Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Муратова І.
Назва: Соціальна взаємодія і відносини індивідів у складі технології
Видавництво: Киевский университет
Рік:
Сторінок: С. 15-18
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Розкрито технологію як людську діяльність, у якій люди вступають у таку взаємодію один з одним і створюють такі відносини та соціальні зв"язки, які опосередковані технічними засобами і забезпечують успіх у процесі реалізації спільної мети. Для подоланняобмежень вузькоспеціалізованих уявлень про технологію дослідження засноване на наукових методах і теоретичних засадах соціальної філософії. Використано підхід до технології як до універсального принципу соціальної, а не лише виробничої практики. Доведено необхідність філософського відображення іманентного зв"язку, який існує між тех- нологією і соціальністю. Запропоновано розуміння технології як єдності науково-технічних засобів та форм соціальних взаємодій у суб"єктивній практиці та об"єктивації людських задумів і цілей.
  
   The purpose of the article is to reveal technology as a human activity in which people engage in such interaction with each other and build such relationships and social ties that are mediated by technical means and ensures success in the process of realizing a common goal. To overcome the limitations of narrowly specialized ideas about technology, the research is based on the scientific methods and theoretical principles of social philosophy. This approach allows us to unders&tand technology as a universal principle of social practice, not just production. The need for a philosophical reflection of the immanent connection that exists between technology and sociality is proved by the author. Therefore, the author offers un&derstanding of technology as unity of scientific and technical means and forms of social interactions in subjective practice and objectification human intentions and goals. The results of such research contribute to the establishment of the scientifi&c and theoretical foundations of the practice of management of innovations and technologies with the purpose of conscious humanistic direction of scientific and technological progress.
  
   Раскрыта технология как человеческая деятельность, в которой л&юди вступают в такое взаимодействие друг с другом и соз-дают такие отношения и социальные связи, которые опосредованы техническими средствами и обеспечивают успех в процессе реализации общей цели. Для преодоления узкоспециализированных ограничений пр&едставлений о технологии исследование основано на научных методах и теоретических основах социальной философии. Использован подход к технологии как к универсальному прин- ципу социальной, а не только производственной практики. Доказана необходимость &философского отображения имманентной связи, которая существует между технологией и социальностью. Предложено понимание технологии как единства научно-технических методов и форм социальных взаимодействий в субъективной практике и объективизации челове&ческих замыслов и целей. Результаты исследования будут способствовать установлению научно-практических основ практики управления инновациями и технологиями с целью сознательного гуманистического направления научно-технического прогресса.
  


З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека
читачів не обслуговує.Вибачте, зараз проходить оновлення бази системи, тому пошук тимчасово недоступний.
Спробуйте будь ласка через 20 хвилин

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,