Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за Серпень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? [Книга] / Іван Дзюба. – 2-ге вид., допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 330, [6] с. – Додатки: с. 284-330. - На тит. арк. : До 45-річчя оприлюднення. – Бібліогр.: с. 280-283. – ISBN 987-966-518-548-2
127.
Зуб В.Я. Інфрачервона та електронна спектроскопія неорганічних і координаційних сполук [Книга] : навчальний посібник для студ. хімічних спец. вищих навч. закладів / В.Я.Зуб, В.М. Амірханов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 272 с. : іл., табл. – Додатки: с. 229-268. – Бібліогр. в кінці розділу. – ISBN 978-966-439-503-5
128.
Репан О. Іржа на лезі : Лівобережне козацтво і російсько-турецька війна 1735-1739 років [Книга] : монографія / Олег Репан ; [Каф. історії Дніпропетр. нац. ун-ту ; Ін-т суспільних досліджень (м. Дніпропетровськ)]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 195, [1] с. – Додатки: с. 175-191. – Бібліогр.: с. 139-173. – ISBN 978-966-518-514-7
129.
Денисова Т.Н. Історія американської літератури ХХ століття [Книга] = The history of American literature of the XX century : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / Тамара Денисова ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 485, [3] с. : іл. – Парал. тит. л. на англ. мові. – Бібліогр.: с. 463-474. – ISBN 9789-966-518-593-2
130.
Колесников О.В. Історія грошей та фінансів [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / О.В. Колесников, Д.І. Бойко, О.О. Коковіхіна ; М-во освіти і науки України ; Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 140 с. : іл. – Додатки: с. 136-139. – Бібліогр.: с. 133-135. – ISBN 978-966-364-747-0
131.
Епплбом Е. Історія ГУЛАГу [Книга] = Gulag : A history / Енн Епплбом ; пер. з англ. Андрія Іщенка. – 2-ге вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 512 с. : іл. – Додатки: с. 445-451. – Бібліогр.: с. 496-510. – ISBN 978-966-518-552-9
132.
Ковальчук В.М. Історія економіки та економічної думки [Книга] : навч. посібник : [для студентів ВНЗ] / В.М. Ковальчук, М.В. Лазарович, М.І. Сарай. – Київ : Знання, 2008. – 647, [1] с. – Бібліогр.: с. 638-647. – ISBN 978-966-346-371-1
Для студентів вищих навчальних закладів
133.
Левицький В.В. Історія німецької мови [Книга] : [посібник для студ. вищих навч. закладів] / В.В. Левицький. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 214 с., [1] с., іл. : іл. – Додатки: с. 198-209. – Бібліогр.: с. 211-213. – ISBN 978-966-382-058-3
134.
Історія українського козацтва [Книга] : нариси : у 2-х томах / [В.А. Брехуненко та ін.; редкол. : В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін.] ; НАНУ; Ін-т історії України ; Наук.-дослідний ін-т козацтва. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-582-6
135.
Історія українського козацтва [Книга] : нариси : у 2-х томах / [Авраменко А.М. та ін.; редкол. : В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін.] ; НАНУ; Ін-т історії України ; Наук.-дослідний ін-т козацтва. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-583-3
136.
Георгієвська В.В. Історія української журналістики: становлення та розвиток рекламно-довідкової преси на території Східної України (XIX - початок XX ст.) [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Вікторія Георгієвська, Наталія Сидоренко. – Київ : АДЕФ-Україна, 2010. – 224 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 180-186. – ISBN 978-966-187-072-6
137.
Мицик Ю.А. Історія України [Книга] : навч. посіб. для використ. у загальноосвітніх навч. закладах / Ю.А. Мицик, О.Г. Бажан, В.С. Власов. – 3-те вид., допов. і переробл. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 594, [2] с. – ISBN 978-966-518-535-2
138.
Історія України [Книга] : тести 6-11 класи : посібник для використання в навчально-виховному процесі / [авт.-уклад. О.Д. Бойко та ін.] ; за ред. О.Д. Бойка. – Київ : Академвидав, 2011. – 271, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-572-018-9
139.
Історія філософії [Книга] : словник / [В.І. Ярошовець та ін.] ; за заг. ред. В.І. Ярошовця ; [редкол. : В.І. Ярошовець, Г.Є. Аляєв, А.В. Толстоухов та ін.] ; КНУТШ. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Знання України, 2012. – 1087 с. – ISBN 978-966-316-303-1
140.
Гілл Дж. Історія Християнства [Книга] / Джонатан Гілл ; [пер. з англ. Катерина Новикова]. – Київ : Темпора, 2010. – 560 с., іл. : іл. – Бібліогр. : с. 539-545. – ISBN 978-617-569-013-0
141.
Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я [Книга] : повісті, п"єса / Іван Нечуй-Левицький ; [передм., комент. М.П. Бондаря]. – Харків : Фоліо, 2012. – 603, [5] с. – На обкл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Шкiльна бiблiотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5456-2
142.
Вольтер Франсуа Марі Аруе де Кандід [Книга] : філософські повісті : пер. з фр. / Вольтер ; передм. та прим. Я.І. Кравця. – Харків : Фоліо, 2011. – 409, [4] с., [1] арк. портр. – Сер. засн. у 2001 р. – Бібліогр. в прим.: с. 373-410 та в підрядк. прим. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-4961-2
143.
Канонічне право [Книга] : підручник / В.І. Лубський [та ін.] ; за ред. Лубського В.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 572 с. – Бібліогр.: с. 566-571 та в кінці розділів. – ISBN 978-617-673-081-1
144.
Авдеенко В.А. Киевские князья монгольской и литовской поры [Книга] / В. Авдеенко. – Харьков : Фолио, 2011. – 120, [2] с. – Авт. на обл. не указан. - Сер. осн. в 2009 г. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-5208-7
145.
Чухліб Т. Козаки та Яничари [Книга] : Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500-1700 рр. / Тарас Чухліб. – Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2010. – 446, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 410-432. – ISBN 978-966-518-533-8
146.
Козловський А.В. Комп"ютерна техніка та інформаційні технології [Книга] : навчальний посібник / А.В Козловський, Ю.М. Паночишин, Б.В. Погріщук. – 2-ге вид. стереотип. – Київ : Знання, 2012. – 463, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 462-463. – ISBN 978-617-07-0019-3
147.
Некрасов Н. Кому на Руси жить хорошо [Книга] : поэмы, стихотворения / Николай Некрасов ; [послесл. и прим. Л.А. Скубачевской]. – Харьков : Фолио, 2012. – 380 с., [2] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5693-14
148.
Герасимчук З.В. Конкурентоспроможність регіону: теорія методологія, практика [Книга] : монографія / З.В. Герасимчук, Л.Л. Ковальська ; МОНУ ; Луцький нац. технічний ун-т. – Луцьк : Надстир"я, 2008. – 243 с., [4] с. : іл., табл. – Додатки: с. 182-243. – Бібліогр.: с. 172-181. – ISBN 978-966-517-632-9
149.
Мироненко О.М. Конституційний суд України: історія і сучасність, доктрина і практика [Книга] / О.М. Мироненко ; [відп. ред. В.Ф. Сіренко] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : [Київська правда], 2011. – 912 с. – ISBN 978-966-7270-64-2
150.
Почепцов Г.Г. Контроль над розумом [Книга] / Георгій Почепцов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 349, [3] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-518-586-4
"В книге на большом объеме материала рассматриваются информационные механизмы современного общества. Объектом анализа становятся такие исторические феномены, как перестройка и ГКЧП, оккультизм и масонство, Голливуд и гарвардский проект, мегацеркви и новые стратегические подходы к управлению государствами. Детально исследуются различные виды инструментария по изменению ментальности.
Издание будет полезно для преподавателей и студентов журналистских специальностей, политологов, социологов."
Научно-популярное издание.

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,