Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1126.
Яковець І.С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань [Книга] : монографія / І.С. Яковець ; Нац. акад. правових наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 2013. – 390, [2] с. – Бібліогр.: с. 347-390. – ISBN 978-966-458-565-8
В дар бібліотеці від автора. Підпис
1127.
Теорія і методика фізичного виховання і спорту [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ. – ISSN 1992-7908
1128.
Теорія та методика навчання та виховання [Журнал] : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
1129.
Лісний Г.Д. Теорія та практика побудови сейсмічних зображень для еліптично-анізотропних середовищ [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.22 / Лісний Георгій Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
1130.
Бунько В.Я. Тепломасообмін процесів отримання та використання мінеральних добрив, капсульованих водною суспензією плівкоутворювача [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Бунько Василь Ярославович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2013
1131.
Рудик С.К. Тереховський Мартин Мартинович - фундатор вищої медичної та ветеринарної освіти у Східній Європі [Книга] = Martin M. Terehovskiy - the founder of medicin and veterinary medicine education in Eastern Europe / Станіслав Рудик. – Київ : Акад. наук вищої освіти України ; Аграр Медіа Груп, 2011. – 131, [1] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2424-68-3
До бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис
1132.
Залещик В.В. Територіальна рекреаційна система Луганської області: сучасний стан і перспективи розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Залещик Віталія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
1133.
Технічна електродинаміка [Журнал] : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
1134.
Технічні вісті [Журнал] = Technical news : науковий часопис / Укр. інженерне т-во у Львові ; Н.-д. ін-т метрології, вимірювальних і управляючих систем. – Львів, 1925-. – ISSN 1992-8149
1135.
Технологический регламент крепления и охраны выемочных выработок на пологих пластах [Книга] / [Бондаренко В.И. и др.] ; М-во энергетики и угольной пром-сти Украины ; М-во образования и науки Украины, Нац. горный ун-т ; [Бондаренко В.И. и др.]. – Днепропетровск : ЛизуновПресс, 2013. – 106, [1] с. : ил. – Авт. указ. в конце кн. на обл. – Библиогр.: с. 105-106. – ISBN 978-966-2575-34-7
1136.
Гармаш Б.К. Технологія каталізатора середньотемпературної конверсії карбон (II) оксиду водяною парою [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Гармаш Богдан Констянтинович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
1137.
Петік І.П. Технологія лужної нейтралізації жирів в системі вода-гліцерин-етанол [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Петік Ігор Павлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
1138.
Бурбело С.М. Технологія обробки даних інформаційних систем із змінними структурою та параметрами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бурбело Сергій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013
1139.
Технологія переробки біологічних відходів у біогазових установках з обертовими реакторами [Книга] : наук.-метод. рекомендації / [Голуб Г.А. та ін.] ; за ред. Г.А. Голуба ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБіП України, 2014. – 105, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 85-96. – ISBN 978-617-7189-11-3
наук.-метод. рек.
1140.
Юрченко Г.О. Технологія селективного вилучення нікелю та його сполук з вторинної твердофазної сировини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Юрченко Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
1141.
Глушкова М.О. Технологія функціональних покриттів сплавами срібла [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Глушкова Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
1142.
Рибалко С.Б. Традиційне вбрання як репрезентативна модель японської культури [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Рибалко Світлана Борисівна ; М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2013
1143.
Журба І.Є. Транскордонне співробітництво країн Центральної та Східної Європи в умовах розширеного ЄС (питання теорії та практики) [Книга] / Журба І.Є. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-310. – ISBN 966-330-053-1
1144.
Нестеряк Ю.М. Трансформація комунікаційного середовища у контексті сучасної медіаполітики України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Нестеряк Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
1145.
Журба І.Є. Трансформація системи транскордонного співробітництва країн Центральної та Східної Європи в умовах розширеного Європейського Союзу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Журба Ігор Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
1146.
Гошуляк Й. "У поклоні Кобзареві" [Електронний ресурс] : басові арії та монологи : [звукозапис] : [у 3 ч.] / [викон.] : Йосип Гошуляк. – [Б. м.] : [б. в.]. – 3 електрон. опт. диска (CD-ROM). – До 200-річчя Тараса Шевченка. - У контейнері 3 диски: І воспою знову ; Надію в серці привітаю ; Басові арії та монологи. - Назва з контейнера
1147.
Уголовное право зарубежных государств. Общая часть [Книга] : Англия, США, Франция, ФРГ, Япония, Италия: учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 021 1100 "Юриспруденция" / Н.А. Голованова, В.Н. Еремин, М.А. Игнатова, И.Д. Козочкин, Н.Е. [и др.] Крылова; [Н.А. Голованова и др.] ; под ред. И.Д. Козочкина ; Ин-т междунар. права и экономики им. А. С. Грибоедова. – Москва : Омега-Л, 2003. – 566, [2] с. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-901386-60-4
1148.
Атарод Соруш Удосконалення високовольтних подільників для вимірювання напруги постійного та змінного струму (частоти 50 Гц) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Атарод Соруш ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
1149.
Сердюков Р.П. Удосконалення методів захисту та обмеження перенапруг в мережах 6-10 кВ при замиканнях фази на землю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Сердюков Роман Петрович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013
1150.
Жогло В.І. Удосконалення нормативної бази національної стандартизації з питань систем управління соціальною відповідальністю організації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Жогло Віталій Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,