Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)581582583584585586587588589590(+10)В кінець >>
581001
  Страшевич В.Б. "Колос" наливається силою : з історії сільського фізкультурного товариства на Черкащині / В.Б. Страшевич. – Черкаси : Вертикаль ; Видавець ПП Кандич С.Г., 2006. – 160 с. – ISBN 966-8438-36-1
581002
  Муранець Т. "Колосальне всеобіймаюче око всієї України" (Іван Нечуй-Левицький в оцінці Івана Франка) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 146-159. – ISSN 0130-528Х


  У роботі розглянуто Франкові оцінки творчості І. Нечуя-Левицького протягом тридцяти років, значну увагу приділено розгляду проблеми національної та естетичної самосвідомості українського реалізму на матеріалі полеміки між І. Нечуєм-Левицьким та І. ...
581003
  Шмалько А.В. "Колчан его - как открытый гроб..." : Древняя Украина на страницах Библии // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Мін. культури та мистецтв Укр.; Харків. держ ак. культури та інш. – Харків, 1998. – Вип. 1. – С. 12-14. – ISBN 966-7077-60-8
581004
  Петрунек В.П. "Колыбель неврозов" / В.П. Петрунек, Л.Н. Таран. – М., 1988. – 190с.
581005
  Лейн Девід "Кольорова" революція як політичний феномен // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С.16-38. – ISSN 1563-3713
581006
  Бєлоусова Н.Б. "Кольорові революції" як елемент брендінгової стратегії країни / Н.Б. Бєлоусова, І. Кириченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 46-49
581007
  Кенигсберг А.К. "Кольцо Нибелунга" Вагнера / А.К. Кенигсберг. – Москва : Музгиз, 1959. – 84с.
581008
  Дейкин А.И. "Командная экономика" администрации Дж. Буша-мл. // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 5 (473). – С. 23-42. – ISSN 0321-2068
581009
  Дейкин А.И. "Командная экономика" администрации Дж. Буша-мл. // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 6 (474). – С. 17-36. – ISSN 0321-2068
581010
  Калугін Ю.А. "Командую флотом. Шмідт" / Ю.А. Калугін. – Київ, 1969. – 387с.
581011
  Лопата П. "Комар", редагований та ілюстрований "Лев"-ом // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2013. – Рік 83, 10 жовтня (число 39). – С. 11


  До 100-ліття від дня народження мистця Мирона Левицького.
581012
  Бабко А.К. Колориметрический анализ / А.К. Бабко, А.Т. Пилипенко. – Москва; Ленингpад : Госхимиздат, 1951. – 408с.
581013
  Коваленко П.Н. Колориметрический метод определения натрия / П.Н. Коваленко, В.В. Теньковцев, 1954. – С. 411-416
581014
  Казарян М.А. Колориметрическое и спектрофотометрическое исследование ядер планетарных туманностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 031 / Казарян М.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 10л.
581015
  Лукацкая Ф.И. Колориметрическое исследование затменной переменной AW Пегаса : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Лукацкая Ф.И. ; Мин. культуры СССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1953. – 7 с.
581016
  Лукацкая Ф.И. Колориметрическое исследование затменной переменной АWПегаса : Дис... Канд. физ-мат.наукнаук: / Лукацкая Ф.И.; Ан УССР. – Киев, 1953. – 95л. – Бібліогр.:л.94-95
581017
  Жаровский Ф.Г. Колориметрическое определение алюминия єкстрагированием его оксихинолята / Ф.Г. Жаровский, А.С. Поляков, 1952. – 268-270с.
581018
  Коваленко П.Н. Колориметрическое определение меди в присутствии кальция / П.Н. Коваленко, 1941. – С. 74-78
581019
  Бабко А.К. Колориметрическое определение никеля экстрагированием / А.К. Бабко, П.Б. Михельсон. – Отд. отт. из жжурн. "Заводская лаборатория" № 8, 1953. – 895-899с.
581020
  Кустарев А.К. Колориметрия цветного телевидения / А.К. Кустарев. – Москва, 1967. – 335 с.
581021
  Селищева І.І. Колористика в системі композиційних засобів архітектури модерна в Україні : Автореф. дис. ... канд. архітектури; 18. 00. 01 / Селищева І. І.; Харківський держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – Харків, 2007. – 20с. – Бібл.: 11 назв
581022
  Шевченко Л.І. Колористика в сучасному мовознавстві: традиційне і нове / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 234-239
581023
  Ефимов А.В. Колористика города / А.В. Ефимов. – Москва, 1990. – 270 с.
581024
  Нікульшина Т. Колористика ірреального: зіставний аспект дослідження (на матеріалі англійської та української мов) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-43. – (Іноземна філологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості кольоропозначення об"єктів ірреального світу на матеріалі англійської та української мов з урахуванням даних лексикографічних джерел. Проведений аналіз дозволяє виокремити загальні ознаки та етноспецифічні риси ...
581025
  Шевченко Л.І. Колористика М. Рильського як культурний прецедент словесного простору XX століття / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 23. – С. 15-22
581026
  Аполлонова Л. Колористика Олексія Полякова // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 126-127. – ISSN 0130-1799
581027
  Лук"янченко М.П. Колористика прозових творів Ж.-П. Сартра та деякі особливості її відтворення в українському перекладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-53. – (Іноземна філологія ; Вип. 39). – ISSN 1728-3817


  У літературному творі назви кольорів відіграють важливу роль у створенні художньої образності. Дослі-джено прозу Ж.-П.Сартра, у якій кольоронайменування виявляють складне концептуальне підґрунтя, що не мож-на ігнорувати при перекладі. The names of the ...
581028
  Римар Н.Ю. Колористика художнього простору як важливий наративний засіб прози Ніни Бічуї // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 200-205. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
581029
  Ковальська Ірина Володимирівна Колористика як перекладознавча проблема (на матеріалі українських і англомовних художніх текстів) : Дис....канд.філолог.наук: 10.02.16 / Ковальська Ірина Володимирівна; Львів.нац.ун-тет ім.Івана Франка. – Львів, 2001. – 228л. + Додаток :с.216-228. – Бібл.:с.181-216
581030
  Ковальська Ірина Володимирівна. Колористика як перекладознавча проблема. : 10.02.16. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Ковальська Ірина Володимирівна.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с.
581031
  Демченко І.А. Колористика як прикметна ознака поетики Ольги Кобилянської // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 51-55. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9


  Колір у художніх творах несе принаймні потрійне навантаження: смислове, описове, емоційне. О. Кобилянська, чутлива до колористики, за допомогою відповідних бврв і світлових контрастів передавала різні психічні стани персонажів, створювала настроєві ...
581032
  Муляр София Петровна Колористическая семантика в структуре русского художественного текста (язык поэзии 70-80-х гг. ХХ века) : Дисс. ... канд. филолог. наук: 10.02.02 / Муляр София Петровна; Волынский государственный ун-тет им. Л.Украинки. – Луцк, 2003. – 227 л. + Приложения: л. 200 - 227. – Библиогр.: л. 179 - 200
581033
  Кравец В.И. Колористическое формообразование в архитектуре / В.И. Кравец. – Харьков, 1987. – 131 с.
581034
  Бичкова Л.В. Колористична культура античного світу : Навчально-методичний посібник / Л.В. Бичкова. – Київ : Вища школа, 2003. – 135с. – ISBN 966-642-194-1


  Висвітлено широке коло питань щодо специфічного періоду в історії колорістичної культури країн Європи, коли було закладено основи сучасної естетики кольору, його символіки і семантики
581035
  Ковтун Л. Колористична семантизація традиційного українського весілля // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 222-224. – ISBN 978-966-439-357-4
581036
  Муляр Софія Петрівна Колористична семантика в структурі російського художнього тексту (мова поезії 70-80-х рр. 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.02 / Муляр С.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
581037
  Ковтун Колористичний вимір культури українського народу: філософія бачення / Ковтун, І // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 150-152
581038
  Зубач О.А. Колористичний компонент фразеологічних одиниць як складова частина універсуму (на матеріалі німецької мови) // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 111-115. – ISSN 1729-360Х
581039
  Ковтун Л. Колористичний концепт топоніму "Червона Русь" // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 162-165
581040
  Дьомін М. Колористичний лад малярства Петра Собка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 132-133. – ISSN 0130-1799
581041
  Кушнір А. Колористичні ознаки декоративних рослин та їх вплив на композиційні рішення в сучасному ландшафтному будівництві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 147-149. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовані колористичні ознаки декоративних дерев"янистих рослин за їх декоративними якостями. Дерев"янисті рослини, що дають колористичний ефект, з метою їх практичного використання рекомендовано об"єднувати у окремі групи та враховувати при ...
581042
  Ковтун Л. Колористичні уявлення українців про красу, прекрасне: філософсько-світоглядний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 33-37. – (Українознавство ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується філософсько-світоглядний аспект прекрасного в колористичних уявлення українського народу. Номінується концепт краси в народному світогляді як означення "чистоти", "гарного", "квітучого", "красивого", "прекрасного" та ...
581043
  Ковтун Л.І. Колористичні уявлення українців як об"єкт українознавчого дослідження // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 18-20
581044
  Шульська Н. Колорит мовотворчості поліщуків у прізвиськах-характеристиках зовнішності людей // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 261-271. – ISSN 2304-9383
581045
  Косматов Л.В. Колорит фильма: (Азбука киноколорита). / Л.В. Косматов, Тер-Гевондян. – М., 1981. – 57с.
581046
  Матвіїшин О.М. Колоритні українські фраземи у німецькомовних варіантах західноукраїнських перекладачів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 147-151. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
581047
  Улько Н.В. Колорметрческое определение кобальта путем экстрагирования этилксантогенового комплекса. / Н.В. Улько, 1952. – 139-148с.
581048
  Горчанюк О.С. Колороніми в контексті міжособистісного спілкування: когнітивні параметри // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 223-227


  Проаналізовано лексеми на позначення кольорів у сучасній українській літературній мові, розглянуто колороніми як особливий спосіб передавання інформації. Проанализированы лексемы, которые обозначают цвета в современном украинском литературном языке, ...
581049
  Тагільцева Я. Колороніми в термінах рослинництва сучасної англійської мови // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 13. – С. 75-79. – ISSN 2075-1486
581050
  Маркова Д.С. Колороніми у фразеологізмах на позначення почуттів в українській та німецькій мовах // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 61-64. – ISSN 1996-9872
581051
  Лук"янець Г.Г. Колороніми як засоби апеляції до пафосу в англомовних інтернет-новинах мистецької тематики // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 463-470


  У статті встановлено, що колороніми новинних інтернет-текстів мистецької тематики можуть використовуватися для створення пафосу, тобто здійснювати емоційний вплив на читачів із метою формування їх ставлення до подій. Доведено, що колороніми слугують ...
581052
  Зиедонис И. Колос-двойчатка : поэма о хлебе / Иманнтс Зиедонис ; [пер. с латыш. Л. Азаровой ; послеслов. В.В. Иванова ; худож. Ю. Петрашкевичс]. – Рига : Лиесма, 1986. – 149 с. – Загл. и текст парал. на латыш. и рус. яз. - Миниатюрное издание в суперобл.
581053
  Шестериков М.В. Колос / М.В. Шестериков. – М., 1971. – 142с.
581054
  Торманский К. Колос выпрямвляется / К. Торманский. – София, 1963. – 124 с.
581055
   Колос до колоса. – К., 1974. – 308с.
581056
  Білоус Д.Г. Колос і кукіль / Д.Г. Білоус. – Київ : Молодь, 1960. – 170 с.
581057
  Коломієць Т.П. Колос літа мого : поезії / Т.П. Коломієць. – Київ, 1979. – 94 с.
581058
  Мадан Г. Колос мечты : историч. роман / Г. Мадан; пер. с молд. Г.Когана. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1981. – 517 с.
581059
  Гмырев А.М. Колос молодой / А.М. Гмырев. – М, 1958. – 141с.
581060
  Шмань Г.Я. Колос на ладони / Г.Я. Шмань. – Тула, 1963. – 96с.
581061
  Печерский А.И. Колос ржи. / А.И. Печерский. – Смоленск, 1958. – 126с.
581062
   Колос трудом полнится. – Киев : Урожай, 1985. – 183 с.
581063
  Заплетнюк О.А. Колоси Ехнатона: інтерпретації божественного образу фараона // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 10-13. – ISSN 2076-1554
581064
  Кузнецов В.И. Колосилась молодость: кн. стихов / В.И. Кузнецов. – М., 1980. – 224с.
581065
   Колосися, ниво культури. – К., 1967. – 31с.
581066
  Вівчарик М.М. Колоситься нива дружби / М.М. Вівчарик. – Київ, 1987. – 115с.
581067
  Коломієць П.О. Колоситься нива неозора / П.О. Коломієць. – Київ, 1982. – 96с.
581068
  Лисенко І.І. Колосіння / І.І. Лисенко. – Дніпропетровськ, 1976. – 63с.
581069
  Михайлюк І.А. Колоски / І.А. Михайлюк. – ЛЬвів, 1959. – 252с.
581070
  Кочевський В.В. Колоски і сузір""я : поезії / В.В. Кочевський. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 103 с.
581071
  Сліпчук П.О. Колоски та будяки : сатира і гумор / П.О. Сліпчук. – Київ : Держлітвидав України, 1957. – 180 с.
581072
  Артеменко М.Т. Колосковий гомін / М.Т. Артеменко. – Симферополь, 1967. – 63с.
581073
  Коритко Р.Ф. Колосковий гомін : повість / Р.Ф. Коритко. – Львів, 1976. – 144 с.
581074
   Колоскы [Колоски] : збиpнык казок та оповиданнив / [Склав Б. Гpінченко]. – Одесса : Типо-литогр.Е.И.Фесенко, 1891. – 114, II с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  В кн. укp. наp. казки, оповідання, легенди, пеpекази
581075
   Колосовський Павло Дмитрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 283. – ISBN 978-617-573-038-6
581076
  Максименко О.І. Колосок на вітрах / О.І. Максименко. – К., 1994. – 138с.
581077
  Селевич Ю. Колосс российской истории // Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2007. – № 3. – С. 53-59


  Епоха Петра І. Історія і археологія
581078
  Кашин Валерий Колосс Чандрагупты - еще одно чудо света // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 6
581079
  Лозовой В. Колосу надо налиться / В. Лозовой. – Москва : Советский писатель, 1975. – 552 с.
581080
  Лозовий В. Колосу треба налитися : трилогія / В. Лозовий. – Львів : Каменяр, 1968. – 259 с.
581081
  Лозовий В. Колосу треба налитися : трилогія / В. Лозовий. – Львів : Каменяр, 1972. – 576 с.
581082
  Лозовий В. Колосу треба налитися : трилогія / В. Лозовий. – Київ, 1979. – 600 с.
581083
  Лозовий В. Колосу треба налитися : трилогія / В. Лозовий. – Київ, 1985. – 543 с.
581084
  Пашков Ю.В. Колосяница / Ю.В. Пашков. – М., 1975. – 93с.
581085
  Шитиков А.Ф. Колосья / А.Ф. Шитиков. – М, 1979. – 110с.
581086
  Шитиков А.Ф. Колосья / А.Ф. Шитиков. – М, 1979. – 110с.
581087
  Кулиев К. Колосья и звезды / К. Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Современник, 1979. – 382 с.
581088
  Гонтарь А.Ю. Колосья на камне : стихи / А.Ю. Гонтарь; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1973. – 158 с.
581089
  Воронин Л.А. Колосья над жнивьем / Л.А. Воронин. – Одесса, 1977. – 96с.
581090
  Приходько П.Ф. Колосья наливаются : лирика / авториз. пер. т белорус. В.Приходько. – Москва : Советский писатель, 1968. – 94 с.
581091
  Короткевич В.С. Колосья под серпом твоим : роман / В.С. Короткевич. – Москва, 1974. – 638 с.
581092
  Короткевич В.С. Колосья под серпом твоим : роман / В.С. Короткевич. – Минск, 1977. – 638 с.
581093
  Короткевич В.С. Колосья под серпом твоим : роман / В.С. Короткевич. – Москва, 1979. – 758 с.
581094
  Долгош І.І. Колочава : роман / І.І. Долгош. – Ужгород : Карпати, 1982. – 480 с.
581095
  Долгош И.И. Колочава / И.И. Долгош. – М, 1988. – 395с.
581096
  Оболенська Наталія Колочава. Новісіньке старе село : Україна чудес / Оболенська Наталія, Герц Олег // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 142-143 : Фото
581097
  Котлярчук Андрій Колочава. Село музеїв // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 166-171 : фото
581098
  Рудніченко Наталія Колочава. Село файне, у туристів популярне // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 24-25 : фото
581099
  Демидовская Л.Ф. Колочные леса Северного Казахстана, их типы и особенности возобновления : Автореф... канд. биол.наук: / Демидовская Л. Ф.; АН КазССР, Объед. уч. сов. ин-тов почвовед. ботан. микробиол. и вирусол. – Алма-Ата, 1961. – 23л.
581100
  Суша Сергей Михайлович Колошение / Суша Сергей Михайлович. – М., 1974. – 87с.
581101
   Колпакова Ирина. – Л., 1984. – 39с.
581102
  Письменный Михаил Колпачок : повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 7. – С. 7-65. – ISSN 0012-6756
581103
  Поздняков О.А. Колпино. / О.А. Поздняков. – Л, 1962. – 188с.
581104
   Колпица : Литературно-публицистический альманах. – Колпино
Вып.32 : Доклады научной конференции,посвященной Дню славянской письменности. – 1998. – 71с.
581105
  Рябинин Ю.Н. Колсья солнечного света / Ю.Н. Рябинин. – М., 1984. – 79с.
581106
  Колтунов В.И. Колтунов Владимир Ильич. / В.И. Колтунов. – М., 1977. – 20с.
581107
  Єнсен Й.В. Колумб / Й.В. Єнсен. – Харьков, 1928. – 111 с.
581108
  Свет Я.М. Колумб / Я.М. Свет. – М., 1973. – 367с.
581109
  Сабатини Р. Колумб / Р. Сабатини. – М, 1992. – 286с.
581110
  Варшавский А.С. Колумб Австралии / А.С. Варшавский. – Москва, 1971. – 191с.
581111
  Вяли Х. Колумб земли Колумба / Х. Вяли. – Москва, 1976. – 205с.
581112
  Потапов Владимир Колумб и фортуна // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 8 : Іл. – ISSN 1029-5828
581113
  Ветров И Колумб небесных гор / И Ветров. – Київ : Здоров"я, 1993. – 159с.
581114
  Адамов А.Г. Колумб российский / А.Г. Адамов. – Курск, 1948. – 96с.
581115
  Виноградов И.И. Колумб третьей переправы / И.И. Виноградов. – Москва, 1965. – 47с.
581116
  Слабошпицький М. Колумб української історії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 29 травня (№ 22). – С. 7


