Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
802.
Пикте Ж. Развитие и принципы международного гуманитарного права [Книга] : курс, прочитанный в июле 1982 г. Ж. Пикте в Страсбургском ун-те в рамках информ. сессии, организованной Междунар. ин-том прав человека / Ж. Пикте. – Москва : Паллада, 1993. – 127, [2] с., включ. обл. – На тит. л. и обл. в вых. дан. : Международный комитет Красного Креста. – Библиогр.: с. 123-127, в подстроч. примеч. – ISBN 5-87760-006-0
803.
Расизм: современные западные подходы [Книга] : сб. статей / Информ.-аналит. центр "Сова" ; [редкол.: А. Верховский и др. ; пер. с англ., фр.: Н. Алешина и др.]. – Москва : Сова, 2010. – 364 с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-98418-020-7
804.
Рахівський район: природа, населення, господарство [Книга] : навч.-метод. посібник із проф.-орієнт. практики / [Я.Б. Олійник та ін. ; за ред. Я.Б. Олійника] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 253, [1] с., [10] арк. фотоіл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-866-1
805.
Регіональна економіка [Журнал] = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
806.
Регіональна економіка [Журнал] = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
807.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
808.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
809.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
810.
Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи [Книга] : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – 257, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
811.
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса : Наука і техніка, 1998-. – ISSN 2413-9998
812.
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса : Наука і техніка, 1998-. – ISSN 2413-9998
813.
Ринок праці та зайнятість населення [Журнал] : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
814.
Бартон Т.Л. Риск-менеджмент [Книга] = Making enterprise risk management pay off : практика ведущих компаний / Томас Л. Бартон, Уильям Г. Шенкир, Пол Л. Уокер ; [под ред. В.А. Кравченко ; пер. с англ. Т.В. Клекоты и др.]. – Москва : Вильямс, 2008. – 207, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд. : Making enterprise risk management pay off / T. L. Barton, W. G. Shenkir, P. L. Walker. Prentice Hall PTR, 2002. - Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 206-207. – Библиогр.: с. 195-196 в примеч. в конце разд. – ISBN 978-5-8459-1345-6
815.
Левчик В.М. Рідинне мікроекстракційне концентрування ряду бензофенонів і парабенів з газохроматографічним детектуванням [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Левчик Валентина Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
816.
Рідне слово в етнокультурному вимірі [Книга] = Native word in ethnocultural dimension : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 566, [2] с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 2411-4758
817.
Пархоменко Н.М. Розвиток законодавства України в контексті конституціоналізації, євроінтеграції та забезпечення прав людини [Книга] : монографія / Н.М. Пархоменко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. – 253, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7843-1
818.
Якуненко К.В. Розвиток інтеграційної взаємодії України з європейським Енергетичним Співтовариством (на прикладі вугільної електроенергетики) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Якуненко Костянтин Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
819.
Орлюк О.П. Розвиток та стимулювання інноваційної діяльності (економіка, право, міжнародний досвід) [Книга] : монографія / Орлюк О.П., Бутнік-Сіверський О.Б., Андрощук Г.О. ; [за наук. ред. Бутнік-Сіверського О.Б.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 352, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 329-353. – ISBN 978-617-696-420-9
820.
Погабало О.В. Розмовник українсько-грецький [Книга] / О.В. Погабало, А.В. Івашко, В.М. Кателло ; [пер. з рос. Ілика Т.І.]. – Донецьк : БАО, 2003. – 253, [3] с. – ISBN 966-548-719-1
821.
Стьопкін А.В. Розпізнавання графів за допомогою колективу агентів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Стьопкін Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
822.
Розумовські зустрічі [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. прав. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Чернігів. – ISSN 2409-2037
823.
Слободяник Л.О. Роль сірководню та монооксиду азоту у регуляції кровообігу в печінці [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Слободяник Людмила Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
824.
Орлова Т.В. Росія: вчора, сьогодні, завтра? [Книга] : монографія / Тетяна Орлова. – Київ : Логос, 2016. – 230, [2] с. – Бібліогр.: с. 202-231 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-554-6
825.
Задорожний А.В. Российская доктрина международного права после аннексии Крыма [Книга] : монография / Задорожний Александр Викторович ; Укр. ассоц. междунар. права, Ин-т междунар. отношений Киев. нац. ун-та им. Тараса Шевченко, Каф. междунар. права. – Киев : К.И.С., 2015. – 143, [1] с. – Библиогр.: с. 111-143. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-617-684-124-1
У пр. № 1705164 відбиток: З найкращими побажаннями і повагою від автора. Підпис. Задорожній О.В.
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,