Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Наконечна О., Безродна А., Кривонос К.
Назва: Вплив блоксополімерів на регуляцію й основні показники білкового та вуглеводного обміну в щурів в умовах підгострого токсикологічного експерименту
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 55-59
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   
   У процесі підгострого токсикологічного експерименту вивчено вплив групи блоксополімерів (БП) у складі поліети- ленгліколю (ПЕГ-400), поліпропіленгліколю (ППГ) та етиленгліколю (ЕГ) на основні показники вуглеводного і білкового обміну та їх регуляцію ворганізмі щурів. За результатами досліджень визначено, що зазначені ксенобіотики (КБ) у дозах 1/10 та 1/100 ДЛ50 порушують регуляцію вуглеводного й білкового обміну та їх основні показники. Дослідженнями вміс- ту гормонів, які регулюють білковий і вуглеводний обмін, у крові щурів виявлено зниження інсуліну, тестостерону та естрадіолу. Аналіз вмісту інсуліну виявив його зниження в сироватці крові за умов впливу ПЕГ-400 у дозах 1/10 та 1/100 ДЛ50 на 54 і 38 %, відповідно. За умов впливу ППГ вміст інсуліну знижувався на 51 і 30 % залежно від дози. Токсифіка- ція щурів ЕГ сприяла зниженню вмісту інсуліну на 59 і 44 %. Вміст тестостерону в самців щурів знижувався на 52 та 41 % за умов впливу поліетиленгліколю в дозах 1/10 та 1/100 ДЛ50, відповідно, а естрадіолу в самиць - на 47 та 42 %. Ток- сифікація щурів ксенобіотиком ППГ у дозах 1/10 та 1/100 ДЛ50 спричинила також зниження тестостерону на 34 та 25 %, а естрадіолу - на 33 та 28 % відповідно для самців і самиць. Щодо оцінювання вмісту статевих гормон&ів за умов впливу найбільш токсичного ксенобіотика ЕГ, то зміни, які спостерігалися, були найсуттєвішими, а саме: вміст тестостеро- ну знижувався на 71 та 57 % за умов впливу ЕГ у дозах 1/10 та 1/100 ДЛ50, відповідно, а естрадіолу - на 64 та 58 %. До&слідженнями моніторингових показників вуглеводного та білкового обміну в організмі щурів під впливом ксено- біотиків виявлено зниження в крові глюкози та лактату. Оцінка моніторингових показників білкового обміну під впливом ПЕГ-400, ППГ та ЕГ засвід&чила зниження загального білка й сечовини на тлі підвищення креатиніну. Результати підгострого токсикологічного експерименту достовірно доводять наявність порушення білкового і вуглеводного обміну та їх регуляції в організмі щурів під впливом дослідж&уваних ксенобіотиків.
  
  
   В процессе подострого токсикологического эксперимента изучено влияние группы блоксополимеров (БП) в составе полиэтилен- гликоля (ПЭГ-400), полипропиленгликоля (ППГ) и этиленгликоля (ЭГ) на основные показатели углеводного и &белкового обмена и их регуляцию в организме крыс. По результатам исследований установлено, что данные ксенобиотики (КБ) в дозах 1/10 и 1/100 ДЛ50 нарушают регуляцию углеводного и белкового обмена и их основные показатели. Исследованиями содержания го&рмонов, которые регулируют белковый и углеводный обмен, в крови крыс установлено снижение инсулина, тестостерона и эстрадиола. Анализ соде- ржания инсулина показал его снижение в сыворотке крови при воздействии ПЭГ-400 в дозах 1/10 и 1/100 ДЛ50 на 54& и 38 %, соответст- венно. В условиях воздействия ППГ содержание инсулина снижалось на 51 и 30 % в зависимости от дозы. Токсификация крыс ЭГ спо- собствовала снижению содержания инсулина на 59 и 44 %. Содержание тестостерона у самцов крыс снижалось н&а 52 и 41 % в условиях воздействия полиэтиленгликоля в дозах 1/10 и 1/100 ДЛ50, соответственно, а эстрадиола у самок - на 47 и 42 %. Токсификация крыс ксенобиотиком ППГ в дозах 1/10 и 1/100 ДЛ50 привела также к снижению тестостерона на 34 и 25 %, а э&страдиола - на 33 и 28 % соо- тветственно для самцов и самок. В результате оценки содержания половых гормонов в условиях воздействия наиболее токсичного из ксенобиотиков ЭГ обнаружено, что наблюдавшиеся изменения были существенными, а именно: содержа&ние тестостерона снижа- лось на 71 и 57 % в условиях воздействия ЭГ в дозах 1/10 и 1/100 ДЛ50, соответственно, а эстрадиола - на 64 и 58 %. Исследованиями мониторинговых показателей углеводного и белкового обмена в организме крыс под влиянием ксеноби&отиков установлено снижение в крови глюкозы и лактата. Оценка мониторинговых показателей белкового обмена под влиянием ПЭГ-400, ППГ и ЭГ показала сниже- ние общего белка и мочевины на фоне повышения креатинина.
   In the process of a subacute toxicolog&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,