Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Степанченко Н.І. Система професійної підготовки учителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах [Книга] : монографія / Наталія Іванівна Степанченко ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : Літературна Агенція "Піраміда", 2016. – 649, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 546-617. – ISBN 978-966-441-447-7
752.
Весоловский К. Системы подвижной радиосвязи [Книга] = Systemy radiokomunikacji ruchomej / Весоловский Кшиштоф ; пер. с пол. И.Д. Рудинского ; под ред. Л.И. Ледовского. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2006. – 536 с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 521-528. - Пер. изд. : Systemy radiokomunikacji ruchomej / K. Wesolowski. Warszawa, 1998. - Парал. тит. л. пол. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-93517-248-8
753.
Протас М.А. Скульптурные симпозиумы Украины [Книга] : стилистико-парадигмальная эволюция / М.А. Протас ; [Нац. акад. искусств Украины, Ин-т проблем соврем. искусства]. – Киев : Феникс, 2012. – 397, [3] с. : ил. – Текст рус., укр. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-136-038-8
Представлена монографія досліджує культурологічний спектр проблем пленерного руху скульпторів. Розкривається специфіка скульптурних пленерів, що модернізують художнє життя України останньої третини ХХ ст. та презентують вітчизняну школу пластики на міжнародних скульптурних симпозіумах. Автор аналізує особливості образно-пластичного мислення, що відрізняють вітчизняні симпозіуми від закордонних.
754.
Радуловичь Н. Слика света у српским народним баjкама [Книга] / Неманьа Радуловичь. – Београд : Институт за кньижевност и уметност, 2009. – 323, [4] c. – Бібліогр.: с. 291-308 та в кінці частин. – (Библиотека "Српско усмено стваралаштво" / уред. Снежана Самарджиjа ; кн. 4). – ISBN 978-86-7095-151-8
Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
755.
Слов"янська фантастика [Книга] : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-617-7480-12-8
756.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
757.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
758.
Мельничук А.В. Сміхотерапія від Андрія [Книга] / А. Мельничук. – Київ : Гранмна, 2015. – 190, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-2726-37-4
В пр. №1708982 напис: Рідній бібліотеці рідного мені Тарасового столичного університету з великою пошаною - сміхотерапевт. Підпис. 17.11.2016 р.
759.
Возіянов М.К. Смішний заєць 2. Роздуми братів наших менших і не тільки... [Книга] : байки звичайні та ліричні / Микола Возіянов ; [ред. І.С. Понеділок]. – Вид 2-ге, допов. та перероб. – Харків : Майдан, 2016. – 101, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-372-643-4
Підпис.
760.
Критская Т.В. Современные тенденции получения кремния для устройств электроники [Книга] : монография / Т.В. Критская ; М-во образования и науки Украины, Запорож. гос. инженер. акад. – Запорожье : ЗГИА, 2013. – 353, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 307-347. – ISBN 978-966-8462-87-0
761.
Солнечный художник [Книга] : Яков Басов в памяти современников. – Симферополь : СОНАТ, 2007. – 213, [1] с. : ил., портр. – Библиогр. в примеч.: с. 212-213. – ISBN 978-966-8111-90-7
762.
Севрюков Д.Г. Социальная защита: история, теория, право [Книга] : монография / Д.Г. Севрюков. – Київ : Университет "Украина", 2011. – 429, [1] с. – Библиогр.: с. 400-429, и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-388-369-4
763.
Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку [Книга] : монографія / [А.М. Колот та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 348, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-356-8
764.
Олтаржевський Д.О. Соціальна реклама [Книга] : навч. посібник / Олтаржевський Д.О. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. реклами та зв"язків з громадськістю. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – 118, [2] с. : іл. – На обкл. також: Історія. Засади. Стратегія. Тактика. – Бібліогр.: с. 112-118. – ISBN 978-966-2123-77-7
765.
Соціальний капітал: феноменологічна природа, форми прояву, конкурентоспроможність [Книга] : монографія / [Н.О. Сімченко та ін. ; відп. ред. О.О. Охріменко] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – 411, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-622-610-8
766.
Полівко Л.Ю. Соціально-психологічні умови успішності включення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Полівко Лариса Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
767.
Рахманов О.А. Соціокультурні чинники інституціоналізації підприємництва в Україні [Книга] : монографія / Олександр Рахманов ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 179 с. : табл. – Бібліогр.: с. 172-179 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-398-8
768.
Соціум. Документ. Комунікація [Журнал] : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький. – ISSN 2518-7600
769.
Нагорнюк-Данилюк Спеціальне кримінальне провадження в кримінальному процесі України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нагорнюк-Данилюк Олександр Олександрович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро, 2016
770.
Гузь Н.Г. Співпраця України з Радою Європи (1991-2014 рр.): історичний аспект [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гузь Наталія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
771.
Августин Аврелій Сповідь [Книга] / Святий Августин ; пер. з латини Юрія Мушака. – Київ : Основи, 1996. – 319, [1] с. – Пер. за вид.: Confessions. Societe d"Eclition "Les belles lettres" / Saint Augustin. Paris, 1933 (т. 1), 1926 (т. 2) . - Алф. покажчик: с. 308-310. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-500-035-7
772.
Буртик І. Спогади про життя українського народу в ХХ столітті [Книга] = The memories about the life of ukrainian people in the XX-th century / Іван Буртик ; [упоряд., літ. редагування: Тарас Чернега]. – Астана : Казполіграфіздат, 2015. – 214, [2] c., [32] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 978-601-7351-27-4
773.
Коваль А.П. Спочатку було Слово. Крилаті вислови біблійного походження в українській мові [Книга] : Крилаті вислови біблійного походження в українській мові / А.П. Коваль. – Вид. 2-ге. – Київ : Либідь, 2012. – 311, [1] с. : портр., іл. – На пошанування пам"яті проф. Алли Петрівни Коваль - до 90-ліття від дня народж. - Короткий слов.: с. 296-302. - Алфавіт. покажч.: с. 303-309. – ISBN 978-966-06-0623-4
774.
Арендар Г. Срібний посуд XVII - початку XX століть [Книга] = Silver tableware of the 17th - early 20th centuries : колекція Чернігів. іст. музею ім. В.В. Тарновського : [альбом] / Ганна Арендар ; [ред.: Л. Линюк ; пер. англ.: С. Сингаївський]. – Київ : Родовід, 2006. – 173, [2] с. : іл. – Тит. арк., текст парал. англ., укр. - Покажчики: с. 171-173. – Бібліогр.: с. 139, 170 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7845-25-7
775.
Сталий розвиток [Книга] : короткий термінол. словник для магістрів усіх напрямів підготовки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: М.З. Згуровський, Г.О. Статюха, І.М. Джигирей ; відп. ред. Р.Б. Медведєв]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2008. – 50, [2] с. – На облк. уклад. зазнач. як автори. – Бібліогр.: с. 49-50
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,