Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської Лаври [Книга] : каталог. – Київ : КВІЦ, 2005. – 251, [1] с. : іл., фотогр. – Бібліогр.: с. 240-242 та в підрядк. прим. – (Пам"ятки культури). – ISBN 966-7192-62-8
602.
Музейна педагогіка [Брошура] : робоча навчальна програма : для напрямів галузей знань: 0203 Гуманіт. науки, 0101 Пед. освіта : цикл гуманіт. і соц.-екон. дициплін, освітньо-кваліфікац. рівень "бакалавр" за вимогами кредит.-модул. системи навчання / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Каф. теорії та історії педагогіки ; [уклад. Н.О. Терентьєва]. – Київ : Чабаненко Ю.А., 2013. – 28 с. : табл. – Бібліогр.: с. 24-27. – ISBN 978-966-493-699-3
603.
На землі чужосторонській [Книга] : пропам"ятна книга випускників україністики Вчительської студії у Щеціні (1957-1963). – Варшава ; Щецін : TYRSA, 2001. – 223 с. : іл., фотоіл., портр., табл. – ISBN 83-912091-8-0
604.
Білецький В.М. Наближене розв"язування лінійних багатовимірних інтегральних рівнянь методом узагальненого розділення змінних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.07 / Білецький Василь Миколайович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014
605.
Над Бугом і Нарвою [Журнал] = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
606.
Над Бугом і Нарвою [Журнал] = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
607.
Верба Р.В. Надвисокочастотні властивості штучних магнонних кристалів на основі граток магнітних наноелементів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Верба Роман Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
608.
Наєнко Михайло Кузьмович, доктор філологічних наук, професор [Книга] : бібліограф. покажчик / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. спілка письменників України, Нац. спілка журналістів України. – Київ : Освіта України, 2014. – 115, [1] с. : іл., фотогр. – ISBN 978-617-7111-50-3
Філологічному кабінету КНУ імені Т. Шевченко. Автор. Підпис
609.
Любицька К.І. Напружено-деформований стан гнучких ортотропних пластин і положистих оболонок складної форми плану [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Любицька Катерина Ігорівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2013
610.
Народонаселение [Журнал] = Population : ежеквартальный научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения Рос. акад. наук. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
611.
Наука в олимпийском спорте [Журнал] / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины. – Киев. – ISSN 1992-7886
612.
Наука і оборона [Журнал] : науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
613.
Наука та інновації [Журнал] = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
614.
Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 2006-. – ISSN 1997-4264
615.
Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 2006-. – ISSN 1997-4264
616.
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ [Журнал] : науковий журнал / М-во внутр. справ України. – Київ, 1996-
617.
Науковий вісник Одеського національного економічного університету [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Всеукр. асоціація молодих науковців. – Одеса
618.
Наукові записки Державного природознавчого музею [Журнал] = Научные записки Государственного природоведческого музея = Proceedings of the State natural history museum / Нац. акад. наук України. – Львів. – ISSN 2224-025X
619.
Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України [Журнал] / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ. – ISSN 2220-1394
620.
Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України [Журнал] / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ. – ISSN 2220-1394
621.
Дичковський Р.О. Наукові засади синтезу технологій видобування вугільних пластів у слабометаморфізованих породах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.02 / Дичковський Роман Омелянович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2013
622.
Коренець О.В. Науково-методичні засади геоінформаційного картографування на основі інфраструктур просторових даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Коренець Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
623.
Солових Є.К. Науково-методологічні основи підвищення несучої здатності функціональних покриттів конструктивними і технологічними методами [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.07 / Солових Є.К.; Солох Євген Костянтинович ; М-во освіти і науки, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
624.
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [Книга] / [Бойко А.М. та ін.] ; за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – Київ : Юридична думка, 2012. – 1313, [3] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – ISBN 978-966-326-437-0
625.
Гоц Н.Є. Науково-технічні засади метрологічного забезпечення термометрії за інфрачервоним випроміненням [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Гоц Наталія Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,