Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Кочергін І.О. Земське самоврядування Катеринославщини (персонологічний вимір) [Книга] : монографія / Ігор Кочергін. – Дніпропетровськ : Герда, 2011. – 214, [2] с. – Бібліогр.: с. 163-180. – (DNIPROVIANA). – ISBN 978-966-8856-47-1
У пр. №1697865 напис: Библиотеке НУ им. Шевченко с благодарностью от из-ва "Герда", 20.05.2015. Подпись
77.
Назимок М.М. Золотарство в Україні [Книга] / М.М. Назимок ; [Держ. пробірна служба]. – Київ : Воля, 2003. – 254, [1] с., [16] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 250-251. – ISBN 966-8329-02-3
78.
Гостев А.П. Известные личности Гродно [Книга] : Vive La Гродно / Гостев Александр Петрович. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 251, [1] с. – Имен. указ.: с. 247-251. – Библиогр.: с. 234-246. – (Факел истины ; ч. 1 : в 15 кн., кн. 1 ; Vive La Гродно, Vive La Принеманье). – ISBN 978-966-289-054-9
79.
Жадько В.О. "І я лину у віки давноминулі" [Книга] / Віктор Жадько. – Київ : Експрес-поліграф, 2014. – 581, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 568-582. – ISBN 978-966-2530-63-6
Це видання - сучасне прочитання життя і творчості Тараса Григоровича Шевченка. В книзі публіцистично-документальними засобами розповідається про творчий взаємзв"язок Тараса Шевченка та Миколи Аркаса - автора музики до опери "Катерина" на слова Кобзаря. Для істориків, краєзнавців, учителів, шевченкознавців, молоді.
80.
Жадько В.О. Іваньки. Моє село, моя вербова тиша [Книга] : [краєзавч., фотоіл. документ. вид.] / Віктор Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – 367, [1] с. : іл. – Загол. обкл.: Іваньки. Храм моєї сльози-надії. – Бібліогр.: с. 364-365. – ISBN 978-966-2530-48-3
81.
Жадько В. Ідемо за Шевченком [Книга] : [для істориків, краєзнавців, учителів, шевченкознавців, молоді] / Жадько Віктор ; Лопата Раймундас. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – 267, [1] с. : портр., репрод., іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 262-267 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2530-44-5
82.
Гринник О.І. Із Франкової криниці [Книга] : пісні на вірші Івана Франка / Олена Гринник. – Севастополь : Іскра, 2008. – 160 с. : іл., ноти. – ISBN 978-966-8389-62-7
В пр. №1698068 напис: Шановному Левку Лук"яненку найкращі побажання від Олени Гринник. Підпис.14.10.2008
83.
Із Шевченком на чужині [Книга] / [авт. проекту й упоряд.: С. Козак]. – Київ : Фундація імені І. Багряного, 2015. – 290, [2] с. – Покажч. імен: с. 242-252. – Бібліогр.: с. 255-285. – ISBN 978-966-579-443-1
84.
Інвестиційні процеси в Україні та зайнятість населення [Книга] : матеріали круглого столу : (12 груд. 2014 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [уклад.: Маршавін Ю.М., Федоренко В.Г., Пріб К.А.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – 94, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-649-035
85.
Інноваційна Україна 2020 [Книга] : нац. доповідь / [Ю.М. Бажал та ін. ; за заг. ред. В.М. Гейця та ін.] ; НАН України, Секція сусп. і гуманітар. наук. – Київ : НАН України, 2015. – 334, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 335. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7615-4
86.
Колодійчук А.В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції [Книга] : монографія / Анатолій Володимирович Колодійчук ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 322, [2] с. : іл., табл. – Присвяч. 70-ій річниці Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Бібліогр.: с. 223-241. – ISBN 978-966-397-281-7
87.
Нелін О.І. Інститут нотаріату в Україні: від минувшини до сьогодення [Книга] : монографія / О.І. Нелін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 130, [1] с. – Бібліогр.: с. 123-130. – ISBN 978-966-439-606-3
88.
Нелін О.І. Інститут спадкування за українським звичаєвим правом (IX-XIX століття) [Книга] : монографія / О.І. Нелін ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Київський університет, 2014. – 130, [1] с. – Бібліогр.: с. 121-129 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-758-9
89.
Баровська А.В. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід країн Європи [Книга] : аналіт. доповідь / [А.В. Баровська] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 71, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-554-242-1
90.
Інформаційні системи і технології в обліку [Книга] : (на прикладі "1C: Бухгалтерія 8 для України") : навч. комп"ютер. практикум / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. обліку та аудиту ; уклад.: д.е.н. Гура Н.О., ас. Дерун І.А. – Харків : Савчук О.О., 2015. – 55, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 55. – ISBN 978-966-2562-66-8
91.
Лазуренко В.М. Історик двох епох [Книга] : Микола Іванович Бушин / В.М. Лазуренко. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – 359, [1] с. : іл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-402-129-3
92.
Нагорна Л.П. Історична культура [Книга] : концепт, інформаційний ресурс, рефлексивний потенціал / Лариса Нагорна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2014. – 379, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7177-7
93.
Жадько В.О. Історична пам"ять у розвитку духовності особистості (соціально-філософський аспект) [Книга] : монографія / Віктор Жадько. – Київ : ПП" Павлушка", 2006. – 479, [1] с. : іл. – Корот. філос. слов.-довід.: с. 454-479. – Бібліогр.: с. 405-453. – ISBN 966-8567-08
94.
Історичний календар [Книга] : [історія Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова з 1834 до 2014 р.] / [Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; авт.-упоряд. В.О. Жадько]. – Київ : Преса України, 2015. – 807, [1] с. : портр., кольор. іл. – Бібліогр.: с. 803-806. – ISBN 978-966-472-183-4
95.
Терлюк І.Я. Історія держави і права України [Книга] : навч. посібник [для ВНЗ] / І. Терлюк ; Нац ун-т "Львівська політехніка", Навч.-наук. ін-т права і психології. – Вид. 3-тє, перероб. – Київ : Атіка, 2013. – 627, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-326-473-8
96.
Історія економіки та економічної думки [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / [С.М. Шкарлет та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Шкарлета ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2015. – 263, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 257-263. – ISBN 978-966-2188-61-5
97.
Історія України [Книга] : курс лекцій / [І.М. Заболотна та ін. ; за ред. А.П. Коцура] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ДВНЗ "Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Київ : Книги - XXI, 2015. – 755, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці лекцій. – ISBN 978-617-614-094-8
98.
Дімаров А.А. Його голос чути досі (Розмови з Анатолієм Дімаровим) [Книга] : [збірка] / [упоряд.: Є. Дімарова, С. Козак]. – Київ : Літературна Україна, 2014. – 259, [1] с. – (Бібліотека газети "Літературна Україна" ; № 10-2014). – ISBN 978-617-605-010-0
У прим. № 1697953 напис: Читачям рідного університету - від Літ. України - гол. редактор Сергій Козак. 26.XII.14.
99.
Симоненко С.В. Картографическое обеспечение мореплавания [Книга] : [практ. пособие] / С.В. Симоненко, Н.Ф. Голодов, А.Н. Борис. – Киев : Госгидрография, 2015. – 230, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 229-230. – ISBN 978-617-7073-02-3
100.
Петрук В.І. Кафедра моделювання складних систем [Книга] : до 45-річчя з дня заснування / Володимир Петрук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – 166, [2] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Кафедра моделювання складних систем 45. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-571-103-3
У пр. № 1697771 напис: Шановному Олегу Калениковичу від колективу кафедри моделювання складних систем з надією на подальшу співпрацю. Підпис.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,