Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Чорновіл В.М. Твори [Книга] : в 10 т. / Вячеслав Чорновіл ; [редкол.: Атена Пашко (голова) та ін.; упорядкув. та комент. Валентини Чорновіл] ; Міжнар. благодійний фонд В.Чорновола. – Київ : Смолоскип. – ISBN 978-966-2164-27-5
952.
Чорновіл В.М. Твори [Книга] : в 10 т. / Вячеслав Чорновіл ; [редкол.: Атена Пашко (голова) та ін.; упорядкув. та комент. Валентини Чорновіл] ; Міжнар. благодійний фонд В.Чорновола. – Київ : Смолоскип. – ISBN 978-966-2164-65-7
953.
Творчество народов мира [Журнал] / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
954.
Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки [Книга] : м. Житомир, 15-17 трав. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Нац. техн. ун-т Украъни "КПІ", Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіац. ун-ту [та ін.] ; [ред. І.В. Леонець]. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-378-8
955.
Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки [Книга] : м. Житомир, 15-17 трав. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Нац. техн. ун-т Укр. "КПІ", Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіац. ун-ту [та ін.] ; [ред. І.В. Леонець]. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-279-5
956.
Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) "Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку підприємства" [Книга] : м. Житомир, 20-21 листоп. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. технол. ун-т ; [відп. за вип. Данилко В.К.]. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 242, [1] с. – ISBN 978-966-683-359-7
957.
Шевченко А.С. Телерепортаж як інструмент інмутації сприйняття реальності засудженими [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Шевченко Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Класич. приват. ун-т, Ін-т журнал. і масової комунікіції. – Запоріжжя, 2013
958.
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення [Книга] : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 675, [1] с. : іл., табл. – Присвячується пам"яті акад. Всеукр. акад. наук. Володимира Михайловича Гордона (1871-1926). – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-631-5
959.
Гриффен Л.А. Теоретические основания памятниковедения [Книга] / Л.А. Гриффен ; Центр памятниковедения Нац. акад. наук Украины и Укр. о-ва охраны памятников истории и культуры. – Киев : Центр памятниковедения НАН Украины и УООПИК, 2012. – 81, [3] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8999-48-2
960.
Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту підприємств виробничої сфери: світовий та вітчизняний досвід [Книга] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, асп., здобувачів і студентів, 17-18 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Акад. екон. наук України, Вінниц. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка [та ін.] ; [редкол.: О.В. Скидан та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 182, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-683-372-6
961.
Теория и практика современной юридической науки [Книга] : тезисы науч.-практ. конф. студ., асп. и преподавателей, 26 апр. 2013 г. / Негос. образоват. учреждение высш. проф. образования, Донской юрид. ин-т ; [отв. ред. Дулимов Е.И. ; редкол.: Душакова Л.А., Вететенникова Е.В.]. – Ростов-на-Дону : ДЮИ, 2013. – 280, [8] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
962.
Теорія і методика фізичного виховання і спорту [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ. – ISSN 1992-7908
963.
Теорія і практика викладання української мови як іноземної [Журнал] = Theory and practice of teaching Ukrainian as a foreign language : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – ISSN 2078-5119
964.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2002-
965.
Михайленко В.М. Теорія твору й тексту [Книга] : навч. посібник / В.М. Михайленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 238-255. – ISBN 978-966-437-333-0
966.
Волчанський О.В. Термодинаміка і статистична фізика [Книга] : навч. посібник / Волчанський О.В., Подопригора Н.В., Гур"євська О.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 427, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 427. – ISBN 966-642-242-5
967.
Техническая механика [Журнал] : научный журнал / Ин-т технической механики НАН Украины; Нац. космическое агентство Украины. – Днепропетровск, 1993-. – ISSN 1561-9184
968.
Техническая механика [Журнал] : научный журнал / Ин-т технической механики НАН Украины; Нац. космическое агентство Украины. – Днепропетровск, 1993-. – ISSN 1561-9184
969.
Тимошик М.С. Технічне редагування: теоретичні та практичні аспекти [Брошура] / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 31 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 7)
970.
Тимошик М.С. Технологія редагування і техніка правки: теоретичні та практичні аспекти [Брошура] / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури та мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 32 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 5)
971.
Титова Олена Миколаївна [Книга] : біобібліогр. покажчик / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; голов. ред. вип. Л.О. Гріффен ; упоряд.: Г.М. Бичковська, С.Ю. Зозуля. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – 70, [2] с. : фотогр. – (Серія "Біобібліографічні покажчики" / голов. ред. серії О.М. Титова ; вип. 3). – ISBN 978-966-8999-44-4
972.
Снігир О.В. Трансформація Європейського Союзу під впливом кризи єврозони. Висновки для України [Книга] : аналіт. доповідь / [Снігир О.В., Гуцал С.А. ; упоряд. Снігир О.В. ; за ред. А.З. Гончарука] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : Фенікс, 2012. – 63, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-286-5
973.
Мельник Є.І. Трансформація семантики апелятивів вода і ріка в індоєвропейському мовному розвитку [Брошура] : наук.-метод. посібник для дослідників етимології гідронімів / Євген Мельник. – Дрогобич : Коло, 2013. – 34 с. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 32-33
974.
Трибуна [Журнал] : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
975.
Ремарк Э.М. Триумфальная арка [Книга] : роман / Эрих Мария Ремарк ; [пер. с нем. Б. Кремнева, И. Шрайбера]. – Москва : АСТ ; Ермак, 2004. – 526, [2] с. – (Книга на все времена). – ISBN 5-17-016528-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,