Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Вовк О.О. Нормативно-правове забезпечення зовнішньої безпеки України та держав-членів Європейського Союзу (порівняльно-правовий аналіз) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Вовк Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
602.
Обгрунтування концептуальних та організаційно-правових засад розробки паспортів загроз національній безпеці України [Брошура] : навч.-метод. посібник / [Г.П. Ситник та ін. ; за заг. ред. Г.П. Ситника] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. нац. безпеки. – Київ : НАДУ, 2012. – 51, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 47-50. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління у сфері національної безпеки)
603.
Тинина С.В. Обгрунтування параметрів способу нормалізації температури повітря призабійної зони підготовчих виробок глибоких шахт з використанням вихрових кондиціонерів [Автореферат] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / Тинина Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015
604.
Дубравська З.Р. Образ автора в біографічній і мемуарній прозі (на матеріалі творчості Мартіна Еміса) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Дубравська Зоряна Романівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич, 2015
605.
Марченко В.А. Обратные задачи теории малых колебаний [Книга] / В.А. Марченко, В.В. Славин ; Нац. акад. наук Украины, Физ.-техн. ин-т низких температур им. Б.И. Веркина. – Киев : Наукова думка, 2015. – 219 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 217-218. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1484-8
606.
Полуденный Ю.А. Общая концепция мироздания [Книга] / Ю.А. Полуденный. – Краматорск : Контраст, 2015. – 49, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-8832-19-2
607.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
608.
Зборовець И.В. Одиночество Мирона Степняка [Книга] : монография / ИпполитЗборовець. – Харьков : Форт, 2015. – 120, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 88-92
У пр. № 1700234 напис: Дарунок Науковій бібліотеці ім. Максимовича Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. Підпис. 29.09.2015 р.
609.
Соломка Р. Олеський замок [Брошура] : історико-архітектурний нарис / Роман Соломка, Андрый Чобіт, Дмитро Чобіт. – (Вид. 4-те, випр. та допов.). – Броди : Просвіта, 2013. – 48, [1] с., включ. обкл. : фотоіл. – ISBN 966-7544-64-5
610.
Марголіна І.Є. Оповиті серпанком забуття. Живопис українських художників у Кирилівській церкві [Книга] / Ірина Марголіна ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2015. – 142, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 139-141. – ISBN 978-966-06-0703-3
611.
Савчин І.Р. Оптимізація активних геодезичних мереж моніторингу інженерних споруд гідроелектростанцій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Савчин Ігор Романович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
612.
Організаційна структура управління інвестиційним потенціалом суспільного розвитку [Брошура] : навч.-метод. матеріали / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Каф. упр. сусп. розвитком ; [уклад.: А.М. Михненко, В.Ф. Мартиненко]. – Київ : НАДУ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: с. 32-34. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Управління суспільним розвитком)
613.
Організаційно-правові засади діяльності керівників органів державної влади [Брошура] : навч.-метод. матеріали / [Б.Г. Савченко та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Київ : НАДУ, 2012. – 52 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 46-49. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
614.
Яремчук В.О. Організація і тактика залучення спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) дій [Книга] : монографія / В.О. Яремчук ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України, акад. Нац. акад. правових наук України В.Ю. Шепітька ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Апостіль, 2015. – 227, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 191-225. – ISBN 978-966-2517-21-7
615.
Бойчук І.Д. Органічна хімія [Книга] : навч. посібник для студентів вищ. мед. (фармацевт.) навч. закл. I-III рівнів акредитації / І.Д. Бойчук, Л.О. Зубрицька ; Житомир. базовий фармацевт. коледж ім. Г.С. Протасевича. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2013. – 238, [2] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 238. – ISBN 978-617-505-313-3
616.
Грицик Л.В. Орієнталістика А. Кримського в українському літературному процесі початку XX ст. [Книга] / Л.В. Грицик ; [наук. ред. д-р філол. наук О.А. Баканідзе]. – Київ : Живиця, 1994. – 134, [2] с. – Бібліогр.: 127-135
617.
Олійник Б.І. Основи [Книга] : поезії, поеми / Борис Олійник. – Перевид., перероб. – Київ : Дніпро, 2015. – 694, [2] с. : іл., портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-578-247-6
618.
Косьмій О.М. Основи економічної теорії [Брошура] : навч.-метод. комплекс / О.М. Косьмій ; Держ. пенітенціар. служба України, Ін-т кримін.-викон. служби, Каф. соц.-гуманітар. дисциплін. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 31, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 29-31
619.
Федоренко В.В. Основні конституційні засади судочинства в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Федоренко Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
620.
Щербань О.Д. Основні напрямки реформування прикордонних транспортних систем (на прикладі Харківського регіону) [Книга] : монографія / О.Д. Щербань, І.П. Косарєва. – Харків : НікаНова, 2014. – 146, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 135-146. – ISBN 978-966-1685-79-5
621.
Безклубий О.І. Особисті немайнові відносини за Статутами Великого Князівства Литовського, Руського та Жомойтського [Книга] / Олег Безклубий. – Київ : Євшан-зілля, 2015. – 279, [2] с. – Бібліогр.: с. 238-279. – ISBN 978-966-2152-36-4
622.
Золотнюк О.П. Особистісні диспозиції молодих подружніх пар в сімейних відносинах [Дисертація] : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Золотнюк Олеся Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
623.
Нікуліна В.В. Особливості впливу сполук синтетичного та природнього походження на клітинні мішені ангіогенезу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Нікуліна Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
624.
Касмінін О.В. Особливості правового регулювання механізму захисту конституційних трудових прав працівників [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Касмінін Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
625.
Чернота Д.С. Особливості правового регулювання праці жінок [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чернота Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,