсифікація сільско-господарського виробництва / Л.П. Титов. – К., 1966
588127
  Міщенко О.Д. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва / О.Д. Міщенко, С.І. Тарасенко. – К, 1973. – 51с.
588128
  Мітченко Тетяна Євгенівна Інтенсифікація сорбіційних процесів очистки технологічних розчинів і виробничих стічних вод від мікродомішок металів : Автореф... доктора техн.наук: 05.17.01 / Мітченко Тетяна Євгенівна; Нац. техн. ун-тет України. (КПІ). – К., 1996. – 39л.
588129
  Гойко І.Ю. Інтенсифікація сорбції іонів міді та хрому дріжджами Saccharomyces cerevisiae в магнітному полі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 03.00.20 / Гойко І.Ю.; МОНУ; Національний ун-т харчових технологій. – Київ, 2008. – 22с. – Бібліогр.: 39 назв
588130
   Інтенсифікація соціалістичного виробництва. – Львів, 1983. – 199с.
588131
  Чернявська Л. Інтенсифікація соціального поля в медійному дискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 6-10. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється розгляд поняття соціального поля як методології дослідження медіадискурсу. Теорія поля реалізується у дослідженнях К. Левіна та П. Бурдьє, які пропонують польовий підхід до вивчення соціальних явищ. Теорія поля К. Левіна поєднує ...
588132
  Васильєв М.І. Інтенсифікація сполучених реакційно-масообмінних процесів в карбонізаційних реакторах содового виробництва : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 05.07.08 / Васильєв Михайло Ілліч ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т " Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
588133
  Сельменська З.М. Інтенсифікація технології витоговлення друкарських форм з фотополімеризаційноздатних матеріалів із використанням магнітної обробки. : Автореф... канд.техн.наук: 05.05.01 / Сельменська З.М.; Укр.Акад.друк. – Львів, 1999. – 17л.
588134
  Іванченко А.В. Інтенсифікація технології одержання біомінерального добрива з відходів // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 170-175. – ISSN 2519-2884
588135
  Підгорський В.С. Інтенсифікація технологій мікробного синтезу / В.С. Підгорський, Г.О. Іутинська, Т.П. Пирог ; НАНУ ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Київ : Наукова думка, 2010. – 328 с. – Бібліогр.: с. 277-322. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0994-1
588136
  Чжан Цзелу Інтенсифікація фермерського ставового рибництва за методикою рибоводів Китаю / Чжан Цзелу, В.В. Клей // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 57-59 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
588137
  Коляда Тетяна Федорівна Інтенсіональний світ поезії Ліни Костенко : Дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Коляда Тетяна Федорівна; НУ ім Г.Шевченка. – Київ, 1996. – 143л. – Бібліогр.:л.132-143
588138
  Кохан Я. Інтенсіональні та прагматичні предикати // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 61-69. – ISSN 0235-7941
588139
  Педченко А.І. Інтент-аналіз текстів інтерв"ю лідерів партій-переможців: на основі результатів парламентських виборів 2012 року в Україні // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 108-111
588140
  Журба С.С. Інтентертекстуальні зв"язки малої прози Галини Пагутяк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 54-58. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
588141
  Ільїна Г.В. Інтенції візуального у дискурсах феноменологічного аналізу // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 50-54. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (27)). – ISSN 2411-5606
588142
  Шабат-Савка Інтенції естетичності та їх синтаксична реалізація в поетичному дискурсі Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 208-219. – ISBN 978-966-02-7585-0
588143
  Городенко Л.М. Інтенції соціальних комунікацій: мобільні комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 8-11


  У статті проаналізовано наукові й соціальні інтенції щодо розуміння мобільних комунікацій як засобу соціальних комунікацій; з"ясовуються специфічні властивості мобільної комунікації. The article analyses the scientific and social understanding of the ...
588144
  Боднар Р. Інтенційна спрямованість висловлювання з іллокутивною силою "зізання" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 27-30
588145
  Марунько О.А. Інтенційна спрямованість речень усталеної конструкції з кон"юнктивом (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 289-292
588146
   Інтенційність // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 759-760. – ISBN 966-316-069-1
588147
  Кравченко П.А. Інтенційність і скінченність як соціокультурні форми буття людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-32. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Скінченність земного буття людини, що існує як фрагмент між різними формами вічності, надає її життю характеру напруженої нестійкості, що адекватно відтворюється в духовній діяльності. За її допомогою людина усвідомлює не тільки межі свого буття, але й ...
588148
  Філон М.І. Інтенційність українськомовних проповідей Маркіяна Шашкевича / М.І. Філон, С.Г. Бутко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 377-382. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
588149
  Філон М. Інтенційність українськомовних проповідей Маркіяна Шашкевича / М. Філон, С. Бутко // Юрій Шевельов: учений-гуманітарій, дослідник ураїнської мови і літератури : [зб. статей] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. нац. ун-т ім. Г.С. Сковороди [та ін. ; упоряд.: С.В. Вакуленко, П.О. Редін ; редкол.: Ю.М. Безхутрий та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 104-115. – ISBN 978-966-285-429-9


  "Розглянуто деякі аспекти інтенційного оформлення українськомовних проповідей Маркіяна Шашкевича. Висвітлено складники мовного образу проповідника, схарактеризовано інтенційну поліфункціональність проповідницького слова отця Маркіяна, виявлено зв"язок ...
588150
  Іванченко А.В. Інтенційність як дискурсотворчий фактор художнього перекладу (на матеріалі українських перекладів творів Ричарда Баха) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 300-304
588151
  Фурман А.А. Інтенційність як сутнісна ознака смисложиттєвого буття особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, А. В. Фурман, С. Болтівець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3/4 (77/78). – С. 118-137 : рис., табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1810-2131
588152
  Кебуладзе Вахтанг Інтенційність як характеристика емпіричних психічних актів і як трансцендентальна умова можливості досвіду // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.84-91. – ISSN 0235-7941
588153
  Драгомирецький Петро Петрович Інтенційно-валентна структура дієслів стану (на матеріалі української, німецької і англійської мов) : Дис... канд. філол.наук: 10.02.19 / Драгомирецький Петро Петрович; КДУ. – К., 1991. – 153л. – Бібліогр.:л.141-153
588154
  Колісник О.В. Інтенціональна свідомість у філософській парадигмі Д. Деннета // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 65-69. – ISSN 2077-1800
588155
  Берегова О.А. Інтенціональне значення загадок // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 51-53. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
588156
  Когут Т.Б. Інтенціональне наповнення у романі "Володар мух" В. Голдінга // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 277-282. – (Б-ка Ін-ту філології)
588157
  Мацько В.П. Інтенціональність літератури - основа дослідження світу (за творчістю Людмили Коваленко) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 50-56


  В українськосму літературознавстві інтенціональність літератури як основа дослідження світу в прозі українського зарубіжжя окремо не розглядається.Концепція цього дослідження спроектована на конкретного об"єкта, на об"єктивний твір, що дає вичерпну ...
588158
  Яковенко С. Інтенціональність об"єктів у "Космосі" Вітольда Гомбровича // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 320-324. – ISBN 978-966-3888-379-3
588159
  Гуменний М. Інтенціональність свідомості (А. Барбюс, Е. Ремарк, О. Гончар) / М. Гуменний, В. Гуменна // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 226-236. – ISSN 2312-6809
588160
  Славова Л.Л. Інтенціональність та маніпулятивність у політичному англомовному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 179-182
588161
  Діденко Л.В. Інтенціональність темпоральності у Григорія Кониського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
588162
  Опанасюк О.П. Інтенціональність у просторі культури: засади, принципи, функції : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Опанасюк Олександр Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 31 с. – Бібліогр.: 35 назв
588163
  Колісник О.В. Інтенціональність як аналітично-постмодерний параметр самоідентифікації людини // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 42-49


  Стаття присвячена з"ясуванню змісту феномену інтенціональності в концеп- ціях американської аналітичної філософії другої половини ХХ ст., що дозволяє, в свою чергу, розкрити процес репрезентації як творення самоідентифікаційних намірів, мотивів, ...
588164
  Гальонкіна І.С. Інтеоріоризація вітчизняної юридичної освіти як відповідь на виклик сьогодення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 352-355. – ISSN 2219-5521


  Стаття присвячена філософсько-правовому аналізу явища інтеріоризації вітчизняної юридичної освіти. Доведено, що в сучасних умовах розвитку українського суспільства юридична освіта займає особливе місце, оскільки вона є однією із найбільш включених до ...
588165
  Дорофєєва В.Ю. Інтепретація інтертекстуальності сучасного музичного мистецтва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 107-112. – ISBN 978-966-452-103-8
588166
  Парамонов А.І. Інтепретація текстової інформації на основі нечітких концептуальних моделей : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Парамонов А.І. ; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
588167
  Желтоножська Тетяна Борисівна Інтер- та інтрамолекулярні полікоплекси, стабілізовані водневими зв"язками в процесах флокуляції та сорбції : Автореф. дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.06 / Желтоножська Т.Б.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 38 с. – Бібліогр.: 46 назв
588168
  Желтоножська Тетяна Борисівна Інтер- та ітрамолекулярні полікомплекси, стабілізовані водневими зв"язками в процесах флокуляції та сорбції : Дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.06 / Желтоножська Тетяна Борисівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 545 л. + Додатки: л. 526 - 544. – Бібліогр.: л. 465 - 469
588169
  Мацько Л.І. Інтер"єктиви в українській мові (скорочено) // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 453-518. – ISBN 978-966-660-472-2
588170
  Черновол Д.К. Інтер"єр будівель трипільської культури : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Черновол Дмитро Констянтинович ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 51 назва
588171
  Борисенко М.В. Інтер"єр міського помешкання в Україні (20-30-ті роки ХХ ст.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 250-258
588172
  Маланчук В.А. Інтер"єр українського народного житла / В.А. Маланчук. – Київ, 1973. – 48 с.
588173
  Калиновська І.М. Інтер"єри громадських будівель кінця XIX-XX століть на прикладі Івано-Франківщини: культурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Калиновська Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
588174
  Товстоляк Н.М. Інтер"єри садиби Качанівка кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 30-37. – ISSN 2218-4805
588175
  Гарбар Микола Інтерактивна гра "Подорож по Європі" (Методична розробка позакласного заходу для унів 9 класу) : Позаурочна робота / Гарбар Микола, Гарбар Галина // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 31-32
588176
  Якушевич В.В. Інтерактивна карта пунктів прийому вторсировини у місті Києві // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 324-331


  У статті визначено ступінь актуальності проблеми утилізації відходів як вторинної сировини. Створено класифікацію відходів за типом матеріалу, який входить у їх склад, а також класифіковано пункти їх приймання. Досліджено наявні на території Києва ...
588177
   Інтерактивна карта: охорона природи Харківської області / Л.Б. Поліщук, В.С. Попов, Ю.К. Бурдун, О.О. Карасьов, А.І. Янченко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 18-21 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
588178
  Городенко Л.М. Інтерактивна книга // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 16-19


  У статті розглядаються основні особливості виду видавничої продукції - інтерактивної книги. The article is devoted to the main peculiarities of published productions - interactive book. В статье рассматриваются главные особенности вида издательской ...
588179
  Коржик Н.А. Інтерактивна книга як сучасний видавничий продукт // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 49-58. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто особливості функціонування інтерактивної книги як сучасного видавничого продукту. Охарактеризовано основні види новітніх форм видань. Особливу увагу приділено основним етапам, специфіці створення, сутності, властивостям інтерактивної книги. ...
588180
  Волошенко С.С. Інтерактивна матриця кореляційного SWOT-аналізу при розробці та аналізі стратегії підприємства // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 351-355. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
588181
  Гуца О.М. Інтерактивна модель перекладу технічних завдань у систему булевих формул : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Гуца О.М.; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 19 с.
588182
  Салі О.В. Інтерактивна модель формування соціокультурної компетентності у студентів у процесі вивчення іноземних мов // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 80-83. – ISBN 978-966-698-283-7
588183
   Інтерактивна наука // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 7 серпня (№ 30). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Технічне завдання для експозиції Музею науки в Києві розроблятиме польська фірма EDU - її експерти брали участь у створенні відомого Центру науки "Коперник" у Варшаві.
588184
  Свіжевська С. Інтерактивна платформа для проведення процедури акредитації // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (113). – С. 80-88. – ISSN 1682-2366
588185
  Глушкова Т.В. Інтерактивна реклама як засіб взаємодії зі споживачем // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 86-90


  У статті розглянуто інтерактивну рекламу з функціональних позицій. Автор наводить загальну класифікацію та основні визначення інтерактивної реклами. Особливу увагу приділено оффлайн-рекламі. Зокрема, дано характеристику основних технологій ...
588186
  Цуканова Г.О. Інтерактивна соціальна реклама у міському середовищі // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 59-63


  Розглянуто конкретні приклади використання інтерактивних об"єктів міського середовища як носіїв соціальної реклами. Проаналізовано характерні особливості та переваги використання таких технологій. The concrete examples of use of interactive objects of ...
588187
  Непийвода Н. Інтерактивна стилістика // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 6-18


  Стаття присвячена теоретичним засадам створення текстів, спрямованих на взаємодію (інтеракцію) автора з аудиторією. Обґрунтовується потреба навчати майбутніх журна-лістів методам оптимального використання мовних, стилістичних і текстових засобів. ...
588188
  Самчук В.А. Інтерактивна теорія самості у філософії Джорджа Міда // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – С. 65-70. – ISSN 1996-5931
588189
  Губіна Н.В. Інтерактивна форма навчання в процесі спеціалізації з клінічної фармації на фармацевтичному факультеті в рамках болонської системи // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 41-43. – ISSN 1681-2751
588190
  Багрій К.Л. Інтерактивне лекційне заняття як засіб підвищення рівня якості освітнього процесу // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2019. – С. 264-274. – (Економічні науки ; вип. 1 (73)). – ISSN 2310-8185
588191
  Олійник Н.Ю. Інтерактивне навчальне середовище як базовий компонент моделі змішаного навчання технічних дисциплін // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 35-38. – ISBN 978-966-285-311-7
588192
  Адобовська М. Інтерактивне навчання географічним дисциплінам та формування за його допомогою спеціальних професійних компетентностей у студентів педагогічного напряму // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 3 (170), березень. – C. 141-147. – ISSN 2308-4634
588193
  Шиліна Наталія Інтерактивне навчання на уроках георграфії в 10 класі : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 19-21. – Бібліогр.: 5 назв
588194
  Панькова Н. Інтерактивне навчання на уроках української мови та літератури // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 9/10, травень. – С. 28-63
588195
  Бабюк В.А. Інтерактивне навчання усного мовлення майбутніх фахівців у сфері міжнародних відносин // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 59-66. – Бібліогр.: Літ.: с 66; 19 назв
588196
  Онищук А.С. Інтерактивне навчання як запорука якісної професійної підготовки перекладачів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 193-196. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
588197
  Георгіце І. Інтерактивне навчання як засіб підвищення ефективності навчального процесу на заняттях з української літератури / І. Георгіце, Н. Бабух // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (193), червень 2019. – С. 41-43
588198
  Антонюк Г.Д. Інтерактивне навчання як модель міжкультурної комунікації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 586 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – С. 11-15. – ISSN 0321-0499
588199
  Кустовська О. Інтерактивне навчання: переваги і недоліки / О. Кустовська, А. Свидинюк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 53-58. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
588200
  Білик О. Інтерактивне обслуговування користувачів публічних бібліотек України - шлях до обслуговування // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 1 (71). – С. 30-36
588201
  Нєлєпова А.В. Інтерактивне позаадиторне навчання студентів вищої математики / А.В. Нєлєпова, С.В. Євстрат"єв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 175, ч. 2. – С. 310-319. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
588202
  Вірьовка Т. Інтерактивне професійне спілкування директорів як індикатор оцінювання якості роботи бібліотеки / Т. Вірьовка, Л. Сидоренко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 2 (36). – С. 28-30. – ISSN 1811-377X
588203
  Ятчук О.М. Інтерактивне телебачення: соціально-комунікаційні моделі та технології / О.М. Ятчук ; М-во освіти і науки України, Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро : УМСФ, 2018. – 136 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-135. – ISBN 978-966-328-138-4
588204
  Бочко М.І. Інтерактивний екологічний тренінг "Глобальне потепління. Погляд у майбутнє" / М.І. Бочко, І.І. Бочко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 9-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
588205
  Кисельова О.Б. Інтерактивний електронний плакат як засіб колективного навчання нового формату. / О.Б. Кисельова, Г.М. Брославська // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 139-150. – ISSN 2074-8167
588206
  Бондаренко Т.С. Інтерактивний моніторинг як фактор підвищення ефективності управління навчальним закладом // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 46. – С. 5-9. – ISSN 2074-8922
588207
  Ткаченко Ю.М. Інтерактивний плакат - як інноваційний засіб візуалізації та структуризації інформації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 10-11. – Бібліогр.: 2 назв.
588208
  Вірютіна К. Інтерактивний плакат "Кабинет библиотековедения им. Л.Б.Хавкиной: к 110-летию со дня основания" : технологічні особливості представлення бібліотекознавчої спадщини засобами інтернет-сервісів // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 3 (65). – С. 19-22
588209
  Максимович Інтерактивний урок-змагання з теми "Атом і атомне ядро" 11 клас : (суспільно-гуманітарний профіль) / Максимович, , Зоряна // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 34-39. – Бібліогр. в кінці ст.
588210
  Дроняк А.П. Інтерактивний урок-змагання на тему "Атмосфера", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 9 (211). – С. 27-29 : фото
588211
  Цибко А.В. Інтерактивний характер телевізійного дискурсу та його особливості на сучасному етапі розвитку // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 124-132. – ISSN 2521-1218
588212
  Лейберюк О.М. Інтерактивні веб-карти: сутність і основні етапи створення (на прикладі веб-ресурсу CARTO) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 4 (96). – С. 54-58 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
588213
  Брайчевський С.М. Інтерактивні гіпертекстові інформаційні ресурси в правовій науці / С.М. Брайчевський, Д.В. Ланде // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 3-9
588214
  Сусь Б. Інтерактивні демонстрації в інформаційних технологіях / Богдан Сусь, Наталія Тмєнова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 831. – С. 35-40. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Показано, що самостійну навчальну та дослідницьку діяльність студентів можна активізувати через застосування різних форм і методів навчання за допомогою електронних навчальних посібників, що містять інтерактивні демонстрації, та залучення студентів до ...
588215
  Ваврикович Л.В. Інтерактивні електронні навчальні матеріали з теорії ймовірностей та математичної статистики / Л.В. Ваврикович, В.С. Кладинога, Ю.О. Ковальчук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 33-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описаний досвід створення інтерактивних дистанційних електронних навчальних матеріалів в галузі прикладної математики.
588216
  Муравйова І.М. Інтерактивні заняття для дітей дошкільного віку на базі Державного музею природи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна // GEO&BIO : вісник Національного науково-природничого музею : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науково-природничий музей ; редкол.: М. Комар (голов. ред.), О. Червоненко, В. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 16. – С. 110-114. – ISSN 2617-6157
588217
  Тверезовська Н.Т. Інтерактивні інноваційні технології у системі вищої освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 236-240. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)


  Історія виникнення інновацій, виділено два підходи до їх тлумачення (вузький і широкий), специфічний зміст цієї категорії, головна функція інноваційної діяльності (функція змін), їх трактування в трьох аспектах, показана мета їх впровадження.
588218
  Титенко С.В. Інтерактивні карти понять в онтологічно-орієнтованих інформаційно-навчальних веб-системах // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2019. – № 2 (124). – С. 24-36. – ISSN 2617-5509
588219
   Інтерактивні карти потенційно-небезпечних об"єктів України: проблеми формування баз даних та їх візуалізації / Л. Руденко, В. Чабанюк, В. Подвойська, М. Вишня // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 4 (108). – С. 57-70 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
588220
  Пономарьова В. Інтерактивні квест-ігри як засіб соціалізації старшокласників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується доцільність використання модифікованих тренінгових методик та ігрових методик як засобу соціалізації старшокласників. Аналізується поняття інтерактивної квест-гри. Проводиться аналіз особливостей, переваг та недоліків ...
588221
  Мосюндзь К. Інтерактивні книжки як інноваційний спосіб подання інформації // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 272-276


  Стаття має на меті визначити поняття інтерактивної книжки і проаналізувати ринок цієї галузі. Спираючись на дослідження у сфері технологій і психології, ставимо у статті завдання щодо розвитку галузі інтерактивного видавничого продукту. В статье ...
588222
  Цуканова Г.О. Інтерактивні комунікації в соціальній інтернет-рекламі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 164-169


  У публікації авторка розглядає одразу два актуальні аспекти сучасних соціальних комунікацій: розмаїття чинних інтерактивних технологій у мережі Інтернет і використання їх як ефективний метод створення та розповсюдження соціальної реклами. In the ...
588223
  Філіпова Л.Я. Інтерактивні комунікації в структурі дистанційного навчання / Л.Я. Філіпова, О.В. Олійник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 59-63.
588224
  Смовженко Л. Інтерактивні лекції в межах курсу "Методика викладання іноземних мов у вищій школі" для студентів-сходознавців // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 230-234


  Йдеться про організацію та проведення інтерактивних лекцій для ознайомлення студентів з інтерактивними технологіями. Наведено приклад інтерактивної лекції, її структурні елементи та послідовність подачі навчального матеріалу. У змісті статті вказано ...
588225
  Гай О.М. Інтерактивні методи викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах в контексті забезпечення якості підготовки вітчизняних фахівців / О.М. Гай, Є.Ю. Захарова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 36-42. – (Економічні науки ; вип. 27)


  Стаття присвячена з"ясування сутності поняття "інтерактивні методи". Проаналізовано найефективніші діалогові підходи до проведення лекцій, зокрема елементи дискусій і "мозковий штурм".
588226
  Білик Н.Л. Інтерактивні методи викладання сербської мови у світлі сучасних вимог // Лексичні одиниці на позначення квітів в англійській мові / В.А. Бєлуха, 2012. – С. 41-47
588227
  Білик Н.Л. Інтерактивні методи викладання сербської мови у світлі сучасних вимог // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 41-47


  У статті висвітлюються ефективні інтерактивні методи у сучасній практиці викладання сербської мови у контексті основних критеріїв і детермінантів методики навчання інших іноземних, зокрема, слов"янських мов
588228
  Малишева А. Інтерактивні методи мовленевої підготовки студентів / А. Малишева, С. Бабій // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 111-120. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
588229
  Грачова І. Інтерактивні методи на заняттях англійської мови у ВНЗ // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 47-48
588230
  Литовченко Н.А. Інтерактивні методи навчання англійської мови // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 91-95


  Висвітлено питання застосування інтерактивних методів навчання на заняттях з англійської мови. Продемонстровано, що кейс-метод, метод проектів, рольова гра є новими стратегіями в оформленні сучасного навчального процесу.
588231
  Жарська І.О. Інтерактивні методи навчання в маркетингу : навч. посібник [для викладачів та студентів екон. спец.] / І.О. Жарська ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант, 2017. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194-199. – ISBN 978-617-7253-63-0
588232
  Гаврилова Я.Л. Інтерактивні методи навчання в професійній підготовці майбутніх журналістів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 51-54. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741


  Стаття присвячена актуальним питанням журналістської освіти. Проаналізовано й описано ефективні інтерактивні методи навчання майбутніх журналістів: вправа, робота зі стікерами та відео. Автор статті згадує думку професора КНУ імені Тараса Шевченка В. ...
588233
  Ципко В.В. Інтерактивні методи навчання в туристичній освіті // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспорт. ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2018. – Вип. 6. – С. 167-173. – ISSN 2413-0966
588234
  Корницька Ю. Інтерактивні методи навчання іноземних мов студентів технічних спеціальностей у контексті компетентнісного підходу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 225-234. – ISSN 2312-5993
588235
  Розумовська О.Б. Інтерактивні методи навчання інформатики студентів економічного факультету // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 63-65
588236
  Безносюк О.О. Інтерактивні методи навчання у вищій школі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 207-213


  У статті йдеться про методи навчання у вищій школі. Інтерактивні методи дозволяють активно формувати вміння (здатність здійснювати певні дії повністю розгорнуто та свідомо) та навички (здатність робити ту ж саму дію автоматизовано, згорнуто, без участі ...
588237
  Безносюк О.О. Інтерактивні методи навчання у вищій школі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 207-213


  У статті йдеться про методи навчання у вищій школі. Інтерактивні методи дозволяють активно формувати вміння (здатність здійснювати певні дії повністю розгорнуто та свідомо) та навички (здатність робити ту ж саму дію автоматизо- вано, згорнуто, без ...
588238
   Інтерактивні методи навчання у підготовці спеціалістів для банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми-Харків : ВВП; Мрія-1 ЛТД, 2001. – 252с. – ISBN 966-566-165-5
588239
  Чижикова О.В. Інтерактивні методи навчання у процесі іншомовної підготовки студентів юридичних спеціальностей // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 224-227. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
588240
  Кух О.М. Інтерактивні методи навчання фізики у ВНЗ / О.М. Кух, А.М. Кух // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – С. 206-209. – (Серія педагогічна ; Вип. 21). – ISSN 2307-4507
588241
  Шеховцева Т.Г. Інтерактивні методи навчання як основа мотивації студентів в умовах сучасного педагогічного процесу / Т.Г. Шеховцева, М.О. Долінна // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2019. – Т. 19, вип. 1 (65). – С. 105-108. – ISSN 2077-1096
588242
  Подольська Є.А. Інтерактивні методи навчання: сутність і переваги // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2018. – Т. 24. – C. 78-83. – ISSN 1993-5560


  Виявлено сутність і переваги інтерактивних методів навчання у розвитку творчої активності студентів. Розкрито потенціал інтерактивного навчання. Описані методичні інновації пов"язані з застосуванням інтерактивних методів навчання.
588243
  Курушина М.А. Інтерактивні методи у викладанні курсу "Українська мова професійного спрямування" для студентів історичних факультетів ВНЗ // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 317-319. – ISSN 2219-4290
588244
  Горопаха Н. Інтерактивні методи формування фахових компетентностей майбутніх дефектологів-логопедів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 49-62. – ISSN 2312-5993
588245
  Фесенко В. Інтерактивні методики - найкращий шлях до досягнення вершин професійної майстерності / В. Фесенко, А. Хомула // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 39-44. – ISSN 1682-2366
588246
  Галай А.О. Інтерактивні методики викладання права (на основі досвіду проведення занять з курсу "Практичне право: протидія насильству") / А.О. Галай, В.В. Стаднік // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 176-182. – ISBN 966-8009-46-0
588247
  Отраднова О. Інтерактивні методики викладання цивілістичних дисциплін у вищих навчальних закладах // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 272-277


  Стаття присвячена аналізу інтерактивних методик викладання цивілістичних дисциплін у вищих юридичних навчальних закладах. Автор аналізує інтерактивні методи читання лекцій та проведення практичних занять, які можуть застосовуватися в Україні. Зокрема, ...
588248
  Антонюк О.І. Інтерактивні методики навчання студентів-правників на юридичному факультеті ДонНУ імені Василя Стуса // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко, Р.Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2 (34). – С. 146-157. – ISSN 2518-7953


  "Згадуються професори Київського національного університету імені Тараса Шевченка - В. Ковальський, О. Марцеляк, доцент - А. Мельничук, зав. науково-дослідної лабораторії "Регіональних проблем економіки і політики" - О. Денисенко."
588249
  Губар О.М. Інтерактивні методики роботи з текстом у курсі "Філософія права" // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 183-185. – ISBN 966-8009-46-0
588250
  Ковтун О.І. Інтерактивні моделі для демонстрації фізичних явищ із галузі оптики / О.І. Ковтун, О.С. Яковлєв // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 31
588251
  Дубницький М. Інтерактивні навчальні веб-ресурси з географії на базі матеріалів Інституту передових технологій, відкритих даних та картографічної JavаScript-бібліотеки Leaflet / М. Дубницький, О. Барладін // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 28. – C. 34-39. – ISSN 2075-1893
588252
  Пазюра Н.В. Інтерактивні педагогічні технології у професійній підготовці персоналу компаній в Японії // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: історія, технології, педагогічна майстерність, професіоналізм : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 68-72. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1.40 (92)). – ISSN 2078-2128
588253
  Карнаков Я. Інтерактивні послуги - основа цифрового ТБ / Я. Карнаков, С. Корабельський // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 3. – С.74-75
588254
  Толкачова Л. Інтерактивні прийоми у вихованні / Лідія Толкачова ; [упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко ; ред. рада: Л. Шелестова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 118, [2] с. – Сер. засн. в 2003 р. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-740-6


  На тит. арк. також.: Шкільний світ. Бібліотека ; Українська мова та література. Бібліотека ; Класний керівник. Бібліотека ; Сучасна школа України. Бібліотека ; Профтехосвіта. Бібліотека ; Завуч. Бібліотека ; Соціальний педагог. Бібліотека ; Психолог. ...
588255
  Сластеннікова С.С. Інтерактивні програми для старшокласників, студентівта сімейного відвідування в Національному музеї історії України. Історія і перспективи / С.С. Сластеннікова, І.О. Супрунюк // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 68-70
588256
  Карпець М.В. Інтерактивні технології до організації практичних занять з дисципліни "Біологічна та біоорганічна хімія" // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 143-146. – ISSN 2077-4214
588257
  Соболик Таміла Інтерактивні технології на уроках географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 20-25 : Схеми. – Бібліогр.: 5 назв
588258
  Танцюра А.І. Інтерактивні технології на уроках правознавства / А.І. Танцюра. – Харків : Основа, 2005. – 96с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 9 (21)). – ISBN 966-333-239-5
588259
  Щербина В.І. Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури / В.І. Щербина, О.В. Волкова, О.В. Романенко. – Харків : Основа, 2005. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо ураїнську мову та літературу" ; Вип.3(16)). – ISBN 966-333-141-0
588260
   Інтерактивні технології на уроках хімії. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.11(47)). – ISBN 966-333-411-8
588261
   Інтерактивні технології навчально-пізнавальної діяльності - інноваційні методики змішаного навчання / Т.О. Перцева, Л.І. Конопкіна, Т.В. Кіреєва, К.Є. Богацька, О.Г. Черкасова, О.В. Мироненко, О.В. Фесенко, Л.А. Ботвінікова, К.О. Бєлослудцева // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 73-76. – ISSN 1681-2751
588262
  Редько В. Інтерактивні технології навчання іноземної мови // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 28-36. – ISSN 0131-6788
588263
  Богданова Л.Є. Інтерактивні технології навчання на уроках хімії / Л.Є. Богданова. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.6 (18)). – ISBN 966-333-045-7
588264
  Коваль Н.В. Інтерактивні технології навчання як засіб формування професійних компетентностей майбутніх менеджерів // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 70-77


  Щодо впровадження в навчальний процес ВНЗ III-IV рівнів акредитації адекватних сучасним умовам методів та технологій навчання, що сприятимуть формуванню професійних компетентностей майбутніх спеціалістів.
588265
  Роганова М. Інтерактивні технології освітньо-виховного процесу у ВНЗ // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 61. – С. 55-63. – ISSN 2077-1827
588266
  Галацин К.О. Інтерактивні технології у процесі вивчення англійської мови студентами ВТНЗ / К.О. Галацин, А.М. Фещук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 91-98. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 4). – ISSN 2307-1591


  У статті розкривається сутність поняття інтерактивної технології та ії роль у процесі вивчення англійської мови студентами вищого технічного навчального закладу.
588267
  Шведун В.О. Інтерактивні технології у розвитку сучасної вищої освіти // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 222-225. – ISBN 978-966-285-311-7
588268
  Логвінова Я.О. Інтерактивні технології формування екологічної компетентності студентів // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 168. – C. 136-138. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
588269
  Фіголь Н.А. Інтерактивні технології формування педагогічної майстерності під час лекційно-семінарських занять // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 222-229. – ISSN 2227-2844
588270
  Лупенко-Ковтун Світлана Миколаївна Інтерактивні технології як засіб демократизації навчального процесу у ВНЗ // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-33. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматриваются возможности использования интерактивных технологий во время лекционных и практических занятий с целью формирования у студентов навыков демократического поведения.
588271
  Нагорна Н.В. Інтерактивні технології як засіб формування педагогічної компетентності майбутнього психолога // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 6 (135). – С. 90-95. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
588272
  Коцан І.Я. Інтерактивні технології як складова інноваційного перетворення системи вищої освіти / І.Я. Коцан, М. Яцишин, Ю.В. Коренга // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 343-348. – ISSN 2218-5348
588273
   Інтерактивні уроки з історії України : 9 клас. – Харків : Основа, 2005. – 112с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 11(23)). – ISBN 966-333-248-4
588274
   Інтерактивні уроки з історії України. 8 клас / Л.Г. Фурман, О.Ф. Полупан, І.О. Андрощук, Л.Д. та ін. Гаврилюк. – Харків : Основа, 2005. – 112с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 10(22)). – ISBN 966-333-247-6
588275
  Люлька В. Інтерактивні форми вивчення античної спадщини в академічному курсі світової літератури / В. Люлька, Н. Тарасова // Актуальні проблеми методики викладання світової літератури : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; за ред. Л.В. Мацевко-Бекерської. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 192-211
588276
  Ягоднікова В.В. Інтерактивні форми і методи навчання у вищій школі : навч.-метод. посібник / В.В. Ягоднікова ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2011. – 69, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-02-0031-0
588277
  Калашник Л.С. Інтерактивні форми роботи в підготовці майбутніх учителів і вихователів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства / Л.С. Калашник, О.В. Новіков, К.А. Юр"єва // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 48. – С. 77-93. – ISSN 2312-1548
588278
  Присяжнюк С. Інтерактивні форми роботи на заняттях української літератури
588279
  Касьян С. Інтерактивні форми, методи й технології навчання слухачів кафедри відкритих систем та інформаційно-комунікаційних технологій // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 88-89
588280
  Железнякова Е.Ю. Інтерактивність у електронному навчанні // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 21-22
588281
  Полісученко А.Ю. Інтерактивність у ранкових передачах українських телеканалів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 91-95


  Розглядається використання інтерактивності у ранкових телепередачах "Нового каналу", "1+1", "Інтера", "ТРК Ера", "Сіті", "М1" та проводиться їх порівняльний аналіз. This article discusses the use of interactivity in the morning broadcastings on Novyi ...
588282
  Полісученко А.Ю. Інтерактивність у телевізійному мовленні України: теорія і практика : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Полісученко Анна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
588283
  Полісученко А.Ю. Інтерактивність у телевізійному мовленні України: теорія і практика : дис. .... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Полісученко Анна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 230 л. – Бібліогр.: л. 186-230
588284
  Нагорняк М.В. Інтерактивність як визначальний чинник ефективності розмовних програм інтернет-радіостанцій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 157-163


  У статті зосереджено увагу на вагомій характеристиці діяльності вітчизняних інтернет-радіостанцій, пов’язаній з явищем інтерактивності, що стає дедалі поширенішим у практиці українського аналітичного мовлення; окреслено основні умови, за яких ...
588285
  Гончаров В.В. Інтерактивність як одна з ознак сучасного мережевого мистецтва кіберкультури // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 117-120. – ISSN 2226-3209
588286
  Зелінченко О.А. Інтерактивність як основа "живого" радіомовлення: історія виникнення та важливість упровадження соціального замовлення аудиторії // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 145-147


  У статті йдеться про якісно сформований і порівняно новий вид діяльності радіостанцій інтерактивний. Зокрема подаються історичні матеріали виникнення і становлення іптерактивності. Простежується доцільність за впровадження такої форми діяльності на ...
588287
  Брижаченко Н.С. Інтерактивність як чинник формування дизайну сучасного громадського інтер"єру : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Брижаченко Наталя Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
588288
  Березенська С.М. Інтерактивність, як основний показник якості дистанційного курсу // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 5-6
588289
  Зінченко Я. Інтеракції та інтеракційні витрати у процесі внутрішньофірмової взаємодії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 4. – С. 40-43. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1811-3141
588290
  Андрієнко Т. Інтеракційна модель перекладу // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 6-16. – ISSN 2413-3094
588291
  Васютинський В.О. Інтеракційна психологія влади / В.О. Васютинський. – Київ, 2005. – 492с. – ISBN 966-7486-27-3
588292
  Чекулай О.П. Інтеракційний аспект висловлювань звинувачення та виправдання // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 480-484. – ISBN 966-7890-03-1
588293
  Васютинський В. Інтеракційний дискурс психоаналітичних тлумачень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-14. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У сучасних психоаналітичних тлумаченнях дедалі виразнішим стає інтерес до змісту міжособової взаємодії. У процесі спілкування аналітика і клієнта в психоаналітичній діаді зароджується їхній спільний інтеракційний дискурс. Численні факти аналітичного ...
588294
  Ущина В. Інтеракціональні особливості топікального контролю в комунікативній ситуації політичних дебатів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 498-506. – ISBN 966-581-388-9
588295
  Цимбаленко Є.С. Інтеракція як концептуальне поняття медіакомунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 142-146


  У статті здійснюється огляд тлумачень інтеракції та інтерактивності у теоріях масової та медіакомунікацій, у тому числі щодо можливості індивідуального самовираження аудиторії через інтерактивний інструментарій нових медіа. З’ясовується, як ...
588296
  Комар О. Інтеракція як основа освітнього співробітництва на уроках у початковій школі // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 64-70. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2706-6258
588297
  Швець О. Інтераційні схеми апроксимації сигналів у випадку нарощування системи базисних функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 59-63. – (Кібернетика ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються ітераційні схеми апроксимації сигналів. Iterative signals approximation schemes are considered.
588298
   Інтерв "ю з директором Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України академіком НАН України М.В.Новиковим (провела Л.П.Кавуненко) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 98-104. – ISSN 0374-3896
588299
  Халер М. Інтерв"ю = Das Interview. Ein Handbuch fur Journalisten : [навч. посібник] / Міхаель Халер у співавторстві з Раймер Хінцпетер, Ульріх Цойчель, Хайнер Кеппелі ; [за заг. ред. В.Ф. Іванова ; пер.: К. Макєєв, П. Демешко]. – Київ : Академія Української Преси, 2008. – 403, [1] с. : портр., іл. – Дод. тит. арк. нім. – Бібліогр.: с. 24-26, 396-403. – ISBN 966-2123-06-7
588300
  Грабська А.В. Інтерв"ю в журналі культурного спротиву "ШО" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 101-105


  Проаналізовано використання жанру інтерв"ю в сучасній українській пресі культурологічної спеціалізації на прикладі "журналу культурного спротиву" "ШО". Окреслено риси культурологічних матеріалів у жанрі інтерв"ю та подано їх узагальнену класифікацію за ...
588301
  Штельмах М.Л. Інтерв"ю в системі жанрів сучасної україномовної комунікації : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Штельмах М.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 222л. – Бібліогр.: л.194-222
588302
  Штельмах М.Л. Інтерв"ю в системі жанрів сучасної україномовної комунікації : Автореф. дис. ... канд.філологічних наук: спец. 10.02.01 / Штельмах М.Л.; КНУТШ.Інститут філології. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 10 назв
588303
  Лаврик О.В. Інтерв"ю в сучасній молодіжній пресі: жанрово-стильові особливості (на матеріалі журналів "Молоко" та "Екстирим ХЗМ) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 80-83


  Статтю присвячено дослідженню основних форм і типів жанру інтерв"ю в сучасних молодіжних виданнях, аналізу одиниць інформативної єдності й прийомів інтимізації мовлення в текстах інтерв"ю. Genre and stylistic features of interview in the modern youth ...
588304
  Бодак Ю. Інтерв"ю в сучасному інформаційному просторі // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 196-198
588305
  Голік О.В. Інтерв"ю в українській пресі ХХI ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 48-52.


  Розглянуто новітні погляди на жанр інтерв"ю, його різновиди та модифікації, що є результатом взаємокореляційних процесів. Окрім того, здійснено моніторинг сучасної української преси щодо фукціонування цього жанру, частоти вживанння, визначено тенденції ...
588306
  Щегельська О.О. Інтерв"ю в українському телевізійному інформаційному мовленні. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 196-198.
588307
  Шевчук С. Інтерв"ю Голови Конституційного Суду України Станіслава Шевчука - головному редакторові журналу "Право України" Олександру Святоцькому / С. Шевчук, О. Святоцький // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 11-22. – ISSN 1026-9932
588308
  Ситник А. Інтерв"ю директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника - головному редакторові журналу "Право України" Олександру Святоцькому / розмову вів Олександр Святоцький // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 9-13. – ISSN 1026-9932
588309
  Косач-Борисова Інтерв"ю з Ісидорою Косач-Борисовою / інтерв"ю взяв Петро Одарченко // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 497/498, липень/серпень : липень/серпень. – С. 19-21
588310
  Чалий Д. Інтерв"ю з Кобзарем // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 52-53
588311
  Крижанівський А.С. Інтерв"ю з колоритним дідом / А.С. Крижанівський. – К., 1983. – 272с.
588312
  Жиганюк І.В. Інтерв"ю з Леонідом Булавіним / І.В. Жиганюк, М.П. Маломуж
588313
  Щербаков В.З. Інтерв"ю з мухою : іронічні оповідання / Віктор Щербаков. – Київ : Либідь, 2009. – 213, [3] с. : іл. – В книзі також: Москва, А-100 : п"єса. – ISBN 978-966-06-0566-4
588314
  Нагайло Б. Інтерв"ю з Надією Світличною, присвячене творчості Василя Стуса : З передавань радіо Свобода" 8 і 9 вересня 1985 року
588315
  Мазурок А.І. Інтерв"ю з професором Воловичем В.І. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 6-9. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817
588316
  Матвієнко С. Інтерв"ю з Рендалом Колінзом // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 112-119. – ISSN 0235-7941
588317
  Клімова Ф. Інтерв"ю з Феодосією Клімовою. Україна - царство Аїда / О. Смілянець // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 307-308
588318
  Кононенко П. Інтерв"ю з Юрієм Мушкетиком // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 22-23
588319
  Бандурка О.М. Інтерв"ю і статті (автопортрет політика) / О.М. Бандурка. – Харків : Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2004. – 624 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-610-119-Х
588320
  Будько Євген Інтерв"ю із Санта - Клаусом // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 16-19 : фото
588321
  Пронкевич Олександр Інтерв"ю Михайла Москаленка. Про історію перекладу творів Федеріко Гарсіа Лорки українською мовою // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 184. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0320 - 8370
588322
  Луценко К.С. Інтерв"ю на радіо: підготовка та проведення (на прикладі програм на радіо "Ера ФМ" ) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 105-109


  У статті характеризуються роль інтерв"ю як самостійного жанру, головні особливості підготовки та алгоритм проведення інтерв"ю. Визначаються усі етапи інтерв"ю: вступна, діалогічна та завершальна частини. Велику увагу приділено психологічним чинникам, ...
588323
  Баталов В.Г. Інтерв"ю не для преси. / В.Г. Баталов. – К., 1989. – 365с.
588324
  Попова Ю.М. Інтерв"ю Павла Загребельного крізь призму соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 169-172


  Вивчення інтерв"ю Павла Загребельного крізь призму соціальних комунікацій дає можливість розкрити особливість їх проблемно-публіцистичного змісту, уписаного в координати соціального часу й простору, указати на їх комунікативну стратегію й прагматику, ...
588325
  Згуровський М.З. Інтерв"ю ректора Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", академіка НАНУ М.З. Згуровського головному редактору журналу "Трибуна" В.І. Меншун // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 6-9. – ISSN 0868-8117
588326
  Шмиговська В.В. Інтерв"ю у академіка НАН України К. Ситника. До 80-річчя академіка НАН України К. Ситника : ювілей вченого // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 3. – С. 92-95. – ISSN 1726-5428
588327
   Інтерв"ю учених правознавців // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 65-74. – ISSN 1026-9932


  Продовження назви:"...Василя Тація, Олександра Петришина, Олени Мініч, Богдана Падучука, Олександра Дорошенка, богдана Львова, Едуарда Сімсона, Ірини Венедіктової - головному редакторові журналу "Право України" Олександру Святоцькому".
588328
  Нещерет Інна Інтерв"ю Хакан Їілмаз: "Наступного року Turkish Airlines святкуватиме аж два ювілеї" / Нещерет Інна, Корбут Анна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 42 : фото
588329
  Гривачова А. Інтерв"ю як об"єкт авторського права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 208-210. – ISBN 978-617-7069-15-6
588330
  Афанасьєва К.О. Інтерв"ю як об"єкт співавторства // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 6-10


  таття присвячена проблемам практичної реалізації новели нової редакції закону "Про авторське право та суміжні права", згідно якої інтерв "ю вважається твором, написаним у співавторстві. The articile considers problems by realization in practice of ...
588331
  Пилипенко Р.Є. Інтерв"ю як презентація ідеологічних контекстів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 402-405. – ISBN 978-966-171-092-3
588332
  Гончар О. Інтерв"ю, якого не було / розмову вів Костянтин Бобрищев // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 14). – С. 8
588333
  Юсін А.А. Інтерв"ю, якого не було. / А.А. Юсін. – К., 1984. – 287с.
588334
  Біленко Василь Інтерв"ю. Вольфганг Едер: Драгобрат - це як Австрія сорок років тому // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 18 : фото
588335
  Ксьондз У. Інтерв"ювання як перша стадія спілкування адвоката з клієнтом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 219-220
588336
   Інтерв’ю з академіком НАН України І.М. Коваленком // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 132-141. – ISSN 0374-3896
588337
   Інтерв’ю з академіком НАН України О.А.Летичевським // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 125-132. – ISSN 0374-3896
588338
  Жуковська О. Інтервальна модель оцінки обсягу страхових резервів / О. Жуковська, І. Ткаченко // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 85-89 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
588339
  Рижов А.Ю. Інтервальна оцінка ймовірності виживання для компонент суміші // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто застосування адаптивних оцінок функцій розподілу компонент суміші зі змінними концентраціями до побудови довірчих інтервалів для невідомих ймовірностей виживання. Наведено приклад для суміші з експоненційно розподіленими ...
588340
  Галкін О.А. Інтервальна оцінка ОВМ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 117-122. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджена методологія отримання обмежень та оцінок помилки процедури пропуску, що є об"єктивною оцінкою помилки узагальнення. Випадок нероздільності та застосування обмежень на здатність узагальнення ОВМ. Точна оцінка процедури пропуску. Methodology ...
588341
  Кожаметов А.Т. Інтервальна стійкість систем непрямого регулювання з запізненням / А.Т. Кожаметов, А.В. Шатирко, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 268-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуті системи непрямого регулювання з запізненням. Одержані умови стійкості.
588342
  Хусаінов Д.Я. Інтервальна стійкість систем прямого регулювання з малим запізненням / Д.Я. Хусаінов, А.Т. Кожаметов, А.В. Шатирко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 320-326. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються системи нелінійних диференціальних рівнянь з не лінійністю спеціального вигляду. За допомогою функції Ляпунова вигляду квадратична форма плюс інтеграл від не лінійності одержані умови так званої інтервальної стійкості системи.
588343
  Квєтний Р.Н. Інтервальні моделі перетворень сигналів в інформаційно-вимірювальних системах : монографія / Квєтний Р.Н., Бойко О.Р. ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 100 с. – ISBN 978-966-641-299-0
588344
  Жуковська О.А. Інтервальні моделі прийняття колективних рішень в умовах ризику : Автореф. ... дис. канд.фіз.-мат. наук: Спец. 01.05.04 / Жуковська О.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
588345
  Жуковська О.А. Інтервальні моделі прийняття колективних рішень в умовах ризику : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук .Спец. 01.05..04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Жуковська О.А.; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – 145л. + Додаток л. 143 - 145. – Бібліогр.:л. 130 -142
588346
  Меренкова О. Інтервальні оцінки ризиків в інноваційних банківських проектах : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
588347
  Хассан Я.Х. Інтервально-кодовий метод для моделювання перетворювачів та управління ними. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.12 / Хассан Я.Х.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 2000. – 15л.
588348
  Почепцов Г. Інтервенції в мізки, або Руйнування здорового глузду // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 10


  "Найменш захищеним у бою вважається мозок солдата. Але так само ніхто з нас не захищений від впливу у випадку виборів і бізнесу. На нас падає така кількість інформаційних ударів, що ми маємо радіти, коли вибори закінчуються, оскільки реклама й паблік ...
588349
  Угрин Л.Я. Інтервенції в сучасних міжнародних відносинах: теоретичні аспекти дослідження / Л.Я. Угрин, У.Я. Демків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 28-38


  Розглянуто пояснювальний потенціал неореалізму, ліберального інституціоналізму та соціального конструктивізму, методологічно об"єднаних теорією ситем, для аналізу інтервенційної поведінки держав. З"ясовано особливості структури міжнародної системи та ...
588350
  Чепелик О. Інтервенціоністське мистецтво: Художник як медіатор суспільного діалогу // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 77-80
588351
  Денисов И В. Інтервенція (- втручання, насильницький замах однієї або кількох держав на суверенні права іншої держави) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – C. 440-441. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
588352
  Гаврилова М. Інтервенція в Сирію: примарність перспектив / М. Гаврилова, В. Заянчковський // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 48-51
588353
  Рогач О.І. Інтервенція валютна / О.І. Рогач, О.А. Чугаєв // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 441. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
588354
  Коваль Н.Є. Інтердискурс у юридичному дискурсі // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 68-72. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
588355
  Пасова Т.О. Інтердискурсивна публіцистика журналу "Культура" в контексті суперечливого трактування історичних подій в емігрантських виданнях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 179-183


  Публіцистичний дискурс стосовно майбутнього Центральної та Східної Європи охопив низку ЗМК, які виходили за кордоном. Одним із найавторитетніших еміграційних журналів визнано редаговану Єжи Ґед - ройцем "Культуру". Статті цього видання, які мають ...
588356
  Бацевич Ф.С. Інтердискурсивність і глибини фікціональності художнього тексту: лінгвонаративні аспекти // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 3-12. – ISSN 0027-2833
588357
  Вороніна Д.В. Інтердискурсивність роману Т. Пратчетта "Wyrd Sisters" // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 103-104
588358
  Стасюк О.С. Інтердискурсивність як засіб формування парламентської мови (на матеріалі стенограм пленарних засідань бундестагу ФРН // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 61. – С. 149-154


  У статті визначено вплив інтердискурсивності на формування парламентської мови. З’ясовано, що парламентська мова містить фрагменти, які належать до юридичного, медійного, економічного, наукового, художнього, релігійного дискурсу. Показано, що вплив ...
588359
  Пономаренко О. Інтердискурсивність як провідна риса дипломатичного дискурсу (на матеріалі виступів екс - Міністра закордонних справ Італії Дж. Терці ді Сант - Агата на ІХ Конференції Послів у Римі)


  Аналізуються випадки вживання характерних елементів інших дискурсів у дипломатичному. Доводиться притаманність останньому значного ступеня інтердискурсивності та інтегративності. Констатується переважання економічної, політичної, юридичної та ...
588360
  Завадська О.В. Інтердискурсивність як системоутворювальний параметр офіційних веб-сайтів інститутів сектору безпеки // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 542-552


  В статті розглядається роль різних типів дискурсів у мережевих ресурсах спецслужб України, їх ознаки та системоутворювальні функції.
588361
  Зимомря М. Інтердисциплінарний вектор досліджень Лідії Дунаєвської та її вплив на фольклористичну діяльність Івана Хланти / М. Зимомря, І. Зимомря // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 97-110


  Статтю присвячено фольклористичній діяльності Лідії Дунаєвської та Івана Хланти. The article deals with folkloristic work of Lidiya Dunayevska and Ivan Chlanta.
588362
  Лукомська З.В. Інтердисциплінарний підхід пошуку шляхів дослідження цінних історичних комплексів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 330-342. – ISSN 2077-3455
588363
  Жовта Н.М. Інтердисциплінарні виміри дослідження мови української чарівної казки // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 174-184. – ISSN 2311-2697


  У статті аналізуються проблеми розрізнення мовної ідентифікації тексту казки як лінгвістичного факту та етнолінгвістичних витоків сюжету казки. The article discusses the problem of discerning the linguistic nature of the fairy tale text as language ...
588364
  Черняк Ю.І. Інтердисциплінарні виміри проблеми типолоії дискурсів та літературознавча аналітика // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 94-100. – (Філологічні науки ; № 1)
588365
  Тимошенко М.О. Інтердисциплінарні інтенції сучасної культурології // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 248-256. – ISBN 978-966-452-103-8
588366
  Олійник І. Інтердисциплінарність дослідження чи маргінес науки? : (до питання літературознавчого статусу критики художнього перекладу) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 117-125. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
588367
  Білан Н.І. Інтерент як простір різних видів соціальних комунікацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 46-50


  У цій статті йде мова про Інтернет як простір для існування різних видів соціальної комунікації. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій став передумовою для створення нових комунікаційних моделей, зокрема з допомогою Інтернет та мобільного ...
588368
   Інтерес до Індії пересилив страх : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 112 : Іл.
588369
  Маринич О.М. Інтерес Т.Г.Шевченка до вивчення природи : (відбиток) / О.М. Маринич. – Київ, 1962. – 230-238с.
588370
  Самбор М. Інтерес у праві: поняття, сутність, структура // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 116-120. – ISSN 0132-1331
588371
  Гуняк А.Я. Інтерес як критерій поділу права на приватне та публічне: загальнотеоретичний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 49-53. – ISSN 2219-5521
588372
  Усатий Г.О. Інтерес як об"єкт кримінально-правового конфлікту // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 236-240. – ISSN 2219-5521


  Статтю присвячено визначенню спрямованості кримінально-правового конфлікту та його предмета через дослідження окремих аспектів правової категорії "інтерес", яка останнім часом все активніше використовується вітчизняним законодавцем при конструюванні ...
588373
  Воронова О.В. Інтерес як складовий елемент захисту в цивільному праві України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 13-19. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
588374
  Дубінін В.В. Інтерес як соціально-філософська категорія // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
588375
  Макаренко Н.Г. Інтереси в системі самореалізації особистості : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.11 / Макаренко Н. Г.; МОУ,КУ. – К., 1994. – 17л.
588376
  Макаренко Наталія Генадіївна Інтереси в системі самореалізації особистості (соціально-філософський аналіз) : Дис... доктора філософськихнаук: 09.00.11 / Макаренко Наталія Генадіївна; КУ ім.Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 143л. – Бібліогр.:л.130-143
588377
  Туркот М. Інтереси військової служби: поняття та характеристика // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 10-13.
588378
  Корнякова Т. Інтереси держави - це і права дітей, права кожного з громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.14-18
588379
  Матвієць А. Інтереси держави в галузі земельних відносин: поняття та зміст // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 83-90
588380
  Семенюк В. Інтереси держави в господарському представництві // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 14-19.
588381
  Валюх В. Інтереси держави як предмет представництва прокурором у суді // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.112-114. – ISSN 0132-1331
588382
  Петренко Г. Інтереси канадської компанії WWM усупереч міжнародним стандартам // Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 2016. – 27 травня (№ 56). – С. 16


  Канадська гірнича компанія WorldWide Minerals Ltd.(WWM) має намір судитися з Казахстаном, звинувачуючи його в невиконанні зобов"язань неіснуючої держави СРСР.
588383
  Масловський М.А. Інтереси колгоспного селянства. / М.А. Масловський. – К., 1976. – 164с.
588384
  Надольний М.І. Інтереси людські / М. Надольний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 160-162. – ISBN 966-642-073-2
588385
  Пітцик М.В. Інтереси міст в контексті адміністративно-територіальної реформи // Міста та громади в адміністративно-територіальній реформі в Україні : міжнар. досвід та практ. пропозиції / М.В. Пітцик, Ю.І. Ганущак, Д. Шиманке, Х. Циммерманн. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 3-8. – (Проект "Реформа публічного управління в Україні"). – ISBN 978-966-1639-00-2
588386
  Рябека О.Г. Інтереси народу як системоутворюючий чинник організаційних рівнів і форм реалізації державної влади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 50-58
588387
  Дубінін В.В. Інтереси народу: плюралізм поглядів / В.В. Дубінін ; [за наук. ред. В.П. Беха] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 484, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 468-476. – Бібліогр.: с. 428-449. – ISBN 978-966-660-815-7
588388
  Вавринчук М.П. Інтереси національної безпеки України у сфері державно-церковних відносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 346-351. – (Право. Економіка. Управління)
588389
  Солоткий С.А. Інтереси правосуддя у практиці Європейського суду з прав людини та їх значення для правової системи України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2013. – № 9 (157). – С. 40-48
588390
  Малєнко О.В. Інтереси роботодавця в трудовому праві // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – С. 78-81. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
588391
  Фесенко Є. Інтереси споживачів потребують захисту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.36-39.
588392
  Ареф"єва Олена Володимирівна Інтереси стейкхолдерів в організаційному забезпеченні стратегічного управління фінансовим потенціалом підприємств / Ареф"єва Олена Володимирівна, Комарецька Поліна Володимирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 80-85. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано і визначено основні інтереси стейкхолдерів в організаційному забезпеченні стратегічного управління фінансовим потенціалом промислових підприємств.
588393
  Брайловський І.А. Інтереси та переваги держави в проектах державно-приватного партнерства // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 2. – С. 52-57. – ISSN 1993-0259
588394
  Микитчук Н.М. Інтереси та політика КНР в Центральній Азії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 9/2. – С. 309-314. – (Філософія. Соціологія. Політологія ; Вип. 22 (3). – ISSN 9125-0912
588395
  Рудницький С.В. Інтереси у соціальному вимірі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 123-135
588396
   Інтереси України в Азії // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 3


  Азійську тематику активно розвивають в ІМВ КНУ. Академічна відповідь його викладачів та науковців на визначальний тренд сучасного розвитку вилилася у міжнародну конференцію «Інтереси України в Азії».
588397
  Кулінич М. Інтереси України в Азійсько-Тихоокеанському регіоні // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2006. – Вип. 7 : за 2006 рік. – С. 386-406. – ISBN 966-7522-07-5
588398
  Михайловская О.В. Інтереси України в рамках співтовариства країн ОЧЕС // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 5. – С. 58-66. – ISSN 1729-7036
588399
  Богуш М. Інтереси учасників корпоративних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 103-106. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується поняття "інтерес" з точки зору різних наук, досліджуються існуючі концепції розуміння категорії "інтерес", з"ясовується сутність та види індивідуальних інтересів учасників корпорації, пропонується власне бачення щодо узгодження ...
588400
  Дубінін В.В. Інтереси як форма самовираження народу // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 89-103
588401
  Шульга З.П. Інтереси, стимули, заінтересованість / З.П. Шульга, Ю.І. Палкін. – К., 1970. – 263с.
588402
   Інтеріорність // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 760. – ISBN 966-316-069-1
588403
  Швець Р.Я. Інтеркаляційна модифікація пористих і шаруватих матеріалів для пристроїв генерування і накопичення електричної енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Швець Роман Ярославович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 25 с. – Бібліогр.: 18 назв
588404
  Коноплянко Д.Ю. Інтеркальовані нанокомпозитні конденсатори на основі шаруватих кристалів A3 B6 : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.27.01 / Коноплянко Д.Ю. ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
588405
  Присяжнюк О.С. Інтеркультурна взаємодія в умовах поглиблення політичної, етнокультурної та інформаційної глобалізації // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 215-217
588406
  Першукова О. Інтеркультурна освіта в Європі як стратегічний напрям розвитку в епоху постмодерну // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 59-61
588407
  Дроботенко М.О. Інтеркультурна філософія: до визначення поняття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 208-211. – ISSN 2076-1554
588408
  Сидоренко І.Г. Інтеркультурне виховання як фактор соціалізації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 133-134
588409
  Афанасьєва Л. Інтеркультурне місто як модель інтеграції українських спільнот у сучасний європейський простір / Л. Афанасьєва, Рубікондо-Хованова // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 13-17
588410
  Саенко С.Г. Інтеркультурний вимір у викладанні іноземних мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 139-142
588411
  Монолатій Т.П. Інтеркультурні мотиви волоцюжництва у прозі Йозефа Рота // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 254-260. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
588412
  Кічук Я.В. Інтеркультурологічна компетенція фахівця з міжнародної економіки: параметр здатності до дипломатії // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 108-113. – (Педагогічні науки ; № 2 (127)). – ISSN 2414-5076
588413
   Інтерлакенська декларація // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 234. – ISSN 0132-1331
588414
  Литвин О.М. Інтерлінація функцій / О.М. Литвин. – Харків : Основа, 1992. – 234 с.
588415
  Сиваченко Г. Інтермедіальна парадигма роману Володимира Винниченка "Сонячна машина" // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 234-254. – ISBN 978-966-921-243-6
588416
  Просалова В. Інтермедіальна поетика Михайла Яцкова // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 160-169. – ISBN 978-966-171-889-9
588417
  Омельчук О. Інтермедіальна проекція літературного авангарду Валер"яна Поліщука // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 3 (663). – С. 37-43. – ISSN 0236-1477
588418
  Мислива В. Інтермедіальне поле повісті "Я, Мілена" Оксани Забужко // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 39-41


  У статті розглянуто повість "Я, Мілена" Оксани Забужко як простір для інтермедіальних маркерів. Йдеться про вплив технологій на внутрішній світ героїв, зміну світобачення людини через взаємодію сучасних мистецтв. Проаналізовано відмінні риси між ...
588419
  Вірченко Т. Інтермедіальне прочитання ранньої драматургії Любові Яновської // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 169-176. – ISBN 978-966-171-889-9
588420
  Бітківська Г. Інтермедіальний дискурс журналу "Вітчизна" (1987-1992) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 10-16


  У статті зроблено проблемно-тематичний аналіз інтермедіального дискурсу журналу «Вітчизна». Простежено значення вербальних і візуальних жанрів та їхню взаємодію у літературно-художньому журналі як текст. В статье осуществлен проблемно-тематический ...
588421
  Ільчук М. Інтермедіальний простір роману Томаса Бруссіга "На коротшому кінці сонячної алеї" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 130-136. – ISSN 2307-2261
588422
  Савчук Г.О. Інтермедіальні аспекти української літератури епохи шістдесятництва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 129-132. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
588423
  Васильєв Є. Інтермедіальні виміри метадраматичності: дитячий кінематограф 1960-1980-х років // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 229-252. – ISSN 2306-2908


  "Зроблено спробу застосувати поширену концепцію метадрами та метатеатральності, розроблену щодо драматургії, до явищ кінематографу. Зачіпається проблема театральності у кіноестетиці та історії світового кіно. Матеріалом дослідження є витвори ...
588424
  Ковпік С. Інтермедіальні експерименти А. Берга з п"єсою Г. Бюхнера "Войцек" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 148-152. – ISBN 978-966-171-889-9
588425
  Маценка С. Інтермедіальні зв"язки слова та музики в німецькому експресіонізмі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 182-188. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Проблема зближення та взаємодії в німецькому експресіонізмі окремих мистецтв розглядається як концептуальна складова його програми. Особливу увагу звернено на роль музики в цьому процесі як мистецтва, яке втілює ідею вираження. На прикладі вірша ...
588426
  Олійник С.М. Інтермедіальні зв"язки українського фентезі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 271-275. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
588427
  Клочек Г. Інтермедіальні стосунки художньої літератури та кіно: із теоретичних спостережень // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 24-33. – ISBN 978-966-171-889-9
588428
  Доценко Н.В. Інтермедіальні стратегії відображення пам"яті у прозі Патріка Модіано // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 259-269


  У статті розглядаються інтермедіальні стратегії у прозі Патріка Модіано, а саме ті художні прийоми, що суголосять засадам кінематографічних технік, зокрема "монтажне бачення" та різні моделі репрезентації, запроваджені відомим режисером, засновником ...
588429
  Родіонова І. Інтермедіальність "України в огні" Олександра Довженка / І. Родіонова, О. Шапіренко // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 235-241
588430
  Короткова Л.В. Інтермедіальність в британській художній прозі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 85-93
588431
  Мегела І.П. Інтермедіальність повісті Г. Гессе "Останнє літо Клінгзора" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 153-162


  У статті висвітлюється методологія інтермедіального зв’язку словесного й образотворчого мистецтв.Повість Г.Гессе «Останнє літо Клінгзора» аналізується під кутом зору художньо-світоглядної моделі естетичного смислу, ключовими категоріями якої є ...
588432
  Лисенко Н.О. Інтермедіальність поетичних текстів Т. Осьмачки
588433
  Лисенко Н.О. Інтермедіальність поетичних текстів Т. Осьмачки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 234-238. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  У статті в лінгвопоетичному аспекті досліджується інтермедіальність доробку Т. Осьмачки, за доп. компонентного аналізу описуються мовні засоби, що використав автор для створення символів та метафор, специфіка яких полягає в намаганні поета скористатися ...
588434
  Бітківська Г.В. Інтермедіальність сучасного українського літературного журнала: до постановки проблеми // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 42-48


  У статті визначаються основні напрями теоретичного осмислення поняття "інтермедіальність" та обґрунтовується доцільність вживання цього терміна для позначення особливостей сучасного українського літературного журналу. В статье определяются ...
588435
  Довгань О.В. Інтермедіальність художнього тексту як соціологічний феномен та проблема культурної комунікації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 172-176. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  У статті розглядається поняття інтермедіальності як соціальний та лінгвістичний феномен. Останній автор означує як систему культурних комунікацій, яка продукує збагачення і трансформацію продуктів культури певної нації. Окреслено динаміку та ...
588436
  Бітківська Г.В. Інтермедіальність як засіб моделювання часопростору в сучасному літературному журналі // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 37-46


  У статті досліджено інтермедіальність як засіб моделювання часопростору в сучасному літературному журналі: виявлено семантику і функції візуальних образів та творів образотворчого мистецтва в організації взаємозв"язків часу й простору. Часопростір ...
588437
  Наєнко М. Інтермедіальність як методологія // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 6-15. – ISBN 978-966-171-889-9
588438
  Просалова В. Інтермедіальність як явище мистецтва і метод аналізу // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 46-53. – ISBN 978-966-171-673-4


  Стаття присвячена проблемі інтермедіальності, що розглядається у зв"язку з інтертекстуальністю. З"ясовується походження цього поняття, його семантика. Акцентовано необхідність розмежування інтермедіальності як літературного явища і як методу ...
588439
  Шестакова Е. Інтермедіальність: м"яка "експансія" художності у словесність масової комунікації // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 59-72. – ISBN 978-966-171-889-9
588440
  Франко І.Я. Інтермедія Еврея з Русном : [Розвідка] / Ів. Франко. – Харків : Друк. "Печатне діло", 1908. – 12 с. – В кн. також текст інтермедії ; З 18 т. Збірника Харківського історико-філологічного т-ва, виданого в пошану проф. М. Сумцова
588441
  Девтеров І. Інтермент як нова особистість // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 83-91. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1682-2366
588442
  Коцюбинський М.М. Інтермеццо / М.М. Коцюбинський. – Харків; Київ, 1930. – 16с.
588443
  Коцюбинський М.М. Інтермеццо / М.М. Коцюбинський. – 2-е. – Харків, 1930. – 48с.
588444
  Коцюбинський М.М. Інтермеццо / М.М. Коцюбинський. – Харків, 1930. – 36с.
588445
  Михайлюк М. Інтермеццо : Поезії / Михайло Михайлюк. – Бухарест : Критеріон, 1971. – 57, [2] с.
588446
  Антонюк Н.М. Інтермовний трансфер інформаці: дискурсний потенціал / Н.М. Антонюк, О.Ю. Титаренко // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 499-502
588447
   Інтермолекулярні полікомплекси поліакриламіду та полівінілового спирту з рихлою упаковкою сегментів / Л.М. Момот, Т.Б. Желтоножська, Н.М. Пермякова, С.В. Федорчук, В.Г. Сиромятніков // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2006. – Т. 72, № 9/10. – С. 51-56. – ISSN 0041-6045
588448
  Пермякова Наталія Михайлівна Інтермолекулярні полікомплекси, утворені водневими зв"язками, як нові функціональні матеріали : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.06. / Пермякова Наталія Михайлівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 222 л. + Додатки: л. 218-222. – Бібліогр.: л. 196-217
588449
  Пермякова Наталія Михайлівна Інтермолекулярні полікомплекси, утворені водневими зв"язками, як нові функціональні матеріали : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.06 / Пермякова Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назв.
588450
  Розинка О.О. Інтерналізація фондового ринку - важлива умова входження України у світовий економічний простір // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 78-82. – (Економічні науки ; № 1)
588451
  Покась В. Інтернатна освіта: історія становлення та розвитку в Україні // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 109-116. – ISSN 2078-1016
588452
  Куценко С. Інтернатне сирітство. Кожна дитина має право на сім"ю // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 4-17 травня (№ 18/19). – С. 21. – ISSN 1992-9277
588453
  Пивовар С.Ф. Інтернаціонал / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 162-163. – ISBN 966-642-073-2
588454
  Грицак Я. Інтернаціонал чесних націоналістів // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 46 (399), 30 листопада 2017. – С. 31
588455
  Циганов С.А. Інтернаціоналізації банківської діяльності: закономірності та сучасні тенденції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 155-162.
588456
  Смирнов В.А. Інтернаціоналізаційні процеси в розвитку європейської вищої освіти на початку XXI століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 3 (47). – С. 433-441. – ISSN 2312-5993


  Актуальність статті зумовлена тим, що вища освіта в третьому тисячолітті стає одним із найважливіших чинників успішного розвитку суспільства, необхідною умовою підтримки конкурентоспроможності професійного рівня особистості. Визначено стратегії ...
588457
  Савельєв Є. Інтернаціоналізація - основа реформування вищої освіти України // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.26-32. – ISBN 966-654-025-8


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
588458
  Степаненко Б. Інтернаціоналізація банківського сектору України: ціна й методи злиття та поглинання // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 1 (279). – С. 12-16. – ISSN 1810-3944
588459
  Дмітрієв В.С. Інтернаціоналізація банківської діяльності на фінансових ринках країн, що розвиваються // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 137-144. – Бібліогр.: 17 назв.


  In this paper banks internalization and entrance strategy to the emerging financial markets is reviewed. New trends in commercial banks activities on the emerging markets are analyzed. On the basis of this analysis some conclusions about entrance to ...
588460
  Гаряга Л.О. Інтернаціоналізація банківської діяльності як риса сучасного розвитку світової фінансової системи // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 81-86
588461
  Кириченко М. Інтернаціоналізація банківської діяльності:досвід країн Центрально-Східної Європи і перспективи для України // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 25-28
588462
  Мочерний С Інтернаціоналізація вирибництва і сучасні тенденції розвитку світового господарства : Проблеми економічної теорії / С Мочерний, С. Фомішін // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 47-55 : Табл. – Бібл. 19 назв. – ISSN 0131-775Х
588463
   Інтернаціоналізація вишів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 листопада (№ 45). – С. 10 : на фото В.А. Бугров. – ISSN 2219-5793


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч організаторів проекту "Підтримка інтернаціоналізації українських ЗВО 2019-2021 років". 18 менеджерів різних українських вишів отримають можливість пройти півторарічне навчання з інтернаціоналізації вищої ...
588464
  Дебич М.А. Інтернаціоналізація вищої освіти в глобалізованому світі: тенденції та виклики // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2016. – C. 31-40. – (Серія: Педагогіка ; вип. 6). – ISSN 2410-2075
588465
  Чирва А. Інтернаціоналізація вищої освіти в китайському контексті // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2017. – № 2 (66). – С. 316-325. – ISSN 2312-5993
588466
  Смолікевич Н.Р. Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізацій них процесів: сучасний стан и перспективи // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 380-385. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)
588467
  Смолікевич Н.Р. Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізаційних процесів: сучасний стан і перспективи // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009


  Акцентована увага на важливості інтернаціоналізації освіти як провідної тенденції сучасного світового соціокультурного поступу.
588468
  Зайковський О.С. Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобального простору // Міжнародна науково-практична конференція "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні" : 22 трав. 2019 р. / "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Маріуполь : МДУ, 2019. – С. 524-526
588469
  Чирва А. Інтернаціоналізація вищої освіти в університетах Європейського Союзу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 2 (76). – C. 86-95. – ISSN 2312-5993
588470
  Чирва А. Інтернаціоналізація вищої освіти Канади на національному рівні // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 1 (57). – С. 55-60. – ISSN 2075-1478
588471
  Дараган Т. Інтернаціоналізація вищої освіти у XXI столітті: досвід університетів США і Європи / Т. Дараган, Н. Тимошенко, О. Власюк // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (153). – С. 48-54. – ISSN 1682-2366
588472
  Гаращук О.В. Інтернаціоналізація вищої освіти України - шлях до її входження в єдиний європейський освітній простір і підвищення якості освіти / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 6 (61). – С. 5-11. – ISSN 2218-1199
588473
  Вербицька С. Інтернаціоналізація вищої освіти як предмет порівняльно-педагогічних досліджень науковців пострадянського простору // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 122-131. – ISBN 978-966-2633-03-0
588474
  Козоріз В. Інтернаціоналізація вищої освіти: виклики і перспективи // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 20 грудня (№ 245). – С. 6


  Нещодавно ректор Харківського національного технічноого університету сільського господарства імені Петра Василенка Олександр Нанка та проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародних зв"язків Юрій Вітковський підписали угоду про співпрацю з Вищою ...
588475
  Бенніч-Бьоркман Інтернаціоналізація вищої освіти: пошук ефективної моделі в контексті україно-шведського співробітництва / Бенніч-Бьоркман, С.В. Курбатов // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (72). – С. 93-100
588476
  Сбруєва А. Інтернаціоналізація вищої освіти: пріоритети комплексної стратегії Європейського Союзу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 89-95. – ISSN 2078-1016
588477
  Цехмістро Н.Я. Інтернаціоналізація господарського життя радянських республік в умовах розвинутого соціалізму // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 8-15. – (Історичні науки ; вип. 24). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
588478
  Нямещук Г.В. Інтернаціоналізація діяльності дослідницьких університетів України: мобільність іноземних студентів // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 11/12. – С. 37-40. – ISSN 1728-6220


  У статті проаналізовано процеси інтернаціоналізації діяльності дослідницьких університетів України. Виявлено національні особливості мобільності іноземних студентів, що впливають на частку України уструктурі глобального ринку освітніх послуг. Вивчено ...
588479
  Єременко І. Інтернаціоналізація забезпечення якості вищої освіти в Україні: історія і сучасність // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 43-55. – ISSN 2312-5993
588480
  Козлова А.І. Інтернаціоналізація інноваційного розвитку в умовах глобалізації // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 49-50. – ISBN 78-966-1555-47-09
588481
  Вовк С. Інтернаціоналізація інноваційної діяльності ТНК // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 2 (61), квітень - червень. – C. 224-240. – ISSN 1684-906Х
588482
  Луць В. Інтернаціоналізація комерційних відносин: концептуальні засади правового регулювання : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 138-139. – ISSN 0132-1331
588483
  Чирва А.С. Інтернаціоналізація курикулуму на прикладі австралійських університетів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 1 (55). – С. 412-418. – ISSN 2312-5993
588484
  Голляк Ю.Б. Інтернаціоналізація міжгалузевого виробництва, її причини та ефективність // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 148-152
588485
  Гальперіна Л.П. Інтернаціоналізація на світовому ринку хімічної продукції / Л.П. Гальперіна, Н.О. Литвиненко, П.О. Литвиненко // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – № 3. – С. 36-41. – ISSN 1729-7036
588486
  Солощенко В. Інтернаціоналізація навчальних програм: погляд німецькомовного суспільства // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 1 (11), січень - березень. – С. 99-108
588487
  Каніщенко О.Л. Інтернаціоналізація національних економік // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – С. 38-53. – ISBN 978-617-696-407-0
588488
  Жиляєв І.Б. Інтернаціоналізація національної системи вищої освіти України / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 81-82. – ISBN 978-966-7909-71-0
588489
  Чернякова Ж.Ю. Інтернаціоналізація освітнього простору старшої школи Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Чернякова Жанна Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
588490
  Ісайкіна О.Д. Інтернаціоналізація освітнього простору як умова ефективної підготовки фахівців світового рівня / О.Д. Ісайкіна, А.М. Зленко, М.М. Хітов // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 202-220. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
588491
   Інтернаціоналізація освітнього та наукового процесів в Ужгородському національному університеті як складова стратегії розвитку вишу / М.О. Лендьел, О.І. Свеженцева, М.М. Нагоркін, Ю.Ю. Гойдаш // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 79-88. – ISSN 2218-5348
588492
  Лобанова Л.С. Інтернаціоналізація підготовки наукових кадрів в розвинутих європейських країнах: проблеми та уроки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (75). – С. 58-70. – ISSN 0374-3896
588493
  Остряков Я.О. Інтернаціоналізація процесу визначення морської ділянки українсько-російського міждержавного кордону: політико-правовий аналіз // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 204-209.
588494
  Ільницький Д.О. Інтернаціоналізація ринку освітніх послуг України: інтеграційна перспектива // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 149-158. – ISSN 1811-9824


  Розглянуто основні аспекти розвитку системи вищої освіти України з точки зору участі в світовому ринку освітніх послуг, де активно посилюються процеси інтернаціоналізації.
588495
  Вергун В.А. Інтернаціоналізація системи вищої освіти України і форми її реалізації / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 128-137. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
588496
  Нерода-Березка Інтернаціоналізація створення та трансферту знань в системі міжнародного виробництва ТНК : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Нерода-Березка Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
588497
  Нерода-Березка Інтернаціоналізація створення та трансферту знань в системі міжнародного виробництва ТНК : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Нерода-Березка Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 258 арк. – Додатки: арк. 235-258. – Бібліогр.: арк. 208-234
588498
  Шевченко В. Інтернаціоналізація страхових ринків транзитивних економік та європейське регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-43. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Аналізується інтернаціоналізація ринків страховання в транзитивних економіках. Розглядається наслідки інтернаціоналізаціїї ринків страховання та сучасні вимоги європейського регулювання. Internationalization of insurance markets in transitional ...
588499
  Расшивалов Д.П. Інтернаціоналізація страхової діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-47. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Розглянуто Угоду про партнерство України з Євросоюзом щодо розвитку фінансового, зокрема, страхової сфери. EC - Ukraine Agreement on partnership. Development of financial sector of Ukraine. Insurance.
588500
  Волошин Ю.О. Інтернаціоналізація сучасного конституційного права: деякі теоретичні й практичні проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 82-88.
588501
  Малишева М. Інтернаціоналізація сфери туризму у Туреччини та її вплив на розвиток системи професійної освіти // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 118-120. – ISBN 978-966-644-365-9
588502
  Шевченко В.Ю. Інтернаціоналізація та конкурентоздатність національних фінансових систем // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 89-95


  Досліджується зміст інтернаціоналізації фінансових систем та її роль в умовах сучасної кризи. Розкривається роль конкурентоздатності національних фінансових систем в умовах інтернаціоналізації.
588503
  Матюх С. Інтернаціоналізація та транснаціоналізація діяльності вищих навчальних закладів на світовому ринку освітніх послуг // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 99-105. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 1, т. 1). – ISSN 2306-4420


  Аналізується міграційних рух професорсько-викладацького складу та студентів на міжнародному ринку. Характеризуються нові форми міжнародної співпраці вузів за сучасних умов.
588504
  Шубартовський Г. Інтернаціоналізація університетської освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 59-63. – ISSN 1682-2366
588505
  Чирва А.С. Інтернаціоналізація університетської освіти Китаю // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 69-73. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208


  У статті проаналізовано стратегічні підходи до інтернаціоналізації в китайських університетах, виділено основні форми на національному та інституційному рівнях, охарактеризовано їх сутність.
588506
  Солощенко В.М. Інтернаціоналізація університетської освіти: інноваційний досвід німецькомовних країн // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 261-284. – ISBN 978-966-968-247-0


  У публікації висвітлено особливості інтернаціоналізації університетської освіти в німецькомовних країнах на регіональному, національному та інституційному рівні. Окреслено стратегічні напрямки та механізми інтернаціоналізації університетської освіти в ...
588507
  Петруня Ю.Є. Інтернаціоналізація фондового ринку та інтереси підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 5-10.
588508
  Ісакова Є. Інтернаціоналізація як засіб підвищення ефективності навчання англійської мови в Японії // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 53-57
588509
  Глущенко К. Інтернаціоналізація як інструмент забезпечення якості вищої освіти // Майбутнє науки в обріях права : зб. наук. праць : матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 5 груд. 2018 р.) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2018. – С. 51-53. – ISBN 978-966-02-8706-8
588510
  Балюк Т.В. Інтернаціоналізація як основа функціонування сучасних транснаціональних корпорацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 77-84. – Бібліогр.: 25 назв.


  The Article discusses internalization of operations of transnational corporations (TNCs) in its connection to the processes of transnatioflization and formation of an intra-firm market.
588511
  Сулима О.В. Інтернаціоналізація як провідна тенденція розвитку вищої педагогічної освіти Німеччини // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (72). – С. 112-120
588512
  Опришко Т.С. Інтернаціоналізація як стратегія розвитку академічних бібліотек / Т.С. Опришко, Г.В. Тимофєєва // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (21). – С. 155-171. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  "Автори зосередилися на аналізі таких напрямів роботи бібліотеки як: розвиток бібліотечних сервісів; участь у міжнародних бібліотечних ініціативах відкритого доступу; забезпечення інформаційних потреб іноземних студентів та дослідників; інтеграція ...
588513
  Мигович І.В. Інтернаціоналізація як фактор впливу щодо трансформації систем вищої освіти країн Східної Європи // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 179-186. – ISSN 2227-2844
588514
  Коваль П.Д. Інтернаціоналізм / П.Д. Коваль. – К, 1987. – 47с.
588515
  Семків О.І. Інтернаціоналізм Великого Жовтня: історія і сучасність / О.І. Семків. – Львів, 1987. – 165с.
588516
  Нікольников Г.Л. Інтернаціоналізм і націоналізм -- непримеренні світогляди / Г.Л. Нікольников. – Київ, 1969. – 48с.
588517
  Бовін О.Є. Інтернаціоналізм і наша епоха / О.Є. Бовін. – Київ, 1965. – 45 с.
588518
  Чирко В.А. Інтернаціоналізм Конституції СРСР / В.А. Чирко. – К., 1978. – 40с.
588519
  Бендзар Б.П. Інтернаціоналізм літератури НДР / Б.П. Бендзар. – Львів, 1979. – 180с.
588520
  Гречанюк С. Інтернаціоналізм під "фанеру", або Чому навіть російськомовним спільної мови з проросійською владою не знайти
588521
  Масенко Л. Інтернаціоналізм плюс русифікація // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 3/4 (233/234). – С. 16-118


  Телевізійні стратегії приниження української мови.
588522
  Масенко Л. Інтернаціоналізм плюс русифікація // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 березня ( 52/53 ). – С. 17-19


  Телевізійні стратегії приниження української мови.
588523
  Бондар В.Т. Інтернаціоналізм соціалістичний / В.Т. Бондар. – К, 1978. – 47с.
588524
  Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? / І. Дзюба. – Лондон : Сучасність, 1968. – 264 с.
588525
  Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? / І. Дзюба. – Київ : Академія, 1998. – 276с. – ISBN 966-518-110-6
588526
  Дзюба І.М. Інтернаціоналізм чи русифікація? / Іван Дзюба. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 336 с. – ISBN 966-518-321-4
588527
  Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? / Іван Дзюба. – 2-ге вид., допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 330, [6] с. – Додатки: с. 284-330. - На тит. арк. : До 45-річчя оприлюднення. – Бібліогр.: с. 280-283. – ISBN 987-966-518-548-2
588528
  Куделько З.Б. Інтернаціоналізми в терміносистемі дипломатії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 164--168. – Бібліогр.: Літ.: с 168
588529
  Куделько З. Інтернаціоналізми в терміносистемі ринкових взаємин // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 233-236. – Бібліогр.: Літ.: С. 236; 6 поз. – ISBN 966-7825-79-5
588530
  Труська І. Інтернаціоналізми: "щирі" чи "нещирі" друзі перекладача // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 354-355
588531
  Шаблій О.А. Інтернаціоналізми: "щирі" чи "нещирі" друзі перекладача? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 61-65. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Проводиться порівняльний аналіз дивергентних значень у семантичних структурах німецьких та українських юридичних термінів-інтернаціоналізмів, які походять із третього спільного джерела. Задля прикладної лексикографічної зручності автор пропонує змінити ...
588532
   Інтернаціоналізувати вищу освіту // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 лютого (№ 23/24). – С. 2


  "...МОН хоче спростити умови працевлаштування іноземних викладачів".
588533
  Панібудьласка В.Ф. Інтернаціоналістська єдність радянської молоді. / В.Ф. Панібудьласка. – Київ, 1978. – 103с.
588534
  Яранцева Н.О. Інтернаціоналістський пафос, взаємодія і взаємозбагачення радянського мистецтва / Н.О. Яранцева. – Київ, 1982. – 48с.
588535
  Баранович С.М. Інтернаціоналістсько-патріотичне виховання трудящихся / С.М. Баранович. – Київ, 1978. – 125 с.
588536
  Швидак О.М. Інтернаціональна єдність трудящих Західної України і Польщі у революційно-визвольній боротьбі. / О.М. Швидак. – Київ, 1972. – 228с.
588537
   Інтернаціональна сила Ленінських ідей. – К, 1970. – 519с.
588538
   Інтернаціональна солідарність трудящих західноукраїнських земель з Республіканською Іспанією. – Київ, 1988. – 480 с.
588539
  Польовий Л.П. Інтернаціональне виховання в трудовому колективі / Л.П. Польовий. – К., 1990. – 44с.
588540
  Заслуженюк В.С. Інтернаціональне виховання в школі. (Посібник для вчителів) / В.С. Заслуженюк. – Київ, 1975. – 142с.
588541
  Ніколаєць Ю. Інтернаціональне виховання радянських громадян у працях вітчизняних вчених середини 1940-х - середини 1960-х років // Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди К-ра іст. та культ. України. – Тернопіль, 2006. – Вип. 18 : Присвячений пам"яті О.С.Якименка. – С. 287-293. – ISBN 966-8029-58-5


  У статті аналізуються праці українських дослідників: А.М. Буцька, В.П. Шевчука...
588542
   Інтернаціональне виховання студентської молоді. – Ужгород, 1972. – 216с.
588543
   Інтернаціональне виховання студентської молоді. – Львів, 1975. – 212с.
588544
   Інтернаціональне виховання студентської молоді. – Львів, 1976. – 248с.
588545
   Інтернаціональне виховання трудящих. – К, 1966. – 194с.
588546
   Інтернаціональне виховання учнів. – К, 1967. – 160с.
588547
  Опаленик О.В. Інтернаціональне виховання учнів / О.В. Опаленик. – Київ : Знання, 1980. – 32 с.
588548
  Кирилюк Є.П. Інтернаціональне звучання поезії Т.Г. Шевченка // Т.Г. Шевченко в інтернаціональних літературних зв"язках / [ред. кол.: Бойко В.Г., Грицай М.С., Зарицький М.С., Заславський І.Я., Мусенко Я.В., Сидоренко Г.К., Скрипник І.П.]. – Київ : Вища школа, 1981. – С. 7-13
588549
   Інтернаціональне і національне в сучасному слов"янському фольклорі. – Київ, 1977. – 224с.
588550
   Інтернаціональне і національне у соціалістичному суспільстві. – К, 1973. – 243с.
588551
  Однолько В.Г. Інтернаціональне і патріотичне виховання учнів / В.Г. Однолько. – Київ, 1976. – 32с.
588552
  Іщенко О.А. Інтернаціональне освітнє середовище: визначення проблем та шляхів їх подолання // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 23-27. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
588553
  Шабліовський Є.С. Інтернаціональне та національне в художній творчості. / Є.С. Шабліовський. – К., 1963. – 48с.
588554
   Інтернаціональне та патріатичне виховання населення - в центрі уваги. – К, 1973. – 60с.
588555
  Станішевський Ю.А. Інтернаціональний пафос українського радянського музичного театру / Ю.А. Станішевський. – К., 1979. – 160с.
588556
  Позняков К.І. Інтернаціональний характер діяльності КПРС / К.І. Позняков. – Київ, 1975. – 48 с.
588557
  Стельмах С. Інтернаціональні впливи - національні традиції: національні історичні культури та історіографії в Європі // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 7-18. – ISBN 966-95788-6-8
588558
  Мосійчук М.Я. Інтернаціональні завдання Червоної Армії / М.Я. Мосійчук. – Х., 1933. – 88с.
588559
  Шепета М.Т. Інтернаціональні зв"язки робітничого класу України (1951-1958) / М.Т. Шепета ; МВ і ССО УРСР; Чернівецький держ. ун-т. – Чернівці, 1972. – 129 с.
588560
  Мусенко Я.В. Інтернаціональні мотиви в творчості Т.Г. Шевченка // Т.Г. Шевченко в інтернаціональних літературних зв"язках / [ред. кол.: Бойко В.Г., Грицай М.С., Зарицький М.С., Заславський І.Я., Мусенко Я.В., Сидоренко Г.К., Скрипник І.П.]. – Київ : Вища школа, 1981. – С. 14-24
588561
  Кінка С. Інтернаціональні рухи в країнах Балтії (1988 - 1991): виникнення, діяльність, історичне значення // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 15. – С. 81-88. – ISSN 2077-7280
588562
  Скибицька Н.В. Інтернаціональні словотвірні елементи у складі неологізмів різних мов // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 160-168


  У статті розглянуто інтернаціональні словотвірні елементи євро- (euro-), еко- (eco-), спа- (spa-) в англійській, українській та новогрецькій мовах в аспекті їхньої продуктивності, семасіологічної характеристики і функціонування. В статье ...
588563
  Стратілат В. Інтернаціональні студентські будівельні загони Харківського університету (1960-ті - 1980-ті рр.): джерельна база // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 169-171. – ISBN 978-966-171-893-6
588564
  Маслюченко С.П. Інтернаціональні та національні погляди Сергія Подолинського // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 7. – С. 298-306. – ISBN 978-966-551-327-8


  С. Подолинський — український громадський і політичний діяч, лікар, соціолог, економіст, публіцист, член «Женевського гуртка».
588565
  Вакулик І. Інтернаціональні терміноелементи як джерело формування сучасної термінології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 58-63. – ISBN 966-581-231-9
588566
  Вакулик І. Інтернаціональні терміноелементи як джерело формування сучасної термінології // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
588567
  Мельник Т.М. Інтернаціональні функції політичної системи соціалізму / Т.М. Мельник. – К, 1989. – 47с.
588568
  Сідорова С.О. Інтернет-банкінг - новий вид послуг на фінансовому ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 51-52
588569
  Гаврилко Г.П. Інтернет-банкінг як один з напрямів розвитку банківської справи / Г.П. Гаврилко, Т.В. Гуштан // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (203). – С. 60-65
588570
  Андросова О.Ф. Інтернет-банкінг як складова ринку банківських послуг в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 93-100. – (Економічні науки ; № 1 (37)). – ISSN 2414-0287
588571
  Вареник Н. Інтернет-банкінг: для людини чи проти неї? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-28 грудня (№ 49). – С. 9


  "Донедавна поняття "іноземний банк" асоціювалося у свідомості людей із солідними установами, броньованими сейфами і послужливим персоналом, який пропонує солідним клієнтам чашку кави і сигару... Сьогодні європейські банки стрімко рухаються в зону ...
588572
  Шевченко В.Ю. Інтернет-бізнес у глобальній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 7-8. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглядається природа, структура та основні економічні аспекти Інтернет-бізнесу.
588573
  Коретнюк Ю. Інтернет-бізнес як новітня форма ведення зовнішньоекономічної діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 150-151
588574
  Ярова О.Б. Інтернет-блоги як середовище формування та розвитку особистості студента у процесі вивчення іноземної мови // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 49-50


  У статті розглядаються дидактичні можливості Інтернет-блогів, що їх рекомендується використати у навчально-виховному процесі з метою формування англомовної комунікативної кометентності та розвитку особистості студента.. The article deals with didactic ...
588575
  Трофименко А.О. Інтернет-брендингова стратегія: особливості створення / А.О. Трофименко, І.В. Шкодіна // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. С.І. Архієреєва, І.О. Дерід, В.І. Сідорова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 30-32. – ISBN 978-966-285-568-5
588576
  Соловйов М.С. Інтернет-варіант українського телебачення: формат подачі контенту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 195-197


  У статті розглядаються особливості українського інтернет-телебачення. На підставі розгляду основних вітчизняних телеканалів вирізнено типи подачі інформації - он-лайновий режим та доступ за архівом. The peculiarities of the Ukrainian internet ...
588577
  Василенко К.М. Інтернет-видання як чинник формування демократичної політичної культури : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Василенко Ксенія Микитівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 200 л. – Бібліогр.: л. 178-200
588578
  Василенко К.М. Інтернет-видання як чинник формування демократичної політичної культури : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Василенко Ксенія Микитівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
588579
  Афанасьєва К.О. Інтернет-видання: обсяг прав та ступінь відповідальності // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 123-125


  У статті розглядаються актуальні проблеми, пов"язані з діяльностю інтернет-видань в Україні, а саме обсяг прав та ступень відповідальності працівників інтернет-ЗМІ, статус мережних журналістів, законодавче регулювання змісту цих видань тощо.
588580
  Литвиненко Н.П. Інтернет-діяльність терористичних угруповань (на прикладі революційних збройних сил Колумбії) / Н.П. Литвиненко, В.О. Панченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 203-208


  Ця стаття розкриває деякі аспекти кібертероризму та діяльності терористичних угруповань в мережі Інтернет. Значення Інтернету зростає з кожним днем. Терористи використовують Мережу як засіб впливу на громадськість. Наше завдання полягає в тому, щоб ...
588581
  Кохановська О.В. Інтернет-економіка України і роль права в процесі розвитку електронної торгівлі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 163-165. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Пропонується дослідження ролі права в процесі розвитку електронної торгівлі в Україні. The article deals with the role of law in the process of e-commerce development in Ukraine.
588582
  Крейг Р. Інтернет-журналістика = Online journalism : робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Ричард Крейг; переклад з англ. А. Іщенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 324 с. – ISBN 978-966-518-427-0
588583
  Потятиник Б.В. Інтернет-журналістика : навч. посібник / Борис Потятиник ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т журналістики. – Львів : ПАІС, 2010. – 246 с. – Бібліогр.: с. 179-182. – ISBN 978-966-1585-50-7
588584
  Артамонова І.М. Інтернет-журналістика в Україні: еволюція, соціоінформаційний контекст, системні характеристики : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій: 27.00.01 / Артамонова І.М.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 31с . – Бібліогр.: 17 назв
588585
  Артамонова І.М. Інтернет-журналістика в Україні: еволюція, соціоінформаційний контекст, системні характеристики : дис. ... д-ра наук із соц. комунвкацій: 27.00.01 / Артамонова І.М. ; Донец. нац. ун-т; Філологічний фак-т ; Каф-ра журналістики. – Київ, 2009. – 439л. – Бібліогр. : л.378-439
588586
  Кишенко О. Інтернет-залежність: чи існують географічні кордони ? // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 128-138


  У статті розглядаються психологічні особливості спілкування в Інтернеті, зокрема за допомогою такого Internet-ресурсу, як чат. Наводяться результати психологічних досліджень. In the article are considered psichological characteristics of personal ...
588587
  Чегі Т.Т. Інтернет-залежність: як соціально-психологічна проблема // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 720-728. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 25). – ISSN 2072-4772
588588
  Петренко-Лисак Інтернет-змі та суспільні політичні процеси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 31-34. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)


  Проаналізовано існуючої ситуації у сфері соціально-політичних комунікацій, роль та місце Інтернет-ЗМІ в соціумі. Розглянуто актуальне питання доцільності визнання Інтернет-журналістики як повноцінної складової мас-медійного простору.
588589
  Горова С.В. Інтернет-ЗМІ як об"єкт бібліотечної інформаційної діяльності : монографія / С.В. Горова ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2013. – 205, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-6983-5
588590
  Чабаненко М.В. Інтернет-ЗМІ як складова частина системи засобів масової інформації України : монографія / Мирослава Чабаненко ; Держ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – 183, [1] с. : іл. – Бібліогр. у підрядк. приміт. – ISBN 978-966-599-331-5
588591
  Білан Н.І. Інтернет-ЗМІ як частина медіасистеми // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.60-66. – Бібліогр. в кінці ст.
588592
  Іванова Н.І. Інтернет-кінокритика: нові форми й старі помилки // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 56-61. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
588593
  Костів Л. Інтернет-книгарні та їх бізнес // Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 2002. – № 6. – С.42-45
588594
  Іллюк Н.О. Інтернет-компетентність як невід’ємний компонент інструментарію юного журналіста // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 186-189


  На основі практичної роботи агентства "ЮН-ПРЕС" досліджується проблема виховання інтернет-компетентності в юних журналістів та розкривається сутність практикуючого інструментарію медійної освіти для стимулювання розвитку творчого медіасприйняття в ...
588595
  Недбай В.В. Інтернет-комунікації - нові можливості та нові проблеми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 379-388
588596
  Андрухович А.А. Інтернет-комунікація як лінгвокультурологічний феномен // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 67-71


  У статті розглядається феномен інтернет-комунікації з позицій сучасної лінгвокультурології. Автор простежує взаємозв"язок між мовою, культурою й анропологічними змінами наукового знання, визначає парадигмальні рамки лінгвокультурологічних досліджень; ...
588597
  Денисюк Ж.З. Інтернет-комунікація як тренд повсякденних соціальних практик // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – C. 27-31. – ISSN 2226-0285
588598
  Петренко О.С. Інтернет-комунікація як чинник трансформації суспільної свідомості в умовах гібридної війни в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С.194-203. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
588599
  Литовченко І.Л. Інтернет-маркетинг : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Л. Литовченко, В.П. Пилипчук; МОНУ; Одеський держ. економ. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 184с. – Шифр дубл 33 Лито. – ISBN 978-966-364-676-3
588600
  Литовченко І.Л. Інтернет-маркетинг : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Л. Литовченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 331, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-331. – ISBN 978-611-01-0346-6
588601
  Литовченко І.Л. Інтернет-маркетинг : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.Л. Литовченко, В.П. Пилипчук ; М-во освіти і науки України ; Одес. держ. екон. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 181, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180-183. – ISBN 978-611-01-0995-6
588602
  Дучинська Н.І. Інтернет-маркетинг в Україні / Н.І. Дучинська, Г.В. Склема // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 10/1. – C. 89-92. – (Серія: Економіка ; вип. 11 (1)). – ISSN 2312-6779
588603
  Литовченко І. Інтернет-маркетинг як інструмент антикризових програм підприємства // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 5 (57 ). – С. 49-53. – ISSN 1606-3732
588604
  Безтелесна Л.І. Інтернет-маркетинг як ресурс формування іміджевої політики і конкурентоспроможності університету / Л.І. Безтелесна, Б В. Василів, // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 17-29. – (Економічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
588605
  Присакар І.І. Інтернет-маркетинг як сучасна платформа для розвитку бізнесу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 12 : Проблеми питання соціально-економічного розвитку регіонів України. – С. 333-339. – ISSN 2222-4459
588606
  Бойко О.О. Інтернет-маркетинг як сучасна технологія бізнесу // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 111-113. – ISBN 978-617-696-385-1
588607
  Малий М.В. Інтернет-медіа — альтернатива традиційним ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 177-178


  В статті йдеться про те, що традиційні ЗМІ катастрофічно втрачають свою популярність, натомість на арену інформпростору виходять блогери, чия думка стає авторитетнішою за повідомлення заангажованих "акул пера". Вуликові iнтернет-медіа - загроза ...
588608
  Захарченко А. Інтернет-медіа : навч. посібник до курсу "Підтримка сайту" / Артем Захарченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : Марченко, 2015. – 141, [1] с. : іл. – Бібліогр.: 139-141 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7339-01-3
588609
  Денисюк Ж.З. Інтернет-меми як засіб постфольклорної комунікації // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – C. 29-35. – ISSN 2226-3209
588610
  Храбан Т. Інтернет-меми як інструмент інформаційно-психологічного впливу // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А. (голов. ред.), Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2019. – Вип. 8, ч. 1. – С. 238-248. – ISSN 2411-6548
588611
  Ващук В.В. Інтернет-мережа: нові можливості чи загроза? / В.В. Ващук, С.В. Писаревська, З.М. Яременко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 33-34
588612
  Гресько О.В. Інтернет-мовлення України як механізм інтеграції у світову систему соціальних комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 13-17. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (20)). – ISSN 2219-8741
588613
  Добря Н.В. Інтернет-навігатор наукових бібліографічних ресурсів // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 11-14. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій широкого розповсюдження набувають колекції веб-ресурсів, в яких представлені електронні версії бібліографічних баз даних та друкованих видань. Будь-яка наукова робота ґрунтується на пошуку та ...
588614
  Гапоненко Д.І. Інтернет-опитування як метод збору соціологічної інформації // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 68-71. – (Серія : Психологічні науки)
588615
  Кравців І. Інтернет-портали Івано-Франківщини: сучасний стан та перспективи розвитку // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 325-333
588616
  Савчук Н.В. Інтернет-послуги - фактор підвищення конкурентоспроможності національних компаній // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 334-339


  У статті розкриваються зміни, що відбулися в конкурентному середовищі в умовах глобалізації та необхідність застосування національними компаніями Інтернет-послуг для підвищення їх конкурентоспроможності на світовому ринку товарів та послуг. This ...
588617
  Липчук М.О. Інтернет-представництво органу влади як механізм діалогової взаємодії та ключовий елемент демократизації державного управління // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 188-196
588618
  Вакуленко В. Інтернет-програма як складова підвищення конкурентоспроможності організацій сфери освітніх послуг: від моделювання до впровадження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 81-85. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сучасних тенденцій використання мережі Інтернет як інструменту підвищення конкурентоспроможності освітньої організації. У статті розглянуті теоретичні аспекти застосування інтерактивних технологій в освітніх організаціях та ...
588619
  Бобир С.Л. Інтернет-проект як засіб формування готовності майбутніх вчителів до міжкультурного спілкування // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 42-45. – (Серія : Педагогічні науки)
588620
  Паранько С. Інтернет-проекти MAIL. RU GROUP локалізуються для ближнього зарубіжжя // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 3 (72). – С. 55-56. – ISSN 1606-3732
588621
  Дмитровський О Інтернет-радіо в Україні: тенденції розвитку // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 377-381. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
588622
  Найштетік Є.В. Інтернет-реклама у міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 50-51
588623
  Дідух Д.І. Інтернет-реклама як складова електронного бізнесу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 63-67


  Розглянуто інтернет-рекламу як ефективний інструмент отримання прибутків. Наводяться приклади сучасних методів подання рекламної інформації, описано новітні технології та досягнення в різних видах інтернет-комерцїі. The article describes the ...
588624
  Вежель Р.Ю. Інтернет-реклама: критерії класифікації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 118-122. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (24)). – ISSN 2219-8741
588625
  Романенко Л.Ф. Інтернет-реклама: тенденції розвитку та особливості використання в Україні / Л.Ф. Романенко, В.І. Ординський // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 2. – С. 54-60


  У статті розглянуто основні методи та інструменти Інтернет-реклами та особливості проведення рекламних компаній в Інтернет, надано рекомендацій що до використання Інтернет-реклами вітчизняними підприємствами для успішного просування продукції у ...
588626
  Стецюк В. Інтернет-ресурс "The Programming Historian" як інструмент дослідника та викладача історії // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, В.В. Газін, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 7. – C. 135-142
588627
  Головко О.А. Інтернет-ресурс навчального закладу як освітнє медіакомунікаційне середовище // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (58). – С. 91-98. – ISSN 2077-7264


  Проаналізовано ключові аспекти виеористання Інтернет-ресурсу навчального закладу як елемент створення освітнього медіакомунікаційного середовища.
588628
  Лесюк О.В. Інтернет-ресурси з митної справи України як соціокомунікаційна складова фахової інфосфери // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 35. – С. 231-240


  Подано результати контент-аналізу українського сегмента інтернет-ресурсів з митної справи як складової системи інформаційно-комунікаційного забезпечення галузі.
588629
  Мірошник Р.В. Інтернет-ресурси історії України в глобальній комп"ютерній мережі: особливості формування, інформаційне наповнення, проблематика (1991-2010 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Мірошник Р.В. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
588630
  Рябоволенко І. Інтернет-ресурси й газетний тект як джерело лексико-семантичних неологізмів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Досліджено вплив екстралінгвістичних чинників на формування одного з видів пасивної лексики (неологізмів, оказіоналізмів) середовища емансипованих жінок Японії на матеріалі газетних статей та Інтернет-ресурсів. Розглянуто проблему когнітивного ...
588631
   Інтернет-ресурси України : Довідкове видання. – Київ : УкрІНТЕІ, 2004. – 240с.
588632
  Кривошея І. Інтернет-ресурси як джерела інформації з родинної історії польських аристократів Потоцьких // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 1 (1), липень - вересень. – С. 68-72
588633
  Онищенко О. Інтернет-ресурси як джерело інформаційного забезпечення національного розвитку / О. Онищенко, В. Горовий // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 191-209. – ISBN 978-966-02-7146-3
588634
  Саприкін О.А. Інтернет-ресурси як інструмент інформаційної війни й інформаційна безпека України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 72-77. – ISSN 2409-9805
588635
  Тарасенко Л. Інтернет-сайт як об"єкт ІТ-права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 103-113. – ISSN 1026-9932
588636
  Філик Н.В. Інтернет-сайт як особливий об"єкт авторсько-правового захисту / Н.В. Філик, В.Ю. Молодід // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 288-293. – ISSN 1563-3349
588637
  Рожило М. Інтернет-сайти православної церкви Волині як інноваційні канали релігійної комунікації // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 182-186. – ISSN 2078-1911


  Проаналізовано актуальні проблеми релігійної комунікації в інформаційному просторі мас-медіа Провославної церкви Волині. Досліджено Інтернет-сайти конфесійних видань регіону.
588638
  Гула Р. Інтернет-спільнота як феномен глобального кіберпростору / Р. Гула, І. Передерій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 10 (267), жовтень. – С. 16-20. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто проблему ролі та місця мережі Інтернет у глобальному інформаційному просторі. Досліджено зміст поняття "кіберпростір" та запропоновано авторське бачення розкриття його сутності за допомогою низки сучасних наукових підходів. Проаналізовано ...
588639
  Бондаренко А К. Інтернет-стратегія рекламних агентств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 177-184. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
588640
  Кононенко Т. Інтернет-стратегія розвитку освітньої системи України // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 103-105
588641
  Ерастов В.І. Інтернет-страхування на ринку страхових послуг України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ерастов Василь Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
588642
  Ерастов В.І. Інтернет-страхування на ринку страхових послуг України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ерастов Василь Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 232, [45] арк. – Бібліогр.: арк. 8-13, 206-232 та в кінці додатків
588643
  Ярмоленко Я.Ю. Інтернет-телебачення. Учора — міф, сьогодні — реальність // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 226-228


  У статті досліджується інтернет-телебачення, його стан та перспективи розвитку. На основі вітчиз няних телеканалів розглянуто форми інтернет-мовлення та визначено подальший розвиток такого виду подачі інформації. The article examines Internet-TV, its ...
588644
  Семілетко В.І. Інтернет-терміни як феномен культури. Перспективи їх перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 49-55


  У статті розглядаються труднощі адекватного перекладу Інтернет термінів українською мовою, які часто виникають через їх імпліцитне значення як концепту американської культури. В статье рассматриваются трудности адекватного перевода Интернет терминовна ...
588645
  Климець І. Інтернет-тестування з української мови та літератури / І. Климець, Р. Мельник, А. Миляник // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4 (649). – С. 10-15. – ISSN 0130-5263
588646
  Набока Б. Інтернет-технология як фактор підвищення кваліфікації вчителів // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.37-39
588647
  Антонов В.М. Інтернет-технології / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 15-25
588648
  Соловяненко Д.В. Інтернет-технології бібліотечного сервісу в Україні: становлення і розвиток (1990-ті рр.-початок 21 ст.) : Автореф. дис. ...канд. історичних наук: спец. 07.00.08 / Соловяненко Д.В.; НАН України.Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 8 назв
588649
  Пелехата О.Г. Інтернет-технології в документних комунікаціях // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 46-50


  Упровадження новітніх інформаційних технологій у практичну діяльність дає змогу автоматизувати всі етапи роботи документообігу.
588650
  Деменков М. Інтернет-технології в обслуговуванні клієнтів банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 58-64. – ISSN 1605-2005
588651
  Курбан О.В. Інтернет-технології та онлайнові соціальні мережі у сучасній гібридній війні // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 264-273. – ISSN 1998-6912
588652
  Солодар М.О. Інтернет-технології як засіб політичної комунікації (на прикладі українського "Євромайдану") // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 138-141
588653
  Качинська К.А. Інтернет-технології: оцінка пріоритетності маніпулювання свідомістю за допомогою методів ранжування / К.А. Качинська, Д.І. Варичева, С.В. Свириденко // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Бебик В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (23). – С. 49-61
588654
  Дупай М. Інтернет-торгівля як форма електронної комерції та перспективи її розвитку в Україні / М. Дупай, І. Перевозова, Т. Бурденюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 160-164. – (Економічні науки ; № 5-2). – ISSN 1684-9949
588655
  Радовський Д. Інтернет-трансляції у сучасному світі // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 146-147. – ISBN 966-95840-5-1
588656
  Іскренко Л.П. Інтернет-трейдинг та проблеми його ліквідності на фондовому ринку України / Л.П. Іскренко, Б.С. Кіров // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 88-90. – Бібліогр.: 6 назв
588657
  Дудник В. Інтернет-форуми як джерело вивчення молодіжних субкультур Києва // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 444-448. – ISBN 978-966-95419-8-7
588658
  Птащенко О.В. Інтернет­технології як ефективний інструмент просування освітніх брендів / О.В. Птащенко, Є.Д. Мірошникова, М.Ю. Христенко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2017. – № 2 (38). – C. 47–49. – ISSN 1997-4167
588659
  Недашківський О.Л. Інтернет - нове світове телекомунікаційне середовище // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (55). – C. 45-50. – ISSN 2412-4338
588660
  Глинський Я.М. Інтернет : Сервіси, HTML і web-дизайн: Навчальний посібник / Я.М. Глинський, В.А. Ряжська. – Львів : Деол, 2002. – 168с. – ISBN 966-7449-08-4
588661
  Антонов В.М. Інтернет : енциклопед. вид. : навч.-метод. посібник / В.М. Антонов ; АПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека вчителя інформатики). – ISBN 978-966-2952-06-3
588662
  Запорожець Г.М. Інтернет буває небезпечним // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 16
588663
  Матвєєв В.В. Інтернет в міжнародних та політичних комунікаціях // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 70-71
588664
   Інтернет в роботі журналіста. – Київ, 2004. – 72с. – ISBN 966-8684-08-07
588665
  Ажнюк Ю. Інтернет для оптимального вибору пасажирських залізничних подорожей / Ю. Ажнюк, І. Чучка // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 1. – С. 32-35. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1606-3732
588666
  Денисова Р. Інтернет і авторське право: актуальні проблеми правового регулювання // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.94-101
588667
  Березовець Л.В. Інтернет і вибори. Використання сучасних інформаційних технологій у виборчому процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-46. – (Журналістика ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджується застосування інформаційних технологій у політичному процесі в Україні та за кордоном протягом останніх років. Аналізується ситуація з розвитком Інтернет-технологій як під час виборчих кампаній, так і в між виборчий період. Наводяться дані ...
588668
  Білан Н.І. Інтернет і глобалізація: соціокультурні аспекти // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 36-41


  The article deals with globalization as a certain historical step in the evolution of people"s society. It includes the development of economic interplay between different regions, countries and also the dissemination of international connections in ...
588669
  Халецька Л. Інтернет і збагачення словникового складу сучасної французької мови


  Досліджено соціолінгвістичний аспект неологізмів сучасної французької мови, що виникли під впливом розвитку інформаційних Інтернет-технологій, проаналізовано їх значення, встановлений їх зв"язок із відповідними галузями суспільного життя. Ключові ...
588670
  Колодько Т.М. Інтернет і розвиток навчального процесу у ВНЗ // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 300 -306
588671
  Вовдюк Людмила Інтернет і розвиток сучасної дитини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 11. – Бібліогр.: 4 назв.
588672
  Павлова В.А. Інтернет і сучасні кабінетні дослідження в системі інформаційного забезпечення / В.А. Павлова, В.Г. М"ячин, А.Г. Жукова // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 86-94.
588673
  Міндак Наталія Інтернет на допомогу туроператорові // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 64-66 : фото. – ISSN 1998-8044
588674
  Дмитрук О. Інтернет новини як засіб маніпуляції свідомістю (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 86-90
588675
  Головко С.М. Інтернет ресурси та їхній зв"язок із військовим перекладом // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 130-131
588676
  Баранов О.А. Інтернет речей (IoT): правові моделі використання обмеженого радіочастотного ресурсу (частина ІІ) // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 73-84
588677
  Баранов О.А. Інтернет речей (IoT): регулювання надання послуг роботами зі штучним інтелектом // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (27). – С. 46-70. – ISSN 2616-6798
588678
  Баранов О.А. Інтернет речей (IоT) і блокчейн // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 59-71. – ISSN 2616-6798
588679
  Баранов О.А. Інтернет речей і право: погляд у майбутнє / спілкувався Лесь Курінний // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 21-27 лютого (№ 7). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
588680
  Аронович Ф. Інтернет речей: нове поле для правового регулювання // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 45/46). – С. 45
588681
  Баранов О.А. Інтернет речей: теоретико-методологічні основи правового регулювання / О.А. Баранов. – Київ : АртЕк. – ISBN 978-617-7674-47-3
Т. 1 : Сфери застосування, ризики і бар"єри, проблеми правового регулювання. – 2018. – 342, [1] с. – На обкл. текож: Internet of Things. – Бібліогр.: с. 324-342 та в підрядк. прим.
588682
  Еннан Р. Інтернет сайти та блоги: поняття, ознаки, сутність, правовий режим // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ. – Бібліогр.: 30 назв
588683
  Еннан Р. Інтернет сайти та блоги: поняття, ознаки, сутність, правовий режим // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 12. – С. 12-19. – ISSN 1608-6422
588684
  Ороховська Л.А. Інтернет та віртуальна реальність // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 40-44. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (19))
588685
  Хараберюш І.Ф. Інтернет та локальні мережі як джерело отримання оперативно-значимої інформації / І.Ф. Хараберюш, Хараберюш, І // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал: спецвипуск / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 1, ч. 1 : Удосконалення оперативної розробки об"єктів ОРД оперативними підрозділами орг. внутр. справ у сучасних умовах. – С. 108-114.
588686
  Даниленко С.І. Інтернет технології як інструмент досягнення зовнішньополітичних цілей / С.І. Даниленко, Я.В. Прокопенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 96-102


  У статті досліджуються питання використання новітніх Інтернет технологій та соціальних мереж як інструментів втілення певних зовнішньополітичних цілей. Увага звертається на політику США у сфері кібербезпеки та її впливу на забезпечення ...
588687
  Бойко Н. Інтернет у житті пересічних українців: динаміка зростання // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 349-362. – ISBN 978-966-02-7294-1
588688
  Максимова Н. Інтернет у законодавчому полі України // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 12. – С.29-32. – ISSN 1608-6422
588689
  Баланчук І.С. Інтернет у поміч, або як зробити українську науку "популярною" // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 81-86
588690
  Сербіна К. Інтернет у стратегіях терористичних організацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 259-270.
588691
  Шейко В.М. Інтернет у сучасному світі / В.М. Шейко, Б.М. Смоляницький // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 1999. – Вип. 1 : Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. – С. 137-143. – ISBN 966-7352-07-2
588692
  Мельничук О. Інтернет у школі: організація навчання // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 11. – С.37-38. – ISSN 0131-6788
588693
  Прищенко С.В. Інтернет як актуальний засіб рекламних комунікацій у XXI столітті: WEB-технологій та стилістичні тенденції / С.В. Прищенко, М.О. Прищенко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 7 : Мистецтвознавство. – С. 218-226. – ISBN 966-7665-71-2
588694
  Воронкова В.Г. Інтернет як глобальна тенденція розвитку інформаційного суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 174-179. – ISSN 2076-1554


  Представлено еволюцію розвитку Інтернет як глобальної тенденції інформаціоналізму і мережевого суспільства. Інтернет сприяв розвитку кіберпростору, детермінованого парадигмою інформаційної технології, яка сприяла формуванню комп’ютерної мережі. ...
588695
  Вернік Ю.В. Інтернет як джерело біографічної інформації про сучасників // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 250-262
588696
  Петрук Г. Інтернет як джерело поповнення економічної термінології сучасної англійської мови // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 110-115. – Бібліогр.: Літ.: С. 14-115; 8 назв. – ISSN 2075-1486
588697
  Магда Є. Інтернет як засіб інформаційно-психологічного та соціального впливу / Є. Магда, Л. Смола // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (30). – С. 60-65


  У статті йдеться про вплив мережі Інтернет на суспільно-політичні процеси, особливості та впливу на життя сучасного суспільства.
588698
  Городенко Л. Інтернет як засіб соціальної комунікаціі // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – C. 40-48


  У статті робиться спроба обґрунтувати інтенцію щодо інтернету як засобу соціальних комунікацій; з"ясовуються термінологічні тлумачення інтернету і формуються комплексні уявлення про інтернет як засіб соціальних комунікацій. В статье делается попытка ...
588699
  Сидоров М. Інтернет як засіб соціальної комунікації та соціального впливу / М. Сидоров, Д. Табаков // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 119-125.
588700
  Денисюк С.Г. Інтернет як інструмент ефективності політичної комунікації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 183-190
588701
  Ярова І. Інтернет як інструмент просування продукції промислових підприємств // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 48-51. – ISSN 0131-775Х
588702
  Переломов А.Ю. Інтернет як канал зв"язку переклад-опосередкованої комунікації в мультилінгвальних та мультикультуральних контекстах // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 183-187. – Бібліогр.: С. 187; 6 поз.
588703
  Руденко О.Я. Інтернет як нове середовище ведення інформаційних війн // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених, 26 січня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Острозька академія", Каф. документознавства та інформ. діяльності ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; за заг. ред. Шершньової О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – С. 294-305
588704
  Присяжнюк М.М. Інтернет як нове середовище сугестивного маніпулятивного впливу / М.М. Присяжнюк, О.С. Шимчук // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (23). – С. 104-107. – ISSN 2311-7249
588705
  Гарбарчук Володимир Іванович Інтернет як новий клас інформатичних систем і перспективи їх розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 192-203. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто актуальні питання теорії глобальних систем типу "Інтернет" та перспективи розвитку таких систем, які призводять до глобальних змін у діяльності людини, тобто переходу до нової фази людської цивілізації.
588706
  Кононенко Т.В. Інтернет як обличчя засобів масової інформаціі // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 109-114. – ISBN 978-966-406055-1


  Розглядаються переваги та вади журналістики на електронних носіях, законодавчі норми за оприлюднення недостовірної або перекрученої інформації.
588707
  Скачко Н. Інтернет як один з інструментів системи маркетингових комунікацій // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 5. – С.214-217. – ISBN 966-654-072-Х
588708
  Городецька І. Інтернет як один із глобальних засобів масової комунікації // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 31-33


  Стаття розкриває значення інтернету як глобального засобу масової комунікації в процесі обміну інформацією та доступу до неї. The article explains the meaning of Internet as a global means of mass communication in the process of informational ...
588709
  Воронкова В.Г. Інтернет як основа формування глобального інформаційного суспільства: тенденції розвитку, критерії, механізми / В.Г. Воронкова, М.Ю. Максименюк, В.О. Нікітенко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 200-206. – ISSN 2076-1554
588710
  Шевчук О. Інтернет як пограниччя між реальним і віртуальним світом // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 49-53. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2
588711
  Зименкова В. Інтернет як поле битви: використання світової мережі терористичними організаціями "Хамас" та "Хезболла" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 101-103. – бібліогр. в кінці ст.


  Сучасний тероризм стає усе більш пов"язаним з діяльністю засобів масової інформації. Діяльність "Хезболла" та "Хамас" є яскравим прикладом того, як терористичні організації швидко та вміло пристосувались до нових умов інформаційної революції та ...
588712
  Цимбаленко Є.С. Інтернет як складник інформатизації українського суспільства // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 10-14


  Розглядаються наукові підходи до визначення Інтернету й аналізується ступінь залучення українців до світової інформаційної мережі Інтернету як важливого складника інформатизації суспільства. The article deals with scientific approaches to the ...
588713
  Білан Н.І. Інтернет як сфера соціальних комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 15-19


  Йдеться про інтернет як про сферу соціальних комунікацій, що є найбільш динамічним засобом комунікації, оскільки новітні засоби зв"язку дозволили об"єднати розрізнені комунікативні системи в глобальну мережу, завдяки якій відбувається транскордонний ...
588714
  Вовк Ю.В. Інтернет як технологія політичної комунікації // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 450-452
588715
  Петрунько О.В. Інтернет як технологія соціалізації детей і молоді // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 1 (66). – С. 85-95.
588716
  Дмитрук І. Інтернет як чинник медіа-соціалізації підлітків / І. Дмитрук, Д. Міліковський // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 42-44
588717
  Походенко С.В. Інтернет як чинник формування образу президента // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 248-263
588718
  Фесенко О. Інтернет: відкриття Японії (за "Дослідженням користувачів Інтернет") // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 102-104. – ISBN 966-95840-5-1
588719
  Майстренко О. Інтернет: законодавче регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.139-140. – ISSN 0132-1331
588720
  Рянкель Інтернет: протидія кримінальним проявам та боротьба зі злочинністю / Рянкель, СІ // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 150-158. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
588721
  Пастухов О. Інтернет: шо він робить для нас і що нам тепер робити з ним? // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 96-101


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
588722
  Журавльов О.В. Інтернетизація та глобальна інституціоналізація економічних систем / О.В. Журавльов, О.А. Сімачов // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 2017. – № 4 (79). – С. 39-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2519-1853
588723
  Девтеров І.В. Інтернетика: необхідність філософсько-методологічної експлікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання комплексного вивчення Інтернет на основі декількох дисциплін, що мають до цього безпосереднє відношення: філософії, психології, кібернетики й інформатики. Обґрунтовується об"єктивна необхідність розгортання на ...
588724
  Ржеуський А.В. Інтернетмаркетинг у бібліотеках: із досвіду роботи Науково-технічної бібліотеки Львівської політехніки / А.В. Ржеуський, Н.Е. Кунанець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 4. – С. 8-12. – Бібліогр.: 10 назв.


  Запропоновано комплексний інноваційний підхід до позиціонування Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка" у віртуальному просторі. Охарактеризовано напрями промоції інформаційного сервісу, що базується на сучасних ...
588725
  Стопчак М.В. Інтернована армія УНР у таборах країн Центральної Європи: інтерпретація радянської історіографії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 31-34. – ISBN 966-2980-20-2
588726
  Срібняк І.В. Інтерновані вояки армії УНР у таборі Стшалково, Польща (друга половина 1921 р. - початок 1922 р.): моральний стан та умови перебування // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (4). – С. 182-195
588727
  Срібняк І.В. Інтерновані вояки УГА в таборі Йозефов (Чехословаччина) у 1921-1922 рр.: умови перебування та санітарний стан // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 196-211. – ISBN 978-954-322-848-5
588728
  Виздрик В.С. Інтерновані частини армії УНР у таборах на території Польщі / В.С. Виздрик, В.Б. Пехів // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 90-100. – ISSN 2313-5603
588729
  Денисов В.Н. Інтернування ( - прийняття та примусове оселення під час збройного конфлікту нейтральною або іншою державою) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 453. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
588730
  Пипич А.І. Інтероб"єктивізм Б. Латура як крок до концепції "утримання від дії" та теорії "соціального опосереднення" (природне і штучне в контексті проблеми відповідальності) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 44-46
588731
  Самойленко В.М. Інтероперабельна методика аналізу міри антропізації ландшафтів України / В.М. Самойленко, В.В. Пласкальний // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 6-31. – ISSN 2306-5680


  Обгрунтовано концептуальні засади та розроблено методику аналізу міри антропізації ландшафтів України. Методика є інтероперабельною для загальноєвропейських і українських підходів. Вона містить схему та шкали міри антропізації ландшафтів в залежності ...
588732
  Назірова Т.О. Інтероперабельність компонентів автоматизованих інформаційних систем медичних державних закладів / Т.О. Назірова, О.Б. Костенко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 4 (111). – С. 29-35 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
588733
  Шелудченко І.В. Інтерпеляційне становлення суб"єкта в політичній філософії Алена Бадью // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 188-190
588734
  Гнатюк Л. Інтерперсональна комунікація у міжкультурній взаємодії: прагматика, типологія вербальних і невербальних виявів (на матеріалі української, англійської, польської мов) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Гнатюк Любомира ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – 402, [1] л. – Додатки: л. 390-403. – Бібліогр.: л. 341-389
588735
  Гнатюк Л. Інтерперсональна комунікація у міжкультурній взаємодії: прагматика, типологія вербальних і невербальних виявів (на матеріалі української, англійської, польської мов) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Гнатюк Любомира ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 37 с. – Бібліогр.: 30 назв
588736
  Марков А.Р. Інтерперсонально-комунікативна складова в генезі дезадаптивних станів у цивільного населення в умовах інформаційно-психологічної війни // Медична психологія : науковий журнал / Харк. мед. акад. післядипломної освіти, Харк. мед. т-во ; Голов. ред.: О.Г. Луценко [та ін.]. – Харків, 2016. – Т. 11, № 4 (44). – С. 17-25. – ISSN 2308-6300
588737
  Калінін А.В. Інтерперцептивне розуміння мови як засобу до комунікації за К.-О. Апелем // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 91-93
588738
  Гуменюк В.І. Інтерпол (- міжнародна організація кримінальної поліції) / В.І. Гуменюк, О.В. Задорожній // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 453-454. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
588739
  Іващенко В.О. Інтерпол у протидії організованій злочинності // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 57-58
588740
  Культенко О.В. Інтерпол. Еволюція структури та діяльності / О.В. Культенко. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2013. – 175, [1] с. : іл., табл. – Текст: укр., англ. – Бібліогр.: с. 145-168. – ISBN 978-966-7406-76-9
588741
  Бандурка О.М. Інтерпол: Міжнародна організація кримінальної поліції : Науково-практичний посібник / О.М. Бандурка; МВС України. НУВС. – Харків : Основа, 2003. – 324с. – ISBN 5-7768-0794-8
588742
  Демків І.І. Інтерполювання нелінійних операторів на континуальній множині вузлів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.07 / Демків Ігор Іванович ; Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ, 2013. – 39 с. – Бібліогр.: 41 назва
588743
  Хлобистов В.В. Інтерполяційне наближення полінома Тейлора для диференційованих операторів у гільбертовому просторі / В.В. Хлобистов, Т.М. Поповічєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 324-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано інтерполяційне наближення полінома Тейлора для диференційованих операторів у гіпьбертовому просторі. Досліджена точність цього наближення у випадку анапітичного оператора та оператора, що має скінчену кількість похідних Фреше. Ключові слова: ...
588744
  Хлобистов В.В. Інтерполяційний операторний поліном у евклідовому просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-76. – (Кібернетика ; Вип. 2)


  Показано, що на обраній послідовності вузлів інтерполяційний операторний поліном, визначений у евклідовому просторі єдиний, а інтерполяційна формула є точною на всіх операторних поліномах того самого степеня.
588745
  Кашпур О.Ф. Інтерполяційний поліном Лагранжа в лінійному просторі зі скалярним добутком / О.Ф. Кашпур, В.В. Хлобистов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 8. – C. 12-17. – ISSN 1025-6415
588746
  Нагорний В.Н. Інтерполяційні зображення випадкових процесів в одній схемі з рівновіддаленими вузлами // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 7-12. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджуються інтерполяційні зображення деяких класів випадкових процесів по рівновіддалених вузлах інтерполяції, в яких використовуються значення процесу та його похідних до другого порядку включно. Доведена збіжність інтерполяційного ряду до процесу ...
588747
  Верьовкіна Г.В. Інтерполяційні зображення деяких класів випадкових полів по прямокутній решітці вузлів інтерполяції / Г.В. Верьовкіна, В.Н. Нагорний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-6. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено інтерполяційні зображення деяких класів випадкових полів по прямокутній решітці вузлів інтерполяції. Paper deals with some interpolation representations of some random fields with rectangle net of interpolations knots.
588748
  Верьовкіна Г. Інтерполяційні зображення деяких класів стохастичних процесів за прямокутною решіткою вузлів інтерполяції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 6-8. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються інтерполяційні зображення деяких класів стохастичних процесів за прямокутною решіткою вузлів інтерполяції. Побудовано інтерполяційний ряд та доведено збіжність одержаного ряду до стохастичного процесу з імовірністю одиниця рівномірно в ...
588749
  Верьовкіна Г.В. Інтерполяційні зображення для деяких класів випадкових полів / Г.В. Верьовкіна, В.Н. Нагорний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 7-9. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Досліджуються інтерполяційні зображення певного класу випадкових процесів за нерівновіддаленими вузлами інтерполяції. Paper deals with some interpolation representations of random processes with no equidistance knots interpolations.
588750
  Верьовкіна Г.В. Інтерполяційні зображення одного класу випадкових полів / Г.В. Верьовкіна, В.Н. Нагорний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 31-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються інтерполяційні зображення одного класу випадкових полів з регулярними пропусками вузлів інтерполяції. Paper deals with some interpolation representations of random fields with let pass knots interpolations.
588751
  Верьовкіна Г.В. Інтерполяційні зображення одного класу випадкових полів / Г.В. Верьовкіна, В.Н. Нагорний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 9-11. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються інтерполяційні зображення певного класу випадкових полів з рівномірною сіткою вузлів інтерполяції. Paper deals with some interpolation representations of random fields with let pass knots interpolations.
588752
  Верьовкіна Г.В. Інтерполяційні зображення одного класу випадкових процесів / Г.В. Верьовкіна, В.Н. Нагорний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-8. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Досліджуються інтерполяційні зображення певного класу випадкових процесів з нерівновіддаленими вузлами інтерполяції. Paper deals with some interpolation representations of random processes with no equidistance knots interpolations.
588753
  Верьовкіна Г. Інтерполяційні зображення певних класів випадкових процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 9-12. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються інтерполяційні зображення певних класів випадкових процесів за нерівновіддаленими вузлами інтерполяції. Исследуются интерполяционные образы определенных классов случайных процессов по неравноудаленным узлам интерполяции. Paper deals ...
588754
  Демків І.І. Інтерполяційні інтегральні ланцюгові дроби для функціоналів від двох змінних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 143-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджується інтерполяційний інтегральний ланцюговий дріб, що інтерполює нелінійні функціонали від двох змінних на континуальній множині вузлів і є природнім узагальненням інтерполяційного ланцюгового дробу для функції від двох змінних. Interpolation ...
588755
  Демків І.І. Інтерполяційні інтегральні ланцюгові дроби, що не вимагають правила підстановки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 125-132. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Будується та досліджується інтерполяційний інтегральний ланцюговий дріб, що є природним узагальненням інтерполяційного ланцюгового дробу для функції однієї змінної і не використовує правило підстановки. Interpolation integral chain fraction which is ...
588756
  Малишева Т.М. Інтерполяційні формули в L2(0,Т) [подано формулу], що є асимптотично точними на поліномах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 157-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для поліномів Вольтерра побудовано інтерполянти типу Ерміта та Абеля-Гончарова, отримано оцінки точності в разі точно та збурено заданих інтерполяційних умов, виконано апробацію результатів на тестових прикладах. Ключові слова: поліном Вольтерра, ...
588757
  Моклячук М.П. Інтерполяція гармонізованих процесів за спостереженнями з шумом / М.П. Моклячук, В.І. Остапенко // Буковинський математичний журнал / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Городецький В.В., Бігун Я.Й., Бойчук О.А. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 5, № 1/2. – С. 112-122. – ISSN 2309-4001
588758
  Дементьєв В.Ю. Інтерполяція майже періодичних функцій тригонометричними сплайнами в задачах обробки дискретних даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дементьєв В.Ю. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
588759
  Дубовецька І.І. Інтерполяція періодично корельованих стохастичних послідовностей / І.І. Дубовецька, О.Ю. Масютка, М.П. Моклячук // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – С. 43-56. – ISSN 0868-6904


  The problem of optimal estimation of a linear functional depending on the unknown values of periodically correlated stochastic sequence from observations of the sequence with additive noise is considered. Formulas for calculating mean square error and ...
588760
  Квєтний Р.Н. Інтерполяція самоподібними множинами / Р.Н. Квєтний, К.Ю. Кострова, І.В. Богач; МОНУ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 100с. – ISBN 966-641-149-0
588761
  Моклячук М.П. Інтерполяція стаціонарних послідовностей, що спостерігаються з шумом / М.П. Моклячук, М.І. Сідей // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 93. – С. 142-155. – ISSN 0868-6904
588762
  Луз М.М. Інтерполяція функціоналів від стохастичних послідовностей зі стаціонарними приростами / М.М. Луз, М.П. Моклячук // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 87. – С. 105-119. – ISSN 0868-6904
588763
  Гриценко М.В. Інтерпретaція фенoмену "aкaдемічнa свoбoдa" у філoсoфськo-oсвітньoму дискурсі // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – C. 284-289. – ISSN 2076-1554


  Нa oснoві філoсoфськo-oсвітніх дoсліджень висвітленo вaжливість пoняття "aкaдемічнa свoбoдa" як гoлoвнoї ідеї сучaснoгo університету. Прoaнaлізoвaнo низку єврoпейських дoкументів, зaкoнoдaвчих aктів, прoгрaмних дoкументів, міжнaрoдних деклaрaцій, щo ...
588764
  Бєляєва О.Ю. Інтерпретативне вираження категорії інформативності у британському пісенно-драматичному дискурсі / О.Ю. Бєляєва, В.О. Самохіна // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 3. – C. 7-13. – ISSN 2077-804X
588765
  Левко У.Е. Інтерпретативний потенціал фантастики гротеску: візуалізація "Кіберіади" і творів про Тарантогу С. Лема // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 161-166. – ISSN 1729-360Х
588766
  Бондарева О. Інтерпретативні стратегії розхитування біографічного канону у драматургії Юрія Щербака // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 5-13
588767
  Шаблій О.А. Інтерпретативні юридичні тексти у юридичному перекладі // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 58-61. – ISBN 978-617-640-052-3
588768
  Решетняк О.М. Інтерпретативно-просторовий підхід у вивченні церковного розколу в полі релігії : дис. ... канд. соц. наук : 22.00.03 / Решетняк Олена Марківна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 190 л. – Бібліогр.: л. 170-190
588769
  Решетняк О.М. Інтерпретативно-просторовий підхід у вивченні церковного розколу в полі релігії : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.03 / Решетняк Олена Марківна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр. : 10 назв
588770
  Веньлі Х. Інтерпретативно-стильові підходи до фортепіанного мистецтва Ф. Шопена // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 350-360. – ISSN 2524-0447
588771
  Медвідь І. Інтерпретації II світової війни як дестабілізуючий фактор сучасних російсько-польських відносин: політичне протистояння чи конфлікт національних ідентичностей? // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 394-405. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті аналізуються інтерпретації ІІ Світової війни як дестабілізуючого чинника в сучасному суспільно-політичному дискурсі Росії та Польщі. Головним предметом розгляду є «війна історій» між обома державами. Розглядаються два важливі аспекти цієї ...
588772
  Гавриленко Я.А. Інтерпретації досвіду пережвання залежності в значущих стосунках // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 31 (34). – С. 127-136
588773
  Гузинець Ю.І. Інтерпретації етнополітичного феномена "національні меншини" у міжнародному праві та законодавстві країн карпатського єврорегіону // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 69-76
588774
  Ярош О.А. Інтерпретації концепції "вахдат аль-вуджуд" в академічній філософії в Індії у першій половині XX століття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 62-75
588775
  Панін М.О. Інтерпретації образу Ноєвого ворона у середньовічних російських джерелах // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 288-295. – ISBN 978-617-689-216-8
588776
  Конотоп Л.Г. Інтерпретації текстів як складова методології дослідження релігії // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 21-24


  У статті розкривається значення інтерпретаційних практик в аспекті методології дослідження релігійних текстів. Особлива увага приділяється текстам, що функціонували в добу Античності й добу Середньовіччя. Обґрунтовується необхідність компаративного ...
588777
  Гаврилюк А.О. Інтерпретації трагедії Каїна й Авеля у літературному доробку XIX-XX ст. // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 36-37
588778
  Одарченко М.М. Інтерпретації філософії Гегеля у філософсько-герменевтичному вченні В. Дільтея та його послідовників // Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний вісник. – Львів ; Луцьк, 2010. – № 8. – С. 16-20. – ISBN 966-8460-14-6
588779
  Ткачук М.П. Інтерпретаціїї : (літературно-критичні статті, творчі портрети українських поетів ХХ століття) / М.П. Ткачук. – Тернопіль, 1999. – 168с. – ISBN 966-528-069-4
588780
  Юричкова В. Інтерпретаційна багатогранність використання старозавітних текстів у поемах "Сон" та "Єретик" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 284-287. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
588781
  Веніславський Ф. Інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України в механізмі забезпечення стабільності конституційного ладу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 61-69. – ISSN 1993-0909
588782
  Бурлака Д. Інтерпретаційна модель образу правителя в літературі Києворуської держави: методологія вивчення // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 110-121


  У статті досліджується методологія вивчення інтерпретаційної моделі образу правителя у книжності Києворуської держави. Подається авторське визначення поняття "інтерпретаційна модель", наголошується на особливостях її вияву в русько-українській ...
588783
  Білоконенко Л.А. Інтерпретаційна неоднозначність поняття "корпоративна комунікація" // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 3-13. – ISSN 2313-4437
588784
  Тимошенко Ю. Інтерпретаційна парадигма літературознавства і тлумачно-аксіологічний аспект єфремівської методології // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 106-117. – ISBN 966-693-015-3
588785
  Ситар Г. Інтерпретаційна парадигма речень типової ситуації плати в українській і російській мовах / Г. Ситар, К. Виноградова // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 62-69. – Бібліогр.: с. 68-69; 19 назв. – ISSN 0320-3077
588786
  Степанова О. Інтерпретаційний аспект значення фразем з "колоьоровими" компонентами в українській та англійській мовах // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 12-16. – Бібліогр.: с. 16; 7 поз. – ISSN 0320-3077
588787
  Дашковська О. Інтерпретаційні акти органів судової влади (на прикладі актів конституційного судочинства) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 26-34. – ISSN 1993-0909
588788
  Міщенко Д.С. Інтерпретаційні моделі "вічних" мотивів донкіхотства та донжуанства в українській літературі XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Міщенко Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
588789
  Міщенко Д.С. Інтерпретаційні моделі "вічних" мотивів донкіхотства та донжуанства в українській літературі XX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Міщенко Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 195 л. – Бібліогр.: л. 170-195
588790
  Бурлака Д.О. Інтерпретаційні моделі образу правителя в українських середньовічних і барокових літописах : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Бурлака Дар"я Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 171 арк. – Бібліогр.: арк. 151-171
588791
  Бурлака Д.О. Інтерпретаційні моделі образу правителя в українських середньовічних і барокових літописах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Бурлака Дар"я Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
588792
  Лазірко Н.О. Інтерпретаційні та методологічні аспекти літературознавчого дискурсу Юрія Клена // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 200-204. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
588793
   Інтерпретація // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 760. – ISBN 966-316-069-1
588794
  Дерябіна О.О. Інтерпретація авангардних концепцій формоутворення в творчості архітектора О.І. Дмітрієва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 60-65. – ISSN 2077-3455
588795
  Гладьо С.В. Інтерпретація англомовного художнього тексту: лінгвостилістичний аспект = Literary text interpretation: linguo-stylistyc aspect : навч. посібник / С.В. Гладьо. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 260 с. : іл., табл. – Назва наобкл. та тит. арк. парал. укр., англ. - Текст англ. – Бібліогр.: с. 242-258. – ISBN 978-966-629-649-1
588796
  Білевич Н. Інтерпретація античного міфу на прикладі драматичної поеми "Кассандра" Лесі Українки // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 122-124. – ISBN 978-966-600-646-5
588797
   Інтерпретація археологічних джерел: здобутки та виклики : матеріали наук. конф. молодих вчених / Ін-т археології НАН України, Рада молодих вчених Ін-ту археології НАН України, Всеукр. громад. орг. "Спілка археологів України" ; [редкол.: С.А. Горбаненко, Д.С. Гречко, А.В. Корохіна]. – Київ : Стародавній світ, 2017. – 167, [1] с., [4] арк. іл. : іл., табл., портр. – Окремі ст. рос. – ISBN 978-966-2608-36-6
588798
  Іванець Т.О. Інтерпретація аспектів національної ідеї в публіцистиці Івана Багряного // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 55-58. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
588799
  Раз Дж. Інтерпретація без витягу змісту // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 17-35. – ISSN 2227-7153
588800
  Лановик З. Інтерпретація біблійних тектів у герменевтичній концепції Поля Рікера // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 68-75. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
588801
  Витрикуш Г. Інтерпретація біблійних тем і образів поетами-шістдесятниками
588802
  Витрикуш Г. Інтерпретація біблійних тем і образів поетами-шістдесятниками
588803
  Галич В. Інтерпретація бібліонімів у публіцистиці Олеся Гончара // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 41-45


  Із залученням ефективних інтерпретаційних методик розкриваються функції бібліонімів та міфонімів у публіцистичних творах Олеся Гончара. Galych Valentyna. Interpretation of biblionyms as a part of Oles Gonchar"s publicistic pragmatics. The functions of ...
588804
  Орлова Т. Інтерпретація в еврістичній динаміці мистецтва // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 360-373. – ISBN 966-7170-47-0
588805
  Семенюк Д.С. Інтерпретація в екскурсійній діяльності як засіб реалізації туристичного потенціалу Рівненської області // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 163-166. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-0431
588806
  Туз Лариса Інтерпретація в психоаналізі як категорія і процедура // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 140-147. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
588807
  Рабінович П. Інтерпретація верховенства права: основні вітчизняні підходи та їх діалектична взаємодоповнюваність / П. Рабінович, О. Луців // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 296-309. – ISSN 1026-9932
588808
  Рабінович П. Інтерпретація верховентва права Конституційним Судом України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 27-30. – ISSN 0132-1331
588809
  Крупеньова Т. Інтерпретація вічних образів у драматичному етюді Лесі Україхнки "Йоганна, жінка Хусова" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 257-263
588810
  Барабаш М. Інтерпретація вічних питань релігії і мистецтва у вірші Івана Франка "Секстинська Мадонна" // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 3. – С. 90-93
588811
  Орел А. Інтерпретація генезису і розвитку східнослов"янського акання в мовознавстві 2-ї половини ХХ ст. (лінгвоісторіографічний аспект) / А. Орел, М. Жукова // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 25-29. – ISSN 2411-6548
588812
  Добринчук О.О. Інтерпретація гомерівської опозиції "війна - мир" у романі Р. Хагельштанге "Іграшка богів" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 106-107
588813
  Олійник О. Інтерпретація діаграм повної енергії пружних хвиль на прикладі свердловини №22 Малосорочинськоі площі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 45-48. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Досліджені карбонатні колектори свердловини №22 Малі-Сорочинці за допомогою комплексу методів ГДС. Проведена інтерпретація діаграм повної енергії, з використанням методики "опорного пласта". Співставлені отримані результати з даними випробувань пластів ...
588814
  Нечитайло І.М. Інтерпретація діахронічних семантичних змін в індоєвропеїстиці // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 209-216. – (Філологія)
588815
  Соколовський О.Л. Інтерпретація догмату святої трійці у вченні православної та помісної церков // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 64-66
588816
  Гайдаш А. Інтерпретація досліджень несвідомого у творчості американських жінок-драматургів (1910-1920 рр.) // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 257-263. – ISBN 978-966-359-360-9
588817
  Шевченко Р. Інтерпретація дромоніміки міста Києва (кін. XIX - поч. XXI ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 5-10. – ISSN 2222-5250
588818
  Герасимчук Н.Г. Інтерпретація етичної категорії добра у всеукраїнському тижневику "ПІК" (2000-2001) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.25-28


  Висвітлення теми добра у журналі та журналістська етика
588819
  Іващук А.А. Інтерпретація жанру замітки і факту в сучасному українському журналістикознавстві // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 113-115


  Стаття присвячена дефініціям та інтерпритації жанру факту в сучасному українському журналістикознавстві. Також розглянуто особливості структури сучасної інформаційної замітки, методику її подання на газетній сторінці.
588820
  Вітюк А.В. Інтерпретація змістовного наповнення процесів забезпечення інвестування // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 177-183. – ISSN 2222-0712
588821
  Глеб О. Інтерпретація змісту балад Т. Шевченка "Причинна" і "Тополя"


  Розглядаються загальновідомі балади Т. Шевченка під новим кутом зору
588822
  Непотенко І.В. Інтерпретація Іллінського монастирського простору у Чернігові у 1920-х рр. на основі збереженої та втраченої символічної реальності // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 26-29. – ISSN 2218-4805
588823
  Грищенко І. Інтерпретація іноетнічних фольклорних компонентів у творчості Тараса Шевченка // Міжетнічна фольклорна комунікація в народній прозі : монографія / І.В. Грищенко. – Київ : VADEX, 2015. – С. 204-220. – ISBN 978-966-9725-24-0
588824
  Косиця О.О. Інтерпретація інституту поліцейської діяльності // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 74-82. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено висвітленню наукових підходів до поліцейської діяльності, структури органів поліції. Обґрунтовано, що створення дієвої системи боротьби з правопорушеннями в усіх сферах діяльності, забезпечення захисту прав і свобод людини можливе в ...
588825
  Шевченко Л.О. Інтерпретація іспанського поетичного тексту на основі когнітивних схем // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 392-398.
588826
  Бригадир Я.О. Інтерпретація історичних подій крізь призму інтриги в українському ретродетективі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 99-109


  Присвячено аналізу сучасного українського ретродетективу з огляду на інтерпретацію історичних подій. Порушено питання розмежування історичного детективу та ретродетективу, а також сфер масової та міддл-літератури. Окреслено основні ознаки власне ...
588827
  Будівська Л. Інтерпретація історії України в прозовій спадщині Івана Єрофеєва // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 31-34
588828
  Ковалів Ю. Інтерпретація історії як тексту в поезії Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
588829
  Волошко І.М. Інтерпретація й інтуїція // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
588830
  Ковалів Ю. Інтерпретація казки у дослідженях Лідії Дунаєвської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 20-23.
588831
  Прокопов Д.Є. Інтерпретація Кантового критицизму у дослідженнях Германа Когена ("Kant"s Theorie der Erfahrung", 1871) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-33. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується специфіка тлумачення філософії критицизму у роботі Г. Когена "Кантова теорія досвіду". Автор вказує на роль цієї праці у розвиткові неокантіанства в цілому, а також досліджує запропоновані Г. Когеном підходи до інтерпретації ...
588832
  Коначова С. Інтерпретація Кантової теорії істини у трансцендентальному томізмі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.84-93. – ISSN 0235-7941
588833
  Прокопов Д.Є. Інтерпретація Кантової філософії у дослідженнях Ґотфрида Мартіна // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 33-39
588834
  Кушнірова Т. Інтерпретація категорії "жанр" у сучасному літературознавстві // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 108-111. – ISSN 2075-1222
588835
  Ванда І.С. Інтерпретація кінотексту як метод розкриття нових сенсів буття // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 115-119
588836
  Бєлявська-Слюсарєва Інтерпретація класичних образів у сучасній літературі на матеріалі творів Амелі Нотомб // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 41-45. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Проаналізоано систему образів бельг. франкомовної письменниці Амелі Нотомб, визначено риси класичних образів, відстежено їхній еволюційн. шлях до теперіш. часу та досліджено можливі модифікації на рівні емоційного та змістового навантаження, засобів ...
588837
  Ніколайчук М.В. Інтерпретація ключових категорій міжрівневої взаємодії суб"єктів формування людського капіталу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 238-244. – ISSN 0321-0499


  Запропоновано вважати людським капіталом актив, що конвертує набутий людський потенціал у вигоди та комерційні ефекти діяльності суб"єктів господарювання.
588838
  Науменко Н.В. Інтерпретація концептів народницького театру в оповіданні "Антрепреньор Гаркун-Задунайський" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 272-276. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
588839
  Бортник К.В. Інтерпретація концепції "американської мрії" в балеті П. Чайковського "Лускунчик" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 243-250. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
588840
  Боренько Я. Інтерпретація концепції груп інтересу у дослідженні політичного процесу в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.373-380. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
588841
  Гірц Кліфорд Інтерпретація культур = The interpretation of cultures.selected essays : Вибрані есе / Гірц Кліфорд; Пер.з англ.Н.Комарова. – Київ : Дух і Літера, 2001. – 542с. – ISBN 966-7888-11-8
588842
  Савельєв В. Інтерпретація Л. Шестовим філософських ідей Л. Толстого // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 84-88. – ISSN 0321-0499
588843
  Заяць Т. Інтерпретація легенди про Олекса Довбуша у творах Гната Хоткевича та Станіслава Вінценза // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 125-130. – ISBN 966-8110-14-5
588844
  Городиловська Г.П. Інтерпретація лексичних засобів в ідіостилі Романа Іваничука // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 149-160. – ISSN 2313-4437
588845
  Дорошенко О.В. Інтерпретація лінгвокультурного типажу er deutsche Burger (на матеріалі сучасної німецької преси) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 81-94


  У статті здійснено семантико-когнітивну інтерпретацію лінгвокультурного типажу der deutsche Burger, встановлено когнітивні ознаки, які об"єктивують дане явище, визначено зміст лінгвокультурного типажу der deutsche Burger для носіїв німецької ...
588846
  Терещенко О.Ю. Інтерпретація людини лютерансько-протестантською доктриною та втілення її в системі європейської освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 312-313. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
588847
  Грищук Павло Іванович Інтерпретація магнітних аномалій в автоматизованому режимі : Автореф... канд. геол.наук: 04.00.22 / Грищук Павло Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
588848
  Гура К.О. Інтерпретація магнітних аномалій в автоматизованому режимі : Навчальний посібникдля студ. геофізичної спеціальності геологічного факультету / К.О. Гура, П.І. Грищук; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 155с. – ISBN 937-594-101-1
588849
  Грищук П.І. Інтерпретація магнітних аномалій в автоматизованому режимі. : 04.00.22. Автореф. дис. ... канд. геолог. наук / Грищук П.І.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 19 с.
588850
   Інтерпретація магнітометричних даних уздовж регіонального профілю в західній частині Чорного моря : випуск 24 / М.С. Зейгельман, В.П. Коболєв, Ю.В. Козленко, І.М. Корчагін, Р.І. Кутас, В.Д. Соловйов, М.А. Якимчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-77 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Виконано інтерпретації магнітометричних даних, отриманих під час ІІ Української морської антарктичної експедиції, уздовж супутникової траєкторії від протоки Босфор до м. Одеса. Проаналізовано відображення основних структур Чорноморської западини та ...
588851
  Яцук М.М. Інтерпретація метафізичної проблематики в аналітичній філософії Пітера Стросона // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 56-58


  "... Західна культура зазнає відчутного впливу аналітичної філософії. Актуальність обраної теми обумовлена тим, що аналітична філософія продовжує залишатися впливовою парадигмою західної академічної думки та, відповідно, визначає специфіку ...
588852
  Слюсар Інтерпретація методу метода N-OFDM на основі перетворення Хартлі / Слюсар, К.А. Васильев // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 138-142


  У роботі проаналізовано можливі варіанти реалізації методу неортогональної частотної дискретної модуляції (N-OFDM). Як базове перетворення запропоновано використовувати перетворення Хартлі, що дозволить істотно скоротити обчислювальні витрати і ...
588853
  Гладка Н.В. Інтерпретація міфу про Нарциса та нарцисизму в "Метаморфозах" Публія Овідія Назона // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 11-17. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 2)
588854
  Ляхович Г.В. Інтерпретація мовної ідентичності у сучасному соціально-гуманітарному пізнанні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (120), квітень. – С. 16-21. – ISSN 2077-1800
588855
  Максимова К. Інтерпретація мотивів бісовщини в український літературі першої половини XX ст. // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 112-116. – ISSN 2307-2261
588856
  Статкевич Л.П. Інтерпретація мотиву "смерть-відродження" в поезіях Томаса Стернза Еліота // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 114-120


  In this article the ritual motives have been identified, interpreted and classified in the poems by Tomas Sterns Eliot "The Waste Land" and "The Hollow Men".
588857
  Тиховська О. Інтерпретація мотиву загадування загадок в чарівних казках Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 46-50. – (Філологія ; Вип. 16)
588858
  Тиховська О. Інтерпретація мотиву загадування загадок в чарівних казках Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 46-50. – (Філологія ; Вип. 16)
588859
  Дашко Н. Інтерпретація мотиву самотності в романі "Листя землі" Володимира Дрозда // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 148-153. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
588860
  Шаф О. Інтерпретація мотиву смерті в сонетах Емми Андієвської // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 115-119. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
588861
  Соколовська А. Інтерпретація мотиву трагічної жіночої долі у творчості Т. Гарді та І. Нечуя-Левицького : (на матеріалі роману "Тесс із роду д"Ербервіллів" Т. Гарді та повісті "Бурлачка" І. Нечуя-Левицького // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 194-200. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
588862
  Щолокова О.П. Інтерпретація музичних творів - методичний аспект / О.П. Щолокова, Н.Г. Мозгальова, І.Г. Барановська // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 151-158. – ISSN 2414-5076
588863
  Гайдулін О.О. Інтерпретація на основі здорового глузду в англійському прецедентному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 28-32. – ISSN 2219-5521
588864
  Семененко Л. Інтерпретація народного характеру в оповіданнях Олександра Довженка про Другу світову війну // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 221-225.
588865
  Юревич М.В. Інтерпретація національної ідеї у Гоголя та Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 293-297
588866
  Ромащенко Л.І. Інтерпретація національної історії в українській прозі 20 століття : Дис. ... д-ра. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Ромащенко Л.І.; Романенко Л.М.; НАН України Інститут л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 2006. – 485л. – Бібліогр.: л. 453 - 485
588867
  Ромащенко Л.І. Інтерпретація національної історії в українській прозі 20 століття : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук:10.01.01 / Ромащенко Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 44 назви
588868
  Прокоф"єв Г.Л. Інтерпретація непрямого смислу: істинність чи успішність? (на прикладі іронічних констативних висловлень) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 63-68. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
588869
  Стрілець В.Ю. Інтерпретація нерівномірності державного забезпечення розвитку малого бізнесу засобами ітераційної кластеризації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 252-258. – ISSN 2222-4459
588870
  Петрушкевич А.В. Інтерпретація несвідомого в термінах культури: концепція Ж. Лакана // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 41-46. – ISSN 2226-3209
588871
   Інтерпретація нестаціонарних геотермічних аномалій методом автоматизованого підбору : випуск 24 / В.О. Цвященко, В.П. Коболєв, І.М. Корчагін, Р.І. Кутас, О.П. Кравчук, С.І. Палій, Т.В. Руденко, О.В. Цвященко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 71-74 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Оптимізаційна процедура, що включає градієнтні методи мінімізації та алгоритм сингулярного розкладання матриць (SVD), реалізована в програмі автоматизованого підбору параметрів нестаціонарних джерел. Її використання при інтерпретації теплових аномалій ...
588872
  Лотоцька О.Л. Інтерпретація новел О. Генрі в українській словесності // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 1 (16). – С. 131-140
588873
  Семенців Т.М. Інтерпретація образів Сари і Гарі Іларіоном Київським // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 487-491


  Статтю присвячено політико-теологічному твору "Слово про Закон і Благодать" Іларіона Київського, який показував місце і роль Київської Русі на міжнародній арені в ЧІ ст., а також пропагував повагу до київських князів. В одній роботі висвітлюється новий ...
588874
  Ференс Н.О. Інтерпретація образу-концепту земного світу у ранній поезії В.Б. Єйтса в українських перекладах ( на матеріалі перекладів О. Мокровольського) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 346-352


  Стаття присвячена українським перекладам поезії В.Б. Єйтса, виконаним О. Мокровольським. Предметом дослідження є проблема відтворення важливих для авторської картини світу концептів на всіх рівнях поетичного тексту. Статья посвящена украинским ...
588875
  Мельник Д. Інтерпретація образу femme fatale у новелістиці Пауля Гейзе // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 109-115. – ISSN 2307-2261
588876
  Коломієць Н. Інтерпретація образу весни в поезіях І.Я. Франка та Б.Д. Грінченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 163-169. – ISBN 966-594-298-0
588877
  Кіт О. Інтерпретація образу Жанни д"Арк у французькій драматургії першої половини XX століття // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 119-124. – ISSN 2307-2261
588878
  Процик І. Інтерпретація образу жінки в поезії М. Ореста // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 249-253
588879
  Сорока А. Інтерпретація образу Мітрідата VI Евпатора у музично-драматичному мистецтві епохи класицизму (XVII-XVIII ст.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 368-371. – ISBN 978-966-171-793-9
588880
  Сорока А. Інтерпретація образу Мітрідата VI Евпатора у музично-драматичному мистецтві епохи класицизму (XVII - XVIII ст.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 368-371. – ISBN 978-966-171-793-9
588881
  Привалова М. Інтерпретація образу Роксолани у творчості українських митців
588882
  Пилипенко О.О. Інтерпретація образу сатани у "Поемі зла" Стояна Михайловського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 88-91
588883
  Миц К.В. Інтерпретація образу Семена Палія в історичній повісті Д. Мордовця "Палій, воскреситель Правобережної України" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 402-406. – (Б-ка Ін-ту філології)
588884
  Чуйко Т.П. Інтерпретація образу Тараса Шевченка у живопису та графіці XX століття: культуротворчий аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Чуйко Тетяна Павлівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
588885
  Казакова Т. Інтерпретація образу Томаша з роману. М. Кундери "Нестерпна легкість буття" через призму роману Ф. Ніцше "Так казав Заратустра" // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 67-74


