Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Кеннер Дж. Парадокс Prada [Книга] / Джулия Кеннер ; [пер. с англ.: В. Гольдича, И. Оганесовой]. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Домино, 2007. – 426, [3] с. – Вых. дан. ориг.: The Prada paradox / Julie Kenner, 2007. – (Модная книга). – ISBN 978-5-699-22095-3
127.
Чернілевський Д.В. Педагогіка вищої школи [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Д.В. Чернілевський. – Вінниця : Україна, 2008. – 407, [1] с. : іл., табл. – На обкл. також: Загальні основи андрагогіки. Дидактика вищої школи. Методологія та технологія педагогічної діяльності. – Бібліогр.: с. 403-407. – (Серія "Вища професійна освіта ХХІ століття"). – ISBN 966-621-165-3
Викладено загальні основи педагогіки, теорію і технологію виховання, основи дидактики, особли-вості управління загальноосвітнім навчальним за-кладом.
Підручник для вищих педагогічних навчальних закладів
128.
Переклад англомовної економічної літератури [Книга] : економіка США : загальні принципи : навч. посібник для студ. взо, що навч. за екон. спец. та фахом "Переклад". - до 200-річчя Харківського нац. університету ім. В.Н. Каразіна / Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, І.О. Пенькова, І.П. Ярощук; [Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, І.О. Пенькова, І.П. Ярощук] ; за ред. Л.М.Черноватого та В.І. Карабана. – Вид. 2-ге, допов. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 411, [1] с. : іл., табл. – До 200-річчя Харківського нац. університету ім. В.Н. Каразіна . - Авт. зазнач.в кінці кн. – (Dictum factum). – ISBN 978-966-382-038-5
129.
Кравченко С.І. Періодичні видання Польщі 20-30-х років XX століття у світлі суспільно-культурних процесів міжвоєнної доби: літературна комунікація, польсько-український діалог [Книга] : монографія / С. І. Кравченко ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 506, [2] с., [6] арк. іл. : іл. – Бібліогр. : с. 466-489 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-600-438-6
130.
Петро Стебницький в українському національному житті (до 150-річчя від дня народження) [Книга] = Petro Stebnytsky in the Ukrainian national life / [Борець А. та ін. ; редкол.: О.О. Маврін (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2013. – 249, [3] с., [6] арк. фотоіл. : фотоіл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на с.: 249-250. - Імен. покажч.: с. 242-248. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6826-5
131.
Жадько В.О. Печерськ Тараса Шевченка [Книга] / Віктор Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2014. – 124, [2] с. : фотоіл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 123-124. – ISBN 978-966-2530-62-9
132.
Рендюк Т.Г. Пилип Орлик: молдовські та румунські шляхи [Книга] = Pylyp Orlyk: caile moldo-romane / Т.Г. Рендюк. – Чернівці : Букрек, 2013. – 238, [2] с. : іл., фотогр. – Парал. тит. арк. рум. - Текст укр., рум. – Бібліогр.: с. 151-159. – ISBN 978-966-399-542-7
133.
Литвинова А. Пока ангелы спят [Книга] : [роман] / А. Литвинова; Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 443, [2] с. – (Русский Сидни Шелдон). – ISBN 5-04-005969-8
134.
Фабуляк Ф.Г. Полімерне матеріалознавство [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ф.Г. Фабуляк, С.В. Іванов, Л.Д. Масленнікова ; [Нац. авіац. ун-т]. – Київ : Книжкове видавництво Національного авіаційного університету, 2006. – 194, [2] с. : іл. – 75-річчю Нац. авіац. ун-ту присвячується. – Бібліогр.: с. 189-190. – ISBN 966-598-289-3
135.
Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз [Книга] : монографія / [Ф.М. Рудич та ін. ; за заг. ред. Ф.М. Рудича] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 445, [3] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7083-1
136.
Мацкевич Р.М. Політико-правові засади формування інституту лобізму в Україні [Книга] : монографія / Р.М. Мацкевич. – Одеса : Фенікс, 2013. – 166, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 154-166. – ISBN 978-966-438-761-0
137.
Політологія [Книга] : [базовий] підручник для студентів вищ. навч. закл. / [Коваль І.М. та ін. ; Громад. рада.: Ю.Я. Бобало, В.С. Бакіров, Л.В. Губерський та ін. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України]. – Харків : Фоліо, 2012. – 410, [3] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 410-411. – Бібліогр.: с. 341-350 , в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-966-03-5994-9
138.
Іншин М.І. Правове регулювання організації праці [Книга] : навч. посібник / М.І. Іншин, А.М. Соцький, В.І. Щербина ; М-во освіти і науки України. – Харків : Диса плюс, 2013. – 446, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 210-219 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-11-3
На форз. екз. № 1684728 дарчий надпис: Шановній Нелі Юріївні з найкращими побажаннями та вдячністю від авторів 03.03.2014 р.
139.
Рєзнікова В.В. Правове регулювання посередництва у сфері господарювання (теоретичні аспекти) [Книга] : монографія / Рєзнікова Вікторія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2010. – 706, [1] с. – Бібліогр.: с. 675-706 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8823-38-1
140.
Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні [Книга] / [Бугров В. та ін. ; за заг. ред. В. Лугового, С. Калашнікової] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України, ГО "Ін-т лідерства, інновацій та розвитку". – Київ : Пріоритети, 2014. – 154, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. лише в макеті каталож. картки. - Текст: укр., англ. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8809-86-6
141.
Правознавство [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Андрійчук, Б.А. Басс, О.О. Михайлов, Ж.Ю. Половнікова; [В.В. Андрійчук та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Киев : Слово, 2003. – 287, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 966-8407-17-2
142.
Костюк В.Л. Правосуб"єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики [Книга] : монографія. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 464 с. – Бібліогр.: с. 399-458 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1516-79-2
143.
Практикум з газової хроматографії [Книга] : навч. посібник / О.М. Лисенко, Т.В. Ковальчук, В.М. Левчик, В.М. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 71, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 71
144.
Практическая фонетика английского языка [Книга] : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению и спец. "Филология" / М.А. Соколова, К.П. Гвинтовт, Л.А. Кантер, Н.И. Крылова, И.О. [и др.] Тихонова; [М.А. Соколова и др.]. – Москва : Владос, 2001. – 381, [3] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00694-0
145.
Безпаленко А.М. Принцип суміжності у мові. Слово у дзеркалі гештальттеорії [Книга] : монографія / А.М. Безпаленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Київський університет, 2009. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 386-418. – ISBN 978-966-439-243-0
146.
Приоритеты развития современного образования: теория, методология, практика [Книга] : материалы междунар. науч.-практ. конф., 17-18 февраля 2014 г. : [в 2 ч.] / М-во образования и науки Украины, Ин-т высшего образования НАПН Украины, Департамент науки и образования Харьк. обл. гос. администрации [и др. ; редкол.: Астахова В.И. (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия
147.
Приоритеты развития современного образования: теория, методология, практика [Книга] : материалы междунар. науч.-практ. конф.,17-18 февраля 2014 г. : [в 2 ч.] / М-во образования и науки Украины, Ин-т высшего образования НАПН Украины , Департамент науки и образования Харьк. обл. гос. администрации [и др. ; редкол.: Астахова В.И. (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия
148.
Проблеми історії та історіографії України [Книга] : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – 67, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – (День науки історичного факультету / оргком. секції: Казьмирчук Г.Д. (відп. ред.) [та ін.] ; Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
149.
Озерський І.В. Проблеми кримінально-процесуального та адміністративного права України [Книга] : наук.-практ. посібник / І.В. Озерський, В.В. Чумак. – Харків : Ніка-Нова, 2014. – 252 с. – Бібліогр.: с. 237-250, в підрядк. прим. та наприкінці частин. – ISBN 978-966-2526-85-1
150.
Пустовіт В.Ю. Проблеми націєтворення в мемуарному дискурсі вітчизняних письменників XIX століття [Книга] : монографія / В.Ю. Пустовіт ; М-во освіти і науки України, Луган. нац. пед. ін-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : Знання, 2008. – 282, [2] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-8151-88-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex