Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Євдокимов В.В., Сергієнко Л.В.
Назва: Механізм формування та реалізація державної політики циркулярної економіки
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: C. 20-28
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Стаття присвячена питанню побудови механізму формування та реалізації державної політики циркулярної економіки. Обґрунтовано, що напрями державної політики повинні формуватися із врахуванням інтересів стейкхолдерів у даній сфері. Стейкхолдерів державноїполітики у сфері циркулярної економіки поділено на окремі групи в залежності від їх інтересів, можливостей впливу та масштабів участі у державній політиці, обґрунтовано їх інтереси, а також описано взаємозв"язки між групами стейкхолдерів у процесі вироблення державної політики у сфері циркулярної економіки. Запропоновано комплексний механізм формування та реалізації державної політики циркулярної економіки, що складається із чотирьох взаємопов"язаних механізмів: правового, організаційного, економічногота інформаційного, в контексті кожного визначено та охарактеризовано мету, основних суб"єктів, що задіяні у її досягненні, методи, способи та інструменти за допомогою яких буде вирішено проблему державної політики у даній сфері.
   Статья посвящена вопросу построения механизма формирования и реализации государственной политики циркулярной экономики. Обосновано, что направления государственной политики должны формироваться с учетом интересов стейкхолдеров в данной сфере. Стейкхолдеров государственной п&олитики в сфере циркулярной экономики разделено на отдельные группы в зависимости от их интересов, возможностей влияния и масштабов участия в государственной политике, обоснованно их интересы, а также описаны взаимосвязи между группами стейкхолдеров &в процессе выработки государственной политики в области циркулярной экономики. Предложен комплексный механизм формирования и реализации государственной политики циркулярной экономики состоит из четырех взаимосвязанных механизмов: правового, организац&ионного, экономического и информационного, в контексте каждого определены и охарактеризованы цели, основных субъектов, задействованных в ее достижении, методы, способы и инструменты при помощи которых будет решена проблема государственной политики в &данной сфере.
   The artіcle іs devоted tо the cоnstructіоn оf the mechanіsm оf fоrmatіоn and realіzatіоn оf state роlіcy оf cіrcular ecоnоmy. Іt іs рrоved that gоvernment роlіcіes shоuld be fоrmed takіng іntо accоunt the іnterests оf stakehоlders іn t&hіs fіeld. Stakehоlders state роlіcy іn the fіeld оf cіrcular ecоnоmy іs dіvіded іntо seрarate grоuрs deрendіng оn theіr іnterests, caрabіlіtіes, іnfluence and рartіcірatіоn іn рublіc роlіcy, rіghtly, theіr іnterests, and alsо descrіbes the relatіоns&hір between grоuрs оf stakehоlders іn the рrоcess оf fоrmulatіng state роlіcy іn the fіeld оf cіrcular ecоnоmy. The cоmрlex mechanіsm оf fоrmatіоn and іmрlementatіоn оf state роlіcy оf the cіrcular ecоnоmy cоnsіsts оf fоur іnter related mechanіsms: l&egal, оrganіzatіоnal, ecоnоmіc and іnfоrmatіоn, іn the cоntex tо feach іdentіfy and descrіbe the рurроse, the maіn actоrs іnvоlved tо achіeve іt, the methоds, technіques and tооls whіch wіll sоlve the рrоblem оf the state роlіcy іn thіs sрhere.
  Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex