Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Сурмач О.Я.
Назва: Номінативне поле концепту reichtum у німецькій мові
Рік:
Сторінок: С. 175-183
Тип документу: Стаття
Головний документ: Studia linguistica
Анотація:   Статтю присвячено аналізові номінативного поля концепту Reichtum (багатство) у німецькій мові, виявленню та опису мовних засобів, які його характеризують. Інформаційний зміст багатьох концептів близький до змісту словникової дефініції ключового слова концепту. Саме тому актуальне дослідження номінативного поля концепту. Побудова номінативного поля передбачає встановлення і опис сукупності мовних засобів, які характеризують концепт та окремі його ознаки. Інтерпретація результатів лінгвістичного опису номінативного поля концепту - важливий і необхідний етап дослідження, тому що він "переводить" мовні дані в когнітивні і дає змогу розпочати моделювання концепту. Номінативне поле концепту - це набір сем, які складають значення мовних одиниць, що вербалізують концепт і відображають його когнітивні ознаки. Було визначено, що лінгвокультурна модель концепту REICHTUM (багатство) має складну польову структуру. Усю сукупність вербалізаторів даного концепту можна класифікувати як співвідносну з його ядерною та периферійною зонами. На матеріалі німецькомовних лексикографічних джерел також було проаналізовано синонімічний ряд із граматично різнорідними номінаціями на позначення багатства, який є показником семантикокогнітивної розгалуженості концепту. Ключові& слова: концепт, номінативне поле, когнітивні ознаки, мовна свідомість, мовні засоби, вербалізація, ядро, периферія, синонімічний ряд.
  
   Статья посвящена анализу номинативного поля концепта REICHTUM (богатство) в немецком языке, определению и описан&ию языковых средств, которые его характеризируют. Информационное содержание многих концептов близко к содержанию словарной дефиниции ключевого слова концепта. Именно поэтому актуально исследование номинативного поля. Построение номинативного поля пре&дусматривает определение и описание всех языковых средств, которые характеризируют концепт и отдельные его признаки. Интерпретация результатов лингвистического описания - это важный и необходимый этап исследования, так как он "переводит" языковые дан&ные в когнитивные и дает возможность начать моделирование концепта. Номинативное поле концепта - это набор сем, что составляют значение единиц языковой системы, которые вербализируют концепт и отображают его когнитивные признаки. Было установлено, чт&о лингвокультурная модель концепта REICHTUM (богатство) имеет сложную полевую структуру. Совокупность вербализаторов этого концепта можно классифицировать как такие, что соотносятся с ядерной и периферийной зонами. На материале немецких лексикографич&еских источников также был проанализирован синонимический ряд с грамматически разнородными номинациями для обозначение богатства; который является показателем семантико-когнитивной разветвлённости концепта.
  
   The article is devoted to the analysis o&f the nominative field of the concept REICHTUM in the German language, defining and describing the linguistic methods that characterize it. The informational content of many concepts is close to the content of the concept main word"s dictionary defin&ition. That is why the study of the nominative field is of special importance. The building of the nominative field implies establishing and description of the language means that characterize the concept and its features. Interpreting the results of& the linguistic description of the concept"s nominative field is an important and necessary stage of the study because it changes language data into cognitive and helps to start the process of concept evaluation. The nominative field of the concept -& is a set of semes, that comprises the meaning of the language units that verbalize the concept itself and reflect its cognitive features. It was determined that linguocultural pattern of the concept REICHTUM has a complicated field structure. The to&tal of its verbalizing means might be classified as such that relates to the core and margin zones. On the material of German lexicographical sources the synonymic row with grammatically different namings for describing "wealth" was analyzed; that is&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Studia linguistica"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex