Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Библиография [Журнал] : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
152.
Библиотека [Журнал] : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва : Журнал "Библиотека", 1910-. – ISSN 0869-4915
153.
Библиотечное дело и библиография [Журнал] : библиографическая информация / Российская гос. б-ка Информкультура; Всеросс. гос. б-ка иностр. лит-ры им. М.И. Рудомино; Центр междунар. библиотековедения. – Москва, 1974-. – ISSN 0869-8007
154.
Ржонсницкая М.А. Биостратиграфия девона окраин Кузнецкого бассейна [Книга] : Стратиграфия / М.А. Ржонсницкая. – Ленинград : Недра
155.
Бабулин И.Б. Битва под Конотопом. 28 июня 1659 года [Книга] : 28 июня 1659 года / И.Б. Бабулин. – Москва : Цейхгауз, 2009. – 48 с. : ил. – (Фонд военного искусства : Войны Московского государства / отв. ред. А.В. Малов). – ISBN 978-5-9771-0099-1
156.
Бібліотекознавство і бібліографія України [Журнал] / Мін. культури і туризму України; Нац.парлам. б-ка України. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка. – ISSN 0320-7846
157.
Бібліотечна планета [Журнал] : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
158.
Бориско Н.Ф. Бізнес-курс німецької мови [Книга] / Н.Ф. Бориско. – 5-те вид., стер. – Київ : ВП Логос-М, 2007. – 352 с. – (Серія "Вас чекає успіх!"). – ISBN 966-509-014-3
159.
Біла книга 2008 [Книга] : Служба безпеки України / Бєлов О.Ф. [ та ін. ]. – Київ : Ін-т оперативної діяльності та державної безпеки, 2009. – 80 с. – ISBN 978-966-8916-13-7
160.
Білас і Данилишин [Книга]. – Ню Йорк : Вид-во Організації Оборони Чотирьох Свобід України, 1969. – 277, [ 1 ] с. : фотогр.
161.
Коренєва А.А. Біологічні властивості вірусів лікарських рослин [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Коренєва А. А.; КНУТШ. – Київ, 2009
162.
Біологія [Книга] : навчальний посібник / Воробець З.Д. [ та ін.] ; за ред. З.Д. Воробця. – Київ : Знання, 2010. – 436 с. – ISBN 978-966-346-721-4
163.
Харченко О.І. Біохімічні механізми розвитку хронічної алкогольної інтоксикації та за умов дії оцтовокислого цинку [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.04 / Харченко О. І.; КНУТШ. – Київ, 2009
164.
Большевизм і визвольна боротьба [Книга] : (збірка статтей). – [ Б. м. ] : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів, 1957. – 461, [ 3 ] с. – (Бібліотека Українського Підпільника ; Ч. 5)
165.
Томарев В.И. Большевики Царицына в борьбе за установление и упрочение Советской власти (март 1917 - июнь 1918 гг.) [Автореферат] : Автореф... канд. ист.наук: / Томарев В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. обществ. наук. – М., 1961
166.
Борис Михайлович Гончар [Книга] : (біобібліографічний покажчик) / КНУТШ, Наукова бібліотека ім. Михайла Максимовича, Історичний факультет ; [упоряд.: Б.М. Гончар, І.І. Тіщенко]. – Київ : Київський університет, 2010. – 52 с.
167.
Галамай С. Боротьба за визволення України 1929-1989 [Книга] = The Struggle to liberate Ukraine 1929-1989 / Степан Галамай ; Канадське наукове товариство ім. Шевченка. – Торонто : Канадське наук. т-во ім. Шевченка, 1991. – 343 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою .- На тит. арк. : Канадське наукове товариство ім. Шевченка ; т. 35. – ISBN 0-919502-23-7
168.
Мамедов М.О. Борьба коммунистической партии за подготовку, воспитание и расстановку колхозных кадров в 1950-1955 гг. (По материалам Азерб.ССР) [Автореферат] : Автореф... канд. ист.наук: / Мамедов М.О.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1960
169.
Демидов Н.И. Борьба Коммунистической партии против ревизионистских вульгаризаторских взглядов пролетариата в вопросах культуры (1917-1925 гг.) [Автореферат] : Автореф... канд. ист.наук: / Демидов Н. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1961
170.
Хильдебранд Э. Босиком [Книга] = Barefoot / Элин Хильдебранд ; [ пер. с англ. В. Тома ]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2008. – 480с. – (Сага). – ISBN 978-966-14-0145-6
171.
Ларина О. Брэвиченские курганы [Книга] / Ольга Ларина, Игорь Манзура, Василий Хахеу ; АН Республики Молдова, Ин-т культурного наследия, Центр археологии. – Кишинев : Ин-т Культурного Наследия АН Молдовы, 2008. – 130 с. – (Археологическая библиотека ; Вып. 2). – ISBN 978-9975-9693-1-4
172.
Радиенко Д. Будь я сочинителем бульварных романов... [Книга] / Дарья Радиенко. – Киев : Четверта хвиля, 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-529-198-5
173.
Буковина [Книга] = Bukovina - past and present=Bucovine son passe et son present=Bukowina - Vergangenheit una Gegenwart : її минуле і сучасне. – Париж ; Філядельфія ; Дітройт : Зелена Буковина, 1956. – 965 c. – На обкл. ред. зазначені як автори
174.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
175.
Матвіїв М.Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Матвіїв М.Я., Хомин П.Я. ; МОНУ. – Вид 2-е, стереотипне. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с. – (Бухгалтерія). – ISBN 966-8568-27-3
Навчальний посібник для студентів, бухгалтерів, фермерів, та контрольних органів.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex