Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Бабець І.Г.
Назва: Забезпечення енергетичної безпеки України в умовах геополітичних трансформацій
Рік:
Сторінок: С. 125-137
Тип документу: Стаття
Головний документ: Актуальні проблеми міжнародних відносин
Анотація:   У статті проаналізовано основні тенденції розвитку енергетичного сектора України в сучасних геополітичних умовах. Проведено оцінку стану і динаміки рівня енергетичної безпеки України упродовж 2007-2015 років. Виявлено основні чинники зміцнення енергетичної безпеки України у 2015 р. - зниження енергомісткості ВВП та посилення диверсифікації джерел постачання і видів використовуваних енергоносіїв. Визначено вплив ключових загроз, обумовлених геополітичними змінами, на рівень енергетичної безпеки України.Обґрунтовано ймовірність та передумови реалізації оптимістичного, базового, песимістичного сценаріїв зміни основних чинників енергетичної безпеки - енергомісткості ВВП та частки домінуючого виду палива у загальних обсягах споживання енергоресурсів. Запропоновано напрями зміцнення енергетичної безпеки України в умовах геополітичних трансформацій: комплексне реформування сфер видобування та імпорту енергоносіїв, виробництва, розподілу та використання електроенергії; подальше зниження енергомісткості ВВП на основі реструктуризації економіки та збільшення частки послуг і високотехнологічних галузей промисловості у ВВП, підвищення ефективності використання енергії підприємствами старопромислових галузей та проведення їх технічної модернізації.
   In the a&rticle the major trends in the energy sector of Ukraine in modern geopolitical conditions are investigated. The status and dynamics of energy security of Ukraine during 2007-2015 years are evaluated. The main factors strengthening the energy security& of Ukraine in 2015 - the decrease of energy intensity of GDP and improving of the diversification of supply sources and kinds of energy resources are detected. The impact of key threats caused by geopolitical changes on the level of energy security &of Ukraine is determined. The probability and preconditions of implementation of optimistic, basic, pessimistic scenarios of changes in such key factors of energy security, as energy intensity of GDP and the share of the dominant fuel in total energy& consumption are substantiated. Directions of strengthening the energy security of Ukraine in terms of geopolitical transformations, comprehensive reforms of the production and import of energy production, distribution and the use of electricity; fur&ther reducing of energy intensity of GDP through economic restructuring and increasing the share of services and high-tech industries in GDP, energy efficiency enterprises of old industrial areas and their technical modernization.
   В статье проанализ&ированы основные тенденции развития энергетического сектора Украины в современных геополитических условиях. Проведена оценка состояния и динамики уровня энергетической безопасности Украины на протяжении 2007-2015 годов. Выявлены основные факторы укре&пления энергетической безопасности Украины в 2015 году - снижение энергоемкости ВВП, улучшение диверсификации источников снабжения и видов используемых энергоносителей. Определено влияние ключевых угроз, обусловленных геополитическими изменениями, на& уровень энергетической безопасности Украины. Обоснованы вероятность и предпосылки реализации оптимистического, базового, пессимистичного сценариев изменения основных факторов энергетической безопасности - энергоемкости ВВП и доли доминирующего вида &топлива в общих объемах потребления энергоресурсов. Предложены направления повышения энергетической безопасности Украины в условиях геополитических трансформаций: комплексное реформирование сферы добычи и импорта энергоносителей, производства, распре&деления и использования электроэнергии; снижение энергоемкости ВВП на основе реструктуризации экономики и увеличения доли услуг и высокотехнологичных отраслей промышленности в ВВП, повышение эффективности использования энергии предприятиями старопром&ышленных отраслей и проведения их технической модернизации.Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Актуальні проблеми міжнародних відносин"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,