Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Дьячков С.В. История средневекового Востока [Книга] : конспект лекций / С.В. Дьячков ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т имени В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2013. – 419, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. : с. 8, с. 373-378 и в конце лекций. – ISBN 978-966-623-977-1
127.
Іван Пулюй: життя в ім"я науки та України [Книга] : бібліогр. покажчик / Наук.-техн. б-ка Терноп. нац. техн. ун-ту ім. Івана Пулюя, Терноп. обл. універсальна наук. б-ка ; [уклад. Оленич Л. ; редактор Раскіна О. ; відп. за вип. Вітенко В., Онисько Г. ; вступ. ст. Рокіцький О.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2010. – 82, [2] с. : портр., фотогр. – Імен. покажч.: с. 72-77. – (Родом з України ; вип. 6)
128.
Заїка Є.В. Ігровий тренінг пізнавальних процесів учнів: ігри та вправи [Книга] : навч. посібник / Є.В. Заїка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 255, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-623-929-0
129.
Качинський А.Б. Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень [Книга] : монографія / А.Б. Качинський ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 101, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-554-209-4
130.
Інтегральне числення скалярних функцій скалярного аргументу.Завдання для СРС [Брошура] : [навч.-метод. посіб.] для студ. радіофіз. і фіз. ф-тів / [С.А. Кривошея та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавнича лабораторія раіофіз. ф-ту Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – 72, [1] с. : іл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 72
131.
Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність [Книга] : підручник / В.Д. Базилевич. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2014. – 671, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 578-613. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0123-7
На форз. екз. № 1684223 дарчий надп.: Шановному Володимиру Анатолыйовичу з повагою та побажаннями щастя 30.06.2016
132.
Шаповал М. Інтертекстуальність: історія, теорія, поетика [Книга] : навч. посібник / Мар"яна Шаповал ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 167, [1] с. – Бібліогр.: с. 112-116 та в підрядк. прим.
133.
Анпілова Є.С. Інформаційні технології для управління екологічною безпекою поверхневих вод [Книга] : монографія / Є.С. Анпілова ; Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – Київ : Азимут-Україна, 2013. – 103, [1] с., [8] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 93-103. – ISBN 978-966-1541-49-7
134.
Кальниченко О.А. Історія перекладу та думок про переклад у стародавні часи [Книга] : навч. посібник для студ. 5 курсу ф-ту інозем. мов освіт.-кваліфікаційного рівня "Магістр/спеціаліст" ден. форми навчання / О.А. Кальниченко ; М-во освіти и інауки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 183, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-285-012-3
135.
Шейко В.М. Історія української культури [Книга] : навч. посібник / В.М. Шейко., Л.Г. Тишевська ; наук. ред. В.М. Шейко. – Київ : Кондор, 2011. – 258, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 250-258. – ISBN 966-351-154-0
136.
Історія української літератури XX - поч. XXI ст. [Книга] : навч. посібник : у 3 т. / за ред. В.І. Кузьменка. – Київ : Академвидав. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-066-0
137.
Бережной Ю.А. Квантова теорія розсіяння [Книга] : підручник для студ. фіз. спец. вищ. навч. закладів / Ю.А. Бережной ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 205, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 204-205. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-966-623-968-9
138.
Іванов Р.М. Келб-Алі-Хан Нахчиванський. Його епоха та спадщина (історичні нариси) [Книга] / Р.М. Іванов ; [ред. Е. Мадатлі ; пер. з рос. В. Біннатової ; передм. Іси Акпер оглу Габіббейлі]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 610, [2] с. : іл., портр. – Присвячується 90-літтю Нахчиванської Автономної Республіки Азербайджану. – Бібліогр.: с. 601-604. – ISBN 978-966-489-239-8
139.
Київ у національній пам"яті [Книга] / [Буряк Л.І. (кер.) та ін.] ; Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети, 2013. – 397, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8809-89-7
140.
Константинов В.О. Київські мости - пам"ятки науки і техніки [Брошура] / В.О. Константинов ; наук. ред. О.М. Титова ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013. – 35, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 33-34. – ISBN 978-966-8999-55-0
141.
Шевченко Т.Г. Кобзар [Книга] / Тарас Шевченко ; [Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Корбуш, 2008. – 799, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2955-10-1
142.
Конституція України [Книга] : [Основний Закон України] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 12 берез. 2013 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 61, [3] с. – (Закони України : ЗУ). – ISBN 978-966-437-203-6
143.
Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи [Книга] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – 64 с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
144.
Остафійчук Г.В. Кримінальне переслідування на досудових стадіях [Книга] : монографія / Г.В. Остафійчук. – Харків : Диса плюс, 2013. – 222 с. – ISBN 978-617-7064-09-0
145.
Кримінальний кодекс України [Книга] : наук.-практ. коментар : станом на 15 трав. 2011 р. / [авт. комент.: О.М. Алієва та ін.] ; відп. ред. Є.Л. Стрельцов. – Вид. 7-ме, переробл. та доповн. – Харків : Одіссей, 2011. – 821, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Серія "Закони України"). – ISBN 9-786-176-100-645
146.
Молдован А.В. Кримінальний процес України: Лекції. Процесуальні документи. [Книга] : навч. посібник / А.М. Молдован, Р.С. Кацавець. – Київ : Правова єдність, 2014. – 351, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-245-8
147.
Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід [Книга] / [Ю. Шаповал та ін.] ; за заг. ред. Ю. Шаповала ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 598, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 585-596. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6839-5
148.
Шведов С.А. Латинська мова [Книга] : підручник для студентів гуманіт. ф-тів ун-тів / С.А. Шведов ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 387, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 279-281. – ISBN 978-966-623-965-8
149.
Стожук А.П. Легенда слова [Книга] : літературно-критичні статті, есеї / Анатолій Стожук ; [перед. сл. Л. Томи ; ред. О. Ковалевський]. – Харків : Майдан, 2013. – 190, [2] с. – ISBN 978-966-372-484-3
150.
Людський розвиток в Україні: трансформація рівня життя та регіональні диспропорції [Книга] : колективна монографія : [в 2 т.] / Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи Нац. акад. наук України ; [авт. колектив під кер. Лібанової Е.М. ; ред. Денисов А.Ф. ]. – Київ : Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України. – ISBN 978-966-304-003-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,