Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за %EB%E8%EF%E5%ED%FC місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Експериментальна археологія: завдання, методи, моделювання [Книга] : збірка наукових праць / Ін-т археології НАН України ; Коростенський міськвиконком ; Коростенський філіал Житомирського обл. краєзнавчого музею ; [за заг. ред. Моця О.П.]. – Київ ; Москва : Ліра-К ; Университет Дмитрия Пожарского, 2011. – 223, [1] с. : іл., табл. – (Серія "Археологія і давня історія України" / редкол. : Толочко П.П. (голова), Івакін Г.Ю. (заст. голови), Корвін-Піотровський О.Г. [та ін.]). – ISBN 978-966-2174-18-2
77.
Зарицький М.С. Ергономіка розумової діяльності [Брошура] / М.С. Зарицький. – Київ : Зовнішня торгівля, 2011. – 30, [2] с. – Бібліогр.: с. 28-30. – ISBN 978-966-8517-39-6
78.
Дзюба І.М. Є поети для епох [Книга] / Іван Дзюба ; [гол. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2011. – 208 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 204-206 та в підряд. прим. – ISBN 978-966-06-0609-8
79.
Женченко М.І. Загальна і спеціальна бібліографія [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навч. закл. / Марина Женченко. – Київ : Жнець, 2011. – 255, [1] с. – ISBN 978-966-2057-05-08
80.
Загальна психологія: хрестоматія [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Каравела, 2007. – 640 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – (Сер. "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-8019-84-9
81.
Палеха Ю.І. Загальне документознавство [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Ю.І. Палеха, Н.О. Леміш. – Вид. 3-тє. – Київ : Ліра-К, 2012. – 431, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-2609-13-4
82.
Робертс Н. Заговор смерти [Книга] : роман / Нора Робертс ; [пер. с англ. В. Тирдатова]. – Москва : Эксмо, 2009. – 413, [3] с. – ISBN 978-5-699-37384-0
83.
Закон України "Про безоплатну правову допомогу" [Брошура] : за станом на 04 квітня 2012 року / Верховна Рада України. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2012. – 21, [3] с. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-611-833-5
84.
Закон України "Про особливості оренди чи концесії об"єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності" [Брошура] : за станом на 03 травня 2012 року / Верховна Рада України. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2012. – 21, [3] с. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-611-836-6
85.
Закон України "Про протидію торгівлі людьми" [Брошура] : за станом на 18 квітня 2012 року / Верховна Рада України. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2012. – 18, [2] с. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-611-835-9
86.
Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку [Книга] : зб. матеріалів ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін.]. – Київ : Київ ун-т права НАН України, 2012. – 533, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-301-234-6
87.
Запровадження принципів "Глобального зеленого курсу" у модель економічного розвитку України [Брошура] : наукова доповідь / [Буркинський Б.В. та ін. ; за наук. ред. Б.В. Буркинського] ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса : Підприємство Фєнікс, 2012. – 46, [2] с. : іл. – Додатки: с. 26-46. – ISBN 978-617-671-04-2
88.
Заслужений професор Сумського державного університету Олена Григорівна Ткаченко [Книга] : до 55-річчя від дня народження : біобібліогр. покажчик наук. пр. за 1992-2011 роки / Сумський держ. ун-т, Каф. журналістики та філології, Бібліотека ; [уклад. : І.Є. Булига, О.А. Крамаренко]. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 53, [1] с. : фотоіл. – (Біобібліографія вчених університету ; вип. 4)
89.
Турман Р. Зачем нам Далай-лама? [Книга] = Why the Dalai Lama matters : его "деяние истины" в интересах Тибета, Китая и всего мира / Роберт Турман ; [пер. с англ. Н. Иноземцева]. – Москва : Фонд "Сохраним Тибет", 2012. – 310, [2] с. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 306-309. – ISBN 978-5-905792-01-4
90.
Збірник наукових праць [Книга] : [тези доп., наук. статті учасників круглих столів] / Держ. податк. служба України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т фін. права ; [редкол.: Воронова Л.К. та ін.]. – Київ : Алерта, 2011. – 398, [1] с. – В змісті: Матеріали круглих столів : "Правові засади розвитку місцевих фінансів в Україні", "Інформаційне сховище даних ДПС України: міжнародний досвід та національні тенденції", "Адаптація податкового законодавства України до законодавства ЄС". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-566-130-7
В книзі також: Матеріали круглих столів: "Адміністрування облікових та звітних показників надходження податків та зборів в органах ДПС України", "Стан та перспективи протидії діяльності суб"єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності"
91.
Земельний кодекс України [Книга] : науково-практичний коментар / Г.М. Беженар, Е.С. Бердніков, Л.О. Бондар, С.Ю. Булигін, А.П. [та ін.] Гетьман; [Беженар Г.М. та ін. ; за ред. : Гетьмана А.П., Шульги М.В.]. – Вид. 4-те, допов. – Харків : Одіссей, 2007. – 624 с. – ISBN 978-966-633-654-8
92.
Кулик О.Г. Злочинність в Україні: тенденції, закономірності, методи пізнання [Книга] : монографія / О.Г. Кулик ; М-во внутр. справ України ; Держ. НДІ МВС України. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 288 с. : табл. – Бібліогр.: с. 274-287. – ISBN 978-966-667-508-1
93.
Щербаков В.З. Иерусалим [Книга] : три дня без гида / Виктор Щербаков. – Киев : Лыбидь, 2012. – 344 с., [16] с. іл. – ISBN 978-966-06-0611-1
94.
Жалдак Н.Н. Изобразительная практическая логика естественного языка науки [Книга] : [монография] / Н.Н. Жалдак ; [науч. ред. Е.А. Антонов] ; Российское философское о-во. – Москва : Российское философское общество, 2006. – 88 с. : табл. – Библиогр.: с. 84-86 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-85133-068-6
95.
Історичне краєзнавство. Напрями та методи історико-краєзнавчих досліджень [Книга] : курс лекцій / [В.Є. Голубко та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
96.
Рубель В.А. Історія середньовічного Сходу. Тематична хрестоматія [Книга] : навчальний посібник / В.А. Рубель ; [гол. ред. С.В. Головко]. – Вид. 3-тє, допов. і переробл. – Київ : Либідь, 2011. – 792 с. – Бібліогр.: с. 786-790 та в кінці тем. – ISBN 978-966-06-0608-1
Хрестоматія є першою в Україні тематичною збіркою першоджерельних творів з історії народів середньовічного Сходу. Частина цих матеріалів уперше вводиться у слов"яномовний науковий обіг і є перекладами з китайської, хінді, давньогрецької, японської та інших мов.
97.
Історія України [Книга] : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2010 рік / М-во культури України ; Держ. заклад "Нац. історична б-ка України" ; [упоряд. : Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна]. – Київ : Издательский дом "Виниченко", 2012. – 616 с. – ISBN 978-966-2622-08-9
98.
Бертон Р. Касыда, принадлежащая перу Хаджи Абду эль-Йезди [Книга] : пер. с англ. / Ричард Бертон. – Санкт-Петербург : [Искусство России], 2003. – 200 с. – Парал. тит. л. на англ. яз. – ISBN 5-900786-96-X
99.
Кафедра фольклористики Шевченкового університету (1992-2012) [Брошура]. – Київ : [б. в.]. – 32 с. : фотогр.
100.
Матвієнко М.П. Комп"ютерна логіка [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навч. закл. / Матвієнко М.П. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2012. – 286, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 285-286. – ISBN 966-2609-09-7
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,