  Слово про Романа Іваничука до дня його 85-річчя
581117
  Шемякин Я. Колумб, открывший Другой Свет // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 3. – С. 78-92. – ISSN 044-748Х


  Віра в раціо в духовному космосі латиноамериканської цивілізації
581118
  Федосов Д.Г. Колумб, открывший Другой Свет // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 8. – С. 61-79. – ISSN 044-748Х
581119
  Ревзин Г. Колумб. / Г. Ревзин. – М., 1937. – 288с.
581120
  Рафаловський Євген Колумбам Нового Світу : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 132-136 : Фото
581121
  Федорів Р.М. Колумби / Р.М. Федорів. – Київ, 1962. – 171 с.
581122
  Галутва І. Колумби Аральського моря // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 2013. – № 5 (152)


  Пройшло майже 160 років відтоді, коли почали докладно досліджувати Аральське море. Славнозвісну експедицію очолив моряк і видатний географ О.І. Бутаков. Безпосередню участь у цій подорожі взяв і Тарас Григорович Шевченко.
581123
  Конфорович Г А. Колумби математики / Г А. Конфорович. – К., 1982. – 219с.
581124
  Чеснокова О.С. Колумбийская кухня глазами филолога // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 87-96. – ISSN 044-748Х


  В статье рассматриваются особенности колумбийской кухни и лексико-семантическое своеобразие гастрономической лексики в речи колумбийцев
581125
  Коломиец В. Колумбийское зеркало Украины // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; гл. ред. М. Минин. – Киев, 2017. – № 21/22 (763/764), 9 июня 2017. – С. 36-38. – ISSN 2305-3364
581126
  Лукашова Е.Н. Колумбия / Е.Н. Лукашова, Д.Н. Ляликов. – Москва, 1959. – 50 с.
581127
  Литаврина Э.Э. Колумбия / Э.Э. Литаврина. – М, 1967. – 167с.
581128
  Гонионский С.А. Колумбия / С.А. Гонионский. – М., 1973. – 383с.
581129
  Тарасов К.С. Колумбия / К.С. Тарасов. – Москва : Мысль, 1976. – 67с. – (У карты мира)
581130
  Коломеец Е. Колумбия с Эквадором воевать не будут, но хотели // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 11. – С. 20-21. – ISSN 0234-1670
581131
  Ляликов Д.Н. Колумбия. Экон.-географ. характеристика : Автореф... канд. географ.наук: / Ляликов Д.Н.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1962. – 20л.
581132
  Бунегина И.А. Колумбия. Экономика и внешняя торговля / И.А. Бунегина. – М., 1959. – 150с.
581133
  Чернышов А. Колумбия: два века национального суверенитета // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 48-55. – ISSN 044-748Х
581134
  Жучкова Г.Е. Колумбия: коммунисты в борьбе за единство народных масс 1958-1974 гг. / Г.Е. Жучкова. – М., 1976. – 139с.
581135
  Ивановский З.В. Колумбия: от демократической безопасности к демократическому процветанию? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 18-38. – ISSN 044-748Х
581136
  Ильина Н.Г. Колумбия: от колонии к независимости, 1781-1819 гг. / Н.Г. Ильина. – М., 1976. – 326с.
581137
  Лавут А.А. Колумбия: проблемы и концепции экономического развития : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Лавут А.А.; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – М., 1974. – 28л.
581138
  Дворжак Л. Колумбия: противоречия зависимого капиталистического развития / Л. Дворжак. – М., 1977. – 242с.
581139
  Ивановский Збигнев Владиславович Колумбия: студенчество и революционный процесс : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ивановский Збигнев Владиславович; АН СССР. Ин-т Латин. Америки. – М., 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
581140
   Колумбия: тенденции экономического и социально-политического развития. – М., 1986. – 303с.
581141
  Рувинский В.В. Колумбия: трудности и перспективы общественного развития // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 53-72. – ISSN 044-748Х
581142
   Колумбия: трудности и перспективы общественного развития ("круглый стол" в ИЛА РАН) // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 25-36. – ISSN 044-748Х
581143
  Окара І. Колумбійське танго / І. Окара, Д. Левусь // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 25-27


  Про що свідчить конфлікт Венесуели та Еквадору з Колумбією
581144
  Тарнавська Марта Колумбійський симпозіум про Юрія Лавріненка // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 196-197. – ISSN 0320-8370
581145
   Колумбійські прислів"я та приказки.. – К., 1986. – 109с.
581146
  Казелла Себастьяно Колумбія. Медельїнський синдром // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 96-97 : фото
581147
  Коваль О. Колумбія: примирення через референдум не пройшло // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 жовтня (№ 36). – С. 5


  Президент Колумбії Хуан Мануель Сантос став лауреатом Нобелівської премії миру за 2016 рік. Цю нагороду він одержав минулої п"ятниці за "рішучі зусилля для завершення більш ніж 50-річної громадянської війни". Жертвами найдовшого конфлікту в Південній ...
581148
  Азизов А.С. Колумбы / А.С. Азизов. – Ленинград, 1964. – 40с.
581149
  Носов Юрий Колумбы "нового света" : Ярмарка идей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 80-87 : Фото
581150
  Романов Д.М. Колумбы Артики / Д.М. Романов. – Тула, 1982. – 232с.
581151
   Колумбы земли русской. – Хабаровск, 1989. – 460с.
581152
  Варшавский А.С. Колумбы каменного века / А.С. Варшавский. – Москва : Знание, 1978. – 160с.
581153
  Варшавский А.С. Колумбы каменного века / А.С. Варшавский. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва, 1985. – 160с.
581154
  Козлов В.П. Колумбы российских древностей / В.П. Козлов. – 2-е изд., доп. – М., 1985. – 175с.
581155
  Козлов В.П. Колумбы российских древностей. / В.П. Козлов. – М., 1981. – 168с.
581156
  Алексеев А.И. Колумбы росские / А.И. Алексеев. – Магадан, 1966. – 182с.
581157
  Голубев Г.Н. Колумбы росские : Историческая хроника / Г.Н. Голубев. – Москва : Советский писатель, 1989. – 384с.
581158
  Братный Р. Колумбы, год рождения 20-й. / Р. Братный. – М., 1989. – 607с.
581159
  Звелідовська Л. Колумністика як жанр публіцистики // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 40-46


  Вперше в українському журналістикознавсті розглянуто жанр публіцистики, запозичений із західної журналістики. У статті запропоновано термін "авторська шпальта" для позначення текстів, що становлять колумністику. It is the first time in Ukrainian ...
581160
  Деяк-Якобишин Колумністика як феномен персоналізованої журналістики (на прикладі творчого доробку Вільяма Коннора) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Деяк-Якобишин Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
581161
  Деяк-Якобишин Колумністика як феномен персоналізованої журналістики (на прикладі творчого доробку Вільяма Коннора) : дис. ... канд. наук із соц.комунікацій : 27.00.04 / Деяк-Якобишин Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 181 арк. – Бібліогр.: арк. 150-181
581162
  Портяк В. Колуни // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 13


  Про знищення пам"ятної дошки Ю. Шевельову у Харкові
581163
  Паустовский К.Г. Колхида / К.Г. Паустовский. – Москва, 1934. – 68 с.
581164
  Паустовский К.Г. Колхида / К.Г. Паустовский. – Москва, 1935. – 133 с.
581165
  Паустовский К. Колхида / К. Паустовский. – Москва, 1935. – 144 с.
581166
  Лордкипанидзе Г.А. Колхида в VI - II вв. до н.э. / Г.А. Лордкипанидзе. – Тбилиси, 1978. – 168с.
581167
  Лордкипанидзе Г. Колхида во 2-1 вв. до н.э. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лордкипанидзе Г.; АН Груз ССР.Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1966. – 19л.
581168
  Какабадзе М.В. Колхидиты и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Какабадзе М.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 28л.
581169
   Колхидская низменность : Научные предпосылки освоения. – Москва : Наука, 1989. – 373с.
581170
   Колхидская низменность. – М., 1990. – 247с.
581171
  Долуханов А.Г. Колхидский подлесок / А.Г. Долуханов. – Тбилиси, 1980. – 262с.
581172
  Сумбадзе Л.З. Колхидское жилище по Витрувию / Л.З. Сумбадзе. – Тбилиси, 1960. – 51с.
581173
  Колесников А.И. Колхицин и получение новых форм сельскохозяйственных растений. / А.И. Колесников. – Л., 1972. – 128с.
581174
  Паустовський К.Г. Колхіда / К.Г. Паустовський. – Харків ; Одеса, 1935. – 133 с.
581175
   Колхоз -- моя судьба. – М., 1979. – 223с.
581176
   Колхоз -- школа коммунизма для крестьянства : комплексное социальное исследование колхоза "Россия". – Москва : Мысль, 1965. – 358, [2] с.
581177
  Станкевич В.Н. Колхоз - как социалистическая форма хозяйства. : Автореф... канд. экон.наук: / Станкевич В.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1950. – 16л.
581178
  Королев Я.А. Колхоз - как социалистическое предприятие : Автореф... канд. экон.наук: / Королев Я. А.; МГУ. – М., 1950. – 19л.
581179
   Колхоз - школа коммунизма для крестьянства.. – М., 1969. – 384с.
581180
  Грибачев Н. Колхоз "Большевик" / Н. Грибачев. – М., 1948. – 78с.
581181
  Грибачев Н. Колхоз "Большевик" / Н. Грибачев. – М., 1948. – 48с.
581182
  Алергант Г.И. Колхоз "Завет Ильича": опыт внедрения чековой системы / Г.И. Алергант, В.М. Сугробов. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 88 с.
581183
  Мельник В.Н. Колхоз "Коммунар" Мало-Девицкого района Черниговской области / В.Н. Мельник. – М., 1939. – 40с.
581184
  Шелест П.С. Колхоз "Красная заря" / П.С. Шелест. – М., 1951. – 94с.
581185
  Бедный Д. Колхоз "Красный кут" : Сатирическая повесть на истинном происшествии основанная / Д. Бедный. – Москва : Советский писатель, 1936. – 68с.
581186
  Голышкин В.С. Колхоз "Ленинское знамя" : люди, дела, планы / В.С. Голышкин. – М., 1985. – 175с.
581187
  Кремнев Г.С. Колхоз "Новый путь" / Г.С. Кремнев. – Красноярск, 1948. – 39с.
581188
  Конюков И.А. Колхоз "Память Ильича". / И.А. Конюков. – М., 1952. – 224с.
581189
   Колхоз "Победа".. – М., 1984. – 64с.
581190
  Дмитриев В.В. Колхоз "Покровское" / В.В. Дмитриев. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 127 с.
581191
   Колхоз "Россия".. – Симферополь, 1967. – 12с.
581192
  Усаров В.П. Колхоз в Зугалае / В.П. Усаров. – Чита, 1960. – 40с.
581193
   Колхоз высоких урожаев. – М., 1949. – 120с.
581194
  Годин П.Г. Колхоз и подготовка молодежи к труду / П.Г. Годин. – Москва, 1985. – 79 с.
581195
  Пузанев С В. Колхоз и школа / С В. Пузанев, . – Москва, 1973. – 207с.
581196
  Плешков П.П. Колхоз им.Макарова / П.П. Плешков, Н.Н. Полетаев. – М., 1952. – 230с.
581197
  Малицкий Н.А. Колхоз им.Фрунзе / Н.А. Малицкий. – Л., 1932. – 30с.
581198
  Кукушкин И.М. Колхоз имени Ильича. / И.М. Кукушкин, И.И. Новиков. – М., 1953. – 136с.
581199
  Макаров М.П. Колхоз имени Карла Маркса - передовое хозяйство / М.П. Макаров. – Фрунзе, 1957. – 38с.
581200
  Юсуров Х. Колхоз имени Таширова / Х. Юсуров. – Фрунзе, 1971. – 52с.
581201
  Абатуров В.М. Колхоз имени Тимирязева : [Городецкий район] / В. М. Абатуров, И. А. Емельянов, А. А. Калашников. – Москва : Сельхозгиз, 1953. – 232 с., [7] л. ил. : ил. – (Колхозы нашей страны)
581202
  Гусев В.В. Колхоз как самоуправляемая социальная система / В.В. Гусев. – Москва, 1971. – 77с.
581203
  Гусев В.В. Колхоз как самоуправляемая социальная система. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Гусев В.В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1971. – 20л.
581204
  Хлебо Г. Колхоз, борющийся за звание коммунистического труда / Г. Хлебо, Д. Денисов. – Алма-Ата, 1961. – 64с.
581205
  Косынкин А.А. Колхозам и совхозам - прочную основу. / А.А. Косынкин. – М., 1978. – 48с.
581206
  Гайворонский И.И. Колхозная агрометеорологическая станция / И.И. Гайворонский, И.М. Петунин. – Москва : Госиздатсельхозлит, 1952. – 239с.
581207
   Колхозная библиотека.. – Омск, 1950. – 44с.
581208
   Колхозная гвардия. – М., 1988. – 478с.
581209
  Павлов Н.П. Колхозная демократия - действенное средство укрепления общественной собственности (1946-1970 гг) / Н.П. Павлов. – Ижевск, 1984. – 240с.
581210
  Кулаков В.П. Колхозная демократия / В.П. Кулаков. – Москва, 1970. – 28с.
581211
  Козырь М.И. Колхозная демократия / М.И. Козырь. – Москва, 1972. – 112с.
581212
  Подошевко Виктор Дмитриевич Колхозная демократия и ее совершенствование на современном этапе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Подошевко Виктор Дмитриевич; БГУ. – Минск, 1976. – 20л.
581213
  Дешко С.И. Колхозная демократия как общественное явление : Автореф... канд. филос.наук: / Дешко С. И.; Моск. ин-т нар. хоз., Каф. филос. – М., 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
581214
  Тарельник Б.И. Колхозная демократия развитого социалистического общества. / Б.И. Тарельник. – Львов, 1976. – 154с.
581215
  Сургутский В.А. Колхозная деомкратия и управление колхозным производством. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Сургутский В.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. теории гос. и права. – М., 1975. – 19л.
581216
  Гусейнов Ч. Колхозная деревня в послевоенной азербайджанской прозе / Ч. Гусейнов. – Баку, 1960. – 100с.
581217
  Парастаев А.Ф. Колхозная деревня в послевоенной советской прозе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Парастаев А.Ф.; АН СССР.ин-т русск.литер. – Л, 1955. – 18л.
581218
  Трифонова Т.К. Колхозная деревня в современной литературе / Т.К. Трифонова. – М, 1956. – 40с.
581219
  Ткачев А. Колхозная новь / А. Ткачев. – Пенза, 1951. – 97с.
581220
   Колхозная новь.. – Владимир, 1949. – 36с.
581221
  Домрачев М. Колхозная партийная организация / М. Домрачев. – М, 1947. – 63с.
581222
  Куприянов И. Колхозная партийная организация / И. Куприянов. – М, 1947. – 51с.
581223
  Скребков А.Д. Колхозная партийная организация в борьбе за рентабельность / А.Д. Скребков. – Горький, 1965. – 72с.
581224
  Митрошенков В.А. Колхозная площадь / В.А. Митрошенков. – М., 1986. – 415с.
581225
   Колхозная производственная энциклопедия. – К.
1. – 1949. – 464с.
581226
   Колхозная производственная энциклопедия. – 2-е изд. перераб. доп. – К.
Т. 2. – 1957. – 923с.
581227
  Логвиненко В.К. Колхозная собственность и вопросы ее развития при переходе к коммунизму / В.К. Логвиненко. – Киев, 1966. – 227с.
581228
  Логвиненко В.К. Колхозная собственность и вопросы ее развития при переходе к коммунизму : Дис... Канд. эконом. наук: / Логвиненко В.К.; КГУ. – Киев, 1966. – 67л. – Бібліогр.:л.167
581229
  Логвиненко В.К. Колхозная собственность и вопросы ее развития при переходе к коммунизму : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Логвиненко В.К. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 41 с. – Бібліогр.:с.40-41
581230
  Логвиненко В.К. Колхозная собственность и вопросы ее развития при переходе к коммунизму. : Дис... Канд. эконом. наук: / Логвиненко В.К.; КГУ. – К, 1966. – 302л.
581231
  Бычков А.С. Колхозная собственность и перспективы ее развития / А.С. Бычков. – Томск, 1962. – 94с.
581232
  Тараненко А.Ф. Колхозная собственность и повышение степени ее зрелости при переходе к коммунизму : Дис... канд. эконом.наук: / Тараненко А.Ф.; КГУ. Каф. полит. экономии естественных ф-тов. – Киев, 1968. – 185л. – Бібліогр.:л.1-18
581233
  Тараненко А.Ф. Колхозная собственность и повышение степени ее зрелости при переходе к коммунизму. (На материалах УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Тараненко А.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 25 с.
581234
  Ридзинь Я. Колхозная собственность священна и неприкосновенна / Я. Ридзинь. – Рига, 1953. – 67с.
581235
  Гордон Э. Колхозная сцена : пьеса / Э. Гордон, Я. Зельдин. – Москва, 1932. – 24 с.
581236
   Колхозная сцена.. – Воронеж
1. – 1948. – 40с.
581237
   Колхозная сцена.. – Воронеж
2. – 1948. – 55с.
581238
   Колхозная сцена.. – Воронеж
3. – 1948. – 70с.
581239
   Колхозная торговля в 1932-1934 г.. – М.
В.1. – 1935. – 180 с.
581240
  Журавлев А.Т. Колхозная торговля в период развернутого строительства коммунизма (На матер. УССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Журавлев А. Т.; АН УССР, Ин-т экон. – К., 1963. – 15л.
581241
  Левин А.И. Колхозная торговля в СССР / А.И. Левин, В.М. Никитин. – М., 1978. – 119с.
581242
  Шутов И.Н. Колхозная торговля в СССР и ее развитие в современных условиях. (На матер. УССР 1944-1958 гг.) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Шутов И.Н. ; МВ и ССО УССР. Киев. фин.-экон. ин-т. – Киев, 1959. – 21 с.
581243
  Линийчук Я.У. Колхозная торговля и ее народнохозяйственное значение. : Дис... Канд. экономич. наук: / Линийчук Я.У.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 1954. – 279л. – Бібліогр.:л.1-13
581244
  Буланикян С.А. Колхозная торговля и пути ее дальшенйшего развития (По материалам АрмССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Буланикян С.А.; Объед. сов. по присужд. уч. степ. по экон. наукам при Ерев.ГУ. – Ереван, 1967. – 20л.
581245
  Челноков В.С. Колхозная торговля, как одна из форм советской торговли. : Автореф... канд. экон.наук: / Челноков В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1954. – 16л.
581246
   Колхозная ферма серебристо-черных лисиц.. – М., 1950. – 64с.
581247
   Колхозная эстрада. – М.-Л., 1943. – 112с.
581248
  Милявский И.О. Колхозник-ученый Т.С.Мальцев. / И.О. Милявский. – М, 1953. – 80с.
581249
  Котенко И.М. Колхозники. / И.М. Котенко. – Омск, 1951. – 236с.
581250
   Колхознику о правах и обязанностях. – Москва, 1978. – 264с.
581251
  Живитере М.И. Колхозно-кооперативная собственность и ее развитие на этапе зрелого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Живитере М. И. ; Киев. торгов. экон. ин-т. – Киев, 1978. – 22 с.
581252
  Лисовская Виктория Валентиновна Колхозно-кооперативная собственность. Критика антимарксистских концепций в политической экономии социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Лисовская Виктория Валентиновна; АН СССР. Уральский научный центр. Ин-т экономики. – Свердловск, 1980. – 26л.
581253
  Никитченко В.С. Колхозно-кооперативное присвоение и его развите в условиях зрелого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.01.01 / Никитченко В. С.; Киев. торг. экон. ин-т. – К., 1981. – 24л.
581254
   Колхозно-кооперативное строительство в Киргизии. – Фрунзе, 1969. – 437с.
581255
  Капитонова И.В. Колхозно-правовые договоры : Автореф... канд. юрид.наук: / Капитонова И.В.; Ленингр. юрид. ин-т им. М.И.Калинина. – Ленинград, 1951. – 9л.
581256
  Атаев Т. Колхозное дайханство Туркменистана в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Атаев Т. ; АН Туркм.ССР. – Ашхабад, 1969. – 22 с.
581257
  Логунов В.И. Колхозное движение в Воронежской губернии в годы, предшествующие сплошной коллективизации. : Автореф... Канд.ист.наук: / Логунов В.И.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1953. – 20л.
581258
  Кащенко С.Г. Колхозное движение в Крыму в 1918-1929 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Кащенко С.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 18л.
581259
   Колхозное движение на Украине. – Харків, 1929. – 139 с.
581260
  Чмыша Колхозное движение на Украине. / Чмыша, АФ. – М., 1974. – 320с.
581261
  Смольянинов А.А. Колхозное животноводство / А.А. Смольянинов. – Свердловск, 1953. – 160с.
581262
   Колхозное животноводство.. – М., 1936. – 278с.
581263
   Колхозное животноводство.. – М., 1948. – 504с.
581264
  Бойцов Л.В. Колхозное звероводство / Л.В. Бойцов. – М., 1941. – 160с.
581265
  Кинзебулатов Х.Б. Колхозное крестьянство Башкирии в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: / Кинзебулатов Х.Б.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1953. – 16л.
581266
   Колхозное крестьянство в строительстве коммунизма. – М, 1961. – 47с.
581267
  Пановский Л.С. Колхозное крестьянство Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны. (Численность, состав и соц.-экон. положение). : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Пановский Л.С.; НГУ. Объед. учен. совет по гуманит. наукам. – Новосибирск, 1971. – 25л.
581268
  Мартынюк А.И. Колхозное крестьянство западных областей Украинской ССР в борьбе за выполнение задач восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Мартынюк А.И. ; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1977. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
581269
  Кудряков Л.В. Колхозное крестьянство Ивановской области в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.571 / Кудряков Л.В.; Моск.гсо.пед.ин-т. – М, 1972. – 24л.
581270
  Балакаев Т.Б. Колхозное крестьянство Казахстана в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг / Т.Б. Балакаев. – Алма Ата, 1971. – 351с.
581271
  Болджурова И.С. Колхозное крестьянство Киргизии в условиях развитого социализма. / И.С. Болджурова. – Фрунзе, 1985. – 148с.
581272
  Датий Ю.П. Колхозное крестьянство Молдавской ССР / Ю.П. Датий. – Кишинев, 1985. – 134с.
581273
  Маркусенко И.С. Колхозное крестьянство Ростовской области в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Маркусенко И.С.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. Каф. ист. СССР. – М., 1953. – л.
581274
  Лаута С.П. Колхозное крестьянство Советкой Украины в период Великой Отечественной войны : Дис... канд. эконм.наук: / Лаута С. П.; МВО СССР, КГУ им. Т. Шевченко, эконом. фак-т. – Киев, 1951. – 368л. – Бібліогр.:л.1-24
581275
  Лаута С.П. Колхозное крестьянство Советской Украины в годы Великой Отечественной войны : Автореф... докт. экон.наук: / Лаута С.П.; КИНХ, Каф. ист. нар. хоз. – К., 1965. – 58л. – Бібліогр.:с.57-58
581276
  Лаута О.П. Колхозное крестьянство Советской Украины в период Великой Отечественной войны : Автореф... канд. экон.наук: / Лаута О. П.; МВО СССР, КГУ. – Киев, 1951. – 25л.
581277
  Островский В.Б. Колхозное крестьянство СССР. / В.Б. Островский. – Саратов, 1967. – 330с.
581278
  Каримов А.А. Колхозное крестьянство Узбекской ССР в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Каримов А.А.; МГУ. – М., 1953. – 15л.
581279
  Петренко В.С. Колхозное крестьянство Украинской ССР в 1951-1970 гг. (Изменения в составе условиях труда и жизни) : Автореф... д-ра ист.наук: 571 / Петренко В.С.; МВ и ССО УССР. Львовский гос. ун-т. – Львов, 1972. – 60л.
581280
  Хвостин Н.П. Колхозное крестьянство Украины в борьбе за увеличение производства технических культур для промышленности. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хвостин Н.П.; Ин-т истории Акад.наук СССР. – М, 1961. – 18л.
581281
  Заславская Л.А. Колхозное лесопользование / Л.А. Заславская. – М., 1962. – 40с.
581282
   Колхозное право. – М., 1939. – 376с.
581283
   Колхозное право. – Москва : Юриздат, 1940. – 327 с.
581284
   Колхозное право. – М., 1947. – 423с.
581285
  Рускол А.А. Колхозное право / А.А. Рускол, Б.А. Лисковец. – Москва, 1949. – 172 с.
581286
   Колхозное право. – М., 1950. – с.
581287
  Аксененок Г.А. Колхозное право / Г.А. Аксененок. – Москва, 1950. – 296с.
581288
   Колхозное право. – М., 1955. – 384с.
581289
  Рускол А.А. Колхозное право / А.А. Рускол, Б.А. Лисковец. – 3-е изд., доп. – Москва, 1955. – 176 с.
581290
  Павлов И.В. Колхозное право / И.В. Павлов. – Москва, 1960. – 371с.
581291
   Колхозное право. – М., 1962. – 546с.
581292
  Рускол А.А. Колхозное право / А.А. Рускол, Б.А. Лисковец. – Москва, 1963. – 154 с.
581293
   Колхозное право. – Москва, 1965. – 316 с.
581294
   Колхозное право. – М., 1970. – 438с.
581295
   Колхозное право. – М., 1972. – 447с.
581296
  Демьяненко В.Н. Колхозное право / В.Н. Демьяненко. – Саратов, 1975. – 255с.
581297
   Колхозное право. – М., 1976. – 400с.
581298
   Колхозное право / Демьяненко В.Н. – Саратов, 1978. – 141с.
581299
  Петров В.Н. Колхозное право в период борьбы за коллективизацию сельского хозяйства (1930-1934 годы) : Автореф... кандид. юридич.наук: / Петров В.Н.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1952. – 16л.
581300
  Берлявский Л.Г. Колхозное право в СССР в 30-е годы XX века / Л.Г. Берлявский, В.А. Бондарев // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 12. – С. 19-24. – ISSN 1812-3805
581301
  Водяницкий Леонид Яковлевич Колхозное производство и товарно-денежные отношения : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Водяницкий Леонид Яковлевич; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
581302
  Румянцев С.И. Колхозное производство Марийской АССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Румянцев С.И.; Лен. фин.-экон. ин-т. – Л., 1953. – 18л.
581303
  Юсуфбеков Р. Колхозное производство Таджикистана и управление им на современном этапе / Р. Юсуфбеков, Г. Севликянц. – Душанбе, 1970. – 296с.
581304
  Юсупов И.И. Колхозное село Масанчин / И.И. Юсупов. – Фрунзе, 1967. – 76с.
581305
  Кувшинский А.И. Колхозное строительство в Марийском крае в 1918-1929 годах. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кувшинский А.И.; Казан.ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Казань, 1958. – 17л.
581306
  Касьян А.К. Колхозное строительство в омской деревне в 1919-1927 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Касьян А. К.; Моск. гор. пед. ни-т им. В. П . Потемкина. – Омск, 1954. – 14л.
581307
  Марсаков К.П. Колхозное строительство в Таджикистане в годы второй пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Марсаков К.П.; Таджик. гос. ун-т. Каф. ист. – Сталинабад, 1955. – 20л.
581308
  Кузнецова Л.Г. Колхозное строительство на Киевщине (1919-1925 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Кузнецова Л. Г.; КГУ им. Т.Шевченко, каф. истории СССР. – К., 1951. – 246л.
581309
  Кузнецова Л.Г. Колхозное строительство на Киевщине. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузнецова Л.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1952. – 19л.
581310
  Куц М.Т. Колхозное строительство на Украине 1929-1941 гг. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 571 / Куц М.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 50 с.
581311
  Денисовец П.М. Колхозное строительство на Украине в 1921-1925 гг. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук / Денисовец П.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 44 с.
581312
  Чмыга А.Ф. Колхозное строительство на Украине в восстановительных период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чмыга А.Ф.; МК СССР. Москов. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
581313
   Колхозное строительство на Украине.. – Харьков, 1929. – 59с.
581314
  Протопопов А.А. Колхозное строительство на Харьковщине (1918-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Протопопов А.А.; МВО СССР. ХГУ им. А.А.Горького. Каф. маркс.-лен. – Х., 1950. – 31л.
581315
  Приходько Л.Н. Колхозное строительство Сибири в годы третьей пятилетки (1938 - июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Приходько Л.Н.; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1975. – 25л.
581316
  Вовк Ю.А. Колхозное трудовое правоотношение / Ю.А. Вовк. – Москва, 1972. – 248с.
581317
  Чантладзе З.М. Колхозное цитрусоводство Аджарской АССР и основные вопросы его экономики (1921-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Чантладзе З.М. ; АН ГрузССР , Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1968. – 35 с.
581318
   Колхозные будни. – Ставрополь, 1955. – 112с.
581319
  Полякова Г.Е. Колхозные доходы и дифференциальная рента. / Г.Е. Полякова. – Х., 1958. – 60с.
581320
  Архипов А.И. Колхозные доходы и их использование / А.И. Архипов. – Москва, 1966. – 231с.
581321
  Всесоюзная Колхозные животноводческие фермы. / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 56с.
581322
  Шмаков А.А. Колхозные очерки / А.А. Шмаков. – Ташкент, 1950. – 38с.
581323
  Разуваев А. Колхозные партийные организации в борьбе за урожай / А. Разуваев. – М, 1947. – 42с.
581324
   Колхозные поля. – М., 1952. – 48с.
581325
  Рускол А.А. Колхозные правоотношения в СССР. / А.А. Рускол. – М., 1960. – 246с.
581326
  Евкин С.П. Колхозные частушки / С.П. Евкин. – 2-е изд. – Москва, 1939. – 96с.
581327
  Врабцова Е. Колхозные частушки / Е. Врабцова. – Пряшев, 1954. – 227с.
581328
   Колхозные частушки Костромской области. – Кострома, 1957. – 63с.
581329
   Колхозные частушки.. – Красноярск
1. – 1937. – 101с.
581330
  Колотинская Е.Н. Колхозный двор (правовые вопросы) : Автореф... канд. юридич.наук: / Колотинская Е.Н.; Моск. юридич. ин-т. – М., 1951. – 12л.
581331
  Павлов И.В. Колхозный двор и его правовое положение / И.В. Павлов. – М., 1954. – 64с.
581332
  Самофал С.А. Колхозный лесной питомник / С.А. Самофал. – Воронеж, 1936. – 80с.
581333
  Самофал С.А. Колхозный лесной питомник / С.А. Самофал. – Воронеж, 1936. – 80с.
581334
  Якупов Х.И. КОлхозный лесной питомник. / Х.И. Якупов. – Алма-АТа, 1950. – 40с.
581335
  Санников М.И. Колхозный опыт высокопродуктивного тонкорунного овцеводства / М.И. Санников. – Москва, 1954. – 32с.
581336
  Малинина П.А. Колхозный опыт повышения продуктивности животноводства / П.А. Малинина. – Москва, 1954. – 40с.
581337
   Колхозный путь. – Свердловск, 1952. – 364с.
581338
  Панов А.Г. Колхозный рынок в системе производственных отношений развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Панов А.Г.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1977. – л.
581339
  Линийчук Я.У. Колхозный рынок в СССР и его значение в период развернутого строительства коммунизма : Дис... Докт. эконом. наук: / Линийчук Я.У.; МГУ Ин-т повышения квалификации преподавателей общественных наук. – Москва, 1962. – 354л.
581340
  Линийчук Я.У. Колхозный рынок в СССР и его значение в период развернутого строительства коммунизма : Дис... Докт. эконом наук: / Линийчук Я.У.; МГУ. Ин-т повышения квалификации преподавателей общестевен. наук. – Москва, 1962. – 355-633л. – Бібліогр.:л.1-25
581341
   Колхозный спектакль. – Иваново, 1945. – 36с.
581342
   Колхозный строй. – Л., 1934. – 376с.
581343
  Лаптев П.И. Колхозный строй в условиях Отечественной войны. / П.И. Лаптев. – М., 1943. – 64с.
581344
  Венжер В.Г. Колхозный строй на современном этапе / В.Г. Венжер. – Москва, 1966. – 303с.
581345
   Колхозный театр. – М.-Л., 1942. – 136с.
581346
  Нефедов С. Колхозный университет культуры / С. Нефедов. – Краснодар, 1960. – 34с.
581347
  Ивницкий Н.А. Колхозцентр СССР и РСФСР 1927-1932 гг. (организация, функции, структура) : Автореф... канд. ист.наук: / Ивницкий Н.А.; Моск. гос. историко-архивный ин-т МВО СССР. – М., 1952. – 20л.
581348
   Колхозы в 1928 г.. – М.-Л., 1932. – 199с.
581349
   Колхозы в 1930 г.. – М.-Л., 1931. – 263с.
581350
   Колхозы в 1938 году. – М,
3. – 1939. – 188с.
581351
  Гусев П.И. Колхозы в условиях развитого социализма / П.И. Гусев, И.Ф. Суслов. – М, 1984. – 169с.
581352
   Колхозы в экономической системе социализма. – М,, 1974. – 247с.
581353
   Колхозы весной 1931 года. – М.-Л., 1932. – 211с.
581354
   Колхозы во второй сталинской пятилетке : Статистический сборник. – Москва : Госпланиздат, 1939. – 144 с.
581355
   Колхозы Грузии. – Тифлис, 1930. – 156с.
581356
  Арлаускас Пранас Казевич Колхозы и колхозное крестьянство Литвы в 1952-1958 годах : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Арлаускас Пранас Казевич ; АН ЛитССР , Ин-т истории. – Вильнюс, 1978. – 16 с.
581357
  Волков И.М. Колхозы и колхозное крестьянство СССР в первые послевоенные годы (1946-1950 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 573 / Волков И.М.; Моск. гос. ун-т. Хим. фак. – М., 1968. – 31л.
581358
  Тихов Александр Гаврилович Колхозы и совхозы Воронежской области в борьбе за увеличение производства мяса и молока / Тихов Александр Гаврилович. – М. : Знание, 1957. – 39с.
581359
  Терентьев М.Л. Колхозы и товарно-денежные отношения / М.Л. Терентьев. – М., 1966. – 64с.
581360
  Висоцкис А.В. Колхозы Литовской ССР научно-технического прогресса /1959-1975 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Висоцкис А.В.; АН ЛитСС. Ин-т истории. – Вильнюс, 1979. – 16л.
581361
  Потапов Х.Е. Колхозы на крутом подъеме / Х.Е. Потапов. – М., 1958. – 96с.
581362
   Колхозы РСФСР по данным предваритеьлных итогов сплошного обследования 1929 года. – М., 1930. – 96с.
581363
  Яцков П.И. Колхозы Северо-Кавказского края / П.И. Яцков. – Ростов-на-Дону, 1930. – 130с.
581364
   Колхозы Средневолжского края.. – Самара
11. – 1930. – 143с.
581365
   Колхозы СССР.. – М., 1929. – 80с.
581366
   Колхозы СССР.. – М., 1988. – 223с.
581367
   Колхозы УзССР в цифрах. – Самарканд, 1930. – 115с.
581368
  Толмачева Р.П. Колхозы Урала в 50-е годы / Р.П. Толмачева. – Томск, 1981. – 191с.
581369
  Мотревич В.П. Колхозы Урала в годы Великой Отечественной войны / В.П. Мотревич. – Свердловск, 1990. – 196с.
581370
  Толмачева Р.П. Колхозы Урала в первые послевоенные годы 1946-50 / Р.П. Толмачева. – Томск, 1979. – 221с.
581371
   Колхоозная деревня. – М.-Л., 1950. – 304с.
581372
   Колчак Александр Васильевич -- последние дни жизни. – Барнаул, 1991. – 302с.
581373
  Дорохов П. Колчаківщина / П. Дорохов. – Х.-Одеса, 1930. – 271с.
581374
  Иоффе Г.З. Колчаковская авантюра и ее крах / Г.З. Иоффе. – М, 1983. – 294с.
581375
  Дорохов П.Н. Колчаковщина / П.Н. Дорохов. – М.-Л., 1924. – 258с.
581376
  Дорохов П.Н. Колчаковщина / П.Н. Дорохов. – Куйбышев, 1981. – 336с.
581377
   Колчаковщина.. – Л., 1930. – 240с.
581378
  Гумилев Н.С. Колчан / Н.С. Гумилев. – М., 1990. – 104с.
581379
  Мащенко Л.З. Колчаны нетеровых полусовершенных колец // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються напівдосконалі кільця, сагайдаки яких задовольняють наступну умову кожної вершини виходить одне й те ж число стрілок.
581380
   Колчеданно-полиметалические месторождения Прииртышского района.. – Алма-Ата, 1988. – 248с.
581381
   Колчеданно-полиметаллические месторождения верхнего девона северо-западной части рудного Алтая. – Новосибирск, 1991. – 118с.
581382
  Панкратьев П.В. Колчеданно-полиметаллическое оруденение Южного Узбекистана / П.В. Панкратьев, Ю.В. Михайлова. – Ташкент : ФАН, 1971. – 187с.
581383
  Исаханян А.Е. Колчеданное и полиметалическое оруденение Алавердского антиклинория, его перспективы (АрмССР) : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.14 / Исаханян А.Е.; Груз. политехн. ин-тут им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1975. – 26л.
581384
  Рыбаков С.И. Колчеданное рудообразование в раннем докембрии Балтийского щита / С.И. Рыбаков. – Ленинград, 1987. – 266с.
581385
   Колчеданные месторождения Баймакского рудного района.. – М., 1973. – 224с.
581386
   Колчеданные месторождения Большого Кавказа. – М., 1973. – 255с.
581387
  Ефремов А.В. Колчеданные месторождения западной полосы Калатинского района на Урале / А.В. Ефремов, Е.И. Каминская. – М.Л., 1931. – 62с.
581388
   Колчеданные месторождения зарубежных стран. – Москва : Наука, 1984. – 216с.
581389
  Сопко П.Ф. Колчеданные месторождения Малого Кавказа / П.Ф. Сопко. – Москва : Недра, 1971. – 256с.
581390
   Колчеданные месторождения мира. – Москва : Недра, 1979. – 284с.
581391
   Колчеданные месторождения СССР. – Москва : Наука, 1983. – 222с.
581392
   Колчеданные месторождения Урала = Статьи по геологии и метаморфизму колчеданных месторождений. – Москва : АН СССР, 1950. – 328с.
581393
  Суслов Д.К. Колчеданные месторождения. / Д.К. Суслов, М.И. Меркулов. – М-Л, 1932. – 88с.
581394
   Колшебный козел.. – М., 1976. – 256с.
581395
  Дронников В.П. Колыбель / В.П. Дронников. – Тула : Приокское книжное издательство, 1966. – 56 с.
581396
  Землянский А.Ф. Колыбель / А.Ф. Землянский. – М., 1969. – 95с.
581397
  Егоров В.Ф. Колыбель / В.Ф. Егоров. – Саранск, 1982. – 103с.
581398
  Гайдаенко И.П. Колыбель / И.П. Гайдаенко. – Киев : Веселка, 1982. – 144с.
581399
  Батурина Т.М. Колыбель / Т.М. Батурина. – Волгоград, 1982. – 63с.
581400
  Митрохин В.В. Колыбель / В.В. Митрохин. – М., 1985. – 319с.
581401
  Гайдаенко И.П. Колыбель / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1987. – 173с.
581402
  Каноат Мумин Колыбель Авиценны : поэмы / Каноат Мумин; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1982. – 79 с.
581403
  Андреев Андрей Колыбель Будды // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 5. – С. 38-45 : фото
581404
  Бенк Т Колыбель ветров / Т Бенк. – Москва : Географгиз, 1960. – 198с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
581405
  Леве Хайо Колыбель ветров : патагония / Леве Хайо, Эвертон Макдаф // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 96-105 : Фото. – ISSN 1029-5828
581406
  Тарази Аким Колыбель для Адама : пьесы / Тарази Аким; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1991. – 331 с.
581407
  Воннегат К. Колыбель для кошки / К. Воннегат. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 223с.
581408
  Воннегут К. Колыбель для кошки / К. Воннегут. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2002. – 192с. – (Новый стиль). – ISBN 5-30600107-6
581409
  Воннегут К. Колыбель для кошки. Бойня номер пять // Над пропастью во ржи : Выше стропила, плотники. Рассказы / Д.Д. Сэлинджер. – Москва : Радуга, 1983. – С.
581410
  Обухова С. Колыбель дома // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 10. – С. 30-33. – ISSN 1818-2968
581411
  Клейман Х. Колыбель еврейского театра. / Х. Клейман. – Кишинев, 1939. – 72с.
581412
  Дейниченко Петр Колыбель Европы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 124 : фото. – ISSN 1029-5828
581413
  Коломиец В.Р. Колыбель жаворонка / В.Р. Коломиец. – М., 1969. – 136с.
581414
  Крыжановская Людмила Колыбель жизни на Земле : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 56-57 : Фото
581415
  Муртазов Б.А. Колыбель и посох : стихи / Б.А. Муртазов; пер. с осетинского. – Москва : Советская Россия, 1975. – 192 с.
581416
  Челноков А.И. Колыбель моя / А.И. Челноков. – Москва, 1974. – 97с.
581417
  Шюто А. Колыбель на небе. / А. Шюто. – Бухарест, 1972. – 40с.
581418
  Прокушев Ю.Л. Колыбель поэзии / Ю.Л. Прокушев. – М., 1982. – 174с.
581419
  Ларичев В.Е. Колыбель предков / В.Е. Ларичев. – Новосибирск, 1987. – 382 с.
581420
  Граши А.Б. Колыбель радуг : стихи / А.Б. Граши; пер. с арм. В.Куприянова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 222 с.
581421
   Колыбель Ренесанса // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 76-83 : фото. – ISSN 1029-5828
581422
  Предтеченский А.В. Колыбель русской науки. / А.В. Предтеченский, В.Я. Голант. – Л., 1959. – 254с.
581423
  Антокольский П.Г. Колыбель русской поэзии / П.Г. Антокольский. – Москва, 1976. – 32с.
581424
  Гребер Райан Колыбель трех миров // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 60-61 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
581425
  Стийенский Р. Колыбель юнаков / Р. Стийенский. – М., 1945. – 240с.
581426
  Хаметова Ханбиче Колыбель. / Хаметова Ханбиче. – М., 1970. – 79с.
581427
  Пирогова Н.Н. Колыбель. / Н.Н. Пирогова. – Л., 1975. – 95с.
581428
  Хайруллаев М. Колыбельная / М. Хайруллаев. – Ташкент, 1976. – 1975с.
581429
  Хаидов А. Колыбельная деревьям: Стихи / А. Хаидов. – М, 1977. – 134с.
581430
  Крапивин В.П. Колыбельная для брата / В.П. Крапивин. – Свердловск, 1980. – 159с.
581431
  Крастошевский А. Колыбельная для Маленького принца : проза: повесть // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 11 (682). – С. 36-51. – ISSN 0132-2036
581432
  Устинова О. Колыбельная для маятника // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 2. – С.86-102. – ISSN 1728-8568
581433
  Петрушевская Л. Колыбельная птичьей родины : [ рассказы, повести ] / Людмила Петрушевская. – Санкт-Петербург : Амфора, 2008. – 366с. – ISBN 978-5-367-00664-3
581434
  Куранов Ю.Н. Колыбельные руки. / Ю.Н. Куранов. – М., 1966. – 219с.
581435
   Колыванская ваза: Проспект. – Л., 1989. – 12с.
581436
  Родионов А.М. Колывань камнерезная / А.М. Родионов. – Москва, 1986. – 23 с.
581437
  Ротфорт М.С. Колыма -- круги ада / М.С. Ротфорт. – Екатеринбург, 1991. – 101с.
581438
  Новиков В.Б. Колыма ты, Колыма. Рассказы. / В.Б. Новиков. – Магадан, 1960. – 148с.
581439
  Обручев С.В. Колымская землица / С.В. Обручев. – Москва, 1933. – 174с.
581440
  Савченко Б.А. Колымские мизансцены / Б.А. Савченко. – М., 1988. – 54с.
581441
  Шаламов В.Т. Колымские рассказы / В.Т. Шаламов. – Магадан, 1989. – 364с.
581442
  Шаламов В.Т. Колымские рассказы / В.Т. Шаламов. – Челябинск, 1991. – 93с.
581443
  Шаламов В.Т. Колымские рассказы / В.Т. Шаламов. – М, 1991. – 525с.
581444
  Шаламов В.Т. Колымские рассказы / В.Т. Шаламов. – М, 1992. – 589с.
581445
  Шаламов В. Колымские рассказы. Левый берег / В. Шаламов. – Москва : АСТ: АСТ Москва : Хранитель, 2008. – 444 с. – ISBN 978-5-17-025788-1
581446
  Шаламов В.Т. Колымские рассказы. Стихотворения / Варлам Тихонович Шаламов ; [отв. ред. Н. Холодова]. – Москва : Эксмо, 2012. – 828, [4] с. – (Библиотека всемирной литературы). – ISBN 978-5-699-26728-6


  "Лагерная тема" - основной мотив произведений Варлама Шаламова, уничтожение человека государством - главный вопрос, который его интересовал всю жизнь. Писатель провел долгие годы в заключении, прошел через побои, голод, унижения, что не могло не ...
581447
  Кокоулин Л.Л. Колымский котлован / Л.Л. Кокоулин. – М, 1977. – 356с.
581448
  Кокоулин Л.Л. Колымский котлован / Л.Л. Кокоулин. – 2-е изд. – М, 1980. – 383с.
581449
  Михеева Е.В. Колычевская весна / Е.В. Михеева. – Челябинск, 1961. – 99с.
581450
   Колюпанов С.Ф., Колюпанова Е.П., Кузин В.Ф. Скульптура, керамика, акварель. Каталог выставки. – Пермь, 1967. – 18с.
581451
  Понпа Д.Л. Колюрия -- новый истончник эвгенола / Д.Л. Понпа. – М.-Л., 1936. – 20с.
581452
  Кондюрин Владимир Викторович Колючая акула Squalus fernandinus mglina Юго-Восточной Атлантики (Биол. и перспективы промысла) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Кондюрин Владимир Викторович; Мин-во рыбного хоз-ва СССР. Калинингр. техн. ин-т рыбной пром-ти и хоз-ва. – Калининград, 1974. – 18л.
581453
  Карабаглы Т. Колючая изгородь / Т. Карабаглы. – М., 1992. – 252с.
581454
  Новицкая Г.М. Колючая красота / Г.М. Новицкая. – Л, 1968. – 71с.
581455
  Курбанов Ахмедага Колючая проволока. / Курбанов Ахмедага. – Баку, 1964. – 167с.
581456
  Хайтов Н. Колючая роза / Н. Хайтов. – М., 1983. – 351с.
581457
   Колюче строчки. – Кострома, 1959. – 46с.
581458
  Бережний В.П. Колюче терня / В.П. Бережний. – К, 1966. – 177с.
581459
  Силин А.И. Колючее перо / А.И. Силин. – Свердловск, 1958. – 32с.
581460
  Диктониус Э. Колючее пламя / Э. Диктониус. – М., 1969. – 158с.
581461
  Урбан А. Колючее чудо / А. Урбан. – Братислава, 1976. – 332с.
581462
  Беспаев С.Б. Колючелистик кочимовидный в Казахстане : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Беспаев С.Б. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
581463
  Гладышев А.И. Колючелистники Туркменистана, их биология и перспективы хозяйственного использования / А.И. Гладышев, А.С. Мищенко. – Ашхабад, 1990. – 100с.
581464
  Горбачева Р.В. Колючие дожди / Р.В. Горбачева. – Фрунзе, 1982. – 47с.
581465
  Лебедев Колючие стихи / Лебедев, -Кумач. – М., 1945. – 64с.
581466
  Хаджиев Р. Колючие усы / Р. Хаджиев. – Грозный, 1967. – 45с.
581467
  Крапива К.К. Колючий строй : стихи, басни / К.К. Крапива. – Минск : Мастацкая літаратура, 1989. – 205 с.
581468
  Колотилов Н.Ф. Колючий хлеб / Н.Ф. Колотилов. – Ярославль, 1969. – 150с.
581469
  Корф Анастасия Колючий хоровод. Ушастый и с иголками // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 88-95 : фото
581470
   Колючка. – М., 1960. – 48с.
581471
  Епхиев Т.А. Колючки / Т.А. Епхиев. – Орджоникидзе, 1957. – 106с.
581472
  Сухачевский С.С. Коля Мяготин / С.С. Сухачевский. – М., 1963. – 125с.
581473
  Дубовик Ольга Коляда-фест у Львові // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 100-103 : фото
581474
   Коляда Сергей Авксентьевич. Выставка произведений. Москва, 1980. – М., 1980. – 15с.
581475
   Колядки. – Петроград (Санкт-Петербург) : Дpук. Бp[атів] В. та И. Линників, 1914. – 31 с. : мал., нот.
581476
   Колядки. – вид. 2-ге. – Київ : Видавн. Т-во "Дpукаpь" ; Печатня Вид[авн.] Т-ва "Дpукаpь", 1918. – 31 с. : мал., нот. – В кн. 12 колядок та 2 щедpівки
581477
   Колядки. – К., 1990. – 40с.
581478
   Колядки і щедрівки. – Львів : Монастир Монахів Студитського Уставу ; Свічадо, 1998. – 190, [10] с. : іл., ноти. – ISBN 966-561-106-2
581479
  Терпило П. Колядки та щедрівки : в обробці [К.] Стеценка, [М.] Леонтовича та [ В.] Ступницького : [Для мішан. хору без супр.] : [ноти] / упорядкував П. Терпило ; авт. зобр. Кирило Стеценко. – [Київ] : [Газетно-жур. друк.], 1918. – 19 c., іл.
581480
   Колядки та щедрівки. – К., 1965. – 804с.
581481
  Єфремова Л.О. Колядки та щедрівки Житомирщини / Л.О. Єфремова, Л.В. Адамович // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 143-175. – ISBN 966-02-2984-4
581482
   Колядник: Гармонізація Віри Вовк. – Rio de Jeneiro, 1988. – 54с.
581483
   Колядники із сиротинця : Навколосвітська хроніка // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 106 : Фото
581484
  Конопка В.М. Колядование во время жатвы (на материалах Юго-Западного историко-этнографического региона Украины) // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2014. – № 2 март -апрель. – С. 131-138. – ISSN 0869-5415
581485
  Творун С. Колядування на жнивах // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 37-39. – ISSN 0130-6936
581486
  Пермитин Е.Н. Коляска / Е.Н. Пермитин. – М., 1958. – 48с.
581487
  Мазаев В.М. Коль жить да любить / В.М. Мазаев. – Кемерово, 1975. – 270с.
581488
  Евсюков А. Коль хочешь адвокатом быть, умей толко говорить // Комсомольская правда в Украине : киевсикй выпуск. – Киев, 2000. – 6 июля (№ 121). – С. 6 : фото. – ISSN 1997-1249


  Про Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка. Об Институте адвокатуры при КНУ имени Тараса Шевченко.
581489
   Кольбе Адольф Вильгельм Герман / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 163-174. – ISBN 966-594-386-3
581490
   Кольбе Адольф Вільгельм Герман / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 98-105. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
581491
  Короткий В.А. Кольбе Адольф Вільгельм Герман / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 204. – ISBN 966-06-0393-2
581492
  Конанов А.Е. Колька Гранин / А.Е. Конанов. – Архангельск, 1984. – 125с.
581493
  Колесников Л.Т. Колька Ерш-мореход. / Л.Т. Колесников. – М., 1976. – 95с.
581494
  Конторович Л.И. Колька и Наташка / Л.И. Конторович. – Челябинск, 1957. – 344с.
581495
  Конторович Л.И. Колька и Наташка / Л.И. Конторович. – Челябинск, 1963. – 304с.
581496
  Конторович Л.И. Колька и Наташка / Л.И. Конторович. – Челябинск, 1981. – 209с.
581497
  Хмелик А.Г. Колька отдыхает / А.Г. Хмелик. – М, 1957. – 94с.
581498
  Маковеев М.С. Колькин Рубикон / М.С. Маковеев. – М., 1966. – 32с.
581499
  Наумов И. Колькино зеркало // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 131-141. – ISSN 1728-8568
581500
  Столяров В.А. Колькино знамя / В.А. Столяров. – Куйбышев, 1970. – 28с.
581501
  Куприна Г.А. Кольматация песков / Г.А. Куприна. – М, 1968. – 174с.
581502
  Златокудр І. Кольорами нетривожними : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 10 (804). – С. 9-12. – ISSN 0868-4790
581503
  Лупій О.В. Кольорами предків : вірші, історична поема / О.В. Лупій. – Київ : Молодь, 1991. – 128 с.
581504
  Колоїз Ж.В. Кольоратив чорний у романі Василя Шкляра "Залишенець. Чорний ворон" // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 31-41


  У статті досліджено семантику, символічне значення, авт. використання кольоратива "чорний" у романі В. Шкляра "Залишенець. Чорний Ворон"; окреслено способи реалізації кольоративного контрасту.
581505
  Іншаков А. Кольоративи в поезіях В. Стуса // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 365-367
581506
  Півторак В. Кольоративна лексика-складник поетичного ідіостилю Марії Сербін // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 239-247. – ISSN 2304-9383
581507
  Світлична Г.П. Кольори : поезії / Г.П. Світлична. – Дніпропетровськ : Промінь, 1970. – 68 с.
581508
   Кольори Luxury // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 48-51 : фото
581509
  Гей В.С. Кольори вересня : поезії / В.С. Гей. – Львів : Каменяр, 1985. – 54 с.
581510
  Березінський В.К. Кольори граніту : поезії / В.К. Березінський. – Одеса : Маяк, 1975. – 94 с.
581511
  Приходько Н.А. Кольори життя / Н.А. Приходько. – К., 1975. – 103с.
581512
  Омельчук Юлія Кольори його стежин... // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-49. – ISSN 0868-9644
581513
  Литвин С.М. Кольори тривоги і надії / С.М. Литвин. – К., 1984. – 135с.
581514
  Саканський С. Кольори Чукотки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 35 (200). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561
581515
  Куліченко С.А. Кольориметричне визначення молібдену в міцелярних екстрактах катіонної ПАР / С.А. Куліченко, М.Г. Щербина


  Досліджено RGB-характеристики кольору комплексу молібдену з фенілфлуороном у міцелярних екстрактах на основі катіонної поверхнево-активної речовини цетилпіридиній хлориду. Оптимізовано умови отримання таких екстрактів та реєстрації характеристик їх ...
581516
  Куліченко С.А. Кольориметричне визначення молібдену в міцелярних екстрактах катіонної ПАР / С.А. Куліченко, М.Г. Щербина // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2012. – Т. 7, № 1/2. – С. 39-44. – ISSN 1991-0290


