Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Гайдуцький А.П. Міграційний капітал: теорія, методологія, практика [Книга] = Migration capital : theory, methodology, practice / А.П. Гайдуцький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ : Інфосистем, 2010. – 445, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 405-445. – ISBN 978-966-2249-14-9
102.
Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" [Книга] : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Спілка ректорів вищ. навч. закл. України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Київ. наук. клуб "Синергія". – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – 109 с. – Без тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
103.
Мовотворчість Т.Г. Шевченка [Книга] : соціолінгвістичні студії / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й іноземної філол. та мистецтвознав., Центр історії та розвитку укр. мови ; [редкол.: І.С. Попова, Н.С. Голікова, В.В. Корольова]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 275, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2607-82-6
104.
Донцова Д.А. Муму с аквалангом [Книга] : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 379, [1] с. – Сериал "Виола Тараканова. В мире преступных страстей". – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-30984-9
105.
Богатая Л.Н. На пути к многомерному мышлению [Книга] / Л. Богатая ; [науч. ред. М.С. Дмитриева]. – Одесса : Печатный дом, 2010. – 384 с. – Библиогр.: с. 369-378 и в конце ч. – ISBN 976-966-389-271-9
106.
Шелковый С.К. На улице Пушкинской... [Книга] : проза, эссеистика / Сергей Шелковый. – Харьков : Права людини, 2011. – 333, [3] с. – ISBN 978-617-587-045-7
107.
Рогожа М.М. Нариси з історії зоогеографічної науки в Україні (1859-1941): орнітологічний аспект [Книга] : монографія / М.М. Рогожа ; [відп. ред. Пилипчук О.Я.] ; М-во освіти і науки України, Київ. держ. ін-т декор.-приклад. мистец. і дизайну ім. Михайла Бойчука. – Київ : Кондор, 2014. – 368, [2] с. – Імен. покажч. науковців: с. 363-368. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2781-97-7
108.
Косолапов В.І. Нариси з семасіології і лексикографії [Книга] = Semasiology and lexicography / Косолапов В.І. – Рівне : [б. в.], 2011. – 484, [1] с. : табл. – Текст: укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці частин
109.
Наука і молодь в Україні XXI століття [Книга] / Ю.Л. Мосенкіс [та ін.] ; Акад. наук вищої освіти України, Рада молодих учених, Укр. акад. архітектури. – Київ ; Умань : Софія, 2010. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 255-259. – ISBN 978-966-525-021-1
110.
Національна академія наук України [Книга] : персональний склад 1918-2003 : 85 років. – 4-те вид., доповн. і випр. – Київ : Фенікс, 2003. – 301, [2] с. : фотогр. – Міжнародна асоціація академій наук, 10 років. – Бібліогр.: с. 293-301. – ISBN 966-651-113-4
111.
Пронкевич О.В. Нація-нарація в іспанській літературі доби модернізму [Книга] / О.В. Пронкевич. – Київ : Педагогічна преса, 2007. – 254, [2] с. – Алфавіт. покажч. прізвищ: с. 245-254. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-7320-98-0
112.
Образовательный потенциал Харьковщины [Книга] : монография / [Астахова В.И. и др.] ; под общ. ред. Е.В. Астаховой, Е.А. Подольской ; Нар. укр. акад. – Харьков : издательство НУА, 2013. – 502, [2] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 474-500. – ISBN 978-966-8558-84-9
113.
Обрії таланту (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) [Книга] : матеріали міжнар. студ. наук. конф., 12 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: Астахова В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2014. – 169, [3] с. – На обкл. також: Т. Шевченко - 200. - Ст. укр., рос.
114.
Миронець Н. Олена Теліга [Книга] / Надія Миронець. – Київ : Наталія Брехуненко, 2009. – 62, [2] с. : фотогр. – На обкл. також: Про Україну з гонором і гумором та Годі скиглити! Шануймося!. – (Серія: Великі українці). – ISBN 978-966-02-4987-5
Науковій бібліотеці імені М. Максимовича від автора. Підпис. 18.02.2014 р.
115.
Організаційні і правові аспекти реформування державної влади на сучасному етапі в Україні [Книга] : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. (29 берез. 2007 р.). – Київ : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2007. – 291 с. – Бібліогр. в кінці ст.
116.
Освітологія [Книга] : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – 742, [1] с. – Бібліогр.: с. 727-742 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2748-30-7
117.
Лисенко О.М. Основи газової хроматографії [Книга] : навч. посібник : [у 2 ч.] / О.М. Лисенко, Т.В. Ковальчук, В.М. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
118.
Лисенко О.М. Основи газової хроматографії [Книга] : навч. посібник : [у 2 ч.] / О.М. Лисенко, Т.В. Ковальчук, В.М. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
119.
Дорошенко С.І. Основи культури і техніки усного мовлення [Книга] / С.І. Дорошенко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 9 (118)). – ISBN 978-617-00-1909-7
120.
Корягін М.В. Основи наукових досліджень [Книга] : навч. посібник / М.В. Корягін, М.Ю. Чік. – Київ : Алерта, 2014. – 620, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-566-222-9
121.
Салов В.О. Основи педагогіки вищої школи [Книга] : навч. посіб. для студ. гірничих спец. вищ. навч. закл. / В.О. Салов ; М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2003. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 183. – ISBN 966-8271-10-6
122.
Григорук В.І. Основи прикладної оптичної спектроскопії.Теорія спектроскопії [Книга] : навч. посібник / В.І. Григорук, П.А. Коротков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: 318-319. – ISBN 978-966-439-672-8
Шановному Леоніду Васильовичу з найкращими побажаннями і щирою вдячністю. З повагою. Підпис. 10 квітня 2014 р.
123.
Перепелятников Г.П. Основы общей радиоэкологии [Книга] / Г.П. Перепелятников ; М-во Украины по вопр. чрезвычайных ситуаций и делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, Всеукр. НИИ гражд. защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техноген. и природ. характера. – Киев : Атика, 2008. – 457, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 435-453. – ISBN 978-966-326-331-1
124.
Венедиктова И.В. Охраняемый законом интерес в гражданском праве [Книга] : монография / И.В. Венедиктова. – Харьков : Точка, 2012. – 507, [1] с. – Библиогр.: с. 463-505. – ISBN 978-617-669-081-8
125.
Гайдай Т.В. Парадигма інституціоналізму: методологічний контекст [Книга] : монографія / Т.В. Гайдай ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276-293 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-053-5
Вельмишановній Наталії Вікторівні із глибокою шаною від автора. Підпис
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex