Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
577.
Пазоліні П.П. Нафта [Книга] : роман / П"єр Паоло Пазоліні ; пер. з італ. Юлії Григоренко ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Харків : Фоліо, 2015. – 699, [4] с. – Вих. дан. ориг.: Milano : Oscar Mondadori, 2011. - Сер. засн. у 2001 р. – Бібліогр.: с. 675-693. – (Бiблiотека свiтової лiтератури / редкол.: Д. Наливайко (голова), Т. Денисова, І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-7233-7
578.
Національна академія державного управління при Президентові України [Книга] / [Ю.В. Ковбасюк, П.С. Назимко, М.М. Білинська та ін. ; вступ. сл. Ю.В. Ковбасюка ; фото: Н.В. Бартош, А.В. Семенов] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : Логос Україна, 2010. – 139, [5] с. : кольор. фотоіл. – Авт. зазнач. на с. 6. – ISBN 978-966-96993-8-1
579.
Белінська Л.С. Національна пам"ять української діаспори США (просопографічний аспект) [Книга] : монографія / Людмила Белінська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 275, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 263-272. – Бібліогр.: 256-262 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0179-4
580.
Потушанская Л.Л. Начальный курс французского языка [Книга] : [учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз.] / Л.Л. Потушанская, Н.И. Колесникова, Г.М. Котова. – 9-е изд., стер. – Москва : Мирта-Принт, 2008. – 331, [5] с. : ил., табл. – Текст фр., рус. – ISBN 978-5-94770-008-4
581.
Нейтронографія магнітних рідинних систем [Книга] : монографія / Л. А. Булавін [та ін.] ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій. – Чорнобиль : Інститут проблем безпеки АЕС, 2015. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7531-7
582.
Нелеп Віталій Миколайович [Книга] : біобібліогр. покаж. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Б-ка ; [уклад.: Т.О. Коноваленко, І.Ю. Бойко, Н.О. Туртова ; наук. ред. Т.В. Куриленко ; авт. вступ. ст.: В.Г. Андрійчук, М.Й. Хорунжий, М.М. Коцупатрий]. – Київ : КНЕУ, 2014. – 75, [1] с., [6] арк. фотоіл. : портр. – Сер. засн. 2011 р. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 11). – ISBN 978-966-483-921-8
583.
Нетрадиційні джерела вуглеводнів України [Книга] = Unconventional sources of hydrocarbons of Ukraine : монографія : у 8 кн. / Нац. акціонер. компанія "Нафтогаз України" ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т геології і геохімії горючих копалин НАН України ; [редкол.: Зейкан та ін.]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-746-6
584.
Нетрадиційні джерела вуглеводнів України [Книга] = Unconventional sources of hydrocarbons of Ukraine : монографія : у 8 кн. / Нац. акціонер. компанія "Нафтогаз України" ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т геології і геохімії горючих копалин НАН України ; [редкол.: Зейкан та ін.]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-751-0
585.
Оноприенко В.И. Николай Иванович Андрусов 1861-1924 [Книга] / В.И. Оноприенко ; отв. ред. А.Ю. Митропольский ; [Рос. акад. наук]. – Изд. 2-е, доп., перераб. – Киев : Наука ; Информационно-аналитическое агентство, 2013. – 314, [1] с. : ил., фот., карты. – Сер. осн. в 1959 г. - Указ. имен : с. 304-310. – (Серия "Научно-биографическая литература" Российской академии наук / редкол.: Н.П. Лаверов (председатель) [и др.]). – ISBN 978-617-571-092-0
586.
Агнон Ш.Й. Нічний постоялець [Книга] : роман / Шмуель Йосеф Агнон ; [пер. з англ. В. Горбатька]. – Харків : Фоліо, 2015. – 734, [2] с. – Пер. за вид.: A Guest for the night / S.Y. Agnon. Wisconsin: Terrace Books, 2004. - Сер. засн. у 2011 р. - Лауреат Нобел. премії з літ. 1966 р. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-7187-3
587.
Новий погляд на історію Кореї [Книга] : [підручник] / Кім Чжонбе [та ін.] ; [за ред. Хо Сун Чьол ; пер. з корейської Ю.А. Ковальчук]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго ; Korea Foundation, 2010. – 328, [7] с., [8] арк. іл. – ISBN 978-966-489-076-9
588.
Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення [Книга] : монографія / [В.Л. Федоренко та ін. ; передм. Ю.В. Ковбасюка ; за ред. О.В. Скрипнюка і В.Л. Федоренка] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2011. – 343, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр в підрядк. прим. – ISBN 978-966-619-284-7
589.
О.М. Маринич. Життя у служінні людям [Книга] : до 95-річчя від дня народження / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. В.І. Олещенко ; редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – 351, [1] с., [16] арк. фот. – Парал. тит. арк. портр. – ISBN 978-966-439-770-1
590.
Обліково-аналітичні аспекти управлінських концепцій [Книга] : процеси формування та реалізації : монографія / [І.А. Білик, М.П. Войнаренко, А.Ф. Гуменюк та ін.] ; за наук. ред. проф. М.П. Войнаренка та доц. Л.В. Скоробогатої. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 605, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7094-16-5
591.
Євтушенко О.М. Образ героя в сучасному медіатексті: функціонально-типологічний аналіз [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Євтушенко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015
592.
Образотворче мистецтво [Журнал] : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
593.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1976-. – ISSN 0869-0499
594.
Одеська болгаристика [Журнал] = Одеска българистика = Одесская болгаристика : науковий щорічник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса : ОНУ
595.
Ораторське мистецтво [Книга] : навч.-метод. посібник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [авт.-уклад.: І.М. Плотницька, О.П. Левченко, З.Ф. Кудрявцева та ін.] ; за ред І.М. Плотницької, О.П. Левченко. – 2-ге вид., стер. – Київ : НАДУ, 2011. – 126, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 108-113. – (Бібліотека магістра). – ISBN 978-966-619-307-3
596.
Шило В.П. Організація міжнародних банківських операцій [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Шило В.П., Васькова В.Н. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал, 2008. – 218, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 217-218. – ISBN 978-966-370-081-6
597.
Пилипович О.В. Організація прикордонного екологічного контролю [Книга] : навч.-метод. посібник / Ольга Пилипович ; [наук. ред. Ковальчук І.П.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Сполом, 2012. – 207, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., фот., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-665-659-2
598.
Биконя О.П. Організація самостійної позааудиторної роботи з англійської мови студентів економічних спеціальностей [Книга] : монографія / О.П. Биконя ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 431, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. помилково зазнач.: Монография. – Бібліогр.: с. 370-431. – ISBN 978-966-2188-63-9
599.
Лу Е. Органіст [Книга] / Ерленд Лу, Петтер Амундсен ; [пер.: К.Г. Дуброва ; худож.-оформлювач: Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2015. – 510, [1], XLVIIIс. : іл. – Пер. вид. : Organisten / Erlend Loe, Petter Amundsen. 2006. - Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 504-509. – (Карта світу. Норвегія). – ISBN 978-966-03-7203-0
600.
Кочубей Ю.М. Орієнтальне мистецтвознавство в Україні в 20-30-х рр. XX ст. В.М. Зуммер (1885-1970) [Книга] / Кочубей Ю.М., Циганкова Е.Г. ; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ : Стилос, 2005. – 314, [2] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 302-314. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Наукова спадщина сходознавців" / редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред) [та ін.]). – ISBN 966-8518-42-X
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,