Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Верменич Я. Локальна історія як науковий напрям: традиції й інновації [Книга] / Ярослава Верменич ; [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Сектор теорет.-методол. проблем іст. регіоналістики]. – Київ : Ін-т України НАН України, 2012. – 283, [1] с. : іл., схеми. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6264-5
77.
Капраль М. Люди корпорації: Львівський шевський цех у XVII - XVIII ст. [Книга] = Members of the сorporate association: the Lviv shoemaking guild in the 17th and 18th century / Мирон Капраль ; [Львів. від-ня ІУАД ім. M.С. Грушевського Hац. акад. наук України]. – Львів : ІУАД, 2012. – 551, [1] с., [8] арк. іл. : іл., табл. – Покажч. імен та місцевостей: с. 528-551. – Бібліогр.: с. 513-527 та в підрядк. прим. – (Львівські історичні праці ; вип. 5 ; Дослідження). – ISBN 978-966-02-6501-1
78.
Дубов Д.В. Майбутнє кіберпростору та національні інтереси України: нові міжнародні ініціативи провідних геополітичних гравців [Книга] : аналіт. доп. / [Дубов Д.В., Ожеван М.А.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 31, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-179-0
79.
Ярощук Л.Г. Методика виховної роботи [Книга] : навч.-метод. комплекс [для студ. вищ. навч. закладів] / Л.Г. Ярощук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 313, [2] с. : іл., табл. – Термінол. словн.: с. 213-226. – Бібліогр.: с. 201-212. – ISBN 978-966-194-067-2
80.
Міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи" [Книга] = Международная научно-техническая конференция "Радиотехнические поля, сигналы, аппараты и системы" = International scientific andtechnical conference ""Radioengineering fields, signals, devices and system"" : матеріали конф. 11-15 берез. 2013, Київ, Україна / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Радіотехн. ф-т ; [програм. ком.: Рибін О.І. (голова) та ін. ; орг. ком.: Тимофєєва Ю.Ф. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – 234 с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
81.
Мікічурова О.В. Міжнародне економічне право у сфері боротьби з тероризмом [Книга] / О.В. Мікічурова. – Київ : Сталь, 2012. – 159, [1] с. – Бібліогр.: с. 150-159 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-676-008-5
82.
Кучерявий О.Г. Модульно-розвивальне навчання у вищій школі: аспекти проектування [Книга] : монографія / О.Г. Кучерявий ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 279, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 264-277. – ISBN 978-966-194-111-2
83.
Моніторинг Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків": інструментарій і процес [Книга] : практ. посібник / Програма сприяння Парламенту України II ; [упоряд. О. Суслова]. – Київ : [б. в.], 2012. – 119 с. : табл. – ISBN 978-966-2214-12-2
84.
Музейная педагогика в действии [Книга] / [Астахова В.И. и др.] ; Нар. укр. акад., Ассоц. вуз. музеев Харькова. – Харьков : Изд-во НУА. – ISBN 978-966-2298-16-1
85.
Лисица В.Н. Наследственное право [Книга] / В.Н. Лисица ; Учреждение Рос. акад. наук, Ин-т филос. и права СО РАН, М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : [б. и.], 2011. – 351, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 347-350. – ISBN 978-5-94520-074-6
86.
Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України [Книга] / [Темкіжев І.Х та ін.] ; за заг. ред. І.Х. Темкіжева ; Вищий адмін. суд України. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 718, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-667-526-5
87.
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [Книга] : у 2 т. / [Н.С. Кузнєцова та ін.] ; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 5-те вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 978-966-667-549-4
88.
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [Книга] : у 2 т. / [Н.С. Кузнєцова та ін.] ; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 5-те вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 978-966-667-550-0
89.
Национальные правозащитные учреждения [Книга] : история, принципы, роль и функции. – Нью-Йорк ; Женева : Организация Объединенных Наций, 2010. – VI, 211 с. : ил., табл. – (Права человека / ООН, Упр. Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека ; № 4 (Rev. 1) ; Серия документов по вопросам профессиональной подготовки). – ISBN 978-92-1-454035-9
90.
Малаков Д.В. Ніби й не було війни... [Книга] : [(Київ 1943 р. на світлинах угорського вояка)] / Дмитро Малаков. – Київ : Грані-Т, 2009. – 111, [1] с. : фотогр. – (De profundis). – ISBN 978-966-465-236-7
91.
Знаменский Г.Л. Новое хозяйственное право [Книга] : избранные труды : [сб. науч. трудов] / Г.Л. Знаменский. – Киев : Юринком Интер, 2012. – 487, [1] с. : табл. – Текст рус., укр. – Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-667-528-9
92.
Коротюк О.В. Нотаріальне посвідчення договорів [Книга] : практ. рекомендації / О.В. Коротюк ; за заг. ред. В.М. Черниша ; Київ. міське від-ня Укр. нотаріальної палати. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 311, [1] с. : табл. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-434-3
93.
Лукінюк М.В. Обережно: міфи! [Книга] : спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України / Михайло Лукінюк. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2012. – 559, [1] с. – Бібліогр.: с. 516-557. – ISBN 978-966-355-069-5
Допитливим читачам НБ ім. М. Максимовича
КНУ ім. Тараса Шевченка з повагою, автор.
Підпис, 15.02.2013, Київ, Оболонь
94.
Крупеников И.А. Овраги, другие формы линейной эрозии и борьба с ними [Книга] / И.А. Крупеников, Г.П. Добровольский ; Акад. наук Молдовы, М-во сельского хоз-ва и пищевой пром-сти Респ. Молдова, Ин-т почвоведения, агрохимии и защиты почв им. Н.А. Димо. – Chisinau : Pontos, 2012. – 87, [1] с., [1] л. информ. об авт. : ил., табл. – На тит. л. также: Книга написана незадолго, а подготовлена к печати накануне 100-летнего юбилея И.А. Крупеникова. – Библиогр.: с. 80-81. – ISBN 978-9975-51-333-3
95.
Олесь Лупій: життя і творчість [Книга] : статті, рецензії, відгуки, інтерв"ю / Нац. спілка письм. України, Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; [упоряд. Л.С. Бондаренко]. – Київ : Український письменник, 2013. – 255, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 244-251. – ISBN 978-966-579-367-0
96.
Тузяк О.Я. Основи електронної та зондової мікроскопії [Книга] : навч. посібник / О.Я. Тузяк, В.Ю. Курляк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 295, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 292-295. – Бібліогр.: с. 289-291. – ISBN 978-966-613-950-7
97.
Бурак Я. Основи локально градієнтної теорії діелектриків [Книга] / Ярослав Бурак, Василь Кондрат, Ольга Грицина. – Ужгород : Ліра, 2011. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 187-207. – ISBN 978-617-596-063-9
98.
Шаблій О.І. Основи суспільної географії [Книга] = Fundamentals of human geography : підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Шаблій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-ге вид. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 295, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 284-287. - Тем. покажч.: с. 288-294. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-955-2
99.
Кочемировська О.О. Основні напрями оптимізації системи соціального захисту в Україні [Книга] : аналіт. доповідь / [Кочемировська О.О., Пищуліна О.М.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 82, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-180-6
100.
Васильєв С.В. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ [Книга] : навч. посібник / С.В. Васильєв. – Харків : Еспада, 2012. – 475, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 471-475 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-456-062-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,