Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1001.
Теоретичні та організаційно-методичні засади надання державних послуг в електронній формі [Брошура] : наук. розроб. / [В.Г. Логвінов та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Одес. регіон. ін-т держ. упр. – Київ : НАДУ, 2012. – 59, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 52-57. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Електронне урядування)
1002.
Рыбалка В.В. Теории личности в отечественной философии, психологии и педагогике [Книга] : пособие / В.В. Рыбалка ; Нац. акад. пед. наук Украины, Ин-т пед. образования и образования взрослых, Ин-т одарен. ребенка НАПН Украины. – Київ ; Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 871, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-485-194-4
Рассматриваются теоретические взгляды на личность таких специалистов, как П.П. Викторов, Н.Я. Грот, В.М. Бехтерев, А.Ф. Лазурский, В.И. Вернадский, В.В. Зеньковский, С.М. Балей, А.С. Макаренко, С.Л. Рубинштейн, В.Н. Мясищев, Л.С. Выготский, А.Ш. Кульчицкий, Г.С. Костюк, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, К.К. Платонов, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.Г. Ковалев, В.А. Сухомлинский, Н.М. Амосов, А.В. Петровский, В.А. Романец, А.К. Дусавицкий, М.И. Борышевский, Г.А. Балл, В.А. Моляко, Н.А. Побирченко, А.Н. Ткаченко, И.А. Зязюн, В.Ф. Моргун, И.Д. Бех, С.Д. Максименко, Т.С. Яценко, Г.П. Васянович, В.Д. Онищенко, Б.И. Цуканов, В.Г. Кремень, О.П. Санникова, А.Г. Асмолов, Т.М. Титаренко, А.Ф. Бондаренко, П.П. Горностай, П.В. Лушин, Е.И. Власова, А.В. Вознюк, И.П.Маноха, Э.А. Помыткин, В.В. Рыбалка
1003.
Белик Д.В. Теория объективного мистицизма [Книга] = Theory of objective mysticism / Белик Д.В. – Новосибирск : Сибпринт, 2015. – 144, [1] с. : ил. – Тит. л. и заключение парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 141-144. – ISBN 978-5-94301-577-9
1004.
Черкасов В.Ф. Теорія і методика музичної освіти [Книга] : підручник / В.Ф. Черкасов ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 527, [1] с. – Термінол. словник: с. 506-526. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-10-348-4
1005.
Теорія та методика навчання та виховання [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-0657
1006.
Михайлович О.П. Терміновживання у рекламному тексті в аспекті комунікативної ефективності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. із соц. комунікацій : 27.00.06 / Михайлович Ольга Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015
1007.
Косьмій О.М. Тестові завдання з політології [Книга] : навч.-метод. посібник / О.М. Косьмій ; Держ. пенітенціар. служба України, Ін-т кримін.-виконавч. служби, Каф. соц.-гуманітар. дисциплін. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2015. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 185-187
1008.
Техническая механика [Журнал] : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Гос. космич. агентство Украины ; Укр. о-во инженеров-механиков ; Ин-т технич. механики. – Днепропетровск, 1993-. – ISSN 1561-9184
1009.
Технічна електродинаміка [Журнал] : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
1010.
Кріль Т.В. Техногенні динамічні впливи на геологічне середовище міста (на прикладі м. Київ) [Книга] / Т.В. Кріль ; НАН України, Ін-т геол. наук. – Київ : Наукова думка, 2015. – 157, [3] с., [8] арк. кольор. к., фот. : іл., табл. – Анот. укр., англ. – Бібліогр.: с. 149-158. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1490-9
1011.
Балагура І.В. Технологія наукометричного аналізу мереж співавторів на основі екстракції термінів із реферативної бази даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 10.02.21 / Балагура Ірина Валеріївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015
1012.
Чобіт Д.В. Топоніми готського походження центральної частини Волино-Подільського пограниччя [Брошура] / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2012. – 51, [1] с. – Бібліогр.: с. 47-51. – ISBN 966-7544-50-8-1
1013.
Вакулишин С.М. Топонімія Києва XX ст. [Книга] : [довідник] / Сергій Вакулишин. – Київ : Центр ДЗК, 2014. – 258, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 256. – ISBN 978-617-7175-15-4
Автор, почесний краєзнавець України, пропонує близько 980 географічних об"єктів (900 назв) на всій території сучасного Києва - від річки Ірпінь та Конча-Заспи до маргінальних урочищ Вишгородського, Броварського, бориспільського районів. Кожний гідронім чи топонім має стислий історико-географічний супровід, а в окремих випадках - лінгвістичну версію. Вперше до наукового обігу введено повний пласт урбаністичної макротопонімії.
1014.
Кузьменко Ю.С. Традиція та модерн у творчості Танідзакі Джюн"ічіро [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Кузьменко Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
1015.
Стахєєва-Боговик Транскордонна неспроможність: правова категорія "центр основних інтересів боржника" [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стахєєва-Боговик Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
1016.
Мікула Н.А. Транскордонне співробітництво України в контексті євроінтеграції [Книга] : монографія / Н.А. Мікула, В.В. Засадко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 313, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 296-313 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-238-4
1017.
Пасхавер И.С. Трудовые ресурсы колхозов Украинской ССР и их использование. [Книга] : (стат.-экон. исслед.) / проф. И.С. Пасхавер ; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И. Ленина, Юж. отд-ние ; Укр. науч.-исслед. ин-т экономики и орг. сел. хоз-ва им. А.Г. Шлихтера. – Киев : Урожай, 1971. – 364, [4] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1018.
Рожко В.Є. У пащі диявола [Книга] : іст.-краєзнав. нарис / Володимир Рожко ; [голов. ред.: Д. Головенко]. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2009. – 116, [1] с., включ. обкл. : іл. – ISBN 978-966-361-410-6
1019.
Александров Ю.В. Уголовная ответственность за изнасилование [Книга] : учеб. пособие / Ю.В. Александров. – Киев : Редакционно-издательский отдел при МВД УССР, 1968. – 83, [1] с. – Печатается по постановлению совета Киев. высшей школы МВД СССР. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1020.
Угорські казки [Книга] : [зб. угор. казок] / [упоряд., пер. з угор. Мушкетик Л.Г. ; худож. Шалварова К.С.]. – Київ : УкрНДІСВД, 2015. – 125, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-7956-26-4
1021.
Барбашова М.В. Удосконалення методів контролю електромагнітних характеристик тонкостінних листових металів у техніці магніто-імпульсної обробки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Барбашова Марина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015
1022.
Коротка В.О. Удосконалення технології трафаретного друкування на пакованнях з оксо-біорозкладальних плівкових матеріалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Коротка Вікторія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2015
1023.
Таган Л.В. Удосконалення технологічних процесів кування крупних поковок на основі використання нових способів деформування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Таган Любов Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорск, 2015
1024.
Стеценко А.А. Удосконалення ультразвукового методу і засобів вимірювання витрати текучого середовища у закритих каналах [Автореферат] : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Стеценко Андрій Анатолійович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2015
1025.
Украина Incognita. ТОП-25 [Книга] : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – 383, [1] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,