Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Прикладна етика [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Аболіна Т.Г. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 392 с. – Додатки: с. 291-391. – Бібліогр.: с. 290 та в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0345-9
827.
Шаркова І.М. Принцип добросовісності в римському приватному праві : історія та сучасність [Книга] : монографія / І.М. Шаркова ; за наук. ред. В.Ф. Опришка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук. України. – Київ : КНЕУ, 2011. – 246, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 212-246. – Бібліогр.: с. 189-211. – ISBN 978-966-483-512-8
828.
Природа и Человек XXI век [Журнал] : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения / Гос комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
829.
Природа и Человек XXI век [Журнал] : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения / Гос комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
830.
Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році [Книга] : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України / [Жаліло Я.А. та ін. ; ред. рада : С.В. Льовочкін, А.В. Єрмолаєв, В.М. Геєць та ін.] ; літ. ред. Куницина І.В. та ін.]. – Київ : НІСД, 2012. – 253, [3] с. : іл. – Додатки: с. 221-252. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-163-9
831.
Кочерган М.П. Про час, про себе і людей [Книга] : спогади / Михайло Кочерган. – Київ : Академія, 2012. – 222, [2] с., [12] арк. фотогр. : портр. – Сер. засн. в 2010 р. – (Унікум). – ISBN 978-966-580-394-2
832.
Матвєєв В.О. Проблема самореалізації особистості: компаративний аналіз підходів індуїзму та християнства [Дисертація] : дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.11 / Матвєєв Віталій Олексійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
833.
Проблеми безперервної медичної освіти та науки [Журнал] = Problems of uninterrupted medical training and science : науково-практичний журнал / Харківська медична академія післядипломної освіти. – Харків
834.
Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України [Книга] : II наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, приурочена до Дня банківського працівника та 5-ти річчя каф. банк. справи Ін-ту магістерської та післядиплом. освіти Ун-ту банк. справи НБУ, 11 травня 2012 року : зб. тез доповідей / [редкол. : Кузнєцова А.Я., Гірченко Т.Д., Смовженко Т.С. та ін.] ; Нац. банк України ; Ун-т банківської справи ; Ін-т магістерської та післядиплом. освіти. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 248 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці доп.
835.
Проблеми законності [Журнал] : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
836.
Проблеми законності [Журнал] : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
837.
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Журнал] : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
838.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
839.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
840.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
841.
Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень [Книга] : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – 97, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
842.
Проблеми сучасної конституціоналістики [Книга] / Орзіх М.П. [та ін.] ; за ред. М.П. Орзіха ; МОНУ ; Нац. ун-т "Одеська юрид. академія". – Київ : Юрінком Інтер. – (Серія "Проблеми сучасної конституціоналістики"). – ISBN 978-966-667-457-2
843.
Стадницький Ю.І. Просторова організація систем послуг [Книга] : словник-довідник / Ю.І. Стадницький, М.П. Мальська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 269, [1] с. – ISBN 978-617-673-113-9
844.
Езова С.А. Профессиональное общение: новые нюансы и аспекты [Книга] : научно-практическое пособие / С.А. Езова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2012. – 94, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 94 та наприкінці розділів. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. О.Р. Бородин ; вып. №136). – ISBN 978-5-8167-0046-7
845.
Кошкин В.М. Профессор Александр Николаевич Щукарев. Трудно быть гением [Книга] / В.М. Кошкин, А.Я. Дульфан. – Харьков : Факт, 2011. – 95, [1] с., [4] л. фот. – Библиогр.: с. 94. – ISBN 978-966-637-704-6
846.
Психодрама и современная психотерапия [Журнал] = Психодрама і сучасна психотерапія=Psychodrama and Modern Psychotherapy : научно-теоретический и научно-методический журнал / Ин-т социальной и политической психологии НАПН Украины; Общественная организация "Ассоциация психодрамы". – Киев, 2002-
847.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
848.
Лебедев-Любимов Психология рекламы [Книга] / А.Н. Лебедев-Любимов. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2007. – 384 с., [8] с. ил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 364-384. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-469-01094-4
849.
Ценев В.В. Психология рекламы. Реклама, НЛП и 25-й кадр [Книга] / Вит Ценев. – Санкт-Петербург : Речь, 2007. – 222, [2] с. – Библиогр.: с. 223. – ISBN 5-9268-0645-3
850.
Карсканова С.В. Психологічне благополуччя особистості як основа фахового зростання [Дисертація] : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.01 / Карсканова Світлана Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,