Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
627.
Жуковін О.В. Мистецтво трюку у контексті видовищної культури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Жуковін Олександр В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015
628.
Безклубенко С.Д. Мистецтво: терміни та поняття [Книга] : енциклопедич. вид. : у 2 т. / Сергій Безклубенко ; [упоряд. іл. О. Олійник ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології]. – Київ : Інститут культурології Національної академії мистецтв України. – ISBN 978-966-2241-16-7
629.
Мистецтвознавчі записки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
630.
Митна справа [Журнал] : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 1999-
631.
Швидько Г. Михайло Комаров і Катеринославщина [Книга] : монографія / Ганна Швидько ; М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Нац. гірничий ун-т", Нац. спілка краєзнавців України. – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – 227, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 219-227. – Бібліогр.: с. 209-218. – ISBN 978-966-350-308-0
632.
Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство [Журнал] = International journal. Culturology. Philology. Musicology : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ : Міленіум, 2013-. – ISSN 2312-4679
633.
Міжнародний ендокринологічний журнал [Журнал] = Международный эндокринологический журнал = International journal of endocrinology : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал. – Донецьк, 2005-. – ISSN 2224-0721
634.
Бойцун Н.Є. Міжнародний лізинг [Книга] : монографія / Н.Є. Бойцун, Н.В. Стукало ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського університету, 2004. – 170, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 129-136. – ISBN 966-551-136-Х
635.
Мінералогічний журнал [Журнал] = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
636.
Мінералогічний збірник [Журнал] = Mineralogical review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1947-. – ISSN 2078-6220
637.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
638.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
639.
Антоненко Н.П. Міфопоетика та лінгвосеміотика асоціативів у російських чарівних казках [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Антоненко Наталія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
640.
Мова: класичне - модерне - постмодерне [Книга] = Language: classic - modern - postmodern : зб. наук. статей / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [редкол.: Ожоган В.М. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА. – ISBN 978-617-7092-36-9
641.
Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти [Книга] : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 17 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т лінгвістики, Каф. теорії, практики та перекладу фр. мови ; [редкол.: О.Р. Валігура та ін.]. – Київ : Кафедра, 2014. – 261, [1] с. – Текст укр., рос., англ., фр., нім. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2705-80-5
642.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
643.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
644.
Літава Г.В. Моделі та засоби підвищення живучості інформаційно-управляючих систем на основі еліптичних кривих [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Літава Гжегож Владислав ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2015
645.
Васько С.М. Моделі та їх символьні перетворення для оптимізації законів управління транспортними засобами [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 / Васько Сергій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т. – Київ, 2014
646.
Притискач І.В. Моделі та методи діагностування силових трансформаторів в електричних мережах напругою 6-110 кВ [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Притискач Іван Васильович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015
647.
Скарга-Бандурова Моделі, методи та інформаційні технології підтримки прийняття рішень в галузі природоохоронної діяльності промислових комплексів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Скарга-Бандурова Інна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2015
648.
Никитенко В.А. Моделювання відношення довіри у страховому бізнесі [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Никитенко Вікторія Андріївна ; Нац. металургійна акад. України. – Дніпропетровськ, 2015
649.
Волошин М.І. Моделювання грошових потоків та ціноутворення на банківські депозити [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Волошин Микита Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
650.
Мартинов В.Л. Моделювання оптимальних геометричних параметрів енергоефективних будівель гранної форми [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.01 / Мартинов Вячеслав Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex