Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у лютому 2013 року.Бізнес-планування : навчальний посібник / Т.Г. Васильців, Я.Д. Качмарик, В.І. Блонська, Р.Л. Лупак. - Київ : Знання, 2013. - 207 с. - ISBN 978-966-346-996-6 Бізнес-планування : навчальний посібник / Т.Г. Васильців, Я.Д. Качмарик, В.І. Блонська, Р.Л. Лупак. – Київ : Знання, 2013. – 207 с. – ISBN 978-966-346-996-6

   


   У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні й прикладні аспекти бізнес-планування створення і розвитку підприємства. Розкрито особливості підготовчої, початкової та основної стадій роз­роблення і презентації бізнес-плану. Охарактеризовано методичні аспекти розроблення таких розділів бізнес-плану: галузь, підприєм­ство, продукція; дослідження ринку; маркетинг-план; виробничий план; організаційний план; план ризиків; фінансовий план. Обґрунтовано інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення бізнес-планування.
   Для студентів спеціальностей "Економіка підприємства", "Менедж­мент організацій", "Облік та аудит" й інших, викладачів, аспірантів економічного профілю вищих закладів освіти, всіх фахово зацікавлених осіб.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕволюція регулювання соціально-економічних систем: зміст, історія та сучасність / О.І. Бутук. - Київ : Знання, 2012. - 350 с. - (Сучасна наука). - ISBN 978-617-07-0084-1 Еволюція регулювання соціально-економічних систем: зміст, історія та сучасність / О.І. Бутук. – Київ : Знання, 2012. – 350 с. – (Сучасна наука). – ISBN 978-617-07-0084-1

   


   Розкриваються найважливіші принципи, структура та зміст регулювання соціально-економічних систем. Обґрунтовується тотожність трансакційного змісту регулювальної діяльності з непродуктивними видами праці. Уточнюються епохи історичного прогресу людства на базі визначення найважливіших етапів розвитку способу життя та великих сходинок висхідного руху характеру виробництва. Аналізуються стратегічні зрушення у головних компонентах надбудовної інфраструктури країн СНД та їхній вплив на кардинальне перетворення базису в ході пострадянських реформ. Досліджено ключові зміни у трансакціях обігу провідних країн СНД. Розкриваються вузлові проблеми модернізації алокаційної інфраструктури. Пропонуються заходи, спрямовані на поліпшення податково-видаткової політики.
   Для науковців, а також студентів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами впорядкування суспільно-економічного буття.

СТИСЛИЙ ЗМІСТКонфліктологія та теорія переговорів : навчальний посібник / І.В. Ващенко, М.І. Кляп. - Київ : Знання, 2013. - 407 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-966-346-740-5 Конфліктологія та теорія переговорів : навчальний посібник / І.В. Ващенко, М.І. Кляп. – Київ : Знання, 2013. – 407 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-740-5

   


   У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні проблеми конфліктології як науки, а також медіація, посередни­цтво і переговорні технології як одні з основних засобів розв'язання кон­фліктів.
   Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів України, зокрема для майбутніх фахівців у галузі знань "Міжнародні відносини". Книга стане у пригоді також науковим і практичним працівникам та всім, хто цікавиться проблемами конфліктології.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ (згорнути)

ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. КОНФЛІКТОЛОГІЯ ЯК НАУКА
   1.1 Актуальність конфліктологічних знань
   1.2. Об'єкт, предмет та завдання конфліктології
   1.3. Методологія та методи конфліктології
   1.4. Зв'язок конфліктології з іншими науками. Сучасні напрями конфліктологічних досліджень. Сфери практичного застосування конфліктологічних знань
   Додаток 1. Структурно-логічні схеми
Розділ 2. ПОНЯТТЯ КОНФЛІКТНОЇ СИТУАЦІЇ
   2.1. Поняття конфліктної ситуації
   2.2. Причини виникнення конфліктних ситуацій у колективі
   2.3. Типи поведінки особистості у конфліктних ситуаціях
   2.4. Неврози, як можливі наслідки конфліктних ситуацій
   2.5. Способи вирішення конфліктних ситуацій у колективі
   Додаток 2. Структурно-логічні схеми
Розділ 3. ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРА КОНФЛІКТУ
   3.1. Поняття конфлікту
   3.2. Об'єкт і предмет конфлікту
   3.3. Суб'єкти та учасники конфлікту
   3.4. Середовище та образ конфлікту
   3.5. Просторові, часові, внутрішньосистемні межі конфлікту
   3.6. Конфліктність як риса особистості. Види конфліктності
   Додаток 3. Структурно-логічні схеми
Розділ 4. ГЕНЕЗА КОНФЛІКТУ
   4.1. Передумови виникнення конфлікту: чинники, причини, умови
   4.2. Функції конфлікту
   4.3. Наслідки конфлікту
   4.4. Періоди і стадії розвитку конфлікту
   Додаток 4. Структурно-логічні схеми
Розділ 5. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ
   5.1. Способи вирішення конфліктів
   5.2. Технології урегулювання конфліктів
   5.3. Алгоритм управління конфліктом
   Додаток 5. Структурно-логічні схеми
Розділ 6. ПОНЯТТЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
   6.1. Способи та прийоми корекції особистістю свого ставлення до конфлікту і поведінки в ньому
   6.2. Вплив на психіку і поведінку конфліктуючих
   6.3. Поняття та роль конфліктологічної компетентності
   Додаток 6. Структурно-логічні схеми
Розділ 7. МЕДІАЦІЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ РЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ
   7.1. Особливості медіації на сучасному етапі
   7.2. Принципи медіації
   7.3. Медіатор, його функції. Типи медіаторів
   7.4. Види медіації. Стадії медіації
   Додаток 7. Структурно-логічні схеми
Розділ 8. ПОСЕРЕДНИЦТВО
   8.1. Поняття про посередництво
   8.2. Вибір посередника та його вплив на переговорний процес
   8.3. Моделі посередницької діяльності
   8.4. Оцінка ефективності посередницької діяльності
   Тренінг "Організація переговорів (посередництво)"
   Додаток 8. Структурно-логічні схеми
Розділ 9. ПЕРЕГОВОРИ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ
   9.1. Загальна характеристика переговорів: поняття, особливості, класифікація, функції
   9.2. Стадії переговорного процесу
   9.3. Підсумкові документи переговорів
   9.4. Стилі ведення переговорів: поняття та види
   9.5. Аналіз результатів переговорів і виконання досягнутих домовленостей
   Додаток 9. Структурно-логічні схеми
Розділ 10. РОЛЬ ПЕРЕГОВОРІВ У ВИРІШЕННІ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ
   10.1. Поняття і структура міжнародного конфлікту
   10.2. Особливості динаміки міжнародного конфлікту
   10.3. Способи вирішення міжнародних конфліктів
   10.4. Роль переговорів у вирішенні міжнародних конфліктів
   10.5. Вплив міжнародних організацій на вирішення міжнародних конфліктів
   Ділові ігри за темою "Міжнародні конфлікти"
   Додаток 10. Структурно-логічні схеми
ПІСЛЯМОВА
СЛОВНИК
ЛІТЕРАТУРАСоціологія сім'ї : підручник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. - Київ : Знання, 2013. - 223 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-966-346-741-2 Соціологія сім'ї : підручник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2013. – 223 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-741-2

   


   У підручнику розглядаються основні категорії, об'єкт і предмет соціології сім'ї та особливості використання соціологічних методів у дослідженнях впливу сімейної сфери на суспільне життя та поведінку людей. Здійснено ретроспективний аналіз становлення соціології сім'ї у світовій практиці та в Україні. Сім'я досліджена як соціальний феномен, важливий соціальний інститут, соціальна організація та мала соціальна група, які у сукупності визначають дошлюбну та сімейну поведінку людини, первинну соціалізацію особистості. Розглянуто перспективи розвитку сім'ї під глобальними впливами у контексті національної культури, традицій та звичаїв.
   Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТСучасні фінансові ринки / В.С. Лук'янов. - Київ : Знання, 2013. - 479 с. - (Сучасна наука). - ISBN 978-617-07-0086-5 Сучасні фінансові ринки / В.С. Лук'янов. – Київ : Знання, 2013. – 479 с. – (Сучасна наука). – ISBN 978-617-07-0086-5

   


   У монографії системно розглядаються актуальні процеси та явища, недостатньо досліджені вітчизняною фінансово-економічною наукою: фінансові ринки, фінансова економіка, фінансова глобалізація, а також їх базові імперативи, адаптивні механізми і глобалізаційні перспективи. Запропоновано практичні рекомендації щодо застосування сучасних моделей антикризового регулювання фінансових ринків з урахуванням рекомендацій міжнародних фінансових організацій, нових стандартів Базель ІІІ, а також національних особливостей.
   Розраховано на науковців, працівників-практиків фінансової сфери, державних службовців відповідних міністерств, відомств і національних комісій, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТУкраїнська мова і література. Тести для абітурієнтів : навчально-методичний посібник / А. Я. Середницька. - Київ : Знання, 2013. - 222 с. - ISBN 978-617-07-0067-4 Українська мова і література. Тести для абітурієнтів : навчально-методичний посібник / А.Я. Середницька. – Київ : Знання, 2013. – 222 с. – ISBN 978-617-07-0067-4

   


   У навчально-методичному посібнику вміщено понад 600 тестів, згрупованих у 10 варіантів, за змістом і структурою максимально наближених до тестового зошита зовнішнього незалежного оцінювання.
   Для старшокласників і абітурієнтів, які самостійно готуються до ЗНО, а також учителів та викладачів, котрі зможуть використовувати посібник як джерело практичних завдань.

СТИСЛИЙ ЗМІСТУправління діяльністю організаційно-виробничих систем : навчальний посібник / Й.М. Петрович. - Київ : Знання, 2013. - 510 с. - ISBN 978-617-07-0081-0 Управління діяльністю організаційно-виробничих систем : навчальний посібник / Й.М. Петрович. – Київ : Знання, 2013. – 510 с. – ISBN 978-617-07-0081-0

   


   У навчальному посібнику узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід управління діяльністю організаційно-виробничих систем у ринкових умовах господарювання. Чільне місце відведено теоретичним засадам їх формування і функціонування, особливий акцент зроблено на висвітленні проблемних питань управління інноваційною, виробни­чою, постачальницькою та збутовою діяльністю. Розглянуто проблемні питання управ­ління процесами адаптації, диверсифікації, конверсії та перепрофілювання діяльності організаційно-виробничих систем. Актуалізації й перевірці засвоєння матеріалу сприятимуть вміщені в посібнику контрольні запитання та тести.
   Для студентів вищих навчальних закладів, які опановують економічні спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", а також для студентів технічних спеціальностей, слухачів закладів підви­щення кваліфікації, аспірантів, економістів і менеджерів, освітян та науковців, яких цікавлять сучасні проблеми управління.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЦей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex