Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році [Книга] : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України / [Жаліло Я.А. та ін. ; ред. рада : С.В. Льовочкін, А.В. Єрмолаєв, В.М. Геєць та ін.] ; літ. ред. Куницина І.В. та ін.]. – Київ : НІСД, 2012. – 253, [3] с. : іл. – Додатки: с. 221-252. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-163-9
827.
Кочерган М.П. Про час, про себе і людей [Книга] : спогади / Михайло Кочерган. – Київ : Академія, 2012. – 222, [2] с., [12] арк. фотогр. : портр. – Сер. засн. в 2010 р. – (Унікум). – ISBN 978-966-580-394-2
828.
Матвєєв В.О. Проблема самореалізації особистості: компаративний аналіз підходів індуїзму та християнства [Дисертація] : дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.11 / Матвєєв Віталій Олексійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
829.
Проблеми безперервної медичної освіти та науки [Журнал] = Problems of uninterrupted medical training and science : науково-практичний журнал / Харківська медична академія післядипломної освіти. – Харків
830.
Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України [Книга] : II наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, приурочена до Дня банківського працівника та 5-ти річчя каф. банк. справи Ін-ту магістерської та післядиплом. освіти Ун-ту банк. справи НБУ, 11 травня 2012 року : зб. тез доповідей / [редкол. : Кузнєцова А.Я., Гірченко Т.Д., Смовженко Т.С. та ін.] ; Нац. банк України ; Ун-т банківської справи ; Ін-т магістерської та післядиплом. освіти. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 248 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці доп.
831.
Проблеми законності [Журнал] : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
832.
Проблеми законності [Журнал] : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
833.
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Журнал] : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
834.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
835.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
836.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
837.
Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень [Книга] : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – 97, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
838.
Проблеми сучасної конституціоналістики [Книга] / Орзіх М.П. [та ін.] ; за ред. М.П. Орзіха ; МОНУ ; Нац. ун-т "Одеська юрид. академія". – Київ : Юрінком Інтер. – (Серія "Проблеми сучасної конституціоналістики"). – ISBN 978-966-667-457-2
839.
Стадницький Ю.І. Просторова організація систем послуг [Книга] : словник-довідник / Ю.І. Стадницький, М.П. Мальська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 269, [1] с. – ISBN 978-617-673-113-9
840.
Езова С.А. Профессиональное общение: новые нюансы и аспекты [Книга] : научно-практическое пособие / С.А. Езова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2012. – 94, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 94 та наприкінці розділів. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. О.Р. Бородин ; вып. №136). – ISBN 978-5-8167-0046-7
841.
Кошкин В.М. Профессор Александр Николаевич Щукарев. Трудно быть гением [Книга] / В.М. Кошкин, А.Я. Дульфан. – Харьков : Факт, 2011. – 95, [1] с., [4] л. фот. – Библиогр.: с. 94. – ISBN 978-966-637-704-6
842.
Психодрама и современная психотерапия [Журнал] = Психодрама і сучасна психотерапія=Psychodrama and Modern Psychotherapy : научно-теоретический и научно-методический журнал / Ин-т социальной и политической психологии НАПН Украины; Общественная организация "Ассоциация психодрамы". – Киев, 2002-
843.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
844.
Лебедев-Любимов Психология рекламы [Книга] / А.Н. Лебедев-Любимов. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2007. – 384 с., [8] с. ил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 364-384. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-469-01094-4
845.
Ценев В.В. Психология рекламы. Реклама, НЛП и 25-й кадр [Книга] / Вит Ценев. – Санкт-Петербург : Речь, 2007. – 222, [2] с. – Библиогр.: с. 223. – ISBN 5-9268-0645-3
846.
Карсканова С.В. Психологічне благополуччя особистості як основа фахового зростання [Дисертація] : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.01 / Карсканова Світлана Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
847.
Москалець В.П. Психологія особистості [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.П. Москалець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 262 с. : іл. – Бібліогр.: с. 259-260. – ISBN 978-617-673-127-6
848.
Іванова О.В. Психологія: вступ до спеціальності [Книга] : навч. посібник ... для студентів вищ. навч. закл. / О.В. Іванова, Л.М. Москалюк, С.І. Корсун ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 184 с. : іл., портр. – 90-річчю Нац. акад. внутр. справ присвячується. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-673-111-5
849.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
850.
Рада Європи: 800 мільйонів європейців [Книга] / [переклад і редакція : ПП Ю. Зайцев]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2008. – 125, [3] с. – ISBN 966-651-308-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,