Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)581582583584585586587588589590(+10)В кінець >>
581001
  Поліщук О. "Індентифікація" посадової особи // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 листопада (№ 45). – С. 30-31
581002
  Масенко Н. "Індивід може бути двомовним, але двомовних народів не буває". Мовознавиця й соціолінгвістка Лариса Масенко про мовну ситуацію в Україні / розмову вела Н. Коваль // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Травень (№ 5). – С. 12-18
581003
  Труш Т.В. "Індивід" і "особистість" у християнській філософській традиції // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2008. – С. 99-103. – (Філософія. Культурологія ; № 1)
581004
  Кошик О.К. Інвентарна реформа 1847-1848 рр на Київщині : Дис... канд. іст.наук: / Кошик О.К.;. – К, 1941. – 215л. – Бібліогр.:л.211-215
581005
   Інвентарний опис особистого архіву Івана Калиновича. – Львів, 1998. – 212с. – ISBN 966-02-0064-1
581006
  Денисюк В. Інвенції, інновації, інвестиції - напрямки розвитку економіки Республіки Білорусь : конференції // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 6 (272). – С. 8-9. – ISSN 1810-3944
581007
  Матушек О.Ю. Інвенційна топіка проповідей Лазаря Барановича (на прикладі слів про Різдво Христове) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 95-99. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
581008
  Галімова В.М. Інверсійна хронопотенціометрія ртуті на графітовому електроді / В.М. Галімова, О.І. Карнаухов, К.Р. Галімов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр.; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 4. – С. 75-81 : Табл., рис. – Бібліогр.: 33 назви. – ISSN 1726-5428
581009
  Хрустик Н.М. Інверсійний словник-індекс до "словника мови Шевченка" як джерело наукових лінгвістичних досліджень // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 215-220. – ISBN 978-617-7041-71-8
581010
  Бучко Дмитро Інверсійний словник ойконімів України = Slownik a tergo ojkonimow Ukrainy / Бучко Дмитро; Katolicki uniwersytet Lubelski; Wydzial nauk humanistycznych; Instytut filologii slowianskiej. – Lublin : Redakcja wydawnictw Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, 2001. – 327с. – ISBN 83-228-0993-Х
581011
   Інверсійний словник української мови. – Одеса
1. – 1971. – 81с.
581012
   Інверсійний словник української мови. – Одеса
2. – 1973. – 264с.
581013
   Інверсійний словник української мови. – Одеса
3. – 1976. – 152с.
581014
   Інверсійний словник української мови. – К., 1985. – 811с.
581015
  Нечипорук Л. Інверсійний тип формування страхового ринку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 31-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1811-3141
581016
  Корнівська В.О. Інверсійний характер єдності європейського монетарного простору // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 1. – С. 109-122 : табл.. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
581017
  Бойко В.І. Інверсійно-вольтамперометричне визначення деяких вітамінів групи В // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-40. – (Хімія ; Вип. 37)


  Запропоновано високочутливі експресивні методики визначення тіамін гідрохлориду, нікотинової кислоти, нікотинаміду та піридоксин гідрохлориду інверсійної вольтамперометрії.
581018
  Толочко О.Я. Інверсія в орігінальному та перекладному дискурсі: до питання про шляхи відтворення експресивності // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 1 (16). – С. 149-160
581019
  Конончук Г.Л. Інверсія провалу Лемба / Г.Л. Конончук, В.В. Стукаленко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 450-452. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховано спектральну залежність вихідної енергії лазера з неоднорідно уширеним переходом. Враховано польове уширення робочих рівнів лазера. При 10-15 кратному уширенні спостерігається якасна зміна форми провалу Лемба.
581020
  Набитович І. Інверсія сюжету двох історичних творів ("Імператор" Георга Еберса та "Сон тіні" Наталени Королевої) // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 37-48. – ISBN 978-966-02-6024-5
581021
  Дебейко О.В. Інверсія та парцеляція як ієрархічні різновиди стилістичних засобів породження тексту


  На матеріалі японської та китайської мов досліджувалися класифікаційні характеристики та текстоформуючі функції інверсії та парцеляції. Критеріями визначення ієрархічного статусу парцельованих та інвертованих конструкцій слугували інтонаційний, ...
581022
  Толочко О.Я. Інверсія як елемент ідіостилю американських письменників "втраченого покоління" (перекладознавчий аспект) // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 105-116. – ISSN 2075-4205
581023
  Толочко О. Інверсія як засіб реалізації сценарію "агресивна поведінка" в оригінальному та перекладному дискурсі // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 178-185. – ISSN 2078-340X
581024
  Бандровська О. Інверсія як основа нонсенс-логіки у творах Льюїса Керрола // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 105-110
581025
  Арібжанова І. Інверсія як поняття комунікативної граматики // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (49). – С. 62-83. – ISSN 0320-3077


  Присвячено з"ясуванню синтаксичного статусу інверсії. На матеріалі простих речень показано, що зміст поняття інверсії пов"язаний із актуальним членуванням речення-висловлення: з одного боку, інверсія є способом формування висловлення, за якого ...
581026
  Заболотня Т.М. Інверсний контекстно-асоціативний метод та програмні засоби автоматизованої орфокорекції природномовних текстових об"єктів : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Заболотня Т.М. ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 13 назв
581027
  Тулупенко Віктор Миколайович Інвертовані стани носіїв струму у напівпровідниках для середньої (a ~ 10...50мкм) і далекої інфрачервоної (л 50...200мкм) областей спектру : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.04.10 / Тулупенко Віктор Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 35л.
581028
  Тулупенко Віктор Миколайович Інвертовані стани носіїв струму у напівпровідниках для середньої (лямбда прим.= 10...50 мкм) і далекої інфрачервоної (лямбда прим. = 50...200 мкм) областей спектру. : Дис... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.10 / Тулупенко Віктор Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 289л. – Бібліогр.:л.258-287
581029
  Федоренко В. Інвестаційне кредитування та кількісна оцінка ризику реалізації пректу / В. Федоренко, О. Мажуга // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 34-40. – ISSN 0131-775Х
581030
  Лєонов С.В. Інвестеційний потенціал банківської системи України : монографія / С.В. Леонов. – Суми : УАБС НБУ, 2009. – 375 с. – ISBN 978-966-8958-44-1
581031
  Ткаченко А.М. Інвестиції – гарант ефективного розвитку управління інвестиційною діяльністю суб"єкта господарювання // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 115-118
581032
  Старченко К. Інвестиції : теорія і практика / Катерина Старченко // Varia / Український вільний університет. – Мюнхен, 2011. – N 52 : Інвестиції: теорія і практика / К. Старченко. – С. 1-236
581033
  Хвесик Ю.М. Інвестиції в аграрний сектор: пріоритети та механізми нарощення // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 5-8. – ISSN 2306-6814
581034
  Шулікін Д. Інвестиції в аграрну освіту // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  "...Завдяки проекту НМЦ "Агроосвіта" мають бути переглянуті й адаптовані до потреб ринку освітні стандарти та навчальні плани з таких спеціалізацій, як рослинництво, тваринництво. ветеринарія, сільськогосподарська техніка та електротехніка, а викладачі ...
581035
  Слободянюк Н.О. Інвестиції в аграрну сферу в системі інноваційного розвитку національної економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 22-26. – ISSN 2306-6792
581036
  Янюк Ю. Інвестиції в агросферу: законодавчі новели та перспективи / Ю. Янюк, С. Бенедисюк // Юридична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 32/33). – С. 44-45


  Останніми десятиліттями українські агропромислові підприємства зробили великий крок у напрямку виходу на міжнародні ринки та залучення інвестицій.
581037
  Голян В. Інвестиції в екологію: джерела, форми та резерви нарощення // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 8 (346), серпень. – С. 7-11. – ISSN 1810-3944
581038
  Кострицька І. Інвестиції в енергетичний сектор України: проблеми та можливості // Юридична газета. – Київ, 2017. – 4 квітня (№ 14). – С. 9, 16-17
581039
  Захарін С.В. Інвестиції в інновації: теорія, парадигма, методологія досліджень : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 60-64 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
581040
   Інвестиції в інфраструктуру // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 19 червня (№ 24). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проектів відібрала три проекти, подані МОН, які профінансують за кошти держбюджету (273 мільйони гривень). Передбачається будівництво будинку культури Острога під навчальний корпус Національного ...
581041
  Дмитренко Л. Інвестиції в капітальний ремонт університетів зросли на понад 40% // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 17 липня (№ 134). – С. 2
581042
  Сафонов Ю.М. Інвестиції в КНР: реальні економічні можливості та труднощі / Ю.М. Сафонов, У.Я. Харина // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 90-95. – ISSN 2306-546X
581043
  Томчук Н.В. Інвестиції в людський капітал як умова забезпечення інноваційного розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 198-205.
581044
  Мацибора Т.В. Інвестиції в людський капітал як умова розвитку інноваційної економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 12 (266). – C. 69-75. – ISSN 2221-1055
581045
  Гізело О.І. Інвестиції в людський капітал як умова соціального розвитку України // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 1 (42). – С. 11-14
581046
  Дюк О.М. Інвестиції в людський капітал як фактор зростання конкурентоспроможності промислових підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 43-47
581047
  Подра О. Інвестиції в людський капітал як чинник підвищення якості життя // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 59-62. – ISSN 1993-0259
581048
  Катинська А. Інвестиції в науку і освіту - найефективніший та найперспективніший вид капіталовкладень // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 71-74. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
581049
  Литвин О.Ю. Інвестиції в нерухомість як засіб збереження заощаджень / О.Ю. Литвин, В.І. Аранчій, Дорогань-Писаренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 278-282. – ISSN 1993-6788
581050
  Яровенко Т.С. Інвестиції в освіті: особливості, проблеми та тенденції // Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ, 2013. – № 2. – С. 138-157. – ISSN 2306-8558
581051
  Палінкаш А.І. Інвестиції в основний капітал підприємств України: стан тенденції та джерела фінансування // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 122-128
581052
  Лемішко О.О. Інвестиції в основний капітал та їх вплив на економіку України // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 46-61.
581053
  Іщук С.О. Інвестиції в основний капітал та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 1 (67). – С. 35-42. – ISSN 1562-0905
581054
  Ніцевич А. Інвестиції в портову галузь: проблеми та шляхи їх вирішення // Юридична газета. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21/22). – С. 39
581055
  Ященко Т.В. Інвестиції в промисловість України / Т.В. Ященко, О.А. Підлісна // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 92-97. – ISSN 2310-5534
581056
  Трохимченко М.В. Інвестиції в системі регіональної політики збалансованого соціально-економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 85-92
581057
  Комаров В. Інвестиції в СНД // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 2. – С.74-81. – ISSN 0131-775Х
581058
  Козловський Роман Інвестиції в туризм: усе неоднозначно // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1998-8044
581059
  Пойда-Носик Інвестиції в туристично-рекреаційну галузь України : теорія та практика регулювання : монографія / Н.Н. Пойда-Носик, Р.Й. Бачо, І.І. Січка ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Видавництво ФОП Бреза А.Е., 2014. – 209 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 182-208. – ISBN 978-966-2668-70-4
581060
  Прохода С.В. Інвестиції в Україні / С.В. Прохода; Каб. Мін. України. Міжнар. Кадрова Академія. – Запоріжжя, 2004. – 164 с.
581061
  Борщ Л.М. Інвестиції в Україні: стан, проблеми і перспективи / Л.М. Борщ. – Київ : Знання, 2002. – 318с. – 33cБорщ Шифр дубл. – ISBN 966-620-176-3


  Розкриваються особливості інвестування в Україні в умовах гуманізації виробництва, впровадження новітніх технологій, глобалізації соціально-економічних зв"язків. Для інвесторів, студентів вузів
581062
  Борщ Л.М. Інвестиції в Україні: стан, проблеми і перспективи : Монографія / Л.М. Борщ. – 2-е вид., стереотип. – Київ : Знання, 2003. – 318с. – ISBN 966-620-217-4


  Розкриваються особливості інвестування в Україні в умовах гуманізації виробництва, впровадження новітніх технологій, глобалізації соціально-економічних зв"язків. Для інвесторів, студентів вузів
581063
  Пестушко Валерій Інвестиції в українську економіку : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 15
581064
  Лябах О. Інвестиції в Україну: всупереч всьому прогноз позитивний // Юридична газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 22). – С. 12-13
581065
  Будкін В.С. Інвестиції ЄС в економіку України: регіональні та галузеві аспекти // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 112-117.
581066
  Черняк О. Інвестиції з позиції теорії еволюційних процесів : аналізують науковці / О. Черняк, А. Запечельнюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 6. – С. 42-45 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
581067
  Махсма М. Інвестиції і зайнятість в аграрному секторі : зайнятість населення та безробіття // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 14-22 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
581068
  Федоренко В.Г. Інвестиції і зайнятість: механізм взаємодії / В.Г. Федоренко, А.М. Гаврилюк // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 6-8
581069
  Мортіков В.В. Інвестиції і зовнішні ефекти : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 120-126. – Бібліогр.: 4 назви
581070
  Левандівський О.Т. Інвестиції і їх значення в екології держави // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 139-143
581071
  Сніжко С. Інвестиції кафедрі // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 листопада (№ 45/46). – С. 11


  Німецьке товариство академічних обмінів (DAAD) надало одночасно три дослідницьких гранти вихованцям кафедри метеорології та кліматології географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка: доц. О. Шевченко, асп. Є. Галицькій, та Ю. Дідовець. Переможці ...
581072
  Менько Т.О. Інвестиції Китаю в агропромисловий комплекс України: за і проти // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 166-168
581073
  Мацелюк В. Інвестиції під прицілом рейдерів: чи можна вкладати гроші в Україні? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 5 квітня (№ 14). – С. 18, 19
581074
  Федоренко В. Інвестиції та економіка України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 12-16. – ISSN 0131-775Х
581075
  Федоренко В.Г. Інвестиції та економіка України // Інвестиційні процеси в Україні та зайнятість населення : матеріали круглого столу : (12 груд. 2014 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [уклад.: Маршавін Ю.М., Федоренко В.Г., Пріб К.А.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 19-26. – ISBN 978-617-649-035
581076
  Добренко О.О. Інвестиції та інновації як джерело забезпечення зростання економіки і формування продуктивної зайнятості / О.О. Добренко, І.В. Протасенко, І.О. Тремаскіна // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 20-27. – ISSN 1997-4167
581077
  Осецький В.Л. Інвестиції та інновації: проблеми теорії і практики : монографія / В.Л. Осецький. – Київ : ІАЕ УААН, 2003. – 412 с. : іл. – Бібліогр.: с. 398-410. – ISBN 966-669-077-2
581078
  Селіванов А. Інвестиції та інтелектуальна власність вимагають підвищеної гарантованості й захисту // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 9 липня (№ 126). – С. 6
581079
  Кириленко Ігор Володимирович Інвестиції та їх роль в структурних перетвореннях економіки України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Кириленко І.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
581080
  Кириленко Ігор Володимирович Інвестиції та їх роль в структурних перетвореннях економіки України : Дис.... канд.економ. наук: 08.01.01 / Кириленко Ігор Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 214 л. + Додатки: л.205-214. – Бібліогр.: л.188-204
581081
  Дедіков Олексій Іванович Інвестиції та їх роль у формуванні економічних пропорцій : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.02.01 / Дедіков Олексій Іванович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1995. – 22 с.
581082
  Лимонов Ю.М. Інвестиції та корпоративні права в акціонерному товаристві // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.118-121
581083
  Лановий В. Інвестиції та розвиток / В. Лановий, В. Дубровський. – Київ : Центр ринкових реформ, 2002. – 88с. – ISBN 966-7865-41-Х
581084
  Шабліна Я.В. Інвестиції ТНК - запорука розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 47-53
581085
  Ковальчик Р. Інвестиції у важку промисловість Донецько-Придніпровського району до 1914 р.: інноваційний розвиток в умовах державного протекціонізму // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 73-89. – ISSN 0130-5247
581086
  Клименюк М.М. Інвестиції у виробництво та вимірювання ризиків / М.М. Клименюк, І.А. Брижань, М.В. Голованенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 65-67. – (Економіка ; Вип. 38)


  Розглядається система ризиків, що впливають на ймовірність повернення інвестованих коштів. Аналізуються показники чутливості інвестиційного проекту, які дають можливість оцінити міру ризикованості інвестицій.
581087
  Бездітний В. Інвестиції у вітчизняну енергетику: перспективи і нинішній стан // Юридична газета. – Київ, 2013. – 5 лютого (№ 6). – С. 29


  "... Щодо залучення коштів у розвиток енергетичного ринку".
581088
  Козловський К. Інвестиції у людський капітал як один із визначальних чинників конкурентоспроможності вітчизняних авіакомпаній на міжнародному ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 200-202


  Відзначено, що з метою підвищення економічної ефективності авіакомпанії необхідно виробити розуміння природи перепідготовки кадрів, як прямої інвестиції в людський капітал.
581089
  Кравчук Н.О. Інвестиції у людський капітал як складову інтелектуального капіталу підприємства в умовах економіки знань // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 13, липень. – С. 94-97. – ISSN 2306-6814
581090
  Бондаренко А. Інвестиції у нововведення : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 44. – Бібліогр.: 1 назва
581091
  Манжура О.В. Інвестиції у структурній перебудові національної економіки: значення та взаємозв"язки // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 9-15. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
581092
  Романчук З. Інвестиції як економічна категорія та їх роль у забезпеченні економічного зростання // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 172-178. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто підходи вітчизняних та зарубіжних дослідників до розкриття сутності поняття "інвестиції" як економічної категорії та визначено роль інвестицій в економічному зростанні країни.
581093
  Засадний Б.А. Інвестиції як економічна та обліково-аналітична категорія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 110-116. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Розглядаються теоретичні підходи до визначення інвестиційної діяльності підприємств, запропоновано класифікацію інвестицій, вказано на недоліки інвестиційного законодавства в Україні.
581094
  Кириленко І. Інвестиції як інноваційний процес : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 17-19 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
581095
  Маршавін Ю.М. Інвестиції як інноваційно-технологічний базис продуктивної зайнятості населення // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 5, березень. – С. 6-10. – ISSN 2306-6814
581096
  Тютченко І.Ю. Інвестиції як концептуальна основа механізму впровадження диверсифікації на підприємстві зв"язку // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 70-72. – ISSN 1728-6220
581097
  Летюка В.М. Інвестиції як фактор довгострокового економічного зростання України // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 37-40. – ISBN 978-9934-571-53-4
581098
  Туболець І.І. Інвестиції як фактор економічного зростання країни // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 159-165. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
581099
  Буквич А. Інвестиції як фокус влади у 2014-2017 рр. // Юридична газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 22). – С. 22-23
581100
  Коваленко Л.О. Інвестиції як форма фінансового забезпечення розвитку депресивних територій / Л.О. Коваленко, Т.В. Міхеєнко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 15, серпень. – С. 33-39. – ISSN 2306-6814
581101
  Діденко М.М. Інвестиції як чинник впливу на формування пропорцій між нагромадженням і споживанням / М.М. Діденко, О.І. Дедіков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 84-91. – (Економіка ; Вип. 37)


  Йдеться про вплив інвестицій на формування пропорцій між нагромадженням і споживанням. Аналізуються взаємозв"язки між динамікою інвестицій та обсягом і структурою ВВП, роль капітальних вкладень у структурних зрушеннях на мікрорівні.
581102
  Музиченко А.С. Інвестиції як чинник модернізації економіки України / А.С. Музиченко, М.А. Слатвінський // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 3, лютий. – С. 6-10. – ISSN 2306-6814
581103
  Васильєв В. Інвестиції: генезис та економічна сутність категорії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 6 (120). – С. 12-18. – ISSN 1728-9343
581104
  Заболотня Ю.А. Інвестиції: економічна сутність та класифікація // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2005. – № 86. – С.284-290
581105
  Пешко А.В. Інвестиції: їх значення, види та форми // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.267-271. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
581106
  Харазішвілі Ю.М. Інвестиції: підхід до прогнозування / Ю.М. Харазішвілі, І.М. Назарага // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 213-222. – ISSN 1993-6788


  Назарага Інна Михайлівна - КНУТШ.
581107
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 1. – 2004
581108
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 2. – 2004
581109
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 3. – 2004
581110
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 4. – 2004
581111
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 5. – 2004
581112
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 6. – 2004
581113
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 7. – 2004
581114
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 8. – 2004
581115
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 9. – 2004
581116
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 10. – 2004
581117
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 11. – 2004
581118
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 12. – 2004
581119
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 13. – 2004
581120
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 14. – 2004
581121
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 15. – 2004
581122
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 16. – 2004
581123
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 17. – 2004
581124
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 18. – 2004
581125
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 19. – 2004
581126
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 20. – 2004
581127
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 21. – 2004
581128
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 22. – 2004
581129
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 23. – 2004
581130
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 24. – 2004
581131
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 1. – 2005
581132
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 2. – 2005
581133
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 3. – 2005
581134
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 4. – 2005
581135
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 5. – 2005
581136
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 6. – 2005
581137
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 7. – 2005
581138
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 8. – 2005
581139
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 9. – 2005
581140
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 10. – 2005
581141
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 11. – 2005
581142
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 12. – 2005
581143
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 13. – 2005
581144
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 14. – 2005
581145
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 15. – 2005
581146
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 16. – 2005
581147
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 17. – 2005
581148
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 18. – 2005
581149
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 19. – 2005
581150
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 20. – 2005
581151
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 21. – 2005
581152
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 22. – 2005
581153
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 23. – 2005
581154
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 24. – 2005
581155
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 1. – 2006
581156
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 2. – 2006
581157
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 3. – 2006
581158
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 4. – 2006
581159
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 5. – 2006
581160
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 6. – 2006
581161
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 7. – 2006
581162
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 8. – 2006
581163
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 9. – 2006
581164
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 10. – 2006
581165
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 11. – 2006
581166
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 12. – 2006
581167
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 13. – 2006
581168
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 14. – 2006
581169
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 15. – 2006
581170
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 16. – 2006
581171
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 17. – 2006
581172
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 18. – 2006
581173
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 19. – 2006
581174
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 20. – 2006
581175
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 21. – 2006
581176
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 22. – 2006
581177
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 23. – 2006
581178
   Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2001-
№ 24. – 2006
581179
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-
№ 22, листопад. – 2012. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581180
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-
№ 23, грудень. – 2012. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581181
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-
№ 24, грудень. – 2012. – резюме англ. мовою та мовою статті
581182
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 1, січень. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581183
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 2, січень. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581184
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 3, лютий. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581185
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 4, лютий. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581186
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 5, березень. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581187
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 6, березень. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581188
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 7, квітень. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581189
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 8, квітень. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581190
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 9, травень. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581191
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 10, травень. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581192
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 11, червень. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581193
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 12, червень. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581194
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 13, липень. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581195
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 14, липень. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581196
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 15, серпень. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581197
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 16, серпень. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581198
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 17, вересень. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581199
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 18, вересень. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581200
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 19, жовтень. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581201
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 20, жовтень. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581202
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 21, листопад. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581203
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 22, листопад. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581204
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 23, грудень. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581205
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 24, грудень. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581206
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 1, січень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581207
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 2, січень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581208
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 3, лютий. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581209
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 4, лютий. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581210
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 5, березень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581211
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 6, березень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581212
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 7, квітень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581213
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 8, квітень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581214
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 9, травень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581215
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 10, травень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581216
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 11, червень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581217
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 12, червень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581218
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 13, липень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581219
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 14, липень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581220
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 15, серпень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581221
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 16, серпень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581222
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 17, вересень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581223
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 18, вересень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581224
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 19, жовтень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581225
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 20, жовтень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581226
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 21, листопад. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581227
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 22, листопад. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581228
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 23, грудень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581229
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 24, грудень. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581230
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 1, січень. – 2015. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581231
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 2, січень. – 2015. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581232
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 3, лютий. – 2015. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581233
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 4, лютий. – 2015. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581234
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 5, березень. – 2015. – 148 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581235
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 7, квітень. – 2015. – 164 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581236
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 8, квітень. – 2015. – 148 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581237
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 9, травень. – 2015. – 112 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581238
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 10, травень. – 2015. – 124 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581239
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 11, червень. – 2015. – 86 с. – Резюме укр., англ. мовами
581240
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 12, червень. – 2015. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами
581241
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 13/14, липень. – 2015. – 116 с. – Резюме укр., англ. мовами
581242
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 15, серпень. – 2015. – 118 с. – Резюме укр., англ. мовами
581243
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 16, серпень. – 2015. – 150 с. – Резюме укр., англ. мовами
581244
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 17, вересень. – 2015. – 140 с. – Резюме укр., англ. мовами
581245
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 18, вересень. – 2015. – 142 с. – Резюме укр., англ. мовами
581246
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 19, жовтень. – 2015. – 146 с. – Резюме укр., англ. мовами
581247
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 20, жовтень. – 2015. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
581248
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 21, листопад. – 2015. – 146 с. – Резюме укр., англ. мовами
581249
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 22, листопад. – 2015. – 168 с. – Резюме укр., англ. мовами
581250
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 23, грудень. – 2015. – 168 с. – Резюме укр., англ. мовами
581251
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 24, грудень. – 2015. – 158 с. – Резюме укр., англ. мовами
581252
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 1, січень. – 2016. – 102 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581253
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 2, січень. – 2016. – 94 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581254
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 3, лютий. – 2016. – 100 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581255
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 4, лютий. – 2016. – 114 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581256
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 5, березень. – 2016. – 108 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581257
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 6, березень. – 2016. – 136 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581258
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 7, квітень. – 2016. – 142 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581259
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 8, квітень. – 2016. – 118 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581260
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 9, травень. – 2016. – 108 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581261
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 10, травень. – 2016. – 86 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581262
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 11, червень. – 2016. – 84 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581263
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 12, червень. – 2016. – 108 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581264
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 13, липень. – 2016. – 110 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581265
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 14, липень. – 2016. – 76 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581266
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 15, серпень. – 2016. – 98 с. – Резюме укр., англ. мовами
581267
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 16, серпень. – 2016. – 116 с. – Резюме укр., англ. мовами
581268
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 17, вересень. – 2016. – 120 с. – Резюме укр., англ. мовами
581269
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 18, вересень. – 2016. – 124 с. – Резюме укр., англ. мовами
581270
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 19, жовтень. – 2016. – 82 с. – Резюме укр., англ. мовами
581271
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 20, жовтень. – 2016. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
581272
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 21, листопад. – 2016. – 122 с. – Резюме укр., англ. мовами
581273
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 22, листопад. – 2016. – 120 с. – Резюме укр., англ. мовами
581274
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 23, грудень. – 2016. – 110 с. – Резюме укр., англ. мовами
581275
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 24, грудень. – 2016. – 152 с. – Резюме укр., англ. мовами
581276
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 1, січень. – 2017. – 106 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581277
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред.: Л.П. Клименко [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 3, лютий. – 2017. – 98 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581278
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 4, лютий. – 2017. – 124 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581279
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 5, березень. – 2017. – 112 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581280
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 6, березень. – 2017. – 130 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581281
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 7, квітень. – 2017. – 120 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581282
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 8, квітень. – 2017. – 128 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581283
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 9, травень. – 2017. – 120 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581284
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 10, травень. – 2017. – 114 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
581285
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 11, червень. – 2017. – 126 с. – Резюме укр., англ. мовами
581286
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 12, червень. – 2017. – 124 с. – Резюме укр., англ. мовами
581287
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 13, липень. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., англ. мовами
581288
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 14, липень. – 2017. – 126 с. – Резюме укр., англ. мовами
581289
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 16, серпень. – 2017. – 146 с. – Резюме укр., англ. мовами
581290
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 17, вересень. – 2017. – 136 с. – Резюме укр., англ. мовами
581291
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 18, вересень. – 2017. – 120 с. – Резюме укр., англ. мовами
581292
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 19, жовтень. – 2017. – 120 с. – Резюме укр., англ. мовами
581293
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 20, жовтень. – 2017. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
581294
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 21, листопад. – 2017. – 126 с. – Резюме укр., англ. мовами
581295
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 22, листопад. – 2017. – 114 с. – Резюме укр., англ. мовами
581296
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 23, грудень. – 2017. – 138 с. – Резюме укр., англ. мовами
581297
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 24, грудень. – 2017. – 146 с. – Резюме укр., англ. мовами
581298
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 1, січень. – 2018. – 124 с. – Резюме укр, англ. мовами
581299
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 2, січень. – 2018. – 126 с. – Резюме укр, англ. мовами
581300
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 3, лютий. – 2018. – 136 с. – Резюме укр, англ. мовами
581301
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 4, лютий. – 2018. – 160 с. – Резюме укр, англ. мовами
581302
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс.ький держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 5, березень. – 2018. – 122 с. – Резюме укр, англ. мовами
581303
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 6, березень. – 2018. – 108 с. – Резюме укр, англ. мовами
581304
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 7, квітень. – 2018. – 136 с. – Резюме укр, англ. мовами
581305
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 8, квітень. – 2018. – 130 с. – Резюме укр, англ. мовами
581306
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 9, травень. – 2018. – 136 с. – Резюме укр, англ. мовами
581307
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 10, травень. – 2018. – 140 с. – Резюме укр, англ. мовами
581308
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 11, червень. – 2018. – 148 с. – Резюме укр, англ. мовами
581309
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 12, червень. – 2018. – 140 с. – Резюме укр, англ. мовами
581310
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 13, липень. – 2018. – 124 с. – Резюме укр, англ. мовами
581311
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 14, липень. – 2018. – 126 с. – Резюме укр, англ. мовами
581312
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 15, серпень. – 2018. – 130 с. – Резюме укр, англ. мовами
581313
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 16, серпень. – 2018. – 144 с. – Резюме укр, англ. мовами
581314
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 17, вересень. – 2018. – 134 с. – Резюме укр, англ. мовами
581315
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 18, вересень. – 2018. – 138 с. – Резюме укр, англ. мовами
581316
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 19, жовтень. – 2018. – 130 с. – Резюме укр, англ. мовами
581317
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 20, жовтень. – 2018. – 112 с. – Резюме укр, англ. мовами
581318
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 21, листопад. – 2018. – 128 с. – Резюме укр, англ. мовами
581319
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 22, листопад. – 2018. – 144 с.
581320
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 23, грудень. – 2018. – 144 с.
581321
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 24, грудень. – 2018. – 140 с.
581322
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 1, січень. – 2019. – 116 с. – Резюме укр, англ. мовами
581323
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 2, січень. – 2019. – 158 с. – Резюме укр, англ. мовами
581324
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 3, лютий. – 2019. – 148 c. – Резюме укр, англ. мовами
581325
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 4, лютий. – 2019. – 176 с. – Резюме укр, англ. мовами
581326
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 5, березень. – 2019. – 158 с. – Резюме укр, англ. мовами
581327
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 6, березень. – 2019. – 148 с. – Резюме укр, англ. мовами
581328
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 7, квітень. – 2019. – 148 с. – Резюме укр, англ. мовами
581329
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 8, квітень. – 2019. – 146 с. – Резюме укр, англ. мовами
581330
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 9, травень. – 2019. – 114 с. – Резюме укр, англ. мовами
581331
   Інвестиції: практика та досвід = Investytiyi: praktyka ta dosvid : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 10, травень. – 2019. – 132 с. – Резюме укр, англ. мовами
581332
   Інвестиції: практика та досвід = Investytiyi: praktyka ta dosvid : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 11, червень. – 2019. – 132 c. – Резюме укр, англ. мовами
581333
   Інвестиції: практика та досвід = Investytiyi: praktyka ta dosvid : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 12, червень. – 2019. – 136 с. – Резюме укр, англ. мовами
581334
   Інвестиції: практика та досвід = Investytiyi: praktyka ta dosvid : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 13, липень. – 2019. – 114 с. – Резюме укр, англ. мовами
581335
   Інвестиції: практика та досвід = Investytiyi: praktyka ta dosvid : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 14, липень. – 2019. – 80 с. – Резюме укр, англ. мовами
581336
   Інвестиції: практика та досвід = Investytiyi: praktyka ta dosvid : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 15, серпень. – 2019. – 128 с. – Резюме укр, англ. мовами
581337
   Інвестиції: практика та досвід = Investytsiyi: praktyka ta dosvid : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 16, серпень. – 2019. – 136 с. – Резюме укр, англ. мовами
581338
   Інвестиції: практика та досвід = Investytsiyi: praktyka ta dosvid : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 17, вересень. – 2019. – 74 с. – Резюме укр, англ. мовами
581339
   Інвестиції: практика та досвід = Investytsiyi: praktyka ta dosvid : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 19, жовтень. – 2019. – 88 с. – Резюме укр, англ. мовами
581340
   Інвестиції: практика та досвід = Investytsiyi: praktyka ta dosvid : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 20, жовтень. – 2019. – 102 с. – Резюме укр, англ. мовами
581341
   Інвестиції: практика та досвід = Investytsiyi: praktyka ta dosvid : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 21, листопад. – 2019. – 150 с. – Резюме укр, англ. мовами
581342
   Інвестиції: практика та досвід = Investytsiyi: praktyka ta dosvid : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 22, листопад. – 2019. – 136 с. – Резюме укр, англ. мовами
581343
   Інвестиції: практика та досвід = Investytsiyi: praktyka ta dosvid : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Антонов А.В., Бакуменко В.Д. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 23, грудень. – 2019. – 162 c. – Резюме укр, англ. мовами
581344
   Інвестиції: практика та досвід = Investytsiyi: praktyka ta dosvid : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 24, грудень. – 2019. – 160 с. – Резюме укр, англ. мовами
581345
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 1, січень. – 2020. – 164 с. – Резюме укр, англ. мовами та мовою статті
581346
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 2, січень. – 2020. – 162 с. – Резюме укр, англ. мовами
581347
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 3, лютий. – 2020. – 146 c. – Резюме укр, англ. мовами
581348
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 4, лютий. – 2020. – 138 с. – Резюме укр, англ. мовами
581349
   Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2002-. – ISSN 2306-6814
№ 5/6, березень. – 2020. – 192 с. – Резюме укр, англ. мовами
581350
  Ястремська О.М. Інвестиції: сучасне розуміння та класифікація / О.М. Ястремська, Яблонська-Агу // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 (72). – С. 116-121. – ISSN 1683-1942
581351
  Карпінський Б.А. Інвестиції: термінологічний словник : навчальний посібник / Б.А. Карпінський, Т.Б. Шира ; МОН України. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2009. – 464с. – ISBN 978-966-370-079-3
581352
  Козловський Роман Інвестиції: туристичні перспективи // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 54-55 : фото. – ISSN 1998-8044
581353
  Крехівський О.В. Інвестиції: умови і вимоги / О.В.Крехівський, В.Г.Чирков; Мін. пром. політики України; НАН України. – Київ : Фенікс, 2006. – 166с. – ISBN 966-651-285-8
581354
  Юрчишин В. Інвестиційна активність в країнах Вишеградської групи: виклики для України / В. Юрчишин, К. Маркевич // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2 (23). – С. 126-148. – ISSN 1811-9824
581355
  Васенко В.К. Інвестиційна безпека в системі економічної безпеки / В.К. Васенко, Ю.О. Данильченко // Вісник Сумського національного аграрного університету : наук.-метод. журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 106-112. – (Серія: Фінанси і кредит ; № 2 (33))
581356
  Мошенський С. Інвестиційна безпека в системі забезпечення економічної безпеки держави: поняття, категорії, сутність // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 10 : Економічні науки. – С. 166-171. – ISSN 1818-2682
581357
  Мещеряков А.А. Інвестиційна безпека держави / А.А. Мещеряков, Л.Ф. Новікова // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія, митної служби України. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 23-29. – (Серія "Економіка" ; № 2 (50)). – ISSN 2310-0672
581358
  Бондарук Т.Г. Інвестиційна безпека держави: стратегічні цілі та механізм забезпечення / Т.Г. Бондарук, О.С. Бондарук // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (85). – С. 83-91 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2519-1853
581359
  Харламова Г.О. Інвестиційна безпека України: рейтингова оцінка : монографія / Харламова Г.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2017. – 431, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 392-422. – ISBN 978-617-646-394-8
581360
  Ситник Н.С. Інвестиційна безпека України: стан і перспективи вдосконалення. / Н.С. Ситник, М.М. Репета // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 100-106. – ISSN 2222-4459
581361
  Нікитенко Д.В. Інвестиційна безпека України: сутність та інституціональне забезпечення : монографія / Д.В. Нікитенко ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 311-338 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-327-411-9
581362
  Давидов О.І. Інвестиційна безпека фондового ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 409-411
581363
  Приходько В.П. Інвестиційна безпека як важливий чинник подолання фінансово-економічної кризи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 16, серпень. – С. 6-9. – ISSN 2306-6814
581364
  Харламова Г. Інвестиційна безпека як компонента економічної безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 57-60. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається дихотомія і коінтеграція двох економічних категорій: економічна безпека і її інвестиційна складова. В рамках даної статті розглянута динаміка інвестиційної складової економічної безпеки та їх синергія. Використано тест Грейнджера ...
581365
  Ткаленко С.І. Інвестиційна безпека: теорія, методологія, практика : монографія / С.І. Ткаленко ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 285, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 244-261 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7571-61-1
581366
  Щукін Б.М. Інвестиційна діяльність : Методичний посібник / Б.М. Щукін; Міжрегіон.академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 1998. – 63с. – ISBN 966-7312-00-3
581367
  Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т.В. Майорова. – 3-є вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 376с. – ISBN 966-8253-35-3
581368
  Бондар М.І. Інвестиційна діяльність : методика та організація обліку і контролю : монографія / М.І. Бондар ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-483-100-7
581369
  Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Майорова ; МОН України ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 472 с. – ISBN 978-966-364-883-5
581370
  Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність : підручник для студентів ВНЗ / Т.В. Майорова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : Центр навчальної літератури, 2017. – 470, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-364-883-5
581371
  Кущ. О. Інвестиційна діяльність банків в Україні // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 73-78. – Бібліогр.: 6 назв
581372
  Танчак Я.А. Інвестиційна діяльність банків на вітчизняному ринку фінансових інвестицій // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 215-221. – ISSN 2308-1988
581373
  Глібко С.В. Інвестиційна діяльність банків: правовий аспект // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 4 (8). – С. 64-71. – ISSN 2311-4894
581374
  Нетесаний Ю.В. Інвестиційна діяльність банку в складі промислово-фінансової групи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 52-53. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Стаття визначає роль банку як внутрішнього фінансового інституту ПФГ. Відображає роль банківських інвестицій для промислово-фінансової групи в цілому й окремо для кожного підприємства. Clause defines a role of bank as internal financial institutions ...
581375
  Мазана Т.В. Інвестиційна діяльність в аграрному виробництві / Т.В. Мазана, В.П. Ткаченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 47-50. – ISSN 2306-6792
581376
  Мезенцева Н.І. Інвестиційна діяльність в агропродовольчому виробництві України: регіональні аспекти : монорафія / Н.І. Мезенцева, І.М. Мороз. – Київ : Обрії, 2011. – 163 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 136-138. – ISBN 978-966-2278-17-0
581377
  Ривак Р О. Інвестиційна діяльність в агропромисловому комплексі України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 1. – С. 76-83.
581378
  Бутенко А.І. Інвестиційна діяльність в інноваційній сфері підприємництва України: методи і форми / А.І. Бутенко, Є.В. Лазарева // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 14-19. – ISSN 1729-7206
581379
  Руденко В.В. Інвестиційна діяльність в офшорних зонах: особливості реалізації та перспективи розвитку // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С.133-138. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
581380
  Кириллов В. Інвестиційна діяльність в Україні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2004. – № 2. – С. 134-141. – Бібліогр.: на 8 пунктів
581381
  Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність в Україні : Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / А.С. Музиченко. – Київ : Кондор, 2005. – 406с. – ISBN 966-7982-73-4
581382
  Пешко А.В. Інвестиційна діяльність в Україні : монографія / А.В. Пешко. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2006. – 175, [1] с., [1] арк. портр. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-171. – ISBN 966-8188-37-3


  У пр. № 1727669 напис: Владимиру Анатольевичу с уважением и добром ! А. Пешко. 23.10.18 (Подпись)
581383
   Інвестиційна діяльність в Україні : Нормативні документи. – Київ : КНТ, 2007. – 192с. – ISBN 966-373-199-0
581384
  Ривак О.С. Інвестиційна діяльність в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 228-241. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
581385
  Череп А.В. Інвестиційна діяльність в Україні :стан та шляхи її активізації / А.В. Череп, Г.І. Рурка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 48-52. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
581386
  Гарванко А.І. Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 75-84
581387
  Круш П.В. Інвестиційна діяльність держави як фактор розширеного інноваційного відтворення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 27-29. – Бібліогр.: на 7 пунктів
581388
   Інвестиційна діяльність комерційних банків : монографія / І.О. Лютий, Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, К.І. Старовойт-Білоник ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 388 с. – ISBN 978-966-2387-02-5
581389
  Приказюк Н.В. Інвестиційна діяльність комерційних банків на іпотечному ринку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 369-376.


  Досліджено іпотечний ринок України та інвестиційну діяльність комерційних банків на ньому. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення даної діяльності. Розроблено рекомендації щодо розвитку іпотечного ринку та покращення умов інвестиційної ...
581390
  Приказюк Н.В. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку внутрішніх державних облігацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 110-113. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ринок внутрішніх державних цінних паперів та інвестиційну діяльність комерційних банків на ньому. Розро-блено рекомендації щодо активізації діяльності банківських інститутів на ринку державних облігацій в Україні. Domestic market of state ...
581391
  Черкасова С.В. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 130-134 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
581392
  Приказюк Н.В. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.08 / Приказюк Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
581393
  Приказюк Н.В. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Приказюк Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 246л. + Додатки: л. 215 - 246. – Бібліогр.: л. 202 - 214
581394
  Мазур О.Є. Інвестиційна діяльність малого підприємництва в Україні : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 32-37 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
581395
  Горовий О.В. Інвестиційна діяльність на території Львівської області: історико-географічні аспекти дослідження // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 233-247. – ISSN 2308-135X
581396
  Новіков А.В. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 363-371
581397
  Свиридовська А.О. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 4 (77). – C. 148-157. – ISSN 2414-3499
581398
  Шевченко Н. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів: проблеми та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення / Н. Шевченко, В. Даценко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 3-7 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
581399
  Мазур О.Є. Інвестиційна діяльність підприємств роздрібної торгівлі в Україні // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 23-28 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
581400
  Федоренко М.С. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 9, травень. – С. 21-23. – ISSN 2306-6814


  У статті викладені проблеми щодо підвищення інвестиційної діяльності, пов"язаної з розширенням діяльності страхових компаній. Відмічено, що страхові компанії не в повній мірі стали інституційними інвесторами, спроможними акумулювати заощадження ...
581401
  Парфьонов Я.В. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні та країнах ЄС // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 55-58. – ISSN 2306-6806
581402
  Лютий І. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні: проблеми та перспективи / І. Лютий, Є. Макаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-8. – (Економіка ; вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми інвестиційної діяльності страхових компаній, структури активів, формування резервів. Проаналізовано світовий досвід фінансування страховими компаніями розробку нових продуктів, підготовку кадрів й ін. Наводиться перелік причин, що ...
581403
  Макаренко Є.В. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні: проблеми та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-43. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми інвестиційної діяльності страхових компаній, формування їхньої структури активів та резервів. Проаналізовано світовий досвід фінансування страховими компаніями розробку нових продуктів, підготовку кадрів та ін. Наводиться перелік ...
581404
  Мошенський С. Інвестиційна діяльність страхових компаній на ринку корпоративних облігацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 104-105. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто специфіку інвестиційної діяльності страхових компаній як різновиду інституційних інвесторів на ринку корпоративних облігацій. Investment activity specifics of insurance companies as a particular type of institutional investor in ...
581405
  Баранов А.Л. Інвестиційна діяльність страхових компаній: сутність, напрямки та перспективи / А.Л. Баранов, О.В. Баранова // Финансовые услуги : всеукраинский аналитический журнал / Издательский Дом "Украина Бизнес". – Киев, 2014. – № 3/4 (105/106). – С. 21-24
581406
  Вовчак Інвестиційна діяльність страхових компаній: сучасний стан, тенденції та перспективи / Вовчак, І // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-37. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологічні аспекти інвестиційної діяльності страховиків, визначено сучасні тенденції, чинники та особливості її розвитку, окреслено перспективні напрями інвестування в страховій сфері та формування раціональної структури інвестицій ...
581407
  Гладка У.Б. Інвестиційна діяльність та її державне регулювання // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 2(52). – С. 49-55. – ISSN 1562-0905
581408
  Підчоса О.В. Інвестиційна діяльність ТНК у світовій нафтогазовій галузі: детермінанти розвитку // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 11/12. – С.19-23. – ISSN 1728-6220


  У статті аналізується інвестиційна діяльність нафтогазових ТНК за останні 20 років. Виділяються: основні мотиви інвестування; підходи щодо здійснення інвестицій; ризики, притаманні процесу інвестування у світовій нафтогазовій галузі. Проводиться ...
581409
  Сулейманова О.Ю. Інвестиційна діяльність ТНК: тенденції та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 2 (141). – С. 54-57
581410
  Малютін О.К. Інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій в умовах посилення глобалізаційних процесів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 12 (157). – С. 107-113. – Бібліогр.: с. 107-108, 111, 113


  Розглядаються особливості інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій у сучасних умовах господарювання. Характеризуються тенденції впливу ТНК на конкурентоспроможність національних економік. Висвітлюються питання визначення нової ролі ТНК у ...
581411
  Чижова В.І. Інвестиційна діяльність у процесі приватизації : інвестиції // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 66-75 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
581412
  Штань М. Інвестиційна діяльність у системі чинників активізації розвитку національної економіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 55-63. – ISSN 1605-2005
581413
   Інвестиційна діяльність у сільському господарстві : правові аспекти / [В.І. Семчик та ін. ; ред. В.І. Семчик] ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2008. – 251, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-60-3
581414
  Чернікова О.В. Інвестиційна діяльність у транспортній системі України: ретроспективний аналіз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 81-83
581415
  Загорняк Н. Інвестиційна діяльність у харчовій промисловості в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 2. – С.47-51. – ISSN 0131-775Х
581416
  Бережна І.Ю. Інвестиційна діяльність України в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 11-12
581417
  Литвиненко І.Л. Інвестиційна діяльність України в сучасних умовах // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2011. – С. 26-30. – (Економічні науки ; Вип. 2 (22)). – ISSN 2225-6725
581418
  Джусов О.А. Інвестиційна діяльність українських венчурних фондів: стратегія та перспективи / О.А. Джусов, О.В. Щипанова // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 170-174
581419
  Стефанович Є.А. Інвестиційна діяльність як економічне явище // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 11. – С. 60-64
581420
  Ольшанська Я.В. Інвестиційна діяльність як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 99-107
581421
  Побережнюк Л. Інвестиційна діяльність: прозоро та законно // Юридична газета. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21/22). – С. 24
581422
  Возний М.І. Інвестиційна експансія провідних країн світу у ХХІ столітті // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 7 : Глобальні імперативи оподаткування діяльності ТНК. – С. 42-47. – ISSN 2222-4459
581423
  Сотниченко А.А. Інвестиційна забезпеченість транспортної інфраструктури регіонів України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 19-24. – ISSN 2306-6814
581424
  Гайдуцький А.П. Інвестиційна конкурентоспроможність аграрного сектора України = Investment competitiveness in the agricultural sector in Ukraine / А.П. Гайдуцький. – Київ : Нора-друк, 2004. – 246с. – ISBN 966-8321-25-1
581425
  Торб"як М. Інвестиційна конкурентоспроможність у регіональному вимірі // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 23-28


  Проаналізовано регіональні аспекти інвестиційної конкурентоспроможності.
581426
  Рокоча В.В. Інвестиційна криза в Україні та можливості виходу з неї / В.В. Рокоча, С.І. Довга // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 10-14. – (Економіка ; Вип. 39)


  Розглядаються питання сучасного стану інвестиційного сектора народного господарства України. Аналізуються шляхи виходу народного господарства з інвестиційної кризи. Основна увага приділяється аналізу форм інвестиційної політики держави.
581427
  Осецький В.Л. Інвестиційна модель зростання економіки : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С.21-27 : Табл.
581428
  Значкова О. Інвестиційна нерухомість банків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-48.
581429
  Єфременко О.В. Інвестиційна нерухомість та її визнання з метою обліку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 19-21. – Бібліогр.: 9 назв
581430
   Інвестиційна перемога // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 березня (№ 11)


  Студенти економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка здобули перемогу у фіналі конкурсу інвестиційних досліджень CFA institute research challenge in Ukraine. Переможці: Якимчук Богдан, Волкодав Меланія, Капушинський Дмитро, Дяків Андрій, Кабанов ...
581431
  Біла Я. Інвестиційна перспектива. Порядок укладання договору у сфері державно-приватного партнерства // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 26-27
581432
  Голод В.Ю. Інвестиційна плітика Тайваню // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 18-24. – ISSN 1993-6788
581433
  Кльоба Лев Гнатович Інвестиційна політика банків України в умовах ринкової трансформації економіки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 183-190. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  У процесі інвестиційної діяльності важливе значення мас інвестиційна політика банку - сукупність заходів інвестиційного менеджменту, які спрямовані на забезпечення оптимальних обсягів, структури та прибутковості інвестиційних активів. Запропоновано ...
581434
  Кльоба Л.Г. Інвестиційна політика банків України в умовах ринкової трансформації економіки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 183-190. – ISSN 1562-0905
581435
  Базілінська О.Я. Інвестиційна політика в галузі регіонального транспорту // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
581436
  мальський Інвестиційна політика в Європейському Союзі та перспективи для України / мальський, Ю.І. Біленко // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 114-121. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
581437
  Юревич Л.М. Інвестиційна політика в Україні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 68-71. – ISSN 1729-360Х
581438
  Недашківський М. Інвестиційна політика в Україні, основні напрями її вдосконалення // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.88-93
581439
  Мерзляк А. Інвестиційна політика держави в розвитку підприємництва // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.50-55
581440
  Бударна В.О. Інвестиційна політика держави: стан законодавчого забезпечення // Економічна теорія та право : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Редкол.: А.П. Гетьман, Л.С. Шевченко, Д.В. Задихайло [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (26). – С. 176-187. – ISSN 2411-5584
581441
  Делас В.А. Інвестиційна політика кондитерської корпорації "Рошен" в умовах сучасного розвитку економіки України / В.А. Делас, Н.Ю. Макеєнко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 183-191. – ISSN 2308-6912


  У статті розглянуто методологічні підходи до визначення сутності інвестиційної політики підприємства. Розкрито основну мету та цілі інвестиційної політики в рамках загальної стратегії підприємства. Також у статті досліджено класифікацію інвестиційної ...
581442
  Коваленко Ю.М. Інвестиційна політика недержавних пенсійних фондів : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 91-96 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
581443
  Берляк Г.В. Інвестиційна політика підприємства як спосіб реалізації інвестиційної безпеки підприємства // Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 14-16 трав. 2014 р. / Всеукраїнська науково-практична оn-lіnе конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – Т. 2. – С. 183. – ISBN 978-966-683-402-0
581444
  Сус Т.Й. Інвестиційна політика регіону крізь призму економічного націоналізму // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 314-320
581445
  Воробйова О.І. Інвестиційна політика суб"єктів малого бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 54-58
581446
  Єдамова А.М. Інвестиційна політика США у системі міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 86-92


  У статті мова йде про реалізацію США політики, направленої на максимізацію результативності економічних інвестицій та політичного впливу. Автор аналізує діючі нормативно-правові акти органів державної влади США, у яких наголошується на необхідності ...
581447
  Голод Віта Юріївна Інвестиційна політика Тайваню // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 18-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті охарактеризовано стан прямого інвестування в економіку Тайваню, визначено галузеві та географічні пріоритети експорту тайванського капіталу, переваги острова з точки зору іноземного інвестора, оцінено тайванське інвестиційне середовище.
581448
  Федулова Л. Інвестиційна політика технологічного розвитку промисловості України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 30-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
581449
  Бреус С.В. Інвестиційна політика України в контексті євро інтеграційних пріоритетів України // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 257-259. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
581450
  Осецький В.Л. Інвестиційна політика України в умовах сучасної фінансової кризи / В.Л. Осецький, В.В. Брановицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 11-13. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено тенденції світової фінансової кризи. Вказуються передумови та стан розвитку кризових процесів в Україні. Наводяться пропозиції щодо зменшення наслідків кризи на вітчизняну економіку. Розглядається інвестиційна політика, як один із ...
581451
  Єдамова А.М. Інвестиційна політика України у стратегіях інноваційного розвитку держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.175-179. – Бібліогр. в кінці ст.
581452
  Маркевич К. Інвестиційна політика України: проблеми та шляхи їх вирішення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 160-161
581453
  Запоточний В.І. Інвестиційна політика як основний етап банківського інвестиційного процесу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.9. – С. 201-206. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
581454
  Маршавін Ю.М. Інвестиційна політика як основний засіб подолання кризи у сфері зайнятості населення // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 3 (44). – С. 3-7
581455
  Сєрєбряк К.І. Інвестиційна політика як фактор гарантування економічної безпеки
581456
  Сєрєбряк К.І. Інвестиційна політика як фактор гарантування економічної безпеки // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – № 2 (6), т. 1. – С. 99-108
581457
  Курило С.В. Інвестиційна політика, її сутність і роль у сучасних умовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 109-111. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
581458
  Герасімова О.А. Інвестиційна презентабельність як чинник ефективності інформаційної діяльності агенцій із просування інвестицій // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2017. – [2017 рік]. – С. 53-61
581459
  Донцов В.О. Інвестиційна привабливість автомобілебудівних компоній на міжнардних фінансових ринках // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 128-130. – ISBN 978-617-696-385-1
581460
  Гайдуцький Андрій Павлович Інвестиційна привабливість аграрного сектора економіки України на міжнародному ринку капіталу : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01 / Гайдуцький А. П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 220л. + Додатки: л.202-220. – Бібліогр.: л.183-201
581461
  Гайдуцький А.П. Інвестиційна привабливість аграрного сектора економіки України на міжнародному ринку капіталу : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Гайдуцький Андрій Павлович ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
581462
  Мацибора Т.В. Інвестиційна привабливість аграрного сектору України: регіональний аспект // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2018. – № 3 (281). – C. 49-55. – ISSN 2221-1055
581463
  Бібік Н.В. Інвестиційна привабливість будівельного підприємства: економічні показники оцінки // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С.15-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Економічні науки ; № 1 (21))
581464
  Дейнеко Л.В. Інвестиційна привабливість виробничої інфраструктури агропродовольчої сфери / Л.В. Дейнеко, Т.В. Стройко // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 73-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
581465
  Калюжна Ю.В. Інвестиційна привабливість галузі: методичний та практичний аспекти / Ю.В. Калюжна, А.П. Дубовик // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 4 (41). – С. 136-143. – ISSN 2308-1988


  "Удосконалено методику оцінювання інвестиційної привабливості галузей промисловості з точки зору портфельних інвестицій".
581466
  Кучеренко Ю.А. Інвестиційна привабливість екологізації агропідприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, квітень. – С. 61-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2306-6792
581467
  Іртищева І.О. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії / І.О. Іртищева, І.С. Крамаренко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 84-94. – ISSN 1562-0905
581468
  Ньорба В.І. Інвестиційна привабливість Закарпатської області // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 426-432. – ISBN 978-966-2075-11-3
581469
  Запальська В.О. Інвестиційна привабливість земельних ресурсів на прикладі Вінницької області // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 215-222


  Проаналізовано поняття "земельні інвестиції", виявлено основи інвестування у землекористування в Україні. Земля розглядається як особливий фактор виробництва, цілісний механізм залучення інвестицій, що здатний приносити прибуток та задовольняти інші ...
581470
  Головатюк В.М. Інвестиційна привабливість інноваційної сфери в контексті світового економічного розвитку // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (76). – С. 43-61. – ISSN 0374-3896


  У статті йдеться про роль розвитку інтелектуального капіталу суспільства. Розглядаються особливості наукової праці та можливості її використання в забезпеченні підвищення конкурентоспроможності національного проекту розвитку.
581471
  Головатюк В.М. Інвестиційна привабливість інноваційної сфери економіки України / В.М. Головатюк ; [за наук. ред. В.П. Соловйова] ; Нац. акад. наук України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Фенікс, 2012. – 361, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 305-332. – ISBN 978-966-136-047-0
581472
  Головатюк В.М. Інвестиційна привабливість інноваційної сфери у контексті української економіки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (77). – С. 110-127. – ISSN 0374-3896
581473
  Дроздова О.Г. Інвестиційна привабливість Інтернет-магазинів як складових електронної комерції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 145-150. – ISSN 2222-4459
581474
  Диба М.І. Інвестиційна привабливість надання програмного забезпечення як послуги в економіці спільної участі / М.І. Диба, Ю.О. Гернего // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (290). – Бібліогр.: 29 назв
581475
  Кучеренко С.Ю. Інвестиційна привабливість олійно-жирового комплексу України : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 41-45 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
581476
  Давиденко Н.М. Інвестиційна привабливість підприємств // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 59-68. – ISSN 2313-8246
581477
  Литвиненко Т.М. Інвестиційна привабливість підприємств як умова управління інвестиційною діяльністю // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 35-42.
581478
  Воробйова О.І. Інвестиційна привабливість районів Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 107-108. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Досліджується інвестиційна привабливість окремих районів Криму.
581479
  Петкова Л.О. Інвестиційна привабливість регіонів : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 40-46 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
581480
   Інвестиційна привабливість ринку комерційної нерухомості України / Ігнатенко Аркадій Володимирович, Кабанов Володимир Григорович, Харченко Олег Іванович, Ясковець Володимир Леонідович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 79-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті детально розглянуто склад інвестиційного ринку, здійснено його аналіз й прогнозування на прикладі сегмента нерухомості. Визначено пріоритетні об"єкти інвестування на ринку комерційнії нерухомості.
581481
   Інвестиційна привабливість ринку комерційної нерухомості України / А.В. Ігнатенко, В.Г. Кабанов, О.І. Харченко, В.Л. Ясковець // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 79-88. – ISSN 1993-6788
581482
   Інвестиційна привабливість ринку комерційної нерухомості України / Ігнатенко Аркадій Володимирович, Кабанов Володимир Григорович, Харченко Олег Іванович, Ясковець Володимир Леонідович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 79-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті детально розглянуто склад інвестиційного ринку, здійснено його аналіз й прогнозування на прикладі сегмента нерухомості. Визначено пріоритетні об"єкти інвестування на ринку комерційнії нерухомості.
581483
   Інвестиційна привабливість ринку комерційної нерухомості України / Ігнатенко Аркадій Володимирович, Кабанов Володимир Григорович, Харченко Олег Іванович, Ясковець Володимир Леонідович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 79-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті детально розглянуто склад інвестиційного ринку, здійснено його аналіз й прогнозування на прикладі сегмента нерухомості. Визначено пріоритетні об"єкти інвестування на ринку комерційнії нерухомості.
581484
   Інвестиційна привабливість ринку комерційної нерухомості України / Ігнатенко Аркадій Володимирович, Кабанов Володимир Григорович, Харченко Олег Іванович, Ясковець Володимир Леонідович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 79-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті детально розглянуто склад інвестиційного ринку, здійснено його аналіз й прогнозування на прикладі сегмента нерухомості. Визначено пріоритетні об"єкти інвестування на ринку комерційнії нерухомості.
581485
  Стариченко М.А. Інвестиційна привабливість сільськогосподарського виробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 65-69. – ISSN 2306-6792
581486
  Буднікевич І.М. Інвестиційна привабливість сучасних форм організації економіки регіону / І.М. Буднікевич, І.І. Гавриш // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – С. 17-24. – (Економіка ; вип. 797). – ISSN 2519-240Х
581487
  Франчук Т.М. Інвестиційна привабливість та інвестиційна конкурентоспроможність економіки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 101-108
581488
  Нагачевська Т.В. Інвестиційна привабливість телекомунікаційного сектору економіки України в умовах глобальних викликів // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 241-244. – ISBN 978-617-696-384-4
581489
  Мазуренко О.К. Інвестиційна привабливість туристичної галузі України / О.К. Мазуренко, В.В. Сирмаміїх // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.Д. Шарапов, І.В. Луняк, І.С. Благун [та ін]. – Київ, 2016. – № 92. – С. 132-141
581490
  Зельдіна О. Інвестиційна привабливість України в умовах сталого розвитку // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 60-70. – ISSN 1026-9932
581491
  Козка В.М. Інвестиційна привабливість України для КНР // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 14-16. – ISSN 1728-6220
581492
  Лазебник Ю.О. Інвестиційна привабливість України з погляду міжнародних рейтингів / Ю.О. Лазебник, У.А. Прохорова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – C. 34-38. – ISSN 2306-6814
581493
  Сагайдак Ю.А. Інвестиційна привабливість України: оцінка та перспективи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 154-159
581494
  Григор"єва М.І. Інвестиційна привабливість України: проблеми та можливості // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 21, листопад. – С. 57-62. – ISSN 2306-6814
581495
  Магдич С. Інвестиційна привабливість харчових галузей та динаміка іноземних інвестицій : проблеми реформ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 26-29 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
581496
  Гукалюк А.Ф. Інвестиційна привабливість як чинник підвищення конкурентноспроможності території : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / А.Ф. Гукалюк, І.М. Іванович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 167-173. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
581497
  Рилєєв С.В. Інвестиційна привабливість: види та підходи до її оцінки / С.В. Рилєєв, А.Л. Романчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 166-175. – (Економічні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 2310-8185
581498
  Глущенко В. Інвестиційна програма: економічна природа та сутність : аналізують науковці / В. Глущенко, Л. Васюренко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 2. – С. 49-54 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
581499
  Синельников Д. Інвестиційна пропозиція: її призначення та особливості розробки // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2006. – № 7. – С. 5-12
581500
  Стаканов Р. Інвестиційна роль грошових переказів в країнах, що розвиваються: теорія і практика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-51. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню ролі грошових переказів трудових мігрантів в економічному зростанні країн, що розвиваються. В статті розглядаються як теоретичні погляди науковців на дане питання, так і практичні аспекти впливу грошових переказів на ...
581501
  Гуткевич С.О. Інвестиційна система банку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.39-42
581502
  Филюк Г. Інвестиційна складова в інноваційній системі України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 1. – С. 43-51. – ISSN 1605-2005
581503
  Могілат І.М. Інвестиційна складова ВВП на початку 2009 року // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 56-63
581504
  Руснак С.О. Інвестиційна складова діяльності інститутів недержавного пенсійного забезпечення // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 199-204. – (Економічні науки ; Вип. 22, т. 2)
581505
  Кириленко В.І. Інвестиційна складова економічної безпеки : Монографія / МОНУ; КНЕУ; В.І. Кириленко. – Київ : КНЕУ, 2005. – 232с. – ISBN 966-574-776-2
581506
  Гарбар В. Інвестиційна складова економічної конкуренції в умовах глобалізації // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 1. – С.80-83. – ISBN 966-654-085-1
581507
  Крейдич І.М. Інвестиційна складова моделей економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 89-93
581508
  Кириленко І.В. Інвестиційна складова політики економічного зростання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-13. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Досліджено відтворення інвестицій у господарському кодексі України. Розкривається зміст інвестиційного процесу, особливості взаємозв"язку між інвестиціями і структурними перетвореннями в економіці Україні.
581509
  Герасименко О.В. Інвестиційна складова прогресивної регенерації підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 209-214. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
581510
  Мітап О.Г. Інвестиційна складова регіонального розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 60-62. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається існуючий механізм впливу державної політики на інвестиційну активність регіонів України, запропоновані шляхи вдосконалення державних інструментів щодо стимулювання інвестиційної діяльності України. In the article the existent ...
581511
  Горошкова Л.А. Інвестиційна складова розвитку людського капіталу підприємств реального сектора економіки / Л.А. Горошкова, В.П. Волков // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 74-79. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (45). Т. 1). – ISSN 2409-6857


  У сучасних умовах освіта розглядається як форма інвестицій у людський капітал. Встановлено, що освіта України як вид економічної діяльності є мало привабливою для іноземного інвестування. Показано, що в умовах економіки знань зможуть бути ...
581512
  Попов В. Інвестиційна складова становлення економіки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 15-21.
581513
  Фліссак К.А. Інвестиційна складова українсько-німецької коопераційної моделі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 97-99
581514
  Бритова Г.В. Інвестиційна спроможність регіонів України в контексті розкриття внутрішнього потенціалу розвитку // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 88-93
581515
  Малащук Д.В. Інвестиційна спрямованість стратегії розвитку грошово-кредитного сектора економіки України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 145-149. – Бібліогр. в кінці ст.


  Присвячена розробці теоретичних засад цілісної національної моделі грошово-кредитного регулювання в умовах трансформації української економіки. Дана оцінка системи грошово-кредитного регулювання національної економіки в умовах переходу до ринку.
581516
  Малащук Д.В. Інвестиційна спрямованість стратегії розвитку грошово-кредитного сектора економіки України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 145-149.
581517
  Мудрак Н.В. Інвестиційна стратегія держави щодо залучення іноземних інвестицій / Н.В. Мудрак, Н.І. Омельянчик, М.Ф. Тютюн // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 67-70
581518
  Борисенко М.В. Інвестиційна стратегія для корпорації "Roshen" у сучасних умовах // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 248-250
581519
  Сергієнко Т.І. Інвестиційна стратегія та особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 185-189. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
581520
  Цанько О.О. Інвестиційна стратегія як елемент ефективної регіональної економічної політики // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 54-60. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
581521
  Крамаренко І.С. Інвестиційне забезпечення агропродовольчої сфери України: сучасний стан та перспективи розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 5, березень. – С. 30-32. – ISSN 2306-6814
581522
  Черкасов А.В. Інвестиційне забезпечення агропромислових інтеграційних об"єднань – фактор підтримання якості життя сільського населення в умовах кризи / А.В. Черкасов, Ю.М. Гладких // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 3 (48). – С. 8-11
581523
  Токарчук Д.М. Інвестиційне забезпечення виробництва біогазу сільськогосподарськими підприємствами України // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 12 (16). – С. 26-35. – ISSN 2411-4413
581524
  Карпук А.І. Інвестиційне забезпечення відтворення лісового біорізноманіття в контексті диверсифікації діяльності лісогосподарських підприємств / А.І. Карпук, Ю.Ю. Несторяк, О.М. Олексієвець // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 5-12. – ISSN 2306-6814
581525
  Захарін С. Інвестиційне забезпечення відтворення основних фондів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 43-51. – ISSN 0131-775Х
581526
  Лемішко О.О. Інвестиційне забезпечення вкладень в основний капітал України / О.О. Лемішко, О.П. Рудов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 2. – С. 147-154. – Бібліогр.: на 11 пунктів
581527
  Слободчикова О.А. Інвестиційне забезпечення впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в умовах проведення виробничої реструктуризації металургійних підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 20, жовтень. – С. 57-61. – ISSN 2306-6814
581528
  Феєр О.В. Інвестиційне забезпечення діяльності вітчизняних підприємств // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – C. 112-117. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2313-8114
581529
  Драган І.В. Інвестиційне забезпечення екологічних проектів суб"єктів господарювання // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 41-46. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
581530
  Захарін С.В. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 72-81
581531
  Сергєєв С.О. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку / С.О. Сергєєв, Б.М. Щукін // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 109-116
581532
  Недін І.В. Інвестиційне забезпечення електроенергетики - фактор економічної безпеки держави / І.В. Недін, О.В. Білько, В.В. Дергачева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 164-167
581533
  Довгань Ю.В. Інвестиційне забезпечення інновацій в альтернативній енергетиці аграрного сектору України // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 1 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 115-119
581534
  Дука А.П. Інвестиційне забезпечення інноваційно-індустріального розвитку національної економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Дука Анастасія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 60 назв
581535
  Дука А.П. Інвестиційне забезпечення інноваційно-індустріального розвитку національної економіки : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Дука Анастасія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 464, [67] арк. – Додатки: [67] арк. – Бібліогр.: арк. 413-463
581536
  Гончарова Н.П. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку промисловості // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 25-32
581537
  Дорошенко Г.О. Інвестиційне забезпечення конкурентоспроможного розвитку економіки регіону на основі інновацій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 144-151
581538
  Заяць Т.А. Інвестиційне забезпечення модернізації робочих місць в антикризовій політиці держави // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 51-59. – ISSN 2072-9480


  Визначено напрямки активізації інвестиційної політики, спрямовані на прискорення процесів модернізації робочих місць.
581539
  Захарченко В.І. Інвестиційне забезпечення неоіндустріалізації України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (264). – Бібліогр.: 19 назв
581540
  Черненко О.Л. Інвестиційне забезпечення пріоритетних галузей економіки в короткостроковій перспективі // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cумський держ. ун-т ; Центр економ. досліджень ; Сумська обл. громад. організація " Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 2 (64). – С. 142-151. – ISSN 1726-8699


  Економіка для екології: перспективи та виклики. У роботі аналізуються основні напрямки впровадження концепції сталого розвитку та формування "зеленої" економіки, які обговорювалися під час проведення Двадцятої Міжнар. наукової конференції в м. Суми ...
581541
  Ерфан Й В. Інвестиційне забезпечення продовольчої сфери регіону / Й В. Ерфан, С.М. Газуда // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 26-30. – (Економіка ; Вип. 3 (37)). – ISSN 0869-0782
581542
  Калашнікова Т.В. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 8 (178). – С. 79-83
581543
  Хвесик Ю.М. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрної сфери // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 62-69. – ISSN 2221-1055
581544
  Кожем"якіна С.М. Інвестиційне забезпечення розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 37-40.
581545
  Ткачук О.М. Інвестиційне забезпечення розвитку малих підприємств : інвестиції // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 89-93. – Бібліогр.: 9 назв
581546
  Демчук Н.І. Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств / Н.І. Демчук, М.С. Кисельова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 21-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
581547
  Однорог Максим Анатолійович Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств і тенденції його подальшого розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 137-144. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті окреслено логіку дослідження особливостей сучасного стану інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств, визначено теоретико-методологічну базу дослідження тенденцій подальшого розвитку.
581548
   Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста : монографія : у 2 томах / за заг. ред. А.О. Єпіфанова, Т.А. Васильєвої. – Суми : УАБС НБУ. – ISBN 978-966-8958-48-9
Т. 1 : Системний підхід до інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста. – 2009. – 272 с.
581549
   Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста : монографія : у 2 томах / за ред. А.О. Єпіфанова, Т.А. Васильєвої. – Суми : УАБС НБУ. – ISBN 978-966-8958-49-6
Т. 2 : Інструменти інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста. – 2009. – 266 с.
581550
   Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку Сумщини : монографія / [Єпіфанов А.О. та ін.] ; за заг. ред. : А.О. Єпіфанова, Т.А. Васильєвої. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 125, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 123-125. – ISBN 978-966-8958-75-5
581551
  Голян В. Інвестиційне забезпечення сфери водокористування: інституційне підгрунтя та галузеві особливості / В. Голян, І. Андрощук // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 36-45 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
581552
  Кожем"якіна М.Ю. Інвестиційне забезпечення як основа розвитку аграрної економіки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 12 (182). – С. 68-73
581553
  Світлична Ю.О. Інвестиційне законодавство України потребує вдосконалення // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 3 (79). – С. 168-174. – ISSN 2524-0323
581554
  Кудрявцева В.В. Інвестиційне законодавство України: напрямки вдосконалення // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.89-94. – ISSN 0201-7245
581555
  Рибій О.В. Інвестиційне законодавство України: проблеми та перспективи розвитку // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 188-193. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються питання становлення та розвитку національно-правового регулювання інвестиційної діяльності, а також шляхи вдосконалення законодавства України у цій сфері.
581556
  Безп"ята І.В. Інвестиційне зебезпечення аграрного сектора економіки : монографія / І.В. Безп"ята ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 337, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 284-313. – ISBN 978-617-7149-24-7
581557
   Інвестиційне кредитування : навч. посібник / О.Д. Вовчак [та ін.]. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Киев : Знання, 2013. – 227, [2] с. : іл., табл. – Термінол. покажч.: с. 222-227. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-07-0064-3
581558
  Погрыщук О.Б. Інвестиційне кредитування в системі інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектора // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 21, листопад. – С. 35-40. – ISSN 2306-6792
581559
   Інвестиційне кредитування комерційними банками : банківська справа / А.П. Вожжов, О.Л. Бондар, С.В. Бородін, Н.В. Попова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 84-97 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
581560
  Вожжов А. та інш. Інвестиційне кредитування комерційних банків: зміст і вимоги до формування ресурсної бази // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 1. – С.73-79. – ISSN 1605-2005
581561
  Стирська О. Інвестиційне кредитування України міжнародними фінансовими організаціями // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 158-165. – ISSN 1818-5754
581562
  Урванцева С. Інвестиційне кредитування як метод фінансування інвестиційних проектів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 11 (337), листопад. – С. 23-26. – ISSN 1810-3944


  Розглянуто генезу трактування поняття "інвестиційний кредит". Наведено порівняльну характеристику основних форм фінансування інвестиційних проектів за участі кредитної установи. Запропоновано узагальнене визначення сутності проектного фінансування та ...
581563
  Тупчієнко Д.Л. Інвестиційне майбутнє страхових компаній // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 238-241. – (Право. Економіка. Управління)
581564
  Жилінська О. Інвестиційне посередництво та його вплив на інноваційну діяльність / О. Жилінська, А. Букало // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-12. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  Визначено основних інвестиційних посередників у країнах з ринково-орієнтованим та банківсько-орієнтованим типом розвитку. Проаналізовано світовий досвід залучення ресурсів інвестиційними посередниками у корпоративний сектор економіки. Определены ...
581565
  Омельченко А.В. Інвестиційне право : Навчальний посібник / А.В. Омельченко; МОУ.Київський нац.економічний ун-т. – Київ : Атіка, 1999. – 176с. – ISBN 5-900-195-23-6
581566
  Вінник О.М. Інвестиційне право : Навчальний посібник. Курс лекцій / О.М. Вінник. – Київ : Атіка, 2000. – 264с. – ISBN 966-7714-02-0
581567
  Вінник О.М. Інвестиційне право : Навчальний посібник. Курс лекцій / О.М. Вінник. – Київ : Атіка, 2001. – 264с. – ISBN 966-7714-02-0
581568
  Вінник О.М. Інвестиційне право : Навчальний посібник. / О.М. Вінник. – Київ : Юридична думка, 2005. – 568с. – ISBN 966-326-109-9
581569
  Сергієнко В.В. Інвестиційне право : конспект лекцій / Сергієнко В.В., Грузд М.В. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 276 с.
581570
  Вінник О.М. Інвестиційне право : навчальний посібник / О.М. Вінник ; МОНУ. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Правова єдність, 2009. – 616 с. – ISBN 978-966-2183-37-5
581571
  Шишка Р.Б. Інвестиційне право України : навч. посібник / Шишка Р.Б. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2019. – 327, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-720-01-1
581572
  Поєдинок В. Інвестиційне право як підгалузь господарського права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-39. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена інвестиційному праву як підгалузі господарського права. Інвестиційне право розглядається як сукупність норм, що регулюють умови та процес руху капіталів та правовий режим капіталовкладень. Статья посвящена инвестиционному праву как ...
581573
  Гуменюк В. Інвестиційне проектування розвитку курортної справи // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 33-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
581574
  Ігнатенко А.В. Інвестиційне регулювання інноваційної діяльності за умови забезпечення оптимального рівня економічної безпеки України / А.В. Ігнатенко, В.Г. Кабанов, О.І. Харченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 33-40. – ISSN 1993-6788
581575
  Шитря О.І. Інвестиційне середовище в Україні: здобутки та перешкоди // Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту : Науково-теоретичний журнал / Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут. – Дніпропетровськ, 2004. – № 2 : Матеріали міжрегіональної наук.-практ. конференції "Проблеми розвитку інвестиційної діяльності у великому індустріальному регіоні та шляхи їх розв"язання". – С. 55-63. – (Економічні науки)
581576
  Чиженко І.О. Інвестиційне співробітництво України з країнами ЄС // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 123-125
581577
  Хільчевська І.Г. Інвестиційне співробітництво України з Німеччиною // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-73. – (Географія ; Вип. 45)


  Проаналізовано структуру та обсяг інвестицій Німеччини в економіку України.
581578
  Фліссак А. та інш. Інвестиційне співробітництво України з Німеччиною: позитивні тенденції та можливі ризики // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 3. – С. 19-22
581579
  Балабанова Г.П. Інвестиційне співробітництво України та країн арабського світу в умовах глобалізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 19-26. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
581580
  Стасевський А. Інвестиційне страхування життя unit-linked - нова перспектива для українського ринку // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 4 (48). – С. 46-47 : табл. – ISSN 1810-7923
581581
  Пересада А.А. Інвестиційний аналіз : Підручник / А.А. Пересада, Ю.М. Коваленко, С.В. Онікієнко; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 485с. – ISBN 966-574-561-1


  Присвячено науко-практичним питанням, аналізу реальних інвестиційних проектів та фінансових вкладень
581582
   Інвестиційний аналіз : підручник / Пересада А.А. (кервник авт. проект) [ та ін.] ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : КНЕУ, 2008. – 544 с. – ISBN 978-966-483-126-7


  Присвячено науко-практичним питанням, аналізу реальних інвестиційних проектів та фінансових вкладень
581583
  Боярко І.М. Інвестиційний аналіз : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / І.М. Боярко, Л.Л. Гриценко ; МОНУ ; Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 398 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 338-339. – ISBN 978-611-01-0002-1
581584
  Боярко І.М. Інвестиційний аналіз : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.М. Боярко, Л.Л. Гриценко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи нац. банку України". – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 399, [1] с. : іл., табл. – Термінол. покажч.: с. 321-337. – Бібліогр.: с. 338-339. – ISBN 978-611-01-0002-1
581585
  Гулько Л.Г. Інвестиційний аналіз : навч. посібник. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 260, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 258-260. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-182-9
581586
  Щербак А.В. Інвестиційний аналіз в умовах невизначеності грошових потоків : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 61-69. – Бібліогр.: 8 назв
581587
  Гришко С. Інвестиційний арбітраж a la Ukrainienne: основні питання // Юридична газета. – Київ, 2020. – 12 травня (№ 9). – С. 1, 37
581588
  Родзєвіч П. Інвестиційний арбітраж у польсько-українських відносинах // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2012. – N 3. – С. 134-145. – ISSN 2082-4939
581589
  Рудик В.К. Інвестиційний аспект ефективного функціонування накопичувального пенсійного страхування // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 34-45. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
581590
  Бунякіна О. Інвестиційний договір у процедурі санації боржника, за якими інвестор набуває право власності за нерухоме майно // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 50-51
581591
  Стаканов Р.Д. Інвестиційний ефект міграційного капіталу в регіонах походження міграції // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 183-186. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
581592
  Гаврилюк О.В. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 79-93. – Бібліогр.: с. 80, 82-83, 85-89, 91-92


  Розкрито імідж і головні риси інвестиційно-підприємницького клімату України в глобальному середовищі та виявлено інвестиційно привабливі галузі з поясненням причин цього.
581593
  Гаврилюк О.В. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 68-81. – Бібліогр.: с. 70-73, 75, 77-81


  Розкрито імідж і головні риси інвестиційно-підприємницького клімату України в глобальному середовищі та виявлено інвестиційно привабливі галузі з поясненням причин цього.
581594
  Гаврилюк О.В. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 68-81.
581595
  Поплавська Ж.В. Інвестиційний імідж: регіональні аспекти : інвестиції / Ж.В. Поплавська, В.Г. Поплавський // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 47-55 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
581596
  Волкодав В.В. Інвестиційний клімат в агропромисловому комплексі // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 6. – С.62-66
581597
  Намік Інвестиційний клімат в Азербайджані : зарубіжний досвід / Намік, Тагієв // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 1. – С. 68-73. – ISSN 1605-2005
581598
  Запотоцький С.П. Інвестиційний клімат в АПК Черкащини: сучасний стан та перспективи покращення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 57-60 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географія ; Вип. 46)


  Розкрито сучасний стан інвестиційного забезпечення АПК Черкащини. Визначено роль області у виробництві сільськогосподарської продукції та продовольства. Подано основні напрямки покращення інвестиційного клімату області.
581599
  Ульяницька О. Інвестиційний клімат в Україні / О. Ульяницька, В. Горлов // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 61-64. – ISSN 1993-0259
581600
  Харитончук Я.М. Інвестиційний клімат в Україні та проблема залучення іноземних інвестицій // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 164-175
581601
   Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його покращення : Огляд. – Київ, 2005. – 20с.
581602
  Ванькович Д. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення: економіко-правовий аспект / Д. Ванькович, Н. Демчишак // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 4. – С. 79-81. – ISSN 1810-3944
581603
  Носова О.В. Інвестиційний клімат в Україні: основні напрями поліпшення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (6). – С. 59-65.
581604
  Куліш В.А. Інвестиційний клімат в Україні: проблеми становлення та напрями розвитку // Збірник наукових праць : за результатами IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів "Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України" : (27 берез. 2015 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: О.П. Канівець, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 117-128. – ISBN 978-617-649-034-0
581605
  Лебедь І.Г. Інвестиційний клімат в Україні: проблемність чи пріоритетність для західного інвестора? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 255-263


  Стаття присвячена аналізу проблем "інвестиційного клімату" в Україні та напрямкам формування державної політики інвестиційних пріоритетів для інвесторів країн ОЕСР. Статья посвящена анализу проблем "инвестиционного климата" в Украине и направлениям ...
581606
  Гура А.О. Інвестиційний клімат в Україні: сучасний стан та напрями покращення // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 188-196. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
581607
  Гавловська Н.І. Інвестиційний клімат в Україні: тенденції та проблеми / Н.І. Гавловська, Є.М. Рудніченко, В.І. Гавловська // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 73-78. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2226-9150
581608
  Остапенко Д. Інвестиційний клімат в умовах реформування відносин власності : кадрове забезпечення банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 45
581609
  Кузьменко О.В. Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість регіонів України // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (8). – С. 46-52. – ISSN 2312-7600
581610
  Пілько А.Д. Інвестиційний клімат та інвестиційний потенціал регіону як об"єкти моделювання / А.Д. Пілько, В.В. Кіс // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 146-152. – ISSN 2222-4459
581611
  Ганзюк С.М. Інвестиційний клімат та напрями підвищення інвестиційної активності в Дніпропетровській області // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 12-14. – Бібліогр.: 16 назв
581612
  Петренко К.В. Інвестиційний клімат України в умовах інтеграції: проблеми та напрямки покращення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 71-75. – ISSN 2222-4459
581613
  Мордань Є.Ю. Інвестиційний клімат України та шляхи його поліпшення / Є.Ю. Мордань, А.В. Гуща // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 33-38. – ISSN 2306-6814
581614
  Орищин Т.М. Інвестиційний клімат України та шляхи його формування / Т.М. Орищин, Н.В. Боберська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 66-70. – ISSN 2222-4459
581615
  Демиденко В.І. Інвестиційний клімат України: проблеми та методи їх вирішення // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 104-105
581616
  Шабанова О.В. Інвестиційний клімат функціонування недержавних пенсійних фондів // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 123-126. – ISSN 2221-755X
581617
  Гончарова О.М. Інвестиційний клімат як фактор підвищення національної конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 219-226


  Досліджено інвестиційні потоки, проаналізовано структуру інвестицій, визначено основні фактори формування інвестиційного клімату в країні, а також запропоновано основні шляхи залучення інвестицій для збільшення національної конкурентоспроможності.
581618
  Спектор Ю. Інвестиційний клімат: ознаки потепління // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 9. – С. 46-48. – ISSN 1812--514Х
581619
  Туріянська М.М. Інвестиційний клімат: підходи до моделювання // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 76. – С. 103-111. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
581620
  Білецька Г.М. Інвестиційний клімат: проблеми сучасності та шляхи покращення / Г.М. Білецька, Н.Л. Ковтунович // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 17-22.
581621
  Пахомова В.М. Інвестиційний компонент підвищення міжнародної конкурентоспроможності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 74-78
581622
  Ковтун Н.В. Інвестиційний консалтинг як форма організації та проведення моніторингу інвестиційного процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-51. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми, пов"язані з обґрунтуванням необхідності організації системи інвестиційного консалтингу для здійснення моніторингу інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності, а також визначено основні принципи органі-зації системи ...
581623
  Ліпич Л.Г. Інвестиційний контролінг – результат інтеграції інвестиційної діяльності та контролінгу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 119-121. – ISSN 1729-360Х
581624
  Нагорний Є.О. Інвестиційний контролінг у фінансовому забезпеченні розвитку аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 18, вересень. – С. 21-25. – ISSN 2306-6792
581625
  Басюк Т. Інвестиційний контролінг: проблеми і перспективи // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 32-37 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
581626
  Харламова Г.О. Інвестиційний маркетинг і моніторинг галузей промисловості України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 68-75. – Бібліогр.: на 12 пунктів
581627
  Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент : Навч. посібник / В.Г. Федоренко. – Київ : МАУП, 1999. – 184c. – ISBN 966-7312-95-Х
581628
  Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент : Навч. посібник / В.Г. Федоренко. – 2-ге вид., доп. – Київ : МАУП, 2001. – 280с. – ISBN 966-608-082-6
581629
  Правик Ю.М. Інвестиційний менеджмент : навчальний посібник / Ю.М. Правик. – Київ : Знання, 2007. – 431с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-346-297-3
581630
  Польшаков В.І. Інвестиційний менеджмент : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Польшаков, Н.В. Ткаленко ; МОНУ ; Чернігівський державний ін-т економіки і управління. – Київ : Кондор, 2009. – 172 с. – ISBN 978-966-351-279-2
581631
  Великий Ю.М. Інвестиційний менеджмент : навчально-практичний посібник / Великий Ю.М., Коюда В.О. ; МОНУ ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-676-342-9
581632
  Докієнко Л.М. Інвестиційний менеджмент : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Л.М. Докієнко, В.В. Клименко, Л.М. Акімова. – Київ : Академвидав, 2011. – 408 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 401-405. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-013-4
581633
  Чайковська М.П. Інвестиційний менеджмент : в 2 ч. / М.П. Чайковська ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-471-1
Ч. 2 : Модуль 2 : навч.-метод. посіб. для студ. ф-ту економіки. – 2011. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр: с. 56-57
581634
  Ковалишин Петро Інвестиційний менеджмент та ризики в діяльності венчурних компаній // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 50-52. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
581635
  Максимович В.І. Інвестиційний механізм соціальної сфери // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 89-95
581636
  Рябих О.В. Інвестиційний механізм як інструмент підвищення ефективності промислового виробництва // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С79-81
581637
  Каракулова І. Інвестиційний напрям взаємодії банків і небанківських фінансових інститутів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 46-48. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвяченні дослідженню інвестиційного напрямку взаємодії банків і небанківських фінансових інститу-тів. Розглянуто особливості конкуренції та співпраці між цими фінансовими посередниками. The article is devoted analysis of the investment ...
581638
  Квач Я.П. Інвестиційний підхід до аналізу економіки та сучасне кейнсіанство // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 2 (57). – С. 11-17. – ISSN 2313-4569
581639
  Бабич Л.М. Інвестиційний податковий кредит як інструмент регулювання інвестиційних процесів / Л.М. Бабич, А.О. Кузнецова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 226-231 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
581640
  Майорова Т.В. Інвестиційний податковий кредит як непрямий метод фінансування інноваційної діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 2. – С. 31-34. – ISSN 2306-6806


  У статті розкрито сутність податкового інвестиційного кредиту. Визначено переваги інвестиційного податкового кредиту порівняно з ін. формами кредиту. Проаналізовано зарубіжний досвід використання різних форм інвестиційного подат. кредиту у фінансуванні ...
581641
  Ніколенко Ю.В. Інвестиційний понетціал / Ю.В. Ніколенко. – Київ, 1986. – 48 с.
581642
  Луців Б.Л. Інвестиційний потенціал банківської системи України / Б.Л. Луців, Т.Б. Стечишин // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 67-77
581643
  Герасимова С.В. Інвестиційний потенціал банківської системи України : гроші, фінанси і кредит / С.В. Герасимова, О.В. Лепьохіна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 247-256 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
581644
  Максимович В.І. Інвестиційний потенціал державного і місцевих бюджетів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 2 (141). – С. 61-66
581645
  Стасюк І.В. Інвестиційний потенціал домогосподарств повинен працювати на економіку України // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.259-269. – ISBN 5-7763-2435-1
581646
  Білоусова О.С. Інвестиційний потенціал економіки України та ЄС // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 60-67. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
581647
  Римський А.Ю. Інвестиційний потенціал заощаджень фізичних осіб та механізми його реалізації // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 173-178. – ISSN 1993-6788
581648
  Дїденко М.М. Інвестиційний потенціал і пропорціональність: взаємозв"язок і взаємообумовленість // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 20-24. – (Економіка ; Вип. 39)


  Досліджується проблема взаємозв"язку і дається оцінка трансформації інвестицій і їх вплив на структурні зрушення на мікро- і макрорівні відповідно до ринкових критеріїв.
581649
  Штиль І.В. Інвестиційний потенціал кредитних спілок та його реалізація в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 4 (155). – С. 65-69
581650
  Гайдуцький А.П. Інвестиційний потенціал міжнародного міграційного капіталу // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 117-127
581651
  Федоренко А. Інвестиційний потенціал накопичувальної системи пенсійного страхування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 132-141. – ISSN 1818-5754
581652
  Гайдуцький П.І. Інвестиційний потенціал регіонів України: нові можливості та перспективи // Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту : Науково-теоретичний журнал / Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут. – Дніпропетровськ, 2004. – № 2 : Матеріали міжрегіональної наук.-практ. конференції "Проблеми розвитку інвестиційної діяльності у великому індустріальному регіоні та шляхи їх розв"язання". – С. 15-19. – (Економічні науки)
581653
  Герасимчук З.В. Інвестиційний потенціал регіону: методика оцінки, механізми нарощення : монографія / З.В. Герасимчук, В.Р. Ткачук ; МОНУ ; Луцький нац. технічний ун-т. – Луцьк : Надстир"я, 2009. – 230 с., [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 187-217. – Бібліогр.: с. 218-230. – ISBN 978-966-517-645-9
581654
  Білоног А.П. Інвестиційний потенціал системи недержавного пенсійного забезпечення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 105-110. – ISSN 2222-4459
581655
  Жук П.В. Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління / П.В. Жук, З.О. Сірик // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 16-22. – ISSN 1562-0905
581656
  Жулавський А.Ю. Інвестиційний потенціал у відтворенні природно-ресурсного потенціалу регіону / А.Ю. Жулавський, В.П. Гордієнко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2014. – С. 33-40. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
581657
  Немченко В.В. Інвестиційний потенціал України та можливості його використання / В.В. Немченко, Г.В. Немченко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 4. – С. 68-72. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
581658
  Соколюк К.Ю. Інвестиційний проект як засіб реалізації інвестиційних ресурсів // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 82-91. – (Економічні науки ; вип. 2 (77)). – ISSN 2306-4242
581659
  Романюк Л.М. Інвестиційний проект, його зміст та порядок розробки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-122. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розкрито питання методології інвестиційного проектування, проаналізовано критерії та фактори ефективності інвестиційних проектів, описано стадії інвестиційного циклу, форми інвестиційних проектів та розкрито основні фактори ефективності управління ...
581660
  Чернікова О.В. Інвестиційний процес в економіці країни як визначальний чинник економічного розвитку : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 83-87 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
581661
  Ватаманюк З. Інвестиційний процес в сучасній економіці: проблеми типізації / З. Ватаманюк, М. Стирський // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 10-15. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
581662
  Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні / А.А. Пересада. – Київ : Лібра, 1998. – 389с. – ISBN 9667035042
581663
  Щебликіна І.О. Інвестиційний процес в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 226-231. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
581664
  Мартиненко В. Інвестиційний процес в Україні в умовах глобалізації економіки // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 4. – С.128-133. – ISBN 966-73-53-51-Х
581665
  Пар’єва Н.О. Інвестиційний процес виробничого підприємства як об’єкт моніторингу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 66-70. – ISSN 2222-4459
581666
  Іщук С.О. Інвестиційний процес і перспективи розвитку виробничої сфери у Західному регіоні України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 217-227 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
581667
  Демчук Н.І. Інвестиційний процес на промислових підприємствах у ринкових умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.100-105. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
581668
  Мартиненко В.Ф. Інвестиційний процес у новій системі господарювання в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 77-78. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Критично аналізується впровадження ринкової моделі інвестиційного процесу в Україні.
581669
  Вольська О.М. Інвестиційний процес у регіоні: формування дієвого механізму державного регулювання : Автореф. дис. ...канд. наук з держ. упр.: Спец. 25.00.02 / Олена Михайлівна Вольська; Одеський регіональний інститут держ. управління; Нац. акад. держ упр. при президент. України. – Одеса, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
581670
  Зубченко Н. Інвестиційний процес як чинник забезпечення конкурентоспроможності регіону / Н. Зубченко, С.П. Запотоцький // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 1 (62). – С. 47-55
581671
  Шелудько Н.М. Інвестиційний процес: оцінка роль й участі банків : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 121-126 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
581672
  Поєдинок В.В. Інвестиційний ризик як правове поняття // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 72-79.
581673
  Комашенко Т.А. Інвестиційний ринок України як об"єкт державного регулювання: сутність та механізми функціонування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 86-88
581674
  Москвін С. Інвестиційний ринок України: передумови та проблеми формування у контексті світової фінансової кризи // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 3 (65). – С. 8-12
581675
  Дятлова Ю.В. Інвестиційний ринок України: стан та перспективи розвитку / Ю.В. Дятлова, Н.В. Бородаєнко, В.В. Кердівар // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 2 (79). – С. 66-72. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
581676
  Хуснутдінов О. Інвестиційний розвиток галузі житлово-комунального господарства в Україні // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 7. – С. 46-49
581677
  Савіцька С.І. Інвестиційний розвиток сільського господарства в сучасних умовах // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 251-261. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
581678
  Загородній А.Г. Інвестиційний словник : Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.ів) / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин; МОНУ; Науково-метод. центр вищої освіти МОНУ. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 512с. – ISBN 966-8450-17-5
581679
  Юринець З.В. Інвестиційний та інноваційний менеджмент : навч. посібник / З.В. Юринець, Л.Й. Гнилянська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 319, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 314-319. – Бібліогр.: с. 304-313. – ISBN 978-966-613-951-4
581680
  Макух Інвестиційний фактор безпеки національного господарства України / Макух, І // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.80-86. – ISSN 0321-0499
581681
  Герасименко О.В. Інвестиційний фактор впливу на збалансованість фінансової системи на регіональному рівні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2 (57). – С. 70-75 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
581682
  Одотюк І.В. Інвестиційний фактор інноваційних зрушень у наукомісткому виробництві промисловості України // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 29-49 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
581683
  Ступень М. Інвестиційний фактор інноваційного забезпечення раціонального природокористування / М. Ступень, І. Жак // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 3 (329), березень. – С. 39-41. – ISSN 1810-3944
581684
  Турецков Т. Інвестиційний фактор стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва на регіональному рівні // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (16). – С. 161-169. – ISSN 2411-5215
581685
  Вікарчук О.І. Інвестиційний фактор як головний елемент фінансової інфраструктури регіону / О.І. Вікарчук, О.О. Калініченко, С.М. Ніколаєнко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 2 (40). – С. 12-16
581686
  Недашківський М.М. Інвестиційний фонд регіонів України та джерела його формування : інвестиції // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 79-85 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
581687
  Паливода К. Інвестиційний фонд чи традиційні депозит і кредит: порівняльний аналіз іпотечних інструментів : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 3-6. – ISSN 1605-2005
581688
  Гайдуцький А. Інвестиційні аспекти вступу до СОТ для аграрних секторів країн Центральної і Східної Європи // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 83-89. – ISSN 0131-775Х
581689
  Сазонець І.Л. Інвестиційні аспекти економічної інтеграції в рамках сучасних ТНК / І.Л. Сазонець, М.М. Лещенко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 10/2. – С. 112-119. – (Серія "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" ; вип. 5). – ISSN 9125-0912
581690
  Бухун Ю.В. Інвестиційні аспекти корпоратизації підприємств космічної галузі України // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 228-238. – (Економічні науки ; вип. 28)
581691
  Бутко М. Інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 4. – С. 40-45. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
581692
  Косова Т. Інвестиційні аспекти приватизаційної політики / Т. Косова, С. Повний // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 6. – С. 30-37 : Табл.2. – Бібліогр. 28 назв. – ISSN 0131-775Х
581693
  Малярчук Р. Інвестиційні аспекти розвитку сфери послуг у Рівненській області // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 46-51 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (316)). – ISSN 1729-360Х
581694
  Лазепка В. Інвестиційні банки : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 17-19 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
581695
  Деревко Ю. Інвестиційні банки: вплив на формування змішаної моделі ринку цінних паперів в Україні : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 1. – С. 90-94. – ISSN 1605-2005
581696
  Соломаха Я.І. Інвестиційні банки: перспективи функціонування на українському ринку // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 188-189
581697
  Любунь О. Інвестиційні банківські моделі як основний чинник інтеграції банківського та промислового капіталу в ринкових відносинах : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 12 (166). – С. 30-31 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
581698
  Підчоса О.В. Інвестиційні вектори розвитку цифрової економіки / О.В. Підчоса, Л.В. Підчоса // Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу : монографія / за ред. д.е.н., проф. Рогача О.І. – Київ : Центр учбової літератури, 2019
581699
  Єпіфанова Н. Інвестиційні відносини vs принцип свободи договору // Юридична газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 41). – С. 26-27
581700
  Командровська В.Є. Інвестиційні відносини України з офшорними зонами // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 47-51. – ISSN 2306-5834
581701
  Сухий Р.М. Інвестиційні вкладні (депозитні) рахунки як засіб впливу Національного банку України на валютний оборот // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 73-76. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
581702
  Коваль Ю. Інвестиційні гарантії у проектах державно-приватного партнерства // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 червня (№ 23). – С. 18-19
581703
  Лукашенко М. Інвестиційні гарантії: історія, форми та зміст // Юридична газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 22). – С. 6
581704
  Звєряков М.І. Інвестиційні джерела економічного зростання // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.63-66. – ISSN 1605-7988
581705
  Пілявський В.І. Інвестиційні джерела та механізми розвитку виробничого потенціалу агропромислових підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 24-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
581706
  Гуренко М.А. Інвестиційні договори за участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Гуренко Мар"я Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
581707
  Гуренко М.А. Інвестиційні договори за участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Гуренко Мар"я Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 204 арк. – Надзаг. дані тит. арк. продубльовано. - Додатки: арк. 203-204. – Бібліогр.: арк. 182-202.та в додатках: арк.203-204
581708
  Мікічурова О.В. Інвестиційні кредитні проекти Світового банку, що знаходяться на стадії реалізації в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 73-75.
581709
  Похилько С.В. Інвестиційні механізми "зеленої" економіки // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Сумський держ. ун-т ; Центр економ. дослiджень ; Сумська обл. громад. організація "Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 1 (63). – С. 131-139. – ISSN 1726-8699
581710
  Єрмілов С.Ф. Інвестиційні механізми формування державно-приватного партнерства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 64-68. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
581711
  Костюк О.В. Інвестиційні перспективи України крізь призму світових рейтингів / О.В. Костюк, О.О. Гирба // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 173-181
581712
  Бородіна В.М. Інвестиційні пільги в країнах з перехідною економікою (на прикладі країн Вишеградської групи) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.169-176
581713
  Глущенко С.В. Інвестиційні послуги банків: зарубіжна практика та українські перспективи // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 96-104.
581714
  Вінник О. Інвестиційні послуги: вдосконалення правового регулювання з урахуванням досвіду ЄС // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 69-75.
581715
  Шинкарук Л.В. Інвестиційні потоки в моделі міжгалузевого балансу / Л.В. Шинкарук, Т.А. Тищук // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 4. – С. 7-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
581716
  Хорошковський В.І. Інвестиційні потреби лібералізації та розвитку // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.42-45
581717
  Сірко А.В. Інвестиційні потреби розвитку корпоративного сектора та проблеми їх інституціонального забезпечення // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 51-61. – Бібліогр.: на 16 пунктів
581718
  Федорук О.О. Інвестиційні правовідносини в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 82-85
581719
  Болквадзе Н.І. Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері / Н.І. Болквадзе, Р.Б. Сивак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 107-113. – ISSN 2222-4459
581720
  Токар В.В. Інвестиційні пріоритети України в посткризовий період // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 66-70
581721
  Борщевський В.В. Інвестиційні пріоритети українсько-польського співробітництва: регіональний аспект // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 140-147.
581722
  Головко І.О. Інвестиційні проблеми корпоративного сектора економіки України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 103-105. – ISBN 966-614-021-7
581723
  Колотуха С. Інвестиційні проблеми розвитку сільськогосподарських формувань : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 44-48 : Табл. – ISSN 1605-2005
581724
  Кочедикова Г. Інвестиційні проблеми та основні джерела фінансування електроенергетики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-51. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  У статті проведено аналіз інвестицій в Українську енергетику за останні роки, розглянуто основні варіанти джерел фінансування електроенергетики України та зазначено основні групи фінансування енергозберігаючих проектів. The article analyzes the ...
581725
  Даниленко А.І. Інвестиційні проекти та їхня роль у розвитку економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (283). – С. 7-22. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2305-7645
581726
  Романюк Л.М. Інвестиційні проекти, його зміст та порядок розробки. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-122. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розкрито питання методології івестиційного проектування, проаналізовано критерії та фактори ефективності івестиційних проектів, описано стадії інвестиційного циклу, форми інвестиційних проектів та розкрито основні фактори ефективності управління ...
581727
  Мостенська Т.Л. Інвестиційні проекти, що пов"язані з реструктуризацією: проблеми управління в умовах невизначеності / Т.Л. Мостенська, Е.О. Юрій // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 44-49. – (Економічні науки ; № 4 (32)). – ISSN 2414-0287
581728
  Радіонов Ю.Д. Інвестиційні проекти: проблеми відбору, оцінки, ефективності використання бюджетних коштів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 10-15. – ISSN 2306-6814
581729
  Кісіль М.І. Інвестиційні процеси в агропромисловому виробництві в умовах фінансової кризи та напрями їх активізації // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 5-20
581730
  Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі / Б.В. Губський. – Київ : Наукова думка, 1998. – 391с. – ISBN 966-00-0189-4
581731
  Гавриш В.П. Інвестиційні процеси в сільському господарстві / В.П. Гавриш, Л.Г. Гулько, Г.І. Гавриш // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 399-403. – (Право. Економіка. Управління)
581732
   Інвестиційні процеси в Україні та зайнятість населення : матеріали круглого столу : (12 груд. 2014 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [уклад.: Маршавін Ю.М., Федоренко В.Г., Пріб К.А.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – 94, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-649-035
581733
  Пінчук Ю.Б. Інвестиційні процеси на попиті ВАТ "Кременчуцький колісний завод" / Ю.Б. Пінчук, Є.В. Вербін // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 64-72 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
581734
  Алмаші Л.В. Інвестиційні процеси та їх вплив на формування зовнішнього боргу Угорщини // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 165-171. – ISSN 1562-0905
581735
  Садовий М. Інвестиційні процеси та продуктивність праці в "новій економіці" : проблеми макроекономіки / М. Садовий, Б. Баласинович // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 6. – С. 3-16 : Табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1605-2005
581736
  Куценко В. Інвестиційні процеси та розвиток сільського господарства в умовах євроінтеграційного вектора // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5/6 (125). – С. 117-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1605-2005
581737
  Чурута І. Інвестиційні рейтинги та їхній вплив на інвестиційний імідж країни // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – С. 70-78. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
581738
  Бондар М.І. Інвестиційні ресурси в обліковому процесі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-31.
581739
  Журавель Ю. Інвестиційні ресурси для модернізації національної економіки // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 1). – С. 89-104. – ISSN 1684-906Х
581740
  Квасницька Р.С. Інвестиційні ресурси домогосподарств: склад, порядок формування та оцінка // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 139-146. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
581741
  Шабанова О.В. Інвестиційні ресурси недержавних пенсійних фондів: сутність та особливості формування // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2016. – № 1/2 (25/26). – C. 71-77. – ISSN 2221-755X
581742
  Лір В.Е. Інвестиційні ресурси розвитку паливно-енергетичного комплексу України: проблеми формування та регулювання / В.Е. Лір, М.В. Пєшкова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 12-16.
581743
  Воробйова О .І. Інвестиційні ризики банків на фондовому ринку та підходи до їх оцінки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 6-13
581744
  Кондрашихін А. Інвестиційні ризики українського ринку цінних паперів : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 2. – С. 62-70 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
581745
  Шміло І.О. Інвестиційні ризики, їх класифікація та управління: правовий аспект // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (26). – С. 65-71. – ISSN 2311-4894
581746
  Панікар Г.Ю. Інвестиційні ризики: їх характеристика та вплив на процес іноземного інвестування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 71-74. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Дається загальна характеристика інвестиційних ризиків та їх вплив на процес іноземного інвестування. Розглядаються можливі інструменти зниження ризику як на макро-, так і на мікрорівні. Аналізується існуючий інвестиційний клімат в Україні. Робиться ...
581747
  Голубенко І.І. Інвестиційні спори в міжнародному приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Голубенко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 249 арк. – Бібліогр.: арк. 218-249
581748
  Голубенко І.І. Інвестиційні спори в міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Голубенко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
581749
  Швабій К. Інвестиційні стимули в механізмі оподаткування прибутку підприємств в Україні : Фінанси. Податки. Кредит / К. Швабій, Д. Серебрянський // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 32-40. – ISSN 0131-775Х
581750
  Овчаренко Т. Інвестиційні стратегії страхових компаній та перспективи їх впровадження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 33-38. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто інвестиційну діяльність страхових компаній яка є важливим елементом розвитку суспільства. Визначено фактори, що негативно впливають на інвестиційну привабливість страхового ринку України, а відтак уповільнюють його розвиток. In the ...
581751
  Асадчев Ю. Інвестиційні схеми фінансування будівництва житла: суть, переваги, недоліки // Юридична газета. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21/22). – С. 13, 18-19
581752
  Чеховска М. Інвестиційні та інноваційні напрями подальшого розвитку залізничного транспорту : до дискусії // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 11 (277). – С. 57-59 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
581753
  Кучеренко Д.Г. Інвестиційні трансформації системи вищої освіти України // Інвестиційні процеси в Україні та зайнятість населення : матеріали круглого столу : (12 груд. 2014 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [уклад.: Маршавін Ю.М., Федоренко В.Г., Пріб К.А.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 65-69. – ISBN 978-617-649-035
581754
  Крилова Наталія Василівна Інвестиційні фактори підвищення конкурентоспроможності національної економіки : Дисертація ...канд.економ.наук. Спец. 08.05.01 / Крилова Наталія Василівна; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 240л. + Додатки: л.213-240. – Бібліогр.: л.195-211
581755
  Крилова Наталія Василівна Інвестиційні фактори підвищення конкурентоспроможності національної економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Крилова Н.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
581756
  Гриценко В.В. Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 27-31. – ISSN 1729-7206
581757
  Гаврилюк О.В. Інвестиційні фонди: сутність і напрями діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 47-63. – Бібліогр.: с. 48, 55, 57-61


  Розкрито суть, напрями функціонування та загрози феномена глобалізації - фондів суверенного розвитку.
581758
  Борщевський В.В. Інвестиційно-інноваційна діяльність в українсько-польському транскордонному регіоні: євроінтеграційний контекст / В.В. Борщевський, В.І. Волошин, Г.Я. Бабій // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 38-45. – ISSN 2616-9460
581759
  Варламова М.Л. Інвестиційно-інноваційна діяльність на підприємствах переробної галузі як фактор конкурентоспроможності регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 62-65
581760
  Вербицька Ю.М. Інвестиційно-інноваційна діяльність як чинник соціально-економічного розвитку регіону // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 151-156. – ISSN 1993-6788
581761
  Фірсова С.Г. Інвестиційно-інноваційна діяльність: фактор попиту // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5 (72). – С. 64-68.
581762
  Осецький Валерій Леонідович Інвестиційно-інноваційна модель розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації : Дис. ...канд. доктора економічних наук: 08.01.01. / КНУТШ; Осецький В.Л. – Київ, 2003. – 445 л. – Бібліогр.: л.429-445
581763
  Осецький Валерій Леонідович Інвестиційно-інноваційна модель розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації : Автореф. дис. ... доктора економ. наук: 08.01.01 / Осецький В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 53 назв.
581764
  Іоргачова М.І. Інвестиційно-інноваційна модель фінансового ринку України в умовах трансформації / М.І. Іоргачова, О.М. Ковальова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 22-26. – ISSN 2306-6814


  "У статті систематизовано основні чинники впливу на формування інвестиційно-інноваційної моделі фінансового ринку України. Визначено показники, що характеризують інноваційну складову діяльності фінансових установ на ринку фінансових послуг. Доповнено ...
581765
  Ткаленко С.І. Інвестиційно-інноваційна модернізація економіки України на сучасному етапі // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 1. – С. 16-21. – ISSN 2226-8820
581766
  Копилюк О.І. Інвестиційно-інноваційна складова в системі економічної безпеки України / О.І. Копилюк, О.М. Музичка, З.М. Холод // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред. В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 11 : Діалектична єдність національних і глобальних інтересів. – C. 81-87. – ISSN 2222-4459
581767
  Валігура В. Інвестиційно-інноваційна спрямованість справляння непрямих податків в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 144-157. – ISSN 1818-5754
581768
  Мартиненко В.Ф. Інвестиційно-інноваційна стратегія України // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 35-39. – ISSN 1729-7036
581769
  Дзюбенко О.М. Інвестиційно-інноваційне забезпечення енергоефективності використання лісоресурсного потенціалу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – C. 154-159. – ISSN 2222-4459
581770
  Ткач С.М. Інвестиційно-інноваційне забезпечення модернізації основного капіталу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 340-347. – ISSN 0321-0499
581771
  Бевз Т.М. Інвестиційно-інноваційне забезпечення процесу оновлення основного капіталу // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 27-30. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
581772
  Яцуба В.Г. Інвестиційно-інноваційне зростання економіки індустріального регіону: проблеми та шляхи вирішення // Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту : Науково-теоретичний журнал / Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут. – Дніпропетровськ, 2004. – № 2 : Матеріали міжрегіональної наук.-практ. конференції "Проблеми розвитку інвестиційної діяльності у великому індустріальному регіоні та шляхи їх розв"язання". – С. 4-14. – (Економічні науки)
581773
  Козик В.В. Інвестиційно-інноваційний механізм забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств / В.В. Козик, О.Ю. Ємельянов, Т.О. Петрушка // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 52-58 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
581774
  Федоренко В.Г. Інвестиційно-інноваційний процес в Україні / В.Г. Федоренко, Ю.Б. Пінчук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 45-46. – ISSN 2306-6806
581775
  Голбан Т.Т. Інвестиційно-інноваційний розвиток аграрного виробництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Голбан Тимофій Тимофійович ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. академія. – Полтава, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
581776
  Дем"яненко І.В. Інвестиційно-інноваційний чинник економічного зростання : економіка та управління національним господарством / І.В. Дем"яненко, А.В. Буряк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 3-11 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
581777
  Боронос В.М. Інвестиційно-орієнтований фінансовий механізм регулювання інноваційної сфери України і забезпечення сталого економіко-екологічного зростання / В.М. Боронос, А.П. Іваненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 31-34. – (Економіка ; Вип. 63)


  На основі аналізу стану економіко-екологічної сфери України обгрунтовано необхідність державного регулювання інноваційної сфери в цілях забезпечення сталого економіко-екологічного зростання. Розроблено концепцію і принципи функціонування ...
581778
  Гуменюк І.Л. Інвестиційно-фінансове забезпечення розвитку особистих селянських господарств в системі економіки // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. – ISBN 978-966-654-490-5
581779
  Адаманова З.О. Інвестиціна діяльність транснаціональних корпорацій в умовах економічної кризи (на прикладі промислово розвинених країн / З.О. Адаманова, Л.Д. Сейдаметова // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 225-231. – (0). – ISSN 2078-9165
581780
  Фазлєєва В. Інвестиція в українську медичну науку: #майбутнє_мотивує // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (145/146). – С. 46-47. – ISSN 1729-2344


  20 листопада 2017 року компанія "Санофі в Україні" оголосила про початок інноваційно-креативного конкурсу "Нагорода Санофі молодим вченим за дослідження в медицині", що проводиться у партнерстві з Національною академією медичних наук України.
581781
   Інвестиція у знання майбутніх спеціалістів // Світ. – Київ, 2019. – Вересень (№ 35/36). – С. 2


  У Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка відкрили перший в Україні навчально-науковий центр нафтових і газових промислів.
581782
   Інвестиція у майбутнє // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21 березня (№ 11). – С. 1, 12-13, 14. – ISSN 2219-5793


  Підготовка педагогів є одним з найважливіших чинників успішного впровадження інклюзивної освіти.
581783
  Поєдинок В.В. Інвестиція як правове поняття // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 58-65
581784
  Федоренко В.Г. Інвестознавство : Підручник / В.Г. Федоренко, А.Ф. Гойко; За наук. ред. В.Г. Федоренка; Міжрегіон.Академія упр.персоналом. – Київ : МАУП, 2000. – 408с. – Шифр дубл. – ISBN 966-608-058-3
581785
  Федоренко В.Г. Інвестознавство : Підручник / В.Г. Федоренко; МАУП. – 3-тє вид., доп. – Киев : МАУП, 2004. – 480с. – ISBN 966-608-370-1
581786
  Череп А.В. Інвестознавство : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Череп А.В. – Київ : Кондор, 2006. – 398с. – ISBN 966-351-066-8
581787
  Поєдинок В.В. Інвестор як суб"єкт господарських відносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 5. – С.93-102
581788
  Каргова В. Інвестору на замітку / В. Каргова, О. Чижик // Юридична газета. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21/22). – С. 40-41


  Законодавчі зміни для покрашення інвестиційного клімату.
581789
  Грідасов В.М. Інвестування : Навчальний посібник / В.М. Грідасов, С.В. Кривченко, О.Є. Ісаєва; МОН України; Донбаська держ. машинобудівна академія. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 164с. – ISBN 966-8568-58-3
581790
  Щукін Б.М. Інвестування : Курс лекцій / Б.М. Щукін; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 216с. – ISBN 966-608-346-9
581791
  Пересада А.А. Інвестування : Навчальний посібник / А.А. Пересада; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 250с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-656-1


  Написан відповідно до програми курсу "Інвестиційне кредитування", який викладається магістрам ділової адміністрації за спеціальностю "Управління банківськими інвестиціями"
581792
  Дука А.П. Інвестування : Навчально-методичний посібник для студ. економічних спеціальностей / А.П. Дука; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 171с. – ISBN 966-594-694-3
581793
  Гончаров А.Б. Інвестування : Навчальний посібник / А.Б. Гончаров; МОНУ; Харківский нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2005. – 228с. – ISBN 966-676-127-0
581794
  Мойсеєнко І.П. Інвестування : Навчальний посібник / І.П. Мойсеєнко. – Київ : Знання, 2006. – 490с. – ISBN 966-346-097-0
581795
   Інвестування : підручник / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда. – Київ : Знання, 2008. – 456с. – ISBN 978-966-346-366-7
581796
  Кириченко О.А. Інвестування : підручник / О.А. Кириченко, С.А. Єрохін. – Київ : Знання, 2009. – 576 с. – (Вища освіта України). – ISBN 978-966-346-615-6
581797
  Дука А.П. Інвестування : навч. посібник для студ. екон. спец. всіх форм навчання / Дука А.П. ; Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – Київ : Академія праці і соціальних відносин ФПУ, 2010. – 365, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 360-365. – ISBN 978-966-614-068-8
581798
  Селіверстов В.В. Інвестування : підручник для студентів ВНЗ / В.В. Селіверстов. – Суми : Університетська книга, 2011. – 479, [1] с. : іл., табл. – Словник понять і термінів: с. 437-466. - Предм. покажч.: с. 467-479. – Бібліогр.: с. 434-436. – ISBN 978-966-680-536-5


  Узагальнено новітні дослідження зарубіжної та вітчизняної науки у сфері інвестування, розглянуто сучасні процеси та шляхи ефективного ведення інвестиційної діяльності, що відбуваються в цьому секторі економіки та на ринку цінних паперів
581799
  Сазонець І.Л. Інвестування : підручник для студ. вищих навч. закл. / І.Л. Сазонець, В.А. Федорова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 312 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-307. – ISBN 978-611-01-0147-9


  Підручник є одним з перших видань, що підготовлено для вітчизняного читача і прис- вячено розгляду та аналізу інвестиційної діяльності. Книга містить відповіді на багато запитань, що можуть виникнути у спеціалістів, які планують розширити діяльність ...
581800
  Вовк В.М. Інвестування : навч. посібник [для вищих навч. закладів] / В.М. Вовк, І.М. Паславська ; [ред. Н.Й. Плиса] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів ; Дрогобич : Львівський національний університет ім. Івана Франка ; Коло, 2011. – 464, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 451-464. – ISBN 978-966-613-879-1
581801
   Інвестування : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [М.І. Крупка та ін.] ; за ред. М.І. Крупки ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 375, [1] с. : табл. – На тит. арк. : Присвячено 350-річчю Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка та 20-річчю спец. "Фінанси і кредит". – Бібліогр.: с. 362-372. – ISBN 978-966-613-808-1
581802
   Інвестування : практикум / Майорова Т.В. [та ін.] ; за наук. ред. Т.В. Майорової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В, Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 577, [1]с. : іл., табл. – Додатки: с. 542-572. – Бібліогр. в кінці розділу. – ISBN 978-966-483-520-3
581803
   Інвестування : підручник / Омелянович Л.О. [та ін.] ; за ред. Л.О. Омеляновича. – Київ : Знання, 2012. – 278, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-278. – ISBN 978-966-346-779-5
581804
   Інвестування : підручник (модул. варіант) / [Ільчук В.П. та ін.] ; наук. ред. Ільчук В.П. ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2014. – 355, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 349-355. – ISBN 978-966-7496-49-4
581805
  Осецький В.Л. Інвестування : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / В.Л. Осецький, П.П. Мазурок, О.П. Гузенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 383, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 358-362. – Бібліогр.: с. 358-362. – ISBN 978-966-439-788-6
581806
   Інвестування : підручник / [М.І. Крупка та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 452, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. слов.: с. 419-433. - Предм. покажч.: с. 443-448. – Бібліогр.: с. 434-442. – ISBN 978-617-10-0154-1
581807
  Чайковська М.П. Інвестування : підручник для студентів ВНЗ / М.П. Чайковська ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ, 2016. – 320, [1] с. : іл., табл. – Сл. термінів: с. 267-269. – Бібліогр.: с. 270-276. – ISBN 978-617-689-155-0
581808
  Зайцева І.Ю. Інвестування : навч. посібник / І.Ю. Зайцева, М.В. Бормотова ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2017. – 170, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 157–159. – ISBN 978-617-654-066-3
581809
  Пєтухова О.М. Інвестування : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.М. Пєтухова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 331-335. – ISBN 978-611-01-1048-8
581810
  Сазонець І.Л. Інвестування : підручник для студентів ВНЗ / І.Л. Сазонець, В.А. Федорова, А.Ю. Гладченко. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 388, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 374-388. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-257-4
581811
  Бєліков О. Інвестування в інноваційну діяльність. Проблеми та шляхи їх вирішення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 9 (75). – С. 114-119.
581812
  Грішнова О. Інвестування в людський капітал у системі чинників забезпечення гідної праці : монографія / О. Грішнова, О. Дорош, С. Шурпа ; за наук. ред. О.А. Грішнової ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2015. – 222, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-191. – ISBN 978-966-926-032-1


  У пр. №1707874 напис: Рідному економічному ф-ту. Автор. Підпис.
581813
  Гвоздик Н.М. Інвестування в людський капітал як чинник підвищення продуктивності праці // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 42-48. – ISSN 2222-0712
581814
  Степанова А.А. Інвестування в людський капітал: сучасні тенденції постіндустріального суспільства // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 2. – С. 292-296. – ISSN 2078-5860
581815
  Ситник О. Інвестування в нерухомість і будівництво: щодо визначення поняття // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 3. – С. 16-20.
581816
  Селютін А. Інвестування в об"єкти портової інфраструктури // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 8). – С. 14-15
581817
  Загарій В.К. Інвестування в основний капітал як основа розвитку економіки України / В.К. Загарій, В.М. Мусієнко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 2 (18). – С. 10-14
581818
  Загарій В.К. Інвестування в основний капітал як основа розвитку економіки України / В.К. Загарій, В.М. Мусієнко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 1 (17). – С. 6-8
581819
  Гроот В. Інвестування в охорону здоров"я / Вім Гроот. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2004. – 46с. – ISBN 966-518-297-8
581820
  Непомняща А. Інвестування в первинну нерухомість: переваги та ризики // Юридична газета. – Київ, 2019. – 27 серпня (№ 35). – С. 10-11
581821
  Степанова А. Інвестування в світову енергетику: основні тенденції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Висвітлено питання інвестування енергетики в розрізі регіонів світу, яке дозволило здійснити аналіз по різних видах виробництва енергії, зосередити увагу на енергозбережені та відновлювальних джерелах енергії. Доведено значущість інвестування сектору ...
581822
  Вапнярчук Н.М. Інвестування в системи освіти, підготовку та перепідготовку кадрів // Право та інновації : науково-практичне видання / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку НАПрН України. – Харків, 2013. – № 4. – С. 57-62
581823
  Гнибіденко І.Ф. Інвестування в соціально-трудовій сфері: сучасний стан та перспективи розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – C. 15-19. – ISSN 2306-6814
581824
  Красноруцький О.О. Інвестування в сферу вищої освіти в системі формування кадрового потенціалу економічного розвитку суб"єктів аграрної сфери // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 3-12. – (Економічні науки)
581825
  Романчук А. Інвестування в українські банки шляхом конвертації боргу в капітал / А. Романчук, Ю. Нечаєв // Юридична газета. – Київ, 2016. – 22 березня (№ 12). – С. 20-21


  "Чи є перспективи створення та функціонування в Україні інвестиційно-інноваційних банків?".
581826
  Краус Н.М. Інвестування венчурних малих підприємств як об"єктивна потреба інноваційної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 166-174 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788


  Розкрито особливості споживчих потреб як основи становлення інноваційної сфери.
581827
  Алімова С.Л. Інвестування галузі охорони здоров"я: вітчизняний та зарубіжний досвід // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – С. 63-72. – (Серія "Політика" ; № 1 (38)). – ISSN 2306-5664
581828
  Дьомкіна А. Інвестування економіки України через систему комерційних банків : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 48-52 : Табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр.: 8 назв
581829
  Паладченко Олена Федорівна Інвестування загальнодержавних пріоритетів інноваційної діяльності // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 51-59 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
581830
  Дульська І.В. Інвестування ІКТ-інновацій в національній економіці за рахунок коштів загальнообов"язкової накопичувальної пенсійної системи // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (701). – Бібліогр.: 9 назв
581831
  Овчаренко Т. Інвестування інноваційних проектів на промислових підприємствах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 49-52. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми інвестування інноваційних проектів на промислових підприємствах та шляхи їх вирішення. The article deals with the problems of investing in innovative projects on industrial enterprises and with the ways of their solution.
581832
  Савченко В.Ф. Інвестування інноваційного розвитку північних територій як складова економічного зростання в Україні // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 7-13. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 3 (23)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin


  Вказано на необхідність інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку України як основи економічного зростання та досягнення конкурентоспроможності підприємств і економіки в цілому. Визначена і аргументована доцільність наук. та практичної ...
581833
  Свентух О.А. Інвестування комунального господарства з метою вирішення економіко-екологічних проблем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 57-58. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто різні варіанти залучення інвестицій у комунальне господарство і запропоновано оптимальну схему фінансування проекту переробки й утилізації сміття на прикладі М. Вінниці.
581834
  Дзюбенко О. Інвестування лісового господарства: перспективи інституціоналізації нових форм та методів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 6 (356), червень. – С. 21-23. – ISSN 1810-3944
581835
  Джусов О.А. Інвестування на міжнародному ринку акцій: аспект управління : монографія / О.А. Джусов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2013. – 323, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 279-303. – ISBN 978-966-551-393-3
581836
  Стеценко Т.В. Інвестування населення в облігації місцевої позики: оцінка перспектив // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 55-64
581837
  Гайдуцький І.П. Інвестування низьковуглецевої економіки = Investing in low-carbon economy : теорія, методологія, практика / Іван Гайдуцький. – Київ : Інформаційні системи, 2014. – 373, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. - Вих. дані, зміст. парал. рос., англ. – Бібліогр.: с. 336-373. – ISBN 987-617-7141-04-3


  У пр. № 1725080 напис: Шановному Олександру Івановичу! З великою вдячністю за всебічну підтримку та щирими побажаннями здоров"я та нових творчих нпукових звершень!
581838
  Казак О.О. Інвестування пенсійних коштів недержавних пенсійних фондів у будівництво автосполучень в сучасних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 45-47
581839
  Голян В.А. Інвестування проектів переробки відходів в умовах децентралізації: сучасний стан та пріоритети / В.А. Голян, М.В. Рудинець, В.Ф. Рошкевич // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 5-12. – ISSN 2306-6814
581840
  Кацан А.М. Інвестування розвитку агропромислових підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Кацан Андрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Подільск. держ. аграр.-техн. ун-т. – Кам"янець-Подільський, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
581841
  Вацька М.В. Інвестування розвитку фермерських господарств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 10 (192). – С. 82-85
581842
  Щурик М.В. Інвестування сільського господарства: інвестиційні пріоритети та напрямки / М.В. Щурик, М.М. Щурик // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 51-55 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
581843
  Бурковська А. Інвестування сільськогосподарських підприємств Миколаївщини потребує вдосконалення / А. Бурковська, І. Бурковський // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 30-31. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
581844
  Захарчин Г.М. Інвестування туристичної сфери: регіональний аспект / Г.М. Захарчин, Н.П. Соломійчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 9-13. – ISSN 0321-0499
581845
  Щербак В.В. Інвестування у відтворення трудового потенціалу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 366-368. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
581846
  Яценко В.М. Інвестування у людський капітал в умовах трансформаційної економіки: регіональний аспект / В.М. Яценко, О.П. Кошулько // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 48-54.
581847
  Ястремська О.М. Інвестування як соціальний інститут та роль PR-політики у забезпеченні інвестиційної привабливості підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – C. 29-32. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми становлення інвестиційної діяльності в Україні як соціального інституту. Представлено методичні рекомендації щодо PR-політики підприємства для забезпечення його інвестиційної привабливості.
581848
  Кусяк М.М. Інвестування як фактор еконмічного зростання регіону в умовах переходу до ринкових відносин // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 85-91. – Бібліогр.: на 14 пунктів
581849
  Дука А.П. Інвестування. Теорія та практика інвестиційної діяльності : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.П. Дука. – Київ : Каравела, 2007. – 424с. – ISBN 966-8019-66-0
581850
  Дука А.П. Інвестування. Теорія та практика інвестиційної діяльності : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.П. Дука. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2008. – 432с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-66-0
581851
  Дука А.П. Інвестування. Теорія та практика інвестиційної діяльності. : [навч. посібник для студентів вищ. навч. закл.] / А.П. Дука. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2012. – 431, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. 1999 р. – Бібліогр. в кінці розд. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-66-0
581852
  Сазонець І.Л. Інвестування: міжнародний аспект : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Л. Сазонець, В.А. Федорова; МОНУ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 272с. – ISBN 966-364-394-3
581853
  Гуткевич С.О. та інш. Інвестування: пріоритети та ефективність // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.20-24
581854
  Борщ Л.М. Інвестування: теорія і практика : Навч. посіб. / Л.М. Борщ. – Київ : Знання, 2005. – 470с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-025-3
581855
  Борщ Л.М. Інвестування: теорія і практика : навчальний посібник / Л.М. Борщ, С.В. Герасимова; Київський ун-т ринкових відносин; Феодосійська фінансово-економічна академія. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 685с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-263-9
581856
  Проценко А. Інвестуй з розумом. Про деякі аспекти інвестування у будівництво житла // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 7). – С. 24-25
581857
   Інвестуймо у туризм!. Центр Європи - найсприятливіший регіон для бізнесу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 81 : фото. – ISSN 1998-8044
581858
  Ревенко Г.О. Інволютивна алгебра, утворена напівгрупою операторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі розглянуто структуру замкненої інволютивної підалгебри алгебри обмежених операторів у простору Гільберта, яка утворена сильно неперервною однопараметричною напівгрупою операторів. In this paper we study the structure of closed involutive ...
581859
  Попович С.В. Інволютивні алгебри, їх зображення та застосування : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Попович С.В.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.17
581860
  Попович Станіслав Валерійович Інволютивні алгебри, їх зображення та застосування : Дис....канд.фізико-математ.наук: 01.01.01 / Попович Станіслав Валерійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 119л. – Бібліогр.:л.:111-119
581861
   Інгарден (Ingarden) Роман // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 759. – ISBN 966-316-069-1
581862
  Герман С. Інге : роман : у 2 ч. / Сергій Герман ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 246, [2] с. : іл. – (Червоне та чорне). – ISBN 978-617-605-005-6
581863
  Зимомря І. Інгеборг Бахманн та її творчість: реалізація естетичного коду // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 348-362. – ISBN 978-966-2763-27-0
581864
  Траат М. Інгер : роман / Матс Траат ;. – Київ, 1979. – 246 с.
581865
   Інгібіторний вплив дофамінергічних систем мозку на гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдний комплекс птахів у постнатальному онтогенезі / Л.М. Пазюк, К.Ю. Воронін, М.Е. Дзержинський, В.М. Гордієнко, О.М. Птиця // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 57-59. – (Біологія ; Вип. 29)


  При використанні гістофізіологічного, радіо імунологічного та електронно-мікроскопічного методів дослідження здійснено комплексний аналіз реакції гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдного комплексу при введені півням (Gallus domesticus) двотижневого та ...
581866
   Інгібіювання ферментативної активності лужної фосфатази бінуклеативними піразолвмісними лігандами / Л. Пенкова, В. Павленко, О. Присяжна, І. Фрицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 19-21. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Досліджена ефективність інгібіювання каталітичної активності лужної фосфатази новими 3,5-заміщеними похідними 1Н-піразолу. Виявлено, що серед чотирьох досліджуваних сполук є як обернені, так і не обернені інгібітори. Показано, що йони магнію не ...
581867
  Пилипенко Т.М. Інгібування кислотної корозії металів N-ацилметилпіридинієвими солями : автореф. ... канд. техн. наук: 05.17.14 / Пилипенко Т.М.; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв.
581868
  Риндзак О.Т. Інгібування міграційних втрат людського потенціалу України // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (694/695), вересень - жовтень. – С. 79-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2522-9303
581869
  Ручка А. Інглгарт Рональд Франклін / А. Ручка, В. Танчер // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 331-333. – ISBN 978-966-418-286-4
581870
  Бебик В. Інглінги:скіфські королі Європи? // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 172-176


  Інглінги — древня і впливова династія країн Скандинавії, представники якої стали першими історичними королями Швеції і Норвегії
581871
  Хільчевський В.К. Інгул (- річка у Кіровоградській та Миколаївській областях) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 368-369. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
581872
   Інгульський степ : альманах : Історія - Краєзнавство - Родовід - Джерела. – Київ : Аграр Медіа Груп. – ISBN 978-617-646-351-1
Вип. 1. – 2016. – 169, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
581873
   Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів : Бадікова Н.О.
Вип. 2. – 2017. – 352 с.
581874
   Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: збірник / упоряд. В.А. Сердюк. – Львів : Ярославів Вал. – ISBN 978-617-605-047-6
Вип. 3. – 2018. – 455, [1] c.
581875
   Інгульський степ : збірник / [упоряд. В.А. Сердюк]. – Київ : Ярославів Вал. – ISBN 978-617-605-046-9
Вип. 4 : Історія - Джерела - Родовід - Спадщина. – 2019. – 500, [1] с. : іл., табл. – Геогр. покажчик: с. 485-500
581876
  Короденко М. Індекс відкритості // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 листопада (№ 46). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  В Міністерстві освіти і науки України презентували новий сервіс для науковців - Open Ukrainian Citation Index, створений для пошуку наукових документів та аналізу цитувань учених.
581877
  Олійник Д.І. Індекс глобальної інформаційної економіки як інструмент визначення економічної безпеки держави на основі технологічних можливостей підприємств // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 87-92. – ISSN 2306-5664
581878
   Індекс глобальної конкурентоспроможності: порівняння // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 4. – С. 494-513. – ISSN 1684-906Х
581879
  Бучин М. Індекс демократичних виборів в Україні // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2014. – Вип. 26. – С. 58-64
581880
  Іжа М.М. Індекс децентралізації європейських країн // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 629-634. – ISSN 1563-3349
581881
  Харламова Г. Індекс екологічної безпеки України: концепція та оцінка / Г. Харламова, В. Бутьковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 92-97. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  Екологічна безпека держави - це складна та багатогранна категорія, яка потребує глибокого опрацювання та вивчення. У статті узагальнені теоретичні аспекти визначення екологічної безпеки України та її складових, проаналізовані позиції України за ...
581882
  Волянська М.І. Індекс ефективності політики регулювання банківських криз в країнах Центральної та Східної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 171-177


  В статті визначається індекс ефективності політики регулювання банківських криз в країнах Центральної та Східної Європи, який допомагає перевірити чи заходи стримування та регулювання банківських криз, що ставлять під ризик значну частину фінансових ...
581883
  Лосєва М.В. Індекс ізольованої точки потоку на дійсних 2-вимірних напівалгебраїчних множинах / М.В. Лосєва, О.О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 18-21. – (Математика. Механіка ; Вип. 6)


  Розглядаються гладкі потоки з ізольованими особливими точками на компактних напівалгебраїчних множинах у R[верхній індекс n]. для таких потоків уводиться індекс особливих точок і доведена теорема аналогічна теоремі Пуанкаре-Хопфа про суму індексів.
581884
  Саіт-Аметов Індекс інноваційного потенціалу як інструмент розроблення і моніторингу стратегії інноваційного розвитку національної економіки / Саіт-Аметов, І.М. Стріхар // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 72-78
581885
  Шевченко К. Індекс іпотечного кредитування як інструмент здешевлення іпотечних кредитів // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 12-16.
581886
  Космеда Т.А. Індекс комунікативної компетенції та психотип як параметри диференціації мовної особистості / Т.А. Космеда, Н.А. Карпенко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 192-195


  У статті виокремлено де"ять типів мовних особистостей на підставі їх приналежності до відповідної мовленнєвої культури, яка мотивована такими параметрами, як рівень комунікативної компетенції і характер психотипу, що залежить від загальної життєвої ...
581887
  Косенко О. Індекс корупції // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 11 травня (№ 18/19). – С. 7


  Щорічний рейтинг країн світу, що укладається організацією Transparency International з 1995 року. Країни у рейтингу впорядковані за показником рівня корупції, який базується на оцінках підприємців та аналітиків.
581888
  Свидрук І.І. Індекс креативної активності вітчизняної економічної системи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 8 : Розвиток енергетичного сектора України на економіко-екологічних засадах. – C. 61-69. – ISSN 2222-4459
581889
  Кризина Н. Індекс людського розвитку - інтегральний показник ефективності державної політики в галузі охорони здоров"я // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 503-509
581890
  Нагірняк М.І. Індекс людського розвитку / М.І. Нагірняк, У.І. Швед // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 56 : Економічні студії. – С. 77-81. – ISSN 1996-9872
581891
  Мірошниченко О.Ю. Індекс людського розвитку: методологічні аспекти та оцінка тенденцій його змін в країнах СНД // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 77-79. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості розрахунку індексу людського розвитку. Здійснено оцінку тенденції його змін в країнах СНД. Maine aspects of Human Development Index computing are considered. Tendencies of ist changes in Commonwealth of Independent States are ...
581892
  Переверзєва А.В. Індекс людського щастя - показник рівня реалізації людського потенціалу : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 201-207 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
581893
  Дудко О.С. Індекс оцінки конкурентноспроможності туризму в Україні // Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2012. – № 225. – С. 24-27. – ISSN 1562-0808
581894
  Паламарчук Л.В. Індекс Північно-Атлантичного коливання як предиктор формування сильних снігопадів на рівнинній території України / Л.В. Паламарчук, В.М. Шпиг, К.В. Гуда // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 107-114. – ISSN 2306-5680


  Представлено дослідження взаємозв"язку визначених типів макроциркуляційних процесів та регіональних синоптичних процесів, що супроводжуються сильними снігопадами на рівнинній частині території України. Період досліджень - 1990-2013 рр. Проведено ...
581895
  Ситник С.А. Індекс площі листкової поверхні робінієвих деревостанів Північного Степу України / С.А. Ситник, П.І. Лакида // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 143-149 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 148-149. – ISSN 0459-1216
581896
  Соколик М.П. Індекс розвитку суспільства знань в Україні // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 7-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-7988
581897
  Ревенко А. Індекс споживчих цін: особливості складних для розуміння оновлень // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Коротка інформація, яка з"явилася на початку лютого ц.р. на сайті Держстату, що вже з січня індекс споживчих цін (ІСЦ) розраховується за оновленою методологією, спочатку не привернула особливої уваги. Повідомлялося, що зміни стосуються трьох аспектів: ...
581898
  Іващенко Т.Ю. Індекс сталого людського розвитку: методика і практика дослідження // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 161-169. – ISSN 2308-6912


  Вимірювання індексу людського розвитку (ІЛР) було започатковано Програмою Розвитку ООН у 1990 році. З того часу результати обчислень ІЛР щорічно оприлюднюються у Доповідях ПРООН про людський розвиток. Проте, як зазначають експерти ПРООН, ІЛР дає ...
581899
  Кравчук І.С. Індекс стресу на ринку обігових фінансових інструментів України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 2 (675). – С. 39-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2522-9303
581900
  Чала Н. Індекс суверенності держави як індикатор прийняття державно-управлінських рішень / Н. Чала, Г. Харламова, Д. Маркішев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Світова спільнота та уряди країн постійно перебувають у пошуку дієвого мірила для країн: мірила їх успішності чи неуспішності, захищеності та вразливості, якості життя в них, відкритості тощо. Усі індекси за своєю природою є об"єктивними інтеграторами ...
581901
  Шикіна О.В. Індекс туристичної конкурентоспроможності як показник туристичного потенціалу України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 275-279. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
581902
  Вдовиченко А. Індекс фінансового стресу: оцінка і застосування в емпіричних дослідженнях в Україні / А. Вдовиченко, Г. Орос // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 2). – C. 205-224. – ISSN 1684-906Х
581903
  Москотіна Р.Ю. Індекс цинізму як показник соціально-психологічного стану суспільства // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 93-96
581904
  Воскобоєва О.В. Індекс цифровізації як основний фактор розвитку цифрових технологій / О.В. Воскобоєва, О.С. Ромащенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (26). – С. 56-61. – ISSN 2415-8089
581905
  Желязкова В.В. Індексальна природа знакової організації поетичного доробку Д.Д. Кременя // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 68-73
581906
  Юшко С.В. Індексація доходів громадян: аналіз української практики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 4 (245). – С. 100-113. – ISSN 2305-7645
581907
  Мельник Т. Індексація доходів працівників підприємства: облік та контроль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 34-40. – (Економіка ; вип. 10 (175)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти проведення індексації доходів працівників підприємства, відображення цього процесу в обліку та звітності, а також визначенні процедури контролю та відповідальність підприємства. В статье ...
581908
  Костирко І. Індексація посухи / І. Костирко, Р. Олійник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 121-122. – ISSN 2306-5680
581909
   Індексація стипендій // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 17-24 червня (№ 26/27). – С. 2


  Щодо обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації стипендії студентам, які були зараховані на навчання до 2012 р. і отримували стипендію, розмір якої підвищено у вересні 2012 р., то відповідно до роз"яснення Міністерства соціальної ...
581910
  Бейко І.В. Індекси багатокритеріального розпізнавання, прогнозування та прийняття оптимальних рішень // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 58-59
581911
  Вдовічен А. Індекси глобальної конкурентоспроможності та диспропорційність розвитку // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т. 10 (№ 3). – С. 270-281. – ISSN 1684-906Х
581912
  Кириченко В.В. Індекси горенштейнових матриць / В.В. Кириченко, О.В. Челенеький, М.А. Хибина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 32-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що для будь-якого натурального п>2 існує горенштейнова матриця порядку п та цілого індексу k, де 12 there exists a gorenstein n x n-matrix ...
581913
  Лозицька Н. Індекси груп сонячних плям для довгострокового прогнозування геомагнітної активності / Н. Лозицька, В. Єфіменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 43-47. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  На матеріалах наземних спостережень сонячної фотосфери, а також міжнародних даних геомагнітної активності, вивчені сонячно-земні зв"язки на часових інтервалах у десятки років. Отримані докази існування синхронних вікових варіацій напруженості ...
581914
  Зеленський О.В. Індекси матриць показників : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Зеленський О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
581915
  Зеленський О.В. Індекси матриць показників : дис. ... канд. фіз.-мат. наук.Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Зеленський О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 129 л. – Бібліогр.: л. 124-129
581916
  Цюпій С.І. Індекси напівмаксимальних кілець // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 44-49. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті досліджуються властивості індексів напівмаксимальних кілець. Доведено твердження про знаходження індексів напівмаксимальних кілець, матриці показників яких мають певний вигляд, та теорему існування кілець, індекси яких попадають в заданий ...
581917
  Циганівська І.М. Індекси сильно зв"язних орграфів і частково впорядковані множини : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Циганівська Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 129 л. – Бібліогр.: л. 123-129
581918
  Циганівська І.М. Індекси сильно зв"язних орграфів та частково впорядковані множини : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Циганівська Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. у-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
581919
  Полікевич Н.І. Індекси спотових ринків як орієнтири формування майбутніх цінових тенденцій на біржах електроенергії країн Східної Європи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 43-48. – ISSN 2222-4459
581920
  Криворучко ІВ О. Індекси суспільно-політичних перетворень на пострадянському просторі: порівняльний аналіз // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 58 : Політичні студії. – С. 77-81. – ISSN 1996-9872
581921
   Індекси цін виробників промислової продукції у 2008 році : (до попереднього місяця) / Держкомстат України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 7. – ISSN 1810-3944
581922
  Циганівська І.М. Індекси частково впорядкованих множин з 5-ти елементів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 62-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті дається числовий критерій Q-еквівалентності частково впорядкованих множин з 5-ти елементів зі зв"язною діаграмою. Ключові слова: частково впорядкована множина, Q-еквівалентність, сагайдак, індекс частково впорядкованої множини. The numerical ...
581923
  Шумаєва М. Індексна модель оцінювання розвитку інформаційного суспільства України на базі ІКТ-індексів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 109-117. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано індексну модель оцінювання розвитку інформаційного суспільства України на базі оглянутих методик побудови найбільш популярних ІКТ-індексів. Наведено порівняльний аналіз оцінок розвитку інформаційного суспільства країн світу за ...
581924
  Лактіонов О. Індексна оцінка якості підготовки оператора верстата з числовим програмним керуванням (ЧПК) // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 3 (13). – С. 139-151. – ISSN 2411-5363
581925
   Індексне страхування. Нові можливості для українського ринку агрострахування // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (70). – С. 36-37
581926
  Кулинич Р.О. Індексний аналіз впливу інфляції на доходи населення // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 21-24. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто використання індексного аналізу для оцінювання впливу інфляції на доходи населення України за 2005-2006 роки.
581927
  Кулинич Р.О. Індексний аналіз впливу чинників на формування обсягу експорту/імпорту товарів // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 70-73. – Бібліогр.: 7 назв
581928
  Ковтун Н.В. Індексний аналіз інвестиційної діяльності // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 19-21. – Бібліогр.: 9 назв
581929
  Сурганова Ю. Індексний аналіз інституту президенства за змішаної форми правління в Україні // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 72-80
581930
  Шибіріна С. Індексний аналіз первинного ринку нерухомого майна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-54. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається застосування індексного методу аналізу ринку нерухомого майна. Запропоновано методику обчислення впливу структурних змін у регіональному розподілі рівня адекватності використання інвестиційних ресурсів та обсягів інвестицій у ...
581931
  Зелінська М. Індексний аналіз президентської влади за Конституцією України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 9-12
581932
  Ступницький О. Індексні інвестиційні фонди - нові фінансові інститути колективних інвестицій і біржових технологій на світовому фінансовому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 26-30. – (Міжнародні відносини ; вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується один з нових і стрімко зростаючих у Європі й США інвестиційних продуктів - індексні інвестиційні фонди (далі по тексту - "ІІФ"), портфель яких орієнтований на загальновизнані фондові індекси і які випускають цінні папери, що ...
581933
  Тітова С.В. Індексно-кадастрові карти як основа створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру / С.В. Тітова, Н.О. Гаман // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 63-73


  У статті досліджені передумови створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру в Україні, розкриті принципи її роботи, цілі і основні задачі створення. Зроблений огляд законодавчих актів, які стосуються створення АС ДЗКУ та ...
581934
  Холод О. Індентифікація особливостей комунікаційних стратегій дистанційної роботи зі студентами в умовах протестних акцій. На прикладі подій у Киеві, на майдані Незалежності, в період від 29 листопада до 25 грудня 2013 року // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12 (16), грудень. – С. 5-12
581935
  Бешта О.С. Індентифікація параметрів електропривода в задачах енерго- і ресурсозбереження (розвиток теорії, розробка і впровадження) : Автореф...док.техн.наук:05.09.03 / Бешта О.С.;МОіНУ.НГАУ. – Дніпропетровськ, 2001. – 38с. – Бібліогр.:с.32-35
581936
  Шаповалова В.О. Індентифікація фази когерентного ринку нерухомості на базі нечіткої моделі / В.О. Шаповалова, Н.К. Максишко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 91-99 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Економічні науки ; № 1 (21))
581937
  Цимбал Т.В. Індетермінованість локального виміру екзистування у філософії Ж.-П.Сартра // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 174-177. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (32))
581938
  Ярошкевич О.Є. Індетифікація річкового басейну Тиси в межах України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 55--61. – Бібліогр.: 15 назв
581939
  Гуцайлюк Л.О. Індефікація ризиків в обліку розрахунків з різними дебіторами в бюджетних установах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 283-288 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
581940
  Петриченко І. Індивід та комунікація: вербалізація "себе" у носіїв японської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 236-239
581941
  Бакальчук В.О. Індивід у просторі культури: аспекти театральної семіотики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 68-71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається спів-творчий потенціал суб"єкта у простору культури. The article deals with creative cooperation between subjects in the sphere of culture.
581942
  Герчанівська П.Е. Індивід, суб"єкт, особистість, індивідуальність як базові концепти теоретичної культурології: нові підходи і стратегії // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 78-86. – ISSN 2225-7586
581943
  Хонін В.М. Індивіди - суверенітет розуму та міжсоціумні відносини // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
581944
  Харченко С.В. Індивідні чинники формування соціального інтелекту // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 167-171. – ISSN 1727-1584
581945
  Литвиненко Т.А. Індивідуалізація в освітньому процесі : шляхи тьютерської допомоги в приватних навчальних закладах // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 50. – С. 165-172. – ISSN 2072-1692


  В статті визначаються та розглядаються категоріальні та практичні аспекти індивідуалізації освіти з допомогою впровадження функцій інституту тьюторів в недержавних закладах освіти України.
581946
  Матвійчук В.К. Індивідуалізація відповідальності та покарання за злочини, вчинені способом особливо жорстокого поводження: пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення законодавства та практики застосування норм у зазначеному аспекті // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 11 (65). – С. 46-56. – ISSN 2222-5374
581947
  Червінська Л.П. Індивідуалізація матеріального стимулювання персоналу // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голова редкол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 2 (12). – С. 84-90. – ISSN 2410-4752
581948
  Литвак С.О. Індивідуалізація мікрохірургічного етапу операції при артеріальних аневризмах дистальних відділів передньої мозкової артерії / С.О. Литвак, А.Д. Сидорак // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 74-84. – ISSN 2304-9359
581949
  Яготін Р.С. Індивідуалізація педагогічного контролю адаптованості студентів до фізичних навантажень : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Яготін Родіон Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
581950
  Карчевська Н.В. Індивідуалізація підготовки студентів під час практики // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 173-182. – ISSN 2227-2844


  На основі аналізу наукових праць виокремлено умови індивідуалізації підготовки студентів інженерно-педагогічної спеціальності в період педагогічної практики.
581951
  Райковська Г.О. Індивідуалізація самостійної підготовки студентів в умовах переходу до європейської системи навчання // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 282-286. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
581952
  Єрмакова Т.С. Індивідуалізація формування культури здоров"я школярів у польських школах // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 29-33. – ISSN 1818-9172
581953
  Чебурахін В.В. Індивідуалізація хірургічного лікування хворих з артеріальними аневризмами середньої мозкової артерії з урахуванням їх клініко-анатомічних особливостей : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Чебурахін Валерій Валерійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв
581954
  Наняк Ю.О. Індивідуалізоване мовлення як проблема перекладу (на матеріалі трагедії Й.В. Гете "Faust" та її англомовних і українських перекладів) : дис. ... канд. філол. наук (д-ра філос.) : 10.02.16 / Наняк Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 207 арк. – Додатки: арк. 205-207. – Бібліогр.: арк. 177-204
581955
  Сазонова О.М. Індивідуальна анатомічна мінливість лицевого черепа у людей зрілого віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Сазонова Ольга Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
581956
  Шмаргальов А.О. Індивідуальна анатомічна мінливість розмірів, форми та положення потиличної кістки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Шмаргальов Андрій Олександрович ; М-во охорони здоров"я України, Харк. нац. мед. ун-т. – Харків, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
581957
  Шиян Д.М. Індивідуальна анатомічна мінливість ядер мозочка людини : автореф. дис.... д-ра мед. наук : 14.03.01 / Шиян Денис Миколайович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 42 с. – Бібліогр.: 43 назви
581958
  Бєлова А.Д. Індивідуальна картина світу: інтерпретація і використання лінгвістичних ідей в НЛП // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 36-43. – ISBN 966-581-388-9
581959
  Щербанюк О. Індивідуальна конституційна скарга як засіб забезпечення конституційної демократії // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 77-91. – ISSN 1026-9932
581960
  Берченко Г. Індивідуальна конституційна скарга як засіб забезпечення конституційної демократії / Г. Берченко, Є. Ткаченко // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 92-113. – ISSN 1026-9932
581961
  Марута О.С. Індивідуальна модель психологічного здоров"я хворих із розладами адаптації та ефективність психологічної корекції їх емоційного стану // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 25-29 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2308-6300
581962
  Куделя В. Індивідуальна пам"ять як історичне джерело // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 13-14
581963
  Волощук Н.І. Індивідуальна робота в студентському науковому гуртку кафедри фармакології як фактор формування професійних компетенцій / Н.І. Волощук, О.М. Денисюк // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 4 (72). – С. 257-259. – ISSN 1684-7903


  У статті висвітлена роль студентського наукового гуртка як виду самостійного навчання, що спонукає студентів, аналізувати та систематизувати наукову інформацію, проводити експериментальні дослідження, здійснювати інтерпретацію отриманих результатів та ...
581964
  Шевчук В.А. Індивідуальна робота з читачем – запорука успішної роботи бібліотекаря // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 224-229. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
581965
  Шевченко В.В. Індивідуальний виконавський стиль диригента-хормейстера як теоретична проблема / В.В. Шевченко, С.А. Добронравова // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 455-462. – ISSN 2225-7586
581966
  Дем"яненко Б. Індивідуальний композиторський стиль у партесній музиці: виявлення стійких ознак та можливості їх статистичного узагальнення // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 188-203. – ISSN 2310-0583
581967
  Тріфан О.М. Індивідуальний підхід до студентів з метою максимального забезпечення потреб їх фізичного розвитку в умовах сучасної реформи вищої школи України // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 179-181. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)


  В статье рассматриваются вопросы индивидуализации обучения, диффенцированного подхода к физическому воспитанию и предлагается апробирование программы индивидуального тренировочного пульса для студентов.
581968
  Теслюк В.М. Індивідуальний стиль педагогічного спілкування викладача: теоретико-методичний аспект : монографія / [Теслюк В.М.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2019. – 211, [1] с. : табл. – На тит. арк. автор не зазнач. – Бібліогр.: с. 197-207. – ISBN 978-966-2174-01-4
581969
  Томбулатова І. Індивідуальний стиль письменника: чинники та носії // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 132-138. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті проаналізовано різні концепції літературознавців щодо визначення категорії "індивідуальний стиль письменника". Визначено його витоки, складники та носії. В статье проанализированы различные концепции литературоведов относительно трактования ...
581970
  Антонюк Я.М. Індивідуальний терор СБ ОУН (б) проти радянських силових органів на території Волині та Полісся (1945-1951 рр.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 10 (235). – С. 4-9. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
581971
   Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до виконання з теорії ймовірностей : метод. посібник з теорії ймовірностей для самостійної роботи студентів / М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; [упоряд.: О.П. Макарчук]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – 67, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 67
581972
  Мушинська Н.С. Індивідуальні навчально-дослідні завдання в системі професійної підготовки бакалаврів економіки // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 130-138. – (Історія та географія ; вип. 48)
581973
  Кружева Т.В. Індивідуальні особливості мотиваційних компонентів в професійному самоздійсненні вчених-дослідників // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 93-99. – (Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія ; т. 5, вип. 16). – ISSN 2072-4772
581974
  Бойко О.В. Індивідуальні особливості розуміння студентами усного й писемного іншомовного тексту // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 116-120. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
581975
  Горбатих В.В. Індивідуальні особливості самоставлення старшого дошкільника в структурі життєвих орієнтацій : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Горбатих Вікторія Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
581976
  Щербина Ю.В. Індивідуальні особливості телеведучого як запорука рейтингового успіху розважальних програм // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 170-174


  У статті розглянуто роль і значення образу ведучого розважальних телевізійних програм різного жанру на Українському телебаченні, його індивідуальних особливостей для успішного рейтингу програми. Опрацьовано джерельну базу з проблеми дослідження та ...
581977
  Шамне А.В. Індивідуальні соціально-психологічні чинники адаптації студентів до умов навчання у закладах вищої освіти // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (37). – С. 60-64
581978
  Розпутна М.В. Індивідуальність і суспільство: спроба філософського осмислення в контексті прагматизму // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 169-170
581979
  Кузьміна С.Л. Індивідуальність як категорія філософії виховання у київській духовно-академічній традиції XIX ст. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 63-67


  У статті проаналізовано внесок київських духовно-академічних філософів ХІХ ст. (Сильвестра Гогоцького, Памфіла Юркевича, Маркелліна Олесницького) у формування вітчизняною освітянською спільнотою поняття індивідуальності та педагогічної підтримки її ...
581980
  Лоліна Н.А. Індивідуальність як тенденція сучасного дизайну // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (14). – С. 17-30. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-617-7202-87-4
581981
  Вишницька Ю.В. Індивідуально-авторська реконструкція есхатологічних міфосценаріїв у художніх творах Сергія Жадана // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 147-160


  У статті досліджено індивідуально-авторську модель міфологічного сценарію кінця, реалізованого в художніх текстах Сергія Жадана ключовими міфологемами та мотивами гідроморфної, хтонічної, техногенної моделей, як-от: "Пекло", "Потойбіччя", "Вогонь" ...
581982
  Вергеш А. Індивідуально-авторське назвотворення у сфері літературно-художньої антропонімії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 239-243. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
581983
  Сологуб Н.М. Індивідуально-авторське словотворення Олеся Гончара // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 150-154. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
581984
  Гаврилюк Н.В. Індивідуально-авторські назви осіб у поетичному мовленні київських неокласиків // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 236-242


  У статті розглядаються оказіональні назви осіб, типові для поетичного мовлення українських неокласиків. Індивідуально-авторські назви осіб проаналізовані в семантично-функціональному аспекті. The article is devoted to the occasional names of persons, ...
581985
  Лощинова І.С. Індивідуально-авторські неологізми в ідіостилі Віктора Коржа // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, С.П. Бибик [та ін.]. – Дніпро, 2019. – 2019. – С. 32-40. – ISSN 2313-4437
581986
  Сиротян Л.В. Індивідуально-авторські особливості побудови внутрішніх монологів (на матеріалі творів англійських письменниць XVIII та XX ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 548-554. – ISBN 966-581-481-8
581987
  Негрич Н.Д. Індивідуально-авторські перетворення фразеологічних одиниць у текстопросторі романів Джаспера Ффорде // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 250-253. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Стаття присвячена дослідженню індивідуально-авторських перетворень фразеологічних одиниць у романах британського письменника-постмодерніста Джаспера Ффорде. Опис структурно-семантичних особливостей фразеологічних одиниць та їхніх функцій займає чільне ...
581988
  Антонян Д.К. Індивідуально-авторські фразеологізми у творах Теодора Драйзера // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 43-44
581989
  Огієнко Т.Ю. Індивідуально-диференційо-ваний підхід до вивчення предмету "Мікробіологія, вірусологія та імунологія" студентами факультету підготовки іноземних громадян ІФНМУ / Т.Ю. Огієнко, В.В. Засідко, Н.В. Павлюк // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 165-167
581990
  Мащенко С.О. Індивідуально-оптимальні рівноваги в некооперативних опуклих іграх // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 105-110. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Розглядаються основні властивості індивідуально-оптимальних рівноваг та необхідні й достатні умови їх існування у некооперативних опуклих іграх. Basic properties of individual-optimum equilibriums and necessary and sufficient conditions of their ...
581991
  Похило І.Д. Індивідуально-психологічні властивості політичного лідера як критерій ефективності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 125-133. – ISBN 966-628-197-5
581992
  Пророк Н.В. Індивідуально-психологічні властивості та прагнення до професійного самовдосконалення як внутрішні чинники професійного розвитку // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 84-91. – ISBN 978-966-189-358-9
581993
  Мур-Зак Індивідуально-психологічні особливості залежно від виду спортивної діяльності // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 199-202
581994
  Литвиненко О.О. Індивідуально-психологічні особливості сприймання літературного тексту : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Литвиненко Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 235 л. – Додатки: л. 210-235. – Бібліогр.: л. 191-209
581995
  Литвиненко О.О. Індивідуально-психологічні особливості сприймання літературного тексту : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Литвиненко Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
581996
  Самара О.Є. Індивідуально-психологічні передумови десакралізації теми смерті в комунікативному просторі // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 185-200. – (Консультативна психологія та психотерапія ; т. 3, вип. 11). – ISSN 2072-4772
581997
  Абдряхімова Ц.Б. Індивідуально-психологічні та клініко-психопатологічні особливості пацієнтів із ревматоїдним артритом з урахуванням гендерного фактора / Ц.Б. Абдряхімова, О.О. Белов // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. М.В. Маркова ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 2 (54). – С. 61-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2308-6300
581998
  Перевязко Л.П. Індивідуально-психологічні та культурно-історичні особливості символіки сновидінь особистості : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Перевязко Лілія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
581999
  Вашека Т.В. Індивідуально-психологічні чинники розвитку хронічної втоми у студентської молоді / Т.В. Вашека, С.В. Тукаєв // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 79-89. – (Методологія і теорія психології ; т. 14, вип. 2). – ISSN 2072-4772
582000
  Корнієнко О.В. Індивідуально-типологічний (амбівертований) та факторний аналіз психосоматичного здоров"я студенток Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Медична психологія : науковий журнал / Харк. медична акад. післядипломної освіти ; Харк. медичне т-во. – Харків, 2015. – Т. 10, № 1 (37). – C. 30-35. – ISSN 2308-6300
<< На початок(–10)581582583584585586587588589590(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,