Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Соснін О.В. Комунікативна парадигма суспільного розвитку [Книга] : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / О.В. Соснін, А.М. Михненко, Л.В. Литвинова ; Нац. акад. державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2011. – 219, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 201-218. – ISBN 978-966-1617-03-1
152.
Константин Константинович Васильев [Книга] : биобиблиографический указатель / М-во культуры и туризма Украины, Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького ; сост. О.Г. Кушнир ; [ред. И.С. Шелестович]. – Одесса : ОННБ им. М. Горького, 2011. – 117, [3] с. – Сер. осн. в 1957 г. – (Ученые Одессы : [серия биобиблиографических указателей] ; вып. 45)
153.
Пуртов В.Ф. Корпоративне управління [Книга] : підручник / В.Ф. Пуртов, Третяк В.П., М.М. Кудінова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 363, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 316-328 та в кінці тем. – ISBN 978-966-623-776-0
154.
Костянтин Горський (1859-1924) [Книга] = Konstanty Gorski (1859-1924) : міжнародна науково-творча конференція "Пам"яті Костянтина Горського" : (до 150-річчя від дня народження] / [Аладова Р.М. та ін. ; редкол.: Л.М. Авраменко та ін. ; наук ред. І.Я. Лосієвський ; пер. М. Манова] ; Ген. Консульство Респ. Польща в Харкові ; "Польський Дім" у Харкові ; Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського [та ін.]. – Харків : Майдан, 2009. – 248, [1] c. : іл., фотогр. – Дані на тит. арк. парал. укр. та пол. мовами.- Авт. зазнач. на с. 224-226. – Бібліогр.: с. 212-219. – (Польський альманах = Almanach Polski ; 4). – ISBN 978-966-372-329-7
155.
Александров П.С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Книга] : учебник / П.С. Александров ; [обл. А.Ю. Лапшин]. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2009. – 511, [1] с. : ил. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" ; Классическая учебная литература по математике). – ISBN 978-5-8114-0908-2
156.
Мищенко А.С. Курс дифференциальной геометрии и топологии [Книга] : учебник / А.С. Мищенко, А.Т. Фоменко. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2010. – 512 с. : илл. – (Серия " Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0966-2
157.
Ольховский И.И. Курс теоретической механики для физиков [Книга] : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед., обучающ. по направлениям подготовки и специальн. техники и технологий / И.И. Ольховский ; [обл. А.Л. Лапшин]. – Изд. 4-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2009. – 574, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 565-566. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0857-3
158.
Кольибабичь Ж. Кучьа и ми [Книга] / Жарко Кольибабичь. – Баньа Лука : Глас српски, 1997. – 141, [7] с. – (Библиотека Посебна изданьа / уред. Р. Павловичь). – ISBN 86-7119-091-9
159.
Ного Р.П. Лазарева субота [Книга] : балада / Раjko Петров Ного. – 2-о изд. – Београд : Српска кньижевна задруга, 1990. – 63, [6] с. – (Мала библиотека Српске кньижевне задруге)
160.
Кобяков О.М. Латинська мова [Книга] : навчальний посібник / О.М. Кобяков, І.К. Кобякова. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 145, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 145. – ISBN 978-966-657-382-0
161.
Латыши на Харьковщине [Книга] : сборник архивных документов и материалов / Гос. архив Харьк. обл. ; Центр краеведения Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; Акад. б-ка Латвийского ун-та ; [редкол.: В.С. Бакиров и др. ; науч. ред. С.И. Посохов ; сост.: О.С. Гнездило и др.]. – Харьков : Контраст. – ISBN 978-966-8855-69-6
162.
Кравчук А.М. Лексикологія і культура польської мови [Книга] = Leksykologia i kultura jezyka polskiego : підручник для вищих навч. закладів : [у 2-х т.] / Алла Кравчук ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Київ : Фірма "ІНКОС". – ISBN 978-617-598-050-7
163.
Кравчук А.М. Лексикологія і культура польської мови [Книга] = Leksykologia i kultura jezyka polskiego : підручник для вищих навч. закладів : [у 2-х т.] / Алла Кравчук ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Київ : Фірма "ІНКОС". – ISBN 978-617-598-051-4
164.
Демидович Б.П. Лекции по математической теории устойчивости [Книга] : учебное пособие / Б.П. Демидович. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 480 с. : илл. – Библиогр.: с. 470-473. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" ; Классическая учебная литература по математике). – ISBN 978-5-8114-0891-7
165.
Гірка В.О. Лекції з курсу фізики "Механіка та молекулярна фізика" [Книга] : навч. посібник / В.О. Гірка, І.О. Гірка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 294, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 293-294. – ISBN 978-966-623-684-8
166.
Бутузов В.Ф. Линейная алгебра в вопросах и задачах [Книга] : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / В.Ф. Бутузов, Н.Ч. Крутицкая, А.А. Шишкин ; под ред. В.Ф.Бутузова ; [оформ. обл. А. Лапшин]. – Изд. 3-е, испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 247, [1] с. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0846-7
167.
Кострикин А.И. Линейная алгебра и геометрия [Книга] : учебное пособие / А.И. Кострикин, Ю.И. Манин. – Изд. 4-е, стереотипное. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 304 с. : илл. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" ; Классическая учебная литература по математике). – ISBN 978-5-8114-0612-8
168.
Цвейг С. Лист незнайомої [Книга] : пер. з нім. / Стефан Цвейг ; [передм. Д.В. Затонського] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2011. – 409, [4] с. – Сер. засн. у 2001 р. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Бiбліотека свiтової лiтератури / [редкол.: Д. Наливайко (голова) та ін.]). – ISBN 978-966-03-4679-6
169.
Мегела І.П. Література європейського просвітництва [Книга] : цикл лекцій / Іван Мегела. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 267, [1] с. – Бібліогр.: с. 259-266. – ISBN 978-966-1516-38-9
170.
Калашник В.С. Людина та образ у світі мови [Книга] : вибрані статті / Володимир Калашник ; [упоряд.: Г. Губарева, Р. Трифонов, О. Якименко] ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 366, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-623-766-1
171.
Пауновичь А.С. Льудски, одвише льудски [Книга] / Александар Саша Пауновичь ; [уред. М. Сретеновичь]. – Београд : М. Пауновичь, 1999. – 110, [2] с. : ил.
172.
Андерс А.Г. Магнитный резонанс в низкоразмерных магнитных системах [Книга] : учеб. пособие / А.Г. Андерс ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. – 143, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 140-143. – ISBN 978-966-623-673-2
173.
Савицький В.М. Магнітні властивості речовини [Книга] : навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.М. Савицький ; М-во освіти та науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 327, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 327. – ISBN 978-966-623-712-8
174.
Македонска академиjа на науките и уметностите [Книга] : 1967-2007 / Макед. акад. на науките и уметностите ; уред. одб.: Крум Томовски (претседател) [и др.]. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2009. – 105, [1] с. : ил. – На додатковому тит. арк.: Макед. акад. на науките и уметностите : 40 години. – ISBN 978-608-203-038-8
175.
Миколенко Д.В. Македонське питання у 1878-1919 рр. [Книга] : навчальний посібник [для студентів історичного факультету денного відділеня спеціальності "Всесвітня історія"] / Д.В. Миколенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразина, 2011. – 119, [1] с., [2] арк. к. – Бібліогр.: с. 115-119
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex