Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1101.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
1102.
Химия и жизнь - ХХI век [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1727-5903
1103.
Химия и технология воды [Журнал] = Journal of water chemistry and technology : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев, 1979-. – ISSN 0204-3556
1104.
Хімія [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
1105.
Хімія [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
1106.
Губіна К.Є. Хімія з основами біогеохімії [Книга] : семінар. та лаб. курс для студентів нехім. спец. : [скорочений конспект] / К.Є. Губіна ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : [б. в.], 2014. – 221, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 221
1107.
Холодильна техніка та технологія [Журнал] : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1964-. – ISSN 0453-8307
1108.
Хрестоматія практик громадської журналістики часів Євромайдану [Книга] / [уклад. І. Гаврада ; ред. Є. Олійник]. – Чернівці : [б. в.], 2014. – 135, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1109.
Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років [Книга] : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – 305, [3] с. : іл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2276-63-3
1110.
Авдеенко С.И. Хрупкое счастье [Книга] : рассказы, миниатюры о любви / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2015. – 193, [2] с. – ISBN 978-966-197-391-5
1111.
Івченко В.В. Хто порятує нас від нас самих?. [Книга] / Вікторія Івченко. – Київ : Біі Граф, 2006. – 79, [1] с. : іл. – ISBN 966-96607-2-6
У пр. № 1700304 напис: Для бібліотеки КНУ ім. Т. Шевченка від випускниці 1988 р. Щиро! Київ, Майдан. 3.01.2014 р. Підпис.
1112.
Цветники в саду [Журнал] : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
1113.
Цветники в саду [Журнал] : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
1114.
Павличенко Д. Цена свободы [Книга] : хроника освобождения пожизненно заключенного / Дмитрий Павличенко. – Киев : ДИА, 2015. – 207, [1] с., [6] л. фотоил. – ISBN 978-617-7015-28-3
1115.
Каракоз О.О. Цензура в публічних бібліотеках України 1917-1939 рр. [Книга] : монографія / О.О. Каракоз ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2015. – 179, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 136-161. – ISBN 978-966-2609-90-5
У монографії досліджено сутність та основні форми прояву радянської цензури в публічних бібліотеках України у 1917-1939 роках.
1116.
Жарий О.Ю. Цифровая HDR-фотография и панорамная сьемка [Книга] : практ. руководство по созданию впечатляющих фот. : [учеб. пособие, фотоальбом] / Олег Жарий ; [под общ. ред. В. Невзорова]. – Киев : Скай Хорс, 2011. – 117, [1] с. : цв. фот. – ISBN 978-966-2536-04-1
1117.
Часопис економічних реформ [Журнал] : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2010-. – ISSN 2221-8440
1118.
Человек и Вселенная (драма познания) [Брошура] : [сборник] / [сост. и авт. предисл. А. Спренцис]. – Киев : КИМ, 2014. – 43, [1] с. – Библиогр.: с. 144. – ISBN 978-617-628-030-9
1119.
Немцова Б. Чеські казки Божени Немцової [Книга] / [упоряд. та пер. із чес. Микитенко О.О. ; худож. Сплавник Ю.М.]. – Київ : УкрНДІСВД, 2015. – 123, [5] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-7956-28-8
1120.
Чесько-український словник лінгвістичної термінології [Книга] = Cesko-ukrajinsky slovnik lingvistickych terminu : (понад 7000 термінів) / О. Антоненко [та ін.] ; М-во освіти України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – 2-ге вид., розшир. і допов. – Київ : Освіта України, 2015. – 241, [1] с. – Текст укр., чес. – ISBN 978-617-7241-53-8
1121.
Савицький О. Чистий бруд [Брошура] : проблеми технології водовугільного палива / [Савицький Олег ; за ред. Олексія Пасюка] ; Нац. екол. центр України. – Київ : Національний екологічний центр України, 2013. – 24 с. : іл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1122.
Чуднівська кампанія 1660 року у дзеркалі польської історіографії [Книга] : зб. наук. публікацій про моск.-польську війну середини ХVII ст. / Польське наук. т-во у Житомирі, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка ; упоряд., пер. з пол., вступ. ст. канд. іст. наук, доц. Іван Ярмошик ; [наук. ред. В.Й. Борисенко]. – Житомир : Євенок О.О., 2010. – 111, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2534-01-6
У пр. № 1700243 напис: Бібліотеці КНУ від наук редактора! Підпис. 20.Х.02015 р.
1123.
Шевченківська весна 2014: біологічні науки [Книга] = Shevchenkivska vesna: life sciences : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – 99, [1] с. – Обкл. та тит. арк. англ. - Ст. укр. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1124.
Козак С. Шевченкознавчі та порівняльні студії [Книга] : статті, розвідки, лекції / Стефан Козак ; [голов. ред. Г. Скрипник ; упоряд. Р. Радишевський ; редкол.: М. Жулинський та ін.] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ін-т філології КНУ ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 565, [1] с. – Присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6612-4
1125.
Школа громадської участі для розвитку громад [Книга] = School of civic participation for community development / Ін-т соціокультур. менеджменту, Школа громадської участі ; Charles Stewart Mott foundation ; [над вид. працювали: Т.В. Азарова, О.Ю. Кваша]. – Кіровоград : ІСКМ, 2015. – 88 с., [6] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Загол. обкл.: Школа громадської участі для розвитку громади. – Бібліогр.: с. 59-60. – ISBN 978-966-2466-39-3
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,