Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Прилози [Журнал] = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje : Македонска академиjа на науките и уметностите. – ISSN 1857-9027
702.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Cкoпje : МАНУ. – ISSN 1857-9345
703.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Cкoпje : МАНУ. – ISSN 1857-9345
704.
Лобода Е.Л. Применение термографии при исследовании процессов горения [Книга] / Е.Л. Лобода, В.В. Рейно, М.В. Агафонцев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Нац. исслед. Томский гос. ун-т, Ин-т оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН. – Томск : Издательство Томского университета, 2016. – 77, [3] с. – Библиогр.: с. 73-77. – ISBN 978-5-7511-2430-4
705.
Мікічурова О.В. Принцип взаємної вигоди в міжнародному економічному праві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Мікічурова Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. унт ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
706.
Пріоритети державної морської політики у сфері функціонування та розвитку морегосподарського комплексу України [Книга] : аналіт. доповідь / [Собкевич О.В. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2016. – 68, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 24). – ISBN 978-966-554-269-8
707.
Миколин С. Про політику [Книга] / Сергій Миколин. – Рівне : Волинські обереги, 2016. – 202, [2] с. – ISBN 978-966-416-451-8
708.
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля [Журнал] = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль : ІПБ АЕС НАН України, 2004-. – ISSN 1813-3584
709.
Проблеми економіки [Журнал] = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред.: М.О. Кизим [та ін.]. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
710.
Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення антитерористичної операції [Книга] : матеріали міжнар. круглого столу, 27 жовт. 2016 р. : [збірка] / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Проект Ради Європи "Посилення захисту прав людини внутр. переміщених осіб в Україні" ; [працювали: Первомайський О.О. та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – 146, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7220-88-5
711.
Харитонова Т.Є. Проблеми здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Харитонова Тетяна Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
712.
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Редкол.: Є.М. Сич, Ю.Є. Пащенко, О.М. Кириленко [та ін.]. – Київ : НАУ. – ISSN 2306-5834
713.
Савченко Л.А. Проблеми правового закріплення принципів фінансового контролю [Книга] : монографія / Л.А. Савченко, І.М. Ярмак. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 170, [1] с. – Бібліогр.: с. 142-165. – ISBN 978-617-673-437-6
714.
Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ [Книга] : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (16 трав. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – 149, [1] с. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). - У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., рос., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-30-8
715.
Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем [Журнал] : збірник наукових праць / М-во оборони України, Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова ; Редкол.: С.В. Ковбасюк, В.П. Манойлов, Р.В. Дзюбчук [та ін.]. – Житомир : ЖВІ. – ISSN 2076-1546
716.
Проблемы управления и информатики [Журнал] : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; Глав. ред.: В.М. Кунцевич ; Редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев : Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 1956-. – ISSN 0572-2691
717.
Прогнозування зсувів [Книга] : монографія / [Е.Д. Кузьменко та ін.] ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, проф. Е.Д. Кузьменка ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 601, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 581-601. – ISBN 978-966-694-248-0
718.
Логінов О.В. Проектно-орієнтоване управління освітньою діяльністю ВНЗ [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Логінов Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. морський ун-т. – Одеса, 2016
719.
Происхождение, деяния и гибель Иоанниса Каподистрии 1776-1831 [Книга] / [сост., ред. и соавт. Л.П. Ишуткина]. – Одесса : Друк Південь, 2016. – 291, [5] с., [24] л. цв. фотоил. : ил. – Кн. проект Лилии Ишуткиной "Этот удивительный граф Каподистрия!". – Библиогр.: с. 286-291. – ISBN 978-966-389-197-2
720.
Попов Г.В. Прокуратура України у державному механізмі захисту прав і свобод дітей [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Попов Георгій Володимирович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2016
721.
Юрчишин В.М. Прокурор у досудовому розслідуванні: сучасні теоретико-прикладні проблеми [Книга] : монографія / Василь Юрчишин ; Класичний приват. ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 298, [1] с. – Бібліогр.: с. 254-297. – ISBN 978-617-7096-47-9
722.
Кокошко М.В. Прокурор у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кокошко Мирослава Василівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2016
723.
Козачук Н.О. Просторова організація електричної активності кори головного мозку при творчому мисленні у чоловіків і жінок з різними психофізіологічними особливостями [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Козачук Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
724.
Протидія злочинності: теорія та практика [Книга] : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – 632, [2] с. – Окремі ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7220-83-0
725.
Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України [Книга] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – 431, [1] с. : іл., табл. – Окр. ст. англ., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7220-78-6
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,