Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Теплофизика надежности активных зон [Книга] : монография / [А.А. Ключников и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем безопасности атом. электростанций. – Чернобыль : Институт проблем безопасности АЭС, 2015. – 771, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. - Сер. основана в 2010 г. – Библиогр.: с. 750-771. – (Серия "Теплофизика атомных электростанций"). – ISBN 978-966-02-7339-9
152.
Капитонов К.А. Террор. Война без правил. Израильско-палестинское противостояние [Книга] / К.А. Капитонов. – Москва : Восток-Запад, 2006. – 525, [3] с. – Библиогр.: с. 520-521. – (Воюющая страна ) ( Gaudeamus). – ISBN 5-17-036137-8
153.
Пророченко Н.О. Туреччина [Книга] : історія, культура, географія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н.О. Пророченко. – Київ : Світ знань, 2005. – 232 с. : іл. – Бібліогр.: с. 202-203. – ISBN 966-7742-15-6
154.
Радзієвський В.А. У нас вже демократія! А далі що чекає нас? (Дещо з новітньої історії України) [Книга] : збірка вибраних поезій / Вадим Радзієвський. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – 131, [1] с. : портр. – (Поезії аматора). – ISBN 978-617-571-106-4
155.
Українська мова [Книга] : навч. посібник для неатестованих з укр. мови в середніх навч. закл. / Я.В. Януш, В.С. Марченко, І.С. Крисюк, О.В. Безугла, І.І. та ін. Козловець; [Я.В. Януш та ін.] ; за заг. ред. Я.В. Януш ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : КНЕУ, 2006. – 312, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 966-574-870-X
У пр. № 1696295 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка для утвердження й популяризації української мови в Україні. Професор Януш Ядвіга Вацлавівна, випускниця Київ. нац. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка 1956 р. м. Київ. 15.05.2015 р.
156.
Українські жертви Волині 1938-1944 рр. у картах і таблицях [Книга] : Володимир-Волинський район : польсько-українське протистояння / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львів. від-ня, ТзОВ Ін-т геоінформ. систем ; [упоряд.: О. Голько, О. Тучак, Н. Халак]. – Львов : Львівське відділення ІУАД, 2014. – 95, [1] с., [1] арк. карта : табл. – Геогр. покажч.: с. 91-94. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7194-4
157.
Півторак Г.П. Українці: звідки ми і наша мова [Книга] : дослідження, факти, документи / Григорій Півторак ; [відп. ред. В.Г. Скляренко] ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Віпол, 2014. – 279, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 226-232 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-646-141-7
158.
Университет в условиях современности: сила традиций перед вызовами будущего [Книга] : монография / [Е.Г. Михайлева и др.] ; под общ. ред. д-ра социол. наук, проф. Е.Г. Михайлевой ; Нар. укр. академия. – Харьков : Щедра садиба плюс, 2014. – 284 с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 8. – Библиогр.: с. 265-283. – ISBN 978-617-7188-73-4
159.
Чмутова І.М. Управління процесами відтворення у виробничій та фінансовій сферах [Книга] : монографія / Чмутова І.М., Тисячна Ю.С. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 414, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-258. – ISBN 978-966-676-628-4
160.
Управлінське документування [Книга] : підручник / [М.Ф. Безкровний та ін. ; за заг. ред. Ю.І. Палехи] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2015. – 366, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті, в кінці кн. зазнач.: Палеха Ю.І. – Бібліогр.: с. 350-365. – (Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності). – ISBN 978-966-2609-67-7
161.
Копелев Л.З. Утоли моя печали [Книга] / Лев Копелев ; [Харьк. правозащит. группа]. – Харьков : Права людини, 2011. – 366, [2] с., [8] л. фот. – ISBN 978-617-587-026-6
162.
Сидорина Т.Ю. Феномен свободы в условиях глобализации [Книга] / Т.Ю. Сидорина, Т.Л. Полянников, В.П. Филатов ; [под ред. Т.Ю. Сидориной ; Рос. гос. гуманит. ун-т]. – Москва : РГГУ, 2008. – 404, [12] с. – Текст рус., англ. - Рез. и содерж. парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 391-405 и в примеч.: с. 353-390. – ISBN 978-5-7281-1051-4
163.
Фольклор [Книга] : наук.-крит. матеріали : хрестоматія : у 2 ч. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Л.В. Боярська]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-652-0
164.
Фольклор [Книга] : наук.-крит. матеріали : хрестоматія : у 2 ч. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Л.В. Боярська]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-652-0
165.
Фокін С.Б. "Хибні друзі" перекладача: іспанська, українська мови [Книга] : словник-довідник / С.Б. Фокін. – Київ : КАПРІ, 2015. – 112 с. : іл. – Текст укр., ісп. - На обкл.: Аналіз і профілактика типових помилок ; Доповнення до наявних словників ; Понад 500 міжмовних омонімів і паронімів ; Пояснення способів перекладу і закономірностей словотвору. – Бібліогр.: с. 111
166.
Копелев Л.З. Хранить вечно [Книга] : в 2 кн. / Лев Копелев ; [Харьк. правозащит. группа]. – Харьков : Права людини. – ISBN 978-617-587-025-9
167.
Копелев Л.З. Хранить вечно [Книга] : в 2 кн. / Лев Копелев ; [Харьк. правозащит. группа]. – Харьков : Права людини. – ISBN 978-617-587-025-9
168.
Кондратюк А.І. Хутір [Книга] : роман / Андрій Кондратюк ; [ред. Борис Боровець]. – Київ : Преса України, 2013. – 847, [1] с. – Сер. засновано у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-134-6
У пр. № 1696292 надпис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - дарунок автора. 18 травня 2015 року. м. Київ. Підпис.
169.
Храмова В.Л. Целостность духовной культуры [Книга] / В.Л. Храмова ; Ин-т философии им. Г.С. Сковороды НАН Украины, Ин-т гуманитар. исслед. – 2-е изд., без изм. – Киев : Феникс, 2009. – 467, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 439-464. – ISBN 978-966-651-733-6
170.
Копистянська Н.Х. Час і простір у мистецтві слова [Книга] : монографія / Нонна Копистянська. – Львів : ПАІС, 2012. – 342, [2] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 327-339. – Бібліогр.: с. 340-343 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1585-89-7
171.
Гай-Нижник Час на зміни [Книга] : (політична публіцистика та інтерв"ю за 2010-2013 рр.) / Павло Гай-Нижник. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2013. – 255, [3] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-640-140-7
172.
Энциклопедия третьего Рейха [Книга]. – Москва : Локид ; Миф, 1996. – 587, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 577-582. – ISBN 5-320-00069-3
173.
Януш Ядвіга Вацлавівна [Книга] : біобібліогр. нарис до ювілею / Департамент культури викон. органу Київ. міськради (Київ. міськдержадмін.), Публіч. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва, Від. краєзнав. літ. та бібліогр. ; [упоряд., авт. нарису Н.Б. Грищенко]. – Київ : [б. в.], 2013. – 60, [1] с., [11] арк. фот. : фот. – (Серія "Видатні жінки Києва" ; вип. 1)
У пр. № 1696291 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка на добру пам"ять з вдячністю за можливість користуватися її бібліотечними фондами при навчанні в цьому університеті впродовж 5 (1951-1956) років та написанні кандидатської та докторської дисертацій! Професор Януш Ядвіга Вацлавівна. Підпис. Київ. 15.05.2015 р.
174.
Концельман Г. Ясир Арафат [Книга] : от террориста к человеку мира / Герхард Концельман ; [пер. с нем.: О.Е. Рывкиной, И.И. Жаровой]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 477, [2] с. – Загл. обл.: Арафат. – (Серия "След в истории"). – ISBN 5-222-00404-X
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,