Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Харламова Г.О. Прикладна економетрика [Книга] : навч. посібник для студ. екон. спец. освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / Г.О. Харламова, О.І. Черняк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ : [б. в.], 2011. – 188 с. : іл. – Бібліогр.: с. 163-167
802.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
803.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
804.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
805.
Москаленко О.В. Принципи соціального страхування в сучасних умовах господарювання [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Москаленко Олена В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013
806.
Природа и Человек. XXI век [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" XXI век". – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
807.
Геник О.В. Природно-заповідний фонд України: моделювання та прогнозування економічної діяльності [Книга] = Nature reserve fund of Ukraine: modeling and forecasting of economic activities : монографія / О.В. Геник, С.О. Козловський, Я.В. Геник ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : НЛТУ України ; Ліга-Прес, 2011. – 301, [3] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 264-282. – ISBN 978-966-397-152-0
808.
Приусадебное хозяйство [Журнал] : ежемесячный иллюстрированный журнал / Издательский дом "Сельская новь". – Москва, 1981-. – ISSN 0207-2173
809.
Приусадебное хозяйство [Журнал] : ежемесячный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Сельская новь". – Москва, 1981-. – ISSN 0207-2173
810.
Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році [Книга] : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України / [В.М. Геєць та ін. ; наук. ред. Рубанець М.Л. ; відп. за вип. Сизонтов В.М.]. – Київ : НІСД ; Фенікс, 2013. – 572, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 251-262. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-187-5
811.
Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України [Книга] : зб. тез доповідей : III наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених приурочена до Дня банківського працівника, 24 травня 2013 р. / Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ) ; [редкол.: Кузнєцов А.Я. та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2013. – 278, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
812.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 1997-
813.
"Проблеми реалізації принципу верховенства права: теоретичні і практичні аспекти" [Книга] : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наук. доповідей, (14 груд. 2012 р.) : www.LegalActivity.com.ua / Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференція "Актуальна юриспруденція" ; [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : Актуальна юриспруденція, 2012. – 181, [1] с. – В надзаг. також: Legal activity. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-457-143-9
814.
Проблеми слов"янознавства [Журнал] = Problems of slavonic studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1970-. – ISSN 0203-9494
815.
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз [Журнал] : міжнародний збірник наукових праць / Житомирський державний технологічний ун-т. – Житомир : ЖДТУ
  №3 (24). – 2012. – резюме укр., рос., пол., англ. мовами
816.
Гривул Т.Т. "Процес - 59": покоління борців та героїв [Книга] / Тарас Гривул, Ольга Осередчук ; [упорядкув. арх. матеріалів: О. Осередчук, Т. Гривул, С. Вікарчук]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 231, [1] с. : фотоіл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 228-229. – ISBN 978-966-613-906-4
817.
Психологічні особливості розвитку організаційної культури в системі державної служби, освіти, промисловості та бізнесу [Книга] : тези IX Міжнар. конф. з організаційної та екон. психології, (30-31 трав. 2013 р., м. Київ) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. організаційної психології, Донбас. держ. техн. ун-т, Каф. соц.-гуманіт. дисциплін [та ін.] ; [редкол.: С.Д. Максименко та ін.]. – Київ ; Алчевськ : ДонДТУ, 2013. – 159, [1] с. – Зміст укр. та англ. – ISBN 978-966-310-309-9
818.
Іващенко А.С. Психологічні чинники міжособистісних стосунків у молодих сім"ях з різним типом подружньої взаємодії [Дисертація] : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Іващенко Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
819.
Психологія і особистість [Журнал] : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
820.
Психологія і особистість [Журнал] : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
821.
Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ [Журнал] : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне. – ISBN 978-966-7359-68-3
822.
Птицы городов России [Книга] = Birds of the cities of Russia / Рос. акад. наук, Зоолог. ин-т ; [отв. ред. В.М. Храбрый]. – Санкт-Петербург ; Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2012. – 513, [1] с. : табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце ст.
823.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
824.
"Публічне і приватне право: проблеми методології, теорії та практики" [Книга] : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (14 трав. 2013 р.) : www.LegalActivity.com.ua / Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція" ; [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : Актуальна юриспруденція, 2013. – 247, [1] с. – В надзаг. також: Legal activity. - Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-457-164-4
825.
Публічне право [Журнал] = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex