Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)581582583584585586587588589590(+10)В кінець >>
581001
   "Классик, современный классик, культовый автор, модный писатель..." : "круглый стол" // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 236-261. – ISSN 1130-6545
581002
  Гнатюк Н. "Кластери зеленого туризму об"єднують людей та регіони" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 18-19. – ISSN 1810-3944
581003
  Смирнова К. "Клаузула про конкуренцію" в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 35-40. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333
581004
  Несмашний Є.О. Класична електродинаміка : Навчальний посібник для студ. вищ.навч.закладів / Є.О. Несмашний; МОНУ; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг : Мінерал, 2001. – 183c. – ISBN 966-7103-78-1
581005
  Ларіонова В.К. Класична етика абсолюту М.О. Лосського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 64-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
581006
  Біскуб І.П. Класична категоризація vs категоризація за родовою схожістю (розпізнавання і номінація форм) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 50-57. – ISBN 978-617-7132-02-07
581007
  Усеінов Т.Б. Класична кримськотатарська писемна поезія кінця XVI - початку XVIII ст.: Архітектоніка. Семантика : автореф. дис. ... д-ра. філол. наук : 10.01.10 / Усеінов Тімур Бекірович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
581008
  Яблонська О. Класична література крізь призму етно- та соціопсихології Олександра Кульчицького // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 281-299. – ISSN 2304-9383
581009
  Демірська І.О. Класична логіка: проблема взаємозв"язку логіки та філософії // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 35-36
581010
  Іро Гаральд Класична механіка / Іро Гаральд; Пер. з нім. Гайда Р., Головач Ю.; За ред. І.Вакарчука. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1999. – 464с. – ISBN 966-613-013-0
581011
  Єжов С.М. Класична механіка : підручник / С.М. Єжов, М.В. Макарець, О.В. Романенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-439-029-0
581012
  Несмашний Є.О. Класична механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка : Навч. посібник для студ.вищих навчальних закладів / Є.О. Несмашний; Мін-во освіти і науки України. Криворізький техн.ун-тет. – Кривий Ріг : Мінерал, 2001. – 212 c. – ISBN 5-7763-1955-2
581013
  Харазішвілі Ю.М. Класична модель функції сукупної пропозиції в контексті кейсіанської теорії // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-48
581014
  Прокопов Д.Є. Класична новочасна філософія: виміри тлумачення хиби : автореф. ... д-ра філософ. наук спец. 09.00.05 історія філософії / Прокопов Д. Є. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 34с. – Бібліогр. :40 назв.
581015
  Прокопов Д.Є. Класична новочасна філософія: виміри тлумачення хиби : дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Прокопов Д.Є.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 429 л. – Бібліогр.: л. 401 - 429
581016
  Грицишина М.В. Класична новочасна філософія: нове розуміння людини в британському емпіризмі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 26-34


  У статті розглядається специфіка модерного погляду на розуміння людини та її істотних проявів. Подається аналітичне порівняння розуміння сутнісних ознак людської природи британськими мислителями Дж. Локком та Д. Юмом. На підставі проаналізованих ...
581017
   Класична освітня парадигма: суб"єкт-суб"єктні відносини // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 3 (66). – С. 35-42. – ISSN 2078-1016
581018
   Класична педагогіка і філологія в світі сучасних завдань шкільної і вузовської словесності.. – Одеса, 1993. – 130с.
581019
  Жовтобрюх М.М. Класична політекономія і ліберальна концепція мінімальної держави А. Сміта // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.3. – С. 13-18
581020
  Виноградов О.Г. Класична психометрика та теорія тестових завдань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 45-48. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Мета статті - ознайомлення вітчизняних спеціалістів з основами сучасної психометричної теорії - IRT. Коротко розглянуто обмеження класичної теорії тестів, моделі для дихотомічних завдань та їх переваги. Також введено деякі базові поняття IRT.
581021
  Мельник Анатолій Класична соціально-філософська думка про закономірності й цілі історії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 148-151
581022
   Класична спадщина і сучасне художнє мислення : Збірник наукових праць до 60-річчя М.І. Борецького. – Дрогобич; Черкаси : Коло, 2001. – 226с. – ISBN 966-7996-06-9
581023
  Соболевська М.О. Класична спадщина як джерело та стимул розвитку сучасної соціологічної теорії // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 203-210. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто зв’язок сучасної соціологічної теорії із традицією класичного соціологічного теоретизування. Соціологічну класику розглянуто як стимул і джерело розвитку сучасних теоретичних розвідок у соціології. На прикладі формування принципових ...
581024
  Гаєвська Н.М. Класична традиція зображення жінки в українській літературі та специфіка її функціонування в творчості Андрія Малишка / Н.М. Гаєвська, О.В. Гаєвська // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 34-44


  У статті йдеться про класичну традицію зображення жінки в українській літературі загалом і особливість функціонування цієї традиції в поезії Андрія Малишка. В статье речь идет о классической традиции изображения женщины в украинской литературе и ...
581025
  Крисаченко В.С. Класична українська політична думка: набутки для сучасності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 166-191
581026
  Крисаченко В. Класична українська політична думка: набутки для сучасності // Українознавство : науковийжурнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 177-197
581027
  Третяк О.В. Класична університетська освіта в Україні: стан тенденції, перспективи розвитку // Вища освіта: проблеми та перспективи розвитку. Другі академічні читання
581028
  Павленко Л. Класична філологія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / Л. Павленко, Л. Звонська // Українська класична філологія : бібліографія, історія, персоналії (XVIII-XXI століття) : довідник / Л.В. Павленко, Л.Л. Звонська. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 269-282
581029
   Класична філологія у XXI ст.: здобутки та перспективи : матеріали Всеукраїнських наукових читань, присвячених 90-річчю від дня народження професора кафедри класичної філології В.П. Маслюка, (Львів, 28 травня 2010 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Фак. іноземних мов, Каф. класичної філології ; [редкол. : А.О. Содомора, Л.М. Глущенко. О.В. Сафроняк та ін.]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 139 с. – Бібліогр. в кінці виступу
581030
  Кльоба В.Л. Класична школа політекономії про банківську діяльність / В.Л. Кльоба, Р.Л. Кльоба // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.1. – С. 117-124. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Про вплив на банківську систему ідей та поглядів А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса.
581031
  Скороход О. Класичне євразійство в сучасній українській науковій думці // Студентський науковий вісник / Кіровоградський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 11, ч. 1. – С. 274-277
581032
  Маньковська Ю.О. Класичне і некласичне розуміння наукового знання // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 77-83. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена розгляду поняття "наукового знання" в межах класичної та некласичної філософії.
581033
  Космеда Т.А. Класичне й модерне: актуалізація вчення Л. Щерби про мовний експеримент як мовну гру // Мова: класичне - модерне - постмодерне : зб. наук. статей / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [редкол.: Ожоган В.М. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2014. – Вип. 1. – С. 4-13. – ISBN 978-617-7092-36-9
581034
  Проскуров М.В. Класичне право власності в традиційному ісламському законодавстві та розвиток традиційної системи регулювання інституту власності у сучасному суспільстві на прикладі цивільного права Єгипту // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2013. – С. 194-199. – (Серія: Право ; вип. 6). – ISSN 2226-3047


  У статті висвітлено розвиток права власності у ісламському законодавстві на прикладі законодавства Єгипту. Проаналізовані нормативно правові акти, що регламентують права власності: Закони Шаріату та деякі інші Закони Єгипту. Розкрито не традиційний ...
581035
  Москаль Ю. Класичний вищий навчальний заклад у регіоні: реалії і перспективи розвитку в кризовий період // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 3 (45). – С. 163-170. – ISSN 1810-2131
581036
  Бойніцька О.С. Класичний канон в англійському історіографічному романі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті вивчається своєрідність функціонування класичного літературного канону в англійському історіографічному романі кінця ХХ - початку ХХІ ст., яка виявляє себе у формі естетичної ностальгії. Розглядаються різноманітні способи встановлення зв"язку ...
581037
  Гуанюй Ц. Класичний китайський тушевий живопис періоду Сун (906-1279 рр.) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 55/56. – С. 208-217. – ISSN 1682-671Х
581038
  Волянська Г. Класичний конституціоналізм vs. харизматичний пострадянський конституціоналізм / Г. Волянська, В. Ковтунець // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 33-37.
581039
  Кротова Т.Ф. Класичний костюм в європейській моді XIX - початку XXI століття: еволюція форм і художньо-стильові особливості : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.06 / Кротова Тетяна Федорівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015. – 31 с. – Бібліогр.: 23 назви
581040
  Палінська О. Класичний львівський регіолект і його сучасні інтерпретації // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 174-180. – Бібліогр.: С. 179; 7 назв


  У статті розглянуто формування класичного львівського регіолекту. На основі проведеного пілотного дослідження шляхом анкетування респондентів із різних регіонів України з"ясовано уявлення мовців про зміст цього терміна, окреслено ідіому, маркери. з ...
581041
  Романюк Н. Класичний міжурядовий підхід у теоріях європейської інтеграції: основні положення та історичний контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 87-95. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
581042
  Старко В.Ф. Класичний підхід до категоризації в мовно-когнітивних дослідженнях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 117-123


  У статті розглянуто класичну модель категоризації, розкрито принципи, які лежать в її основі, виявлено слабкі сторони й з"ясовано, що переважною ділянкою успішного застосування цієї моделі є фахова мова. В статье рассмотрено классическую модель ...
581043
  Забаранкін М.Ю. Класичний підхід до розв"язання рівняння Ламе в осесиметричному випадку для веретеноподібного тіла // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 14-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Розглянуто класичний підхід до розв"язання рівняння Ламе для зовнішньої області веретеноподібного тіла у випадку осесиметричних граничних умов. Розв"язок подано через контурне значення вихрової функції. Отримано інтегральне рівняння Фредгольма для ...
581044
  Пилипенко Я.С. Класичний та посткласичний етапи розвитку уявлень про глобальні конфлікти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 167-172. – ISSN 2077-1800
581045
  Поляков М.В. Класичний університет : еволюція, сучасний стан, перспективи / М.В. Поляков, В.С. Савчук. – Київ : Генеза, 2004. – 416c. – ISBN 966-504-253-X
581046
  Будак В.Д. Класичний університет як осередок формування професійної та особистісної успішності молоді // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – С. 44-53. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.39). – ISSN 2078-2128
581047
  Гаврилюк С.В. Класичний університет як рушій інформаційно- інноваційного процесу в регіоні / С.В. Гаврилюк, О.Б. Герасимчук // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 64-65
581048
  Рябченко В.І. Класичний університет: проблема ідентичності та інституційного розвитку в контексті євроінтеграції та глобалізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 311-317. – ISSN 2076-1554
581049
  Кремень В. Класичний університетський підручник з історії економічних учень // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 1


  Рецензія на кн.:Історія економічних учень : Підручник / За ред. В.Д. Базилевича - К.: Знання, 2004. - 1300 с.
581050
  Рибалкін В.С. Класичні арабські словники: принципи побудови, специфіка користування / В.С. Рибалкін; НАНУ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 1994. – 32с. – (Бібліотека журналу "Східний світ" ; Серія філологічна.ч.2/Відп.ред.О.Й.Пріцак)
581051
  Винницька М.Я. Класичні бізнес-цикли та цикли зростання в процесах економічного розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 198-203
581052
  Федорів Л. Класичні виміри ідеї трансцендентного // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 750 : Філософські науки. – С. 58-63. – ISSN 0321-0499
581053
  Копець Л.В. Класичні експерименти в психології : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Людмила Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 283 с. – ISBN 978-966-518-513-0
581054
  Скварок Н. Класичні й новітні мови у навчальному процесі першої української Львівської Академічної гімназії // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 88-93
581055
  Звонська Л.Л. Класичні мови в природничих науках // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 347-351


  У статті розглядаються особливості мовного вираження наукового пізнання дійсності, втіленого в термінології природничих наук давньогрецького і латинського походження. Аналіз становлення природничої термінології виявляє як розвиток автентичних греко та ...
581056
  Голубовська І.О. Класичні мови і сучасна лінгвістика // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 222-233. – ISBN 978-966-439-842-5
581057
   Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – 399, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-439-842-5
581058
  Голубовська І.О. Класичні мови у контексті сучасного мовознавства: епістеми, метамова, інструментарій // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – C. 3-10


  У рамках даної статті розглядається розвиток української класичної філології за останні десять років у контексті зміни лінгвістичних парадигм, переходу від традиційної міждисциплінарної описовості до структурних підходів і, врешті-решт, до ...
581059
  Гультай М. Класичні моделі конституційної скарги на прикладі Австрії та Іспанії // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 62-74. – ISSN 1993-0909
581060
  Карпишин Н. Класичні моделі фнансового забезпечення охорони здоров"я / Н. Карпишин, М. Комуніцька // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 110-117. – ISSN 1818-5754
581061
  Пилипів В.М. Класичні основи теорії чисел : [навч.-метод. посібник] / Пилипів В.М., Заторський Р.А., Ліщинський І.І. ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2014. – 66, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 66
581062
  Батрин С.В. Класичні підходи до теоретичного пояснення корпорації // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 33-38. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Пропонується комплексний аналіз теоретичних питань відносно дослідження корпорації. Ряд наукових і теоретичних позиції піддаються аналізу на предмет дослідження правової природи корпорації. Наводиться обгрунтування для того, щоб віддати перевагу ...
581063
  Попова Ю.В. Класичні принципи оподаткування - основа для формування принципів оподаткування малого бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 18-23
581064
  Чайковський А.В. Класичні розв"язки лінійних диференціальних рівнянь першого порядку з операторними коефіцієнтами : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Чайковський Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 30 назв
581065
  Чайковський А.В. Класичні розв"язки лінійних диференціальних рівнянь першого порядку з операторними коефіцієнтами : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Чайковський Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 325 л. – Бібліогр.: л. 287-325
581066
  Леоненко П.М. Класичні ситуації Й.А. Шумпетера і місце в них української економічної думки // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 236-245. – ISSN 0320-4421
581067
  Олтаржевський Д.О. Класичні та нові корпоративні медіа: комунікативний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 31-35


  У статті досліджено комунікативні можливості корпоративних медіа традиційного паперового формату та їх новітніх інтернет-аналогів. This article investigates communication potential of traditional corporate media compared to modern Internet ased ...
581068
  Юдін П.Ф. Класичні твори марксистського філософського матеріалізму. / П.Ф. Юдін. – К, 1939. – 120с.
581069
  Ісаєва Н. Класичні теорії драми в Китаї та Європі: компаративний аспект / Н. Ісаєва, А. Акімова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 58-62. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам порівняння теоретичних систем європейської та китайської драми. Наукове підґрунтя такого порівняння формувалось досить довго, тому увага приділяється історії розвитку питання. У ХХ ст. було представлено декілька версій ...
581070
  Харченко Л.В. Класичні теорії еліт та їх інтерпретації у сучасному політичному контексті // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 144-154
581071
  Скідін Л.О. Класичні теорії соціальної дії в соціологічному дискурсі: можливості утилітаристського уточнення // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С.59-64. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
581072
  Вакарюк Л. Класичні теорії юридичних інститутів і поняття "інститут фінансового права" // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 102-105.
581073
  Кормич Б.А. Класичні форми митної політики: зміст та історія формування // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай". – Одеса, 2016. – № 2. – С. 76-86
581074
  Климчук Л.В. Класіфікація документів: досвід, історіографічний аналіз // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 44-47. – Бібліогр.: 17 назв.


  У статті проведено історіографічний аналіз методики побудови класифікаційних схем документів, які застосовувались українськими й зарубіжними вченими.
581075
  Ялтанець Т. Класне керівництво в двох класах одночасно // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.46-47. – ISSN 0131-6788
581076
  Галузинский В.М. Класний керівник / В.М. Галузинский. – Київ, 1968. – 46с.
581077
   Класний керівник.. – К, 1955. – 336с.
581078
   Класному керівнику. Виховні години. 8-9 класи / [упоряд. : Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова ; ред. рада : Л. Шелестова, Н. Чиренко, М. Мосієнко]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-578-5


  Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з ...
581079
  Пивовар С.Ф. Класова боротьба / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 197-198. – ISBN 966-642-073-2
581080
   Класова боротьба в книгознавстві.. – К, 1932. – 86с.
581081
  Лещенко М.Н. Класова боротьба в українському селі в епоху домонополістичного капіталізму / М.Н. Лещенко. – Київ, 1970. – 304с.
581082
  Лещенко М.Н. Класова боротьба в українському селі на початку ХХ століття / М.Н. Лещенко. – Київ, 1968. – 204с.
581083
  Лось Ф.Є. Класова боротьба в українському селі. 1907-1914 / Ф.Є. Лось, О.Г. Михайлюк. – Київ, 1976. – 283с.
581084
  Ленін В.І. Класова боротьба і завдання молоді / В.І. Ленін. – Київ, 1969. – 196с.
581085
   Класова боротьба селянства Східної Галичини. – К, 1974. – 596с.
581086
  Маркс К. Класова боротьба у Франції з 1848 по 1850 р. / К. Маркс. – К., 1939. – 144с.
581087
  Симончук О. Класова дія: тенденції формування соціальних класів в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 4, жовтень - грудень. – С. 50-96. – ISSN 1563-3713
581088
  Мірошниченко Д. Класова ідентичність інтелектуала // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 2. – С. 69-76. – ISSN 0235-7941
581089
  Іваненко А.М. Класова політика Державної ради при обговоренні законопроекту "Про оплату робітників, які потерпіли від нещасних випадків" // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 49-55. – (Історичні науки ; Вип. 22)


  В статье дается анализ документов и материалов, отражающих классовую политику Государственного совета Российской империи, вся деятельность которого была направлена на отстаивание интересов господствующих классов.
581090
  Підопригора О.А. Класова роль судових магістратів в охороні права власності в Стародавньому Римі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 99-110. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  В советской романистической литературе отсутствуют специальные исследования, посвященные классовой роли судебных магистратов в древнем Риме. Между тем буржуазные романисты изображают судебную деятельность магистратов тенденциозно, не вскрывая ее ...
581091
  Симончук О. Класова свідомість: досвід порівняльного емпірічного вивчення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 4 жовтень - грудень. – С. 56-84. – ISSN 1563-3713
581092
  Макеєв С. Класова структура сучасного суспільства / С. Макеєв, О. Симончук // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 110-134. – ISBN 978-966-02-7294-1
581093
  Прокопенко Й.І. Класова суть капіталістичного "планування". / Й.І. Прокопенко. – К, 1970. – 48с.
581094
  Макеєв С.О. Класова та освітня мобільність в Україні / С.О. Макеєв, С.М. Оксамитна // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 3-18. – (Серія соціологічна ; вип. 7). – ISSN 2078-144X
581095
  Кушерець Т.В. Класова теорія К.Маркса: досвід формування образу колективного суб"єкта історії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 94-98. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
581096
  Даниленко І.М. Класове та загальнолюдське в комуністичній моралі / І.М. Даниленко. – К, 1980. – 87с.
581097
   Класови основи на образованието в развитите капиталистичеси страни.. – София, 1980. – 85с.
581098
  Макеєв С. Класовий аналіз у сучасній соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 3. – С.5-23
581099
  Цимбрикевич Й.С. Класовий і загальнолюдський підходи до аналізу і оцінки суспільних явищ (до критики класової методології ленінізму) : [монографія] / Цимбрикевич Й.С.; МОНУ. – Наукове вид. – Івано-Франківськ : Супрун, 2007. – 268 с. – ISBN 978-966-8969-12-6
581100
  Левський В.М. Класові бої в країнах капіталу / В.М. Левський. – К, 1965. – 45с.
581101
  Косюта М.В. Класово - політичний ухил в діяльності органів прокуратури Одещини у 20-х роках - на початку 30-х років ХХ сторіччя // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.75-81
581102
  Мутагиров Д.З. Класс - созидатель : (Рабочий класс: состав, структура и границы) / Д.З. Мутагиров. – Ленинград : Лениздат, 1973. – 285, [3] с.
581103
  Дятлов В.С. Класс "Репетиро МЭИ" / В.С. Дятлов, Ю.Н. Кушелев. – М., 1969. – 68с.
581104
  Берковский М Б. Класс автомодельных задач пограничного слоя на проницаемой поверхности с теплообменом в неньютоновских жидкостях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Берковский Б.М,; АН БССР. – Минск, 1965. – 30л.
581105
  Мурашова Е. Класс коррекции : повесть : [ длс сред. и ст. шк. возраста] / Екатерина Мурашова. – [ 2-е изд. ]. – Москва : Самокат, 2007. – 192 с. – (Вечное движение). – ISBN 978-5-902326-35-9
581106
  Нестеров П.И. Класс круглых чревей Nematoda / П.И. Нестеров. – Кишинев, 1988. – 276с.
581107
  Рогалина Н.Л. Класс кулачества накануне массовой коллективизации (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Рогалина Н. Л.; МГУ, Ист. фак. каф. ист. СССР советск. общества. – Москва, 1972. – 29л.
581108
  Коткин Г.Г. Класс методов последовательной безусловной минимизации / Г.Г. Коткин. – Москва, 1989. – 63 с.
581109
  Рациу Ю. Класс, в котором ничего не бывает. / Ю. Рациу. – М,, 1971. – 206с.
581110
  Навроцкий Витольд Класс, идеология, литература: Сб. ст. / Навроцкий Витольд. – М., 1986. – 318с.
581111
  Доленко А.Н. Классвая борьба в СССР / А.Н. Доленко. – М, 1996. – 260 с.
581112
  Столяров Ю.Н. Классик библиографоведения. Памяти Олега Павловича Коршунова // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 3. – С. 82-86. – ISSN 0130-9765
581113
  Лордкипанидзе Д.О. Классик грузинской педагогики Яков Гогебашвили / Д.О. Лордкипанидзе. – Тбилиси, 1952. – 132с.
581114
  Погодин А.С. Классик датской литературы Ханс Кристиан Андерсен / А.С. Погодин. – Москва, 1955. – 40с.
581115
  Пасховер А. Классик и современник // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 25 (513). – С. 18-21


  Андрей Шевченко, самый титулованный футболист украинской современности, - о том, как он добился успеха в большом спорте и какие новые высоты мечтает покорить.
581116
  Гликман И.З. Классик мировой педагогики // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 5. – С. 64-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
581117
  Заварзина Л.Э. Классик российской педагогики // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 7. – С. 83-93. – ISSN 0869-561Х


  К 160-летию Петра Федоровича Каптерева - педагога, общественного деятеля.
581118
  Лордкипанидзе Д.О. Классик русской педагогички К.Д. Ушинский / Д.О. Лордкипанидзе. – Москва, 1954. – 32с.
581119
  Аннушкин В.И. Классик русской филологии, профессор Одесского Ришельевского лицея Константин Петрович Зеленецкий (1812-1858) и проблемы современного филологического знания // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 7-14. – ISSN 2307-4558
581120
   Классик чувашской поэзии.. – Чебоксары, 1966. – 222с.
581121
  Яковенко Андрей Валентинович Классика жанра : серия биобиблиографических указателей "Жизнь замечательных томичей" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 26-28. – ISSN 1727-4893


  Реализация долгосрочных комплексных краеведческих проектов и исследований в нашей библиотеке в последнее время счастливо совпала с важными для истории Томска, Сибири и всей России датами.
581122
  Новинская Елена Классика жанра : искусство для искусства // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 46 : Фото
581123
  Машинский С.И. Классика и литературная наука / С.И. Машинский. – Москва : Знание, 1970. – 64 с.
581124
   Классика и народные сказки в современной обработке.. – Токио, 1992. – 122с.
581125
  Беленький Г.И. Классика и современность / Г.И. Беленький. – Киев, 1984. – 192с.
581126
   Классика и современность. – М, 1991. – 254с.
581127
  Шиповалова Л.В. Классика и современность: две установки европейской рациональности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 81-86. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
581128
  Надъярных Н. Классика как паралитература или путь к энтропии? // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 16-24. – ISBN 978-966-171-392-4


  У статті йдеться про шляхи сучасних інтерпретацій літературної класики, традиції у розвитку наукових методологій та різні форми відхилень від наукового розуміння художніх текстів. Статья посвящена проблемам современной интерпретации литературной ...
581129
   Классика маркетинга = Marketing classics : сб. работ, оказавших наибольшее влияние на маркетинг. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 746, [5] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Пер. изд.: Marketing classics : A Selection of Influential Articles / New Jersey, 1969. – Библиогр. в конце ст. и частей. – (Маркетинг для профессионалов). – ISBN 5-272-00231-8
581130
  Шония Марина Классика нового времени // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2009. – № 11. – С. 12-15


  В Москві продовжують будувати будинки-еталони. Архітектура Москви
581131
  Мозговой М.В. Классика программирования: алгоритмы, языки, автоматы, компиляторы. Практический подход / Мозговой М.В. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2006. – 320с. – (Секреты мастерства). – ISBN 5-94387-224-8
581132
  Шохин К.В. Классика сегодня / К.В. Шохин. – М., 1963. – 72с.
581133
  Ефанова Т.С. Классика соцреализма в период его деканонизации ("Поднятая целина" М.А. Шолохова и "Кануні" В.И. Белова) // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 182-188. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
581134
  Кудрин Б.И. Классика технических ценозов / Б.И. Кудрин. – Томск : Центр системных исследований, 2006. – 220с. – На тит. листе: Общая и прикладная ценология. – (Ценологические исследования ; Вып.31). – ISBN 5-7511-575-0149-9
581135
  Остапенко А.А. Классика универсальности или ремеслуха специализации / А.А. Остапенко, Д.С. Ткач, Т.А. Хагуров // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 1. – С. 5-9


  Классических университетов во все времена и в большинстве стран никогда не было и не могло быть количественно много. Это было связано с тем, что, с одной стороны, классический университет всегда был местом опережающего развития высшего и ...
581136
  Кирпотин В.Я. Классики / В.Я. Кирпотин. – М., 1938. – 431с.
581137
  Асмус В.Ф. Классики античной эстетики / В.Ф. Асмус. – Москва, 1938
581138
  Димке Д.В. Классики без класски: социальные и культурные истоки стиля советской социологии // Социологические исследования : научный и обществ.-политич. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 6 (338). – С. 97-107. – ISSN 0132-1625
581139
  Бегак Б.А. Классики в Стране Детства / Б.А. Бегак. – Москва : Детская литература, 1983. – 111 с.
581140
  Гуляев Н.А. Классики западноевропейской литературы в средней школе / Н.А. Гуляев. – Томск, 1951. – 124с.
581141
   Классики зарубежной художественной литературы. – М, 1961. – 230с.
581142
  Савицкая А.И. Классики и ведущие мастера русской живописи / А.И. Савицкая. – Москва, 1947. – 48с.
581143
  Рыльский Классики и современники / Рыльский, Ф. – М., 1958. – 431с.
581144
   Классики кейнсианства. В 2-х томах. – Москва : Экономика. – (Экономическое наследие). – ISBN 5-282-01822-5
Т.1 : Р.Харрод, Э.Хансен (ч.1-2 ). – 1997. – 416с.
581145
   Классики кейнсианства. В 2-х томах. – Москва : Экономика. – (Экономическое наследие). – ISBN 5-282-01823-3
Т.2 : Э.Хансен (ч.3-4 ). – 1997. – 431с.
581146
  Борейко В.Е. Классики концепции абсолютной заповедности / Борейко В.Е. ; Киев. экол.-культур. центр. – Киев : Логос, 2013. – 47, [1] с. : ил. – (Серия "Охрана дикой природы" ; вып. 72). – ISBN 978-966-171-747-2
581147
  Кунина А.А. Классики литературы народов СССР / А.А. Кунина, З.П. Шалашова. – М, 1961. – 51с.
581148
   Классики литературы о П. Шмидте: Б. Пастернак, К. Паустовский, А. Куприн, В. Катаев. – Одесса : КП ОГТ, 2007. – 84, [1] с. : ил. – Содерж.: Лейтенант Шмидт / Б. Пастернак. Мужество, Маячный смотритель, Три страницы / К. Паустовский. События в Севастополе / А. Куприн. Лейтенант Шмидт / В. Катаев
581149
   Классики марксизма-ленинизма и военная история.. – Москва : Военное издательство, 1983. – 343с.
581150
  Курдова Л.К. Классики марксизма-ленинизма о государстве и праве : Библиография за 1970-1976 гг. / Л.К. Курдова. – Кишинев, 1977. – 53с.
581151
  Макаров В.Т. Классики марксизма-ленинизма о законах мышления : Автореф... канд. фиолл.наук: / Макаров В. Т.; АОН при ЦК ВКП(б), Каф. логики и психол. – Москва, 1950. – 33 л.
581152
  Григорьян Г.С. Классики марксизма-ленинизма о капиталистическом рынке : Автореф... канд. экон.наук: / Григорьян Г.С.; Моск. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – Москва, 1952. – 23л.
581153
  Есин И.М. Классики марксизма-ленинизма о материалистической теории познания Фейербах : Автореф... канд. филос.наук: / Есин И.М.; ВПШ при ЦК КПСС. Кафедра диалетичнского и исторического материализма. – М., 1953. – 29л.
581154
  Сушина А.И. Классики марксизма-ленинизма о научном определении понятий : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Сушина А.И. ; МВО СССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 16 с.
581155
  Абросимова К.И. Классики марксизма-ленинизма о революционном использовании Коммунистической партией парламентаризма в классовой борьбе пролетариата. : Автореф... Канд.ист.наук: / Абросимова К.И.; Ленигр.ордена Ленина гос. ун-т. – Л, 1954. – 16л.
581156
  Степанов П.Г. Классики марксизма-ленинизма о теоретических основах научного предвидения общественных явлений : Автореф. дис. ... наук / Степанов П.Г. ; Ленингр. гос. оредена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 24 с.
581157
  Овсянников М.Ф. Классики марксизма-ленинизма об эстетике и современность / М.Ф. Овсянников. – М, 1985. – 112с.
581158
  Гостев Ф.П. Классики марксизма-лининизма о диалектической логике, как теория познания диалектического материализма : Автореф... канд. филос.наук: / Гостев Ф. П.; АН СССР, Ин-т филос., 1951. – 13 л.
581159
  Флаксерман Ю Классики марксизма и партия об электрификации / Ю Флаксерман. – М, 1932. – 78с.
581160
  Кравчинская Р.С. Классики марсизма-ленинизма о роли стачки в классовой борьбе пролетариата : Автореф... канд. ист.наук: / Кравчинская Р.С.; Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 16 с.
581161
   Классики мировой литературы.. – Ленинград, 1979. – 42с.
581162
  Киреева А.Б. Классики пишут сегодня: Разговор о поэзии с начинающ.поэтами. / А.Б. Киреева. – М., 1989. – 334с.
581163
   Классики русской агрономии в борьбе с засухой.. – Москва, 1951. – 484с.
581164
   Классики русской драмы.. – Л-М, 1940. – 388с.
581165
  Кубиков И.Н. Классики русской литературы / И.Н. Кубиков. – М, 1930. – 297с.
581166
  Луначарский А.В. Классики русской литературы : избранные статьи / А.В. Луначарский ; ред. Н.Ф.Бельчикова. – Москва : Художественная литература, 1937. – 502 с.
581167
  Журавин А.С. Классики русской литературы о религии / А.С. Журавин. – Ленинград, 1957. – 42с.
581168
  Фатов Н.Н. Классики русской литературы. / Н.Н. Фатов. – М-Алма-Ата, 1930. – 96с.
581169
  Крендель Р.Н. Классики русской литературы. Рекоменд. указатель. / Р.Н. Крендель. – М., 1961. – 64с.
581170
   Классики русской медицины о действии алкоголя и алкоголизме.. – М, 1988. – 301с.
581171
  Тимирязев К.А. Классики русской физики - Ломоносов, Столетов, Лебедев. Стенограмма публичной лекции / К.А. Тимирязев. – М. : Правда, 1949. – 24 с.
581172
  Седова М.Г. Классики русской философии 19 века о природе суждения. : Автореф... Канд.филос.наук: / Седова М.Г.; Акад.наук СССР.Ин-т философии. – М, 1950. – 18л.
581173
   Классики русской философии 19 века.. – Ставрополь, 1944. – 83с.
581174
  Пескина Б.А. Классики русской художественной литературі / Б.А. Пескина. – М., 1950. – 88с.
581175
  Петровская В.И. Классики русской художественной литературы / В.И. Петровская, Е.М. Сахарова. – М., 1964. – 283с.
581176
  Пескина Б.А. Классики русской художественной литературы XVIII -- XIX вв. / Б.А. Пескина. – 3-е, испр. – М., 1955. – 88с.
581177
   Классики советской генетики 1920-1940. – Ленинград : Наука, 1968. – 540 с. : табл.
581178
   Классики туркменской поэзии.. – М, 1955. – 328с.
581179
  Голин Г.М. Классики физической науки : краткие творч. портреты / Г.М. Голин. – Минск : Вышэйшая школа, 1981. – 190 с.
581180
  Голин Г.М. Классики физической науки (с древнейших времен до начала ХХ в.) : справ. пособие / Г.М. Голин, С.Р. Филонович. – Москва : Высшая школа, 1989. – 576 с.
581181
   Классики хореографии.. – Л-М, 1937. – 359с.
581182
   Классики художественной литературы народов СССР.. – М, 1965. – 290с.
581183
  Рожков В.А. Классиология и классификация почв / В.А. Рожков // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 259-269 : рис. – Библиогр.: с. 268-269. – ISSN 0032-180Х
581184
  Бондарева Т.И. Классификатор бизнес-моделей, ориентированный на бизнес-процессы // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 403-408. – ISSN 2222-4459
581185
   Классификатор топографической информации : единая система классификации и кодирования картографической информации. – Москва : ГУГК, 1986. – 89 с.
581186
  Сенина И.С. Классификаторы как разновидность строевой лексики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 126-138. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена обзору одного из разрядов строевых слов - классификаторов, т. е. знаменательных слов, выражающих таксономические отношения и выполняющих служебные функции в составе определенных синтаксических конструкций. Рассмотрены позиции для ...
581187
  Пиркова О.Д. Классификации и инварианты философской рациональности // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 245-256
581188
  Пасечник Я.А. Классификации и их использование в школьном курсе математики. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Пасечник Я.А.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1975. – 34л.
581189
  Калюжная Л.Д. Классификации, нозология и терминология в современной дерматологии // Дерматологія та венерологія : фаховий журнал / Нац. акад. мед. наук України ; ДУ "Ін-т дерматології та венерології НАМН" ; голов. ред. Я.Ф. Кутасевич. – Харків, 2016. – № 4 (74). – С. 5-10. – ISSN 2308-1066
581190
  Сукиасян Э. Классификационная практика в России на современном этапе // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 2 (214). – С. 25-30. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1029-7200


  Рассматривается деятельность ведущих организаций России - РГБ, ВИНИТИ, ГПНТБ России - в сфере развития классификационных систем (Универсальной десятичной классификации, Библиотечно-библиографической классификации - Национальной классификационной ...
581191
  Сукиасян Э.Р. Классификационная практика в России. Новые задачи и старые проблемы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки Рос. Федирации ; Гос. публичная науч.-техн. б-ка России. – Москва, 2012. – № 5. – С. 38-44. – ISSN 0130-9765


  Освещены проблемы применения классификационных систем в библиотеках России.
581192
  Афанасьев Я.Н. Классификационная проблема в русском почвоведении. / Я.Н. Афанасьев. – Москва, 1927. – 60с.
581193
   Классификационная программа по спортивной гимнастике для женщин на 1966-1969 гг.. – М, 1966. – 62с.
581194
   Классификационная программа по спортивной гимнастике для мужчин на 1966-1969 гг.. – М, 1966. – 56с.
581195
  Сукиасян Э.Р. Классификационная система архивного назначения. Общие черты и существенные отличия от библиотечных систем // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 70 - 77. – ISSN 0130-9765
581196
  Сукиасян Э.Р. Классификационная система как инструмент автоматизированного поиска // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2015. – № 3. – С. 20-29. – ISSN 0130-9765


  Проведено сравнение возможностей принципиально различных видов поиска - вербального и классификационного. Ключевые слова: автоматизированный поиск, вербальный поиск, классификационный поиск, тематический поиск, содержательный поиск.
581197
  Сукиасян Э.Р. Классификационная система как инструмент автоматизированного поиска // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 4. – С. 53-62. – ISSN 0130-9765


  Представлены разработанные в Российской государственной библиотеке (РГБ) в 1970-е гг. методика и технология поэлементного классификационного поиска.
581198
   Классификационная схема систематического каталога докуметальных материалов советского периода, хранящихся в Центральном музее революции СССР.. – М, 1975. – 122с.
581199
  Сергейчук Владимир Васильевич Классификационные задачи линейной алгебры : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сергейчук Владимир Васильевич; Ин-т математики АН Украины. – К., 1993. – 236л. – Бібліогр.:л.226-236
581200
   Классификационные критерии разделения лессовых пород.. – М, 1984. – 95с.
581201
  Сиэппи А.О. Классификационные методы оценки знаний учащихся / А.О. Сиэппи, В.А. Тарасов. – Л, 1975. – 204с.
581202
  Шапошников А.А. Классификационные модели в бухгалтерском учете / А.А. Шапошников. – М., 1982. – 144с.
581203
  Андреев В.Л. Классификационные построения в экологии и систематике / В.Л. Андреев. – Москва : Наука, 1980. – 142с.
581204
  Сукиасян Э.Р. Классификационные системы и рубрикаторы на образовательных сайтах и порталах Интернета // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 11. – С. 21-25. – ISSN 0130-9765
581205
  Сукиасян Э.Р. Классификационный (систематический) поиск в эпоху электронных каталогов (статья вторая) // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 10. – С. 38-46. – ISSN 0130-9765
581206
  Сукиасян Э.Р. Классификационный (систематический) поиск в эпоху электронных каталогов (статья первая) // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 47-54. – ISSN 0130-9765
581207
  Сукиасян Э.Р. Классификационный (систематический) поиск в эпоху электронных каталогов (статья третья) // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 52-57. – ISSN 0130-9765
581208
  Сукиасян Э.Р. Классификационный (систематический) поиск в эпоху электронных каталогов (статья третья) // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 52-57. – ISSN 0130-9765
581209
  Беляева С.В. Классификационный анализ теоретических школ государственного регулирования инвестиционно-строительной деятельности / С.В. Беляева, Е.П. Смородина // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 6 (56). – С. 32-34. – ISSN 1684-2618
581210
  Сукиасян Э.Р. Классификационный индекс, его структура и семантика // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 10-16. – ISSN 0130-9765


  Рассматривается структура индекса ББК (Библиотечно-библиографической классификации).
581211
   Классификационный перечень работ, выполняемых в государственных архивах.. – М, 1978. – 127с.
581212
  Тюрин А.Н. Классификация n-мерных векторных расслоений над произвольной алгебраической кривой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тюрин А.Н.; АН СССР. Математический институт. – М., 1965. – 6л.
581213
  Мубаракзянов Г.М. Классификация алгебр Ли шестого порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мубаракзянов Г.М.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1963. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
581214
  Корсунов В.И. Классификация американских вузов и вопросы их диверсификации. // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 2. – С. 52-60. – ISSN 0321-0383
581215
  Иванова Е.К. Классификация барических полей и синоптико-статистический метод детализированного прогноза погоды с месячной заблаговременностью для территории Украины : Дисс. ... канд. географических наук. Спец. 11.00.09 - метеорология, климатология, агрометеорология / Иванова Е.К.; Украинский научно-исследовательский гидрометеорологический ин-т. – Киев, 2008. – 204л. + Додатки: л.168-204. – Библиогр.: л.151-167
581216
  Акмоллаев Є.С. Классификация бессоюзных сложных предложений и особенность их соотношения с типами союзных предложений / Є.С. Акмоллаев. – Ташкент, 1986. – 56с.
581217
   Классификация в современной науке.. – Новосибирск, 1989. – 167с.
581218
  Кучеренко Н.И. Классификация вод Донбасса и методы умягчения для паросиловых установок : Автореф... канд. хим.наук: / Кучеренко Н.И.; М-во культуры СССР. Новочеркас. политехн. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1954. – 10л.
581219
  Самедов А.А. Классификация выводов Каринского и Рутковского : Автореф... кандид. философ.наук: / Самедов А.А.; Министерство высшего образования СССР. Азербайджанский гос. университет имени С.М.Кирова. – Баку, 1950. – 16л.
581220
   Классификация высших растений : Методические указания по ботанике для студентов 2-го курса дневного и 3-го курса заочного отделений спец-тей G 31 01 01 "Биология" и Н 33 01 02 "Биоэкология". – Минск : БГУ, 2002. – 34 с. – ISBN 985-445-774-5
581221
  Малышева Л.Л. Классификация геосистем и структура легенды среднемасштабной ландшафтной карты УССР : естественно-географические аспекты рационального природопользования / Л.Л. Малышева, С.П. Романчук // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 19-25 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
581222
  Николаев Ю.В. Классификация гидрометеоралогических процессов с помощью ЭВМ / Ю.В. Николаев. – Л., 1976. – 36с.
581223
  Карпенко В.Л. Классификация гиперкомплексов прямых в четырехмерном проективном пространстве : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карпенко В.Л.; КГУ. – К., 1968. – 10л.
581224
  Карпенко В.Л. Классификация гиперкомплексов прямых в четырехмерном проективном пространстве Р4 : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Карпенко В.Л.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1967. – 108л. – Бібліогр.:л.107-108
581225
  Быстров И.С. Классификация глаголов во вьетнамском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Быстров И.С. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 18 с.
581226
  Куличихин Н.И. Классификация горных пород для технического нормирования горноразведочных работ / Н.И. Куличихин, В.С. Бондаренко. – Москва : Недра, 1970. – 144с.
581227
  Любимов Н.И. Классификация горных пород и рациональное применение буровой техники / Н.И. Любимов. – М., 1977. – 239с.
581228
  Бахчисарайцев А.Н. Классификация горных пород и технические нормы выработки на бурение шпуров / А.Н. Бахчисарайцев. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 136 с.
581229
  Аласаниа Г.Г. Классификация грузинских письменніх исторических источников / Г.Г. Аласаниа. – Тбилиси, 1986. – 243 с.
581230
  Ранганатан Ш.Р. Классификация двоеточием / Ш.Р. Ранганатан. – Москва, 1970. – 424с.
581231
  Ранганатан Ш.Р. Классификация двоеточием. / Ш.Р. Ранганатан. – М, 1970. – 424с.
581232
   Классификация для исполнения союзного бюджета и республиканских бюджетов союзных республик в 1939 году.. – М, 1939. – 30с.
581233
  Кузнецова А.Ю. Классификация доверительной собственности в англосаксонском праве // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 2. – С. 30-31. – ISSN 1812-3805
581234
  Рудельсон К.И. Классификация документной информации государственного архива фонда Союза ССР (историография, соврем. проблемы). : Автореф... доктор ист.наук: / Рудельсон К.И.; Москов. гос. ист.-архив. ин-т. – М., 1969. – 38л.
581235
  Дагаев М.В. Классификация документов библиотечных фондов применительно к потребностям процесса оцифровки // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 3. – С. 48-52. – ISSN 0869-608Х
581236
   Классификация доходов и расходов по бюджетам АССР и местным бюджетам на 1934 г.. – Л, 1933. – 20с.
581237
   Классификация доходов и расходов по республиканским бюджетам АССР и местным бюджетам на 1938 г.. – М, 1938. – 20с.
581238
  Семенов-Тян-Шанский Классификация жуков-могильщиков (Coleoptera, Silphidae i Tribus Necrophorini) и их географическое распространение. / Семенов-Тян-Шанский. – 149-160с.
581239
  Бабазаде Баба Курбал оглы Классификация залежей и местородений нефти и газа Азербайджана и рациональная методика их разведки : Автореф... канд. геолог-минер.наук: / Бабазаде Баба Курбал оглы; Акад Наук Азербайджан. ССР. Ин-т геологии им И.М.Губкина. – Баку, 1962. – 52л. – Бібліогр.:с.51-52
581240
  Бабазадзе Б.К. Классификация залежей и месторождений нефти и газа Азербайджана и рациональная методика их разведки / Б.К. Бабазадзе; Под ред.М.Ф.Мирчинка. – Москва : Недра, 1964. – 304с.
581241
   Классификация запасов месторождений твердых полезных ископаемых.. – М, 1960. – 8с.
581242
  Поповенко Нина Самуиловна Классификация затрат как информационный источник формирования себестоимости промышленного предприятия / Поповенко Нина Самуиловна, Сухина Лариса Петровна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 168-178. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статті різні класифікації витрат проаналізовані і узагальнені за їх основними інформаційними напрямами. Орієнтуючись на цілі і завдання, поставлені керівництвом перед фінансово-економічною службою, індивідуальний підбір необхідного мінімуму ...
581243
  Свидерскине З. Классификация звезд в системе UPXYLVS : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Свидерскине З.; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1971. – 11л.
581244
  Видунас В. Классификация звуков в фонетических трактатах Древней Индии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 106-110. – ISSN 0042-8744
581245
  Калис Х.Э. Классификация и вывод уравнений математической физики / Х.Э. Калис. – Рига, 1986. – 71с.
581246
   Классификация и диагностика почв СССР.. – Москва : Колос, 1977. – 224с.
581247
   Классификация и кластер.. – М, 1980. – 391с.
581248
   Классификация и кодирование промышленной и сельскохозяйственной продукции.. – М, 1989. – 183с.
581249
  Конарева Л.А. Классификация и кодирование технико-экономической информации / Л.А. Конарева. – М, 1972. – 176с.
581250
  Блохин Ю.И. Классификация и кодирование технико экономической информации / Ю.И. Блохин. – М, 1975. – 64с.
581251
  Блохин Ю.И. Классификация и кодирование технико экономической информации / Ю.И. Блохин. – М, 1976. – 192с.
581252
  Николаев В.А. Классификация и мелкомасштабное картографирование ландшафтов : Курс лекций / В.А. Николаев; Московский. гос. ун-т. – Москва, 1978. – 62с.
581253
   Классификация и номенклатура вулаканогенно-осадочных пород.. – Тбилиси, 1970. – 264с.
581254
   Классификация и номенклатура магматических горных пород. – Москва : Недра, 1981. – 160с.
581255
   Классификация и номенклатура плутонических гонрых пород. – М, 1975. – 24с.
581256
  Зубаков В.А. Классификация и номенклатура речных террас / В.А. Зубаков. – М, 1960. – 20с.
581257
   Классификация и номенклатура ферментов. : отчет Комисии по ферментам Международного биохимического союза 1961. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 199 с.
581258
   Классификация и оптимизация в задачах управления. – Свердловск, 1981. – 119 с.
581259
   Классификация и оценка запасов нефти и газа в зарубежных старанах.. – М, 1964. – 107с.
581260
  Башова Н.П. Классификация и подсчет числа топологий на конечных множествах : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.08 / Башова Надежда Петровна ; Запорож. нац. ун-т. – Запорожье, 2016. – 128 л. – Библиогр.: л. 119-128
581261
  Аюпов Ш.А. Классификация и представление упорядоченных йордановых алгебр / Ш.А. Аюпов. – Ташкент, 1986. – 121с.
581262
  Степанец А.И. Классификация и приближение периодических функций / А.И. Степанец. – Киев, 1987. – 267с.
581263
  Зализняк Андрей Анатольевич Классификация и синтез именных парадигм современого русского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Зализняк Андрей Анатольевич; АН СССР, Ин-т славяноведения. – Москва, 1965. – 22л.
581264
   Классификация и терминология льдов, встречающихся в море. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 24с.
581265
  Максаковский В.П. Классификация и топология стран мира : География. Мир сегодня // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 4-9 : Портрет, карта, табл. – ISSN 0016-7207
581266
  Дядичева А.Е. Классификация изобретений / А.Е. Дядичева, П.В. Сысоев. – М., 1963. – 40с.
581267
  Литвиненко Е. Классификация иноязычных терминов как способ оптимизации преподавания иностранных языков / Е. Литвиненко, Н. Лалазарова, Ю. Сычев // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 3 (52). – С. 42-44. – ISSN 1562-529Х
581268
  Ковбасюк С. Классификация институтов государства // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 3. – С. 12-17. – ISSN 1561-4999
581269
  Притуляк Н.Н. Классификация интелектуального капитала - методологический аспект внутрифирменного управления // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 10 (639). – С. 23-31. – ISSN 0131-7741
581270
  Буряк В.В. Классификация информационніх ресурсов // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 21-29. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
581271
  Евтюхина Е.А. Классификация информационных потребностей в библиотеке // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 1. – С. 42-47. – ISSN 0869-6020
581272
  Варшавчик М.А. Классификация источников изучения истории КПСС : Материалы к лекции / М.А. Варшавчик; КГУ им.Т.Г.Шевченко ин-т повышения квалификации преподавателей общественных наук. – Киев : КГУ, 1971. – 35с.
581273
  Варшавчик М.А. Классификация источников изучения истории КПСС / М.А. Варшавчик. – Киев, 1971. – 35с.
581274
   Классификация кимберлитов и внутреннее строение кимберлитовых трубок.. – М, 1981. – 136с.
581275
   Классификация книг и систематический каталог.. – М, 1946. – 13с.
581276
  Аблов Н.Н. Классификация книг, ее история и методы в связи с классификацией наук вообще. / Н.Н. Аблов. – Ивано-Вознесенск : Литературно-издательская секция при кн. складе Губ. отдела нар. образования, 1921. – VIII, 68, 31 c.
581277
  Безруков Н.Н. Классификация компьютерных вирусов MS-DOS и методы защиты от них / Н.Н. Безруков. – Москва, 1990. – 48с.
581278
  Урунова Ш.А. Классификация коррупционных правонарушений в механизме административно-правовых методов противодействия коррупции в системе государственной службы республики Таджикистан // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 166-174. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу законодавства Республіки Таджикистан, що встановлює адміністративну відповідальність за корупційні правопорушення, наводиться їх класифікація, пропонуються нові підходи як до класифікації, так і за змістом поняття корупційних ...
581279
  Якубов Г.З. Классификация красно-фиолетовых индикаторных антибитиков актиномицетного происхождения и изучение мицетина : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Якубов Г.З. ; АН СССР. Ин-т микробиологии. – Москва, 1966. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
581280
  Можаев Г.В. Классификация кривых и поверхностей второго порядка. / Г.В. Можаев. – Днепропетровск, 1986. – 88с.
581281
  Жадан В.И. Классификация ландшафтов Донецкого кряжа // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 64-70 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
581282
  Алиев М.С. Классификация линейно независимых систем непрерывных (суммируемых) функций : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Алиев М. С.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1968. – 8л.
581283
   Классификация литературы в органах государственной библиографии.. – 5-е изд. – М, 1971. – 310с.
581284
   Классификация литературы в органах государственной регистрационно-учетной библиографии.. – М, 1951. – 120с.
581285
   Классификация литературы в органах государственной регистрационно-учетной библиографии.. – 2-е изд. – М, 1955. – 140с.
581286
   Классификация литературы в органах государственной регистрационно-учетной библиографии.. – 3-е изд. – М, 1961. – 153с.
581287
   Классификация литературы в органах государственной регистрационно-учетной библиографии.. – 4-е изд. – М, 1965. – 192с.
581288
  Гасс Л.В. Классификация литературы по геологии. Вопросы методики. / Л.В. Гасс. – Л., 1966. – 127с.
581289
  Казлаускене Б. Классификация литовских народных свадебных песен : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Казлаускене Б.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 16л.
581290
  Мисявичене Классификация литовских народных трудовых песен : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Мисявичене Ванда-Пранцишка Йоно; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
581291
  Лазурский А.Ф. Классификация личностей / А.Ф. Лазурский; Под ред. М.Я.Басова и В.Н. Мясищева. – 2-е изд. – Москва-Петроград, 1923. – 368с.
581292
   Классификация лунных магматических пород / О.А. Богатиков, В.И. Гоньшакова, Фрих- Хар, др. и. – Москва : Недра, 1985. – 72с.
581293
  Бондаренко Александр Адамович Классификация максимальных арифметических подгрупп в ортогональных группах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Бондаренко Александр Адамович; АН БССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
581294
  Коломиец П.Е. и др. Классификация медицинской литературы / П.Е. и др. Коломиец. – К., 1968. – 46с.
581295
  Аль-Адван Мухамед Классификация международно-правовых норм как этап познания структуры современного международного права // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 109-114. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
581296
  Соколов Я.В. Классификация методологических направлений в экономической науке // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 19-30. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
581297
  Кириченко А.А. Классификация микрообъектов и их значение при расследовании преступлений против личности : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Кириченко А.А.; КУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 331л. – Бібліогр.:л.296-331
581298
  Кириченко А.А. Классификация микрообъектов и их значение при расследовании преступлений против личности : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кириченко А.А.; МО Украины, КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 20 с.
581299
  Разовский Ю.В. Классификация минерально-сырьевого и экологического капитала / Ю.В. Разовский, Е.Н. Сухина, Е.Ю. Горенкова // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. [и др.]. – Киев, 2016. – № 10 (651). – C. 56-78. – ISSN 0131-7741
581300
   Классификация минеральных вод Украины. – Киев, 2003. – 121с. – ISBN 966-8548-01-9
581301
  Сапанжа О.С. Классификация музейных форм: современное состояние и перспективы разработки новых форм классификационных схем // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 6 (56). – С. 159-161. – ISSN 1680-2721
581302
  Павленко Т.В. Классификация наблюдений растущей размерности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Павленко Т.В. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 16 с.
581303
  Павленко Татьяна Владимировна Классификация наблюдений растущей размерности : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Павленко Татьяна Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 104л. – Бібліогр.:л.96-104
581304
  Шурыгин А.С. Классификация наркотических средств для целей противодействия наркобизнесу. На примере Англии // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 3. – С. 29-30. – ISSN 1812-3805
581305
  Кедров Б.М. Классификация наук / Б.М. Кедров. – Москва
1 : Энгельс и его предшественники. – 1961. – 472 с.
581306
  Кедров Б.М. Классификация наук / Б.М. Кедров. – М, 1965. – 543с.
581307
  Джахая Л.Г. Классификация наук как философская и науковедческая проблема. / Л.Г. Джахая. – Сухуми, 1969. – 256с.
581308
  Ракитов А.И. Классификация наук как философская проблема / А.И. Ракитов, А.Э. Анисимова // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 7. – С. 30-40. – ISSN 0235-1188
581309
  Кедров Б.М. Классификация наук. Прогноз К. Маркса о науке будущего / Б.М. Кедров. – Москва : Мысль, 1985. – 544с.
581310
  Ракитов А.И. Классификация наук: внимание , есть проблема! // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 7. – С. 28-29. – ISSN 0235-1188
581311
  Сафиуллина Э.Н. Классификация нильпотентных алгебр Ли 70го порядка : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сафиуллина Э. Н.; Казан.ГУ. – Казань, 1966. – 6л.
581312
  Деготь Б.А. Классификация норм советского социалистического права по их структуре / Б.А. Деготь. – Саратов, 1977. – 57с.
581313
  Демьяненко Г.Г. Классификация общих алгебр типа III : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Демьяненко Г. Г.; МВиССО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1987. – 16л.
581314
  Апраушева Н.Н. Классификация объектов материально-технического снабжения по статистическому алгоритму / Н.Н. Апраушева. – Москва, 1985. – 16с.
581315
  Малиновский Л.Г. Классификация объектов средствами дискриминантного анализа / Л.Г. Малиновский. – М., 1979. – 260с.
581316
  Жубр А.В. Классификация односвязных шестимерных спинорых многообразий : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Жубр А. В.; АН СССР, Математ. ин-т. – Л., 1974. – 8л.
581317
  Шехтер М.С. Классификация опознавательных эталонов и анализ эталона - прототипа (для класса зрительных объектов) // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 3. – С.15-22. – ISSN 0042-8841
581318
  Воловельськая И.В. Классификация основных подходов изучения экономической психологии // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2015. – Вип. 49. – C. 248-250. – ISSN 2075-4892
581319
   Классификация отдельных видов произведенной печати.. – М, 1962. – 20с.
581320
  Шорохов С.М. Классификация открытых разработок россыпей / С.М. Шорохов. – М, 1951. – 124с.
581321
  Швырков Ю.М. Классификация отраслей в народнохозяйственном плане / Ю.М. Швырков. – Москва, 1965. – 148с.
581322
  Гурьев В.И. Классификация отраслей народного хозяйства СССР / В.И. Гурьев. – Москва, 1971. – 124с.
581323
   Классификация по республиканским бюджетам АССР и местным бюджетам.. – М, 1941. – 36с.
581324
  Комиссаров А.В. Классификация погрешностей в результатах лазерного сканирования // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 13-18 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
581325
  Гончаров В.Н. Классификация показателей производительности экономической системы / В.Н. Гончаров, Л.С. Першуков // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 80-83. – ISSN 1729-7206
581326
  Федоров А.В. Классификация показателей развития профессиональных знаний и умений, необходимых педагогам для медиаобразовательной деятельности // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 11. – С. 38-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
581327
  Булатов Р.М. Классификация поливной керамики золотоординских городов Нижнего Поволжья и Северного Кавказа : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : / Булатов Р.М. ; МГУ. – Минск, 1969. – 14 с.
581328
  Яблонская Татьяна Викторовна Классификация портретного жанра в России XVIII века : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.04 / Яблонская Татьяна Викторовна; МГУ. – М., 1978. – 25л.
581329
  Карапейчик И.Н. Классификация потенциалов экономических субъектов: методологические аспекты и возможные решения // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 20-31 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
581330
  Гулим Классификация потенциалов экономических субъектов: методологические аспекты и возможные решения
581331
  Иванова Е.Н. Классификация почв СССР / Е.Н. Иванова. – Москва : Наука, 1976. – 228с.
581332
  Бороздина Я.А. Классификация прав и свобод человека // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 6. – С. 10-12. – ISSN 1812-3910
581333
  Луковская Д.И. Классификация прав и свобод человека и гражданина // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 15. – С.2-4. – ISSN 1812-3805
581334
  Варламова Наталия Классификация прав человека: подходы к проблеме // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 4 (71). – С. 152-166. – ISSN 1812-7126
581335
  Федоров Г. Классификация правовых норм // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 7 (212). – С. 9-12. – ISSN 1810-3081
581336
  Кривоченко Л.Н. Классификация преступлений / Л.Н. Кривоченко. – Харьков, 1979. – 72с.
581337
  Щербань М.И. Классификация природных ресурсов // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 7-13 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
581338
  Амбарцумян З.Н. Классификация произведений печати / З.Н. Амбарцумян. – Москва, 1965. – 21с.
581339
  Амбарцумян З.Н. Классификация произведений печати / З.Н. Амбарцумян. – Москва, 1969. – 20с.
581340
   Классификация произведений печати в детских библиотеках.. – Х, 1965. – 28с.
581341
   Классификация произведений печати.. – М, 1962. – 20с.
581342
   Классификация произведений печати.. – 2-е изд. – Х, 1963. – 41с.
581343
  Барац И.С. Классификация производственных затрат / И.С. Барац. – Киев, 1960. – 24с.
581344
  Сыркин-Шкловский Классификация производственных резервов (потерь) машиностроительного завода / Сыркин-Шкловский. – Ташкент, 1955. – 84с.
581345
  Холодных Г.В. Классификация псевдонимов // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 4 (381). – С. 31-38. – ISSN 0869-6020
581346
  Штерн И.Б. Классификация Ранганатана и зарубежные информационно-поисковые системы / И.Б. Штерн. – Киев, 1963. – 32с.
581347
  Александрова В.Д. Классификация растительности / В.Д. Александрова. – Ленинград, 1969. – 276с.
581348
   Классификация растительности СССР с использованием флористических критериев.. – М, 1986. – 200с.
581349
  Кузин П.С. Классификация рек и гидрологическое районирование СССР / П.С. Кузин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1960. – 456с.
581350
  Парето В. Классификация рецидуев. Рецидуи І класса // Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси. – Москва, 2002. – Т. 4, вып. 1/2. – С.190-199. – ISSN 1606-951Х
581351
  Павлова Е.В. Классификация речевых жанров в сфере менеджмента персонала // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С 101-104. – ISSN 2307-4558
581352
  Пушкарев Л.Н. Классификация русских письменных источников по отечественной истории. / Л.Н. Пушкарев. – М., 1975. – 281с.
581353
  Ильин А.А. Классификация русских удельных монет. / А.А. Ильин. – Вып.1. – Ленинград, 1940. – 44с.
581354
  Лимаренко А.С. Классификация русского религиозного сектантства Российской империи в период изменения культурологических феноменов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 19-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Работа посвящена анализу деятельности русского религиозного сектантства Российской империи в период изменения культурологических феноменов. Автор приходит к выводу, что политико-правовые принципы благоприятствования и "заигрывания" с сектантами ...
581355
  Миленький А.В. Классификация сигналов в условиях неопределенности. Стат. методы самообучения в распозновании образов. / А.В. Миленький. – М., 1975. – 328с.
581356
  Шаварин М. Классификация судебных систем североамериканских штатов // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 6 (73). – С. 38-44. – ISSN 1812-7126


  Cтатья посвящена анализу конституций североамериканских штатов в части судоустройственных положений.
581357
  Белицкий А.А. Классификация тектонических разрывов и геометрические методы их изучения. / А.А. Белицкий. – Москва : Госгеолиздат, 1953. – 68 с.
581358
  Берлявский Л.Г. Классификация теорий конституционной интерпретации в США // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / УМО по юрид. образованию вузов РФ ; Санкт-Петербургский ун-т. – Санкт-Петербург, 2015. – № 2 (319). – С. 64-87. – ISSN 0131-8039
581359
  Аркусова И.В. Классификация технологии профессионального развивающего обучения в вузе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 10. – С. 66-76. – ISSN 0869-561Х
581360
  Дмитриев И.Д. Классификация товаров народного потребления / И.Д. Дмитриев. – М., 1976. – 176с.
581361
  Фрадлин Б.Н. Классификация траекторий материальной точки, находящейся под действием центральной силы, зависящей только от расстояний : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Фрадлин Б.Н.;. – Киев, 1946. – 113л. – Бібліогр.:л.111-113
581362
  Семенов-Тян-Шанский Классификация трибы Omophronina (Coleoptera Carabidae) / Семенов-Тян-Шанский. – 36-45с.
581363
  Погребнов Н.И. Классификация угольных бассейнов и месторождния / Н.И. Погребнов, В.Д. Андриевский. – М., 1975. – 35с.
581364
   Классификация факторов, воздействующих на формирование условий труда.. – М, 1977. – 76с.
581365
  Дмитриев Ю.А. Классификация форм государственного устройства: методологический аспект // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 6. – С. 13-21. – ISSN 0132-0769
581366
  Киселев Д.Л. Классификация фразеологизмов с адъективным значением // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2007. – № 5. – С. 35-38.
581367
  Медведев Е.В. Классификация функций права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 6. – С. 6-9. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена одному из сложных вопросов теории права - классификации его функций. В ней анализируются критерии ее проведения, рассматриваются различные концепции и подходы к дифференциации функций права, в частности, на общесоциальные и собственно ...
581368
  Амбарцумян З.Н. Классификация художественной литературы / З.Н. Амбарцумян. – Москва, 1952. – 24с.
581369
  Амбарцумян З.Н. Классификация художественной литературы / З.Н. Амбарцумян. – Москва, 1953. – 23с.
581370
  Есимова Ш.А. Классификация целей государственного управлення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 275-280. – (Право. Економіка. Управління)
581371
  Сартбаев К.К. Классификация частей речи в киргизском языке / К.К. Сартбаев. – Фрунзе, 1975. – 50с.
581372
  Водяницкая А.А. Классификация эвалюативной семантики в переводческом аспекте // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 26-37. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В настоящей статье рассматриваются проблемы передачи эвалюативной семантики с английского языка на русский. На материале двух переводов одного художественного произведения проводится анализ передачи положительных и отрицательных оценочных значений. ...
581373
  Трачук Л.Ф. Классификация электронной библиографической продукции / Л.Ф. Трачук, Швецова-Водка // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 33 - 46. – ISSN 0130-9765
581374
  Елисина Е.Ю. Классификация электронных документов // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2007. – № 5. – С. 43-49. – ISSN 0869-608Х
581375
  Медведева О.А. Классификация этапов эксплуатации хвостохранилищ горно-обогатительных комбинатов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С 198-207 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1607-4556
581376
  Шарадзенидзе Т.С. Классификация языков и их принципы / Т.С. Шарадзенидзе. – Тбилиси, 1958. – 544с.
581377
  Шарадзенидзе Т.С. Классификация языков и их принципы. : Автореф... Доктора филл.наук: / Шарадзенидзе Т.С.; Ан Груз.ССР.Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1955. – 52л.
581378
  Исаков Ю.А. Классификация, география и пнтропогенная трансформация экосистем / Ю.А. Исаков; АН СССР, Институт географии. – Москва : Наука, 1980. – 226 с. : табл.,. – (Проблемы конструктивной географии)
581379
  Болдырев А.К. Классификация, номенклатура и символика 32 видов симметрии кристаллографии / А.К. Болдырев. – Ленинград-Москва, 1934. – С. 145-159. – Отд. оттиск
581380
   Классификция в археологии.. – М, 1990. – 156с.
581381
   Классифицирование произведений печати по таблицам Бибилотечно-библиографической классификации : Общая методика. – Москва : Книга, 1980. – 228с.
581382
   Классифицирование произведений печати по таблицам библиотечно-библиографической классификации.. – М, 1976. – 72с.
581383
   Классифицирование произведений печати по таблицам библиотечно-библиографической классификации.. – М, 1977. – 123с.
581384
   Классифицирование произведений печати по таблицам библиоттечно-библиографической классификации.. – М, 1976. – 105с.
581385
  Котов В.М. Классифицированние в биологии. Экспресс-метод Фламенко / В.М. Котов, Н.Г. Терентьева; АНУ. Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев : Наукова думка, 1993. – 67 с. – ISBN 5-12-003576-0
581386
  Мадсен И. Классифицирующие пространства для перестроек и кобордизмов многообразий / И. Мадсен, Р.Д. Милгрэм. – Москва : Мир, 1984. – 279 с.
581387
  Васильев Ю.М. Классицизм в архитектуре Риги / Ю.М. Васильев. – Рига, 1961. – 383 с.
581388
   Классицизм и модернизм : сб. статей. – Тарту : Tartu ulikooli kirjastus, 1994. – 218 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
581389
  Куделин А.Б. Классическая арабо-испанская поэзия. / А.Б. Куделин. – М, 1973. – 190с.
581390
  Абдульрахман Махмуд аль-Махмуд Классическая арабская литература : (учеб. пособие) / Абдульрахман Махмуд аль-Махмуд ; [перевод с араб.: Атик А.] ; Київ. ун-т "Східний світ" ; Центр дослідж. араб. та іслам. цивілізації ім. аль-Халіля ібн Ахмада аль-Фарагіді. – Киев ; Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. – 173, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-491-314-7
581391
   Классическая басня.. – М, 1981. – 382с.
581392
  Ленц А.Н. Классическая борьба / А.Н. Ленц. – М, 1960. – 415с.
581393
  Мазур А.Г. Классическая борьба / А.Г. Мазур. – М, 1972. – 192с.
581394
  Карпинский А.А. Классическая борьба / А.А. Карпинский. – К., 1975. – 166с.
581395
  Гончаров Г.В. Классическая борьба для юношей / Г.В. Гончаров. – М, 1957. – 181с.
581396
   Классическая борьба.. – М, 1968. – 176с.
581397
  Костюченко В.С. Классическая веданта и неоведантизм / В.С. Костюченко. – Москва : Мысль, 1983. – 272с.
581398
   Классическая восточная поэзия : Антология. – Москва : Высшая школа, 1991. – 799 с. – ISBN 5-06-001591-2
581399
  Петрова О.А. Классическая гимназия в творческой биографии А.П.Чехова : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Петрова О.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
581400
  Бюттен Классическая Греция / Анн-Мари Бюттен ; [пер. с фр. Н.М. Забилоцкого]. – Москва : Вече, 2006. – 365, [3] с., [8] л. цв. ил. : ил., табл. – На обл. указ. также: Афины ; Акрополь и Агора ; Граждане и рабы ; Армия и флот ; Праздники ; Частная жизнь. – (Гиды цивилизаций). – ISBN 5-9533-1522-8
581401
  Синг Дж.Л. Классическая динамика / Дж.Л. Синг; Пер. с англ. Л.С. Полака. – Москва : Физматлит, 1963. – 448с.
581402
  Барбашов Борис Михайлович и Черников Николай Александрович Классическая динамика релятивисткой струны / Барбашов Борис Михайлович и Черников Николай Александрович ; ОИЯИ. – Дубна, 1974. – 29 с.
581403
  Никольский В.В. Классическая динамика электричества / В.В. Никольский. – 72 с.
581404
  Шуликовский В.И. Классическая дифференциальная геометрия в тензорном изложении / В.И. Шуликовский. – Москва : Физматлит, 1963. – 540 с.
581405
   Классическая драма Востока. – Москва : Художественная литература, 1976. – 880 с.
581406
   Классическая драма древней Индии.. – Л, 1984. – 336с.
581407
   Классическая драматургия стран народной демократии.. – М
1. – 1955. – 587с.
581408
   Классическая живопись Китая : альбом. – Москва : Изобразительное искусство, 1981. – [12 л.] : 33 ил.
581409
   Классическая и вольная борьба.. – М, 1965. – 84с.
581410
  Петренко В.Ф. Классическая и квантовая физика на языке сознания и бессознательного - постнеклассическая рациональность / В.Ф. Петренко, А.П. Супрун // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 76-90. – ISSN 0042-8744
581411
  Кузнецов В.Г. Классическая и неклассическая герменевтика : преемственность и трансформации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 51-64. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
581412
  Дубов Л П. Классическая и обобщенная симметрия в морфологии реальных кристаллов / Л П. Дубов, . – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 79 с.
581413
  Анго М. Классическая Индия / Мишель Анго ; [пер. с фр. Н.И. Озерской]. – Москва : Вече, 2007. – 397, [3] с., [8] л. цв. ил. : ил. – На обл. также: Государство ; Армия и война ; Правосудие ; Религии ; Брак и семейная жизнь. – (Гиды цивилизаций). – ISBN 5-9533-1713-1
581414
   Классическая йога : ("Йога-сутры", Патанджали и "Вьяса бхашья"). – Москва : Наука, 1992. – 260с. – (Памятники письменности Востока ; СІХ). – ISBN 5-02-017601-Х
581415
  Резибуа Пьер Классическая кинетическая теория жидкостей и газов : Пер. с англ. / Резибуа Пьер, Де Ленер. – Москва : Мир, 1980. – 423с.
581416
  Крикштопайтис И.Б. Классическая концепция вещества : (историко-методологический аспект) / И.Б. Крикштопайтис ; АН Литовской ССР, Ин-т философии, социол. и права. – Вильнюс : Минтис, 1984. – 138 с.
581417
  Усеинов Т.Б. Классическая крымскотатарская письменная поэзия конца XVI - начала XVIII вв.: Архитектоника. Семантика : дисс. ... д-ра филол. наук : 10.01.10 / Усеинов Тимур Бекирович ; Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2012. – 539 л. – Приложение: л. 427-539. – Библиогр.: л. 372-426
581418
   Классическая литература в изданиях для школьников 5-10 классов.. – М, 1953. – 168с.
581419
   Классическая литература Востока. – М, 1972. – 235с.
581420
  Голдстейн Г. Классическая механика / Г. Голдстейн. – Москва, 1957. – 408 с.
581421
  Лич Дж Классическая механика / Лич Дж; Пер. с англ. Я.И. Секерж-Зеньковича; Под ред. Л.Н. Сретенского. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 173 с.
581422
  Айзерман М.А. Классическая механика / М.А. Айзерман. – Москва : Наука, 1974. – 368 с.
581423
  Голдстейн Г. Классическая механика / Г. Голдстейн; Пер. с англ. А.Н. Рубашова. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1975. – 415 с.
581424
  Жирнов Н.И. Классическая механика : учеб. пособие / Н.И. Жирнов. – Москва : Просвещение, 1980. – 303 с.
581425
  Айзерман М.А. Классическая механика / М.А. Айзерман. – Москва, 1980. – 367с.
581426
  Ишлинский А.Ю. Классическая механика и силы инерции / А.Ю. Ишлинский; АН СССР. Институт проблем механики. – Москва : Наука, 1987. – 320с.
581427
  Николаев Е.В. Классическая Москва / Е.В. Николаев. – Москва, 1975. – 263 с.
581428
  Пог Д. Классическая музыка для "чайников" = Classical Music for dummies / Дэвид Пог, Скотт Спек. – Москва, Санкт-Петербург, Киев : Диалектика, 2004. – 256 с. : ил. – ISBN 5-8459-0651-2
581429
  Борисов В.Н. Классическая немецкая философия конца XVIII -начала ХІХ веков / В.Н. Борисов. – Новосибирск, 1969. – 56с.
581430
   Классическая немецкая философия.. – Кишинев, 1965. – 35с.
581431
  Нечепоренко Л.С. Классическая педагогика : учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений / Л.С. Нечепоренко, Я.В. Подоляк, В.Г. Пасынок. – Харьков : Основа, 1998. – 420с. – ISBN 5776805392
581432
  Федорова Мария Классическая политическая философия / Федорова Мария. – Москва : Весь мир, 2001. – 224с. – (Весь Мир Знаний). – ISBN 5-7777-7-0130-2


  В шести очерках этой книги рассматриваются основные этапы эволюции политической мысли от Античности до XIX века
581433
  Ахматова А.А. Классическая поэзия Востока / А.А. Ахматова. – Москва, 1969. – 207с.
581434
   Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии : [переводы. – Москва : Художественная литература, 1977. – 926 с. : 16 л. цв. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 16 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
581435
  Ахиезер Н.И. Классическая проблема моментов и некоторые вопросы анализа связанные с нею / Н.И. Ахиезер. – Москва, 1961. – 310с.
581436
   Классическая проза Дальнего Востока : [сборник : перевод. – Москва : Художественная литература, 1975. – 895 с. : 16 л. цв. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 18 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв)
581437
  Григорьев Н.А. Классическая русская педагогика эпохи 60-х гг. XIX. Гл.1, 2 и 3 : Дис... наук: / Григорьев Н.А.; Харьковский Гос. Педагогический институт им. Г.С.Сковороды. – Харьков, 1947. – 107л.
581438
  Григорьев Н.А. Классическая русская педагогика эпохи 60-х гг. XIX. Гл.4 : Дис... наук: / Григорьев Н.А.; Харьковский Гос. педагогический институт им. Г.С.Сковороды. – Харьков, 1947. – 108-345л.
581439
  Григорьев Н.А. Классическая русская педагогика эпохи 60-х гг. XIX. Гл.5 : Дис... наук: / Григорьев Н.А.; Харьковский Гос. Педагогический институт им. Г.С.Сковороды. – Харьков, 1947. – 346-461л.
581440
  Григорьев Н.А. Классическая русская педагогика эпохи 60-х гг. XIX. Гл.6 и 7 : Дис... наук: / Григорьев Н.А.; Харьковский Гос. Педагогический Институт им. Г.С.Сковороды. – Харьков, 1947. – 462-575л.
581441
  Франк-Каменецкий и др. Классическая симметрия : учеб.пособие / и др. Франк-Каменецкий. – Ленинград : Ленинградский государственный университет, 1984. – 87с.
581442
  Абросимов Б.Г. Классическая статистическая физика : функции распределения : учеб. пособие / Абросимов Б.Г., Аринштейн Э.А. ; Тюмен. гос. ун-т. – Тюмень : ТГУ, 1983. – 87 с. : ил., схемы
581443
  Иваненко Д. Классическая теория поля (новые проблемы) / Д. Иваненко, А. Соколов. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1949. – 432с.
581444
  Иваненко Д. Классическая теория поля (новые проблемы) : Учеб.пособие / Д. Иваненко, А. Соколов. – 2-е изд. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1951. – 479 с.
581445
  Татевский В.М. Классическая теория строения молекул и квантовая механика / В.М. Татевский. – М., 1973. – 516с.
581446
  Снеддон И.Н. Классическая теория упругости / И.Н. Снеддон, Д.С. Берри. – Москва : Физматлит, 1961. – 219 с.
581447
   Классическая филология. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1959. – 140 с.
581448
  Дерюгин А.А. Классическая филология / А.А. Дерюгин, Н.И. Стапанов. – Саратов, 1961. – 110с.
581449
  Дмитров Л.Д. Классическая филология в Киевском университете // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 47-49
581450
   Классическая филология и индоевропейское языкознание = Studies in classical philology and indo-european languages. – Санкт-Петербург : Наука, 2002. – 639, [1] с. – Парал. тит. л. и содерж. англ. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – (Colloquia classica et indogermanica / Рос. акад. наук., Ин-т лингвист. исслед. РАН, Ин-т мировой культуры при Моск. гос. ун-те им. М.В. Ломоносова ; 3). – ISBN 5-02-027072-5


  Сборник содержит материалы Чтений памяти И.М. Тронского 2000-2002 гг. и конференций Института мировой культуры при МГУ им. М.В. Ломоносова
581451
   Классическая философия науки : хрестоматия. – Москва ; Ростов-на-Дону : МарТ, 2007. – 592 с. – (Учебный курс). – ISBN 5-241-00767-9
581452
  Макаров В.С. Классическая химия и ее творцы / В.С. Макаров, Д.Л. Шамшин. – Воронеж, 1989. – 190с.
581453
  Пановский В. Классическая электродинамика : Пер. с англ. / В. Пановский, М. Филипс. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 432с.
581454
  Бредов М.М. Классическая электродинамика : Учебное пособие / М.М. Бредов, В.В. Румянцев, И.Н. Топтыгин; Под ред. Топтыгина М.Н. – Москва : Наука, 1985. – 399 с.
581455
  Бредов М.М. Классическая электродинамика : Учебное пособие / М.М. Бредов, В.В. Румянцев, И.Н. Топтыгин; Под ред.: И.Н.Топтыгина. – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 400с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0511-1
581456
  Джексон Д. Классическая электродинамика. : Пер.с англ. / Д. Джексон. – Москва : Мир, 1965. – 702 с.
581457
  Беллюстин С.В. Классическая электронная теория / С.В. Беллюстин. – Москва : Высшая школа, 1971. – 349 с.
581458
  Измайлов В С. Классическая, релятивистская и квантовая механика / В С. Измайлов, . – Ленинград : Общество по распространению полит. и науч. знаний РСФСР, 1959. – 51 с.
581459
  Вейль Г. Классические группы, их инварианты и представления : Пер. с англ. / Г. Вейль. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 408с.
581460
  Синай Я.Г. Классические динамические системы со счетнократным лебеговским спектром. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Синай Я.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1964. – 5л.
581461
  Спринджук В.Г. Классические диофантовы уравнения от двух неизвестных / В.Г. Спринджук. – М., 1982. – 287с.
581462
  Гашененко И.Н. Классические задачи динамики твердого тела / И.Н. Гашененко, Г.В. Горр, А.М. Ковалев ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т прикладной математики и механики. – Киев : Наукова думка, 2012. – 401, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 367-396. – (Серия "Задачи и методы: математика, механика, кибернетика" / редкол.: Ковалев А.М. (отв. ред.) и [др.] ; т. 7). – ISBN 978-966-00-1307-0
581463
  Горр Г.В. Классические задачи динамики твердого тела: / Г.В. Горр. – Киев : Наукова думка, 1978. – 294 с.
581464
  Мусин Ю.Р. Классические и квантовые проблемы движения протяженных пробных тел в общении теории относительности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Мусин Ю.Р.; Моск.ав.ин-т. – М, 1981. – 15л.
581465
  Николаева А.А. Классические и квантовые размерные эффекты у тонких цилиндрических монокристаллов висмута : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Николаева А. А.; АН МССР, Ин-т приклад. физ. – Кишинев, 1979. – 20л.
581466
   Классические и неклассические задачи для дифференциальных уравнений.. – Куйбышев, 1989. – 152с.
581467
   Классические космогонические гипотезы : сб. оригин. работ / Кант, , Лаплас, , Фай, , Дарвин, , Пуанкаре; перевод, Костицына В.А. – Москва; Петроград : Госиздат, 1923. – 171с.
581468
  Никандров В.В. Классические методы психофизики / В.В. Никандров. – СПб., 1991. – 108с.
581469
  Абдуллоев Х.О. Классические нелинейные модели в теории конденсированных сред / Х.О. Абдуллоев, А.В. Маханьков, Ф.Х. Хакимов ; отв. ред. Адхамов А.А. ; Тадж. гос. ун-т им. В. И. Ленина. – Душанбе : Дониш, 1989. – 179 с. : ил. – Библиогр.: с. 171-179
581470
  Аладьев В.З. Классические однородные структуры: теория и приложения = Classical cellular automata: theory and applications : монография / В.З. Аладьев, В.К. Бойко, Е.А. Ровба; Мин-во образований Республики Беларусь; Учреждение образования "Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы"; Междунар. акад. ноосферы, Балт. отд. – Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2008. – 485с. – ISBN 978-985-551-020-7
581471
  Суетин П.К. Классические ортогональные многочлены. / П.К. Суетин. – Москва : Наука, 1976. – 327 с.
581472
  Суетин П.К. Классические ортогональные многочлены. / П.К. Суетин. – 2-е изд., доп. – М., 1979. – 415с.
581473
  Никифоров А.Ф. Классические ортогональные полиномы дискретной переменной / А.Ф. Никифоров. – М, 1985. – 215с.
581474
  Никифоров А.Ф. Классические ортогональные полиномы дискретной переменной / А.Ф. Никифоров. – Москва : Наука, 1985. – 215 с.
581475
  Никифоров А.Ф. Классические ортогональные полиномы и их приложения / А.Ф. Никифоров, В.Б. Уваров. – М, 1970. – 96с.
581476
   Классические памятники литератур Востка.. – М, 1985. – 241с.
581477
  Гальцов Д.В. Классические поля : Учеб.пособие / Д.В. Гальцов, Ю.В. Грац, В.Ч. Жуковский. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 148с. – ISBN 5-211-01587-8
581478
  Юдин П.Ф. Классические произведения марксистского философского материализма / П.Ф. Юдин. – Москва, 1939. – 128с.
581479
   Классические работы по физико-химии силикатов.. – Л, 1937. – 185с.
581480
  Балабанян Классические равновесные корреляционные и пуасоновские функции Грина в статистической механике. : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.02. / Балабанян гурген Оганесович; Российск. АН. – М., 1991. – 22л.
581481
  Северянин И. Классические розы / И. Северянин. – М., 1991. – 221с.
581482
  Шефер К. Классические случаи стабилизации валюты и их значение для стабилизации / К. Шефер. – М.-Птгр., 1923. – 128с.
581483
  Щербина В.В. Классические теоретические модели организационного развития как ориентиры диагностики организаций // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 138-150. – ISSN 1606-951Х
581484
  Мартышин О. Классические типы правопонимания и "новые теории права" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 92-99. – ISSN 0132-1331
581485
   Классические традиции в русск.сов.литературе.. – Куйбышев, 1985. – 132с.
581486
  Шеметков Л.А. Классические факторизации групп и колец / Л.А. Шеметков. – Гомель, 1979. – 65с.
581487
  Кулаковский Ю.А. Классические языки в русских гимназиях : (статьи 1 и 2). – [Санкт-Петербург] : [Издатель редактор Я. Г. Гуревич], 1890. – С. 45-74, 63-74. – Отд. оттиск: Русская школа, 1890, № 4. - Автор указан в конце текста
581488
  Фролов Д.В. Классический арабский стих / Д.В. Фролов. – М, 1991. – 357с.
581489
  Тураев Б.А. Классический Восток : посмертный труд / Б.А.Тураев ; Под ред. В.В. Струве, Н.Д. Флиттнер. – Ленинград : Изд. Брокхауз-Ефрон
[Т.] 1 : Введение. Вавилон. – 1924. – 292, [4] с.
581490
  Шаматов А.Н. Классический дакхини / А.Н. Шаматов. – М., 1974. – 261с.
581491
  Шаматов А.Н. Классический дакхини. / А.Н. Шаматов. – М., 1974. – 261с.
581492
  Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности / М.К. Мамардашвили. – Тбилиси, 1984. – 82с.
581493
  Антонец М.А. Классический идеал квантования Вейля : Автореф. дис.... канд .физ-мат. наук : 01.01.01 / Антонец М.А. ; МГУ. – Москва, 1978. – 12 с.
581494
  Грюнебаум Классический ислам: Очерк истории (600-1258) / Грюнебаум, , Густав Эдмунд фон. – Москва : Наука, 1986. – 216с.
581495
   Классический ислам: традиционные науки и философия.. – М, 1988. – 131с.
581496
  Сапунов В.Т. Классический курс сопротивления материалов в решениях задач : учеб. пособ. / В.Т. Сапунов. – 3-е изд., испр. – Москва : КомКнига, 2006. – 160 с. – ISBN 5-484-00299-0
581497
  Бирюков А.А. Классический массаж / А.А. Бирюков. – Алма-Ата, 1989. – 205с.
581498
  Тарасов Н.И. Классический танец / Н.И. Тарасов. – М., 1971. – 493с.
581499
  Тарасов Н.И. Классический танец : школа мужского исполнительства / Н.И. Тарасов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Искусство, 1981. – 479с.
581500
  Базарова Н.П. Классический танец / Н.П. Базарова. – Л, 1984. – 199с.
581501
  Ярмолович Л.И. Классический танец / Л.И. Ярмолович. – Ленинград, 1986. – 86с.
581502
   Классический танец.. – М, 1961. – 56с.
581503
   Классический танец.. – М, 1967. – 36с.
581504
  Блок Л.Д. Классический танец.История и современность / Л.Д. Блок. – М, 1987. – 556с.
581505
  Михайлова М.В. Классический текст в горизонте социальной метафизики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 38-42. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1995-0055
581506
  Шаповалов В. Классический университет в поликультурном обществе / В. Шаповалов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 12. – С. 15-20. – ISSN 0869-3617
581507
   Классический университет в условиях реформы вузовской системы. Интервью с ректором Оренбургского государственного университета В.П. Ковалевским. // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 102-107. – ISSN 0869-3617
581508
  Афанасьев Д.В. Классический университет как региональный центр науки и инноваций / Д.В. Афанасьев, В.С. Грызлов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6. – С. 65-70. – ISSN 0869-3617


  В статье на примере Кабардино-Балкарского государственного университета анализируются формы и механизмы научно-исследовательской деятельности регионального вуза, функционирующего в поликультурной среде. Показано, что большая часть проблем гуманитарной ...
581509
  Боронина И.А. Классический японский роман / И.А. Боронина. – М., 1981. – 294с.
581510
  Сыромятников Н.А. Классический японский язык / Н.А. Сыромятников. – М., 1983. – 150с.
581511
  Рыбалкин В.С. Классическое арабское языкознание / В.С. Рыбалкин ; [ред. Мазниченко Е.И.] ; Нац. акад. наук Украины ; Ин-т востоковедения им. А. Крымского. – Киев : Стилос, 2003. – 405, [3] с. – Библиогр.: с. 356-402 и в подстроч. примеч. – ISBN 966-8009-29-0
581512
  Айерлэнд К. Классическое введение в современную теорию чисел / К. Айерлэнд, М. Роузен. – Москва : Мир, 1987. – 416 с.
581513
   Классическое естествознание и современная наука. – Новосибирск, 1991. – 150с.
581514
  Матросов В.Л. Классическое и педагогическое университетское образование : истоки и традиции взаимодействия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 52-55. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385
581515
   Классическое и современное искусство Запада.. – М, 1989. – 205с.
581516
  Денисов В.И. Классическое излучение гравитационно-электромагнитных систем : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Денисов В. И.; Физ. факт. – М., 1978. – -16л.
581517
   Классическое искусство за рубежом.. – М, 1966. – 259с.
581518
   Классическое искусство Запада.. – М, 1973. – 273с.
581519
  Гайжутис А.Л. Классическое искусство и современность / А.Л. Гайжутис. – Москва, 1983. – 63с.
581520
   Классическое наследие и современность. – Ташкент, 1984. – 114с.
581521
  Пруцков Н.И. Классическое наследие и современность / Н.И. Пруцков. – Л. : Наука, 1988. – 330 с.
581522
   Классическое наследие и современность.. – Баку, 1981. – 144с.
581523
   Классическое наследие и современность.. – Л, 1981. – 416с.
581524
   Классическое наследие и современность.. – Куйбышев, 1986. – 208с.
581525
   Классическое наследие и современный кинематограф.. – Л, 1988. – 153с.
581526
  Анисимов И. Классическое наследство и современность / И. Анисимов. – Москва : Советский писатель, 1960. – 328 с.
581527
  Кушаков Ю.В. Классическое натурфилософское наследие в свете ленинской теории отражения // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 46
581528
  Храмова С.И. Классическое русское литературное наследие XIX века и проблемы национальной культуры на современном этапе // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 255-259
581529
   Классическое художественное наследие в современной идеологической борьбе и задачи отделов литературы на иностранных языках.. – М, 1981. – 55с.
581530
  Фридлендер Г.М. Классическое эстетическое наследие и марксизм / Г.М. Фридлендер. – М., 1985. – 336с.
581531
   Класски туркменской поэзии.. – Ашхабад, 1955. – 304с.
581532
  Шамаева С.Е. Классная и внеклассная работа по зарубежной литературе в 5-8-х классах. / С.Е. Шамаева. – М., 1989. – 126с.
581533
  Дулов А.И. Классное руководство в V-VII классах / А.И. Дулов. – М., 1955. – 152с.
581534
  Лутошкин А.Н. Классному руководителю о комсомольской работе в школе. / А.Н. Лутошкин. – М., 1975. – 192с.
581535
  Ходоровская З.А. Классному руководителю о работе с пионерами разного возраста / З.А. Ходоровская. – М., 1982. – 128с.
581536
   Классному руководителю о работе с пионерами старшего возраста / Ходоровская З.А. – М, 1986. – 190с.
581537
  Галебская Н.В. Классному руководителю об идейно-политическом воспитании старшеклассников. / Н.В. Галебская. – Воронеж, 1977. – 52с.
581538
  Ширяева Л.В. Классному руководителю сельской школы / Л.В. Ширяева, В.И. Ширяев. – Сыктывкар, 1982. – 96с.
581539
   Классные руководители о своей работе с пионерами и комсомольцами.. – М, 1955. – 160с.
581540
  Данилевич Р.С. Классные фронтальные лаборатоные наблюдения и опыты по физике учащихся 6-8 классов средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Данилевич Р.С.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 20л.
581541
  Дунаева Е.И. Классные этические беседы с учащимися V-VI классов / Е.И. Дунаева. – Смоленск, 1961. – 19 с.
581542
  Фам Выонг Дьен Классный коллектив как фактор воспитания младших школьников (на матер. начальной школы СССР и СРВ). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Фам Выонг Дьен; АПН СССР. НИИ общих проблем воспитания. – М., 1980. – 22л.
581543
  Загоруйко Л.М. Классный руководитель и комсомольсская группа класса / Л.М. Загоруйко, В.М. Дмитриева. – Л., 1969. – 32с.
581544
  Гринкин П.Я. Классный руководитель и общественность / П.Я. Гринкин. – Минск, 1966. – 42с.
581545
  Скоморохов Н.Я. Классный руководитель и организация единых требований к учащимся. / Н.Я. Скоморохов. – Ростов-на-Дону., 1954. – 95с.
581546
  Ширвиндт Б.Е. Классный руководитель и пионерский отряд. / Б.Е. Ширвиндт. – М., 1980. – 175с.
581547
   Классный руководитель.. – М-Л, 1949. – 24с.
581548
   Классный руководитель.. – М, 1954. – 384с.
581549
   Классный руководитель.. – 3-е изд. – М, 1957. – 352с.
581550
  Болдырев Н.И. Классный руководитель. / Н.И. Болдырев. – 2-е изд. – М, 1978. – 271с.
581551
  Даниани Лионель Яковлевич Классова сущность идеологии и политики социал-сионизма : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Даниани Лионель Яковлевич; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М., 1989. – 47л.
581552
  Вайсберг Н.Г. Классовая бороба помещичьих крестян Киевской губернии в период подготовки и проведения крестьянской реформы 1861 г. : Дис... канд. ист.наук: / Вайсберг Н. Г.; КГУ им. Т.Г. Шевчекно. – К., 1954. – 314л. – Бібліогр.:л.286-314
581553
  Леонидов Ф.М. Классовая борьба / Ф.М. Леонидов. – М, 1970. – 301с.
581554
  Мамедов Э.И. Классовая борьба в азербайджанской деревне в период строительства социализма (1920-1937 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Мамедов Э.И.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1967. – 62л.
581555
  Мамедов Э.И. Классовая борьба в азербайджанской деревне накануне сплошной коллективизации сельского хозяйства (1927-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мамедов Э.И.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Акад. наук АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1959. – 20л.
581556
  Гудратов О.Г. Классовая борьба в Азребайджанской деревне в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гудратов О.Г.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1964. – 25л.
581557
  Липинский Л.П. Классовая борьба в белорусской деревне 1907-1914. / Л.П. Липинский. – Минск, 1981. – 176с.
581558
  Неделько В.А. Классовая борьба в белорусской деревне в 1926-1929 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Неделько В.А.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1971. – 22л.
581559
  Сидоренко А.И. Классовая борьба в белорусской деревне в первы год восстановительного периода (1941 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сидоренко А.И.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. истории СССР. – Минск, 1950. – 16л.
581560
  Мелешко В.И. Классовая борьба в белорусской деревне во второй половине XVII-XVIII в. / В.И. Мелешко. – Минск, 1982. – 254с.
581561
  Ойматов Х. Классовая борьба в болгарской деревне в годы экономического кризиса (1930-1934 гг.) / Х. Ойматов. – Душанбе, 1981. – 167с.
581562
   Классовая борьба в Германии в новейшее время (1918-1945 гг.). – Челябинск, 1983. – 113с.
581563
   Классовая борьба в Германии в период империализма, 1900-1945 г.. – Челябинск, 1988. – 128с.
581564
  Даниялов Г.Д. Классовая борьба в Дагестане во второй половине XIX - начале XX вв. / Г.Д. Даниялов. – Махачкала, 1970. – 294с.
581565
  Осипова Т.В. Классовая борьба в деревне в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции / Т.В. Осипова. – М, 1974. – 350с.
581566
  Ивницкий Н.А. Классовая борьба в деревне и ликвидация кулачества как класса. 1929-1932 гг. / Н.А. Ивницкий. – М., 1972. – 360с.
581567
  Верстюк В.Ф. Классовая борьба в деревне на Левобережной Украине в 1919 г. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Верстюк В.Ф.; АН УССР. – К., 1979. – 24л.
581568
  Фурсов В.Н. Классовая борьба в деревне центрально-черноземных губерний пореформенной России / В.Н. Фурсов. – Воронеж, 1991. – 198с.
581569
  Делюсин Лев Петрович Классовая борьба в деревнях Центрально-Южного Китая в период аграрных преобразований (1950-1952 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Делюсин Лев Петрович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1961. – 18л.
581570
  Сидоров В.А. Классовая борьба в доколхозной деревне 1921-29 гг. / В.А. Сидоров. – Москва, 1978. – 246с.
581571
  Малеваный А.М. Классовая борьба в Древнем мире / А.М. Малеваный. – Казань, 1987. – 112с.
581572
  Лившиц Г.М. Классовая борьба в Иудее и восстания против Рима / Г.М. Лившиц. – Минск, 1957. – 436с.
581573
  Кошкинбаева Т.А. Классовая борьба в Казахском ауле накануне и в период победы Великой Октябрьской социалистической революции (1907 -- первая половина 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кошкинбаева Т.А.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1965. – 36л.
581574
  Косшанов Классовая борьба в Казахстане в конце XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Косшанов к. Л.;. – Алма-Ата, 1977. – 28л.
581575
  Чокушов Бейманалы Классовая борьба в киргизских аилах в первые годы социалистических преобразований. / Чокушов Бейманалы. – Фрунзе, 1970. – 172с.
581576
  Чокушов Бейманалы Классовая борьба в киргизских аилах. / Чокушов Бейманалы. – Фрунзе, 1990. – 129с.
581577
  Лазарев В.И. Классовая борьба в КНР. / В.И. Лазарев. – М., 1981. – 318с.
581578
  Щетнев В.Е. Классовая борьба в кубанской станице : Автореф... канд.ист.наук: 571 / Щетнев В.Е.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1968. – 18л.
581579
  Дирвеле Е.И. Классовая борьба в Литве в 1926 году : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Дирвеле Е.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. – Вильнюс, 1961. – 21 с.
581580
  Кабытова Н.Н. Классовая борьба в поволжской деревне в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции. / Н.Н. Кабытова. – Куйбышев, 1984. – 68с.
581581
   Классовая борьба в Поволжье в 1905-1907 гг.. – Куйбышев, 1985. – 138с.
581582
   Классовая борьба в Поволжье в период подготовки и совершения Великой Октябрьской социалистической революции.. – Куйбышев, 1987. – 164с.
581583
  Найденов М. Классовая борьба в пореформленной деревне (1861-1863 гг.) / М. Найденов. – М., 1955. – 328с.
581584
   Классовая борьба в развитых капиталистических старанах.. – М, 1966. – 224с.
581585
  Тихомиров Михаил Николаевич Классовая борьба в России 17 в. / Тихомиров Михаил Николаевич. – Москва : Наука, 1969. – 448 с.
581586
  Глаголев В.П. Классовая борьба в России в конце 70-х -- начале 80-х гг.17 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Глаголев В.П.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1958. – 20л.
581587
   Классовая борьба в Сибири в переходный период.. – Тюмень, 1987. – 100с.
581588
  Гущин Н.Я. Классовая борьба в сибирской деревне, 1920-е - середина 1930-х гг. / Н.Я. Гущин, В.А. Ильиных. – Новосибирск, 1987. – 330с.
581589
   Классовая борьба в сибирской деревне.. – Новосибирск, 1978. – 154с.
581590
  Смит М.Н. Классовая борьба в современной Англии. / М.Н. Смит. – М, 1922. – 120с.
581591
   Классовая борьба в современной индийской деревне.. – М, 1969. – 224с.
581592
  Мирошничеуrо П.Я. Классовая борьба в сознании народных масс периода кризиса крепостничества в России / П.Я. Мирошничеуrо. – Донецк, 1975. – 33 с.
581593
  Измозик Владлен Семенович Классовая борьба в социалистической промышленности в первые годы НЭПа. 1921-1925 (на материалах Ленинграда) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Измозик Владлен Семенович; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1979. – 20л.
581594
  Лозинский С.Г. Классовая борьба в средневековом городе / С.Г. Лозинский. – Ленинград ; Москва : Книга, 1925. – 156, [2] с.
581595
  Фоломеев Г.И. Классовая борьба в СССР в период социалистическойиндустриализации страны (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Фоломеев Г.И.; МГУ. Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма. – М., 1955. – 16л.
581596
  Шангин И.С. Классовая борьба в странах капитала / И.С. Шангин. – Л., 1961. – 58с.
581597
  Краснов И.М. Классовая борьба в США и движение против антисоветской интервенции / И.М. Краснов. – М., 1961. – 303с.
581598
  Мельникова И.Н. Классовая борьба в Чехословакии в 1924-1929 гг. / И.Н. Мельникова. – Москва, 1962. – 443с.
581599
  Ефанов И К. Классовая борьба в чечено-ингушском ауле в период социалистического строительства / И К. Ефанов, . – Грозный, 1979. – 118с.
581600
  Маркс К. Классовая борьба во Франции / К. Маркс. – Москва, 1940. – 135с.
581601
  Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г / К. Маркс. – Птгр, 1919. – 120с.
581602
  Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г / К. Маркс. – Москва, 1935. – 144с.
581603
  Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г / К. Маркс. – М, 1938. – 120с.
581604
  Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г / К. Маркс. – М, 1938. – 112с.
581605
  Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г / К. Маркс. – Москва, 1950. – 152с.
581606
  Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г / К. Маркс. – М, 1953. – 152с.
581607
  Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г / К. Маркс. – М, 1984. – 159с.
581608
  Эйдинтас А.А. Классовая борьба и деятельность Коммунистической партии Литвы в период с августа 1919 г. по 1920 г. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Эйдинтас А.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1981. – 19л.
581609
  Вебер А.Б. Классовая борьба и капитализм: рабочее и профсоюзное движение как фактор социально-экономического развития 19-20 в. / А.Б. Вебер. – Москва, 1986. – 303с.
581610
  Доморацкая Э.И. Классовая борьба и коллективные договоры во Франции : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Доморацкая Э.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юрид. фак. – М., 1969. – 18л.
581611
  Пронин А.А. Классовая борьба и конституционные реформы британского империализма в Индии. / А.А. Пронин. – М., 1934. – 171с.
581612
  Забарко Б.М. Классовая борьба и международная рабочая помощь / Б.М. Забарко. – Киев, 1974. – 223с.
581613
  О"Риордан Классовая борьба и национальный вопрос / О"Риордан. – М, 1983. – 351с.
581614
   Классовая борьба и общевственная мысль в истории Европы и Америки. – Сыктывкар, 1988. – 178с.
581615
  Мавродин В.В. Классовая борьба и общественно-политическая мысль в России в XVIII веке / В.В. Мавродин. – Л., 1964. – 195с.
581616
  Мавродин В.В. Классовая борьба и общественно-политическая мысль в России в XVIII веке / В.В. Мавродин. – Ленинград, 1975. – 214с.
581617
  Трофимов Ж.А. Классовая борьба и общественное движение в Симбирской губернии в 70-80 годах XIX века : Автореф... канд. ист.наук: / Трофимов Ж.А.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1967. – 20л.
581618
  Гутнова Е.В. Классовая борьба и общественное сознание крестьянства в средневековой Западной Европе (XI - XV вв.) / Е.В. Гутнова. – М., 1984. – 352с.
581619
   Классовая борьба и проблемы развития культуры в Латвиййской ССР. – Рига, 1987. – 188с.
581620
   Классовая борьба и профсоюзы.. – М, 1971. – 328с.
581621
  Чокушов Бейманалы Классовая борьба и упрочение Советской власти в киргизских аилах . / Чокушов Бейманалы. – Фрунзе, 1968. – 100с.
581622
  Леве Б.П. Классовая борьба или социальный конфликт?: О теориях "равновесия" и "конфликта" в буржуазной полти. социологии / Б.П. Леве. – Москва, 1976. – 151с.
581623
  Вайнберг Е.И. Классовая борьба крестьян против крепостничества на южной окраине Русского государства в первой половине 17 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Вайнберг Е.И.; Моск.гос.ист-архивный ин-т. – М, 1955. – 16л.
581624
  Хоруев Ю.В. Классовая борьба крестьян Терской области на рубеже XIX - XX веков / Ю.В. Хоруев. – Орджоникидзе, 1978. – 81с.
581625
   Классовая борьба на Западе и ее фальсификаторы.. – Минск, 1987. – 222с.
581626
  Волощенко А.К. Классовая борьба на Правобережной Украине в период второй революционной ситуации (1879-1881) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Волощенко А.К. ; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1966. – 27 с.
581627
   Классовая борьба на Урале в период империализма и утверждения диктатуры пролетариата.. – Пермь, 1989. – 93с.
581628
  Дариенко В.Н. Классовая борьба на Яике в 17- начале 18 вв. / В.Н. Дариенко. – М, 1966. – 88с.
581629
  Вайсберг Н.Г. Классовая борьба помещичьих крестьян Киевской губернии в период подготовки и проведения крестьянской реформы 1861года : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Вайсберг Н.Г. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 15 с.
581630
  Панкратов А.Я. Классовая борьба пролетариата в современных условиях: В пом. лект. / А.Я. Панкратов. – М., 1980. – 40с.
581631
  Шараев А.С. Классовая борьба пролетариата и современная молодежь / А.С. Шараев. – Л., 1980. – 20с.
581632
  Мстиславский С.Д. Классовая война в Германии / С.Д. Мстиславский. – М. – 220с.
581633
  Башлиев Д.И. Классовая и политическая борьба в Аргентине в период диктатуры Онганиа (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Башлиев Д.И.; АН СССР. Ин-т Латин. Америки. – М., 1972. – 26л.
581634
   Классовая интернационалистическая сущность внешнеполитической деятельности КПСС.. – М, 1982. – 178с.
581635
  Аверин Д.Д. Классовая природа и основные институты гражданского процесса Франции / Д.Д. Аверин. – Москва : Издательство Московского университета, 1968. – 47 с.
581636
  Панфилова М.Н. Классовая природа отчуждения личности. : Автореф... канд.филос.наук: 09.620 / Панфилова М.Н.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1970. – 22л.
581637
  Бурмистров Н.А. Классовая природа партийности исторической науки. / Н.А. Бурмистров. – Казань, 1989. – 182с.
581638
  Волков Г.И. Классовая природа преступлений и советское уголовное право / Г.И. Волков ; под. ред. Н.В. Крыленко. – Москва : ОГИЗ, 1935. – 232 с.
581639
  Вебер А.Б. Классовая структура общества в Западной Германии / А.Б. Вебер. – Москва, 1961. – 276с.
581640
  Микульский К.И. Классовая структура общества в странах социализма / К.И. Микульский. – Москва, 1968. – 47с.
581641
  Микульский К.И. Классовая структура общества в странах социализма. / К.И. Микульский. – М., 1976. – 280с.
581642
  Тадевосян Э.В. Классовая структура социалистического общества и пути достижения социальной однородности. / Э.В. Тадевосян, И.Я. Копылов. – М., 1974. – 37с.
581643
  Пятенко В.Г. Классовая сущность демократии и основные особенности ее проявления в процессе развития социалистического общества. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Пятенко В.Г.; МВ и ССО УССР.Харьк.гсо.ун-т. – Х, 1980. – 24л.
581644
  Абабков Ю.Н. Классовая сущность западногерманского техницизма / Ю.Н. Абабков. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1980. – 108 с.
581645
  Еремин Ю.Е. Классовая сущность и исторический характер демократии : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.01 / Еремин Ю.Е.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1977. – 39л.
581646
  Пак-Ир Классовая сущность народной демократии Кореи. : Автореф... канд. филлог.наук: / Пак-Ир П.А.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1954. – 20л.
581647
  Корнеев Л.А. Классовая сущность сионизма / Л.А. Корнеев. – Киев, 1982. – 264с.
581648
  Красковская М.П. Классовая сущность теории и практики "регулирования" социальных отношений в индустриализацию развитых капиталистических странах : Дис... канд. филос.наук: / Красковская М.П.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1977. – 207л.
581649
  Красковская М.П. Классовая сущность теории и практики "регулирования" социальных отношений в индустриально развитых каиталистических странах : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Красковская М.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 24 с.
581650
  Калинин Ю.В. Классовая сущность уголовного законодательства современных капиталистических стран / Ю.В. Калинин. – Минск, 1981. – 190с.
581651
  Шульга Н.П. Классовая типология личности / Н.П. Шульга. – К., 1978. – 131с.
581652
  Капто А.С. Классовое воспитание : методология, теория, практика / А.С.Капто. – Москва : Политиздат, 1985. – 415, [1] с.
581653
  Стучка П.И. Классовое государство и гражданское право. / П.И. Стучка. – М., 1924. – 78с.
581654
  Степанян Э.Х. Классовое и национальное сознание / Э.Х. Степанян. – М., 1976. – 64с.
581655
  Владимиров Н.П. Классовое и общечеловеческое в искусстве / Н.П. Владимиров. – Москва, 1984. – 128с.
581656
  Владимиров Н.П. Классовое и общечеловеческое в искусстве. / Н.П. Владимиров. – Москва, 1979. – 63с.
581657
  Даниленко Иван Михайлович Классовое и общечеловеческое в морали : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.05 / даниленко Иван Михайлович; МГУ. – М., 1978. – 29л.
581658
  Прохорова Л.П. Классовое и общечеловеческое в морали. : Автореф... канд. филос.наук: / Прохорова Л.П.; Ростов. гос. ун-т. Экон-.филос. ф-тет. – Ростов -на-Дону, 1968. – 20л.
581659
  Блюменау Р. Классовое лицо евангелизма / Р. Блюменау. – Л, 1930. – 24с.
581660
  Геров А. Классовое общество / А. Геров. – София, 1965. – 119с.
581661
  Худяков В.Н. Классовое разложение крестьянства Тобольской губернии в пореформенный период : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Худяков В.Н.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 26л.
581662
  Крицман Л. Классовое расслоение в советской деревне / Л. Крицман. – М, 1926. – 191с.
581663
  Чурина Л.П. Классовость и партийность искусства / Л.П. Чурина. – Свердловск, 1961. – 31с.
581664
  Титов В.Г. Классовость, народность, партийность художественной литературы : (Материалы к лекциям по введению в литературоведение для студентов-заочников) / В.Г. Титов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1967. – 30 с.
581665
  Лобанов В.И. Классовые битвы в странах капитала / В.И. Лобанов. – Москва, 1962. – 48с.
581666
  Лоран А. Классовые бои в Бельгии / А. Лоран. – Москва, 1961. – 64 с.
581667
  Комолова Н.П. Классовые бои в итальянской деревне. 1941-1950 гг. / Н.П. Комолова. – Москва, 1963. – 344с.
581668
  Тепер Е.М. Классовые бои в странах капитала / Е.М. Тепер. – М, 1973. – 31с.
581669
   Классовые бои в цитаделях империализма.. – М, 1981. – 336с.
581670
  Ежов В.Д. Классовые бои на Рейне. / В.Д. Ежов. – М, 1973. – 413с.
581671
  Куц Ю.А. Классовые и национальные аспекты развития социальной структуры села в условиях перестройки : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Куц Ю.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Харьков, 1989. – 24л.
581672
  Куц Ю.А. Классовые и национальные аспекты развития социальной структуры села в условиях перестройки : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Куц Ю.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 24л.
581673
  Куц Ю.А. Классовые и национальные аспекты развитя социальной структуры слеа в уловиях перестройки : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Куц Ю. А.; МВиССО УССР, Харьк. ин-т радиоэлектроники им. М. Янглея. – Харьков, 1989. – 216л. – Бібліогр.:л.181-216
581674
  Хабиб М. Классовые и экономические основы некапиталистического развития молодых национальных государств. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Хабиб М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 22л.
581675
  Волоцкой М.В. Классовые интересы и современная евгеника / М.В. Волоцкой. – Москва, 1925. – 48с.
581676
  Слепков А. Классовые противоречия в 1-й Государственной Думе. / А. Слепков; Институт красной профессуры. – Петроград : Коммунистический Университет им.Г.Зиновьева, 1923. – 148с. – (Очерки истории России ХХ века / под ред. М .Н. Покровского)
581677
  Галактионов М. Классовый враг под сектантской личиной. / М. Галактионов. – М.-Л., 1930. – 48с.
581678
   Классовый и профессиональный состав городского населения ТССР в 1923 г.. – Ташкент, 1924. – 142с.
581679
  Булгакова Н. Классовый отбор. Обнародован первый рейтинг вузов стран СНГ / беседовала С. Беляева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 4 апреля (№ 14). – С. 21


  Рейтинговое агентство “Эксперт РА” при поддержке Фонда Олега Дерипаски “Вольное Дело” впервые подготовило рейтинг высших учебных заведений Содружества Независимых Государств.Все попавшие в рейтинг вузы распределены по пяти рейтинговым классам от А до ...
581680
  Новиков А.И. Классовый подход и новое мышление / А.И. Новиков. – Л., 1988. – 173с.
581681
   Классовый подход к формированию и удовлетворению социальных потребностей.. – Минск, 1981. – 238с.
581682
  Горбатов О.М. Классовый характер внешней политики СССР / О.М. Горбатов, И.Е. Горелов. – М., 1974. – 102с.
581683
   Классовый характер налогов в буржуазной Литве : Автореф... канд. экон.наук: / Жиленас А. Д,; Жиленас А. Д,; Вильн.ГУ, Экон. фак. – Вильнюс, 1952. – 40 с.
581684
  Жиленас А Классовый характер налогов в буржуазной Литве : Автореф... канд. экон.наук: / Жиленас А Д.; МВО СССР, Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1954. – 16л.
581685
   Классообразование в южноазиатской деревне.. – М, 1990. – 342с.
581686
   Классообразование на современном Востоке.. – М, 1978. – 195с.
581687
  Москвичева Г.В. Класссицизм в русской литературе ХVIII века / Г.В. Москвичева. – Горький, 1961. – 43 с.
581688
  Белицкий А.А. Классфикация тектонических разрывов и геометрические методы их изучения. / А.А. Белицкий. – М., 1952. – 68с.
581689
  Рябогин А.К. Классы аналитических и гармонических функций в полуплоскости и полупространстве : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Рябогин А. К.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1977. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
581690
  Локоть Т.В. Классы вращения для слоений коразмерности 1 с тривальными группами голономий и их применения : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Локоть Т.В.; МГУ. – Москва, 1973. – 9л.
581691
  Локоть Т.В. Классы вращения для слоений коразмерности 1 с тривальными группами голономий и их применения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Локоть Т.В.; МГУ. – М, 1973. – 9л.
581692
   Классы глаголов в функциональном аспекте : сб. науч. тр. – Свердловск : УрГУ, 1986. – 153 с.
581693
  Сова Л.З. Классы глаголов в языке зулу : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сова Л.З. ; Ин-т языкознания АН СССР. – Луганск, 1965. – 13 с.
581694
  Волков А.Г. Классы глаголов древнерусского языка старшей поры (XI-XIVвв.) в их отношении к словообразованию : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Волков А.Г. – Москва, 1952. – 14 с.
581695
  Баврин И.И. Классы голоморфных функций многих комплексных переменных и экстремальные вопросы для этих классов функций / И.И. Баврин. – М., 1976. – 99с.
581696
  Кудинцева И Классы единственности и корректной разрешимости краевых задач в бесконечном цилиндре и слое : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Кудинцева И.Г. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1979. – 16 с.
581697
  Кириченко Ю.В. Классы единственности и корректной разрешимости нелокальных краевых задач в бесконечном брусе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кириченко Ю.В.; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1981. – 21л.
581698
  Максимовская Н.С. Классы единственности решения задачи Коши для систем линейных уравнений в частных производных с переменными коэффициентами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Максимовская Н. С.; Хар.ГУ. – Х., 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
581699
  Чаус Н.Н. Классы единственности решения задачи Коши и представление положительно определенных ядер : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чаус Н.Н.; АН УССР. Ин-т матем. – Киев, 1965. – 15 с. – Бібліогр.:с.12-15
581700
  Еремин Ю.Е. Классы и демократия / Ю.Е. Еремин. – М., 1974. – 206с.
581701
  Караваев С.П. Классы и классовая борьба / С.П. Караваев. – Л., 1958. – 56с.
581702
  Дмитриев А.А. Классы и классовая борьба / А.А. Дмитриев. – М., 1960. – 44с.
581703
  Борткевич Н.А. Классы и классовая борьба / Н.А. Борткевич. – М., 1961. – 68с.
581704
  Арефьева Г.С. Классы и классовая борьба / Г.С. Арефьева, Е.Н. Лысманкин. – Москва, 1963. – 46с.
581705
  Сидехменов В.Я. Классы и классовая борьба в кривом зеркале / В.Я. Сидехменов. – Москва, 1969. – 131с.
581706
   Классы и классовая борьба в развивающихся странах : Изд. в 3-х томах. – Москва : Мысль
Т. 1 : Классовая структура / Варенцов К.М. и др. – 1967. – 407 с.
581707
   Классы и классовая борьба в развивающихся странах : Изд. в 3-х томах. – Москва : Мысль
Т. 2 : Проблема экономической независимости / Александровская Л.И. и др. – 1967. – 437 с.
581708
   Классы и классовая борьба в развивающихся странах : Изд. в 3-х томах. – Москва : Мысль
Т. 3 : Выбор пути / Акопян Г.С. и др. – 1968. – 431 с.
581709
  Семенов В.С. Классы и классовая борьба в современном буржуазном обществе / В.С. Семенов. – Москва, 1961. – 48с.
581710
  Трифонов И.Я. Классы и классовая борьба в СССР в начале нэпа /1921-1925 гг./ / И.Я. Трифонов. – ч.2. – Л, 1969. – 288с.
581711
  Розалиев Ю.Н. Классы и классовая борьба в Турции. / Ю.Н. Розалиев. – М, 1966. – 168с.
581712
   Классы и классовая борьба в ФРГ,. – М, 1978. – 295с.
581713
  Гузеватый Я.Н. Классы и классовая борьба в экономически слаборазвитых странах / Я.Н. Гузеватый. – М, 1963. – 127с.
581714
  Судариков А.А. Классы и классовая борьба. Социальные революции. / А.А. Судариков. – М., 1966. – 64с.
581715
   Классы и классовая структура в КНР.. – М, 1982. – 344с.
581716
  Кондуша Войцех Станислав Классы и классовые отношения в период строительства социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Кондуша Войцех Станислав ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
581717
  Кондуша Войцех Станислав Классы и классовые отношения в период строительства социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Кондуша Войцех Станислав ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
581718
  Кондуша С В. Классы и классовые отношения в период строительства социализма (теоретико-социологический анализ на примере ПНР) : Дис... канд. филос.наук: / Кондуша В.С,; МВ и ССО УССР.КГУ. – Киев, 1981. – 173л. – Бібліогр.:л.1-13
581719
   Классы и классовые отношения при социализме.. – Л, 1986. – 166с.
581720
  Трубенко А.И. Классы и классовые отношения. / А.И. Трубенко. – К., 1975. – 31с.
581721
  Сергиенко В.И. Классы и комплексы подгрупп конечных групп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сергиенко В.И.; Ин-т матем. и вычислит. техники АН БССР. МВ и ССО РСФСР. Уральский гос.у н-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1963. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
581722
  Глезерман Г.Е. Классы и нации / Г.Е. Глезерман. – М., 1974. – 79с.
581723
  Глезерман Г.Е. Классы и нации / Г.Е. Глезерман. – Изд. 2-е., доп. – М., 1977. – 26с.
581724
  Русинов Н.В. Классы и партии в антикоммунистическом движении в Перу (1959-1963 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Русинов Н.В.; АН СССР. Ин-т Латин. Америки. – М., 1972. – 21л.
581725
  Спирин Л.М. Классы и партии в гражданской войне в России / Л.М. Спирин. – М., 1968. – 438с.
581726
  Спирин Л.М. Классы и партии в гражданской войне в России. : Автореф... доктор ист.наук: / Спирин Л.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – М., 1965. – 48л.
581727
  Сидоров В.Н. Классы и партии в период Великой Октябрьской социалистической революции / В.Н. Сидоров. – Минск, 1971. – 40с.
581728
   Классы и партии в Сибири накануне и в период Великой Октябрьской социалистической революции.. – Томск, 1977. – 196с.
581729
  Лан В.И. Классы и партии в США / В.И. Лан. – М., 1937. – 636с.
581730
   Классы и слои в развитом социалистическом обществе.. – Свердловск, 1975. – 171с.
581731
   Классы и сословия России в период абсолютизма.. – Куйбышев, 1989. – 196с.
581732
   Классы и сословия средневекового общества : [сб. ст.]. – Москва : Издательство МГУ, 1988. – 212 с.
581733
   Классы и сословя в докапиталистических обществах Азии. – М, 1986. – 243с.
581734
   Классы и социальные слои: исторические судьбы. – М, 1990. – 299с.
581735
  Махнев Александр Алексеевич Классы инволюций и самоцентрализующиеся подгруппы в конечных группах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Махнев Александр Алексеевич; Новосиб. гос. ун-т. Специализир. совет К.063.98.01. – Новосибирск, 1978. – 7л. – Бібліогр.:с.7
581736
  Крутов А.В. Классы как субъекты политики: теория и векторы развития / А.В. Крутов. – Москва : МАИ-ПРИНТ, 2010. – 163, [1] с. – Библиогр.: с. 154-162. – ISBN 978-5-7035-2220-2
581737
  Шостак А.П. Классы компактности и шейпы в них. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Шостак А.П.; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. Каф. матем. анализа. – М., 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
581738
  Макаров А.А. Классы корректной разрешиомтси краевой задачи в бесконечном соле и полупространстве для систем линейных уравнений типа свертки : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Макаров А. А.; Хар.ГУ. – Х., 1979. – 17л.
581739
  Ревин О.М. Классы матриц, распознаваемые на регулярных итеративных системах / О.М. Ревин. – К., 1973. – 35с.
581740
  Уланова М.С. Классы неорганических соединений. / М.С. Уланова. – Тюмень, 1981. – 91с.
581741
   Классы неорганических соединений.. – Рига, 1989. – 47с.
581742
  Шмигирев Э.Ф. Классы подгрупп конечных групп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Шмигирев Э.Ф.;. – К., 1977. – 10л.
581743
  Гельфонд М.Г. Классы предложений классического анализа согаласованные с контруктивной интерпретацией. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Гельфонд М.Г.; АН СССР. – Л, 1975. – 7л.
581744
  Матросов Виктор Леонидович Классы рекурсивных функций по сложности вычислений аналитические характеристики сигнализирующих : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Матросов Виктор Леонидович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.15-18
581745
  Коноплянник Иван Антонович Классы систем дифференциальных уравнений третьего порядка специального вида без подвижных критических точек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Коноплянник Иван Антонович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 16л.
581746
   Классы слов в синтагматическом аспекте.. – Свердловск, 1988. – 180с.
581747
  Аксенова И.С. Классы слов в языках Африки / И.С. Аксенова. – Москва, 1984. – 166с.
581748
  Италмазов Хемра Классы сопряженности и транзитивные подгруппы силовских 2-подгрупп симметрических групп степеней 2m. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Италмазов Хемра; МП Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 85л. – Бібліогр.:л.82-85
581749
  Обухов Валерий Владимирович Классы точных решений уравнения Эйнштейна : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Обухов Валерий Владимирович; МГУ. – М., 1979. – 12л.
581750
  Шпаков В.В. Классы Фиттинга и формации с заданными свойствами радикалов и корадикалов : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Шпаков В.В. ; Учреждение образования "Гомельский гос. ун-т им. Франциска Скорины". – Гомель, 2010. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
581751
  Бланк Н.М. Классы функций ограниченной вариации, определяемых поведением на полуоси. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Бланк Н.М.; Харьков.гос.ун-т. – Харьков, 1983. – 16л.
581752
  Гильмутдинов Р.З. Классы функций, порождаемые группами интегро-дифференциальных операторов, интегральные представления и их приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01. / Гильмутдинов Р.З.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1981. – 15л.
581753
   Классы химических неорганических соединений.. – Ашхабад, 1984. – 13с.
581754
   Классы, партии и политика в развивающихся странах Востока.. – М, 1988. – 391с.
581755
  Весоловский В. Классы, слои и власть / В. Весоловский. – Москва, 1981. – 231с.
581756
   Классы, социальные слои и граппы в СССР.. – М, 1968. – 230с.
581757
  Кулішов В.В. Кластер - основа інноваційного розвитку економіки // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 2 (40). – С. 3-6
581758
  Горун М.В. Кластер - основна модель розвитку Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 167-174 : рис. – Бібліогр.: 8 назв.
581759
  Устименко М.В. Кластер в умовах міжнародного середовища: сутність, принципи і особливості функціонування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 9 (172). – С. 25-31
581760
  Волошина Л.О. Кластер гастроентерологічних коморбідних захворювань у хворих на остеоартроз: вікові аспекти формування та особливості фармакологічної корекції (результати трирічного проспективного спостереження) / Л.О. Волошина, О.І. Волошин, В.П. Присяжнюк // Сучасна гастроентерологія : український науково-практичний спеціалізований журнал / Держ. установа "Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України" ; Держ. установа "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов.ред.: Г.Д. Фадієнко ; редкол.: О.Я. Бабак, О.М. Біловол, Т.П. Гарник [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (91). – С. 40-47. – ISSN 1727-5725
581761
  Клюяшкина И.Н. Кластер как одно из средств повышения эффективности в реализации функций региональных библиотек / Ирина Николаевна Клюяшкина // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 1. – С. 31-36. – ISSN 0869-608Х


  В статье рассматриваются некоторые теоретические аспекты функционирования кластеров в России и за рубежом. Обосновывается необходимость использования кластерного подхода в деятельности областных библиотек в связи с их функциональным сближением, что ...
581762
  Клюяшкина И.Н. Кластер как одно из средств повышения эффективности в реализации функций региональных библиотек / Ирина Николаевна Клюяшкина // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 2. – С. 22-28. – ISSN 0869-608Х


  В статье рассматриваются некоторые теоретические аспекты функционирования кластеров в России и за рубежом. Обосновывается необходимость использования кластерного подхода в деятельности областных библиотек в связи с их функциональным сближением, что ...
581763
  Шепелява О.П. Кластер ний аналіз як метод маркетингової сегментації ринку // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 164-172
581764
  Ковальова Ю. Кластер як новий інструмент модернізації економіки // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 5. – С. 9-13. – ISSN 1728-9343
581765
  Щелкунова О.В. Кластер як фактор розвитку потенціалу регіону / О.В. Щелкунова, Л.В. Бугір, І.І. Сокол // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 95-99. – (Економіа ; Вип. 26)
581766
  Будрик О.І. Кластер як форма територіальної організації економіки регіону / О.І. Будрик, Л.Д. Комач // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)
581767
  Федоренко В.Г. Кластери - системний інструмент підвищення конкурентоспроможності економіки : економічна наука / В.Г. Федоренко, А.Ф. Гойко, В.Б. Джабейло // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 6-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
581768
  Гришова І.Ю. Кластери в агропромисловому комплексі: проблеми та перспективи розвитку / І.Ю. Гришова, А.Ю. Присяжнюк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 4 (198). – С. 142-146. – ISSN 2221-1055
581769
  Каніщенко Н. Кластери в системі національної конкурентоспроможності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-16. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні підходи до формування кластерів, проаналізовано основні проблеми кластерної взаємодії на національному та міжнародному рівнях та визначено взаємозв"язок між кластеризацією та конкурентоспроможністю суб"єктів ...
581770
  Ганущак-Єфіменко Кластери підприємств як продукт реалізації інтеграційних процесів : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 42-48 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
581771
  Семенов Г.А. Кластери підприємств: зарубіжний досвід як приклад ефективності інноваційного розвитку / Г.А. Семенов, О.С. Богма // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.323-327. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
581772
  Кича А.С. Кластери Рівненської області як чинник конкурентноспроможності регіону // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 196-199
581773
  Чевганова В. та інш. Кластери та їх економічне значення // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 11. – С.35-41. – ISSN 0131-775Х
581774
  Дейнека О.І. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних територій / О.І. Дейнека, В.В. Демченко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 276-279. – ISSN 1562-0905
581775
  Дейнека Олена Іванівна Кластери та конкурентоспроможність прикордонних територій / Дейнека Олена Іванівна, Демченко Володимир Васильович // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 276-279. – ISSN 1562-0905
581776
  Куриляк В. Кластери та наукові парки як рухома сила процвітання в умовах глобальної економіки // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 71-74. – ISSN 1729-7206
581777
  Тищенко О.М. Кластери як вектор розвитку економіки: організація, сутність і концепції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 74-80


  Розглядається два підходи до розуміння цілей і завдань кластерної форми організації промисловості як вектора розвитку економіки.
581778
  Павлова В.А. Кластери як елемент системи управління конкурентоспроможністю підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 121-126. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
581779
  Чужиков В. Кластери як об"єкт державного регулювання // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 4. – С.160-16756-67. – ISBN 966-73-53-51-Х
581780
  Гуменюк О.І. Кластери як організаційна структура інноваційно-інвестиційної моделі розвитку промисловості // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 9-19. – ISSN 1993-6788
581781
  Войнаренко М. Кластери як полюси зростання конкурентоспроможності регіонів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 27-30. – ISSN 1810-3944
581782
  Войнаренко Михайло Кластери як полюси зростання конкурентоспроможності регіонів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 27-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
581783
  Познякова О.І. Кластери як результат трансформації власності в системі інноваційних структур // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 135-142. – ISSN 0321-0499
581784
  Куриляк Є. Кластери як форма функціонування локальних виробничих систем: теоретико-прикладні аспекти // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 29-35. – ISSN 1728-9343
581785
  Григор"єва Я.В. Кластери як чинник активізації туристичної діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 73-79 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
581786
  Кузьмін О. Кластери як чинник інноваційного розвитку підприємств і територіальних утворень / О. Кузьмін, В. Жежуха // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (579). – С. 14-23. – ISSN 0131-775Х
581787
  Руднева М.Г. Кластери, як об"єкт вивчення країнознавства // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 76-79
581788
  Сілін Радомир Кластери: погляд громадськості... // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 36-39. – ISSN 1810-3944
581789
  Хуснутдінов О. Кластери: спільна стратегія розвитку для транскордонних регіонів // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 6/7. – С. 34-37
581790
  Горблюк Р.В. Кластери: теоретичне підгрунтя та перспективи розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 3 (57). – С. 222-229. – ISSN 1562-0905


  Основні положення проекту, публікація основних положень якого запрошує до дискусії у розвитку транскордонного співробітництва.
581791
   Кластеризация в микроэлектронных технологиях / В.А. Дроздов, В.В. Ковальчук, М.А. Дроздов, В.В. Дроздова, О.В. Афанасьева, А.А. Панченко, В.А. Рац // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-8. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу досліджень механізмів формування кластеризованих структур з метою розробки єдиного підходу до опису властивостей матеріалів. Підкреслюється, що у випадку формування кластерів виявляється задіяним значно більше число ступенів ...
581792
  Ульянова О.Ю. Кластеризация жилищной системы региона / О.Ю. Ульянова, Е.Г. Ткаченко // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 79. – ISSN 1728-8878
581793
  Московкин В.М. Кластеризация Крымской экономики как первый этап построения региональной стратегии инновационного развития: контекст европейской инновационной политики / В.М. Московкин, Е.В. Мыца // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 73-80. – Бібліогр.: на 10 пунктів
581794
  Куриляк Е. Кластеризация: европейский опыт и его реализация в Украине // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 3). – С. 293-316. – ISSN 1684-906Х
581795
  Оскольський В.В. Кластеризація - вагомий фактор підвищення конкурентоспроможності економіки України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 11 (636). – С. 4-16. – ISSN 0131-775Х
581796
  Михайловська О.В. Кластеризація в глобальному поділі праці // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [9-10]
581797
  Різниченко Є. Кластеризація в Європейському Союзі // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 11-14
581798
  Путренко В.В. Кластеризація геопросторових даних земного покриву України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 169-178


  У роботі визначено методику обробки даних земного покриву на прикладі території України з використанням карт самоорганізації Кахонена. Здійснено аналіз придатності для використання в якості джерела даних продукту GlobeLand30, розроблено методику ...
581799
  Касьянюк В.С. Кластеризація даних з використанням теорії можливостей / В.С. Касьянюк, Л.М. Малютенко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 151 : Комп"ютерні науки. – С. 43-47. – ISSN 1996-5931
581800
  Соколенко С.І. Кластеризація економіки - прогресивний напрям ресурсної підтримки підприємництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 18-22
581801
  Козар А. Кластеризація економіки: поняття, світовий досвід та перспективи розвитку в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 73-75. – бібліогр. в кінці ст.


  Світовий досвід доводить, що в умовах боротьби держав за підвищення своєї конкурентоспроможності ефективним є формування економіки держави на основі кластерів.
581802
  Степанова А. Кластеризація кооперативного сектора економіки України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 6 (120). – С. 78-81. – ISSN 1728-9343


  Досліджено основні теоретичниі аспекти застосування кластерної теорії в регіональному розвитку країни.
581803
  Кондрук Кластеризація критеріїв ефективності у задачах вибору / Кондрук, (Цицика), М.М. Маляр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 305-309. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонуєтеся один із методів розбиття множини критеріїв на кластери, що дозволяє людині, яка приймає рішення, оцінити ситуацію по виборі ваг для знаходження оптимальних розв"язків різних економічних процесів. Ключові слова: критерії, поділ, кластер, ...
581804
  Хмара М.П. Кластеризація освітнього процесу України // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 83-84
581805
  Шматковська Т.О. Кластеризація районів Волині в аспекті соціально-економічних умов функціонування особистих селянських господарств: методичні засади та оцінювання результатів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 290-298. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
581806
  Білик М.Д. Кластеризація регіонів України за показниками енергоспоживання / М.Д. Білик, Н.В. Сенько // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 125-130


  Сенько Н.В. - КНУТШ. Розглянуто технологію самоорганізованих карт Кохонена та зроблений кластерний аналіз даних для формування кластерів регіонів України відповідно до їхнього енергопостачання.
581807
  Мезенцева Н. Кластеризація регіонів України за рівнем добробуту населення / Н. Мезенцева, О. Кривець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-46. – (Географія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Здійснено кластеризацію регіонів України за рівнем добробуту населення. Методом соціологічного опитування виявлено найважливіші передумови входження до середнього класу. Clustering of Ukrainian"s regions by well-being level is realized. The main ...
581808
  Нямещук Г. Кластеризація регіонів України на основі економічного потенціалу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 141-144. – ISSN 1993-0259
581809
  Зінько Т.П. Кластеризація та класифікація мовних сигналів // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 110-111
581810
  Порхун О.В. Кластеризація текстів за фонічними ознаками з використанням нейронної мережі Кохонена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 214-217. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Дана стаття присвячена дослідженню проблеми встановлення авторства текстів за фонічними ознаками. Кластеризація базується на застосуванні нейронної мережі Кохонена з алгоритмом навчання SOM та представленні текстів у вигляді векторів частот 3-грам як ...
581811
  Ільчук В. Кластеризація у формуванні виробничого потенціалу підприємств реального сектору економіки / В. Ільчук, І. Хоменко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. – Чернігів, 2016. – № 4 (8). – C. 7-15. – ISSN 2411-5215
581812
  Капулло М. Кластеризація часових рядів показників банків // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2015. – № 2 (228). – С. 44-47. – ISSN 2310-2624
581813
  Савченко В.Ф. Кластеризація як інноваційна форма об"єднання виробничих структур: деякі теоретичні аспекти проблеми / В.Ф. Савченко, С.Д. Гривко // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2013. – С. 88-98. – (Серія 1 "Економіка" ; вип. 4 (20)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
581814
  Васільєва Л.М. Кластеризація як інструмент модернізації регіональної економіки // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (35) : Економічні науки. Державне управління. – С. 172-175. – ISSN 2310-0974


  Визначено, що удосконалення організаційно-економічного механізму відновлення та розвитку агропромислового виробництва має ґрунтуватися на кластерному (або комплексному) підході до проблеми розвитку галузі. Сформульовано ряд актуальних концептуальних ...
581815
  Саблук П.Т. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та с оціальної спрямованості аграрної економіки / П.Т. Саблук, М.Ф. Кропивко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 3-12
581816
  Башнянин Г.І. та ін. Кластеризація як фактор підвищення інноваційності та екологізації економіки регіону // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.4. – С. 136-147. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
581817
  Каніщенко Н.Г. Кластеризація як чинник конкурентоспроможності національної економіки : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Каніщенко Н.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 192л. + Додатки л.167-174. – Бібліогр.: л. 174-192
581818
  Каніщенко Н.Г. Кластеризація як чинник конкурентоспроможності національної економіки : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Каніщенко Н.Г.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
581819
  Туров В.В. Кластеризованная вода и пути ее использования = The water clustering and ways of its application / В.В. Туров, В.М. Гунько ; НАН Украины, Ин-т химии поверхности им. А.А. Чуйко, Укр. науч.-технолог. центр. – Киев : Наукова думка, 2011. – 312, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: c. 285-311. – ISBN 978-966-00-1116-8
581820
  Філімонова Н. Кластерізація динаміки ЕКГ людини за нейронною мережею Кохонена та вейвлет-аналізом на основі функцій Кравчука / Н. Філімонова, М. Макарчук, Т. Кравець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-33. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розроблено метод вейвлет-аналізу на основі функцій Кравчука, який дозволяє дослідити тонкі структури ЕКГ та з високою точністю представити локальні особливості сигналів у часі. Використання функцій Кравчука та методу гіперкомплексних систем забезпечує ...
581821
  Крисанов Д. Кластерізація економічної діяльності та обслуговування як інструмент сталого розвитку сільських територій / Д. Крисанов, Л. Удова // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 10 (575). – С. 69-75. – ISSN 0131-775Х
581822
  Марковський І.О. Кластерізація інноваційної активності країн - членів ЄС // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 16-19. – ISSN 1728-6220
581823
  Стеченко Д.М. Кластерізація підприємств в умовах формування конкурентного середовища // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 135-141


  Наведені приклади зарубіжного досвіду утворення кластерів як ефективного засобу піднесення економіки. This article describes economic substay of the clastersation duterprises.
581824
  Голікова Т.В. Кластерізація регіональної економіки як об"єкт державного управління // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 36-40. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
581825
  Ортіна Г.В. Кластерізація як напрям реалізації антикризової стратегії розвитку реального сектора економіки // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 337-342. – ISSN 2312-7600


  Наведено унікальні історичні матеріали, що грунтуються на спогадах членів сім"ї Альфреда Нобеля, в яких висвітлюється його становлення як видатного підприємця, розповідається про життєві інтереси і пристрасті А.Нобеля. Згадується факт, що Сталін був ...
581826
  Голіков А.П. Кластерна ідеологія та конкуренція: порівняльний аналіз європейського і вітчизняного досвіду / А.П. Голіков, Н.А. Казакова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 1118-122.
581827
  Воротіна І Л. Кластерна модель антикризового управління підприємствами туристичної сфери / І Л. Воротіна, М.Г. Рега // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 35-40
581828
  Петкова Л.О. Кластерна модель галузево-територіальної організації виробництва як передумова його інноваційної активізації // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.97-102. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
581829
  Гусєв В. Кластерна модель інноваційної реструктуризації регіональної економічної системи / В. Гусєв, В. Горник // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 10/12. – С. 118-125. – Бібліогр.: на 11 пунктів
581830
  Гільберг Тетяна Кластерна модель організації господарських територіальних зв"язків та її роль у зростанні економіки регіону : Наука-учителеві // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 50-51. – Бібліогр.: 3 назви
581831
  Колесов С.В. Кластерна модель розвитку інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств на основі венчурного фінансування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 100-108. – ISSN 1993-6788
581832
  Вільхова Т.В. Кластерна модель удосконалення землекористування в сільськогосподарських підприємствах // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 53-58 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
581833
  Ковальчук Г.К. Кластерна модель управління трудовими ресурсами // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 356-360. – ISSN 2222-0712


  Метою статті є розробка кластерної моделі оцінки трудових ресурсів, яка б дозволила проводити класифікацію регіонів України в залежності від параметрів стану та потенціалу розвитку їх трудових ресурсів. Для визначення функції приналежності ...
581834
  Шолохова А.С. Кластерна модель як інструмент збереження якості ландшафту / А.С. Шолохова, В.М. Михайленко // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 93-95. – ISBN 978-966-285-361-2
581835
  Басюк Дарія Кластерна модель як фактор підвищення конкурентоспроможності туристичного продукту міста Кам"янця-Подільського // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 40-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
581836
  Бєсєдін М.О. Кластерна організація та управління агропромисловим виробництвом / М.О. Бєсєдін, Г.Є. Бєсєдіна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 9-14. – ISSN 2221-1055
581837
  Колотуха О.В. Кластерна парадигма спортивного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 99-109 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
581838
  Чужиков В.І. Кластерна політика Європейського союзу / В.І. Чужиков, О.Д. Лук"яненко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (615). – С. 81-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
581839
  Рибак Ю. Кластерна політика країн скандинавського регіону у формування та еіективному функціонуванні конкурентноспроможних кластерів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 40-44 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
581840
  Щербак А. Кластерна політика Норвегії // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 9 (347), вересень. – C. 34-35. – ISSN 1810-3944
581841
  Толчанова З. Кластерна політика як механізм удосконалення функціонування лісопромислового комплексу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 49-55. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
581842
  Панікар Г.Ю. Кластерна політика як основа зростання конкурентоспроможності держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 109-111
581843
  Терсіна О. Кластерна революція в Україні. Кластер як форма об"єднання підприємств: особливості його створення та розвитку в Україні // Юридична газета. – Київ, 2016. – 4 жовтня (№ 40). – С. 18-19
581844
  Карпенко О.О. Кластерна соціальна відповідальність як основа розвитку кластерів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 47-52. – ISSN 2222-4459
581845
  Ільчук В.П. Кластерна стратегія розвитку економіки регіону : монографія / В.П. Ільчук, І.О. Хоменко, І.В. Лисенко ; М-во освіти і науки України, Чернігів. держ. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський державний технологічний університет, 2013. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 353-367. – ISBN 978-966-7496-51-7
581846
  Чернолевська Є.А. Кластерна структура одноатомних спиртів у конденсованому стані : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.14 / Чернолевська Єлизавета Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 152 арк. – Бібліогр.: арк. 141-152
581847
  Чернолевська Є.А. Кластерна структура одноатомних спиртів у конденсованому стані : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Чернолевська Єлизавета Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
581848
  Маломуж М.М. Кластерна структура та її прояв в особливостях фазової діаграми двовимірного кулонівського газу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 378-387. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується кластерна структура двовимірного кулонівського гену, який складасться з заряджених твердих дисків. Враховується, що різнойменно заряджені диски утворюютьзв"язані групи частинок різного розміру: дипольні пари, квадрупольні кластери, ...
581849
  Мягких І.М. Кластерна форма організації - дієвий засіб підвищення ефективності виробництва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 104-107. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
581850
  Кравченко С.А. Кластерная адаптивность сельскохозяйственных предприятий // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-36.
581851
   Кластерная динамика и физические основы прочности. – Горький, 1983. – 114с.
581852
  Тарасенко В.В. Кластерная идентичность и социальный капитал // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 12. – С. 108-115. – ISSN 0235-1188
581853
  Гелетюк В.И. Кластерная организация ионных каналов / В.И. Гелетюк, В.Н. Казаченко. – Москва : Наука, 1990. – 224 с. – (Теоретическая и прикладная биофизика). – ISBN 5-02-003973
581854
  Броншпак Г.К. Кластерная организация производственной деятельности молочных комплексов : маркетинг і бізнес / Г.К. Броншпак, В.М. Московкин // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 75-82 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
581855
   Кластерная структура макроскопически однофазных поликристаллических сплавов Pd-Ni / П.В. Петренко, Гаврилюк-Буракова, Н.П. Кулиш, Н.А. Мельникова, Ю.Е. Грабовский // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2010. – Т. 32, № 3. – C. 301-319. – ISSN 1024-1809
581856
   Кластерне модифікування матеріалів твердотільної електроніки / В.О. Дроздов, С.В. Лєнков, В.В. Ковальчук, В.В. Дроздова, В.О. Рац // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 16-21


  Стаття присвячена аналізу досліджень механізмів формування надмолекулярних кластерів різної природи з поцицій концепції кластеризованних гетероструктур з метою створення єдиного підходу до модифікування (надання бажаних властивостей) матеріалів ...
581857
  Сліпецька В. Кластерний аналіз англомовних термінологій штучного інтелекту, матеріалознавства, аерокосмічних технологій, фінансово-економічної справи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 103-112. – (Германська філологія ; Вип. 430)
581858
  Цокало О.Л. Кластерний аналіз євроінтеграційних процесів // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 278-279. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
581859
  Василенко В. Кластерний аналіз забезпечення соціальними транфертами споживчого бюджету домогосподарств / В. Василенко, С. Бурлуцький // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 3-8
581860
  Окландер І. Кластерний аналіз інноваційно-активних підприємств Одеської області : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 1 (279). – С. 41-45 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
581861
  Меліхов А.А. Кластерний аналіз інноваційної активності промислових підприємств України // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 29-37. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
581862
  Тоцька О. Кластерний аналіз областей України за випуском продуктів харчування // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 67-76. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISSN 1562-0905
581863
  Тоцька О.Л. Кластерний аналіз основних продовольчих товарів // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 260-270. – ISSN 1562-0905
581864
  Маркіна І.А. Кластерний аналіз оцінки кризового стану машинобудівних підприємств / І.А. Маркіна, Є.О. Григоренко // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 173-181. – ISSN 1993-0259
581865
  Королюк Ю.Г. Кластерний аналіз регіональних систем у контексті державного регулювання соціально-економічного розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 174-178. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
581866
  Калашнікова Т.М. Кластерний аналіз регіонів України за показниками соціо-еколого-економічного розвитку // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 105-108. – ISSN 1729-7206
581867
  Марчук У.О. Кластерний аналіз сільськогосподарських підприємств Вінницької області за рівнем дієвості внутрішньогосподарського контролю // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 139-149. – ISSN 2308-6912


  В умовах ринкового середовища та потенційних кризових явищ важливого значення набуває забезпечення сталого розвитку і підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання. Механізм управління сільськогосподарських підприємств різних ...
581868
  Квіта Г.М. Кластерний аналіз у дослідженні мотиваційної структури персоналу підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 226-230. – ISSN 1993-6788
581869
  Піскунова О. Кластерний аналіз у моделюванні продовольчої безпеки на регіональному рівні / О. Піскунова, О. Осипова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 82-88. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  На основі статистичних даних за регіонами України з використанням методу кластерного аналізу k-середніх здійснено класифікацію регіонів України за структурою споживання базових продуктів харчування. Проаналізовано взаємозв"язок між структурою ...
581870
  Костенко О.М. Кластерний аналіз як метод ідентифікації однорідності об’єктів інформаційно-аналітичної системи управління / О.М. Костенко, В.М. Краєвський // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (68). – С. 128-133. – ISSN 2307-9878
581871
  Хміль Ф. Кластерний аналіз як основа об"єктивної стратифікації підприємств : Управління економікою: теорія і практика / Ф. Хміль, І. Наконечна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 29-33 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0131-775Х
581872
  Серьогіна С.Г. Кластерний аналіз як основа типологізації сучасних форм правління // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 101-113. – ISSN 0201-7245
581873
  Дубодєлова А.В. Кластерний підхід до аналізу розвитку міжнародного туризму в Україні / А.В. Дубодєлова, І.Я. Кулиняк, Ю.Г. Бондаренко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.6. – С. 195-201. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
581874
  Бездухов О.А. Кластерний підхід до дослідження господарської освоєності в межах еколого-геоморфологічного аналізу території (на прикладі Чернігівської області) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 115-120. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто застосування кластерного підходу до дослідження господарської освоєності території в межах еколого-геоморфологічного аналізу. Проведено кластерний аналіз господарської освоєності території Чернігівської області. Виділено кластери ...
581875
  Пономаренко О.О. Кластерний підхід до дослідження інфляційних процесів на регіональному рівні / О.О. Пономаренко, О.Г. Лосева // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 12 : Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні. – С. 103-108. – ISSN 2222-4459
581876
  Захарченко В.І. Кластерний підхід до підвищення конкурентоспроможності регіонів України : суспільно-географічні дослідження / В.І. Захарченко, С.В. Захарченко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 28-33 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
581877
  Пендерецький О.В. Кластерний підхід до промислового туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 31-37. – Бібліогр.: 3 назв.
581878
  Тимошенко Т.О. Кластерний підхід до розвитку туристичної галузі України як пріоритетний напрям державної політики підвищення конкурентоспроможності регіонів // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 55-60. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
581879
  Князевич А.О. Кластерний підхід до створення інноваційної інфраструктури країни / А.О. Князевич, І.Г. Брітченко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 24-29. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
581880
   Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі = Cluster approach and cluster analysis in the forest sector / Кійко О.А. [та ін.] ; МОНУ ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2010. – 260 с : іл., табл. + Додатки: с. 190-259. – Бібліогр.: с. 180-183. – ISBN 978-966-2988-24-6
581881
  Славкова О.П. Кластерний підхід у соціально-економічному розвитку сільських територій // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 110, Част.1. – С. 282-287
581882
  Хмара М. Кластерний підхід у стратегії інноваційного розвитку зарубіжних країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-54. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Впровадження стратегій місцевого економічного розвитку з використанням кластерної моделі – це діяльність, спрямована безпосередньо на розбудову економічної конкурентоспроможності регіону задля поліпшення його економічного становища. Кластерна модель – ...
581883
  Божидарнік Т.В. Кластерний підхід як потужний інструмент стимулювання розвитку сільського господарства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 11 (205). – С. 133-138. – ISSN 2221-1055
581884
  Стефанків В. Кластерний підхід як чинник інноваційного розвитку промисловості регіону // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 91-94. – ISSN 1818-2682


  Доведено ефективність застосування кластерного підходу в промисловій політиці України.
581885
  Глушаниця Р.В. Кластерний принцип формування міжнародних стратегічних альянсів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 38-43
581886
  Рибчинська Людмила Кластерним технологіям об"єднання підприємств в Україні - 10 років // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 64-65. – ISSN 1810-3944


  4-5 квітня в місті Хмельницькому за ініціативи Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницької обласної ради, Хмельницької міської ради, Асоціації "Поділля Перший" та Хмельницького національного університету проходив VII Економічний форум ...
581887
  Іванченко Г.В. Кластерні моделі розвитку як ефективна форма економічного устрою регіону // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.11. – С. 165-170. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
581888
  Чернелевська О.Л. Кластерні об"єднання та теорія економічного зростання на їх основі // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац.ак. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 1. – С. 33-37
581889
  Хмара М.П. Кластерні об"єднання у міжнародному поділі праці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 71-75.
581890
  Войнаренко М. Кластерні об"єднання: міжнародний досвід та українські реалії / М. Войнаренко, А. Береза // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 27-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
581891
  Федюшко М.М. Кластерні підходи формування виробничо-технологічних програм у сільському господарстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 180-182
581892
  Цвір Ж. Кластерні розклади в теорії квантових кінетичних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-28. – (Математика. Механіка ; Вип. 24). – ISSN 1728-3817


  Доведено існування маргінальних функціоналів, які виникають при побудові квантових кінетичних рівнянь. Сформульовано кінетичні кластерні розклади кумулянтів груп операторів рівнянь фон Неймана та на їх основі побудовано оператори розсіяння, якими ...
581893
  Кондратьев Олексій Юрійович Кластерні розклади та фазові переходи в граткових системах квантової статистичної механіки : Автореф... канд. фізико-математ.наук: 01.01.03 / Кондратьев Олексій Юрійович; НАН України. Ін-т математики. – Київ, 1997. – 16л.
581894
  Скотний П. Кластерні стратегії регіонального розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-17. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  В статті здійснено аналіз кластерів: територіальних, регіональних інноваційних та транскордонних. Розкрито концепцію кластерів як елемент диверсифікації єврорегіональної політики, умови їх виникнення, ролі єврорегіонів в їх функціонуванні, різновиди ...
581895
  Лельчук А.Г. Кластерні утворення в зерновій галузі ЄС: досвід для України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 297-299. – ISBN 978-617-7069-02-6
581896
  Бобровська О. Кластерно-корпоративна модель управління інноваційним розвитком регіону // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 7-17. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто сутність, місце і вплив організаційних змін у процесах трансформації економіки регіонів. Запропоновано модель системи управління інноваційним розвитком регіону.
581897
   Кластерное моделирование фотовентильного эффекта в гетеропереходе / В.О. Дроздов, С.В. Ленков, В.В. Ковальчук, М.О. Дроздов, О.В. Афанасьева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 11-12. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Работа посвящена исследованию физических свойств кластеров (К), дислоцированных в интерфейсе гетеропереходной матрицы на основе кремния и сернистой меди. Результаты исследования интересны в контексте аномального спектрально-инверсируемого ...
581898
  Шпак А.П. Кластерные и наноструктурные материалы / А.П. Шпак, Ю.А. Куницкий, В.Л. Карбовский ; Нац. акад. наук Украины ; М-во образования и науки Украины, Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова [и др.]. – Киев : Академпериодика. – ISBN 966-8002-06-7
[Т. 1]. – 2001. – 587, [2] с., включ. обл. : ил., табл. – Номер тома указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в конце гл.


  В пр. №1710967 напис: Вельмишановному Олегу Калиниковичу з щирою вдячністю за допомогу та постійну підтримку жовтень 2016 р. Підпис.
581899
  Шпак А.П. Кластерные и наноструктурные материалы / А.П. Шпак, Ю.А. Куницкий, В.И. Лысов ; Нац. акад. наук Украины, М-во образования и науки Украины, Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова, Нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Техн. центр НАН Украины. – Київ : Академпериодика. – ISBN 966-8002-28-8
Т. 2. – 2002. – 539, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл.
581900
  Гребенщиков И. Кластерные инициативы в сфере аграрного образования и науки // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2012. – № 8. – С. 39-46. – ISSN 0235-2443
581901
  Войнаренко М.П. Кластерные модели объединения предприятий в Украине // Экономическое возрождение России : Научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 75-86. – ISSN 1990-9780
581902
  Глозман Леонид Яковлевич Кластерные явления в процессах поглощения П-мезонов и квантов легкими ядрами : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.04.16 / Глозман Леонид Яковлевич; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1986. – 14л.
581903
  Дюран Б. Кластерный анализ / Б. Дюран. – М., 1977. – 128с.
581904
  Мандель И.Д. Кластерный анализ / И.Д. Мандель. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 176 с.
581905
  Мамраева Д.Г. Кластерный анализ регионов Республики Казахстан по уровню развития туризма / Д.Г. Мамраева, Л.В. Ташенова // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 2. – С. 27-30 : рис., табл. – ISSN 1813-1212
581906
  Кузнецова Н.В. Кластерный анализ стран Азиатско-Тихоокеанского региона // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 74-83. – ISSN 1993-6788
581907
  Янчилина Ф. Кластерный отсев. Избранным наукоградам выделят дополнительное финансирование // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 2 марта (№ 9)


  В ближайшее время наукограды России должны получить новый импульс для своего развития. Правда, это касается только тех, которые соответствуют критерию “территориального кластера”. Новую федеральную программу, включающую также возможность межкластерного ...
581908
  Вороніна А.Б. Кластерный подход в современной модели развития туризма / А.Б. Вороніна, І.М. Воронін // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 108-112
581909
  Клок А.П. Кластерный подход к развитию образовательного туризма в Украине // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 4 : Сучасна промислова політика: моделі та інструменти її реалізації. – C. 183-188. – ISSN 2222-4459
581910
  Ковальчук А.П. Кластерный подход к развитию регионального туризма на примере г. Санкт-Петербурга // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 53-59. – Библиогр.: 11 назв.
581911
  Нагорная В.А. Кластерный подход как культурологическая инновация в современном профессиональном образовании // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 12. – С. 27-32. – ISSN 2073-9702


  Автор рассматривает проблемы кластерного подхода на разных уровнях развития системы образования в современных условиях, особенности, типы и виды образовательных кластеров.
581912
   Кластеры в газовой фазе. – Новосибирск : АН СССР СО, 1987. – 174 с.
581913
  Алексадрова А.Ю. Кластеры в мировой индустрии туризма // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 43-62. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
581914
  Ткаченко В.Г. Кластеры в системе аграрного производства: сущность и значение в реализации инновационной политики государства / В.Г. Ткаченко, В.И. Богачев // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 182-189. – ISSN 1729-7206
581915
  Попова М.Л. Кластеры в США: роль и место малого бизнеса // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 9. – С. 22-27. – ISSN 2074-6040
581916
  Кипнис А.Я. Кластеры в химии. / А.Я. Кипнис. – М., 1981. – 64с.
581917
  Петров Ю.И. Кластеры и малые частицы / Ю.И. Петров. – М., 1986. – 366с.
581918
  Аксенов П. Кластеры как новый объект управления развитием жилищно-коммунального комплекса // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2006. – № 4. – С. 90-93. – ISSN 0130-9757
581919
  Дзоценидзе Г.С. Кластические породы в порфиритовой серии / Г.С. Дзоценидзе, 1943. – 673-679с.
581920
  Дерябин Н.И. Кластолитовые флюидизиты и их руды / Дерябин Н.И. ; [отв. ред. Е.Ф. Шнюков] ; Ин-т геолог. наук НАН Украины. – Киев : LAT&K, 2009. – 199, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 189-198. – ISBN 978-966-2944-34-1
581921
  Аладко Людмила Степановна Клатратные гидраты в системе вода-тетран-н-бутиламмоний бромид : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Аладко Людмила Степановна; АН СССР. Сиб. отд-ние Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.19
581922
  Николаев А.В. Клатратообазование и физиохимический анализ экстрационных систем / А.В. Николаев. – Новосибирск, 1975. – 190с.
581923
  Костромина Н.А. Клатрохелаты: синтез, строение, свойства / Н.А. Костромина. – К., 1992. – 233с.
581924
  Бронфин Е. Клаудио Монтеверди : краткий очерк жизни и творчества / Е. Бронфин. – Москва : Музыка, 1970. – 98 с.
581925
  Конен В.Д. Клаудио Монтеверди, 1567-1643 / В.Д. Конен. – Москва : Советский композитор, 1971. – 323 с.
581926
  Дубинянская Я. Клаудия Кардинале: ей повезло // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 6 (94). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268
581927
  Воскрес А.А. Клаузальні адвербіалії способу дії давньоанглійської мови в лінгвокогнітивному аспекті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 79-89
581928
  Лихарев И.М. Клаузилииды. / И.М. Лихарев. – М.Л.
3,4. – 1962. – 1-318с.
581929
   Клаузура ноосферы.. – М, 1990. – 37с.
581930
  Губерський Л.В. Клаус Вацлав // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 624. – ISBN 966-316-039-X
581931
  Куба Клаус Штёртебекер : драматическая баллада в 6-ти эпизодах с прологом и эпилогом / Куба; Перевод с нем. и предисловие Л. Гинзбурга; Редактор Н.Н. Вильмонт. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 272 с.
581932
  Куба Клаус Штёртебекер : драматическая баллада / Куба; Пер. с нем. Л. Гинзбурга. – Москва : Художественная литература, 1980. – 205 с.
581933
  Голубева А.Г. Клаша Сапожникова / А.Г. Голубева. – Л., 1954. – 88с.
581934
  Алєксандрова О.В. Клеанф // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 126-127. – ISBN 966-316-069-1
581935
  Лосева М.С. Клевер / М.С. Лосева. – Курск, 1938. – 124с.
581936
  Васильев И.В. Клеверная или горбатая толстоножка [Bruchophagos (Eurytoma) gibbus Boh.], истребляющая семена в головках клевера / И.В. Васильев. – Санкт-Петербург : Типгр. Меркушева, 1914. – 12с. – Отд. оттиск из: Труды Бюро по энтомологии Учен. Комитета Гл. упр. землеустройства и земледелия, 1914, Т.11, №3
581937
  Скориков А.С. Клевероводство и опылители. / А.С. Скориков. – 460-469с.
581938
  Ростокинский А.В. Клевета и экстремизм: вопросы разграничения // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 2. – С. 110-114. – ISSN 1684-2626
581939
  Мирмухсин М. Клеветник на том свете : юмореска / М. Мирмухсин. – Москва, 1970. – 64 с.
581940
  Иванов-Паймен Клеенчатая сумка / Иванов-Паймен. – Куйбышев, 1964. – 111с.
581941
  Щепакін В.М. Клезмерська музика в культурі України XIX – початку XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 270-279


  Єврейські музиканти в ХІХ-ХХ ст.
581942
  Базарова Ф.Ф. Клеи в производстве радиоэлектронной аппаратуры / Ф.Ф. Базарова. – Москва, 1975. – 111 с.
581943
  Тризно М.С. Клеи и склеивание / М.С. Тризно, Е.В. Москалев. – Л., 1980. – 120с.
581944
   Клеи и технология склеивания.. – М, 1960. – 286с.
581945
  Бердинских И.П. Клей и склеивани е / И.П. Бердинских. – К.-М., 1952. – 208с.
581946
  Вакар А.Б. Клейковина пшеницы / А.Б. Вакар. – Москва, 1961. – 252с.
581947
  Бурковська Л. Клейма житійних ікон св. Миколи Мірлікійського у зв"язку з їхньою текстовою основою // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 24-37. – ISSN 0131-2685
581948
  Цихмистеренко В.И. Клейма как источник для изучения керамического производства в Синопе в IV-II вв до н. э. : Автореф... канд. ист.наук: / Цихмистеренко В. И.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1963. – 18л.
581949
  Адамов Ю.А. Клеймо / Ю.А. Адамов. – Москва : Советский писатель, 1991. – 336с.
581950
   Клеймо бесчестья.. – М, 1981. – 190с.
581951
  Бутлицкий А.В. Клеймо Брудербонда / А.В. Бутлицкий. – Москва, 1967. – 79с.
581952
  Вильямс Чарльз Клеймо подозрения / Чарльз // Карусель загадок / Чейз Д.Х. – Москва : ИПО "Полигран", 1992
581953
  Гюнтекин Р.Н. Клеймо. Листопад. Мельница. / Р.Н. Гюнтекин. – М., 1969. – 416с.
581954
  Гурков И.Б. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. М.: Дело, 2008. - 568 с. : [рецензия] // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 141-142. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8736
581955
  Гусевский Н.А. Клейновы группы и трехмерные многообразия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Гусевский Н.А.; Ан СССР. – Новосибирск, 1979. – 12л.
581956
  Крушкаль С.Л. Клейновы группы и униформизация в примерах и задачах / С.Л. Крушкаль. – Новосибирск, 1981. – 231с.
581957
  Савчук Ю. Клейноди Війська Запорозького // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 59-65
581958
  Букет Є. Клейноди і поступ козацького державотворення // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; гоолов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2017. – № 2. – С. 30-33. – ISSN 0868-9644
581959
  Щипківський Г.П. Клейноди степу : поезії / Геннадій Щипківський ; [ред. Василь Полтавчук ; худож. Лариса Дем"янишина]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 142, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-927-239-3
581960
  Кульський О. Клейноди Троянди і Хреста : роман еніології // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 198-224. – ISSN 0320-8370


  Трилогія парадоксів і артефактів
581961
  Кульський О. Клейноди Троянди І Хреста : роман еніології // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 204-223. – ISSN 0320-8370
581962
  Кульський Олександр Клейноди Троянди і Хреста: трилогія парадоксів і артефактів : книга перша. Стежина над безоднею: роман еніології // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 198-224. – ISSN 0320-8370
581963
   Клейноди України. – Київ, 1991. – 33с.
581964
  Бабкова Н.В. Клейноди українського козацтва у вітчизняному фольклорі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 47-56
581965
  Камінчук А. Клекіт лелек : поезії / Анатолій Камінчук. – Київ : Фоліант, 2013. – 543, [2] с., [1] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 978-966-95419-6-3
581966
  Захарченко В.І. Клекіт старого лелеки : романи, оповідання / В.І. Захарченко. – Київ, 1989. – 393 с.
581967
  Чаныш А. Клекот беркута : роман / А. Чаныш; авториз. пер. с башк. Б.Романова. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1981. – 263 с.
581968
  Орлов М.І. Клематиси / М.І. Орлов. – К., 1972. – 67с.
581969
  Бескаравайная М.А. Клематисы / М.А. Бескаравайная. – Киев : Урожай, 1989. – 144с.
581970
  Риекстыня В.Э. Клематисы / В.Э. Риекстыня, И.Р. Риекстыньш. – Л, 1990. – 285с.
581971
  Бескаравайная М.А. Клематисы / М.А. Бескаравайная. – Москва : Росагропромиздат, 1991. – 192с.
581972
  Дадьє Б.Б. Клемб"є : роман ; пер. з фр. / Бернар Б. Дадьє. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 176 с.
581973
  Дадье Б.Б. Клембье / Б.Б. Дадье. – М, 1964. – 216с.
581974
  Будникова О.Е. Клеменс Меттерних на Венском конгрессе. 1815 г. // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 147-154. – ISSN 0042-8779


  Міжнародний конгрес у Відні, де головував нім.граф Клеменс Меттерніх
581975
  Савін Л. Клементінум - скарбниця друкованого слова // Nova книга : Критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2003. – № 7-8. – С. 3-7. – ISSN 1727-9291


  Національна бібліотека Клементінум є однією з найстаріших, та найбільших у Європі за обсягом фондів публічною бібліотекою в Чеській Республіці.
581976
   Клен було чим не дерево : укр. нар. пісні у записах Надії Данилевської та Микола Ткача / [упоряд.: Н. Данилевська, М. Ткач]. – Ніжин : Пилипенко Н.В., 2014. – 247, [5] с. : іл., ноти
581977
  Цапко А. Клен над обрывом: повесть. / А. Цапко. – Саранск, 1979. – 158с.
581978
  Нулле Л. Клен у серці = L"erable au coeur / Люсьєн Нулле ; [пер. з фр. Є. Кононенко]. – Київ : Дух і Літера, 2015. – 191, [1] с. – ISBN 978-966-378-390-1


  В пр. №1707144 дарчий напис інозем. мовою.
581979
  Сацький О.С. Клени / О.С. Сацький. – К., 1967. – 128с.
581980
  Голованівський С.О. Клени : поезії / С.О. Голованівський. – Київ : Дніпро, 1967. – 191 с.
581981
  Колесникова Л.М. Клени золоті : поезії / Л.М. Колесникова. – Київ, 1972. – 167 с.
581982
  Кохно М.А. Клени лісостепових дібров України / М.А. Кохно. – К., 1962. – 51с.
581983
   Кленова гілка.. – К, 1971. – 171с.
581984
  Василенко П.П. Кленове клечання : поезії / П.П. Василенко. – Харків : Прапор, 1983. – 48 с.
581985
  Ле І.Л. Кленовий лист / І.Л. Ле. – Київ : Молодь, 1960. – 283 с. – (Пригоди, подорожі, наукова фантастика)
581986
  Ван Мен Кленовий листок : Оповідання // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 9/10. – С. 60-64.
581987
  Мен Ван Кленовий листок : Оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник: спецвипуск / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – Альманах китайської літератури. – С. 70-82. – ISSN 0320-8370
581988
  Зарічняк Л. Кленовий листок із Тризубом // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 17/18 (285/286). – С. 56-57. – ISSN 1996-1561


  Служба у Збройних силах Канади під час Другої світової війни не тільки посприяла емансипації та інтеграції українців у заокеанське суспільство, а й урятувати багатьох від повернення до "радянського раю".
581989
  Камінчук А.С. Кленовий поріг / А.С. Камінчук. – К., 1973. – 114с.
581990
  Гармаш Г. Кленовий сік : поема // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 76-86. – ISSN 0585-8365
581991
  Стефаник В.С. Кленові листки / В.С. Стефаник : ДВУ, 1924. – 330с. – (Б-ка укр. письменників)
581992
  Стефаник В.С. Кленові листки / В.С. Стефаник. – Київ : ДЛВ, 1949. – 56с.
581993
  Стефаник В.С. Кленові листки : Новели / В.С. Стефаник. – Київ : Дніпро, 1966. – 279с.
581994
  Стефаник В.С. Кленові листки : Новели / В.С. Стефаник. – Київ : Дніпро, 1978. – 215с.
581995
  Стефаник В.С. Кленові листки : Оповідання / В.С. Стефаник. – Київ : Дніпро, 1987. – 236с. – (Б-ка укр. класики "Дніпро")
581996
  Стефаник В.С. Кленовые листья : Рассказы / В.С. Стефаник; Пер. с укр. Н. Ляшко. – Москва : Правда, 1948. – 43с. – В кн. статья: В. Стефаник / Н.Н. Ляшко. – (Б-ка "Огонек" ; №46, 1948)
581997
  Бровка Петрусь Кленовые листья : книга стихов / Бровка Петрусь; пер. с белорус. В.Корчагина и Я.Хмелевского. – Москва : Советский писатель, 1965. – 32 с.
581998
  Голосов П.П. Кленовые листья / П.П. Голосов. – Ярославль, 1971. – 176с.
581999
  Курлат И.Б. Кленовые листья. / И.Б. Курлат. – Донецк, 1965. – 80с.
582000
  Шир Луна Кленовый каприз : экология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C.28 : Фото
<< На початок(–10)581582583584585586587588589590(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,