Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Базові поняття лінійної алгебри [Брошура] : конспект лекцій / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: С.В. Сирота, О.Т. Голуб]. – Київ : Просвіта, 2015. – 32 с. : іл. – Бібліогр.: с. 30. – ISBN 978-617-7010-08-0
Пр. №3252BR з дефектом: текст надруковано неякісно
177.
Базові поняття лінійної алгебри [Брошура] : практикум : дисципліни 02.02 "Алгебра і геометрія" для напряму підгот. 6.040301 - "Прикладна математика" / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: Сирота С.В., Мальчиков В.В., Ліскін В.О.]. – Київ : Просвіта, 2015. – 32 с. : табл. – На обкл.: Базові поняття лінійної алгебри : Практичні заняття. – Бібліогр.: с. 30. – ISBN 978-617-7010-05-9
178.
Старова Л. Балканвавилонци [Книга] = Balkanbabylonians / Луан Старова ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонская академиja на науките и уметностите, 2014. – 496 с. – Парал. тит. лист англ. та макед. мовами. – ISBN 978-608-203-121-7
Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
179.
Банківська справа [Журнал] : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
180.
Барокові стемми & префації [Книга] : гербові вірші й присвяти перемиським владикам XVII-XVIII ст. / вступ. ст. Денис Пилипович ; зібр. і до друку підгот.: Володимир Пилипович ; [пер.: Ростислав Паранько, Володимир Пилипович]. – Перемишль : Перемиський відділ ОУП, 2012. – 337, [2] с. : іл., фотокоп., портр. – Бібліогр.: с. 338-339 та в підрядк. прим. – (Перемиська бібліотека / Перемис. від. Об-ня українців у Польщі ; т. 9). – ISBN 978-83-928327-7-5
181.
Антонюк О.О. Белігеративні ландшафти Поділля: структура, класифікація, раціональне використання [Дисертація] : дис. канд. геогр. наук : 11.00.11 / Антонюк Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
182.
Березіль [Журнал] : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
183.
Беркут [Журнал] : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
184.
Беркут [Журнал] : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
185.
Библиотековедение [Журнал] = Library and information science : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 1952-. – ISSN 0869-608Х
186.
Бібліотечна планета [Журнал] : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
187.
Бібліотечний вісник [Журнал] = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
188.
Самаруха І.А. Біотехнологічне отримання електричної енергії за використання асоціації хемоорганотрофних мікроорганізмів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Самаруха Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016
189.
Борис Вікторович Гриньов [Книга] / НАН України, Ін-т сцинтиляц. матеріалів ; [упоряд.: П.О. Стадник, В.О. Закоріна, Ж.В. Сльозова]. – Київ : Академперіодика, 2016. – 141, [3] с., [16] арк. фотоіл. – Сер. засн. у 1968 р. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 140-142. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-304-9
190.
Бути суддею [Книга] : професія чи покликання : [посібник-порадник] / [О. Сироїд, Л. Денисенко, О. Шаповалова, І. Фадєєва ; відп. ред.: О. Сироїд] ; Нац. шк. суддів України, Проект USAID "Справедливе правосуддя". – Київ : Бізнесполіграф, 2015. – 216 с. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Проект USAID "Справедливе правосуддя". - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-139-049-1
191.
Зиммель Й.М. В лабиринте секретных служб [Книга] / Йоханнес Марио Зиммель ; [пер. с нем. И.Я. Дроздецкий]. – Москва : Фемида, 1991. – 397, [3] с. – (Остросюжетный детектив ; вып. 7). – ISBN 5-86810-001-8
192.
Передерій І.Г. В"ячеслав Липинський: етнічний поляк, політичний українець [Книга] : монографія : до 130-річчя з дня народж. / І.Г. Передерій ; [ред. Н.В. Жигилій] ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава : Видавництво ПолтНТУ, 2012. – 622 с. : іл. – Бібліогр.: с. 512-573 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-616-105-8
193.
Катарджиев И. Васил Ивановски [Книга] = Vasil Ivanovski, a fighter for the ideal of free and united Macedonia on the Balkans. A history of Macedonia from the antiquity to the ASNOM / Иван Катарджиев ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-123-1
Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
194.
Катарджиев И. Васил Ивановски [Книга] = Vasil Ivanovski. Publicistic works and documents / Иван Катарджиев ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-124-8
Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
195.
Векторний аналіз та теорія поля [Брошура] : метод. вказівки до практ. занять для студентів мех.-мат. ф-ту спеціальності "Механіка" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.П. Креневич, А.В. Ловейкін]. – Київ : Київський університет, 2012. – 18, [1] с. – Бібліогр.: с. 17
196.
Павлишин В. Велетень світової й української науки та культури [Брошура] : (до 170-річчя від дня народження Івана Пулюя) / Володимир Павлишин, Станіслав Довгий. – Київ : [б. в.], 2015. – 22, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 19-23
В пр. №3239BR напис: Дорогому Леоніду Губерському. Автори. 2.10.2015. Підпис.
197.
Барятинский М. Великая танковая война 1939-1945 [Книга] / Михаил Барятинский. – Москва : Яуза , Эксмо, 2009. – 413, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 412-414. – (Великая Отечественная. Танки в бою). – ISBN 978-5-699-33087-4
198.
Хотон Б. Великие тайны и загадки истории [Книга] / Брайан Хотон. – Харьков ; Белгород : Книжный клуб семейного досуга, 2008. – 412, [3] с. : ил. – Алф. указ.: с. 151-409. – Библиогр.: с. 386-403. – ISBN 978-966-343-882-5
199.
Мюллер В. Великий німецько-український словник [Книга] = Das grosse deutsch-ukrainische Worterbuch : близько 170 000 слів та словосполучень / В. Мюллер. – 3-тє вид., випр. та допов. – Київ : Чумацький шлях, 2008. – 787, [1] с. – ISBN 966-8272-14-5
200.
Ангелов Б. Вибір [Брошура] : поезії / Боян Ангелов ; пер. із болг. Анни Багряної. – Київ ; Умань : Жовтий О.О., 2013. – 43 с. – ISBN 978-966-525-121-7
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,