Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Янчук В.З. Аграрне право (оглядові лекції, практичні завдання, нормативні акти) [Книга] : навч.-метод. посібник для студентів вищих юрид. та аграр. навч. закл. України / В.З. Янчук, А.М. Статівка. – Харків : Ксілон, 2000. – 238, [2] с. – Бібліогр.: с. 80-83. – ISBN 966-95-312-8-4
У пр. №1711020 напис: Вельмишановному Володимиру Івановичу Андрійцеву на добру пам"ять від авторів. 26.10.2000 р. Підписи.
152.
Колібаба Р.О. Аграрне страхування: державне регулювання та підтримка [Книга] / Колібаба Р.О. ; Ін-т розвитку аграр. ринків. – Київ : Українські технології, 2009. – 135, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 63. – ISBN 978-966-345-177-0
153.
Гаврюшенко О.О. Агроекологічне обгрунтування динаміки едафічних характеристик рекультивованих земель при їх сільськогосподарському освоєнні в Нікопольському марганцеворудному басейні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Гаврюшенко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т. – Дніпро, 2017
154.
Агросвіт [Журнал] : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : АгроСвіт, 2001-. – ISSN 2306-6792
155.
Агросвіт [Журнал] : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : АгроСвіт, 2001-. – ISSN 2306-6792
156.
Козачук О.А. Адміністративно-правові засади діяльності лісової охорони [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Козачук Олександра Андріївна ; НДІ публ. права. – Київ, 2017
157.
Квасневська Н.Д. Адміністративно-правовове забезпечення реформування судоустрою та судочинства в Україні [Книга] : монографія / Н.Д. Квасневська ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Вінниця : Нілан-ЛТД ; ДНДІ МВС України, 2016. – 532, [2] с., [1] арк. портр. : іл. – Бібліогр.: с. 400-421 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-924-329-4
158.
Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування [Книга] : монографія / [Кравців В.С. та ін. ; наук. ред. В.С. Кравців ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долишнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України, 2016. – 263, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 9. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-8066-3
159.
Академічний огляд. Економіка та підприємництво [Журнал] = Academy review : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ : Академічний огляд : Дніпропетров. ун-т ім. А. Нобеля, 1994-. – ISSN 2074-5354
160.
Актуальні питання мистецької педагогіки [Журнал] : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Слободянюк П.Я. [та ін.]. – Хмельницький : ХГПА, 2011-. – ISSN 2413-5402
161.
Актуальні проблеми політики [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 1997-
162.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
163.
Бойніцька О.С. Англійський історіографічний роман помежів"я XX-XXI століття: генеза та жанрові модифікації [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Бойніцька Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
164.
Андрій Дмитрович Трохимчук [Брошура] : біобібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т фізики конденс. систем ; [упоряд.: О.Л. Іванків, О.В. Величко ; відп. ред.: І.М. Мриглод та ін. ; авт. вступ. ст.: Т.М. Брик]. – Львів : Інститут фізики конденсованих систем НАН України, 2016. – 47, [1] с., [1] арк. портр. : портр. – Алф. покажч.: с. 45-46. – (Бібліографія українських вчених)
165.
Андрій Чебикін [Брошура] : бібліогр. покажчик / М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури, Б-ка ; [упоряд.: О.Ю. Щербак, Л.П. Веклин ; відп. за вип.: О.Ф. Соколова, О.В. Ковальчук ; вступ. ст. В.Є. Перевальський]. – Київ : [б. в.], 2016. – 117, [3] с. : іл. – (Серія "Викладачі НАОКМА - ювіляри" ; вип. 3)
166.
Архів психіатрії [Журнал] = Архив психиатрии = Archives of psychiatry : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Абдряхімова Ц.Б., Булахова Л.О., Марценковський І.А. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2410-7484
167.
Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ [Книга] = Archive Ministry of foreign affairs : дипломат. док. від Версальського до Ризького мирних договорів (1919-1921) : [збірник] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; упоряд., [авт. передм.] Валентин Кавунник ; [пер. та ред.: Д. Бурім. Б. Гирич, Л. Білик]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2016. – 793, [3] с. – Імен. покажч.: с. 765-793. - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – (Архів УНР). – ISBN 978-966-02-8049-6
168.
Аспекти публічного управління [Журнал] = Public administration aspects = Аспекты публичного управления / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Серьогін С.М. [та ін.]. – Дніпро, 2013-. – ISSN 2311-6420
169.
Данелек Д.А. Атлантида [Книга] = Reconsidering Atlantis: a new look at a prehistoric civilization : в поисках потерянного континента : [пер. с англ.] / Дж. Алан Данелек. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2004. – 253, [3] с. : табл. – ISBN 966-8511-98-0
170.
Клименко В.Г. Багатокритеріальна оптимізація на графах [Книга] / Вісс. Гр. Клименко. – Наук. вид. (5-те, допов.). – Харків : Федорко, 2015. – 683, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 675-678. – ISBN 978-617-7298-14-3
171.
Дубініна С.В. Байєсівські методи моделювання актуарних процесів та оцінювання ризиків страхових компаній [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Дубініна Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017
172.
Банківська справа [Журнал] : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
173.
Бібліотечна планета [Журнал] : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 1998-
174.
Бібліотечний вісник [Журнал] = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
175.
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика [Журнал] : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015-. – ISSN 2518-7341
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,