Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Усольцева О.С. Оцінювання в моделях з цензурованими даними та похибками вимірювання [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Усольцева О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
677.
Чухрай Л.В. Оцінювання параметрів вироджених рівнянь з частинними похідними в умовах невизначеності [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Чухрай Л.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; КНУТШ. – Київ, 2011
678.
Чухрай Л.В. Оцінювання параметрів вироджених рівнянь з частинними похідними в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.04 / Чухрай Л.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
679.
Фукс С.Л. Очерки истории государства и права казахов в XVIII и первой половине XIX в. [Книга] : приложение к ежегоднику истории права / С.Л. Фукс ; [под ред. С.Ф. Ударцева]. – Астана ; Санкт-Петербург : Юридическая книга ; Санкт-Петербургский государственный университет, 2008. – 816 с. – Парал. тит. л. на казах. языке. – Библиогр.: с. 798-805. – ISBN 978-5-9645-0096-4
680.
Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов [Книга] / Георгий Почепцов ; [отв. ред. А.В. Морозов]. – Изд. 6-е, доп. – Москва ; Киев : Рефл-бук ; Ваклер, 2005. – 640 с. – Библиогр.: с. 633-638 и в конце глав. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-083-7; 966-543-053-Х
681.
Адамська І.Г. Партійно-державна політика в галузі охорони здоров"я в Українській СРР ( 1919-1929 рр. ) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / Адамська І.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011
682.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
683.
Педагогические технологии [Журнал] : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2001-
684.
Педагогіка і психологія [Журнал] = Pedagogics and psychology : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
685.
Ткаченко Л.І. Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди [Брошура] : навчальна програма спецкурсу для студентів педагогічних спец. / Ткаченко Л.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Ін-т екології економіки і права ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ : ТОВ "Інформаційні системи", 2011. – 24 с. : табл.
686.
Пенсія [Журнал] : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
687.
Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури [Книга] : граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / В.І. Карабан; Крабан В.І. – Вид. 4-е, виправл. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 574, [2] с. : табл. – Вид. укр. та англ. мовами. – ISBN 966-7890-01-5
688.
Коломієць Л.В. Перекладознавчі семінари: методологічно-стильові орієнтири в українському поетичному перекладі від кінця ХІХ до початку ХХІ століття (на матеріалі перекладів англомовної поезії та поетичної драми) [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Л.В. Коломієць ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 496 с. – Бібліогр.: с. 463-486. – ISBN 978-966-439-406-9
689.
Персонал [Журнал] : журнал інтелектуальної еліти : науковий журнал / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
690.
Персонал [Журнал] : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
691.
Петар Драганов и Македониjа и македонците [Книга] = Petar Draganov and Macedonia and the Macedonians : мегународен научен собир по повод 150-годишнината од раганьето на Петар Драганов одржан на 7-8 jуни 2007 година / Макед. акад. на науките и уметностите ; [ораганизационен одб.: Б. Ристовски (претседател) та ін.]. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2009. – 366, [3] с. : ил. – Бібліогр. в кінці докл. та в прим. – ISBN 978-608-203-039-5
692.
Виллард М. Пиарщик [Книга] / Майкл Виллард. – Москва ; Киев : Vidalia House ; Саммит-Книга, 2004. – XVI с., 440 с. – ISBN 966-7889-05X
693.
Письма Кирилла Павловича Беликова [Книга] / Одесский Дом-Музей им. Н.К. Рериха ; [сост., автор вступ. ст. Е.Г. Петренко ; редкол. : Е. Петренко, В. Ничипорук, Н. Порожнякова и др.]. – Одесса : Астропринт, 2011. – 320 с., [44] с. илл. – Библиогр.: илл. – (Архивы. Исследования ; Вып. 10). – ISBN 978-966-190-336-3
694.
Ковалів Ю.І. Письменство "розстріляного відродження" [Книга] : від літературних угруповань до Літературної дискусії / Юрій Ковалів. – Київ : Б-ка українця, 2004. – 135 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека українця)
695.
Сагач Г.М. Під покровом любові Богородиці (роздуми паломниці) [Книга] / Галина Сагач ; [ред. В.А. Гаврилюк]. – Київ : Джулія, 2001. – 104 с. : іл. – ISBN 966-95880-3-0
696.
Бойко В.С. Підземний ремонт свердловин [Книга] : у 4-х ч. : підручник для студ. спец. "Видобування нафти і газу" [вищих навч. закл.] / В.С. Бойко ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 966-7327-39-6
697.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 1996-
698.
Редчиць Т.В. Пізня проза Гайміто фон Додерера. Структура та наративні типи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 - література зарубіжних країн / Редчиць Т.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
699.
Фалович В.А. Планування функціонування ланцюга поставок машинобудівної продукції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Фалович В.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Приватн. вищ. навчальн. закл. "Львівський університет бізнесу та права". – Львів, 2011
700.
Терещенко В.М. Побудова єдиного алгоритмічного середовища для розв"язування комплексу задач обчислювальної геометрії [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук. : 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики / Терещенко В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,