Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Верига Ю.А. Плани рахунків бухгалтерського обліку: підприємств та організацій, суб"єктів малого підприємництва, бюджетних установ, банків [Книга] : коментар : практ. посібник / Ю.А. Верига, Г.І. Зима, Н.О. Кулявець. – [2-ге вид. переробл. та допов.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 275, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-673-166-5
677.
Дебелак Д. Планирование в маркетинге [Книга] : выигрышные стратегии для любого малого бизнеса / Дон Дебелак ; [пер. с англ. И.А. Демченко]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2006. – 432 с. : ил. – На обл.: Разработайте грамотный план продаж и маркетинга для своего бизнеса, товара или услуги. – (Настольная книга бизнесмена). – ISBN 5-17-032912-1
678.
Податкова політика: стратегія соціального розвитку [Книга] : монографія / [Калінеску Т.В. та ін. ; за наук. ред. Т.В. Калінеску] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2013. – 255, [1] с. : іл., табл. – Присвячується 10-річчю каф. "Оподаткування" СНУ ім. В. Даля. - Авт. зазнач. на с. 7. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-590-989-7
679.
Гончарук Є.Л. Поезія українського бароко: концептуальний простір [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Гончарук Євгенія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
680.
Огринчук О.П. Поетика дієслова у віршових текстах М. Бажана та І. Драча [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Огринчук Олександра Петрівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2012
681.
Марушева О.А. Поєднання централізованого та локального правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Марушева Олександра Анатоліївна ; Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезп. інноваційного розвитку. – Харків, 2013
682.
Марушева О.А. Поєднання централізованого та локального правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Марушева Олександра Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
683.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / Российская акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
684.
Политическая наука [Журнал] : науч. журнал / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Рос. ассоц. полит. науки. – Москва, 2000-. – ISSN 1998-1776
685.
Политические исследования. ПОЛИС [Журнал] : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 1991-. – ISSN 0321-2017
686.
Полития. Анализ. Хроника. Прогноз [Журнал] = Політеіа = Politeia : журнал полит. философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз"; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 1997-
687.
Банті Ріна Політика Великої Британії стосовно "кольорової імміграції" в період урядів М. Тетчер 1979 - 1990 рр. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07 00.02 / Банті Ріна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
688.
Політологія [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.І. Штанько, Н.В. Чорна, Т.Г. Авксентьєва, Л.А. Тіхонова; Штанько В.І. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Наук.- метод. центр вищої освіти. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – Київ : Фірма "Інкос" ; Центр учбової л-ри, 2007. – 287, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 966-364-378-1
689.
Полтава: судьбы пленных и взаимодействие культур [Книга] / [Рос. гос. гумананит. ун-т] ; под ред. Т. Тоштендаль-Салычевой, Л. Юнсон. – Москва : РГГУ, 2009. – 462, [2] с., [8] л. ил. : ил. – Указ. имен, геогр. назв.: с. 447-459. – Библиогр. в примеч.: с. 413-446. – ISBN 978-5-7281-1072-9
690.
Григоренко А.В. Порівняльний аналіз норм колишнього та нового Кримінального процесуального кодексу України [Книга] / [Григоренко А.В., Молдован В.В.] ; за заг. ред. Молдована В.В. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 420, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-673-171-9
691.
Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних, господарських та адміністративних справах [Книга] : станом на 21 трав. 2013 року / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 465, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-611-01-0397-8
692.
Постанови та узагальнення судової практики Верховного Суду України в справах господарської юрисдикції [Книга] : станом на 15 жовт. 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 232, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-611-01-0377-0
693.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
694.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
695.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
696.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
697.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
698.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
699.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
700.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex