Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Зушман М. Дискурс малої прози Богдана Лепкого та західноукраїнська малоформатна новелістика кінця XIX - початку XX століття [Книга] / Михайло Зушман ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 118, [2] с., [4] арк. фот. – Бібліогр.: с. 104-118
77.
Носенко Е.Л. Діагностика особистості засобами невербального спілкування [Книга] : монографія / Е.Л. Носенко, Т.М. Петренко ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Київ : Освіта України, 2013. – 192, [1] с. : іл., табл. – Анот. рос. – Бібліогр.: с. 161-190. – ISBN 978-617-7111-30-5
78.
Романова О.О. Доброчесна людина в Стародавньому Єгипті за автобіографічними текстами від Давнього до Середнього Царства [Книга] / Олена Олексіївна Романова ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського, 2011. – 380, [2] с., [4] арк. фотоіл. – Покажчики: с. 368-375. - Резюме англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5973-7
79.
Гомонай В.В. Досвід правового регулювання господарської діяльності в першій Чехословацькій республіці для України [Книга] = The experience of legal regulation of economic activity in the first Czechoslovak Republic for Ukraine : монографія / Гомонай В.В., Бисага Ю.М. ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т держави і права країн Європи Ужгород. нац. ун-ту, Юрид. ф-т. – Ужгород : Ліра, 2010. – 141, [2] с. – Парал. тит. арк. та зміст англ. - Сер. засн. в 2001 р. – Бібліогр.: с. 122-141. – (Наукова серія "Держава і право на зламі тисячоліть: світовий досвід і Україна"). – ISBN 978-617-596-001-1
80.
Лазаренко О.В. Дослідження семантичних зв"язків ТЕКСТ-РЕФЕРАТ для створення системи автоматичного реферування з опертям на знання [Книга] : монографія / О.В. Лазаренко, Д.І. Панченко ; Нар. укр. академія. – Харків : Видавництво НУА, 2013. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 131-157
81.
Грабовський В.В. Дослідження як життя [Книга] / Валерій Грабовський. – Львів : Фонд "Меценат", 2001. – 215, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – (Відомі імена). – ISBN 966-547-189-7
82.
Гойтейн Ш.Д. Евреи и арабы [Книга] = Jews and arabs : их связи на протяжении веков / Ш.Д. Гойтейн ; [пер. с англ. Н.Б. Кондыревой ; послесл. Л. Трембовлер]. – Иерусалим ; Москва : Гешарим ; Мосты культуры, 2001. – 284, [4] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. - Указ.: с. 275-284. – Библиогр.: с. 247-253. – (Библиотека "Иудаика" ; Серия "Современные исследования"). – ISBN 5-93273-024-2
83.
Герцль Т. Еврейское государство [Книга] = Der Judenstaat : опыт современного решения еврейского вопроса : пер. с нем. / Теодор Герцль. – Москва : Текст ; Книжники, 2008. – 186, [6] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. - В кн. также: Лев Пинсклер. Автоэмансипация: призыв русского еврея к своим соплеменникам. – ISBN 978-5-7516-0758-6
84.
Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500-1789 [Книга] = Early modern Europe 1500-1789 / Гельмут Кенигсбергер ; [пер. с англ. А.А. Столяров]. – Москва : Весь мир, 2006. – 319, [1] с. – Пер. с изд.: Early modern Europe 1500-1789 / Koenigsberger H.G. Longman,1987. - Парал. тит. л. англ. - Имен. указ.: с. 315-319. – Библиогр. в примеч.: с. 314 и в подстроч. примеч. – (Тема). – ISBN 5-7777-0199-X
85.
Гомьен Д. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия [Книга] = Law and practice of the European convention on human rights and the European social charter : [право и практика] : пер. с англ. / Донна Гомьен, Дэвид Харрис, Лео Зваак. – Москва : Издательство МНИМП, 1998. – 598, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Изд. осуществл. в рамках совмест. программы Европ. сообществ и Совета Европы. – Библиогр.: с. 586-588 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-88720-017-0
86.
Яценко Л.Д. Екологічний складник національної безпеки: основні показники та способи їх досягнення [Книга] : аналіт. доповідь / [Л.Д. Яценко] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 50, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр.: с.32-33. – (Серія "Національна безпека" ; вип. 7). – ISBN 978-966-554-234-6
87.
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2014 [Книга] = Ecology, environmental protection and balanced environmental management: education - science - production - 2014 : зб. тез доповідей XVII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 13-14 листоп. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій та змісту освіти Міносвіти України , Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 98, [2] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач.: Тези доповідей. - Ст. укр., рос., англ. - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-146-5
88.
Кавун С.В. Економічна безпека підприємства: інформаційний аспект [Книга] : монографія / Кавун С.В. – Харків : Щедра садиба плюс, 2014. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269-285. – ISBN 978-617-7188-28-4
89.
Рожко А.О. Економічне співробітництво України та ФРН у сфері відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії [Книга] : монографія / Рожко Алла Олександрівна. – Тернопіль : Новий колір, 2012. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-215 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2061-26-0
90.
Енциклопедія міжнародного права [Книга] : у 3 т. / [НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького] ; редкол.: Ю.С. Шемшученко (співголова), В.Н. Денисов (співголова), В.І. Акуленко [та ін.]. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-274-5
91.
Європейська юридична освіта і наука [Книга] : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (м. Ужгород, 12-14 жовт. 2012 р). / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.:Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДУ. – ISBN 978-966-2075-34-2
92.
Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей [Книга] = Vocabulaire Europeen des philosophies / [Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр європ. гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 978-966-378-125-9
93.
Артьомов І.В. Єврорегіональне співробітництво України: проблеми і перспективи [Книга] : навч. посібник / І.В. Артьомов, О.М. Ващук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Гражда, 2014. – 498, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – (Серія "Євроінтеграція: український вимір" ; вип. 20). – ISBN 978-966-176-111-6
94.
Артьомов І.В. Єврорегіональне співробітництво України: проблеми і перспективи [Книга] : навч.-метод. посібник / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2014. – 356, [2] с. : іл., табл. – Присвяч. 400-річчю Ужгород. нац. ун-ту. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – (Серія "Євроінтеграція: український вимір" ; вип. 22). – ISBN 978-617-7132-05-8
95.
Петрова Ю.І. Єгипетський діалект арабської мови: специфіка структури та функціонування [Книга] / Ю.І. Петрова ; [НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського]. – Київ : [б. в.], 2011. – 284, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 221-238. – ISBN 978-966-02-5929-4
96.
Жезлом по бамперу [Книга] : анекдоти про тих, хто в дорозі і в міліції / авт.-упоряд. Олексій Кононенко ; [худож.: В. Кононенко]. – Київ ; Харків : Криниця ; Фоліо, 2013. – 254, [2] с. : іл. – На обкл. назва сер.: Антологія українського анекдота. - Розгорнутий тит. л. – (Серія "Антологія українського анекдота "Українська веселка" : в 7 кн. ; [кн. 3]). – ISBN 978-966-2434-11-8
97.
Жизнеописание заслуженных греков Украины [Книга] : (информ.-справ. материал) : 1778-2008 г. : 230-летию переселения греков из Крыма в Приазовье посвящается / Федерация греч. о-в Украины ; [ред. и сост. Коссе Н.С. ; рук. проекта и отв. за вып. Проценко-Пичаджи А.И.]. – Мариуполь : Новый мир, 2009. – 639, [1] с. : портр.
98.
Розовик О.Д. Жінки в громадсько-політичному та соціально-культурному житті УСРР (1920-ті роки) [Книга] / Олеся Розовик. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 453, [1] с. : табл. – Анот. парал. рос., англ. - Імен. покажч.: с. 404–414. – Бібліогр.: с. 355–379 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7212-13-2
99.
Журнал "Кіно-Театр" [Книга] : бібліогр. покажч. змісту (1995-2009) / [уклад.: Анна Погрібна, Марія Тетерюк; вступ. ст. Лариса Брюховецька]. – Київ : НаУКМА, 2010. – 278, [2] с. – Імен. покажч. : с. 265-278. – (Редакція журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-2410-04-4
100.
Підлетейчук П.А. "За спалену хату, - за зрубаний сад..." [Книга] : (спогади з історії визвольних змагань) / Підлетейчук Петро. – Косів : Писаний Камінь, 2009. – 59, [1] с. : іл.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex