Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Сакалова Г.В. Науково-теоретичні основи комбінованих процесів очищення водних середовищ із використанням природних сорбентів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Сакалова Галина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2017
577.
Ляху М.В. Нафтогазопромислова геологія та гідрогеологія [Книга] : підручник / М.В. Ляху, І. Р. Михайлів, М. І. Манюк ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 300. – ISBN 978-966-694-220-6
578.
Власюк О.С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики [Книга] : вибр. наук. праці / О.С. Власюк ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2016. – 527, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. на початку розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-271-1
579.
Захаревич М.В. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у динаміці соціокультурних перетворень 1920 - 2001 років [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Захаревич Михайло Васильович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2016
580.
Нацыянальная бібліятэка Беларусі [Книга] = Национальная библиотека Беларуси = National library of Belarus : фотаальбом / [кіраунік праекта Р.С. Матульскі ; уклад.: Л.Г. Кірухіна, К.Д. Варанько, Т.Я. Мамедова ; пер. на англ. мову: А.У. Руран і ін. ; фота: А.В. Дранца і ін.]. – Мінск : Беларусь, 2009. – 298, [2] с. : фота. – ISBN 978-985-01-0871-3
581.
Незалежний Аудитор [Журнал] : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
582.
Камінська І.В. Незалежність суду як засада організації судової влади [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Камінська Ілона Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
583.
Синчук И.И. Ненужные рецензии [Книга] / Синчук И.И. ; [науч. ред. А.М. Баюра]. – Минск : [б. и.], 2015. – 330, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 47-51 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-985-7039-87-6
584.
Ніжинська старовина. Серія "Ніжинознавчі студії" [Журнал] : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства НАН України, Українське т-ва охорони пам"яток історії та культури, Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя, Ніжин. краєзнавчий муз. ім. Івана Спаського ; Редкол.: С.Ю. Зозуля, О.Б. Коваленко, О.М. Титова [та ін.]. – Ніжин ; Київ : Центр пам"яткознавства НАН України : УТОПІК
  № 14, вип. 23 (26). – 2017. – 232 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
585.
Ніжинська старовина. Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" [Журнал] : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства НАН України, Українське т-ва охорони пам"яток історії та культури, Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя, Ніжин. краєзнавчий муз. ім. Івана Спаського ; Редкол.: С.Ю. Зозуля, О.Б. Коваленко, О.М. Титова [та ін.]. – Ніжин ; Київ : Центр пам"яткознавства НАН України : УТОПІК
  № 9, вип. 24 (27). – 2017. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
586.
Пірен М.І. Нова парадигма державного управління та корпоративної культури в Україні [Книга] / Пірен М.І. ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 243, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7096-58-9
587.
Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні [Журнал] = Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении = Innovative materials and technologies in metallurgy and mechanical engineering : науковий журнал / Запоріз. нац. техн. ун-т ; Глов. ред.: С.Б. Бєліков ; Редкол.: В.В. Луньов, І.П. Волчок, Е.І. Цивірко [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1997-. – ISSN 1607-6885
588.
Дмитрук І. Нові та незвичні релігії і культи [Книга] / Ігор Дмитрук, Богдан Стрикалюк ; Т-во укр. філософів і релігієзнавців, Укр. Рада Вільнодумців і Віруючих. – Київ : Шеляженко Ю.В., 2016. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 237-255. – ISBN 978-617-7088-15-7
589.
Колесников В.И. Новооскольцы и Новоосколье [Книга] : избр. очерки и рассказы из архива учителя / Колесников В.И. ; [сост. Колесников А.В.]. – Белгород : Отчий край, 2003. – 254, [1] с., [4] л. фотоил. : фотоил., портр. – ISBN 5-85153-051-0
В пр. №1709797 напис: Библиотеке имени М. Максимовича Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко. С уважением: подпись. 30.12.2016 год. Киев.
590.
Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву [Книга] / Н.С. Суворов ; [вступ. ст.: В.С. Ем, Н.В. Козлова, Н.Ю. Селяков ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Каф. гражд. права юрид. фак.]. – Москва : Статут, 2000. – 298, [2] с. – Сер. основана в 1997 г. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Классика российской цивилистики / председатель редкол. Суханов Е.А.). – ISBN 5-8354-0053-5
591.
Сніцар М.О. Обгрунтування геомеханічної стійкості масиву набухаючих грунтів в гідротермальних умовах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Сніцар Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017
592.
Маліновська Д.К. Облік і аудит природоохоронної діяльності підприємств нафтопереробної промисловості [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Маліновська Дар"я Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
593.
Обработка материалов давлением [Журнал] = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; Редкол.: И.С. Алиев, Я.Е. Бейгельзимер, Ю.К. Доброносов [и др.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
594.
Обработка материалов давлением [Журнал] = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; Редкол.: И.С. Алиев, Я.Е. Бейгельзимер, Ю.К. Доброносов [и др.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
595.
Цзен Тао Образ Китаю в Європейському музичному мистецтві: жанрово-стильові аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Цзен Тао ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2016
596.
Роготченко О.О. Образотворче мистецтво України 1940-1960-х років: шляхи розвитку й художньо-стильові особливості [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Роготченко Олексій Олексійович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2016
597.
Чмир О.С. Огляд наукових підходів до визначення суті та моделей інноваційної діяльності і трансферу технологій [Книга] / О.С. Чмир ; М-во освіти і науки України, Держ. наук. установа Укр. ін-т наук.-техн. експертизи та інформації (УкрІНТЕІ). – Київ : УкрІНТЕІ, 2016. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 65-119. – ISBN 978-966-479-082-3
598.
Ворона В.І. Одвічний Дух Десни [Книга] : [повість] / Володимир Ворона. – Київ : Редакція журналу "Кіно-Театр" ; Арт Книга, 2016. – 559, [1] с. – ISBN 978-617-7242-19-1
599.
Самборська М.І. Одержання безхлоридного калійного добрива сульфатною конверсією калійно-магнієвих руд [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Самборська Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпро, 2017
600.
Симоненко С.В. Океанография [Книга] : [практ. пособие для курсантов и слушателей учеб. мор. заведений по специальностям океанография, гидрометеорология, гидрография, мор. судовождение] / С.В. Симоненко, Н.Ф. Голодов. – Киев : Госгидрография, 2016. – 270, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 270. – ISBN 978-617-7073-05-4
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,