Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Чехович С.Б. Притулок та біженці в Україні: історія, проблеми конституційно-правового регулювання [Книга] : монографія / С.Б. Чехович, В.П. Босий ; за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра юрид. наук, проф. О.Л. Копиленка ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – 183, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97621-0-8
702.
Пріоритети промислової політики регіону [Книга] : монографія / Є.М. Ахромкін [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Ін-т екон.-правових дослідж. НАН України, Луган. філія. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2013. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 164-176. – ISBN 978-966-590-999-6
703.
Богдан В. Про наболіле [Книга] : збірка / Василь Богдан. – Полтава : [б. в.], 2016. – 194, [2] с. : іл.
В пр. №1709669 напис: Видатному науковцю і творцю української справи - пану Володимиру від автора-початківця з повагою та щирою вдячністю за підтримку. Підпис. 10.XI.2016 р.
704.
Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин [Книга] : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України. – ISBN 978-966-7166-39-7
705.
Харитонова Т.Є. Проблеми здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Харитонова Тетяна Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2016
706.
Проблеми і перспективи економіки та управління [Журнал] = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 1996-. – ISSN 2411-5215
707.
Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи [Журнал] : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка. – ISSN 2309-2262
708.
Проблеми сучасного підручника [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна думка, 2002-. – ISBN 978-966-544-404-5. – ISSN 2411-1309
709.
Мірошниченко Л.Я. Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика [Книга] : монографія / Лілія Мірошниченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Генеза, 2015. – 383, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 363-383 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-11-0683-2
710.
Прокуратура України в умовах європейської інтеграції [Книга] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19 трав. 2016 р., м. Київ / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України ; [працювали: Барандич С.П. та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – 333, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7220-12-0
711.
Процеси європеїзації України в окремих галузях [Книга] = Procesy europeizacji Ukrainy w wybranych obszarach / наук. ред.: Йозеф Тимановський, Юліта Карвацька, Йозеф Брилль. – Київ ; Варшава : Національна академія управління, 2016. – 228, [2] с. : табл. – Ст. укр., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8406-98-0
712.
Процеси та обладнання хімічної технології [Книга] : підруч. для студентів ВНЗ : [у 2 ч.] / Я.М. Корнієнко [та ін.] ; [відп. ред. Є.М. Панов] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-447-0
713.
Процеси та обладнання хімічної технології [Книга] : підруч. для студентів ВНЗ : [у 2 ч.] / Я.М. Корнієнко [та ін.] ; [відп. ред. Є.М. Панов] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-922-448-7
714.
Психологічні закономірності розвитку духовності особистості [Книга] : монографія / М.Й. Боришевський [та ін. ; за заг. ред. М.Й. Боришевського] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. психології особистості ім. П.Р. Чамати. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 198, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-644-195-2
715.
Психологія: реальність і перспективи [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2013-. – ISSN 2518-7503
716.
Путеводитель по вопросам перехода на цифровое телерадиовещание [Книга] / опубл. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Д. Миятович ; под ред. Н. Ковач, М. Стоуна. – Вена : ОБСЕ, 2010. – 137 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-92-9234-631-7
717.
Стенник Ю.В. Пушкин и русская литература XVIII века [Книга] : к 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина / Ю.В. Стенник ; отв. ред. С.А. Фомичев ; Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом). – Санкт-Петербург : Наука, 1995. – 347, [3] с. – Указ. имен: c. 344-348. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-02-028186-7
718.
Радіаційні перетворення наноматеріалів [Книга] : монографія / Л.А. Булавін, О.П. Дмитренко, О.О. Ключников, М.П. Куліш ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій. – Чорнобиль : Інститут проблем безпеки АЕС, 2016. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7877-6
719.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
720.
Ітченко Д.М. Реалізація стратегії регіонального розвитку на основі проактивного управління проектами [Книга] : монографія / Д.М. Ітченко, А.В. Кунденко, М.С. Дорош ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 197-211. – ISBN 978-966-7496-80-7
721.
Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку [Книга] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 346, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-361-2
722.
Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір [Книга] = Regional strategy of the USA and Europe: foreign-policy and security dimension : монографія / [Н.Б. Бєлоусова та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т міжнар. відносин ]. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – 527, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці глав. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
723.
Круш П.В. Регулювання економіки: теоретичні та прикладні аспекти [Книга] : монографія / П.В. Круш, І.А. Максименко ; за заг. ред. П.В. Круша ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2008. – 424 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-622-279-7
724.
Яценко А.Д. Рекреаційне лісокористування в Північно-Західному Приазов"ї [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Яценко Анастасія Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
725.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,