  Досліджено RGB-характеристики кольору комплексу молібдену з фенілфлуороном у міцелярних екстрактах на основі катіонної поверхнево-активної речовини цетилпіридиній хлориду. Оптимізовано умови отримання таких екстрактів та реєстрації характеристик їх ...
581517
  Скрипник Л. Кольористика роману "Диво" Павла Загребельного / Л. Скрипник, М. Панченко // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 8 (94). – С. 51-55


  Автором досліджено найуживаніші кольороназви роману "Диво" П. Загребельного, З"ясовано семантику кожного з наведених кольорів та їх стилістичне забарвлення, дібрано приклади, розглянуто прості і складні кольороназви
581518
  Гоян В.В. Кольористика та зображальна естетика інформаційної телевізійної програми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 80-87. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Розглядається проблематика кольору в інформаційному телебаченні, зокрема в інформаційному, інформаційно-аналітичному та інформаційно-розважальному типах програм, визначаються оптимальні зображальні моделі для результативного візуального сприйняття ...
581519
  Гоян В.В. Кольористика та зображальна естетика телевізійних програм: світовий досвід : Методичні рекомендації / В.В. Гоян; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 40с.
581520
  Гоян В.В. Кольористика та зображальна естетика телевізійної програми : Методичні рекомендації / В.В. Гоян; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – 32с.
581521
  Небеленчук І. Кольористика як один із засобів формування навчально-дослідницьких умінь учнів у процесі роботи над повістю М. Гоголя "Тарас Бульба" // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 10 (150). – С. 22-26
581522
  Богдан С.К. Кольористичні епітети в структурі епістолярних стереотипів Лесі У країнки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 1. – С. 18-24. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
581523
  Шевченко Л.О. Кольорова картина світу в іспанській поезії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 575-582


  У статті йдеться про лексико-семантичні способи втілення категорії кольору в іспанській поезії, який виступає в ролі національно-культурного символу іспаномовного суспільства. В статье идет речь о лексико-семантических способах воплощения категории ...
581524
  Лук"янець Г.Г. Кольорова ластівка весни, або символіка кольорів в українських та англійських народних весняних піснях // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 179-183. – (Бібліотека Інституту філології)
581525
  Семашко Т. Кольорова палітра текстів Валерія Шевчука // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 360-363
581526
  Вакулик І.І. Кольорова символіка та її роль у становленні європейського світогляду / І.І. Вакулик, І. Бушміна // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 174-176
581527
  Шевченко Л.І. Кольорове осягнення світу в поезії Тараса Шевченка. Період заслання // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 5. – С. 36-38.
581528
   Кольоровий вітер : Збірка перекладів прозованих та поетичних творів корейських літераторів. – Київ : Київський університет, 2003. – 120с. – ISBN 966-594-417-7
581529
  Бучинська О.В. Кольоровий ПР як метод якісного маркетингу // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 1. – С. 168-177


  У статті розглядається таке актуальне питання сучасного маркетингу, як кольоровий ПР, розкриваються причини, чому колір викликає у людей позитивні або ж негативні емоції по відношенню до того або того товару, магазину. У статті йдеться про те, які ...
581530
  Сівова Т. Кольоровий хронотоп у романі К.Г. Паустовського "Романтики" // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 28. – С. 137-146. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
581531
  Пенчук І.Л. Кольоровирішення дитячої програми: особливості впливу на аудиторію // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 91-95. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
581532
  Пітак О.Я. Кольорові зносостійкі покриття по кераміці на основі системи ZnO- MgO-Al2O3-SiO2 з використанням техногенної сировини : Автореф. дис. ...канд.техн. наук:Спец.05.17.11 / Олег Ярославович Пітак; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
581533
  Светов О.А. Кольорові кільця / О.А. Светов. – К., 1964. – 193с.
581534
  Коцарев О. Кольорові лампочки любови : поезія // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 9. – С.59-63. – ISSN 0585-8365
581535
  Покальчук Ю.В. Кольорові мелодії. / Ю.В. Покальчук. – К, 1984. – 207с.
581536
  Шевченко Л. Кольорові події в кольорових словах // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 78-83


  Актуалізовані слова в текстах ЗМІ стають учасниками мовних процесів: парадигматичних, синтагматичних, дериваційних тощо. У контексті цих процесів досліджується слово "помаранчевий". In Mass Media texts urgent words became participants of the ...
581537
  Ткачик А. Кольорові слова // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 31
581538
  Петленко Л. Кольороепітети у прозі Григора Тютюнника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (624). – С. 16-17. – ISSN 0130-5263
581539
  Рогоза М.В. Кольорометричне визначення ?-каротину в харчових продуктах з попереднім концентруванням у стабілізовані ПАР емульсії / М.В. Рогоза, М.Г. Мандзюк // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 238
581540
   Кольорометричне визначення Pd(II), RH(III) та Ru(IV) на поверхні силікагелю, модифікованого тіосечовинними групами / Р. Горда, А. Трохимчук, О. Легенчук, // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-43. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено оптимальні умови кольорометричного визначення благородних металів на поверхні силікагелю хімічно модифікованого тіосечовинними групами за допомогою офісного сканера та комп"ютерних програм обробки зображень. Встановлено, що даний метод може ...
581541
  Рогоза М.В. Кольорометричне визначення альбуміну у міцелярно- екстракційній системі Mо(VI) – Бромпірогалоловий червоний – Triton X-100 / М.В. Рогоза, С.А. Куліченко // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 1/2. – C. 67-72. – ISSN 1991-0290
581542
  Старова В.С. Кольорометричне визначення білків на твердих поверхнях після міцелярно-екстракційного вилучення у фазу додецилсульфату натрію / В.С. Старова, С.А. Куліченко // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2016. – Т. 82 , № 7/8, июль - август. – С. 84-91. – ISSN 0041-6045
581543
  Супрун Л.О. Кольороназви в ідіостилі Олеся Гончара // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 157-161
581544
  Меленецька О. Кольороназви в поезії Юрія Федьковича // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 131-143. – ISSN 2413-0923
581545
  Волощак Х. Кольороназви у поезії Ліни Костенко (збірка "Вибране" (1989)) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 244-249. – ISSN 0130-528Х
581546
  Герасимова К.Д. Кольороназви у творчій лабораторії Орхана Памука // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 135-138


  У статті аналізуються особливості кольороназв, зафіксованих у творчості Орхана Памука, зокрема у мемуарній книзі "Стамбул. Місто спогадів". Охарактеризовано головні аспекти використання кольору як підкреслення за його допомогою основної ідеї у творчому ...
581547
  Морозюк Н. Кольороназви у творчості Тараса Федюка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 7/8 (688/689). – С. 53-57. – ISSN 0130-5263
581548
  Микитюк О. Кольороназви як відтворення ідеології Дмитра Донцова // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 144-153. – ISSN 2413-0923
581549
  Герасимова В.В. Кольоропозначення в назвах косметичних продуктів // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 38-41. – (Бібліотека Інституту філології)
581550
  Гапченко О. Кольоропозначення в українській мові (психолінгвістичний аспект) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 25. – С. 81-85. – ISSN 0320-3077
581551
  Улянич А. Кольоропозначення у творчості Максима Рильського // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С. 37-44. – ISBN 966-7773-70-1
581552
  Григор"єва К. Кольоропозначення як мовне кодування позамовної інформації ("чорний" в англійській традиції) // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 41-43
581553
  Жерлицын М. Кольридж и английский романтизм / М. Жерлицын. – Одесса : "Эконическая" тип., 1914. – [4], XVI, II, [2], 300 с. – Библиогр.: с. XIII-XV и в примеч.
581554
  Мірошниченко Л. Кольріджевські мотиви у морській трилогії Вільяма Голдінга // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 202-211. – ISBN 966-581-102-9
581555
  Ушаков И.Ф. Кольская земля. / И.Ф. Ушаков. – Мурманск, 1972. – 672с.
581556
  Горбацевич Ф.Ф. Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3): новое в свойствах глубинных пород / Ф.Ф. Горбацевич, О.С. Головатая, Ю.П. Смирнов // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 23-36 : Рис. – Бібліогр.: 32 назви. – ISSN 0203-3100
581557
  Золотарев Д.А. Кольские лопари / Д.А. Золотарев. – Л., 1928. – 207с.
581558
   Кольский край в литературе. – Мурманск, 1962. – 306с.
581559
  Ушаков И.Ф. Кольский острог. 1583-1854 / И.Ф. Ушаков. – Мурманск, 1960. – 48с.
581560
  Кудрявцев Н.В. Кольский полуостров / Н.В. Кудрявцев. – 17-118с.
581561
  Петровская Л.Б. Кольский полуостров / Л.Б. Петровская. – Апатиты, 1961. – 48с.
581562
  Беспалова М.Т. Кольский полуостров / М.Т. Беспалова, Л.Б. Петровская. – Апатиты, 1965. – 64с.
581563
  Соловьянов Г.Н. Кольский промышленный узел / Г.Н. Соловьянов. – М.-Л., 1932. – 124с.
581564
  Беспалова М.Т. Кольский филиал им. С.М. Кирова Академии наук СССР : История и деятельность (Литература 1961-1979 гг.) / АН СССР; Кольский филиал им. С. М. Кирова; Науч. б-ка; Сост.: М. Т. Беспалова. – Апатиты, 1980. – 165с. – К 50-летию Кольского филиала им. С. М. Кирова АН СССР
581565
  Морозюк И.Г. Кольский филиал им. С.М. Кирова Академии наук СССР. История и деятельность / И.Г. Морозюк. – Апатиты, 1961. – 82с.
581566
   Кольца. – Новосибирск, 1973. – 46с.
581567
   Кольца. – Новосибирск, 1973. – 44с.
581568
   Кольца. – Новосибирск, 1973. – 72с.
581569
  Ковальджи К.В. Кольца годовые / К.В. Ковальджи. – М, 1981. – 126с.
581570
   Кольца дружбы. – М., 1977. – 56с.
581571
  Демченко В.Г. Кольца жизни / В.Г. Демченко. – Ужгород, 1979. – 143с.
581572
  Ширшов А.И. Кольца и алгебры. / А.И. Ширшов. – М., 1984. – 144с.
581573
  Редьков М.И. Кольца и идеалы / М.И. Редьков. – Омск, 1973. – 47с.
581574
   Кольца и линейные группы. – Краснодар, 1988. – 129с.
581575
   Кольца и матричные группы. – Орджоникидзе, 1984. – 176с.
581576
  Ламбек И. Кольца и модули / И. Ламбек. – М., 1971. – 280с.
581577
  Кириченко В.В. Кольца и модули : eчеб. пособие / В.В. Кириченко. – К., 1981. – 63с.
581578
  Пунинский Г.Е. Кольца и модули / Г.Е. Пунинский, А.А. Туганбаев. – Москва : Союз, 1998. – 420с. – ISBN 5-7139-0101-7
581579
  Двинский Э.Я. Кольца и радиусы Москвы / Э.Я. Двинский. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 478 с.
581580
  Нако А.Н. Кольца инцидентности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Нако А.Н.; МГУ. – М, 1976. – 10л.
581581
  Вечтомов Е.М. Кольца непрерывных функций . : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Вечтомов Е.М.; АН МолССР. Ин-т математики с ВЦ. – Кишинев, 1979. – 8л.
581582
  Бобров М.С. Кольца планет / М.С. Бобров. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
581583
  Михеев А.В. Кольца путешественники. (Кольцевание птиц). / А.В. Михеев. – М., 1949. – 56с.
581584
  Ширяев В.М. Кольца с дополнительной операцией суперпозиции / Ширяев В.М. – Минск : БГУ, 2004. – 276с. – ISBN 985-485-224-5
581585
  Салавова Катарина Кольца с инволюцией : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Салавова Катарина; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1977. – 8л.
581586
  Бейдар Константин Игоревич Кольца с обобщенными тождествами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Бейдар Константин Игоревич;. – М., 1978. – 14л.
581587
  Хмельницкий И.Л. Кольца с условием транзитивности для идеалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Хмельницкий И.Л.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
581588
  Мекей Абишийн Кольца с условием Фейта и Херстейновы полиномы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мекей Абишийн; МГУ. Мех.-мат. фак-т. – М., 1972. – 10л.
581589
  Бобров М.С. Кольца Сатурна / М.С. Бобров. – Москва : Наука, 1970. – 120 с.
581590
  Роомельди Р.Э. Кольца типа(-1,1) : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Роомельди Р. Э.; АН СССР,Сиб. от-ние Уч. сов. Ин-та матем. по присужд. уч. степ. – Новосибирск, 1974. – 9л. – Бібліогр.:с.7-9
581591
  Коробов А.А. Кольца функций, структуры и когомологии : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Коробов А. А.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1972. – 15л.
581592
  Бродский Герман Михайлович Кольца эндоморфизмов свободных модулей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Бродский Герман Михайлович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та математики по присуждению учен. степеней. – Новосибирск, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
581593
  Григорян Армен Гургенович Кольца эндоморфизмов свободных модулей над предаддитивными категориями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Григорян Армен Гургенович; Моск. гос. ун-т. – М., 1979. – 12л.
581594
   Кольца, близкие к ассоциативным. – М., 1978. – 431с.
581595
  Мишин А.В. Кольца. / А.В. Мишин. – М., 1972. – 32с.
581596
   Кольцевание в изучении миграций птиц фауны СССР. – М., 1976. – 256с.
581597
   Кольцевание и мечение животных, 1983-1984 гг.. – М., 1987. – 157с.
581598
   Кольцевание и мечение птиц в СССР. 1979-1982 гг.. – М., 1986. – 169с.
581599
  Чайлахян Х.М. и Саркисова М.М. Кольцевание и обработка растворными препаратами, / Х.М. и Саркисова М.М. Чайлахян. – с.
581600
  Калабухов Н.И. Кольцевание сусликов (Citellus pygmaeus Pall.) при изучении продолжительности их жизни в природе / Н.И. Калабухов. – 6с.
581601
  Волгин И.Л. Кольцевая дорога / И.Л. Волгин. – Москва, 1970. – 112с.
581602
  Пациенко Г.Б. Кольцевая дорога / Г.Б. Пациенко. – М., 1983. – 282с.
581603
  Ильин М.В. Кольцевая модель глобального геополитического пространства // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 2 (122). – С. 129-133. – ISSN 0321-2017
581604
  Самойлов Юрий Кольцевая электричка вместо "открытого неба"? : транспорт // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 76-78 : Фото. – ISSN 1998-8044
581605
  Шестернина З.Н. Кольцевое крыло в стационарном потоке идеальной жидкости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Шестернина З.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 6л.
581606
  Литиков И.П. Кольцевое тестирование цифровых устройств. / И.П. Литиков. – М., 1990. – 157с.
581607
  Райзер М.Д. Кольцевой плазменный ток в переменных магнитных полях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Райзер М.Д.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1962. – 11л.
581608
  Полищук Н.П. Кольцевые антенные решетки с фазовым сканированием : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05-295 / Полищук Н.П. ; Моск. энергетич. ин-т. – Москва, 1971. – 20 с.
581609
  Кац Г.И. Кольцевые группы : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Кац Г.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – К., 1963. – 24л.
581610
  Скублова Н.В. Кольцевые морфоструктуры Балхаш-Нуринского водораздела. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.693 / Скублова Н.В.; ЛГУ. – Л, 1970. – 24л.
581611
  Демиденко В.Н. Кольцевые оболочки атомных ядер / В.Н. Демиденко. – Череповец : б. в., 1992. – 60 с.
581612
   Кольцевые структуры Земли: миф или реальность. – Москва : Наука, 1989. – 189 с.
581613
   Кольцевые структуры земной коры Волжско-Камской антеклизы. – Казань, 1983. – 98с.
581614
  Борисов О.М. Кольцевые структуры и линеаменты Средней Азии : (по материалам дешифрирования мелкомасштабных космоснимков) / О.М. Борисов, А.К. Глух. – Ташкент : Фан, 1982. – 123с.
581615
  Нигматзянов Р.С. Кольцевые структуры как импактные кратеры: обзор // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 4. – С. 93-110 : Рис., табл. – Бібліогр.: 52 назви. – ISSN 0203-3100
581616
   Кольцевые структуры континентов Земли. – Москва : Недра, 1987. – 184с.
581617
   Кольцевые структуры лика планеты. – М., 1989. – 44с.
581618
  Зубавин Б.М. Кольцо / Б.М. Зубавин. – М, 1965. – 46с.
581619
  Луговская М. Кольцо / М. Луговская. – М., 1980. – 118с.
581620
  Кильчевская Г.И. Кольцо / Г.И. Кильчевская. – М., 1989. – 124с.
581621
  Дауэр Том Кольцо Аннапурны. Дорога / Дауэр Том, Пэли Мэтью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 3 (168). – С. 136-147 : фото. – ISSN 1029-5828
581622
  Байрамов Б. Кольцо без камня : повести / Б. Байрамов; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1980. – 496 с.
581623
  Жилкин В. Кольцо в кольцо / В. Жилкин. – Москва : Профиздат, 1932. – 64 с.
581624
  Бадигин К. Кольцо великого магистра / К. Бадигин. – Москва, 1969. – 384с.
581625
  Бадигин К.С. Кольцо великого магистра / К.С. Бадигин. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 383с.
581626
  Леонтьев А. Кольцо власти и кольцо всевластья. Катарнаш // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 19-22 июня (№ 24). – С. А 5


  "Оказавшемуся в блокаде Катару «Иран и Россия предложили продовольственную помощь, но она пока не нужна... мы используем сейчас - так это все каналы из Турции и других стран», - заявил глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани. Сказать, что ...
581627
  Саймак Клиффорд Дональд Кольцо вокруг Солнца. / Саймак Клиффорд Дональд. – М., 1982. – 396с.
581628
  Глушко М.В. Кольцо для Анастасии / М.В. Глушко. – Симферополь : Таврия, 1986. – 159 с.
581629
  Козлов М.А. Кольцо жизни / М.А. Козлов. – Чебоксары, 1980. – 191с.
581630
  Крупин В.Н. Кольцо забот / В.Н. Крупин. – М, 1982. – 255с.
581631
  Теккерей У.М. Кольцо и роза, или история принца Обалду и принца Перекориля / У.М. Теккерей. – Москва, 1970. – 144с.
581632
  Теккерей У.М. Кольцо и роза, или история принца Обалду и принца Перекориля / У.М. Теккерей. – Москва, 1970. – 144с.
581633
  Теодоряну Ал.О. Кольцо Маргиолицы / Ал.О. Теодоряну. – Бухарест, 1970. – 48с.
581634
  Семернин В.Н. Кольцо Москвы. / В.Н. Семернин. – М., 1985. – 165с.
581635
  Попов Александр Кольцо на снегу / Попов Александр. – Челябинск : Издатель Татьяна Лурье, 2004. – 136с. – ISBN 5-89851-079-6
581636
   Кольцо Нибелунга. – 2-е изд. – Л., 1933. – 32с.
581637
  Коломийцов В. Кольцо Нибелунга. Трилогия Рихарда Вагнера / В. Коломийцов. – Пб., 1923. – 199с.
581638
   Кольцо обратного времени. – Л., 1977. – 639с.
581639
  Ганшин В.И. Кольцо памяти, кольцо славы / В.И. Ганшин, О.М. Сердобольский. – Л, 1988. – 171с.
581640
  Снегин Д.Ф. Кольцо причастности / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата
1. – 1987. – 556с.
581641
  Снегин Д.Ф. Кольцо причастности / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата
2. – 1987. – 462с.
581642
  Шатуновский И.М. Кольцо с самоцветом. / И.М. Шатуновский. – М., 1987. – 526с.
581643
  Карнеев В.И. Кольцо скорости. Мотогонки по гаревой дорожке. / В.И. Карнеев. – М., 1969. – 91с.
581644
  Кот А.П. Кольцо судьбы : роман / А.П. Кот. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 319с.
581645
  Лоренц К.З. Кольцо царя Соломона / К.З. Лоренц. – М, 1970. – 220с.
581646
  Лоренц Конрад Кольцо царя Соломона / Лоренц Конрад. – Москва : Знание, 1970. – 220с.
581647
  Лоренц К.З. Кольцо царя Соломона / К.З. Лоренц. – М, 1978. – 208с.
581648
  Лоренц К.З. Кольцо царя Соломона / К.З. Лоренц. – М, 1980. – 208с.
581649
  Бабель И. Кольцо Эсфири : Рассказ // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2003. – № 2. – С.283-286. – ISSN 0042-8795
581650
  Черенкова Л. Кольцо. / Л. Черенкова. – Х., 1970. – 44с.
581651
  Цакунов О.А. Кольцо: стихи. / О.А. Цакунов. – Л., 1983. – 255с.
581652
  Скатов Н.Н. Кольцов / Н.Н. Скатов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 287с. – (Жизнь замечательных людей)
581653
  Скатов Н.Н. Кольцов / Н.Н. Скатов. – 2-е изд., доп. – М., 1989. – 298с.
581654
  Антюхин Г.В. Кольцовские места / Г.В. Антюхин. – Воронеж, 1982. – 63с.
581655
  Валтер Р.Э. Кольчато-цепная изомерия в органической химии. / Р.Э. Валтер. – Рига, 1978. – 238с.
581656
   Кольчицкий Николай Михайлович. Выставка живописи. Москва, 1980. – М., 1980. – 28с.
581657
  Черненко В.А. Кольчуга / В.А. Черненко. – Молотов, 1950. – 216с.
581658
  Косаченко В.Д. Ком"пютеризована методика побудови геологічних моделей нафтогазових родовищ у зв"язку з підрахунком запасів вуглеводнів : автореф. дис... канд. геологічних наук : 04.00.22. / Косаченко В.Д.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: с.14-15
581659
  Косаченко В.Д. Ком"ютеризована методика побудови геологічних моделей нафтогазових родовищ у зв"язку з підрахунком запасів вуглеводнів : автореф. дис. .. канд. геолог. наук : 04.00.22 / Косаченко; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18с. – Бібліогр.:с.14-15
581660
   КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики : журнал студентів факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк
Т. 1, № 1. – 2013
581661
   КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики : журнал студентів факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк. – ISSN 2312-9808
Т. 2, № 1. – 2014
581662
  Злотников С.И. Команда / С.И. Злотников. – М., 1991. – 414с.
581663
  Стрезовский Й. Команда "Братское дерево" / Й. Стрезовский. – М., 1990. – 221с.
581664
  Балашов В.С. Команда "Бури" / В.С. Балашов. – Куйбышев, 1959. – 128с.
581665
  Селішкар Т. Команда "Синьої чайки" / Т. Селішкар. – Київ, 1965. – 151 с.
581666
  Волос А.Г. Команда 22/19 / А.Г. Волос. – Москва, 1989. – 283с.
581667
  Мельник А. Команда з Хмельниччини - серед переможців // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 10. – С. 7-8 : фото
581668
   Команда ІМВ - у конкурсі ім. Ф. Джессапа // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 2


  У Вашингтоні (США) відбулися міжнародні раунди Конкурсу з міжнародного публічного права імені Філіпа Джессапа. Україну представляла команда ІМВ нашого університету. За результатами відбіркових раундів міжнародного етапу змагань команда зайняла почесне ...
581669
   Команда ІМВ здобула перемогу / прес-центр ІМВ // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 2


  Студенти ІМВ Б. Токарський, П. Григаеська та О. Маслов здобули перемогу в 16-му Конкурсі ім. Ф.Ф. Марненса з міжнеародного гуманітарного права (Росія), якиц проводився під егідою Регіональної делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в РФ, ...
581670
  Григанська П. Команда ІМВ знову з нагородою! // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 2


  Команда Інституту міжнародних відносин (у складі: П. Григанська, І. Карплюк, О. Маслов, О. Варакіна) здобула титул найкращої східноєвропейської команди в Франкфуртському конкурсі судових дебатів з міжнародного арбітражу (Franrfurt Investment ...
581671
  Басс Э. Команда Клапзуба / Э. Басс. – М., 1959. – 156с.
581672
  Басс Э. Команда Клапзубовых / Э. Басс. – Л., 1960. – 61с.
581673
   Команда КУП НАНУ взяла участь у півфіналі ІІ Національного конкурсу з міжнародного арбітражу "EAC Moot Court 2013" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 409


  Команда Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка стала переможцем цього конкурсу.
581674
  Поляковский О. Команда молодости нашей // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 46. – С. 2-5. – ISSN 0234-1670
581675
  Поляков И.П. Команда на взлет: записки бвышего нач. уч-ща летчиков / И.П. Поляков. – Донецк, 1985. – 128с.
581676
  Дасаев Р.Ф. Команда начинается с вратаря / Р.Ф. Дасаев, А.Л. Львов. – 2-е изд. – М, 1988. – 320с.
581677
  Дасаев Р.Ф. Команда начинается с вратаря. / Р.Ф. Дасаев, А.Л. Львов. – М, 1986. – 237с.
581678
  Кубанский Г.В. Команда осталась на судне / Г.В. Кубанский. – М, 1978. – 207с.
581679
  Кубанский Г.В. Команда осталась на судне / Г.В. Кубанский. – М, 1978. – 208с.
581680
  Соловьева Галина Команда профессионалов // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 66 : фото
581681
  Балдин Г.А. Команда СПП : рассказы о славных делах детей железнодорожников / Г.А. Балдин. – 5-е доп. изд. – М, 1977. – 223с.
581682
   Команда трудоголиков - залог успешного старта : "Лучшая гостиница - партнер в развитии бизнесс-туризма" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 62-64
581683
  Ньюман Б. Команда убийц. / Б. Ньюман. – М., 1992. – 343с.
581684
  Федотов А.В. Команданте Джоэль. / А.В. Федотов. – М., 1966. – 136с.
581685
  Калиновская Е. Команданте оступился // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 48. – С. 65


  3 грудня у Венесуелі відбувся референдум і 51 процент народу висказалися проти поправок до конституції стосовно сроку на посту глави держави
581686
  Назаров О.А. Командарм / О.А. Назаров. – Ярославль, 1975. – 215с.
581687
  Горелик Я.М. Командарм Александр Кукк (1886-1932) / Я.М. Горелик. – Таллин, 1983. – 63с.
581688
  Гуревич Л.С. Командарм Александр Степинь / Л.С. Гуревич, С.П. Носов. – М., 1962. – 54с.
581689
  Черушев Н.С. Командарм Дубовой / Н.С. Черушев. – К., 1986. – 212с.
581690
  Жигалов И.М. Командарм Дыбенко / И.М. Жигалов. – Москва, 1987. – 431,1с.
581691
  Смирнов А.П. Командарм Иван Федько / А.П. Смирнов. – Симферополь, 1959. – 124с.
581692
  Сечкин Командарм из 1941 года. / Сечкин, Н.Г. Зайцев. – М., 1988. – 169с.
581693
  Строева А.Т. Командарм Кравченко / Анна Строева. – Киев : Политиздат Украины, 1984. – 173, [3] с., [4] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Люди и подвиги"). – ISBN 5-1573674
581694
   Командарм крылатых. – Рига, 1973. – 374с.
581695
  Асташенков П.Т. Командарм крылатых / П.Т. Асташенков, Н.Н. Денисов. – Москва, 1983. – 112с.
581696
  Асташенков П.Т. Командарм крылатых / П.Т. Асташенков, Н.Н. Денисов. – Москва, 1983. – 112с.
581697
  Муратов В.В. Командарм Лукин / В.В. Муратов, Ю.М. Городецка. – М., 1990. – 350с.
581698
  Гольцев В.П. Командарм Миронов : докум. повесть / В.П. Гольцев. – М., 1991. – 238с.
581699
  Савостьянов В.И. Командарм первого ранга. / В.И. Савостьянов, П.Я. Егоров. – М., 1966. – 215с.
581700
  Парамонов И.В. Командарм угольного фронта / И.В. Парамонов. – М., 1977. – 120с.
581701
  Смирнов О.П. Командарм Федько : Hариси, статті, інтерв"ю на теми політично та етнічно психологі / О.П. Смирнов; Перед.слово М.В.Поповича. – Київ : Молодь, 1969. – 285с. : іл. – Бібліогр.С.231-233. – (Сер.:Життя славетних ; Вип.)
581702
  Доманк А.С. Командарм Харитонов / А.С. Доманк, Р.М. Португальский. – Ярославль, 1989. – 174с.
581703
   Командарм Якир. – М., 1963. – 247с.
581704
   Командването на българската войска през войните за национално обединение 1885-1912-1913-1915-1918. – София : Военноиздателски комплекс "Св. Георги Победоносец", 1993. – 201, [2] с.
581705
   Командир - организатор воспитания воинов. – М., 1963. – 119с.
581706
  Азаров В.Б. Командир "С-7" / В.Б. Азаров. – Москва, 1986. – 108с.
581707
  Шевчук В.М. Командир атакует первым / В.М. Шевчук. – М., 1980. – 256с.
581708
  Бек А.А. Командир батальона / А.А. Бек, 1952. – 48с.
581709
  Зубавин Б.М. Командир батареи / Б.М. Зубавин. – М, 1956. – 48с.
581710
  Катков Н.И. Командир батареи. / Н.И. Катков. – Пенза, 1955. – 103с.
581711
  Катков Н.И. Командир батареи. / Н.И. Катков. – Тюмень, 1961. – 98с.
581712
  Виноградов С.Ф. Командир боевой дружины / Виноградов С.Ф. – Москва, 1986. – 160 с.
581713
  Коновалов И.Ф. Командир бронепоезда Иван Деменев / И.Ф. Коновалов, Н.П. Титов. – Пермь, 1960. – 27с.
581714
  Чинарева Т.Ф. Командир в полоску / Т.Ф. Чинарева. – Хабаровск, 1990. – 254с.
581715
  Гамарра П"єр Командир Весна / Гамарра П"єр. – К., 1975. – 108с.
581716
  Гавришко М. Командир вигнав близько 50 жінок. Залишив тільки трьох санітарок // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 47 (250). – С. 54-57


  Більшість командирів Української Повстанської Армії негативно ставилися до залучення жінок у боротьбу. Але наприкінці 1944 року мусили переглянути цю тактику.
581717
  Рязанов Л. и др. Командир гвардейского корпуса "Илов" / Л. и др. Рязанов. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 111 с.
581718
  Кургузов И.П. Командир гвардейской. / И.П. Кургузов. – М., 1975. – 127с.
581719
  Акишин А.А. Командир голубой двойки / А.А. Акишин. – Москва, 1965. – 95с.
581720
  Миронов Г.М. Командир дивизии прорыва : [о ген.-майоре артиллерии С.С. Волкенштейне] / Г.М. Миронов. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 168 с.
581721
  Варваров В.И. Командир и подчиненные / В.И. Варваров, Л.Е. Мерзляк. – Москва, 1986. – 166с.
581722
  Балуев Г.В. Командир Иванов / Г.В. Балуев. – Ленинград, 1979. – 64с.
581723
  Халилецкий Г.Г. Командир корабля. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1975. – 335с.
581724
  Дмитрук Андрей Командир кошачьей гвардии : Сказка новых времен // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 58-64 : Іл.
581725
  Дмитрук Андрей Командир кошачьей гвардии // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 58-63 : Іл.
581726
  Руднев Н.В. Командир легендарного крайсера. / Н.В. Руднев. – Тула, 1960. – 247с.
581727
   Командир лидера "Москва". – М., 1961. – 32с.
581728
  Лаффит Ж. Командир Марсо : роман / Ж. Лаффит; Пер. с франц. И. Тихомировой. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 332 с.
581729
   Командир наш боевой. – М., 1956. – 168с.
581730
  Ступак І. Командир непереможених // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 22 вересня (№ 37). – С. 1, 6
581731
  Крикунов А.Ф. Командир отделения / А.Ф. Крикунов, И.А. Милявский. – 2-е изд. – М., 1960. – 160с.
581732
  Гайдовский Г.Н. Командир ПЛ К-143 / Г.Н. Гайдовский. – М., 1962. – 192с.
581733
  Соболевский А.А. Командир подземного гарнизона / А.А. Соболевский. – 3-е изд., доп. и перераб. – Саранск, 1989. – 301с.
581734
  Флегель В. Командир полка / В. Флегель. – М, 1974. – 448с.
581735
  Гузанов В.Г. Командир принимает решение : докум. повесть / В.Г. Гузанов. – Москва : ДОСААФ, 1983. – 224с.
581736
  Вендров Е.Е. Командир производства и его авторитет / Е.Е. Вендров. – Москва, 1968. – 64с.
581737
  Помченко Ю.П. Командир ракетного / Ю.П. Помченко. – М., 1987. – 319с.
581738
  Зюков Б.Б. Командир сыльных духом / Б.Б. Зюков. – М., 1987. – 141с.
581739
  Панов Н.Н. Командир танка / Н.Н. Панов. – Москва, 1937. – 153с.
581740
  Мировицький П. Командир Червоної Армії / П. Мировицький. – Х., 1928. – 32с.
581741
  Поздеев А.А. Командир эскадрильи. / А.А. Поздеев. – М, 1959. – 176с.
581742
  Кривда Ф.Ф. Командирами не рождаются: о воин. воспитании: (опыт. Практ. рекоменд. / Ф.Ф. Кривда. – М., 1987. – 230с.
581743
   Командири великого голоду = Командиры большого голода : поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ. 1932-1933 рр. – Київ : Генеза, 2001. – 400с. – Парал. тит. арк. російською мовою. – ISBN 966-504-234-3
581744
  Лосото Е.Л. Командировака на войну / Е.Л. Лосото. – М, 1990. – 124с.
581745
  Дворецкий И.М. Командировка / И.М. Дворецкий. – Иркутск, 1957. – 200с.
581746
  Пуппо И.П. Командировка / И.П. Пуппо. – Днепропетровск, 1969. – 80с.
581747
  Коршенов Л.К. Командировка / Л.К. Коршенов. – М., 1977. – 255с.
581748
  Иванченко Л.М. Командировка / Л.М. Иванченко. – Саратов, 1979. – 184с.
581749
  Афанасьев А.В. Командировка / А.В. Афанасьев. – Москва, 1981. – 303с.
581750
  Дементьева И.А. Командировка / И.А. Дементьева. – М, 1985. – 126с.
581751
  Пятков Г.И. Командировка : повесть и рассказы / Г.И. Пятков. – Симферополь : Таврия, 1989. – 222с. – ISBN 5-7780-0103-7
581752
  Трубникова А.Я. Командировка в 13 век. / А.Я. Трубникова. – М., 1965. – 349с.
581753
  Цопа Тудор Командировка в бессмертие. / Цопа Тудор. – М., 1985. – 78с.
581754
  Бершадский Р.Ю. Командировка в Грюнштедтль / Р.Ю. Бершадский. – Москва, 1968. – 89с.
581755
  Пелипенко Е. Командировка в иногороднее подразделение предприятия: как правильно оформить? // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 47-50.
581756
   Командировка в Китай. – М., 1988. – 96с.
581757
  Стил Дж. Командировка в Копенгаген : Роман / Дж. Стил; Пер. с англ.: Ж.Баскаковой. – Москва : Радуга, 2000. – 192. – (HARLEOUIN. Любовный роман). – ISBN 0-263-81063-1; 5-05-005106-1
581758
  Михайлов И.Л. Командировка в прошлое / И.Л. Михайлов. – Л, 1980. – 102с.
581759
  Ерашов В.П. Командировка в юность / В.П. Ерашов. – М., 1966. – 48с.
581760
  Надеин В.Д. Командировка на дуэль / В.Д. Надеин. – М., 1975. – 246с.
581761
  Шмыгановский В.Н. Командировка на Край Света / В.Н. Шмыгановский. – Москва : Известия, 1988. – 189с.
581762
   Командировка по просьбе читателей. – М., 1985. – 192с.
581763
  Хромаков М.Д. Командировка по тревожному письму / М.Д. Хромаков. – М, 1988. – 222с.
581764
  Жуков В. Командировка с погружением в глубь веков // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 5. – С. 22-27. – ISSN 0234-1670


  Подорож до країни Йемен, яку древні римляни називади "Арабія Фелікс"
581765
  Быков А.М. Командировки / А.М. Быков. – М., 1982. – 87с.
581766
  Быков А.М. Командировки / А.М. Быков. – М., 1989. – 141с.
581767
  Абрамова А.А. Командировки. / А.А. Абрамова. – Москва, 1961. – 102с.
581768
  Денисов Н.Н. Командирская слава / Н.Н. Денисов. – М., 1979. – 126с.
581769
   Командиру о военно-уголовном законодательстве. – М., 1983. – 176с.
581770
  Ассовская А.С. Командируется в стратосферу / А.С. Ассовская. – Ленинград, 1983. – 126с.
581771
  Карпов В.В. Командиры седеют рано. Повести, рассказы, очерки. / В.В. Карпов. – М., 1965. – 547с.
581772
  Райгородецкий Е.Я. Командиры смолоду / Е.Я. Райгородецкий. – К, 1986. – 246с.
581773
  Радченко Л.І. Командитне товариство як учасник цивільних правовідносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 56-65
581774
  Костюк В.Н. Командна інтелектуальна гра "Брейн-ринг" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 37-41. – Бібліогр.: 11 назв
581775
  Станек Уильям Командная строка Microsoft Windows : Справочник администратора / Станек Уильям; Пер. с англ. – Москва : Русская Редакция, 2004. – 480с. – ISBN 5-7502-0267-4
581776
  Аблязов Р.А. Командний менеджмент : навч. посібник для студентів внз / Р.А. Аблязов, Г.І. Падурець, І.Б. Чудаєва ; за ред. Р.А. Аблязова ; МОНУ, Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту. – Київ : Професіонал, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-370-085-4
581777
  Холод Н. Командно-адміністративна система: економічне зростання та рівень життя населення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 753-763. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
581778
  Дригайло В.Г. Командное управление библиотекой вуза как социальным институтом: взаимодействие дирекции, руководящих сотрудников и общественных организаций // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 3. – С. 36-51. – ISSN 0130-9765


  Представлены научно-методические материалы, в которых рассмотрено рацио- нальное распределение прав и ответственности каждого члена дирекции, общественных профсоюзных организаций, совещательных органов, заведующих отделами в процессе управления ...
581779
  Лобода В.Ф. Командные кадры и законодательство о кадрах в развитии Вооруженных Сил СССР. / В.Ф. Лобода. – Москва, 1960. – 151с.
581780
  Понарина Е. Командный подход. Один, став начальником, раздает команды, другой создает команду для хорошей работы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 2 марта (№ 9)


  Идея корпорации - способствовать инновационному развитию всего региона, активно привлекать на Белгородчину инвесторов. И то, и другое только на первый взгляд понятная работа. Скажем, по материаловедению Белгород силен специалистами Технологического ...
581781
  Ефимов Н. Командный состав иностранных армий / Н. Ефимов. – М.-Л, 1927. – 166с.
581782
   Командныя слова и исполнение по оным в баталионном учении : Для употребления субалтерн офицеров : Печатано в Военно-походной типографии Главного Штаба 1-й Армии, 1817
581783
  Кожевников М.Н. Командование и штаб ВВС Советской Армии в Великой Отечественной войне / М.Н. Кожевников. – М., 1977. – 288с.
581784
  Кожевников М.Н. Командование и штаб ВВС Советской Армии в Великой Отечественной войне / М.Н. Кожевников. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 288с.
581785
  Мусьяков П.И. Командор / П.И. Мусьяков. – М., 1955. – 56с.
581786
   Командор : вісник державного службовця України / Асоціація випускників ІДУС-НАДУ. – Київ
№ 2 (8). – 2014. – 90 с.
581787
  Суворов Е.К. Командорские острова и пушной промысел на них / Е.К. Суворов. – С.-Петербург, 1912. – 323с.
581788
  Бурлак В.Н. Командорские этюды / В.Н. Бурлак. – Москва : Знание, 1982. – 80с. – (Прочти, товарищ!)
581789
  Леньков В.Д. Командорский лагерь экспедиции Беринга / В.Д. Леньков. – Москва, 1988. – 125 с.
581790
  Гиппенрейтер В.Е. Командоры / В.Е. Гиппенрейтер. – Москва, 1972. – 165с.
581791
  Пасенюк Л.М. Командоры мои и твои / Л.М. Пасенюк. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 253с.
581792
  Горєлов М.Є. Командос "психололгічної війни" / М.Є. Горєлов. – Львів, 1988. – 110с.
581793
  Герэн А. Командос "холодной войны" / А. Герэн. – Москва : Прогресс, 1972. – 224с.
581794
  Журба І.В. Командоутворення: деякі аспекти // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 4. – С. 80-88


  Про ефективність командної роботи: її переваги, недоліки та особливості.
581795
   Командрам крылатых. – Рига, 1967. – 247с.
581796
   Командрам Уборевич. – Владивосток, 1978. – 280с.
581797
   Командрамами становятся не сразу. – М., 1965. – 32с.
581798
  Шокін В. Команду стріляти по майдану давав Янукович


  Інтерв"ю з Генеральним прокурором України В. Шокіним.
581799
  Шокін В. Команду стріляти по майдану давав Янукович / вела розмову Соня Кошкіна // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 5-15


  Інтерв"ю з Генеральним прокурором України В. Шокіним.
581800
  Шендриков Е.А. Командующий Воронежским фронтом Н. Ф. Ватутин. Июль - октябрь 1942 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 137-149. – ISSN 0042-8779
581801
  Гарин Ф.А. Командующий фронтом / Ф.А. Гарин. – М, 1956. – 434с.
581802
  Бычевский Б.В. Командующий фронтом / Б.В. Бычевский. – М, 1973. – 112с.
581803
  Гарин Ф.А. Командующий фронтом / Ф.А. Гарин. – М, 1974. – 495с.
581804
  Гарин Ф.А. Командующий фронтом / Ф.А. Гарин. – М, 1989. – 471с.
581805
   Команды DOS: Справочник-гипертекст. – Москва, 1990. – 193 с.
581806
  Скловская С. Команды Linux : Справочник / С. Скловская. – Москва : Издательство " ДиаСофт ", 2001. – 688с. – ISBN 966-7393-77-1
581807
  Скловская С. Команды Linux : Справочник / С. Скловская. – 3-е изд., перераб. и дополн. – Москва.Санкт-Петербург. Киев : ДиаСофт, 2004. – 848с. – ISBN 5-93772-113-6
581808
  Попов В. Комар живет, пока поет : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 5. – С. 8-65. – ISSN 0130-7673
581809
   Комар.. – М., 1943. – 64с.
581810
   Комаров Аркадий Ильич - 60 лет трудовой деятельности // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 55 : фото. – ISSN 0016-7126
581811
  Будько Євген Комаров за кадром, або Виворіт "Світу навиворіт" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 22-27 : фото
581812
   Комаровские чтения. – Владивосток
Вып. 13. – 1964. – 31с.
581813
  Савченко Е.Н. Комары-долгоножки. / Е.Н. Савченко. – М.-Л.
ч. 1. – 1961. – 1-488с.
581814
  Савченко Е.Н. Комары-долгоножки. / Е.Н. Савченко. – М.-Л.
ч. 2. – 1964. – 1-504с.
581815
  Савченко Е.Н. Комары-долгоножки. / Е.Н. Савченко. – М.-Л.
ч. 3. – 1973. – 1-282с.
581816
  Савченко Е.Н. Комары-лимонииды фауны СССР. / Е.Н. Савченко. – К., 1989. – 376с.
581817
  Савченко Е.Н. Комары-лимонииды Южного Приморья / Е.Н. Савченко. – К., 1983. – 156с.
581818
  Савченко Е.Н. Комары-лимонииды Южных Курил и Южного Сахалина. / Е.Н. Савченко, Г.О. Криволуцкая. – К., 1976. – 160с.
581819
  Бедный Б.В. Комары / Б.В. Бедный. – М., 1952. – 64с.
581820
  Ермакова Р.М. Комары (фауна и экология) нефтегазодобывающих районов Тюменской области и экологическое обосновение мероприятий по борьбе с ними : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Ермакова Р.М.; Центр. науч.-иссл. ин-т эпидемиологии. – М., 1972. – 16л.
581821
  Бурлаков С.А. Комары и клещи -- переносчики возбудителей вирусных риккетеиозных заболеваний человека. / С.А. Бурлаков, В.Н. Паутов. – М., 1975. – 216с.
581822
   Комары и слепни Тоской области. – Томск, 1976. – 2с.
581823
  Таджиева В.С. Комары трибы Culicini, как основные компоненты гнуса в Голодной степи и экологические основы мер борьбы с ними : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Таджиева В.С.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1969. – 33л. – Бібліогр.:с.30-31
581824
  Гуцевич А.В. Комары. Семейство Culicidae / А.В. Гуцевич. – Л., 1970. – 1-384с.
581825
   Коматииты и высокомагнезиаьные вулканиты раннего докембрия Балтийского щита. – Л., 1988. – 192с.
581826
  Шмиговський К.А. Комахи - шкідники городніх рослин / К.А.Шмиговський. – Харків ; Київ : Держвидав України, 1930. – 83 с.
581827
  Загайкевич І.К. Комахи - шкідники деревних і чагарникових порід Західних областей України / І.К. Загайкевич. – К., 1958. – 132с.
581828
  Кришталь О.П. Комахи - шкідники сільськогосподарських рослин в умовах Лісостепу та Полісся України / О.П. Кришталь. – Київ, 1959. – 360с.
581829
  Дмитрієв Г.В. Комахи в біосфері / Г.В. Дмитрієв. – К., 1978. – 1200с.
581830
   Комахи Українських Карпат. – К., 1966. – 175с.
581831
  Лагутіна М.А. Комахоїдні рослини. / М.А. Лагутіна. – К, 1969. – 87с.
581832
  Сняданко Н.В. Комашина тарзанка : повість, оповід. / Наталка Сняданко ; [худож.-оформлювач О.Г. Жуков]. – Харків : Фоліо, 2013. – 283 с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-4855-4
581833
  Мельнин І.В. Комбiноване використання брендингу та маркетингових дослiджень як засіб проведення ефективної комунікативної політики компаній та організацій // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 85-89


  У статтi вивчено питання, пов"язанi зi створенням бренду, управлiння брендами та оцiнювання їх вартостi. У дослiдженнi використано методики бренд-циклу консалтингової агенцiї Interband Zintzmeyer & Lux. The issues of brand creation, brand ...
581834
  Максименко П.П. Комбайнер Григорій Байда / П.П. Максименко. – Дніпропетровськ, 1957. – 76с.
581835
  Журавлев Т.К. Комбайнеры / Т.К. Журавлев. – Москва, 1954. – 152с.
581836
  Яцких В.Г. Комбайны в каменноугольной промышленности / В.Г. Яцких. – Х.-К., 1935. – 243с.
581837
  Клюев В.В. Комбат / В.В. Клюев. – М., 1971. – 96с.
581838
  Меркулов О.Б. Комбат Ардатов / О.Б. Меркулов. – Алма-Ата, 1976. – 248с.
581839
  Серов Н.В. Комбат. / Н.В. Серов. – 2-е изд. – Ярославль, 1985. – 288с.
581840
  Селезнев М.С. Комбаты. / М.С. Селезнев. – Днепропетровск, 1986. – 214с.
581841
  Чернобаев А.А. Комбед / А.А. Чернобаев. – М., 1978. – 128с.
581842
   Комбеды РСФРС. – М., 1933. – 264с.
581843
  Юган Владимир Георгиевич Комбикормовая промышленность Северного Кавказа и перспективы ее планирования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Юган Владимир Георгиевич; Рост.-н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 21л.
581844
  Латышев В.Н. Комбинаорная теория колец / В.Н. Латышев. – М, 1987. – 106с.
581845
  Тараканов В.Е. Комбинаротные задачи и (0,1)-матрицы. / В.Е. Тараканов. – М., 1985. – 191с.
581846
   Комбинат графического искусства. – М., 1970. – 32с.
581847
  Троицына Т.Л. Комбинат Тайшетлес работает по-новому / Т.Л. Троицына. – Иркутск, 1969. – 56с.
581848
   Комбинатоная методика Т.П.Ломтева и некторые вопросы прикладной лингвистики. – Днепропетровск, 1978. – 203с.
581849
   Комбинатоно-алгебраические методы в прикладной математике. – Горький, 1986. – 206с.
581850
  Виленкин Н.Я. Комбинаторика / Н.Я. Виленкин. – Москва, 1969. – 328с.
581851
  Холл М. Комбинаторика / М. Холл. – Москва : Мир, 1970. – 424 с.
581852
  Виленкин Н.Я. Комбинаторика / Н.Я. Виленкин, А.Н. Виленкин, П.А. Виленкин. – 5-е изд. – Москва : ФИМА ; МЦНМО, 2015. – 399, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ. : с. 400. – ISBN 978-5-89492-020-7
581853
  Липский В. Комбинаторика для программистов. / В. Липский. – Москва : Мир, 1988. – 213 с.
581854
  Пивоваров Григорий Борисович Комбинаторика евклидовых асимптотических разложений функций грина в квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пивоваров Григорий Борисович; АН СССР. Ин-т ядерных исслед. – М., 1988. – 7л.
581855
  Савельев Л.Я. Комбинаторика и вероятность / Л.Я. Савельев. – Новосибирск : Наука, 1975. – 423 с.
581856
   Комбинаторика и логика. – Москва : БюроКвантум, 2003. – 128с. – (Приложение к журналу Квант №1/2003). – ISBN 5-85843-041-4
581857
   Комбинаторика и оптимизация. – Свердловск
1. – 1991. – 85с.
581858
  Бурков В.Н. Комбинаторика и развитие техники / В.Н. Бурков, С.Е. Ловецкий. – М., 1968. – 32с.
581859
  Белецкий А.Я. Комбинаторика кодов Грея : Научное издание / А.Я. Белецкий. – Київ, 2003. – 506с. – ISBN 966-7192-54-7
581860
  Муравьева Анна Александровна Комбинаторика нейтральных и стилистических маркированных единиц в художественном тексте : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 10.02.04 / Муравьева Анна Александровна ; Моск. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1983. – 22 с.
581861
  Мисюров Д.А. Комбинаторика общественного развития : варианты трансформаций символических моделей // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 5 (113). – С.18-31. – ISSN 0321-2017
581862
  Магазинов А.Н. Комбинаторика параллелоэдров и ее связь с гипотезой Вороного : автореф. канд. ... физ-мат. наук : 01.01.04 / Магазинов Александр Николаевич ; Мат. ин-т им. В.А. Стеклова РАН. – Москва, 2014. – 17 с. – Библиогр.: 4 назв.
581863
  Строк В.В. Комбинаторика перечислений и подсчет графов некоторых типов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.006 / Строк В.В.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1972. – 13л.
581864
   Комбинаторная геометрия и оптимальные размещения. – К., 1973. – 70с.
581865
   Комбинаторная геометрия и оптимальные размещения. – К., 1974. – 61с.
581866
  Рисслинг А.С. Комбинаторная геометрия неевклидовых пространств : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Рисслинг А. С.; Моск. пед. ин-т. – М., 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.11
581867
  Хадвигер Г. Комбинаторная геометрия плоскости / Г. Хадвигер, Г. Дебруннер. – М, 1965. – 171с.
581868
  Болтянский В.Г. Комбинаторная геометрия различных классов выпуклых множеств. / В.Г. Болтянский, П.С. Солтан. – Кишинев, 1978. – 279с.
581869
  Райзер Г.Д. Комбинаторная математика / Г.Д. Райзер. – Москва, 1966. – 154 с.
581870
  Шиловский А.Н. Комбинаторная методика т.П.ЛОмтева и возможности ее применения. / А.Н. Шиловский. – Днепропетровск, 1979. – 105с.
581871
  Пападимитриу Х. Комбинаторная оптимизация / Х. Пападимитриу, К. Сстайглиц. – Москва : Мир, 1985. – 510 с.
581872
  Емец О.А. Комбинаторная оптимизация на размещениях / О.А. Емец, Т.Н. Барболина ; под общ. ред. И.В. Сергиенко ; Укоопсоюз ; Полтавский ун-т потребительской кооперации Украины. – Київ : Наукова думка, 2008. – 159 с. – ISBN 978-966-00-0865-1
581873
  Айгнер М. Комбинаторная теория / М. Айгнер. – Москва : Мир, 1982. – 556с.
581874
  Магнус В. Комбинаторная теория групп : Представление групп в терминах образующих и соотношений / В. Магнус, А. Каррас, Д. Солитэр; Под ред. М.Д. Гриндлингера. – Москва : Наука, 1974. – 455 с.
581875
  Линдон Р.К. Комбинаторная теория групп / Р.К. Линдон, П. Шупп. – Москва : Мир, 1980. – 447 с.
581876
  Латышев В.Н. Комбинаторная теория колец. Стандартные базисы / В.Н. Латышев; Механико-математический ф-т МГУ им. М. Ломоносова. – М. : Московского университета, 1988. – 67 c.
581877
  Александров П.С. Комбинаторная топология / П.С. Александров. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1947. – 660 с.
581878
   Комбинаторно-алгебраические и вероятностные методы в прикладной математике. – Горький, 1988. – 124с.
581879
   Комбинаторно-алгебраические и вероятностные методы и их применения. – Горький, 1990. – 163с.
581880
   Комбинаторно-алгебраические методы в прикладной математике. – Горький, 1979. – 123с.
581881
   Комбинаторно-алгебраические методы в прикладной математике. – Горький, 1985. – 153с.
581882
   Комбинаторно-алгебраические методы и их применения. – Горький, 1987. – 170с.
581883
  Чуда Фона Луис Комбинаторно-геометрическая характеризация примитивных представлений групп PSLn(g)=2,3 : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чуда Фона Луис; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 120л. – Бібліогр.:л.117-120
581884
  Чуда Фона Луис Комбинаторно-геометрическая характеризация примитивных представлений групп PSLn(q), n=2,3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чуда Фона Луис; КГУ. – К., 1986. – 8л.
581885
  Бурков В.Н. Комбинаторное программирование / В.Н. Бурков. – М., 1977. – 64с.
581886
   Комбинаторные алгоритмы для решения некоторых задач математического программирования. – Киев, 1978. – 334с.
581887
  Рейнгольд Э.М. Комбинаторные алгоритмы. / Э.М. Рейнгольд. – М., 1980. – 476с.
581888
  Касьянов Виктор Николаевич Комбинаторные задачи анализа проограмм в оптимизирующей трансляции : Автореф... канд.физ.-мат.наук: 05.13.11. / Касьянов Виктор Николаевич; Сиб. отд-ние АН СССР. Вычислит. Центр. – Новосибирск, 1975. – 21л.
581889
  Гринберг Арий Соломонович Комбинаторные задачи в теории многообразий представлений групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Гринберг Арий Соломонович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
581890
  Гармаш Иван Ильич Комбинаторные задачи на матрицах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Гармаш Иван Ильич; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1973. – 12л.
581891
  Корженевич Ю.В. Комбинаторные задачи: олимпиады по программированию. / Ю.В. Корженевич. – Минск, 1989. – 114с.
581892
  Ревякин Александр Михайлович Комбинаторные конструкции общих алгебраических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Ревякин Александр Михайлович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1976. – 19л.
581893
  Тончев В. Комбинаторные конфигурации / В. Тончев. – К., 1988. – 153с.
581894
  Такач Л. Комбинаторные методы в теории случайных процессов / Л. Такач. – Москва : Мир, 1971. – 264 с.
581895
  Сачков Владимир Николаевич Комбинаторные методы дискретной математики / Сачков Владимир Николаевич. – Москва : Наука, 1977. – 319с. – Библиогр.: с.310-315
581896
  Семереди Э. Комбинаторные методы и теории чисел. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Семереди Э.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 4л. – Бібліогр.:с.3-4
581897
  Амелькин В.А. Комбинаторные методы кодирования геолого-геофизических данных / В.А. Амелькин, Ю.А. Воронин. – Москва, 1984. – 167с.
581898
  Черняк А.А. Комбинаторные методы математической теории надежности. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.09 / Черняк А.А.; Ин-т матем. НАН Беларуси. – Минск, 2000. – 30л.
581899
  Пархоменко А.Ф. Комбинаторные ограничения в стилистическом приеме сравнения : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Пархоменко А.Ф.; КГУ. – Киев, 1982. – 24л.
581900
  Пархоменко Алла Федоровна Комбинаторные ограничения в стилистическом приеме сравнения (на материале современного английского языка) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Пархоменко Алла Федоровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 203л. – Бібліогр.:л.170-203
581901
  Пархоменко А.Ф. Комбинаторные ограничения в стилистическом приеме сравнения. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Пархоменко А.Ф.; КГУ. – К, 1982. – 24л.
581902
  Маркова Е.В. Комбинаторные планы в задачах многофакторного эксперимента / Е.В. Маркова, А.Н. Лисенков; АН СССР. Научный совет по комплексной проблеме " Кибернетика"; Отв.ред. Г.К.Круг. – Москва : Наука, 1979. – 345 с.
581903
  Сукиасян Г.С. Комбинаторные принципы в некоторых задачах стохастической геометрии и геометрических вероятностей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Сукиасян Г.С.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1980. – 10л.
581904
  Исаченко А.Н. Комбинаторные свойства выпуклых многогранников. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Исаченко А.Н.; Ин-тут кибернетики АН УССР. – К., 1980. – 15л.
581905
   Комбинаторные свойства выпуклых множеств и графов. – Свердловск, 1983. – 88с.
581906
  Кувырков П.П. Комбинаторные системы. / П.П. Кувырков. – М., 1975. – 152с.
581907
  Риордан Дж. Комбинаторные тождества / Дж. Риордан; Под ред. В.П. Чистякова; Пер. с анг. А.Е. Жукова. – Москва : Наука, 1982. – 255 с.
581908
  Платонов М.Л. Комбинаторные числа / М.Л. Платонов. – Иркутск, 1980. – 104с.
581909
   Комбинаторные числа и полиномы в моделях дискретных распределений. – Иркутск, 1990. – 203с.
581910
  Платонов М.Л. Комбинаторные числа класса отображений и их приложения / М.Л. Платонов. – М., 1979. – 152с.
581911
  Шарин Ю.С. и др. Комбинаторные шкалы в системах автоматики / Ю.С. и др. Шарин. – М., 1973. – 113с.
581912
   Комбинаторный анализ. – М.
1. – 1971. – 120с.
581913
   Комбинаторный анализ. – М., 1983. – 105с.
581914
  Табачников Марк Израильевич Комбинаторный анализ спектральных свойств матриц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Табачников Марк Израильевич; МВ и ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 14л.
581915
   Комбинаторный анализ. Задачи и упражнения. – Москва, 1970. – с.
581916
   Комбинаторный анализ. Задачи и упражнения. – Москва : Наука, 1982. – 365 с.
581917
  Ланге Э.Г. Комбинаторный метод решения задачи размещения / Э.Г. Ланге, А.Ж. Жусупбаев. – Фрунзе, 1990. – 152с.
581918
  Крывый С.Л. Комбинаторный метод решения систем линейных ограничений // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 2014. – Т. 50, № 4. – С. 14-26. – ISSN 0023-1274


  Рассмотрены комбинаторный метод построения базиса множества решений систем линейных ограничений в области действительных чисел и улучшенный метод построения минимального порождающего множества решений в области натуральных чисел. Дан краткий обзор этих ...
581919
  Бенсон М. Комбинаторный словарь английского языка / М. Бенсон. – Москва : Русский язык, 1990. – 286с. – ISBN 5-200-01363-1
581920
  Шабалин А.Я. Комбинаты в системе управления народным хозяйством ГДР. / А.Я. Шабалин, Л.И. Цедилин. – М., 1984. – 159с.
581921
  Бондаревский И.З. Комбинации в миттельшпиле / И.З. Бондаревский. – М, 1965. – 83с.
581922
  Злобинский А.Д. Комбинации в русских шашках / А.Д. Злобинский. – К., 1985. – 248с.
581923
  Миротин Б.А. Комбинации в шашечной партии / Б.А. Миротин. – М., 1952. – 166с.
581924
  Вайнштейн Б.С. Комбинации и ловушки в дебюте / Б.С. Вайнштейн. – Москва, 1965. – 95с.
581925
  Козлов И.П. Комбинации и ловушки в русских шашках. / И.П. Козлов, Б.А. Миротин. – М., 1962. – 256с.
581926
  Мисюров Д.А. Комбинации символического моделирования и общественное развитие на пути к доминанте культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.15-18. – ISSN 2073-9702


  Предлагается методика вариативного символического моделирования общественного развития на основе математической комбинаторики, обращения к теории эволюции, отбору вариантов интегральных моделей (модели "природа" - "человек-природа" - ...
581927
  Енгалычев Олег Хафизович Комбинационная способность сортов хлопчатника с общей генеалогией : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Енгалычев Олег Хафизович; АН УзССР. Ин-т экспериментаьлной биологии растений. – Ташкент, 1980. – 24л.
581928
  Бобырь А.В. Комбинационное расселение света в слоистых кристаллах при резонансном возбуждении. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Бобырь А.В.;. – М., 1986. – 156л. – Бібліогр.:л.139-156
581929
  Сущинский М.М. Комбинационное рассеяние / М.М. Сущинский. – М., 1978. – 64с.
581930
  Коротков П.А. Комбинационное рассеяние в молекулярных кристаллах : Монография / П.А. Коротков, Л.Н. Овандер, Н.С. Тю; МОНУ; КУ им. Т. Шевченка; ЖИТИ. – Житомир, 2000. – 228с. – ISBN 966-7570-55-Х
581931
  Шабанов Василий Филиппович Комбинационное рассеяние света в анизотропных гетердесмических кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Шабанов Василий Филиппович; ХГУ. – Х., 1983. – 44л.
581932
  Ботвич А.Н. Комбинационное рассеяние света в молекулярных кристаллах / А.Н. Ботвич, В.Г. Подопригора, В.Ф. Шабанов. – Новосибирск : Наука, 1989. – 217с.
581933
  Бобырь А.В. Комбинационное рассеяние света в слоистых кристаллах при резонансном созбуждении : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.05 / Бобырь А. В.; КГУ им. Шевченко. – л.
581934
  Фурцев Валерий Гаврилович Комбинационное рассеяние света и оптическая нелинейность сегнетополупроводников типа Sn2P2Sr : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фурцев Валерий Гаврилович; Ужгородск. гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 16л.
581935
  Сущинский М.М. Комбинационное рассеяние света и строение вещества / М.М. Сущинский. – Москва : Наука, 1981. – 183с.
581936
  Тер-Микаелян и Мовсесян Р.Е. Комбинационные рассеяния света вблизи резонанса / и Мовсесян Р.Е. Тер-Микаелян. – Аштарак, 1975. – 24с.
581937
  Бронштейн Г.С. Комбинационные способы измерения расстояний / Г.С. Бронштейн; Рец. Пик Л.И. – Москва : Недра, 1991. – 89с. – ISBN 5-247-02330-7
581938
  Видерман А.И. Комбинация в русских шашках / А.И. Видерман. – Москва, 1966. – 64с.
581939
  Войтович Ф.С. Комбинация геометрических тел / Ф.С. Войтович. – Минск, 1991. – 158с.
581940
  Бондарев Алексей Комбинация Дяди Сэма // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 6 (345). – С. 62-64


  Радянсько-американські відносини. Виведення радянських військ з Афганістану.
581941
  Дмитриева В.Л. Комбинироанный электрохимический метод определения висмута в присутствии свинца : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Дмитриева В.Л. ; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону. – 7 с.
581942
  Борисова Л.А. Комбинирование в промышленности как форма концентрации социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: / Борисова Л.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 19л.
581943
  Орлов С.А. Комбинирование винодельческих и консервных заводов как способ повышения эффективности капитальных вложений. : Автореф... Канд.экон.наук: / Орлов С.А.; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1964. – 21л.
581944
  Строкова В.И. Комбинирование нефтеперерабатывающей и химической промышленности. / В.И. Строкова. – Минск, 1966. – 120с.
581945
  Сингур Г.Н. Комбинирование производств и его эффективность / Г.Н. Сингур. – Кишинев, 1962. – 48с.
581946
  Белорус О.Г. Комбинирование производства в химической промышленности и его народнохозяйственная эффективность. (На материалах хим. пром-ти УССР) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Белорус О.Г. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1966. – 25 с.
581947
  Сергеева Р.Ф. Комбинирование социалистического производства и его эффективность : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Сергеева Р.Ф.; Казан.гсо.ун-т. – Казань, 1975. – 19л.
581948
  Семенов И.В. Комбинирование черной металлургии с коксованием углей и азотно-туковой промышленностью. : Автореф... канд.экон.наук: / Семенов И.В.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1960. – 21л.
581949
  Леган М.В. Комбинированная модель обучения студентов на базе системы дистанционного обучения / М.В. Леган, Т.А. Яцевич // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 4. – С. 136-141. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрена реализация обучения студентов НГТУ по комбинированной модели с использованием системы дистанционного обучения (СДО) DiSpace 2.0. Показаны достоинства СДО НГТУ, оснащение системы учебными материалами (электронными ...
581950
  Железнов И.Г. Комбинированная оценка характеристик сложных систем / И.Г. Железнов, Г.П. Семенов. – М, 1976. – 56с.
581951
  Бортновский Г.А. Комбинированная радиоустановка / Г.А. Бортновский. – М.-Л., 1961. – 40с.
581952
  Белячкова Е.И. Комбинированная терапия панического расстройства // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.49-60
581953
  Юсупова Р.И. Комбинированная химиотерапия экспериментального кишечного амебиаза : Автореф... канд. мед.наук: 03.106 / Юсупова Р.И.; Центр. науч.-исслед. ин-т эпидемиологии. – М., 1970. – 29л.
581954
  Азимходжаева М.Н. Комбинированное действие новоиманина и некоторых антибиотиков на золотистый стафилококк : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Азимходжаева М.Н. ; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – Киев, 1967. – 19 с.
581955
  Демин Ю.С. Комбинированное действие общей вертикальной вибрации и рентгеновских лучей на ядро клеток млекопитающих : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Демин Ю. С. ; АН СССР , Ин-т биол. физики. – Москва, 1964. – 16 с.
581956
  Казак Л.И. Комбинированное действие пирилена и папаверина : Автореф... канд. мед.наук: / Казак Л.И.; Киевский мед. ин-т. – К., 1967. – 12л.
581957
  Назаренко С.А. Комбинированное действие химических мутагенов на хромосомы человека. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.15 / Назаренко С.А.; АМН СССР.Ин-т мед.генетики. – М, 1977. – 24л.
581958
  Скамрова Г.Б. Комбинированное действие электромагнитного излучения, ДНК-интеркаляторов, С60-фуллерена и кофеина на клетки буккального эпителия человека / Г.Б. Скамрова, Ю.И. Прилуцкий, М.П. Евстигнеев // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2014. – Vol. 7, № 2. – C. 54-62. – ISSN 1995-5537
581959
  Перевалов Геннадий Михайлович Комбинированное действие электромагнитных полей сверхвысокой частоты и ультрафиолетового излучения на функциональное состояние центральной нервной системы животных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Перевалов Геннадий Михайлович; Симферопольский гос. ун-т. – Симферополь, 1979. – 26л.
581960
  Григорьева Н.П. Комбинированное профилирование в применении к поискам месторождений колчеданных руд : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Григорьева Н.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 12л.
581961
  Балаханов Константин Георгиевич Комбинированные адсорбиционные слои и их влияние на кинетику разряда ионов кадмия на ртутном электроде. : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.05 / Балаханов Константин Георгиевич; Днепропетр. хим.-техн. ин-т. – Днепропетровск, 1984. – 14л.
581962
  Сигал Х И. Комбинированные алгоритмы решения задачи коммивояжера / Х И. Сигал, . – Москва, 1985. – 48 с.
581963
  Курейчик В.М. Комбинированные аппаратные модели и алгоритмы в САПР, / В.М. Курейчик. – М., 1990. – 214с.
581964
  Смолов В.Б. Комбинированные вычислительные устройства / В.Б. Смолов, Е.А. Чернявский. – Л.
5. – 1974. – 42с.
581965
  Игнатьев М.Б. Комбинированные вычислительные устройства: уч. пособие. / М.Б. Игнатьев, Л.А. Мироновский. – Л., 1977. – 84с.
581966
  Сейиткурбанов С. Комбинированные гелиоветроэнергетические установки / С. Сейиткурбанов. – Ашхабад : Ыльм, 1991. – 144с.
581967
  Кукурудза Д В. Комбинированные и модульные палетки для интерпретации кривых ВЭЗ : Автореф. дис. ... канд. геол-минерал. наук / Кукурудза В.Д. ; АН УССР. – Киев, 1965. – 21 с.
581968
  Горбачев Б. Комбинированные киносъемки / Б. Горбачев, И. Фелицын. – М., 1950. – 56с.
581969
   Комбинированные киносъемки. – М., 1972. – 343с.
581970
   Комбинированные киносъемки. – М., 1978. – 266с.
581971
  Сенский М. Комбинированные киносъемки / М. Сенский. – М., 1979. – 231с.
581972
  Плужников Б.Ф. Комбинированные киносъемки. / Б.Ф. Плужников. – М., 1960. – 126с.
581973
  Плужников Б.Ф. Комбинированные киносъемки. / Б.Ф. Плужников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1967. – 192с.
581974
  Пугачев В.Н. Комбинированные методы определения вероятностных характеристик / В.Н. Пугачев. – М., 1973. – 596с.
581975
  Зысин В.А. Комбинированные парогазовые установки и циклы / В.А. Зысин. – М.-Л., 1962. – 186с.
581976
  Кабаков Н.С. Комбинированные почвообрабатывающие и посевные агрегаты и машины / Н.С. Кабаков, А.И. Мордухович. – Москва, 1984. – 80 с.
581977
  Гребенкин Л.И. Комбинированные силос как источник витамина В12 при мясном откорме свиней : Автореф... канд. с. х.наук: / Гребенкин Л. И.; Горьк. с. х. ин-т. – Горький, 1968. – 20л.
581978
  Зайцев Г.Ф. Комбинированные следящие системы / Г.Ф. Зайцев, В.К. Стеклов. – К., 1978. – 263с.
581979
  Плужников Б.Ф. Комбинированные съемки в художественных фильмах. / Б.Ф. Плужников. – М., 1963. – 128с.
581980
  Вшивков Виталий Андреевич Комбинированные численные модели ансамблей заряженных частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Вшивков Виталий Андреевич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т теор и прикл. механики. – Новосибирск, 1980. – 16л.
581981
  Каган Л.М. Комбинированные электрические разряды и их применение в эмиссионном спектральном анализе / Л.М. Каган. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 110 с.
581982
  Проценко Г.П. Комбинированные электрохимические методы анализа вольфрама и молибдена в присутствии никеля. : Автореф... канд.хим.наук: / Проценко Г.П.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1963. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
581983
  Бутенко В.И. Комбинированный измерительный прибор / В.И. Бутенко. – Москва, 1974. – 47 с.
581984
  Ивахненко А.Г. Комбинированный метод моделирования водных и нефтяных полей / А.Г. Ивахненко. – К, 1984. – 151с.
581985
  Иванов В.И. Комбинированный метод прогнозирования параметров движения центра масс космического аппарата // Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков, 2014. – 1 (108), январь - февраль. – С. 11-16. – ISSN 1727-7337
581986
  Завриева М.К. Комбинированный метод штрафов и стохастических квазиградиентов для поиска связанного максимина / М.К. Завриева. – М., 1989. – 39с.
581987
  Куварова Е.К. Комбинированный поливокатив в эпистолярном тексте // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 77-78
581988
  Мтышук Н.Ф. Комбинированный силос / Н.Ф. Мтышук. – М., 1962. – 11с.
581989
  Ярмоленко С.А. Комбинированный силос при мясном откорме свиней : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Ярмоленко С.А.; Горьк. с.-х. ин-т. – Горький, 1966. – 20л.
581990
  Хлебникова Т.А. Комбинированный способ создания цифровых топографических планов для инженерно-геодезических изысканий инженерных сооружений / Т.А. Хлебникова, О.Б. Архипова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 5. – С. 15-19 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
581991
  Бызова Р.П. Комбинированный физико-химический метод анализа некоторых цветных и редких металлов. : Автореф... Канд.химс.наук: / Бызова Р.П.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1964. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
581992
  Щербак И.Ф. Комбинированный физико-химический метод анализа свинца, ртути и висмута в биологических объектах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Щербак И.Ф.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 32л.
581993
  Владимирова В.Ф. Комбинированный физико-химический метод определения меди, висмута и кадмия в электролитах серебра : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Владимирова В.Ф.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
581994
  Османов Х.А. Комбинированный электрофотометрический анализ некоторых магнитных сплавов. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Османов Х.А.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
581995
  Маврина А.С. Комбинированный электрофотометрический метод определения и разделения меди и никеля, кадмия и никеля, никеля и церия из серновокислых растворов : Автореф... канд. хим.наук: / Маврина А. С.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1970. – 25л.
581996
  Пшеничная А.Н. Комбинированный электрофотометрический метод определения микроколичеств кобальта и церия в электролитахд и в сплавах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Пшеничная А.Н.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1966. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
581997
  Коваленко П.Н. Комбинированный электрохимический анализ цветных металлов / П.Н. Коваленко. – Ростов, 1960. – 204с.
581998
  Коваленко П.Н. Комбинированный электрохимический метод анализа металлов. 1 / П.Н. Коваленко
5. – 1950. – С. 217-227
581999
  Башкова Л.Ф. Комбинированный электрохимический метод контроля гальванической ванны индирования : Автореф... канд. хим.наук: / Башкова Л.Ф.; Рост. гос. ун-т. Хим. фак. – Ростов н/Д, 1963. – 15л.
582000
  Мусаелянц Л.Н. Комбинированный электрохимичнеский метод определения меди, кадмия и индия в присутствии цинка и мышьяка. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мусаелянц Л.Н.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1964. – 20л.
<< На початок(–10)581582583584585586587588589590(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,