Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Одеська болгаристика [Журнал] = Одеска българистика = Одесская болгаристика : науковий щорічник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса : ОНУ
602.
Ораторське мистецтво [Книга] : навч.-метод. посібник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [авт.-уклад.: І.М. Плотницька, О.П. Левченко, З.Ф. Кудрявцева та ін.] ; за ред І.М. Плотницької, О.П. Левченко. – 2-ге вид., стер. – Київ : НАДУ, 2011. – 126, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 108-113. – (Бібліотека магістра). – ISBN 978-966-619-307-3
603.
Шило В.П. Організація міжнародних банківських операцій [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Шило В.П., Васькова В.Н. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал, 2008. – 218, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 217-218. – ISBN 978-966-370-081-6
604.
Пилипович О.В. Організація прикордонного екологічного контролю [Книга] : навч.-метод. посібник / Ольга Пилипович ; [наук. ред. Ковальчук І.П.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Сполом, 2012. – 207, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., фот., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-665-659-2
605.
Биконя О.П. Організація самостійної позааудиторної роботи з англійської мови студентів економічних спеціальностей [Книга] : монографія / О.П. Биконя ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 431, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. помилково зазнач.: Монография. – Бібліогр.: с. 370-431. – ISBN 978-966-2188-63-9
606.
Лу Е. Органіст [Книга] / Ерленд Лу, Петтер Амундсен ; [пер.: К.Г. Дуброва ; худож.-оформлювач: Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2015. – 510, [1], XLVIIIс. : іл. – Пер. вид. : Organisten / Erlend Loe, Petter Amundsen. 2006. - Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 504-509. – (Карта світу. Норвегія). – ISBN 978-966-03-7203-0
607.
Кочубей Ю.М. Орієнтальне мистецтвознавство в Україні в 20-30-х рр. XX ст. В.М. Зуммер (1885-1970) [Книга] / Кочубей Ю.М., Циганкова Е.Г. ; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ : Стилос, 2005. – 314, [2] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 302-314. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Наукова спадщина сходознавців" / редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред) [та ін.]). – ISBN 966-8518-42-X
608.
Орієнтальні студії в Україні [Книга] : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – 504, [4] с., [6] арк. фот. : іл., фот., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5736-8
609.
Мулик Н.С. Орінсія. Вбивця драконів [Книга] : роман / Назар Мулик. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2014. – 410, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-621-550-8
У пр.№1699971 напис: Бібліотеці ім. Максимовича від автора. Підпис, 11. 10. 2015
610.
Осадець Семен Степанович [Книга] : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Б-ка ; [уклад.: Т.О. Коноваленко, І.Ю. Бойко, Н.О. Туртова ; наук. ред. Т.В. Куриленко ; авт. вступ. ст. О.О. Гаманкова]. – Київ : КНЕУ, 2014. – 86, [2] с., [3] арк. фотоіл. : портр. – Сер. засн. 2011 р. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 12). – ISBN 978-966-483-932-4
611.
Петрина Н.В. Основи екологічних експертиз [Книга] : конспект лекцій у схемах і таблицях : навч. посібник / Н.В. Петрина. – Київ : Київська військово-картографічна фабрика, 2014. – 83, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 68-69 та наприкінці ст.
612.
Кучеренко В.Р. Основи економічної кон"юктури [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Р. Кучеренко, В.А. Карпов ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екон. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 222, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-222. – ISBN 966-8365-41-0
613.
Дехтяр В.Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму [Книга] : навч. посібник для закладів освіти / В.Д. Дехтяр ; Київ ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Науковий світ, 2003. – 203, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 200. – ISBN 966-675-125-9
614.
Основи регіонального управління в Україні [Книга] : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Каф. регіон. упр., місцевого самоврядування та упр. містом ; [авт.-упоряд.: В.М. Вакуленко та ін.] ; за заг. ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. – Київ : НАДУ, 2012. – 573, [3] с. : іл., табл. – Слов. основ. термінів: с. 530-565. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Бібліотека магістра). – ISBN 978-966-619-310-3
615.
Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу [Книга] : навч. посібник / Марта Мальська, Володимир Худо, Валерій Цибух ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269-271. – ISBN 966-8253-99-X
616.
Круглик В.С. Основы алгоритмизации и программирования на языке Python [Книга] : учеб. пособие / В.С. Круглик, М.С. Львов, А.В. Спиваковский. – Херсон : Айлант, 2015. – 252 с. : ил. – Библиогр.: с. 251. – ISBN 978-966-630-040-2
617.
Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники [Книга] / Е.И. Манаев. – Изд. 4-е. – Москва : URSS ; ЛИБРОКОМ, 2013. – 511, [1] с. – Предм. указ.: с. 502-507. – Библиогр.: с. 498-500. – ISBN 978-5-397-03192-9
618.
Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права [Книга] / И.Б. Новицкий ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. – Москва : Зерцало ; Гарант, 2007. – X, 395, [1] с., [1] л. портр. – Сер. осн. в 2002 г. – Библиогр.: с. 361-365 и в подстроч. примеч. – (Серия "Русское юридическое наследие" / гл. ред. проф. В.А. Томсинов). – ISBN 978-5-8078-0140-1
619.
Садохин А.П. Основы этнологии [Книга] : учеб. пособие для студентов вузов / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 351 с. : ил. – Библиогр. в конце тем и в подстроч. примеч. – (Cogito ergo sum. Urbi et orbi). – ISBN 5-238-00583-0
620.
Коротка Н.О. Особисті немайнові права фізичних осіб в сфері охорони здоров"я [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Коротка Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
621.
Василевська Т.Е. Особистісні виміри етики державного службовця [Книга] : монографія / Т.Е. Василевська ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2008. – 334, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 314-332 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-619-241-0
622.
Островська Н.В. Особливості соціальнокомунікаційних технологій політичних ток-шоу в ефірі українських телеканалів [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Островська Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики і масової комунікації. – Запоріжжя, 2015
623.
Матвеева Л.В. Отто Юльевич Шмидт 1891-1956 [Книга] / Л.В. Матвеева. – Київ : Институт востоковедения им. А.Е. Крымского, 2006. – 228, [2] с. : ил. – Посвящается 115 годовщине со дня рождения Отто Юльевича Шмидта. – Библиогр.: с. 226-228 и в подстроч. примеч. – (Научно-библиографическая литература). – ISBN 5-02-002280-2
624.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
625.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,