Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Новрузов Р.М. Азербайджанська мова [Книга] = Azerbaycan dili : навч. посібник для укр. студентів ВНЗ / Рафік Манаф оглу Новрузов, Ікрам Зіяд оглу Гасимов ; М-во освіти і науки України., Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т сходознавства. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 245, [3] с. : табл. – Текст укр. та азерб. – ISBN 978-966-489-276-3
52.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] = Actual problems of economics : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
53.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] = Actual problems of economics : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
54.
Зацерковний В.І. Алгоритмізація та програмування [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навч. за освіт.-проф. програмою бакалавра з напряму підгот. "Економічна кібернетика" / В.І. Зацерковний, В.І. Гур"єв, І.В. Фірсова ; М-во освіти і науки України, Чернігів. держ. ін-т економіки і упр. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 302, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-302. – ISBN 978-617-527-087-5
55.
Коржов О.Ю. Альтерглобалізм як феномен сучасного культурно-цивілізаційного процесу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Коржов Олексій Юрійович ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015
56.
Белоусов Е.В. Амет-Хан Султан - летчик из легенды [Книга] : художеств.-документ. повесть / Евгений Белоусов ; [худож.: В. Пащенко и др.]. – Симферополь : Таврида, 2012. – 157, [3] с. : портр., ил., ноты. – ISBN 978-966-584-058-9
Выдающемуся летчику современности, Дважды Герою Совет. Союза, Заслужен. летчику-испытателю, нац. герою крымскотатар. народа Амет-Хану Султану посвящается!
57.
Англійська мова для повсякденного спілкування [Книга] = English for everyday communication : підручник для студентів ВНЗ / [В.К. Шпак та ін.] ; за ред. В.К. Шпака. – 6-те вид., випр., [допов. і перероб.]. – Київ : Вища школа, 2008. – 301, [3] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. - Текст укр., англ. – ISBN 978-966-642-402-3
58.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
59.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
60.
Литовченко Т.І. Апокаліпсис по-київськи [Книга] / Тимур Литовченко. – Київ : Кий, 2005. – 301, [3] с. – До книги увійшли романи: До комунізму залишилось років п"ятнадцять та Повість про чотири квітки. – (Бібліотека Української Фантастики : БУФ). – ISBN 966-8825-08-X
61.
Аспекти публічного управління [Журнал] = Public administration aspects / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013-. – ISSN 2311-6420
62.
Александров Ю.В. Астрофізика [Книга] : навч. посібник для студентів напряму "Фізика" класичних ун-тів / Ю.В. Александров ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 216 с., [8] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 180-193. - Предм. покажч.: с. 206-213. – Бібліогр.: с. 214-216. – ISBN 978-966-285-137-3
63.
Кінащук Л.Л. Аудиторська діяльність в системі фінансового контролю: організаційно-правові засади [Книга] / Л.Л. Кінащук. – Київ : Академія муніципального управління, 2015. – 388 с. : іл. – Бібліогр.: с. 346-386. – ISBN 978-966-2341-14-0
64.
Банківська система [Книга] : підручник [для студентів ВНЗ] / [Реверчук С.К. та ін.] ; за ред. С.К. Реверчука ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 497, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 494-497. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0080-3
65.
Піскунова Л.Е. Безпека життєдіяльності [Книга] : підручник / Л.Е. Піскунова, В.А. Прилипко, Т.О. Зубок. – Київ : Академія, 2014. – 222, [2] с. : табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 219-222. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-427-7
На обкл. зміст кн.: Загальні засади; Безпека взаємодії організму людини з навколишнім середовищем; Безпека життєдіяльності у природному, техногенному і соціально-політичному середовищах; Сприяння безпеці життєдіяльності на загальнодержавному рівні.
66.
Биология Черного и Азовского морей [Книга] : библиогр. указ. лит. за 1998-2002 годы / М-во культуры Украины, Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького ; сост. О.Г. Кушнир ; [ред. И.С. Шелестович]. – Одесса : ОННБ им. М.Горького, 2013. – 267, [1] с. – Указ. имен: с. 237-261
67.
Бібліотечний вісник [Журнал] = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
68.
Бізнес Інформ [Журнал] = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
69.
Бізнес Інформ [Журнал] = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
70.
Панасюк Л.В. Білінгвізм в соціально-політичному житті України [Книга] : монографія / Л.В. Панасюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : VADEX, 2013. – 269, [1] с. – Бібліогр.: с. 249-269 та наприкінці частин. – ISBN 978-966-9725-13-4
71.
Півторак Г.П. Білорусько-український словник [Книга] = Беларуска-украінскі слоунік / Г.П. Півторак, О.І. Скопненко ; за ред. Г.П. Півторака ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Довіра, 2007. – 722, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Парал. тит. арк. білорус. – (Словники України). – ISBN 978-966-507-213-3
72.
Шевченків М. Бог і Шевченко: як розуміти імена Божі та віру поета? [Книга] : (філософсько-християнська інтерпретація) / Михаїл Шевченків ; [богосл. ред. о. д-р Олег Хортик ; ред.: Марія Крупа та ін.]. – Жовква : Місіонер, 2014. – 447, [1] с., [2] арк. фотоіл. : іл., портр. – На обкл. авт. не зазнач. Загол. обкл.: Бог і Шевченко. - Анот. парал. рос., пол. укр. та англ. - Покажч. імен Божих: с. 440-442. – Бібліогр.: с. 431-437 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-658-325-6
У пр. №1697078 напис: Бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Читачам і працівникам Університету щедро благослови, Боже! З любов"ю та молитовною пам"яттю Михаїл Шевченків, р.б. 2015. м. Тернопіль
73.
Дорофеев-Кишарон Болью горящая память [Книга] : стихи / Владимир Дорофеев-Кишарон. – Афула ; Киев : Лира-К, 2014. – 216, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-2609-76-9
74.
Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) [Журнал] : науково-практичний журнал / Рада Національної безпеки і оборони України ; Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
75.
Ботанический журнал [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex