Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Куліш П.О. Повне зібрання творів [Книга] / Пантелеймон Куліш ; [редкол.: Г. Грабович (голова) та ін. ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту та ін.]. – Київ : Критика. – ISBN 966-7679-70-5
677.
Куліш П.О. Повне зібрання творів [Книга] / Пантелеймон Куліш ; [редкол.: Г. Грабович (голова) та ін. ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту та ін.]. – Київ : Критика. – ISBN 978-966-8978-36-4
678.
Єщенко М.Ю. Поговори зі мною [Книга] : [оповідання] / Марина Єщенко. – Київ : Поліграфсервіс, 2015. – 239, [1] с. – ISBN 978-966-8618-60-7
Сучасні комунікації дозволють людині підтримувати зв’язок з усім світом без зайвих зусиль, однак дедалі частіше вона обирає самотність. Герої збірки "Поговори зі мною" знайомляться, закохуються, одружуються, народжують дітей, борються з несправедливістю, з автором, з суспільними шаблонами і власною лінню. І дуже рідко здатні почути й зрозуміти одне одного.
679.
Наєнко М.К. Поетична карма Людмили Скирди [Книга] : літ.-крит. спостереження / Михайло Наєнко. – Київ : Освіта України, 2016. – 132, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7480-07-4
В пр. №1708971 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ ім. Шевченка. Автор. Підпис. 1.12.2016.
680.
Позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року [Книга] : інформ.-аналіт. збірник / [М.В. Охендовський та ін. ; редкол.: М.В. Охендовський (голова) та ін.] ; Центр. виборча комісія. – Київ : ВАІТЕ, 2016. – 988, [1] с : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2310-58-0
681.
Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року [Книга] : інформ.-аналіт. видання / [М.В. Охендовський та ін. ; редкол.: М.В. Охендовський (голова) та ін.] ; Центр. виборча комісія. – Київ : ВАІТЕ, 2016. – 453, [2] с., [2] арк. фотоіл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2310-59-7
682.
Павличко Д.В. Покаянні псалми [Книга] : поезії / Дмитро Павличко ; [уклад., ред.: Дмитро Пилипчук]. – Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2009. – 878, [2] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-500-309-0
683.
Давиденко Н.А. Полимерные композиты для информационных технологий [Книга] : монография / Н.А. Давиденко, И.И. Давиденко ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Київ : Київський університет, 2016. – 319, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-966-439-897-5
684.
Лихограй Р.В. Політичний аспект українського фольклору [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Лихограй Роман Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
685.
Політичні ідентичності в сучасній Україні [Книга] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. М.С. Кармазіної]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2016. – 286, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7861-5
686.
Тріщук О.В. Посібник з українського правопису для фахівців видавничо-поліграфічної галузі [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Видавнича справа та редагування" / О.В. Тріщук, Н.М. Фіголь ; [відп. ред. О.М. Левчук] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2012. – 130, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 120-121. – ISBN 978-966-622-497-5
687.
Гулієв А.Д. Право зовнішніх зносин [Книга] : підручник для студентів ВНЗ / А.Д. Гулієв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2012. – 486, [2] с. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-598-735-2
688.
Право інтелектуальної власності [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ спец. "Правознавство" / [Еннан Р.Є. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2016. – 490, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 453-488 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-359-2
689.
Право України [Журнал] : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
690.
Лукач І.В. Правове становище холдингових компаній [Книга] : монографія / І.В. Лукач. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 239, [1] с. – Бібліогр.: с. 215-239 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-320-9
В пр.№1709989 напис: Вельмишановному Івану Сергійовичу з вдячністю та повагою, від автора.
691.
Харитонова О.І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади) [Книга] = Legal relationships arisen in the sphere of intellectual property as a result of the creative activity (conceptual principles) : монографія / О.І. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2011. – 343, [3] с. – Загол. обл. та тит. арк. парал. укр., англ. - На обкл. назва: Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності. – Бібліогр.: с. 308-343 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-490-9
В пр. №1708973 напис: Шановній Тетяні Миколаївні з побажаннями творчих успіхів від авторки. 27.05.2016 р. Підпис.
692.
Практика Комитета по вопросам соблюдения Орхусской конвенции (2004-2011) [Книга] / [под ред. А. Андрусевич, Т. Алге, З. Козак]. – Львов : [б. и.], 2012. – 238 с. : табл. – Алф. указ.: с. 235-238
693.
Барбухо О.В. Практикум з біохімії [Книга] : навч. посібник / О.В. Барбухо ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 133, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 119. – ISBN 978-966-7496-79-1
694.
Праотча сторона у межиріччі Десни і Трубежа [Книга] : нариси історії Броварського краю від стародавніх часів і до XX ст. / М. Барбон, А. Бульвінський, Д. Гамалій, І. Доцин, В. та ін. Івашковський; [М. Барбон та ін. ; уклад. І. Доцин ; редкол.: Л.А. Вайсфельд та ін. ; наук. ред. П. Кононенко]. – Бровари : Водограй, 2003. – 288 с. : іл., табл. – Сер. засн. 20 червня 2003 р. – Бібліогр. в кінці розд. – (Броварська минувшина ; кн. 1). – ISBN 966-96373-0-9; 966-96373-1-7.
695.
Праці Наукового товариства ім. Шевченка [Журнал] / Наукове т-во ім. Шевченка у Львові ; Лікарська комісія ; Захід. наук центр НАН України і МОН України [та ін.]. – Львів. – ISSN 1563-3950
696.
Праці Центру пам"яткознавства [Журнал] / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України; Центр пам"яткознавства Акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК
697.
Праці Центру пам"яткознавства [Журнал] : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – ISSN 2078-0133
698.
Праці Центру пам"яткознавства [Журнал] : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – ISSN 2078-0133
699.
Преподавание тем холокоста и антисемитизма [Книга] : обзор и анализ образовательных подходов. – Варшава : ОБСЕ/БДИПЧ, 2006. – 222 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 83-60190-30-5
700.
Пухтецька А.А. Принципи адміністративного права: адміністративно-правові та євроінтеграційні аспекти оновлення змісту та практики застосування [Книга] : монографія / А.А. Пухтецька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Панов А.М., 2016. – 433, [1] с. – Бібліогр.: с. 394-433. – ISBN 978-617-7474-28-8
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,