Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Аршба О.И. Иммиграция, интеграция, натурализация [Книга] : опыт западноевропейских стран / О.И. Аршба ; [Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при президенте Рос. Федерации]. – Москва : Дело ; Изд-во Ин-та Гайдара, 2012. – 318, [2 ] с. – Библиогр.: с. 301-319 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-93255-358-9
52.
Инновационный поиск продолжается... [Книга] : (из мирового опыта становления непрерывного образования) : монография / [Ануфриева И.Л. и др.] ; под общ. ред. В.И. Астаховой ; Нар. укр. акад. – Харьков : Изд-во НУА, 2012. – 237, [3] с. : ил. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-2298-12-3
53.
История Китая [Книга] : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по ист. спец. / Л.С. Васильев, З.Г. Лапина, А.В. Меликсетов, А.А. Писарев; [Васильев Л.С. и др.] ; под ред. А.В. Меликсетова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд-во Моск. ун-та ; Изд. дом "ОНИКС 21 век", 2004. – 751, [1] с. : ил. – Авт. указ. на обороте тит. л. – ISBN 5-211-04948-9
54.
Квеннел Б Ч.Г. История повседневной жизни Англии [Книга] : 1066-1499 / Чарльз Генрих Борн Квеннел, Мэрджори Квеннел ; [пер. с англ. В.В. Найденова]. – Смоленск : Русич, 2006. – 297, [3] с., [8] л. ил. : ил., табл. – Сер. осн. в 2000 г. - Вых. дан. ориг.: Marjorie and C.H.B. Quennell. A history of everyday things in England. Vol. 1: 1066 to 1499. London, 1966. – (Популярная историческая библиотека). – ISBN 5-8138-0602-4
55.
Смоляга В.К. Інженерно-геолого-екологічні умови Східної України в межах прогину Великого Донбасу з погляду використання територій під будівництво [Книга] / Смоляга В.К., Левінська О.В. ; [під ред.: Демчишина М.Г. та ін.]. – Харків : Майдан. – ISBN 978-966-372-464-5
56.
Смоляга В.К. Інженерно-геолого-екологічні умови Східної України в межах прогину Великого Донбасу з погляду використання територій під будівництво [Книга] : довідк.-інформ. посіб. з використ. літ. джерел, фондів, картотек та даних автоматиз. інформ.-пошукової системи інж.-геолого-екол. інформації по Слобожанщині та прилеглим територіям відповідно до патенту України на корис. модель № 63613 від 10.10.2011 / Смоляга В.К., Левінська О.В. ; [під ред.: Демчишина М.Г. та ін.]. – Харків : Майдан. – ISBN 978-966-372-486-7
57.
Машкін М.О. Історія стародавнього Риму [Книга] : підручник для іст. ф-тів держ. ун-тів і пед. ін-тів / М.О. Машкін ; [пер. з рос. вид. Ф.М. Бурлака] ; Ін-т історії Акад. наук СССР, Каф. історії стародав. світу Моск. держ. ун-ту ім. М.В. Ломоносова. – Вид. 2-ге. – Київ : Радянська школа, 1955. – 668 с. : іл., карти. – Покажч.: с. 627-655. – Бібліогр.: с. 578-614 та в підрядк. прим.
58.
Історія України [Книга] : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2011 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Т. Приліпко та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна ; відп. за вип. А. Скорохватова]. – Київ : Виниченко, 2013. – 643, [1] с. – Імен. та геогр. покажч.: с. 558-635. - Виходить з 1968 р. – Бібліогр.: с. 636-642. – ISBN 978-966-2622-10-2
59.
Лаундес Л. Как говорить с кем угодно и о чем угодно [Книга] = How to talk to anybody about anything : психология успешного общения : технологии эффективных коммуникаций / Лейл Лаундес ; [пер.: Т. Науменко, Д. Буков]. – 2-е изд. – Москва : Добрая книга, 2006. – 399, [1] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. – Библиогр. в примеч.: с. 383-384. – ISBN 5-94015-006-3
60.
Чорний М.Г. Канівський природний заповідник: передумови створення, ретроспективний аналіз діяльності, сучасний стан та перспективи розвитку [Книга] : монографія / М.Г. Чорний, Л.О. Чорна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 383, [1] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 193-222. – ISBN 978-966-439-613-1
61.
Симоненко С.В. Картографічне забезпечення мореплавства [Книга] : [вироб.-практ. посібник] / С.В. Симоненко, М.Ф. Голодов, О.М. Борис. – Київ : Держгідрографія, 2013. – 213, [1] с. : іл., табл., мапи. – Бібліогр.: с. 212-213. – ISBN 978-966-96971-3-4
62.
Малаков Д.В. Київ 1939-1945 [Книга] : фотоальбом / Дмитро Малаков. – Київ : Кий, 2005. – 461, [3] с. : фотогр. – До 60-річчя завершення Другої світової війни. - Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 966-8825-01-02
63.
Книга практической мудрости, или Как перехитрить Закон Подлости [Книга] : 1777 советов : афоризмы. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 285, [3] с. – Сер. осн. в 1998 г. – Библиогр.: с. 280-283. – (За словом в карман). – ISBN 5-04-002608-0
64.
Кодекс адміністративного судочинства України [Книга] : офіц. видання : текст прийнятй Верх. Радою України 6 лип. 2005 р. : (із змінами та доповн. станом на 18 січ. 2013 р.) / М-во юстиції України ; [відп. за вип. О.Г. Пушенко]. – Київ : Ін Юре, 2013. – 206, [2] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 178-205. – ISBN 978-966-313-465-9
65.
Луняк Є.М. Козацька Україна XVI-XVIII ст. у французьких історичних дослідженнях [Книга] / Євген Луняк. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – 807, [1] с. – Імен. покажч.: с. 779-803. – Бібліогр.: с. 722-778 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-640-054-7
66.
Єзеров А.А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні [Книга] / Альберт Єзеров ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад. – Одеса : Юридична література, 2008. – 236, [2] с. – Бібліогр.: с. 218-236 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-058-6
67.
Кримінальний процесуальний кодекс України. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань [Книга] / М-во юстиції України ; [відп. ред. О.Г. Пушенко ; спец. ред. О.О. Поворозник]. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 371, [1] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 305-330. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-547-0
68.
Бойко І.Й. Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) [Книга] : навч. посібник / І.Й. Бойко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 406, [2] с. – Бібліогр.: с. 384-404, наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0004-9
69.
Корнякова Т.В. Кримінологічні засади запобігання органами прокуратури злочинам проти довкілля [Книга] : монографія / Т.В. Корнякова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т вивч. проблем злочинності. – Київ : Ін Юре, 2011. – 407, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 382-406 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-455-0
70.
Здіорук С.І. Культурна політика України: національна модель у європейському контексті [Книга] : аналіт. доповідь / [Здіорук С.І., Литвиненко О.М., Розумна О.П. ; за ред. С.І. Здіорука] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 57, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-181-3
71.
Курс адміністративного права України [Книга] : підручник / [Колпаков В.К. та ін.] ; Нац. акад. внутр. справ. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 869, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл.: 20 років ЮІ. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-548-7
72.
Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу [Книга] : навч. посібник / О.В. Кузьменко ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 206, [2] с. – Бібліогр.: с. 202-206 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-498-5
73.
Курс порівняльного трудового права [Книга] : підручник / [Іншин М.І. та ін.] ; за ред. А.Р. Мацюка. – Харків : НікаНова, 2012. – 979, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 931-968. – ISBN 978-966-2526-37-0
74.
Лингвоконцептология: перспективные направления [Книга] : монография / [Левицкий А.Э. и др. ; под ред. А.Э. Левицкого и др.] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Гос. учрежд. "Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко". – Луганск : ЛНУ им. Т. Шевченко, 2013. – 623, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 618-621. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-617-317-4
75.
Личные неимущественные права: проблемы теории и практики применения [Книга] : сб. ст. и иных материалов / [Бобрик В.И. и др.] ; под ред. Р.А. Стефанчука ; Нац. акад. правовых наук Украины, Хмельниц. ун-т упр. и права. – Киев : Юринком Интер, 2010. – 1034, [2] с. – Авт. указ. на с. 1030-1035. – Библиогр.: с. 995-1035 и в подстроч. примеч. – (Серия "Актуальные проблемы гражданского права"). – ISBN 978-966-667-433-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,