Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Бабак О.А.
Назва: Аналітичний огляд модернізації й інноваційного розвитку зовнішньоекономічної діяльності країн світу
Рік:
Сторінок: С. 7-13
Тип документу: Стаття
Головний документ: Економічний вісник університету
Анотація:   Предметом дослідження виступають деякі елементи інноваційної екосистеми країн світу, альтернативні шляхи фінансування НДДКР з боку університетів та серйозні зусилля з їх боку в області комерціалізації досліджень через компанії науково-технічного обміну тощо.
   Мета наукової проблематики полягає у обґрунтуванні й визначенні багатогранності аспектів, що разом становлять "інноваційну екосистему". Методологія проведення роботи. Робота виконано за результатами дослідження сучасних вітчизняних та зарубіжних поглядів на визначення сутності та стану модернізації й інноваційного розвитку зовнішньоекономічної діяльності країн світу.
   Галузь застосування роботи. Складнощі функціонування вітчизняної економіки в умовах інновацій з високим рівнем міжнародної конкуренції, зменшенням прибутків, скороченням життєвого циклу товарів, жорсткої цінової кон"юнктури, потребують перегляду існуючих підходів та розробки нової концепції здійснення зовнішньоекономічної діяльності в контексті інноваційного розвитку за допомогоювпровадження новітніх орієнтирів та векторів розвитку.
   Висновки. Кожна конкретна стратегія розвитку зовнішньоекономічної діяльності визначається державною макроекономічною політикою, законодавчою базою, формами прямого і непрямого державного регулю&вання, науковим, технологічним та індустріальним потенціалом, історичними і культурними традиціями тощо. Умови інноваційної економіки стають причиною трансформації управлінської думки через пошук та впровадження нового управлінського орієнтиру в конт&ексті інноваційного розвитку, що дозволяє знайти нішу країни в глобальному економічному просторі.
   В качестве предмета исследования выступают некоторые элементы инновационной экосистемы стран мира, альтернативные пути финансирования НИОКР со стороны& университетов и серьезные усилия с их стороны в области коммерциализации исследований через компании научно-технического обмена и тому подобное.
   Цель научной проблематики заключается в обосновании и определении многогранности аспектов, которые пре&дставляют "инновационную экосистему".
   Методология проведения работы. Работа выполнена по результатам исследований современных отечественных и зарубежных взглядов на определение сущности и состояния модернизации и инновационного развития внешнеэконо&мической деятельности стран мира.
   Отрасль применения работы. Сложности функционирования отечественной экономики в условиях инноваций с высоким уровнем международной конкуренции, уменьшением прибылей, сокращением жизненного цикла товаров, жесткой це&новой конъюнктуры, нуждаются в пересмотре существующих подходов и разработке новой концепции осуществления внешнеэкономической деятельности в контексте инновационного развития с помощью внедрения новейших ориентиров и векторов развития.
   Выводы. Каж&дая конкретная стратегия развития внешнеэкономической деятельности определяется государственной макроэкономической политикой, законодательной базой, формами прямого и непрямого государственного регулирования, научным, технологическим и индустриальным& потенциалом, историческими и культурными традициями и тому подобное. Условия инновационной экономики становятся причиной трансформации управленческой мысли через поиск и внедрение нового управленческого ориентира в контексте инновационного развития,& что позволяет найти нишу страны в глобальном экономическом пространстве.
   The subject of the study isto define some elements of the worldinnovation ecosystem, the alternative ways of NIOKR funding by universities and serious efforts on their behalf& in the commercialization of research through scientific and technological exchanges etc. The purpose of the scientific issues is to study and define the versatility aspects of the "innovation ecosystem". Methodology. It is a study of contemporary do&mestic and foreign views on the definition of the modernization nature and state, and the innovative development of foreign economic activity of the countriesin the world. The field of the research application.The difficulties of the domestic economy&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Економічний вісник університету"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,