Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
852.
Малярець Л.М. Теорія ймовірностей і математична статистика у вправах, прикладах та задачах [Книга] : навч.-практичний посібник / Малярець Л.М., Ігначкова А.В., Широкорад Л.Д. ; МОНУ ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 548 с. + Додатки: с. 533-541. – Бібліогр.: с. 512. – ISBN 978-966-676-233-0
853.
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
854.
Теорологія юриспруденції (новітня концепція "Теорії права") [Книга] : навчальний посібник / Кириленко Є.В. [та ін.] ; за наук. ред. О.А. Кириченка ; МОНУ ; Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили, Юридичний ф-т. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 392 с. : табл. + Додаток: с. 223-390. – Бібліогр.: с. 218-222. – ISBN 978-966-336-199-4
855.
Древаль Л.А. Термодинамические свойства жидких сплавов меди и железа с хромом, кобальтом и никелем [Дисертація] : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Древаль Л.А. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. – Краматорск, 2010
856.
Вахнюк С.В. Технологія створення програмних та інтелектуальних систем [Книга] : навчальний посібник для студ. денної форми навчання освітньо-профес. програми підготов. за напрямом 6.030501 "Економічна кібернетика" / С.В. Вахнюк ; Держ. вищ. навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України", Каф. економічної кібернетики. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 254 с. : іл. – Бібліогр.: с. 233-235. – ISBN 978-966-8958-69-4
857.
Дашкова П. Точка невозврата [Книга] : повесть и рассказы / Полина Дашкова. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 316, [4] с. : ил. – В содерж. рассказы: Лешенька ; Ее величество пробка ; Балет ; Как я снималась в кино ; Брюки дев. – ISBN 978-5-17-069776-2
858.
Балабан І.М. Традиція аристотелізму у філософії томізму [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Балабан І.М. ; МОНУ ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011
859.
Трибуна [Журнал] : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
860.
Баран В.Д. У пошуках джерел українського народу [Книга] : вибрані наукові праці / Баран В.Д., Баран Я.В. ; [відп. ред. Ю.С. Фігурний] ; Нац. НДІ українознавства, Від. укр. етнографії. – Київ : ННДІУ, 2011. – 799, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 560-563
861.
Романюк Б.В. Удосконалення досудового провадження в Україні [Книга] : монографія / Б.В. Романюк ; [наук. ред. Костицький М.В.]. – Київ, 2011. – 228 с. – ISBN 978-966-8571-90-9
862.
Сенченко М.І. Україна потребує диктатури [Книга] / М.І. Сенченко. – Київ : КИТ, 2009. – 144 с. – ISBN 978-966-8550-89-8
863.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 1995-
864.
"Україні ХХI сторіччя - інтелект і творчість молоді" [Книга] : матеріали І Всеукраїнського форуму студентів, аспірантів і молодих учених, м. Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. обл. держ. адміністрація ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [редкол.: Є.М. Суліма (голова), М.В. Поляков, М.М. Дронь та ін.]. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2011. – 398 с. : іл., табл. – Присвячується 20-річчю незалежності України
865.
Кононенко Т.П. Українознавчі виміри філософської спадщини Г. Сковороди. Розвиток методології науки [Дисертація] : дис. ... докт. філос. наук : 09.00.12 / Кононенко Т.П. ; МОНУ ; Нац. науково-дослідн. ін-т українознавства. – Київ, 2011
866.
Юшкевич В.В. Українська греко-католицька церква у суспільно-політичному житті українців Північної Америки у 1870-1939 рр. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Юшкевич В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
867.
Лєбєдєва Ю.О. Українська державницька ідея в українознавчих студіях 1920-1930-х рр. [Книга] : монографія / Ю.О. Лєбєдєва ; МОНУ ; Нац. науково-дослід. ін-т українознавства. – Київ : ННДІУ, 2011. – 230 с. – Бібліогр.: с. 202-229. – ISBN 978-966-2145-25-3
868.
Іваницька С.Г. Українська ліберально-демократична партійна еліта: "колективний портрет" [Книга] : (кінець XIX - початок XX століття) / Світлана Іваницька. – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – 452, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 425-433 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-653-271-1
869.
Українська література за новою програмою. 11 клас. I семестр [Книга] / [Бондаренко О.А. та ін. ; упоряд. : Н. Коржова, О. Бондаренко, Н. Нестеренко ; ред. рада : Г.Федяй, М. Мосієнко, Г. Кузьменко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : Українська мова та література. Бібліотека). – ISBN 978-966-451-627-0
870.
Українська мова за новою програмою. 11 клас [Книга] / [упоряд. : Н. Коржова, Н. Корнієвська ; ред. рада : Г. Федяй, М. Мосієнко, Г. Кузьменко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : Українська мова та література. Бібліотека). – ISBN 978-966-451-606-5; 978-966-451-606-5
Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з діяльнісними аспектами.
871.
Середницька А.Я. Українська мова за професійним спрямуванням [Книга] : навчальний посібник / А.Я. Середницька, З.Й. Куньч. – 2-е вид. стер. – Київ : Знання, 2011. – 211, [5] с. : табл. – Бібліогр.: с. 205-211. – ISBN 978-966-346-912-6
872.
Герчанівська П.Е. Українська народна культура [Книга] : християнський вимір : монографія / П.Е. Герчанівськка. – Київ : Університет "Україна", 2011. – 425, [1] с. – Покажч.: с. 421-425. – Бібліогр.: с. 374-420. – ISBN 978-966-388-229-1
873.
Задорожна Л.М. Українська поезія кінця XVIII - 60-х років XIX століття [Книга] : навчальний посібник / Л.М. Задорожна ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 408-413 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-409-0
874.
Костенко Н.В. Українське віршування XX століття [Книга] : навчальний посібник / Н.В. Костенко ; КНУТШ ; [худ. ред. Л.П. Шевченко]. – 2-ге вид., випр. та доп. – Київ : Київський університет, 2006. – 288 с. : табл. + Додаток: с. 256-282. – Друк. за авт. ред. – Бібліогр.: с. 253-255. – ISBN 966-594-848-2
875.
Український антарктичний журнал [Журнал] = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання. – Київ, 1997-. – ISSN 1727-7485
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,