Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Сліпушко О.М. Художня індивідуальність Тараса Шевченка і світовий літературний контекст [Книга] = Taras Shevchenko"s artistic individuality and the world literary context : у 2 ч. / Оксана Сліпушко, Ірина Приліпко. – Київ : Логос. – ISBN 978-617-7442-18-8
527.
Оніщенко О.І. Художня творчість: проект некласичної естетики [Книга] : монографія / Олена Оніщенко ; [Ін-т культурології Акад. мистецтв України]. – Київ : Інститут культурології Академії мистецтв України, 2008. – 229, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 220-230. – ISBN 978-966-2241-03-7
У монографії розглядається феномен художньої творчості – одна з пріоритетних проблем дискурсу некласичної естетики, що в другій половині XIX – XX ст. зумовила активні теоретичні пошуки при її висвітленні (А. Шопенгауер, М. Ґюйо, З. Фрейд, К. Ґ. Юнґ, Е.Панофскі та ін.).
Автор використовує потенціал міжнаукового діалогу, який актуалізує вихід у площину естетики, культурології, мистецтвознавства, етики, психології, що відкриває можливості для всебічного осмислення проблеми художньої творчості в умовахXXI ст.
У монографії реконструйовано один із наріжних принципів некласичної естетики – паритетний підхід. Теоретико-методологічні розвідки конкретизуються на прикладах осмислення творчих лабораторій видатних митців світу – Е. Т. А. Гофмана, С. Цвейґа, К. Манна, Л. Вісконті, Г. Міллера, М. Павича та ін.
Для фахівців у галузі естетики, теорії та історії культури, мистецтвознавства, викладачів і студентів гуманітарних спеціальностей.
528.
Цивільний кодекс України [Книга] : : наук.-практ. коментар : із змінами та допов. станом на 5 трав. 2009 р. / [Є.О. Харитонов та ін.] ; за заг. ред. заслуж. діяча науки і техніки України, д-ра юрид. наук, проф., зав. каф. цивіл. права ОНЮА Харитонова Є.О. [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Правова єдність, 2009. – 743, [1] с. – Загол. обкл.: Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2183-51-1
529.
Україна. Закони Цивільний кодекс України [Книга] : наук.-практ. коментар / за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Харків : Страйд. – (Серія "Коментарі та аналітика" ) ( Правникам, нотарям, адвокатам, суддям, викладачам, студентам). – ISBN 978-966-2009-13-2
530.
Павличко Д.В. Час [Книга] : [поезії] / Дмитро Павличко. – Київ : Основи, 2010. – 110, [2] с. – ISBN 978-966-500-311-3
531.
Час виховувати лицарів [Книга] : школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Зміст: Річ про Буджацьку Січ (газ., 2013, 2016) / ред.: В.Я. Тимофєєв ; Задністрова Січ, ч. 1 (2008) / В.Я. Тимофєєв ; Задністрова Січ, ч. 2 (2009) / В.Я. Тимофєєв ; Задністрова Січ, ч. 3 (2010) / В.Я. Тимофєєв ; Теорія та практика козацького вишколу, ч. 1 / В.Я. Тимофєєв ; Козацькі ЗМІ Буджаку (1991-2016) / ред.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.
532.
Час виховувати лицарів. Школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи [Книга] / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Зміст: Річ про Буджацьку Січ (газ., 2013, 2016) / ред.: В.Я. Тимофєєв ; Адамівський курінь (2008) / В.Я. Тимофєєв ; Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання (2004) / В.Я. Тимофєєв ; Сучасне українське козацтво на півдні Одещини (2005) / В.Я. Тимофєєв

У пр. № 1709067 напис: На добру згадку від авторів. 07.07.2016 р. Підпис.
533.
Черінь Г. Червона ружа [Книга] = Red rose : поезії / Ганна Черінь. – Порт Шарлот : [б. в.], 2014. – 160 с. – Парал. тит. англ.
534.
Чотирьохрівневе забезпечення соціально-економічного розвитку в умовах євроінтеграційних процесів (держава, регіон, галузь, підприємство) [Книга] : монографія каф. екон. теорії / [С.М. Шкарлет та ін.] ; за заг. ред. В.Ф. Савченка, Т.Л. Шестаковської ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 319, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-7496-75-3
535.
Годфруа Ж. Что такое психология [Книга] = Les chemins de la psychologie : в 2 т. : [учеб. изд.] / Ж. Годфруа. – Изд. 2-е, стер. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-001901-4
536.
Годфруа Ж. Что такое психология [Книга] = Les chemins de la psychologie : в 2 т. : [учеб. изд.] / Ж. Годфруа. – Изд. 2-е, стер. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-001902-2
537.
Пляченко А.Г. Шануймо борців за державність України [Книга] : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – 267, [1] с. : іл., фот. – ISBN 978-966-927-118-1
538.
Шевченків край [Книга] : Канів, Шушківка, Порадівка, Моринці, Шевченкове, Будище, Чигирин, Умань, Черкаси : держ. історико-турист. програма "Шевченківський дім" на 2014-2020 роки" : [альбом]. – Київ : [б. в.], 2013. – [48] арк. фотоіл. : іл. + 2 буклети: с. Порадівка Лисянського району Черкас. обл. та с. Шушківка Лисянського району Черкас. обл. – Т. Шевченко 200. - Альбом вид. за сприяння Укр. фонду миру
539.
Шевченківська весна - 2015. Географія [Книга] : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс
540.
Макуренкова С. Шекспир : 3D : Shake-speare [Книга] : сб. статей / Светлана Макуренкова ; [коммент. А.В. Марков]. – Москва : Экслибрис-пресс, 2014. – 422, [2] с., [5] л. ил. : ил. – Текст рус., англ. - Рез. парал. исп., англ. – Библиогр.: с. 420-421 и в коммент. – ISBN 978-5-88161-374-7
У пр. №1709092 напис: В дар Библиотеке Киевского Университета от автора. Апрель, 2016.
541.
Тимофєєв В.Я. Школа козацько-лицарського виховання [Книга] : з досвіду роботи директора школи / В.Я. Тимофєєв. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015. – 260 с. : фотоіл., табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7257-73-7
542.
Бескровна Л.М. Шлях від аналітичного читання до аналітичного письма [Книга] = A way from analytical reading to analytical writing : навч. посібник : у 2 кн. / Л.М. Бескровна. – Київ : Ленвіт. – ISBN 978-966-8995-41-5
543.
Шкепу М.А. Эстетика безобразного Карла Розенкранца [Книга] / Мария Шкепу ; Нац. акад. искусств Украины, Ин-т проблем соврем. искусства. – Київ : Феникс, 2010. – 446, [2] с. – Библиогр.: с. 441-444, а также в примеч.: с. 247-259. – ISBN 966-651-873-9
У монографії розглядаються теоретичні, методологічні, історичні та мистецтвознавчі аспекти естетики безобразного. До цього блоку теоретичних нарисів представлений переклад «Естетики безобразного» німецького філософа Карла Розенкранца. Книга розрахована на філософів, культурологів, мистецтвознавців, усіх, хто цікавиться естетичною проблематикою.
544.
Макаров С.М. Эфирная природа магнитного поля [Книга] / С.М. Макаров. – Київ : АМУ, 2016. – 80, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 79-80. – ISBN 978-966-2341-27-0
545.
Ювенальна юстиція в Україні: коментар та аналіз діючого законодавства. Конвенція про права дитини (з постатейними матеріалами). Словник-довідник з ювенальної юстиції [Книга] : [наук.-практ. посібник] / В.С. Зеленецький, Н.В. Сібільова, Л.М. Кривоченко, О.Г. Шило, Н.В. та ін. Глинська; Зеленецький В.С. [та ін.] ; за заг. ред. В.С. Зеленецького, Н.В. Сібільової ; Акад. прав. наук України, Ін-т вивч. проблем злочинності. – Харків : Страйд, 2006. – 778, [1] с. : табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 775-778 та в підрядк. прим. – (Серія "Юридичний радник" ) ( Все про права дитини). – ISBN 966-8678-08-7
546.
Трифунович Л. Югославия - памятники искусства [Книга] : от древности до наших дней / Лазар Трифунович ; [перев. с сербскохорват. Наталия Дайович ]. – Београд : Jугословенска кньига, 1989. – 392, [8] с. : ил. – Библиогр.: с. 391-392. – ISBN 86-7411-009-6
Літери македонського (сербського алфавіту), які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
547.
Деглина К. Я выбираю любовь ...другая история [Книга] : [роман] / Кира Деглина. – Днипро : Лира, 2016. – 259, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-383-717-8
548.
Бєлік А.С. Я з тобою розлучаюсь! [Книга] / Андрій Бєлік. – Дніпро : Ліра, 2016. – 186, [4] с. : фот. – (Закон та філософія в одній книжці). – ISBN 978-966-383-707-9
549.
Біленко В. "Я тілько хаточку в тім раї..." [Книга] : важкий шлях Тараса Шевченка до мрії, яка не збулася / Володимир Біленко. – Київ : [б. в.], 2015. – 175, [1] с. : схеми, іл. – ISBN 978-966-2726-24-4
В пр. №1708966 напис: Бібліотеці дорогого мені університету, де були засіяні урожайні зерна любові до Шевченка у день, коли мені 82 роки і 5 місяців. Випускник 1957 р. Підпис. 17.11.2016
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,