Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Дяченко Л., Степченко Л.
Назва: Зміни морфофункціональних показників крові щурів на тлі застосування кормових добавок гумінової природи та за дії стрес-факторів
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 50-54
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Регуляція процесів життєдіяльності та підтримання функціональної лабільності організму відбувається за ра- хунок процесів адаптації, що реалізуються за участі нервової, ендокринної та імунної систем. У роботі представлені результати дослідження морфофункціональних показників крові щурів за впливу водно-іммобілізаційного комбінова- ного стресу (ВІКС) і на тлі застосування природних антиоксидантів кормових добавок гумінової природи "Гумілід", "Еко Імпульс Animal" та вітаміну Е. Дослідження проводили на білих статевозрілих молодих щурах-самцях на базі віварію. Тварин було поділено на 6 груп по 8 тварин у кожній. Перша група (контроль) - інтактні тварини. Щурам дру- гої, третьої, четвертої, п"ятої та шостої груп моделювали ВІКС. На наступний день після моделювання ВІКС тварин другої групи виводили з експерименту, а щурам третьої, четвертої, п"ятої та шостої експериментальних груп воду, кормові добавки й вітамін Е вводили перорально за допомогою спеціального дозатора індивідуально впродовж 18 діб, після чого їх теж виводили з експерименту. Кров для досліджень відбирали із серця (правого шлуночка) під тіопента- ловим наркозом у день виведення тварин з експерименту. За умов стресу спостерігалися достовірні зміни морфофу- нкціональних показників крові щу&рів порівняно з інтактною групою. За впливу ВІКС спостерігали різке зниження кіль- кості еритроцитів, вмісту гемоглобіну та гематокритного числа, що вказує на розвиток клітинної відповіді. На 18-ту добу після дії ВІКС відбувалася активація процесів а&даптації, при цьому досліджувані показники кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну зростали порівняно з результатами в крові щурів на наступну добу після дії ВІКС, але залишались достовірно нижчими від значень у інтактних тварин. У крові тварин, я&кі отримували низькомолеку- лярний антиоксидант - вітамін Е - у відновний період реєстрували повернення досліджуваних показників до рефере- нтних значень, що вказує на поліпшення стану щурів. Аналогічні результати були отримані у тварин, які впродовж& 18 діб отримували природний антиоксидант - кормову добавку гумінової природи "Гумілід". Однак використання в той самий період кормової добавки гумінової природи "Еко Імпульс Animal" не викликало виражених достовірних змін морфофункціональних показни&ків у крові щурів порівняно з тваринами, які отримували очищену воду. Різниця в отриманих результатах впливу природних кормових добавок гумінової природи може бути пов"язана з біологічною активністю гумінових речовин, яка залежить від методу отриманн&я цих добавок і якості вихідної сировини.
  
   Регуляция процессов жизнедеятельности и поддержания функциональной лабильности организма происходит за счет процессов адаптации при участии нервной, эндокринной и иммунной систем. В работе представлены рез&ультаты исследования морфофунк- циональных показателей крови крыс при воздействии водно-иммобилизационного комбинированного стресса (ВИКС) и на фоне при- менения натуральных антиоксидантов кормовых добавок гуминовой природы "Гумилид", "Эко Импульс An&imal" и витамина Е. Иссле- дование проводили на белых половозрелых молодых крысах-самцах на базе вивария. Животные были разделены на 6 групп по 8 живо- тных в каждой. Первая группа (контроль) - интактные животные. Крысам второй, третьей, четвертой, п&ятой и шестой групп мо- делировали ВИКС. На следующий день после моделирования ВИКС животных второй группы выводили из эксперимента, а крысам третьей, четвертой, пятой и шестой экспериментальных групп воду, кормовые добавки и витамин Е вводили перора&льно с помо- щью специального дозатора индивидуально в течение 18 суток, после чего их тоже выводили из эксперимента. Кровь для исследова- ний отбирали из сердца (правого желудочка) под тиопенталовым наркозом в день вывода животных из эксперимента. В& условиях стресса наблюдались достоверные изменения морфофункциональных показателей крови крыс по сравнению с интактной группой животных. Под влиянием ВИКС наблюдали резкое снижение количества эритроцитов, содержания гемоглобина и гематокритного числ&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,