  У статті запропонована інтерпретаційна концепція образу Томаша з роману М. Кундери «Нестерпна легкість буття» як людини, що еволюціонує від соціально детермінованої, «слухняної» до абсолютно вільної, гармонійної людини за формулою Ф. Ніцше з роману ...
588886
  Малютіна Тетяна Петрівна Інтерпретація обчислювальної геометрії плоских фігур у точковому численні : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01 / Малютіна Тетяна Петрівна; Київ. держ. техн. ун-тет буд-ва і архітектури. – К., 1998. – 16л.
588887
  Пуніна О. Інтерпретація особистості Василя Стуса в художній стрічці Романа Веретельника "Палімпсест" // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; редкол.: В. Просалова, О. Соловей, А. Загнітко [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 25. – С. 108-116. – ISSN 2308-1902
588888
  Кулинич Р.О. Інтерпретація параметрів рівнянь регресії та статистичних рівнянь залежностей в аналізі взаємозв"язків економічних явищ // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 11-20 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
588889
  Льовкіна О.Г. Інтерпретація пізнавальної діяльності в діалектиці Дж. Ройса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-19. – (Філософія. Політологія ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості філософії Дж.Ройса. Увагу автора статті зосереджено на розробленій Дж.Ройсом інтерпретації діалектики пізнавального процесу, зокрема, на його варіанті релігійно-морального обгрунтування мети пізнавальної ...
588890
  Капелюшний В.П. Інтерпретація подій 29 квітня 1918 року в Україні вітчизняними та зарубіжними істориками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 31-36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
588891
  Скорина Л. Інтерпретація подій всесвітньої історії в українському письменстві : (методичні рекомендації до вивчення теми на заняттях зі спецкурсу "Українська історична художня література) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 138-147. – (Філологічні науки)
588892
  Стороха Є. Інтерпретація подій Полтавської баталії в творчості І.П. Котляревського // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 432-437. – ISBN 978-966-8591-31-0
588893
  Василик Д. Інтерпретація поезій Олександра Олеся та Олега Ольжича у творчості Богдани Фільц: суспільно-креативний аспект // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 119-123. – ISSN 2308-4634


  "Стаття присвячена аналізові вокальних композицій української композиторки Богдани Фільц на слова представників “Празької школи” Олександра Олеся і Олега Ольжича в контексті національної культури. У розвідці висвітлюється втілення національної ідеї у ...
588894
  Клочек Г. Інтерпретація поезій Павла Тичини // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 9/10, травень. – С. 16-24
588895
  Братасюк М.Г. Інтерпретація покарання в різних типах праворозуміння та концепціях права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 8-17.
588896
  Гайдулін О. Інтерпретація помилок у контраатному праві стародавнього риму // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 327-333. – ISSN 1026-9932
588897
  Ладика О.В. Інтерпретація понятійної складової семантичної структури лінгвокультуреми FMERICAN DREAM // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – C. 180-185
588898
  Іщук Н.М. Інтерпретація поняття "глокалізація" у терміносистемі соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 194-197


  У статті систематизовано результати наукових розвідок глобалізаційних процесів та пов"язаних із цим трансформацій суспільства, зокрема, глокалізаційних. Наводяться дефініції поняття "глокалізація", актуалізується його роль у соціальних ...
588899
  Пилипенко О.І. Інтерпретація поняття "інвестиційна привабливість" на різних рівнях економічної системи // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 144-148. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
588900
  Корольова Н.О. Інтерпретація поняття "національна ментальність" у сучасній лінгвістиці // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 493-498


  Статтю присвячено дослідженню поняття "національна ментальність" на основі її дефініцій та інтерпретації в аспектах когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології. Статья посвящена исследованию понятия "национальная ментальность" на основе ее ...
588901
  Ліпська Є.Л. Інтерпретація поняття "перформативне дієслово" ("performatives verb") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – C. 200-206. – Bibliogr.: Літ.: с. 205-206.


  В кінці XX- початку ХХІ століть увага лінгвістів переноситься зі структурних досліджень на комунікативно-прагматичні, які ставлять у центр лінгвістичних інтересів людину як творця мовної та мовленнєвої діяльності. Вперше пошуки сутності ...
588902
  Орлова О.О. Інтерпретація поняття "правове мислення" // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 72-77. – ISSN 2078-3566
588903
  Сидоренко Н.С. Інтерпретація поняття "публічна служба" з урахуванням зарубіжного досвіду // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпро, 2016. – № 9/10 (35/36). – С. 71-77. – ISSN 2311-6420
588904
  Федорів Т.В. Інтерпретація поняття "репутація" у зарубіжних суспільствознавчих дослідженнях // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 92-95 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
588905
  Денисова С.П. Інтерпретація поняття "розвиток мови" у його співвідношенні з дефініцією "функціонування мови" // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 57-63. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
588906
  Чернявська Л.В. Інтерпретація поняття "соціальний простір" у системі масових комунікацій // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 39-42


  У статті розглядається поняття соціального простору в системі масових інформаційних явищ і процесів, діяльності соціальних інститутів, що виробляють і поширюють масову інформацію. В статье рассматривается понятие социального пространства в системе ...
588907
  Савчук К.Ю. Інтерпретація поняття "фразеологічна картина світу" (на прикладі американського варіанта англійської мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 6 (231). – С. 190-193. – (Філологічні науки ; Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
588908
  Купрій В.М. Інтерпретація поняття "юридичний процес" у сучасній правовій доктрині // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 15-21. – ISSN 2220-1394
588909
  Клімова Г.П. Інтерпретація поняття "якість вищої освіти": соціолого-філософська рефлексія // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 34-43. – (Серія: Соціологія ; № 3 (30)). – ISSN 2075-7190


  У статті представлені різноманітні підходи до визначення поняття "якість вищої освіти, які існують у закордонній та вітчизняній науковій літературі.
588910
  Сорочинська І. Інтерпретація поняття афоризму у колі суміжних понять // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 181-185. – ISSN 2307-633Х
588911
  Жерібор О.І. Інтерпретація поняття душі у філософії Льва Лопатіна // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – С. 60-65. – ISSN 1996-5931
588912
  Василенко К.М. Інтерпретація поняття інформації в спеціалізованих ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 29-31. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті досліджено проблему визначення поняття інформації, її тлумачення й адекватного розуміння кореспондентом і респондентом у процесі підготовки журналістських матеріалів.
588913
  Гладка В.А. Інтерпретація поняття колігації у сучасній науці // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 143-152


  Проаналізовано підходи до вивчення явища колігації у сучасній лінгвістиці, а також з"ясовано його природу та функціонування. Проведений аналіз різних тлумачень явища колігації, яке розуміється як відношення між лексичними та граматичними категоріями, ...
588914
  Желіховська Н.С. Інтерпретація поняття правдивості в українській публіцистиці кінця 80-х рр. ХХ ст. // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 60-64.
588915
  Захарченко К. Інтерпретація поняття соціальної пам"яті у соціологічному дослідженні // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 155-156
588916
  Михайлюк М.Я. Інтерпретація понять і категорій екології та їх методологічне значення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
588917
  Гончаренко О.М. Інтерпретація постатей Богдана Хмельницького та Івана Мазепи в українському козацькому фольклорі // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 5. – С. 185-200.
588918
  Котяш І. Інтерпретація постаті Т. Шевченка очима сучасників // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 22-26. – ISSN 2411-4146


  У статті досліджено постать Тараса Шевченка з точки зору сучасних наукових поглядів, проаналізовано новий підхід до біографії та систематизовано духовні архетипи письменника. По-новому трактовано вплив Т.Г. Шевченка на творчість провідних митців ...
588919
  Котяш І. Інтерпретація постаті Т. Шевченка у сучасних українських та польських працях // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 8-67
588920
  Романенко Л. Інтерпретація постаті У. Кармалюка у світовому фольклорі та літературі // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 229-231
588921
  Андрейко Л.В. Інтерпретація постмодерністського тексту перекладознавчої перспективи // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 158-162
588922
  Гест С. Інтерпретація права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 36-52. – ISSN 2227-7153
588923
  Духович О.Б. Інтерпретація праці М. М. Бахтіна "До філософії вчинку" в контексті некласичної теорії пізнання // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 157-159
588924
  Калач Д.М. Інтерпретація проблеми "людина-світ" у філософських концепціях Г.С. Сковороди та П.Д. Юркевича // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 27-28
588925
  Стратій Я. Інтерпретація проблеми внутрішнього чуття у "Трактаті про душу" Інокентія Гізеля // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 51-71. – ISBN 978-966-2410-77-8
588926
  Братерська-Дронь Інтерпретація проблеми свободи в кінематографі // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 137-142
588927
  Дерев"янченко Н.В. Інтерпретація проблеми смерті в романі М. Уельбека "Елементарні частинки" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 279-283. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
588928
  Павлюк М.М. Інтерпретація Псалтиря в поезії Т. Шевченка // Українська література в системі літератур Європи і Америки ( 19 - 20 ст.) / НАНУ; Відп. ред.: Д.С.Наливайко. – Київ : Заповіт, 1997. – С. 63-94. – ISBN 966-72-72-08-7
588929
  Порхун О.В. Інтерпретація результатів атрибуції художніх творів системою Attributer // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 137-141. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті описано розроблену автоматичну систему атрибуції текстів Attributer та розглядається її застосування при атрибуції художніх творів російських письменників. Пропонуються нові підходи для інтерпретації отриманих результатів системою ...
588930
  Стародубець К.М. Інтерпретація результатів структурно-термо-атмогеохімічної зйомки на території Воскресенівської площі // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (362). – С. 89-94 : рис., табл. – Бібліогр.: с.94. – ISSN 1025-6814
588931
  Соболєва О.В. Інтерпретація роботи в "полі" у професійній діяльності українських зоологів // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Баженова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 108-119. – ISSN 2307-5244


  "В статті розглядається проблема: як українські вчені-зоологи розумі ли свою роботу в «полі», під час наукових експедицій. У досліджені розглядається, яку роль відіграє збирання емпіричних даних в експедиціях у формуванні професійної ідентичності та ...
588932
  Лі Ялінь Інтерпретація російської літератури в критиці Г.В. Адамовича на сторінках паризького щотижневика "Звєно" : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Лі Ялінь ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
588933
  Бойко В.І. Інтерпретація свободи в контексті транскультури // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-35
588934
  Петінова О.Б. Інтерпретація свободи в концепції лібералізму // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 71-79. – ISSN 2077-1800
588935
  Надтока О. Інтерпретація свободи в поглядах представників української духовної еліти (1750-1770 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 47-53. – ISSN 0869-3595
588936
  Гаюк І. Інтерпретація слова-логосу в ісламському містицизмі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 71-76. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
588937
  Приходько В. Інтерпретація сміхової культури в іншомовному дискурсі: імагологічний аспект // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 187-193
588938
  Бернюков А. Інтерпретація суддею фактичних обставин справи в концепції юридичної герменевтики // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 198-207. – ISSN 1993-0909
588939
  Романенко Ю.А. Інтерпретація та аналіз результатів моніторингу у ВНЗ // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (84). – С. 55-68. – ISSN 2304-06294


  Обгрунтовано методику моніторингу результатів навчання студентів.
588940
  Лісовська Т. Інтерпретація та імпровізація як прояви творчого виконавського мислення майбутніх вихователів // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 77-86. – ISSN 2414-5076
588941
  Гетьман З.О. Інтерпретація та переклад іспанських спеціальних текстів = Analisis y traduccion de textos especiales : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / З.О. Гетьман, І.С. Орлова ; [відп. за вип. Н. Кальченко] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2008. – 270, [2] с. : табл. – Парал. тит. арк. ісп. мовою. – ISBN 978-966-8407-85-7
588942
  Будівська Л. Інтерпретація та специфіка драми Гната Хоткевича "О полку Ігоревім" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 43-47. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
588943
  Когут О. Інтерпретація та трансформація християнських містерійних сюжетів сучасною українською драматургією // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 143-146
588944
  Носенок Б.Е. Інтерпретація Танатосу та Еросу на прикладі "Тристана та Ізольди" Р. Вагнера // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 98-100
588945
  Марушкевич І. Інтерпретація творчої спадщини Тараса Шевченка в мовній практиці та теорії на початку ХХ століття // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 118-122


  Дослідження ролі визначних майстрів слова, зокрема Т. Шевченка, у процесі формування кодексів української літературної мови є, на нашу думку, перспективним, бо може стати теоретичним підгрунтям для остаточного розв"язання окремих прроблем нормалізації ...
588946
  Конотоп Л.Г. Інтерпретація творчості Л. Шестова як філософсько-релігієзнавча проблема // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 18-22. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (24)). – ISSN 2411-5606
588947
  Баган О. Інтерпретація творчості поетів-неокласиків у школі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 9 (678), вересень. – С. 50-56. – ISSN 0130-5263


  Автор статті розглядає низку творів М.Зерова, М.Драй-Хмари і П.Филиповича, які, на його думку, дають змогу вчителеві найефективніше проілюструвати учням сутність неокласичної поезії, пов"язати біографію митців, прикметні ознаки доби з текстом.
588948
  Дітькова С.Ю. Інтерпретація творчості Роберта Сауті у вітчизняному та британському літературознавстві: зіставний аналіз / С.Ю. Дітькова, Л.О. Савон // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 60-63. – (Філологічні науки ; № 2)
588949
  Скляренко Г. Інтерпретація творчості Т. Шевченка в українському мистецтві ХХ століття


  Усвідомлення засадничої ролі Т. Шевченка і його творчості для України з"явилося ще за його життя. В українській культурі склався особливий "культ Шевченка", до якого в різний спосіб були залучені часто протилежні ідеологічні сили, що прагнули ...
588950
  Романенко О.В. Інтерпретація текстів австрійської літератури крізь призму міжкультурних відмінностей // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 166-170
588951
  Шульгіна В.Д. Інтерпретація теорії культури, мистецтва і освіти в сучасній українській науці (2005-2012 рр.) / Валерія Шульгіна, Олександр Яковлев ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 228, [1] с. – Бібліогр.: с. 223-227. – ISBN 978-966-452-101-4
588952
  Яременко Ю.А. Інтерпретація терміна "landscape" як загальнокультурного поняття // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 415-422. – Бібліогр.: 19 назв.
588953
  Федоренко О.Б. Інтерпретація типу козака-характерника в трилогії А. Химка "Засвіти" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 238-245. – (Філологічні науки ; № 2)
588954
  Кицан О. Інтерпретація традицій японського жанру танка у творчості Віктора Вербича // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 46-50
588955
  Шевченко С.Л. Інтерпретація трансцендентності і самотрансцендентності // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 53-55
588956
  Гребенюк Марина Федорівна Інтерпретація трискладових розподілів та теорія геометричних перетворень : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.01.01 / Гребенюк М.Ф.; МОіНУ. Київ. нац. ун-тет будівництва і архітектури. – Київ, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: 22 назв.
588957
  Скуленко М. Інтерпретація у журналістиці та прораганді // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 6. – С. 28-31
588958
  Бердник О. Інтерпретація українського козацтва в давніх творах польських авторів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 198-206. – ISSN 1728-9572
588959
  Руда О. Інтерпретація українського національного відродження польськими істориками кінця XIX - початку XX століття // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 508-517. – ISBN 978-966-02-5080-2
588960
  Дмитренко Є. Інтерпретація фактів літературного життя початку XX ст. у щоденниках В. Винниченка еміграційного періоду // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 89-92
588961
  Воронюк О.Л. Інтерпретація феномена нігілізму у філософських вченнях Макса Штірнера та Фрідріха Ніцше: компаративістський аналіз : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Воронюк О.Л. ; Житомирський державний ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2009. – 183л. – Бібліогр. : л.164-183
588962
  Воронюк О.Л. Інтерпретація феномена нігілізму у філософських вченнях Макса Штірнера та Фрідріха Ніцше: компаративістський аналіз : автореф. ... канд. філос. наук.: 09.00.05 / Воронюк О. Л.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
588963
  Матюх Т.М. Інтерпретація феномену емпатії у теоретичних поглядах Вільгельма Дільтея // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 116-117
588964
  Саноцька Н. Інтерпретація феномену творчості у постмодерному дискурсі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 750 : Філософські науки. – С. 41-46. – ISSN 0321-0499
588965
  Ткаченко А.О. Інтерпретація філологічна у вимірах формозмісту // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 287-295. – ISBN 966-7825-78-7
588966
  Кириченко М.С. Інтерпретація філософії людини Д. Юма в філософських парадигмах сучасності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 67-71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
588967
  Співак В.В. Інтерпретація філософії Сенеки в українській філософській культурі на прикладі спадщини Антонія Радивиловського // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 51-53
588968
  Мізіна Л.Б. Інтерпретація філософського тексту в контексті естетичного дослідження історії мистецтва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 64. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
588969
  Яшина Л.І. Інтерпретація фольклорного мотиву вовкулаки у творчості В. Дрозда // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 170-176
588970
  Данилюк-Терешук Інтерпретація фольклорного образу русалки в українській прозі першої половини XIX ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 110-117. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
588971
  Буніятова І.Р. Інтерпретація фрагментів мовної онтології крізь призму культурологічних фактів (на матеріалі синтаксису давньогерманського речення) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 54-63. – ISBN 966-581-295-6
588972
  Прокопов Д.Є. Інтерпретація хиби в європейській філософії 17 - середини 18 століть : монографія / Денис Прокопов. – Київ : ПАРАПАН, 2008. – 428с. – ISBN 978-966-8210-68-6
588973
  Квасюк Л. Інтерпретація християнського догмату про сходження Святого Духа у полемічному трактаті "Книга про віру" (1619) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 31-39. – ISBN 966-7379-92-11
588974
  Воскобойнікова В.В. Інтерпретація християнської символіки в літургічних жанрах православної музики // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 45-55. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325
588975
  Неборсіна Н.П. Інтерпретація художнього твору: риторико-герменевтичний аспект // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 210-217
588976
  Павликівська Н. Інтерпретація художнього тексту в контексті еволюції словникової дефініції (на матеріалі повісті Л.М. Толстого "Исповедь") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 356-359
588977
  Кость Г. Інтерпретація художнього тексту методом семантичних ізотопій // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 55-60. – ISSN 2078-340X
588978
  Гарасимів Т.З. Інтерпретація цінностей права: праксеологічний аспект / Т.З. Гарасимів, М.В. Базарник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 150-155. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
588979
  Хвойницька Інтерпретація юснатуралістичних ідей у німецькій класичній філософії / Хвойницька, х. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 750 : Філософські науки. – С. 86-90. – ISSN 0321-0499
588980
  Дьяковська Г.О. Інтерпретація як засіб виявлення прихованого змісту // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 55-56
588981
  Жукова Наталія Анатоліївна Інтерпретація як компонент музичної творчості: естетичний аспект : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Жукова Наталія Анатоліївна; КУ ім.Т. Шевченка. Філософський фак-тет. Кафедра етики, естетики та культурології. – Київ, 2003. – 191 л. – Бібліогр.: л. 175 - 191
588982
  Жукова Наталія Анатоліївна Інтерпретація як компонент музичної творчості: естетичний аспект : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Жукова Н.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 14 с. – Бібліогр.: 7 назв
588983
  Бондар Світлана Валеріївна Інтерпретація як реконструкція смислового змісту тексту (філософсько-естетичний аналіз) : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Бондар Світлана Валеріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 171л. – Бібліогр.: л. 158 - 171
588984
  Бондар Світлана Валеріївна Інтерпретація як реконструкція смислового змісту тексту (філософсько-естетичний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Бондар С.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 5 назв
588985
  Бондар С.В. Інтерпретація як фундаментальний спосіб діяння людини у світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 55-56. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
588986
  Бевз Н.В. Інтерпретація, розуміння, доброчесність: герменевтичні аспекти дискурсивної етики К.-О. Апеля // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 97-111. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 59). – ISSN 2226-0994
588987
  Плачинда Т.С. Інтерпретування оцінних суджень суб"єктів освітньої діяльності щодо іміджу викладача ЗВО / Т.С. Плачинда, Т.Я. Довга, О.О. Левченко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 104-113. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
588988
  Ніколаєв Є. Інтерпритація інтересів і загроз у концепції економічної безпеки // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 2. – С. 34-46 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1811-3141
588989
  Кухаренко В.А. Інтерпритація тексту : Підручник / В.А. Кухаренко. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 272с. – ISBN 966-7890-68-6
588990
  Степаненко О. Інтеррогатив як інструмент розширення інформаційного поля комуніканта // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 147-151. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Порушено проблему психологічної кореляції питання як логічної операції з ії вербалізацією в інтеррогативній конструкції. Робота грунтується на синтаксичному аналізі англійського художнього діалогу, дібраного з сучасного англомовного детективного ...
588991
  Стребкова Ю. Інтерсекційна стигматизація: феномен квір-духовності в Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 103-108. – ISSN 2520-2626


  "У статті розглянуто розвиток у сучасному українському суспільстві феномену квір-духовності.Наразі можна стверджувати: квір-духовність у світі проходить шлях від змін у свідомості до вибудови інфраструктури.Квір, у найширшому розумінні, це – все що ...
588992
  Крисанова Т. Інтерсеміозис негативних емоцій у кінодискурсі: психолінгвістичний ракурс / Т. Крисанова, І. Шевченко // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 117-137. – (Philology ; vol. 25, issue 2). – ISSN 2309-1797
588993
  Пошивайло М.О. Інтерсеміотика гончарства як тексту в українському фольклорі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Пошивайло Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
588994
  Пошивайло М.О. Інтерсеміотика гончарства як тексту в українському фольклорі : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Пошивайло Марія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 247 л. – Бібліогр.: л. 210-247
588995
  Лук"янець Т.Г. Інтерсеміотичний аналіз тексту як полікодової єдності // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 30-33


  Стаття присвячена дослідженню полікодового характеру тексту та встановленню впливу кодів різних знакових систем на особливості його функціонування. Здійснено спробу розрізнити терміни на позначення цього лінгвістичного явища. Статья исследует ...
588996
  Ященко Ю. Інтерсеміотичний аспект малої прози Емми Андієвської // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 41-48. – ISSN 1728-9572
588997
  Єременко О. Інтерсеміотичні тропи як жанротворчий чинник // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 6-9


  У статті проаналізовано жанротворчу функцію інтерсеміотичних тропів. На матеріалі збірки Є. Гуцала "Співуча колиска з верболозу. Окупаційні фрески" доведено, що проникнення художніх засобів суміжних мистецтв у структуру тексту відбувається на ...
588998
  Жодані І.М. Інтерсеміотичність у творчості письменників Нью-Йоркської групи (Емма Андієвська і Віра Вовк) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Жодані І.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
588999
  Жодані І.М. Інтерсеміотичність у творчості письменників Нью-Йоркської групи (Емма Андрієвська і Віра Вовк) : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / КНУТШ; Жодані І.М. – Київ, 2007. – 180с. + Додатки: л.177-180. – Бібліогр.: л.157-171
589000
  Алексієнко О.О. Інтерсуб"єктивність: естетико-психологічний аналіз : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Алексієнко О.О. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – л.
<< На початок(–10)581582583584585586587588589590(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,